Historie

Jan Fiala: Historie šachu v Českém Brodě
Zdeněk Chybný: kompletní historie, 2008
Jaroslav Pelikán: 50 let českobrodského šachu, 1972
Oldřich Eisner st.: 60 let českobrodského šachu, 1982

Vzpomínky pamětníků

Mezinárodní turnaj juniorů Dánsko 1969 (Miloš Vrabec)

Archiv

Historické výsledky soutěží družstev a turnajů do 31. 8. 2003

Jan Fiala: Historie šachu v Českém Brodě

Historický přehled hráčů (xls)

Historický přehled výsledků v soutěžích družstev (xls)

Fotky

Pokud jste nalezli chybu nebo máte doplnění, další materiály, dotazy či připomínky, ozvěte se prosím: j-fiala@seznam.cz

Stav k 30. 6. 2021

Na textu průběžně pracuji dál a připravuji jej ke knižnímu vydání. S ohledem na rozsah a četnost změn meziverze nezveřejňuji. Nahraji až hotový text a zformátuji jej zde.

k 30. 6. 2021 - výrazně doplněna část 1913-1939

poslední úpravy zvýrazněny - k 24. 5. 2021 roky 1965 (začátek družby s Lipskem) 1966, 1967 (zápasy s ÚPDMJF, dorostenecký turnaj v ČB), 1973 (vzpomínka na zájezd do Lipska), 1974 a 1977 partie z II. ligy a nejvyšší ligy a dále 1965-1979 zmínky o zápasech s Lipskem

Úvod

Předkládaný text je spíše souhrn výsledků, zmínek a zpráv z Československého šachu, pouze jakási kostra, na kterou by se teprve měly nabalovat další informace. Bohužel, samotná kostra je velmi obsáhlá. Vzpomínek a povídání je v práci bohužel velice málo, většina jsou samá fakta. Samozřejmě jsem chtěl, aby byla práce čtivá a byla prokládaná vzpomínkami a povídáním, k tomu jsem však potřeboval právě tu kostru, která přitom stále není hotová, mnoho informací chybí a mnoho dalších materiálů nebylo zpracováno… Ukázalo se, že dokončení práce do požadované formy bude zřejmě nemožné, už tak kostra začala přerůstat přes hlavu… Je však myslím škoda, aby nebylo zveřejněno alespoň to, co je.

Práce je řazena chronologicky, jednotlivé roky jsou zvýrazněny, zatím však není rozčleněna do kapitol. Ukazuje se, že vývoj je postupný a provázaný a těžko vybrat vhodné členění. Tabulky jsou zařazeny pouze z oddílových přeborů, ze soutěží družstev a z turnajů jednotlivců alespoň republikové úrovně, i tak jich je velké množství. Všechny údaje by měly být citovány, lze je tak snadno ověřit.

přehledy, poděkování

1913

„Š. kr. Typografia, Č. Brod, č. 24“1 Tak zní první písemná zpráva z 6. 7. 1913 o šachové hře v Českém Brodě. Zpráva je uvedena v šachové rubrice vedené úlohářem Emilem Palkoskou v deníku Národní Politika v seznamu úspěšných řešitelů úloh – zkratka Š. kr. znamená šachový kroužek, význam slova Typografia neznáme, č. 24 značí úlohu. V tomto ročníku se zmínka objevuje ještě dvakrát, dále pak již ne.

„Č e s k ý  B r o d. Zdejší kroužek šachistů, jenž co nejdříve přemění se v samostatný šachový klub, pozval mistra K. O p o č e n s k é h o, aby tu sehrál simultánku. Mistr Opočenský ochotně přání vyhověl a dne 19. října sehrál tu za 2 hodiny 26 partií (ježto nebylo dostatek šachových her, hrál současně jen asi 13) jež až na jednu remisu s p. Židlickým všechny vyhrál. Kroužek šachistů, čítající nyní asi 25 členů, koná schůzky dvakráte týdne v hostinci „u Strachů“.“2 Tak zní další písemná zpráva z téhož roku, tentokrát z Časopisu českých šachistů (předchůdce Československého šachu). Další zprávy již nenacházíme.

„Českobrodští šachisté a přátelé šachu konají ustavující valnou hromadu kroužku 9. list. o 4. hod. odp. v hostinci u Strachů. Členské přihlášky přijímá p. Ferd. Ryšavý, c. k. pošt. adjunkt.“3 Toto oznámení bylo zveřejněno v českobrodském týdeníku Naše hlasy (v podobném znění ve dvou číslech). Ani zde již další zprávy nebyly zveřejněny.

Lze tedy usuzovat, že kroužek fungoval neformálně, a to patrně minimálně v létě a podzimu 1913. Není jednoznačné, zda kroužek formálně vůbec vznikl a zda a jak fungoval nadále. I pokud kroužek vznikl, je pravděpodobné, že jeho činnost přerušila 1. světová válka, jejíž vypuknutí obecně ve spolkové činnosti způsobilo velký útlum. Kromě výše uvedených jsme o kroužku nedohledali dalších zpráv a až do založení klubu o devět let později zprávy o šachách schází.

Je možné, že kroužek již započal postup k založení klubu, ve spolkových rejstřících v Národním archivu by měly být i schválené stanovy.4 Simultánka jinak proběhla velmi rychle, což svědčí o nižší úrovni soupeřů, stejně tak i výsledek.5 Akce proběhla v neděli a zřejmě se jednalo o společenskou událost s množstvím diváků, jak bylo tehdy časté. Šachových souprav naproti tomu nebylo tak málo.

1922

Klub tedy vznikl roku 1922. Zpráva v Našich hlasech zní: „Kroužek šachistů v Čes. Brodě utvořen byl na schůzce místních šachistů 28. července. Předsedou zvolen MUDr. J. Růžička, lékař, pokladníkem Jarosl. Rudolf, důchodní, jednatelem K. Kubička, účetní spořitelny, členy výboru K. Milner, náj. dvora a pan Em. Černý, inženýr. Přihlášky nových členů přijímá pan JUC. Karel Bedrna, Kollárova 341. Pravidelné schůzky hráčů vždy v pátek o 7. hod. več. „U Růžičků“.“6 V Časopise československých šachistů se uvádí: „Č e s k ý  B r o d. Dne 28. července byl zde založen Kroužek šachistů v Českém Brodě, jehož předsedou zvolen Dr. Jos. Růžička, jednatelem K. Kubička. Schůzky členů pak každý pátek v restauraci „u Růžičků“.“7 Výraz kroužek se vyskytuje ještě jednou – v materiálech Okresního úřadu v Českém Brodě.8 V pozdějším záznamu už je ovšem uvedeno slova klub.9 A stejně tak v různých dalších zprávách o činnosti se vždy uvádí klub, nikoliv kroužek.

Zdá se nám pravděpodobné, že klub byl založen na ustavující schůzi 28. července (ještě jako kroužek) a následně vznikl zápisem do úřední evidence, a to dne 22. srpna, kteréžto datum je uvedno v záznamu z OÚ.10 Citované zprávy hovoří o utvoření, resp. založení kroužku, proto zde nejspíše není návaznost na kroužek z roku 1913.

V dalších zprávách o činnosti není název citován zcela jednotně, nejčastěji se uvádí Klub šachistů v Českém Brodě, nezřídka i Klub šachistů Český Brod a někdy i Šachový klub Český Brod.

K zakládajícím členům Jaroslav Pelikán uvádí: „Mezi zakládajícími členy byli mimo jiné Ing. Josef Růžička, syn předsedy dr. Josefa Růžičky, Karela Bedrna, posluchač práv, dr. Jan Bedrna - sekundář v nemocnici, Karel Kubička, úředník městské spořitelny, Fereš, kolář, Jan Koula, profesor, Emil Kolář, učitel, Josef Třmínek, cukrář, ing. Emanuel Černý, Karel Skalický a Rudolf Šámal, holič. Jaroslav Rudolf, městský důchodní, rozesílal lístečky pro šachisty a strážník Holaj obíhal šachisty po městě.“11

Hlavní činnost tehdy představovaly samotné schůzky a hraní klubových turnajů (přebory). K tomu se připojovaly simultánky a meziklubové přátelské zápasy (obvykle dva kluby proti sobě). Mistrovské soutěže družstev ještě v podstatě neexistovaly, župní soutěže (přebory) ve 20. letech teprve začínaly. Pouze v Praze se hrál Memoriál Dobruského, kterého se však účastnila jen pražská družstva. Stejně tak nelze hovořit o turnajích, jak je známe dnes. V létě se pořádaly sjezdy (něco na způsob dnešních openů, ale hrálo se kruhově – něco jako MŠD), kterých se navíc účastnili pouze silnější šachisté z větších klubů. Přes rok téměř nic.

Do řešitelské soutěže šachové rubriky časopisu Světozor vyhlášené 28. 11. zaslal řešení Dr. J. Růžička.12

Klubový turnaj skončil výsledkem: 1. K. Bedrna (18,5), 2. J. Bedrna a J. Růžička st. (17), 4. E. Černý a K. Kubička (14), 6. J. Fereš (12,5), 7. J. Koula, J. Rudolf, G. Hnátek (12), 10. K. Režný (11,5), 11. Z. Olmr (9), 12. J. Koukal (7,5), 13. B. Třmínek (7), 14. R. Šámal a J. Sušiscký (6), 16. A. Břečka (5), 17. V. Břečka (4), 18. J. Ševčík (3), 19. J. Třmínek (2), 20. K. Milner (0, vystoupil během turnaje).13

Schůzky hráčů se konaly v úterý a v pátek v restauraci u Růžičků o půl osmé večer. Tamtéž se i přijímali noví členové.14

17. prosince proběhla simultánka, v níž Karel Skalička za 3,5 hodiny docílil výsledku +16 -1 (J. Růžička ml.) =1 (J. Koula).15

Hrál se turnaj tří měst. „První tato utkání skončila zajímavým způsobem a proto skončil bez vítěze:

Č. Brod - Úvaly 2:9

Č. Brod - Pečky 9:2

Pečky - Úvaly 9:2

S těmito kluby bylo hráno několikráte se střídavým štěstím.“16

1923

Od tohoto roku se jako hrací místnost uvádí restaurace p. Semeckého, nikoliv již restaurace u Růžičků.

4. března klub doma porazil kroužek šachistů v Úvalech 5:4. „Vítězství rozhodl úporný boj inž. Černého s Raichlem v 2 a půl hodinové francouzské hře.“ Dále vyhráli Kubička, Fereš, J. Bedrna a K. Bedrna.17

13. března měl být zahájen „theoretický kurs, povinný pro všechny členy.“18

25. března klub doma prohrál s šachovým odborem AFK Kolín 3,5:4,5. Vyhráli J. Růžička, J. Bedrna, Černý, remizoval K. Bedrna.19

30. března byl na valné hromadě „konstatován slibný rozvoj činnosti spolkové“. Valná hromada usnesla přihlásit klub za člena Ústřední jednoty československých šachistů (tehdejší šachový svaz). „Členské příspěvky sníženy na 6 Kč ročně, zápisné 10 Kč ponecháno beze změny, župní příspěvek činí 2 Kč za člena ročně.“ Do výboru byli zvoleni starostou J. Růžička st., místostarostou E. Černý, jednatelem K. Kubička, zapisovatelem J. Fereš, správcem domu V. Břečka, náhradníky R. Šámal a K. Skalický, revisory Ad. Řehák a B. Krákora. Klub měl v té době 41 členů.20

1. dubna klub venku porazil Úvaly 1,5:7,5.21 Odjezd byl ve 12:40.22

29. dubna sehrál simultánku František Treybal, jíž se účastnilo s 19 členů a 10 hostů z Klánovic, Úval a Přistoupimi. Po 6 hodinách docílil výsledku +23 -2 (z ČB: Šorm) =4 (z ČB: Hrdlička a Skalický). Hráči si mohli vybrat barvu figur a mohli si radit.23

22. května se šachisté z Českého Brodu dokonce vydali i do Prahy na simultánku Alexandra Alechina, o kterou byl obrovský zájem – přítomno bylo přes 400 lidí!24 Avšak zda též některý z nich hrál, není známo. Klub také přispěl částkou 60 Kč na 8. sjezd ÚJČŠ v Pardubicích 1923.25

27. května klub venku prohrál s šachovým odborem AFK Kolín 5,5:4,5. Vyhráli J. Růžička st., J. Růžička ml., Koula, Fereš, remizoval K. Bedrna.26 Sraz byl ve 13:15 na nádraží a odjezd ve 13:27.27

3. června se brodští a úvalští hráči v Úvalech utkali s Dělnickým klubem šachistů v Žižkově, kterému podlehli 2,5:12,5.28 Mělo se hrát od 9 hodin dopoledne.29

31. července se měla konat členská schůze, na jejímž programu byla volba pořadatelů klubového turnaje a jeho zahájení.30

22. září klub doma porazil Kroužek šachistů v Úvalech 8,5:2,5.31

30. září hrál A. Arnold s výsledkem +15 -1 (Šorm) =1 (J. Růžička st.) za dvě a čtvrt hodiny. Poté vyhrál dvě partie naslepo za 40 minut. „Jistota a rychlost, s jakou pan Arnold hlásil své tahy nebo opravoval chybná hlášení svých soupeřů, aniž by postavení figur viděl, vzbudila zasloužený obdiv.“32

Podle odborného tisku můžeme učinit krátké shrnutí: 1922 Skalička, 1923 Treybal a Duras. J. Pelikán ovšem uvádí: 1923 Skalička, 1924 Duras a 1925 Treybal. Zajímavé jsou ještě citované vzpomínky přímého účastníka Jaroslav Rudolf na simultánku s O. Durasem – uvádí výsledek +34 =1 (K. Bedrna) a produkce neměla trvat ani dvě hodiny!33 Odhlédneme-li od nepravděpodobné možnosti, že Treybalova simultánka může odpovídat (viz níže, ale sjezd se hrál jinde než v Českém Brodě), roky nesedí. Nelze jistě vyloučit, že se simultánky mohly odehrát dvakrát, ale oba prameny tomu nenasvědčují. A protože výroční článek je ve vztahu k tomuto období založen především na vzpomínkách tehdy dosud žijících pamětníků (a ty, jak jsme se sami přesvědčili, je třeba především u roků brát s rezervou), přikláněli bychom se spíše k údajům z odborného tisku. Počet partií a délka simultánky O. Durase nám však je záhadou.

Přebor klubu na rok 1923/24 vyhrál v I. oddělení Černý (10), následovali 2. Šorm (9,5), 3. K. Bedrna (8), Kubička (7), Růžička st. (6,5), Koula (6), Skalický (5), Bouma (4), Hrdlička (3,5), Fereš (3), Krákora (2,5), Rudolf (1). aj. Ve druhém oddělení zvítězili Kolář a Suk (6) a měli sehrát užší zápas o 1. cenu. Dále byli 3. Třmínek a Šámal (5,5), 5. Najman, Břečka, Rubeš (5), 8. Parma (3), 9. Jirkovský (2), 10. Sušický (1). Šorm daroval všem účastníkům knižní ceny a Jirkovský věcné první ceny.34

O bratrech Bedrnových již není dalších zmínek. Jaroslav Pelikán ve výčtu zakládajících členů klubu uvádí „Karel Bedrna, posluchač práv, dr. Jan Bedrna - sekundář v nemocnici“.35 První jmenovaný se později stal předsedou zvláštního soudu pro slovenskou vládu (z doby 2. světové války) a druhý jmenovaný slavným kardiochirurgem v Hradci Králové.36

18. listopadu sehrál simultánku Oldřich Duras a za 5 hodin dosáhl výsledku +26 -2 (J. Růžička ml., J. Koula) =1 (K. Kubička).37

1924

15. ledna se konala členská schůze, na níž se jednalo o uspořádání řešitelského turnaje o ceny.38 Turnaj byl ukončen 3. března a řešení 12 koncovek v určené lhůtě 6 týdnů odevzdali z 9 účastníků, kteří se do turnaje přihlásili, Černý, K. Bedrna, Skalický, Kolář a Fereš. Ti obdrželi knižní ceny darované Schormem.39

12. února klub porazil šachový odbor SK Pečky 9,5:1,5.40

24. února klub venku prohrál s Úvalami 4,5:5,5 a šlo o „nemilé překvapení“, „brodští ztratili 2 vyhrané partie zbytečně“. Vyhráli Černý, Schorm, Skalický, Kolář a remizoval Fereš.41

11. března byli zvoleni J. Růžička st. starostou, Černý místostarostou, Šorm jednatelem, Kubička pokladníkem, Kolář zapisovatelem, Fereš správcem domu, Skalický a J. Třmínek náhradníky a Parma a Kafka revizory. Členské příspěvky na rok 1924 se neměnily. Šorm oznámil, že daruje klubu 1 hodiny. „Zakoupeno bude dalších 5 šachových her.“42

16. března měl klub hrát venku s Kolínem ve složení Kyšer, Černým Šorm, Bedrna, Kubička, Růžička st., Koula, Skalický, Bouma, Růžička ml., náhradníci Fereš, Říha. Sraz byl ve 13:15 na nádraží a odjezd ve 13:27.43

30. března klub porazil šachový klub v Poříčanech, „který s nevšední ochotou zaskočil za v poslední chvíli odřeknuvší Pečky“, 6,5:2,5. Vyhráli Bouma, Kyšer, Řežný, Skalický, Třmínek, Volejník, remizoval Tyll. Pro soupeře byl výsledek čestný, protože „klub byl nedávno založen a jen nedostatek turnajové techniky prohrál jim dvě vyhrané partie“.44

6. dubna v Pečkách proběhly dva zápasy: Družstvo I. třídy vyhrálo 6,5:3,5 a II. třídy prohrálo 2:4. V I. třídě zvítězili Šorm, Frýba, Kyšer, Kubička, Koula a Skalický a remizoval Černý. V II. třídě vyhrál Růžička ml. a remizovali Rudolf a Třmínek. „Z výsledků zřejmo, že od posledního utkání učinil pečecký šach. odbor značné pokroky.“45 Původně měla hrát dokonce 20členná družstva, „což je počet u venkovských klubů jistě pozoruhodný“.46

13. dubna se brodští šachisté v Úvalech ve složeném družstvu spolu s úvalskými, poříčanskými a pečenými hráči utkali se složeným družstvem Dělnických klubů šachových v Praze a Žižkově, jemuž podlehli 37:6. Pro venkov získal Český Brod 3 body.47 Šachový klub v Českém Brodě je označen jako velice agilní. Vítězství pražských klubů bylo očekáváné. „Jeví-li se číselná převaha přímo zdrcující, nebylo tomu tak na jednotlivých prknech, kde venkovští šachisté svým zkušenějším pražským kolegům kladli velmi tuhý odpor.“48 Původně se mělo hrát dokonce na 50 šachovnicích.49

27. dubna klub porazil smíšené družstvo šachového odboru AFK Kolín 5:2. Vyhráli Černý, Šorm, Volejník a Koula, remizovali Kyšer a Kubička.50

14. června nejspíše doma proběhly dva zápasy. I. oddělení porazilo Úvaly na všech šachovnicích. II. oddělení prohrálo s Poříčany 2,5:3,5.51

1925

Klub ve složeném družstvu s Poříčany prohrál asi v Pečkách s Pečkami 8,5:1,5.52

Klub se také zúčastnil meziměstského turnaje šestičlenných družstev o putovní pohár pořádaného Severočeskou župou ÚJČŠ, započatého koncem roku 192453 a ukončeného v červnu 1925 a obsadil 4. místo. Uvádíme první dochovanou tabulku:54

 

Kolín

Nymburk

Ml. Boleslav

Ukrajinci

Český Brod

St. Boleslav

Lysá n. L.

Bodů

Score

Kolín

0 2½

1 4½

1 4

1 4½

1 4

1 6

5

25½ : 10½

Nymburk

1 3½

1 4

0 2½

1 5½

1 5½

1 4

5

25 : 11

Ml. Boleslav

0 1½

0 2

1 3½

1 4

1 6

1 5

4

22 : 14

Ukrajinci

0 2

1 3½

0 2½

1 4

1 3½

1 6

4

21½ : 14½

Český Brod

0 1½

0 ½

0 2

0 2

1 6

½ 3

15 : 21

Stará Boleslav

0 2

0 ½

0 0

0 2½

0 0

1 4½

1

9½ : 26½

Lysá n. L.

0 0

0 2

0 1

0 0

½ 3

0 1½

½

7½ : 28½

 

Na sjezdu Severočeské župy sice brodské hráče v turnajích ani v zápase s Východočeskou župou nenacházíme, ale v simultánce s F. Treybalem 5. září dosáhl mj. K. Kubička remízy a Šorm byl zvolen do župního výboru jako jeden z revizorů.55

1926

V lednu tohoto roku Vladimír Mrazík a Karel Skalička vydali Šachovou příručku, která obsahovala mj. i seznam klubů s bližšími údaji. U Českého Brodu se uvádí označení „Klub šachistů“ a údaj, že pravidelné schůzky probíhají v úterý a pátek večer v restauraci p. Semeckého.56 To odpovídá i dřívějším průběžným zprávám z Našich hlasů. Z těch mj. i vyplývá, že o letních prázdninách patrně činnost neprobíhala.57

25. února klub zřejmě doma remizoval se šachovým odborem S. K. Úvaly 4:4.58

2. března se konala valná hromada „v nové klubové místnosti v restauraci „Na růžku““.59 Patrně šlo o stejný podnik jako restaurace u Güntherů, jen s původním názvem, neboť v předchozím roce p. Günther převzal provozování restaurace Na růžku.60 Do výboru byli zvoleni Růžička st., Černý, Kolář, Kubička, Skalický a Fereš, náhradníky Třmínek a Šámal, revizory Marek a Rudolf. Ve stejné výši zůstaly členské příspěvky 6 Kč ročně a příspěvek ústředí 1 Kč ročně, zápisné pro nové členy bylo sníženo na 3 Kč. Hráčům bylo k dispozici 15 kompletních šachových her.61

4. března v odvetném zápase klub venku porazil Úvaly 4:6.62

21. března sehrál simultánku Karel Hromádka s výsledkem +16 =2. Simultánka trvala dvě hodiny a remizovali Kolář a Bouma.63

1927

22. dubna byl ukončen jarní turnaj o přebor klubu na tento rok. Vyhrál K. Bedrna (5,5), dále skončili 2. Černý, Kubička (3,5), 4. Růžička st., Růžička ml. (2,5), 6. Skalický (2), 7. Řežný (1,5). Ve 2. oddělení se umístili 1. Jeník (6,5), 2. Vácha (6), 3. Šámal (4,5), 4. Kolář, Třmínek (3,5), další pořadí není známo. Celkem hrálo 15 hráčů.64

24. dubna klub prohrál s Klubem šachistů Říčany 6:365 v sestavě Kubička, Černý, Růžička st., Skalický, Režný, Jeník, Šámal, Kolář. Zápas se hrál v Říčanech v restauraci u nádraží (dnes U kozla) a odveta se měla hrát v květnu v Mukařově.66 „Na další styky s Českým Brodem se náš klub upřímně těší.“67 Zájezd k odvetě do Mukařova se měl konat 12. června, sraz hráčů byl ve 13:00 před budovou Okresní správní komise.68

15. května klub prohrál s I. šachovním klubem Stráže bezpečnosti z Prahy 3,5:9,5.69 Je to teprve první zápas s pražským klubem, přitom už o čtyři roky dříve klub žádal o zájezdy klubů z Prahy do Brodu „za přiměřených podmínek“.70

22. května se měl hrát zápas s šachovým odborem S. K. Úvaly.71

1928

25. února klub patrně doma porazil šachový odbor S. K. Úvaly 11:9. Vyhráli Skalický, Růžička ml., Řežný, Jeník, Štíbr, Fereš, Král, Hympl, Moravec, remizovali Vácha, Kubička, Růžička st., Kolář. Odveta se měla hrát koncem března v Úvalech.72

1929

24. března měl klub hrát zápas se šachovým odborem S. K. Úvaly v restauraci p. Günthera73 – jde o první zmínku o této hrací místnosti.

3. listopadu proběhla simultánka mistra Haška s výsledkem + 10 -2 (Bolen, Skalický) =2 (Jeník, Fereš).74

19. listopadu skončil turnaj o přebor klubu. „O přeboru, jak bylo již zde řečeno, rozhodl výsledek partie Ing. Černý – Dr. Růžička, která byla dvakrát přerušena a skončila v třetím pokračování, po tvrdém boji vítězstvím Ing. Černého, který tím získal půl bodu před nejbližším konkurenten Hymplem.“ Přebor tedy vyhrál Černý (13,5), dále se umístili 2. Hympl (13), 3. Kubička (11,5), 4. Skalický (10,5), 5. Růžička st. (10), 6. Štička, Vácha (9,5), 8. Král (9), 9. Sommer (8,5), 10. Fereš (7,5), 11. Šámal (6), 12. Třmínek (4), 13. Moravec (3,5), 14. Hájek (3), 15. Bolen (1), 16. Wildt (0).75

1930

16. února měl klub hrát doma zápas se šachovým odborem S. K. Úvaly. „Poslední utkání 7:5 pro Úvaly.“76

Patrně 13. dubna klub doma prohrál s I. československým klubem šachistů v Praze-Nuslích 1,5:9,5.77

1931

4. ledna klub porazil šachový odbor S. K. Úvaly 6:5.78

13. ledna proběhla valná hromada. Mj. „usneseno pro začátečníky i pokročilé uspořádati jednou týdně výklad problémů šachové hry na velké názorné šachovnici“.79

27. ledna klub remizoval s šachovým odborem S. K. Úvaly 3,5:3,5.80

16. dubna druhé oddělení doma porazilo šachový odbor DTJ 5,5:1,5. Vyhráli Kolář, Lukeš, Bendl, Neckař, Schönfeld, remizoval Horálek.81

21. dubna přeborník klubu Klecanda sehrál simultánku s výsledkem +6 -2 =3.82

28. dubna skončil přebor klubu, který v 1. oddílu vyhrál Klecanda (15). Dále skončili 2. Hympl (13,5), 3. Skalický (13), 4. Černý (10), 5. Šmíd (9,5), 6. Holub, Kubička (7,5), 8. Sommer (5), 9. Fereš (4), 10. Jeník (3). Ve 2. oddílu bylo pořadí 1. Kolář (10), 2. Lukeš (9), Šámal (7), 4. Neckař, Bendl (5), 6. Horálek (4), 7. Schönfeld (2). „Poháry odevzdány vítězům po proslovu předsedy dra Růžičky.“83

5. května druhé oddělení doma prohrálo odvetný zápas s šachovým odborem DTJ 3:4.84

17. května mělo 1. oddělení hrát proti šachovému odboru S. K. Úvaly.85

Klub přispěl darem 125 Kč na olympiádu v Praze.86

1932

10. července klub remizoval s Klubem šachistů Říčany 2:2 v sestavě Skalický, Krumpholz, Černý, Lukeš.87

1933

Z tohoto roku nemáme žádné zprávy.

1934

6. února klub porazil Klub šachistů Kostelec n. Č. l. 9,5:1,5.88

18. února klub v odvetném utkání opět porazil Klub šachistů Kostelec n. Č. l. 6,5:3,5.89

10. června klub prohrál s Šachovým klubem pražské stráže bezpečnosti 10:6. Vyhráli Hympl, Schmidt, Pelikán, remizovali Skalický a Štamberský.90

20. dubna se konala valná hromada, kde byli do výboru zvoleni předseda Růžička st., místopředseda Černý, jednatel Schmidt, pokladník Kubička, zapisovatel Somr, hosp. správce Šámal, náhradníci výboru Skalický, Moravec, revisoři účtů Kolář, Jeník.91

11. listopadu klub porazil nedávno ustavený Šachový klub v Čelákovicích „po úporném pětihodinovém boji v poměru 5:4“.92

Koncem roku inicioval AFK Kolín vznik nové, Středolabské, župy, z důvodu špatného spojení a velkých vzdáleností na sever Čech.93 Na schůzi v listopadu v Kolíně se usneslo ji zřídit. Byl do ní zařazen i Český Brod. „Dalším klubem, který stál mimo rámec Severočeské župy byl Čes. Brod, který se nezúčastnil života župního pro nesnadné spojení s kluby severních Čech. Nyní hlásí se velmi čile k životu a kvalitu svoji dokázal nejmarkantněji vítězným pohárovým zápasem s Čáslav II. a remisou s velmi silnou sestavou Kolín II.“ Klub byl zařazen do II. třídy.94

1935

Hrál se turnaj o pohár šachové župy Středolabské, „tvořící se nově oddělením od rozsáhlé župy Severočeské, neboť vzájemný styk jejích členských klubů velice trpěl rozlehlostí župy a velkými vzdálenostmi jednotlivých klubů, a to na úkor krásné hry šachové.“95 V rámci turnaje klub sehrál mj. zápasy:

20. ledna klub doma porazil Čáslav II. 5:1,96

17. února klub doma remizoval s Kolínem II. 3:3,97

3. března klub venku porazil Pečky 5:1,98

Nakonec klub skončil druhý po užším zápase s vítězným Kolínem II..99

27. ledna klub venku v odvetném zápase porazil Kostelec n. Č. l. 4:8.100 Odjezd byl v 8:00 poštovním autobusem, návrat do Českého Brodu ve 12:30.101

19. března se konala valná hromada, která se mj. „usnesla na pořádání kursů pro začátečníky, které by umožnily, že i slabší hráči by se naučili teorii jednotlivých druhů otevření“.102 Do výboru byli zvoleni předseda Růžička st., místopředseda Kubička, jednatel Schmidt, pokladník Černý, zapisovatel Skalický, hospodář Šámal, náhradníci výboru Holub, Moravec, revisor Kolář.103

 

28. dubna se měl hrát zápas v Čelákovicích za účasti asi 15 hráčů.104

Zimní klasifikační turnaj dohrálo 13 hráčů a vyhráli Holub, Skalický a Vít (všichni 11).105

2. června klub doma porazil Kroužek šachistů v Dubči 5,5:1,5.106

Turnaj klubu o pohár I. třídy vyhrál Schmidt a o pohár II. třídy vyhrál Bendl.107

23. června se delegáti klubu „zúčastnili jednání přípravného komité pro utvoření středolabského okresu v severovýchodní Župě šachové“. Hrál se i bleskový turnaj družstev na diktát (5 vteřin na tah), který měl pořadí:

 

 

 

1

2

3

4

B.

1.

Český Brod

2:2

2:2

4:0

2

2.

Nymburk

2:2

2:2

2:2

1,5

3.

Kolín

2:2

2:2

2:2

1,5

4.

Čáslav

0:4

2:2

2:2

1

 

Za družstvo hráli Vít, Skalický, Košťál, Kopecký. „Jest to jeden z největších úspěchů, kterého místní šachisté dosáhli v meziklubových zápasech.“ Poté 4 nejlepší hráči sehráli turnaj jednotlivců, kde skončil 1. Skalický (6) a děleně 3. Kopecký (3).108

23. června klub venku v „seslabené sestavě“ prohrál s Dubčí 3,5:4,5.109

29. června se Skalický, Kopecký a Schmidt zúčastnili valné schůze Severní župy šachové v Mladé Boleslavi. ÚJČŠ nepovolila vznik nové Středolabské šachy (se střediskem v Kolíně), „a tak přijat byl kompromisní návrh klubů středolabských na utvoření dvou autonomních okresů, severního a jižního v župě, která nazvána nyní „Severočesko-středolabskou““. Přátelský zápas Sever proti Jihu skončil překvapujícím vítězstvím Jihu 9,5:4,5, ke kterému přispěli výhrou i Skalický a Schmidt.110

8. září se konal bleskový turnaj, který za účasti 10 členů vyhrál Skalický po užším zápase s 2. Benešem a 3. Schmidtem (všichni 7). Dále byli 4. Kopecký, 5. Jeník, další pořadí neznáme.111

28. září klub venku porazil Kostelec n. Č. l. 3:6. Vyhráli Schmidt, Košťál, Kopecký, Kubička, Hladík, remizovali Skalický a Černý.112

13. října měl dorazit Občanský klub ze Smíchova k zápasu, avšak sešlo z něj pro malou účast hostů. Namísto toho sehráli brodští bleskový turnaj o 10 hráčích s pořadím 1. Skalický, 2. Košťál, 3. Kopecký.113

18. října klub doma v odvetném zápase porazil Kostelec n. Č. l. 6,5:3,5.114

26. prosince na bleskovém turnaji hráčů středolabského kraje v Nymburce skončili 1. ze 13 Kopecký (11) „a obdržel za svůj skvělý výkon knižní dar“, dále hrál i Skalický.115

V tomto roce klub ještě sehrál 2 zápasy s Kolínem a 1 s Pečkami.116

Z tohoto roku se v pečecké kronice dochovalo psaní (pohled) od jednatele ing. Schmidta adresovaný Šachovému klubu Pečky.117

1936

V soutěži o pohár jižního okrsku středolabského kraje v I. třídě klub sehrál zápasy:

Klub porazil Poděbrady a prohrál s Nymburkem.118

12. ledna klub porazil Kostelec n. Č. l. 4,5:1,5.119

26. klub remizoval s A.F.K. Kolín 3:3.120

Pořadí bylo: Kolín, Nymburk, Čáslav, Český Brod, Poděbrady, Kostelec n. Č. l.121

V klasifikačním turnaji se o první místo dělili Holub a Kopecký a měli sehrát užší zápas o vítězství.122

7. února proběhla valná schůze. Do výboru byli zvoleni předseda Růžička st., místopředseda Kubička, jednatel Schmidt, pokladník Černý, zapisovatel Skalický, správce domu Šámal, náhradníci Moravec, Hliněný, revisoři účtů Holub, Kolář.123

7. února v bleskovém turnaji skončili 1. Košťál (7), 2. Hliněný, Holub, Skalický (6), dále Lejnar, Šámal, Lev, Moravec, Lukeš.124

11. února sehrál Salo Flohr simultánku v Brandýse nad Labem s výsledkem +33 =2. Simultánky se zúčastnil a remízy dosáhl Košťál.125

18. února klub venku prohrál s Úvaly 2:3.126

23. února klub venku porazil Újezd nad Lesy 6,5:2,5.127

8. března v odvetném zápase klub doma porazil Újezd nad Lesy 4:0.128

V odvetném zápase klub doma remizoval s Úvaly 2:2.129

 

5. dubna klub „nečekaně hladce“ porazil venku Brandýs nad Labem 2:7130 v sestavě Kopecký, Košťál, Hliněný, Černý, Skalický, Lev, Schmidt, Bendl, Moravec.131

13. dubna na bleskovém turnaji v Nymburce skončili 2.-3. z 16 Kopecký, 8. Skalický, 9. Košťál. Hráli ještě další 3 hráči klubu.132

19. dubna v župním mezikrajovém utkání Jih porazil Sever 17,5:8,5, za Jih zvítězil Košťál a remizovali Skalický a Kopecký.133

10. května klub v odvetném zápase doma prohrál 4,5:5,5134 v sestavě Kopecký, Košťál, Hliněný, Černý, Skalický, Schmidt, Bendl, Lev, Moravec, Šámal.135 V zápase hrál velmi dobře Kopecký, Košťál, Skalický, Černý a Bendl.13617. května klub remizoval s klubem Hloubětín 6:6. V zápase hrál velmi dobře Kopecký, Košťál, Skalický, Černý a Bendl.137

12. června skončil turnaj o pohár I. a II. třídy za účasti 18 hráčů. Vyhrál Košťál (15), dále se umístili 2. Kopecký (13), 3. Hliněný a Holub (12,5). Pohár II. třídy získal 11. Moravec (6,5). Dosavadní vítězové poháru I. třídy byli Klecanda, Holub, Skalický, Černý, Schmidt a II. třídy Kolář, Štička, Bendl, Moravec.138 Dále hráli mj. Skalický, Černý.139

Při slavném turnaji v Poděbradech (sjezd ÚJČŠ) ve vedlejším turnaji vyhrál I. předběžnou skupinu Kopecký a ve III. skončil druhý Košťál (oba 5,5 ze 7). Oba tak postoupili do vítězné skupiny, která měla toto pořadí:140

 

 

 

1

2

3

4

5

6

B.

Cena

1

Komárek (Brno)

½

½

1

1

1

4

300‘-

2

Kozelek (M. Ostrava)

½

½

1

1

½

3

250‘-

3

Janata (Nymburk)

½

½

1

0

½

200‘-

4

Šajtar (Mor. Ostrava)

0

½

0

1

½

2

160‘-

5

Kopecký (Český Brod)

0

0

1

0

1

2

140‘-

6

Košťál (Český Brod)

0

½

½

½

0

100‘-

 

21. srpna sehrál Oldřich Duras simultánku v Kostelci n. Č. l. po 4 hodinách s výsledkem +10 -5 (Kopecký, Košťál) =1 (Skalický). Hráli další 4 hráči klubu. „Jest to nesporně velmi pěkný úspěch obou venkovských klubů.“141

Členský příspěvek činil 1 Kč měsíčně, zápisné 3 Kč.142

1937

Družstvo mělo v župním přeboru soupisku (I. třída) Kopecký, L. Košťál, Holub, Skalický, Schmidt, (II. třída) K. Košťál, Černý, Sajdl, Kubička, Bendl, Sommer, Lev, (náhradníci) Nesnídal, Moravec, Lejnar, Navrátil, Tůma, Hladík, Šámal. Jako jednatel je uveden Schmidt, „správec cukrovaru“.143 Konečné pořadí: 144

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

B.

Skóre

1

Nymburk

4

4

6

27 : 9

2

Kolín

5

5

20½ : 15½

3

Čáslav

2

3

6

3,5

21½ : 14½

4

Český Brod

2

3

5

4

3,5

21 : 15

5

Kostelec n. Č. l.

½

1

2

16½ : 19½

6

Poděbrady

4

1

12½ : 23½

7

Kutná Hora

1

0

2

½

2

0

7 : 29

 

Přehled výsledků jednotlivců:145

 

 

 

1

2

3

4

5

6

B.

1

Kopecký

1

0

1

½

1

1

4,5

2

L. Košťál

1

½

½

½

½

½

3,5

3

Holub

0

0

1

½

1

1

3,5

4

Skalický

½

½

 

 

½

½

4

5

Schmidt

 

0

½

0

0

0

0,5

6

K. Košťál

 

 

 

0

 

 

0

 

Černý

1

1

1

1

1

0

5

 

Bendl

 

 

1

 

 

 

1

 

Sommer

1

 

 

 

 

 

1

 

Župní přebor II. třídy měl pořadí:146

 

 

 

1

2

3

4

5

B.

Skóre

1

Brandýs

5

3

3,5

17 : 7

2

Čáslav II.

6

2

2

13 : 11

2

Lysá

1

0

6

6

2

13 : 11

4

Kolín II.

3

4

0

2

1,5

9 : 15

5

Český Brod II.

0

4

1

8 : 16

 

Přehled výsledků jednotlivců:147

 

 

 

1

2

3

4

5

B.

1

Sajdl

žádost o odklad

0

volno

1

0

1

2

Kubička

0

 

 

0

3

Bendl

0

1

1

2

4

Sommer

0

0

0

0

5

Lev

1

1

0

2

6

Moravec

 

0

½

0,5

 

Navrátil

½

+

 

1,5

 

Hladík

 

 

1

1

 

Z této soutěže se dochovala partie:148

 

Slovanská obrana dámského gambitu.

Bílý: Sajdl, Čes. Brod. Černý: Cihelník,Brandýs n.L.

1.d2-d4,d7-d5 2.c2-c4,c7-c6 3.e2-e3,Jg8-f6 4.Jb1-c3,e7-e6 5.Sf1-d3,Jb8-d7 6.Jg1-f3,d5xc4.Úvod k tzv.Meránské variantě slovanské obrany,která se tu povede v plné slávě,ovšem zásluhou – bílého,který jí chybně čelí.7.Sd3xc4,b7-b5,8.Sc4-d3,a7-a6 9.Jc3-e4,..... Pochybné.Správné bylo e3-e4.9. ....,Sc8-b7 10.Sc1-d2..... Chyba, jak se později ukáže.Zde nestojí střelec v žádném případě dobře.Správné bylo 0-0.10. .....,c6-c5.Tím počíná vlastní Meránská varianta,kterou zde ovšem hraje jen černý,bílý nevěnuje jí,jak vidno,žádné pozornosti a provádí svou.11.Je4xJf6,Jd7xJf6 12.Dd1-c2,..... Chyba.Bylo nutno aspoň b2-b2.12. .....,c5-c4. Přirozeně.Odsuzuje bílého k pasivitě a dámské křídlo je dokonale ovládnuto černým.13.Sd3-e2,Jf6-e4.Nyní počíná tlak černého na královské křídlo.14.0-0,Sf8-d6 15.h2-h3, .... Ztráta času.Bílý se měl raději pokusiti odstraniti mocného černého jezdce.15. .....,Va8-c8 16.a2-a3,0-0 17.Vf1-c1,.....Opět chyba.Jedinou snahou bílého mělo zůstati odstranění černého jezdce.17. .....,Sd6-b8 18.Jf3-e1,........ Poslední a největší chyba,na kterou černý čekal.Bílý odhodlal se sice konečně podniknouti něco pro odstranění černého jezdce,ale měl tak hráti o tah dřívě,dokud věž kryla bod f2.Nyní následuje rychlý konec.18. ......,Dd8-h4. Ovšem.19.f2-f3,..... Není obrany.Matu nebo materielním ztrátám nelze zabrániti a stejně konec by nasebe nedal dlouho čekati.19. ......,Dh4-f2 šach.Černý ohlásil mat ve 4 tazích,načež bílý vzdal.

Pro „Mělnické Rozhledy“ Fr.Cihelník.

Přeborníkem klubu se stal Kopecký (8 z 10), dále skončili mj. 2. Košťál (7), 3. Holub, Skalický, Schmidt (6,5), 6. Nesnídal (5,5) a v II. třídě se umístili 1. Moravec, 2. Navrátil, 3. Šámal.149 První kolo se hrálo 20. listopadu předchozího roku, „vyjímaje úředníky cukrovaru, kteří vzhledem k trvání kampaně sehrají si počáteční partie dodatečně“. Byl vydán turnajový a hrací řád a „na jeho přesném dodržování bude tentokráte přísně trváno“.150

16. února proběhla valná hromada. „Místopředseda řed. Kubička vzpomněl sedmdesátých narozenin p. MUDr. Jos. Růžičky, který nepřetržitě od založení spolku řídí jeho osudy. Pan Kubička vřelými slovy ocenil činnost našeho dobrého a zasloužilého předsedy, který jmenován čestným členem.“151

4. dubna klub porazil venku Kostelec n. Č. l. 10:0. Hráli Kopecký, Košťál, Skalický, Schmidt, Černý, Bendl, Lev, Moravec, Kolář, Hladík.152

11. dubna klub doma porazil Šachový kroužek Dubeč 4,5:2,5. Vyhráli Bendl, Košťál, Schmidt, remizovali Kopecký, Černý, Skalický. Ještě hrál patrně Lev nebo Moravec. Schmidt získal „qualitu“.153

V dubnu sehrál Karel Opočenský simultánku v Úvalech s výsledkem +29 =3 (Košťál) -4 (Schmidt, Bendl).154

Ve velikonočním bleskovém turnaji o pohár dr. Záruby a přebor kraje v Nymburce skončili ve II. předběžné skupině 2. z 6 Kopecký (3,5) a 4. Bendl (2,5) a ve III. předběžné skupině 2. z 6 Skalický (3,5), následně v náhradním turnaji 7. z 8 Skalický (2,5) a 8. Bendl (2) a ve finále 8. z 8 Kopecký (2).155

 

18. dubna proběhl meziklubovní bleskový přebor kraje v Kolíně, který měl pořadí:

1. Nymburk    7,5       25

2. Český Brod 5,5       23

3. Kolín          5,5       21

4. Čáslav II.    4,5       15,5

5. Čáslav I.     4          19

6. Poděbrady  3          16,5

Družstvo hrálo v sestavě Kopecký (6), Košťál (6), Skalický (7), Bendl (4).156 Turnaj byl označen jako „povinný“. Šlo o „nečekaný úspěch“.157

9. května klub venku porazil Kroužek šachistů v Dubči, přesný výsledek není znám, neboť 1 partie byla nedohraná za stavu 4,5:1,5.158

25. května klub venku porazil znovu ustavené Úvaly 5:2.159

27. května se měl hrát přátelský zápas s Hloubětínem, který jej však odřekl.160

7. června klub doma v odvetném utkání remizoval s Úvaly 4:4, „když Skalický (za Č. Brod) dal svoji vyloženě nerozhodnou partii za prohru, podlehnuv naléhání a svodům některých úvalských hráčů a jest litovati, že tito v elánu hry vnesli toto rozladění – doufejme jen přechodné – do upřímných, srdežných a přátelských až dosud styků obou klubů.“161

V jarním turnaji pohár I. třídy mezi 16 hráči vyhrál Kopecký po užším zápase s výsledkem 2:1 před 2. Košťálem, dále byli mj. 3. Schmidt, 4. Černý, 5. Skalický, 6. Navrátil, 9. Šámal získal pohár II. třídy.162

5. října klub doma porazil Kostelec n. Č. l. v bleskovém turnaji šestičlenných mužstev 23:13, na kola 4:2. Za 1,5 hodiny bylo v 6 kolech sehráno celkem 36 partií. Hráli mj. Kopecký (5,5) a Košťál (4,5).163

Členský roční příspěvek byl 12 Kč.164

Na rok 1937/1938 byl do výboru Středolabského kraje severočesko-středolabské šachové župy zvolen též Skalický.165

1938

Družstvo mělo soupisku Kopecký, Košťál, Holub, Lorenc, Skalický, Černý, Schmidt, Bendl, Novák, Sommer, Navrátil, Lev, Moravec, Kolář, Šámal. Konečné pořadí:166

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

B.

Skóre

1

Kolín

3

3

4

3

5

4,5

21½ : 14½

2

Brandýs

3

4

6

3,5

21½ : 14½

3

Český Brod

3

3

1

3

4

5

3,5

19 : 17

4

Nymburk

3

5

0

4

3,5

18 : 18

5

Čáslav

2

3

4

 

2,5

15 : 15

6

Kostelec

3

2

2

6

2

2,5

18½ : 7½

7

Poděbrady

1

0

1

2

 

0

6½ : 23½

 

8. března v bleskovém turnaji čtyřčlenných družstev v Úvalech skončil 1. Český Brod (3, 31,5:16,5), 2. Úvaly (1,5, 26,5:21,5), 3. Dubeč (1) a 4. Kostelec n. Č. l. (0,5).167

V odvetném bleskovém turnaji čtyřčlenných družstev v Úvalech skončil 1. Kostelec n. Č. l., 2. Český Brod, 3. Úvaly a další tři družstva.168

Přebor klubu vyhrál Košťál. Dále se umístili 2. Holub, 3. Černý. Pohár I. třídy vyhrál také Košťál před Navrátilem.169

Zpráva z 5. listopadu oznamuje, že klub „po dnech plných vzrušení a bolesti zahajuje letos opožděně svoji každoroční činnost.“170

Klub se účastnil řešitelské soutěže – s 36 body byl na 19. místě z 23.171 Poté přidal 49 bodů a s 85 body byl 17. z 28.172 Při dalším přepočtu už měl 116 bodů a stoupl na 14. místo z 26.173 V dalším ročníku soutěž nepokračovala, výsledek jsme se nedozvěděli.174

Ve II. bleskovém turnaji o pohár dr. Záruby v Nymburce skončil 3. Košťál.175

Sjezdu ÚJČŠ se opět zúčastnil Košťál a byl nasazen do silnějšího hlavního turnaje. V II. předběžné skupině se umístil na nepostupovém pátém místě a získal cenu 100 Kč. Tabulka:176

 

 

II.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bodů

Poř.

1

Petkěvič

½

½

1

½

1

1

1

1

I.

2

Hostinský

½

0

½

1

1

½

1

1

II.

3

Šajtar

½

1

0

0

1

½

1

1

5

III.

4

Krylov

0

½

1

1

0

½

1

0

4

IV.

5

Košťál

½

0

1

0

½

1

½

0

V.

6

Pristaš

0

0

0

1

½

1

0

1

6.

7

Ing. Kania

0

½

½

½

0

0

½

1

3

7.

8

Trefný

0

0

0

0

½

1

½

1

3

8.

9

Ing. Poisl

0

0

0

1

1

0

0

0

2

9.

 

1939

22. ledna klub venku porazil Kostelec n. Č. l. 4,5:3,5.177

„Do turnaje o poháry Středolabského kraje župy přihlásil Č. Brod dvě mužstva vzhledem k přílivu ze zabraného území několika dobrých hráčů, bývalých to členů zdejšího šach. klubu.“178

31. ledna klub v odvetném zápase porazil Kostelec n. Č. l. 5,5:3,5.179

Do 31. května musely spolky pod hrozbou zániku úřadům zaslat prohlášení o dalším trvání a žádost o povolení.180

 

V přeboru družstev měl klub soupisku (I. třída) L. Košťál, Urban, Hympl, Lorenc, Vít st., Skalický, (II. třída) Holub, Navrátil, Černý, Felix, Schmidt, Bendl, (náhradníci) Štička, Kolář, Šámal, Vít ml.181

 

I. třída skončila výsledkem:

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Bodů

Score

1

Kostelec nad Černými Lesy

3

6

3

4

5

25 : 11

2

Český Brod

3

3

6

4

6

5

25½

3

Brandýs nad Labem

0

3

5

20½

4

Kolín

3

3

6

4

3

19

5

Poděbrady

3

0

½

0

12½

6

Kutná Hora

2

0

6

1

12½

7

Čáslav

2

0

1

2

6

0

1

11

 

O přerušené partii v zápase klubu s Brandýsem nad Labem rozhodl mistr Hromádka.182

O pořadí rozhodl zápas, který klub prohrál 4:2. Na 1. šachovnici byl (děleně) nejlepší Košťál,183 který v tomto zápase chyběl, „dlící t. č. v Říši“. Klub „jen nešťastnou náhodou ztratil jednu, jinak vyhranou partii, tím i celé utkání a pohár.“184 V zápase hráli Urban, Hympl, Lorenc, Vít, Skalický, Holub.185

 

Ze soutěže se dochovaly dvě partie:186

 

„Ze zápasu Kolín-Č. Brod na 1. šachov.

Dámský gambit.

1.Jf3,Jf6,2.d4,d5,3.c4,e6,4.e3,b6,5.Dc2,Sb7,6.c5,....

6....,bxc

Není dobré. Černý se nemusil obávati pochybného postupu bílého a pokračovati raději ve vývinu Se7 a 0-0.Toto opomenutí se mu záhy vymstí.

7.dxc,Je4,8.b4,a5,9.Sb5 šach,c6,10.Sd3,axb4,11.SxJ,dxS,12.Dxe,Df6

13.Dxb4,.....

Správné v dané situaci.Zápletka,jež vznikne je příznivá pro bílého.

13....,DxV

Nebrati věž bylo zlé, ale brát ještě horší.

14.DxS,Dxa2

15,Ja3,....

Pěkný tah,s kterým asi Košťál nečítal.

15.....,Va4

Bylo těžko nalézti dobrý tah,ale proč ne aspoň VxJ ?

16.DxJ šach,Ke7,17.Db7 šach,.....

17.....,Kf6

Prohrává,ale na Ke8 jde Dxc6 šach a na Kd8 jde 18.Je5,Dd5,19.Jxc6 šach,Ke8,20.Dc8 mat.

18.Sb2 šach,Kg6,19.Je5,Kh5,20.Dxf7 šach,Kh6,21.Sc1,Da8,22.Dxe6 šach,g6,23.Jf7 šach,Kh5

Jde do matu, ale i Kg7 prohrálo.

24.Dh3 šach,Vh4

25. g4 mat.

 

Je s podivem,že tak solidní a opatrný hráč jako Košťál připustil v partii tak divoké obraty,jichž pak nemohl zvládnouti.Za to ing.Šorm využil pěkně všech taktických možností,které si připravil.

 

Poznámky F.Cihelník.

 

Ze zápasu Brandýs-Č.Brod na 1.šachov.

Dámský gambit.

Bílý:Ciheník, Br. Černý:Košťál,Č.B.

 

1.d4,Jf6,2.c4,e6,3.Jc3,d5,4.Sg5,c6,5.e3,Sb4,6.Dd2,Jbd7,7.cxd,exd,8.Sd3,Da5,9.Jf3,0-0,10.0-0,Sd6,11.e4,dxe,12.Jxe,JxJ,13.SxJ,h6,14.Sd2,Dd8,

Hrozilo 15.Sxc6,bxS,16.Dxc6 s materielním ziskem a výhrou.Po tahu černého to ovšem nejde pro 16...,Db6.

15,Vac1,....

Až potud hrál bílý velmi dobře a získal převahu.Nyní však měl pokračovati iniciativně 15.Dc1 s útokem.

15....,Jf6,16.Sd3,Se6,

17.a3,....

Nebylo nutné, černý nemůže přece a2 bráti.Lepší bylo již 17.b3,...

17....,Ve8,18.Vfe1,....

18..,Db6

Bílý posledními tahy oslabil své postavení.Černý chystá průlom c5.

19.b4,.....

Oslabuje smrtelně pěšce a3 b4.Správné bylo asi Se3.

19....,Sd5,20.Se3,.....

20....,a5,

Už je to tu. Bílí pěšci a3 b4 jsou ztraceni.Ale bílý na štěstí má ještě několik šípů ve svém toulci.

21.Je5,axb

Zde měl černý hráti raději Dc7.

22.Jc4,SxJ,23.SxS,bxa,24.Dg6,....

24....,Jd5

Chyba,ale není vidět jak jinak by černý kryl útok bílého na královském křídle,který byl velmi silný.

25.DxS,JxS,26.fxJ,a2,27.Dd7,Vf8,28.Vf1,Db2

29.Va1,.....

Je nepochopitelno,že bílý nevidí snadno vyhrávající pokračování :

29.Sxf šach,Kh8,30.Sxa2,VxV šach,31.VxV,... a nyní buď 31....,VxS,32.Vf8 s matem nebo 31....,DxS,32.Dxb7 a vyhraje.A nebo 29.Sxf šach,VxS,30.DxV šach,Kh8,31.Va1 a vyhraje.

29....,b5,

30.Dxc,....

Tragedie dokonána.Ještě nyní 30.Sxf šach vyhrálo.Ale šachová slepota je podivuhodná.

30.....,bxS,

31.Dxc,.....

 

Bílý se dostal do horší koncovky a po výměně dam posléze ve 42.tahu po hrubé chybě dostal mat,ovšem v postavení beznadějném.

 

Oba nejúspěšnější hráči soutěže na 1.šachovnici,zřejmě pod dojmem důležitosti zápasu,kde běželo o šampionát,hráli dosti nervosně,zvláště ovšem Cihelník,který zbytečnou ztrátou cenného bodu prohrál svému klubu pravděpodobně šampionát a sobě triumf nejlepšího hráče soutěže bez porážky.

 

Poznámky F.Cihelník.“

 

Ve II. třídě bylo toto pořadí:187

 

 

 

1

2

3

4

B.

Skóre

1

Kosmos Čáslav

3

6

4

2,5

13:5

2

Kolín II.

3

4

4

2,5

11:7

3

Brandýs II.

0

2

1

5½ : 12½

4

Český Brod II.

2

2

0

6½ : 11½

 

29. dubna klub oznámil Okresnímu úřadu v Českém Brodě, že má spolkovou místnost v hotelu Bedřicha Günthera u Prokopa Velikého, že nadále vyvíjí obvyklou činnost a že valnou hromadu letos ještě nekonal v důsledku zákazu konání schůzí.188

15. září sehrál mistr Hromádka simultánku v Poděbradech po dvou hodinách s výsledkem +16 -1 (Černý).189

1940

2. ledna klub remizoval s Kostelcem n. Č. l. 6:6. Jednotlivé výsledky prvních osmi šachovnic: Hympl-Pospíšil 0:1, Felix-Veselý ½, Holub-Spousta ½, Skalický-Dušek ½, Černý-Kroutil 0:1, Režný-Winter 1:0, Navrátil-Kulič 0:1, Dušek-Herget ½.190

 

V soutěži družstev víme pořadí pouze prvních tří ze sedmi: 1. Nymburk 2. Kolín 3. Český Brod.191 Dalšími účastníky byly Čáslav, Čelákovice, Poděbrady a Kutná Hora.192

 

7. dubna v Nymburku proběhl turnaj čtyřčlenných družstev s tímto pořadím: 1. Nymburk, 2. Kolín II, 3. Jičín I, 4. Kolín I, 5. Charousek, Ml. Boleslav I, 6. Český Brod, 7. Čelákovice I a Ml. Boleslav II, 9. Jičín II, 10. Nymburk II, 11. Rožátov, 12. Čelákovice II. Ve výčtu nejlepších výkonů jsou na první šachovnici 2. až 4. Košťál, a na třetí 2. Skalický.193

19. dubna proběhla valná schůze. Do výboru byli zvoleni předseda Růžička st., místopředseda Kubička, jednatel a zapisovatel Skalický, pokladník a kapitán Černý, hospodářský správec Šámal, revisoři účtů Holub, Kolář. „Tito funkcionáři zůstávají stále stejní po několik let, neboť klub čítá jen velmi málo členů stálých, kteří se nemění a jsou tedy s klubem srostlí a zapracovaní.“194

O tehdejší situaci svědčí tento citát, k němu netřeba komentáře: „Žádáme, abyste upozornili veškeré organisované spolky, kluby, odbory a kroužky, aby si vyžádaly od svého členstva p r o h l á š e n í   o   a r i j s k é m   p ů v o d u. Prosíme, aby tato věc nebyla přehlížena, protože podle platných ustanovení by mohly vzniknouti nejen dotyčným spolkům, ale i celé ÚJČŠ velké nepříjemnosti, ba rozpuštění, kdyby nebylo respektováno toho, že v našich řadách mohou býti pouze árijští členové.“195

 

Zachovaly se také stanovy z tohoto roku, které klub musel opravit a zaslat úřadům.196

 

28. prosince 1941 klub remizoval s AFK Pečky 3,5:3,5 v sestavě Felix, Skalický, Krupička, Roháč, Paner, Trachta, Šámal a v odvetě v Pečkách 4. ledna 1942 vyhrál 8:3 v sestavě Hympl, Felix, Skalický, Černý, Krupička, Mácha, Roháč, Holub, Bendl, Šámal, Holub ml.197

 

V jižní skupině soutěže družstev bylo pořadí Kolín 3 (14:4), Český Brod 0,5 (9,5:8,5), Pečky 0,5 (8:10), Velký Osek 0 (3,5:13,5). S Pečkami hrál klub v sestavě Hympl, Valenta, Felix, Černý, Holub, Skalický.198

 

Přátelský zápas s Pečkami 6. prosince klub vyhrál 7,5:4,5. Hrál v sestavě Hympl, Skalický, Valenta, Černý, Mikl, Baumruk, Krupička, ing. Holub, Kubička, Mácha, Holub ml., Holub st.199 V odvetě v Pečkách 20. prosince taktéž zvítězil, a to 8:3, tentokrát v sestavě Hympl, Valenta, Krupička, Kubišta, Mikl, Trachta, Skalický, Holub, Černý, Mácha, Roháč.200

 

Tento rok také klub pod hrozbou zániku oznámil, že hodlá dále pokračovat v činnosti.201

 

Ve slavné simultánce mistra světa Alexandra Aljechina 14. února 1943 v Pečkách dosáhl remízy mj. Felix,202 vyhrál Skalický203 a hrál také Mathon ml.204

 

Župní mistrovství se hrálo ve čtyřech okrscích, čtvrtý dopadl takto: Český Brod 2 (9), Pečky 1 (6,5) a Úvaly 0 (2,5).205 V zápase s Pečkami hrál klub v sestavě Skalický, Felix, Hympl, Valenta, Krupička, Černý.206

 

7. března se v Nymburce konal zápas Severočeské a Středolbaské župy, za níž nastoupil na 6. šachovnici Felix, kde porazil Grolmuse a přispěl k výhře 27,5:14,5.207

11. března proběhla valná schůze. Do výboru byli zvoleni předseda Růžička st., místopředseda Kubička, jednatel Černý, pokladník Trachta, zapisovatel Skalický, hospodář Šámal, člen výboru Valenta, revisoři účtů Holub, Krupička.208

16. května se Český Brod na župním bleskovém turnaji čtyřčlenných družstev na děleném 8. místě z 16 týmů.209

 

Z tohoto roku se o klubu zachovala cenná zpráva, uvádíme ji proto celou: V klubových turnajích hrálo letos v I. tř. 12, ve II. tř. 14 hráčů. V turnaji dorostu, letos nově pořádaném, hraje 6 hráčů o pohár ing. Holuba. V turnaji o pohár župy skončilo mužstvo klubu na 2. místě za Kolínem. Přeborníkem klubu 1943 je K. Skalický. Putovní pohár I. třídy získal R. Hympl, II. třídy Dr. Mikl. Klub byl založen před 21 lety a z jeho zakladatelů je dosud 5 hráčů činných, mezi nimi i letošní přeborník Skalický.“210 J. Pelikán ovšem uvádí jako rok založení poháru ing. Holuba rok 1940.211 Přikláníme se spíše k údajům v časopise. Z dostupných zdrojů se můžeme pokusit určit jména 5 tehdy dosud činných hráčů. Jistí jsou jen tito: J. Růžička st., K. Kubička a K. Skalický. Dalšími jsou zřejmě E. Černý a E. Kolář, vycházíme-li z článku J. Pelikána.212 Krátce po založení se ovšem objevují v pramenech ještě G. Šorm a R. Šámal, kteří jsou také (jako všichni dosud jmenovaní) na tablu z roku 1945, které je pro nás referencí ke zmíněným 20 letům.213

 

V simultánce proti mistru Zítovi v Pečkách dosáhli remízy mj. Ing. Holub a Mathon.214

 

Odborný tisk215 potvrzuje pořadí a skóre následující tabulky finále.216

B Sc
I. Kolín 6 4 4 3 14:4
II. Český Brod 0 3 6 1,5 9:9
III. Poděbrady 2 3 ­– 3,5 1,5 8,5:9,5
IV. Stará Boleslav 2 0 2,5 0 4,5:13,5

Roku 1944 opět vyhrál čtvrtý okrsek: Český Brod 2,5 (13,5:4,5), Úvaly 2 (9,5), Pečky 1,5 (9), Plaňany 0 (4).110 Za pomoci oběžníku jsme sestavili tabulku:111

Body Skóre
1. Český Brod 5 3 5,5 2,5 13,5
2. Úvaly 1 3,5 5 2 9,5
3. Pečky 3 2,5 3,5 1,5 9
4. Plaňany 0,5 1 2,5 0 4

V zápase s Pečkami vyhráli Skalický, Krupička, Švejdar.112 Klub byl označen za vyloženého favorita. Valenta byl třetím nejúspěšnějším hráčem na první šachovnici. Ve finále se ovšem nedařilo, jak ukazuje tabulka:113

1 2 3 4 B. Score Poř.
1 Šk. Brandýs n. L. 6 4 3 13½ I.
2 Šk. Kolín 6 2 12 II.
3 Šk. Poděbrady 0 1 6 III.
4 Šk. Český Brod 2 0 0 IV.

V přeboru skončili nejlépe v I. třídě Valenta 7/9, Krupička a Skalický 6, ve II. třídě Černý 9/11, junior Bureš 8,5, Sommer 8 a ve III. třídě Švejdar 8/8, dále byli junioři Holub ml. a Mathon ml.114

Bureš, Mathon a Zajíček spolu přátelili a scházeli u Burešů a kolikrát od sedmi večer do sedmi ráno analyzovali partie, např. ze zápasu o mistrovství světa Lasker-Schlechter.115

Dovídáme se 2 hráče, jimž se dařilo v župní soutěži: Skalický dosáhl 4,5 ze 6 a Krupička 4 z 5. 116

Ve II. třídě bylo pořadí Kolín II, Český Brod II, Pečky II. V zápase s Pečkami byla sestava Mácha, Kubička, Mikl, Roháč, Černý, Bureš.117

Klub v přátelském zápase porazil Velký Osek 9:3 a prohrál s Čáslaví 4,5:7,5. Uplatnili se v nich Pill a junioři Bureš a Mathon.118

V župním bleskovém turnaji čtyřčlenných družstev skončil Český Brod na 10. místě.119

Ve III. skupině turnaje C juniorského přeboru v Chocni skončil Mathon na děleném 3. místě ze 7 se ziskem 3,5 bodů.120

26. 12. se v Poděbradech konal bleskový turnaj. Mezi Poříčany a Nymburkem byly rozstřílené koleje, proto jel Mathon ml. na kole a přijel 10 minut před zahájením. Byl rozehřátý a turnaj vyhrál. Zpátky již přijel zmrzlý a byl velmi nemocný.121

V roce 1945 vyhrál přebor oddílu Krupička před Černým.122 V oběžníku jsou stejná první dvě místa s datem 1944/45. Dále se dovídáme, že se hrál „za slabé účasti pouze 6 hráčů“ a hrál se i v dalších třídách.123

Klub vyhrál přátelský zápas s klubem ŠK Duras v Újezdě nad Lesy 4:3.124

Župní přebor se hrál ve dvou okrscích – výsledek jižního: Český Brod 2,5 (11,5:6,5), Pečky 1,5 (10), Úvaly 1 (8,5), Čáslav 1 (6,5). 125 V zápase s Pečkami hrál klub v sestavě Krupička, Ing. Holub, Mácha, Černý, Mikl, Hympl.126 Ve finále pak klub podlehl vítězi severního okrsku Nymburku 2,5:3,5 na neutrální půdě (nevíme kde).127 Na druhé šachovnici měl druhý nejlepší výsledek (se stejným počtem bodů jako první) Černý (2,5), dále zřejmě vítězové šachovnic: čtvrté Mácha (2,5) a páté Hympl (3). Klub je hodnocen: „Dobře zahrál Český Brod, stálý finalista.“128

Obecně o době se ve svých vzpomínkách zmiňuje J. Zajíček: „Klubová činnost byla vyvíjena post. v místních hostincích. Kromě hraní šachu /turnajů/ byly schůzky i společenskou událostí, na což byl tenkrát kladen značný důraz. To se také projevilo za války, kdy byla zastavena činnost mnoha organizací a lidé si alespoň přišli "zahrát šachy". Členská základna se tak značně rozšířila.“129 Poslední tvrzení je obecně potvrzené, konkrétně pro klub to sice ověřit nelze, ale není důvod tomu nevěřit. J. Zajíček dále vzpomínal, že klub fakticky řídil E. Černý. J. Růžička požíval velké úcty a ve 40. letech už šachy nehrál ani klub nenavštěvoval. Byl tedy vlastně spíše čestným předsedou, nikdo si ho nedovolil sesadit.130

Zbývá se ještě zmínit o kroužku. Jediným pramenem je článek O. Eisnera (J. Pelikán se o tom zmiňuje velmi stručně jednou větou a Z. Chybný tento využil), který ocitujeme: „V Českém Brodě ve válečných letech 1939-45 byl také založen několika příznivci královské hry šachový kroužek, víceméně soukromý. Hráli jen turnaje mezi sebou. Hrálo se na náměstí v býv. hotelu Günther/dnes Divadlo pro 116/. Kroužek vedl dnes již zesnulý Bedřich Günther, dobrý šachista, který také tam mnohé naučil hrát šachy. Z těchto bývalých členů kroužku /Válek H.,Günther Bedřich, Vamberský Libor, Farský Jan, Macek Jan, Eisner Oldřich a další/,se v poválečných letech stali členové oddílu š.k.Č.Brod.“131 Výše jsme již uvedli, že roku 1939 byla spolková místnost taktéž ve zmíněném hotelu, avšak tato zpráva pochází z dubna 1939 a O. Eisner se zmiňuje o válečných letech. A protože uvedená jména ve zprávách o klubu nenacházíme, nemáme to jak zpochybnit, proto se k uvedenému přikláníme. Podle D. Mathona byla v hotelu hrací místnost, ale klub byl stejný.132

Hrůzná doba si bohužel v klubu vyžádala oběť: „Kš. v Českém Brodě oznamuje smrt vysílením při pochodu smrti J U D r.   Z d e ň k a   F e l i x e (* 1909 † 1945), jednoho z nejsilnějších šachistů klubu.133

V budově dnešní knihovny v Českém Brodě (nám. Arnošta z Pardubic 1, donedávna zde bylo též infocentrum) se na chodbě nachází pamětní deska tohoto znění:

U TOHOTO SOUDU PŮSOBIL V LETECH 1937 - 1943 ZEMSKÝ SOUDCE

J.U.DR. ZDENĚK FELIX

BYL ZATČEN 8. 3. 1943 A ZEMŘEL 1. 3. 1945 V KONCENTR. TÁBOŘE V EBRACHU. ČEST JEHO PAMÁTCE!

A ještě den předtím vyhrál partii v župním zápase.

Pro šachisty to bylo překvapení. Žid nebyl a o tom, zda byl případně činný v odboji, se nevědělo.134

Výmluvným svědectvím doby je tento dopis:135

"Vážený pane jednateli, Český Brod 19.06.1945
k oběžníku z 30.05. t. r. sděluji: 1) Německá hydra vzala nám jednoho z našich nejlepších místních šachistů JUDr. Zdeňka Felixe, který byl zatčen 08.03.1943 a zemřel – prý vysílením – v březnu 1945 v Ebrechu v sev. Bavorsku. Narodil se 20.05.1909 v Úpici, 12.06.1937 se oženil s Věrou, roz. Vysloužilovou v Přerově, v soudcovské službě působil od 01.04.1932. Zanechal 2 synky: Zdeňka a Jaroslava. Byl to milý kamarád, družný, pravý demokrat, byl místostarostou zdejšího Sokola, okres. soudcem u místního soudu. Pilně cvičil v Sokole a byl vášnivým a velmi dobrým šachistou, byl kapitánem našeho šach. klubu. Budiž nehynoucí čest jeho světlé památce. –
2) ošklivá zpráva: členem naším byl též Karel Sommer, vedoucí úředník (správce) zdejší veř. okr. nemocnice, dobrý a kombinační hráč ve II. třídě, který byl členem Vlajky, sám to i doznal, je u zdejšího soudu zajištěn a je voděn v ozbrojeném průvodu na práce. Z našeho klubu jsme jej vyloučili! Píši tuto zprávu přímo Vám, tedy našemu nynějšímu ústředí, ač měl bych to vlastně sdělit župě a teprve ona ústředí. Ale takhle se cesta zkrátí a naše župa je v přerodu (středolabská a má správní komisi v Čáslavi) a její jednatel nedávno zemřel, takže by se toto důležité sdělení Vám dlouho protáhlo. – My jsme své turnaje skončili, pouze naši junioři (je jich 10) dohrávají klubový turnaj o náš spolkový juniorský pohár. Pohár I. třídy dobyl p. Václav Mácha, II. třídy dobyl junior Stan. Bureš, kvintán zdejšího real. gymn.
S přátels. šach. pozdravem Váš Ing. Emanuel Černý
Sportovní 920
t. č. jednatel
za (razítka 2x KLUB ŠACHISTŮ / V ČESKÉM BRODĚ)
známky nejsou, proto nefrankuji"

Nechceme však tuto stať zakončit smutně, proto přikládáme tento unikát:136

Na bleskovém turnaji dvojic 30. 9. v Čáslavi skončil 2. z 11 Český Brod jun. se 14 body.137

11. 11. se klub účastnil bleskového turnaje v Úvalech. I. družstvo hrálo v sestavě Bureš, Hympl, Mathon ml., Skalický a II. družstvo v sestavě Baumruk, Dr. Mathon, Válek, Zajíček. Hrálo se ve dvou skupinách, výsledné pořadí bylo Úvaly, Újezd, Český Brod, Pečky.138

Přátelský zápas s Pečkami hraný doma 18. 11. v sestavě Ing. Krupička, Skalický, Bureš, Dr. Mathon, Válek, Hympl, Mácha, Zajíček, Baumruk, Štička skončil pro klub vítězstvím 7,5:2,5.139

Ve vánočním bleskovém turnaji hraném 25. 12. v Českém Brodě se mezi 22 hráči umístili 1. Mathon ml. (18), 4.-6. Skalický (15) – oba vyhráli peněžitou cenu, 10. Bureš (11,5), 11. Hympl (11), 12. Válek, 13. Zajíček (oba 10,5) a 14. Nesnídal (9).140

Další přátelský zápas s Pečkami hraný 12. 1. 1946 venku skončil taktéž vítězstvím klubu, tentokrát v poměru 4:6. Nastoupila sestava Ing. Krupička, Bureš, Hympl, Ing. Holub, Zajíček, Mácha, Skalický, Šorm, Ing. Černý a Týče.141

Mistrovské utkání s Pečkami hrané doma v sestavě Bureš, Ing. Holub, Šorm, Hympl, Mácha a Zajíček vyhrál klub 3,5:2,5. Bylo zde uvedeno, že zbývalo dohrát přerušenou partii Holub-Zadina, v níž stál domácí hráč lépe. Nakonec ji vyhrál, o dohrávce zde není bližších zpráv.142

Mistrovský zápas s Kutnou Horou 17. 3. hraný doma klub prohrál 2:4. Hráli Bureš, Hympl, Mathon, Zajíček, Šorm, Mácha. Dále klub porazil Čáslav 4:2.143

Český Brod se probojoval do finále župního přeboru, bližší pořadí není známo.144 V kutnohorské kronice se píše: „Mělo se hrát finale za účasti naší, Č. Brodu, Brandýsa a Nymburka. Leč Č. Brod protestem proti účasti Brandýsa znemožnil prozatím hraní, Brandýs se odvolal a bude se vše znovu projednávat u „zeleného stolu“.“145

Do Českého Brodu se odstěhovali Kravčenkovi.146 V klubu hrál Kravčenko a Golubcov, byli to Rusové a geodeti.147

                          

V předběžných skupinách Juniorského korespondenčního přeboru ukončeného 1. 5. se umístili: 6. Mathon (6) ve skupině C), 1. Zajíček (11) ve skupině D) a 3. Bureš (10,5) ve skupině E) – skupiny se hrály po osmi účastnících a 14 partiích.148

V klubu sehrál Luděk Pachman simultánku naslepo se 6 hráči a celkově vyhrál (prohrál a remizoval asi jen po jedné partii), jedním ze soupeřů byl i Mathon ml.149

V zápase Středolabské župy s Východočeskou župou (s výsledkem 9:4) konaném 10. 11. v Kolíně se hrály také tyto partie: 6. Bureš 1–Seibert 0, 12. Mathon ½–Plíšek ½, 13. Hympl 1–Horák 0.150 Výsledek byl označen za „nečekaný úspěch naší župy“.151

16. 12. měl hrát klub s Kutnou Horou. „Zápas s Českým Brodem se nekonal, Českobrodští písemně odřekli účast ve finale.“152

Jaroslav Zajíček byl na vojně v Mladé Boleslavi, kde také hrál šachy.153 V odborném tisku je následující roky několik zmínek. Nejsme si však zcela jisti, zda (v některých případech) nejde o shodu jmen. Roku 1947 nacházíme zprávy, že Jaroslav Zajíček v přeboru šk. Charousek Mladá Boleslav skončil na 6. místě ze 13 se 7 body z 12. V bleskovém přeboru dělil 5. místo  s 9,5 body ze 14.154

Župní přebor se hrál ve dvou skupinách, výsledek té s označením B ukazuje rekonstruovaná tabulka.155

Body Skóre
1. Čelákovice 4 2 4,5 4 10,5
2. Pečky 2 3 6 3 11
3. Český Brod 4 3 2 3 9
4. Plaňany 1,5 0 4 2 5,5

V zápase doma s Pečkami 15. 2. klub hrál v sestavě Ing. Krupička, Bureš, Mathon, Ing. Šorm, Ing. Černý a Kravčenko a vyhrál 3,5:2,5.156 V zápase venku s Čelákovicemi klub prohrál 4:2 v sestavě Bureš, Hympl, Mathon ml., Šorm, Týče, Mathon st.157

Z tohoto zápasu nacházíme první otištěnou partii: D. Bureš (Český Brod) – Dr. Veselý (Čelákovice) 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 d6 4.0–0 Sg4 5.d3 Jf6 6.c3 Se7 7.Jbd2 0–0 8.h3 Sh5 9.Kh2 h6 10.g4 Jxg4+?! 11.hxg4 Sxg4 12.Vg1 Sh5 13.Sf1 Kh7 14.Jg5+ Sxg5 15.Dxh5 Sxc1 16.Vxc1 g6 17.Dh3 f5 18.exf5 Vxf5 19.De3 Dh4+ 20.Kg2 Vh5 21.Jg3 Dh3+ 22.Kf3 e4+ 23.dxe4 Vh5 0:1158

Krupička emigroval přes Jugoslávii pryč a neví se, jak skončil. Jeho manželka dostala vzkaz, ať přijde v určitou hodinu do lesa, že dostane vzkaz od manžela. Přišla, ale byli tam příslušníci StB a zavřeli ji na 18 let.159

Župního zápasu s východočeskou župou se i přes výzvu nikdo z Českého Brodu neúčastnil, očekáváni byli 3-4 hráči.160

Přebornice republiky žen z roku 1946 Nina Bělská-Hrušková sehrála „za četné účasti“ v Českém Brodě simultánku s výsledkem +4 -6 =9.161

Podle údajů v pečecké kronice se zdá, že roku 1949 se klub župní soutěže neúčastnil! Měla se hrát v jediném oddělení a chybí zde výsledek zápasu (i jen zmínka).162

28. 8. se ve finále velkého bleskového turnaje v Lysé nad Labem umístil na děleném 4. místě Jaroslav Zajíček s 9 body ze 13.163

Na podzim proběhla reorganizace – zrušily se župy a zavedlo se rozdělení podle krajů.164 Hlavní město nemělo samostatný kraj – Praha i Střední Čechy byly spolu v Pražském kraji.

Po 2. světové válce vznikají šachové soutěže v rámci ROH a postupně v nich stoupá účast. S tím roste i sebevědomí této organizace, až dostává chuť ovládnout šachový život v zemi. V roce 1950 centrální plánovači vymysleli organizační přeměnu – kluby (spolky) se měly připojit k masovým organizacím (především ROH) – měly se z nich stát závodní kluby. V prvním textu se psalo: „Jako první zásada vytýčena dobrovolnost zapojování šachových sdružení na masové organizce. (…) Každá zúčastněná složka musí (…) prosaditi výměnu stráží tam, kde by došlo k neporozumění nebo dokonce k vědomému poškozování rychlého chodu akce.“165 Pravděpodobně tedy byla přeměna povinná. Majetek klubů přešel na organizace. V Pražském kraji také bylo stanoveno, že v soutěžích družstev budou moci startovat pouze registrovaná sdružení napojená na masové organizace.166 Politický podtext celé této akce je naprosto zřejmý – nechceme zde citovat propagandistické žvásty. Svobodné spolky, „měšťácký“ způsob života i „hospůdkaření“ (hraní v hospodách) – to vše leželo soudruhům v žaludku. Ničitelem svobodného spolkového života byl také Luděk Pachman,167 vedoucí odborářského šachu. Později protestoval proti okupaci 1968, byl mučen a emigroval do SRN.

S ohledem na klub citujeme výňatek z ministerské směrnice: „Organisační jednotky ÚJČŠ (občanské kluby, spolky, kroužky, sdružení a pod.) začleňují se dobrovolně do masových organisací ROH, JSČZ, JZD a ČSM a jiných, řídíce se místními poměry a okolnostmi. V odůvodněných případech se připojují šachové organisační jednotky k Osvětovým besedám nebo se u nich vytvářejí.“168 Klub se na rozdíl od většiny ostatních případů připojil k Osvětové besedě. Proč se nepřipojil k nějakému závodu (např. Karma), nevíme.

Mistrovský zápas s Pečkami 19. 2. hrál klub v sestavě Hympl, Šorm, Dr. Mathon, Houdek, Kravčenko, Mácha, Král, Skalický a ve výsledku prohrál 3,5:4,5.169 Ve IV. třídě Dobruského memoriálu (Přebor Prahy – nyní tedy již Pražského kraje) měla skupina A toto pořadí,170 které potvrzuje i odborný tisk.171

1 2 3 4 5 Body Score
1. Pečky 7 8 I. 4 26
2. Libeň 6 6 8 II. 3 21½
3. Český Brod 2 7 III. 2 19
4. Slepci 1 2 IV. 1 9
5. Děl. Strašnice 0 0 1 V. 0

30. 4. Hympl a Šorm hráli v simultánce v Pečkách proti mistru Průchovi, druhý jmenovaný dosáhl vítězství.172

Nacházíme zprávy, že 21. 5. Jaroslav Zajíček hrál na 4. šachovnici mužstva ROH okresu Mladá Boleslav (doplněné hráči z okresu Mnichovo Hradiště) v zápase proti Dobruský, šo. Zk. Invest. banky z Prahy, který tam byl na zájezdě.173 Dále jej nacházíme v sestavě šk. Duras–Čistá–Bělpap, který pořádal okružní jízdu kolem Libereckého kraje spojenou s bleskovými zápasy, v nichž uhrál 24 bodů (dělený nejlepší výsledek).174

V 50. letech sehrál v klubu simultánku František Pithart, ale moc se mu nepovedla, protože trvala 11 hodin.175

Do konce května 1951 přibyla další nesmyslná povinnost sehrát klubové přebory (jako I. etapa MČR).176

Ve IV. třídě hrály šestičlenná družstva, její skupina H dopadla takto: 1. AZNP Mladá Boleslav A 8 z 9 (41,5), OOB Český Brod 8 (38,5), 3. Gama 7 (37,5), 4. Rudý Letov 6 (30,5), 5. ČKD Stalingrad 5 (22,5), 6. Pal. Kbely 3 (26), 7. OOR D Praha XI 3 (22,5), 8. „Alfa“ B 2,5 (19,5), VDP, Praha 2,5 (18), 10. JZD Třebestovice 0 (13,5). Mezi prvními dvěma se měl hrát kvalifikační zápas.177 Zkratka OOB znamená Okresní osvětová beseda – jde o oblast kultury.

V předběžné skupině C polofinále armádního přeboru skončil Jaroslav Zajíček na 5. místě se 3,5 ze 7.178

Turnaj čtyř měst hraný v Poděbradech na zámku 6. - 7. 7. měl toto pořadí, které potvrzuje i odborný tisk. 179

Č. Brod Pečky Poděb. Čel. Body Skore um.
Český Brod 3 : 3 2 : 4 1½ : 4½ ½ 6½-11½ IV.
Pečky 3 : 3 3 : 3 4½ : 1½ 2 10½-7½ I.
Poděbrady 4 : 2 3 : 3 2½ : 3½ 9½-8½ III.
Čelákovice 4½ : 1½ 1 : 4 3½ : 2½ 2 9-8 II.

Klub v zápase s Pečkami nastoupil v sestavě Hympl, Šorm, Král, Beneš, Ing. Černý, Honolek. Velmi pravděpodobně se hrály vážné partie. „Účast asi 300 diváků.“180

Emanuel Černý projektoval část Českého Brodu podél starého hřiště (na západ od Zborovské ulice). Zajímavostí je, že křižovatky nejsou přímo do kříže, ale jsou mírně posunuté (viz V Lukách / V Chobotě nebo Na Křemínku / Polomská). To je z důvodu, aby tam nebyl průvan.181

Do Peček na podzim přestoupil Hympl.182

Škr. Čsl. st. lázní a zřídel, Poděbrady hrál na podzim s klubem dva zápasy, z toho 1 vyhrál (zřejmě na Turnaji čtyř měst) a jeden remizoval (o něm nevíme).183

Jako ilustraci tehdejších poměrů připojujeme tento citát týkající se neúčasti nejlepších šachistek na turnaji žen krajského sjezdu. „Zde se nemůžeme spokojit s výtkou na pomyslné adresy, jako u náhradního mistrovského turnaje, ale žádat vedení kraje, aby přešetřilo důvody neúčasti nahoře jmenovaných a učinilo opatření, aby se taková věc příště neopakovala.“184

Roku 1952 III. třída skupina D skončila s pořadím uvedeným v tabulce. Ve venkovním zápase s Pečkami klub nastoupil v sestavě Bureš, Beneš, Šorm, Válek, Král, Novák, Baumruk – pouze v sedmi, takže na poslední prohrál kontumačně – hrála osmičlenná družstva. Zápas skončil prohrou 5:3.185

1 2 3 4 5 6 7 8 9 B Sk.
OB Říčany 5 7 8* 4 8* 46½
Pečky 2 4 5 6 5 8* 41
Vozovna Střešovice A 6 4 5 4 6 6 40½
Tesla A 4 4 4 6 4 5 5 34
Poštovní B 2 3 3 4 5 6 8* 33½
Vozovna Strašnice A 1 4 2 3 27
Min. sprav. 0* 2 8* 3 28½
Český Brod A 4 3 2 4 2 5 2 27
Fakult. nemocnice C 0* 0* ½ 3 0* 0* 3 0 9

Pořadí družstev a počty bodů potvrzuje odborný tisk, jen je několik drobných odchylek ve skóre.186 Výše uvedenou tabulku však potvrzuje i říčanská kronika (navíc uvádí i označení hvězdičkou – pravděpodobně kontumace), proto se kloníme k této verzi.187

Ve IV. třídě skupině A hrál Český Brod (zřejmě B). K zápasu s Kutnou Horou 13. 1., který skončil remízou 4:4, nastoupil v sestavě Seiner, Drábek, Houdek, Koula, Procházka, Čech, Volf, Vamberský.188

V plzeňském polofinále přeboru armády se Jaroslav Zajíček se 6,5 body z 11 umístil na děleném třetím místě a na pomocné hodnocení postoupil do finále armádního přeboru 27. 9. v Praze. Tam se umístil na děleném 10. místě s 9 body z 18. V hodnocení čteme: „na 50% skončili hradecký Weiner a Zajíček, jehož úspěch nutno pochválit.“189 V seznamu hráčů, kteří získali kvalifikaci I. třídy, je uveden „Jar. Zajíček“ s poznámkou týkajících se i další účastníků „(z armádních turnajů)“190 – považujeme to tedy za jisté.

Turnaj čtyř měst se hrál v Poděbradech ve třech termínech (29. 6., 6. a 13. 7.) a skončil tímto výsledkem, který potvrzuje i odborný tisk.191

Čel. Č. Brod Pečky Poděb. Body Sk. Pořadí
TOS Čelákovice 4½ : 3½ 2½ : 5½ 4 : 4 11 III.
OOB Český Brod 3½ : 4½ 6 : 2 5 : 3 2 14½ I.
Zbirovia Pečky 5½ : 2½ 2 : 6 4½ : 3½ 2 12 II.
L. Poděbrady 4 : 4 3 : 5 3½ : 4½ ½ 10½ IV.

Zápas s Pečkami klub hrál v sestavě Bureš, Kopecký, Mácha, Skalický, Král, Beneš, Ing. Koula, Válek.192

7. 9. v bleskovém turnaji čtyřčlenných družstev klub skončil 2. ze 6 se 4,5 body a skóre 18,5.193

V pečecké kronice čteme: „Od nás odchází kol. R. Hympl do Č. Brodu. / Byl zaslán protest proti přestupu R. Hympla pro pozdní a neúplné hlášení přestupních lístků. Přestup byl zamítnut! / R. Hympl hlásil mimoř. přestup, který byl ústředím neprávem uznán, ale Rudlovi zastavena činnost po dobu memoriálu!“194

V roce 1953 bylo dokončeno zglajchšaltování – proběhla další reorganizace – soudruhům se nelíbilo, že kluby po převedení na masové organizace pouze formálně změnily hlavičku, jinak fungovaly stejně, takže se usmyslili napojit šachy na tělovýchovu. Kluby se tedy začaly napojovat na „dobrovolné sportovní organizace“, kterých bylo devět a jednou z nich byl také Slavoj. Také byla zrušena ÚJČŠ.195 Klub přešel pod TJ Slavoj a změnil se tak i jeho název.

„Ty (šachové oddíly – pozn. aut.), doposud podporované a sponzorované soukromým sektorem obdržely v roce 1950 direktivu, která sjednocovala názvy podle jednotlivých resortů: (…) Slavoj (potravinářství, obchod).“196

 Hrací místnost byla v suterénu sokolovny197 a přezdívalo se jí Peklo. Zde později kromě šachových soubojů probíhaly i dětské rvačky a první milostné schůzky.198

1. 2. klub v mistrovském utkání doma porazil Pečky 5,5:2,5 v sestavě Kopecký, Beneš, Mathon ml., Trachta, Mácha, Novák, Král, Ing. Koula.199 Pořadí soutěže však není ani v pečecké kronice, ani v odborném tisku, který ho přitom sliboval.

IV. třída skupina B podskupina 1 měla pořadí:200

1 2 3 4 5 B.
1 Poděbrady 5 3 3 21
2 Kutná Hora 3 6 6 2 2 17
3 Kolín B 5 2 3 2 15,5
4 Úvaly 2 5 2 15
5 Český Brod C 6 1 11,5

Zápas s Kutnou Horou 1. 2. hrál klub v sestavě Válek, Baumruk, Kubička, Ditrych, Pelikán, Procházka, Neuman, Macek.201 Je to první zmínka o Jaroslavu Pelikánovi, této význačné osobnosti.

Turnaj čtyř měst hraný v Poděbradech opět natřikrát (21. a 28. 6. a 5. 7.) měl toto pořadí: 1. Český Brod 3 (18), 2. Poděbrady 2 (18), 3. Čelákovice 1 (13,5), 4. Pečky 0 (10,5). K utkání s Pečkami klub nastoupil v sestavě Kopecký, Mácha, Skalický, Drábek, Trachta, Hympl, Mathon, Novák, Král, Beneš a vyhrál poměrem 3:7.202

To je poslední zmínka o Karlu Skalickém. Dimitrij Mathon na něj vzpomínal, že byl sedlák z Přistoupimi, dobrý a moudrý člověk a zapřísáhlý nekuřák. Při partii obrazně rozdělil šachovnici na dvě poloviny (1. až 4. řada a 5. až 8. řada) – soupeř ať si kouří nad svou, nad jeho ne.203

„J. Pelikán, Český Brod“204 skví se ve výsledcích řešitelské soutěže za I. pololetí v oddělení snadnějších úkolů – se ztrátou pouhých tří bodů na nejlepší.

Praha kraj: Minule jsme přehlédli zajímavou zprávu o čiré činnosti na gymnasiu v Českém Brodě, kterou řídí prof. Jar. Pelikán. V přeboru zvítězil Sadílek 13 z 15, Němec 12, Frančík 11½, Tuček 11, Třeštík 10½, Stárek 9½, Misterka 8, Kosík 7 atd. V řešitelské soutěži zvítězil Kahoun před Stárkem, Stejskalem, Frančíkem, Němcem a Jírou.“205 A to je první zmínka o práci s mládeží, která se tedy rozběhla v roce 1953, ne-li ještě dřív. V kronice gymnázia se zmínky o šachovém kroužku objevují pouze ve školních rocích 1961-1962 a 1967-1968.206

Rtn. Zajíček byl pomocníkem vrchního rozhodčího na finále armádního přeboru.207

Na vánočním turnaji v Poděbradech byli 2. Mácha a 3. Pelikán.208

Přebor klubu vyhrál Baumruk.209 Oddílové přebory v té době byla povinnost pořádat (a byla to 1. etapa přeboru republiky – 2. okresní přebory 3. krajské přebory 4. čtvrtfinále 5. polofinále 6. finále). Další nesmyslem byla povinnost, aby každý oddíl odebíral aspoň 1 Československý šach210 (později něco podobného opět v 90. letech).

Z 2. etapy – přeboru okresu Český Brod 1954 (samostatný okres existoval do roku 1960) máme tento neúplný výsledek: „Miler a Kopecký 7/9, dr. Pospíšil 6, Mácha 5, Zahálka 4½, Beneš 4, Sajdl a Hympl 3½ atd.“211

V okresním přeboru SHM byli 1. Misterka a Sýkora 7,5 z 9, 3. Kobr 7, 4. Šaroch 6, 5. Klindera 5. Další pořadí nevíme.212

Jaroslav Pelikán se opět účastnil řešitelské soutěže snadnějších úkolů – po 3. kolem měl plný počet 36 bodů,213 v celkovém pořadí pak dosáhl 70 bodů ze 70 (takže vše dobře), ale stačilo to pouze na hromadně dělené 5. místo – vítězové měli více bodů díky upozorněním na nekorektnosti.214

Turnaj čtyř měst se hrál 27. 6., 4. a 11. 7. Jeho pořadí potvrzuje i odborný tisk.215

Poř. Pečky Č. Brod Poděb. Čel. Body Sk.
1. Spartak Pečky 6 : 6 9 : 3 6½ : 5½ 21½
2. Slavoj Český Brod 6 : 6 7 : 5 7½ : 4½ 20½
3. Slovan L. Poděbrady 3 : 9 5 : 7 8½ : 3½ 1 16½
4. Spartak Čelákovice 5½ : 6½ 4½ : 7½ 3½ : 8½ 0 13½

Proti Pečkám klub nastoupil ve složení Kopecký, Pelikán, Trachta, Drábek, Beneš, Bolen, Hympl, Mácha, Mathon, Ing. Russ, Válek, Kopecká.216

Soutěž družstev, která byla tentokrát nepovinná (a contrario předchozí byly povinné!), se hrála samostatně bez pražských družstev a je označena jako krajský přebor. Jeho východní skupina dopadla výsledkem 1. Slavoj OT Kolín 3 (17,5), 2. Spartak BSS Brandýs 2 (12), Slavoj Dražice 1 (10,5) a Slavoj Český Brod 0 (8). Okresní přebor českobrodského okresu skončil takto: 1. Slavoj Český Brod B 5, 2. Slavoj Úvaly 4, 3. Sokol Kostelec n. Č. l. 3, 4. Slavoj Český Brod C a Slavoj Úvaly B 1,5 a 5. Sokol Škvorec 0.217 Z pečecké kroniky se dovídáme, že proběhla reorganizace. Klasické soutěže družstev se hrály až na jaře – předtím (v zimě) např. Pečky hrály s pražskými družstvy v soutěži DOS Spartak.218

Ve skupině A polofinále přeboru armády 13. – 20. 9. v Karlových Varech Jaroslav Zajíček uhrál půl bodu a skončil na posledním 8. místě.219

V Českém Brodě se konal zápas DSO Slavoj Praha s reprezentačním družstvem Pardubického kraje. Prvně uvedený zvítězil celkem 18,5:11,5 (muži 14,5:5,5, dorostenci 3,5:1,5, ženy 0,5:4,5).220

Dále se zde měla hrát jedna ze skupin přeboru DSO Slavoj Praha 1955,221 nicméně později je ve výsledcích uvedeno jako místo Houšťka a o skupinách ani zmínka (možná se jedná o finále). Mácha se umístil 8. z 10 se 3 body z 9.222

Přebor okresu Český Brod mládeže vyhrála Křivánková.223

V jedné ze dvou skupin krajského přeboru jednotlivců se mezi 11 účastníky po 10 kolech umístili 7. Hympl 4 a 8. Mácha 3,5.224 Oběma hráčům a také Jaroslavu Zajíčkovi byla udělena I. třída.225

Přebor okresu Český Brod měl pořadí 1. Tatran Kostelec n. Č. l. 4 (15,5), 2. Slavoj Úvaly I 3 (12,5), 3. Slavoj Český Brod II 2 (14), 4. Slavoj Úvaly II 1 (11,5) a 5. Sokol Škvorec 0 (6,5).226

Z pečecké kroniky se dovídáme, že se v Pečkách 5. a 6. 3. konal turnaj vítězů okresů, který skončil tímto výsledkem:

Poř. Č. Brod Mladá Pečky K. Hora Body Sk.
1. Slavoj Český Brod 6 : 2 5 : 3 6 : 2 3 17
2. DA Mladá 2 : 6 4,5 : 3,5 4 : 4 1,5 10,5
3. Tona Pečky 3 : 5 3,5 : 4,5 5 : 3 1 11,5
4. Dynamo Kutná Hora 2 : 6 4 : 4 3 : 5 0,5 9

Klub si tak zajistil postup do Krajského přeboru. V zápase s Pečkami hrál v sestavě Bureš, Pelikán, Baumruk, Ing. Russ, Drábek, Koman, Kubička, Kopecká227 a zápas s Kutnou Horou 5. 3. v sestavě Bureš, Kravčenko, Drábek, Pelikán, Trachta, Kubička, Russ, Kopecká.228 Český Brod tak postoupil do I. třídy. Hrálo se „za velké účasti publika“.229

Ve venkovním zápase Pečky – Český Brod II., 3. 4. v Krajské soutěži (KP II. třídy) klub nastoupil v sestavě Kopecký, Dr. Mathon, Eisner, Beneš, Král, Koman, Horký, Svobodová a prohrál 5,5:2,5.230

Turnaj čtyř měst se hrál 18., 19. a 26. 6. v Poděbradech.

Poř. Poděbrady Pečky Č. Brod K. Hora Body Sk.
1. Poděbrady 4½ : 5½ 7 : 3 8 : 2 2 19½
1. Pečky 5½ : 4½ 3½ : 6½ 7 : 3 2 16
1. Český Brod 3 : 7 6½ : 3½ 6½ : 3½ 2 16
4. Kutná Hora 2 : 8 3 : 7 3½ : 6½ 0

Je uvedeno, že „jsou tři družstva prvá“. Klub k zápasu s Pečkami nastoupil v sestavě Zajíček, Hympl, Mácha, Bureš, Drábek, Pelikán, Válek, Ing. Russ, Misterka, Křivánková. „Na závěr tohoto utkání přišel se podívat ministr prof Z. Nejedlý, který dlel v Poděbradech.“231 Zápas s Kutnou Horou hrál klub v sestavě Kopecký, Zajíček, Hympl, Bureš, Pelikán, Válek, Král, (kontumace, ) Křivánek, Křivánková. „Zajímavé je, že první dvě partie z každého matche se demonstrují na nástěné šachovnici na kolonádě. O šachy je tu dosti zájem!“ Na turnaji byly pořízeny i fotografie.232

Zápas Pečky – Český Brod 29. 10. skončil remízou 5:5. Klub hrál v sestavě Kopecký, Hympl, Mácha, Bureš, Křivánek, Zajíček, Drábek, Pelikán, Král, Svobodová. Je zde poznámka „Pohárové utkání v rámci 4 měst hrané v Pečkách.“ – zřejmě se tak jedná o užší zápas prvních tří družstev Turnaje čtyř měst. A protože zápas Poděbrad s Pečkami skončil také nerozhodně a výsledek třetího zápasu zde uveden není, zřejmě jej klub vyhrál, protože se nakonec stal vítězem a Pečky byly druhé.233

Ve skupině D polofinále armádního přeboru hraném v červenci ve Vrchlabí skončil na děleném 7. místě Jaroslav Zajíček s 8 body. Pro zajímavost, o půl bodu více měl „mladičký dorostenec Jansa“, který „dloho se držel ve vedoucí skupině“ Bylo mu tehdy 13 let.234

Z konce předchozího a z tohoto roku se zachovala pokladní kniha, kterou vedl Koman.

V roce 1956 se v nově ustavené šachové sekci při Krajském výboru TSO ROH jejím členem stal také Jaroslav Pelikán s poznámkou „uč. meth. a sport. tech.“ (komise).235

Aby si čtenáři náhodou nemysleli, že „bylo dobře“ – pokud vám bylo méně než 30, podmínkou udělení VT bylo splnění odznaku PPOV (Připraven k práci a obraně vlasti). Ten měl pro muže 17-30 tyto podmínky: ideová a zdravotní část, běh s překážkami 1 min, šlph na laně nebo tyči 3 m bez přírazu nebo 6 shybů, běh na 100 m 0:14, přespolní běh 1 km 3:30, skok daleký 440 cm nebo vysoký 130 cm, vrh koulí 750 cm nebo granátem 350 g 42 m, plavání 50 m 0:55, 100 m 2:20 nebo bez času 200 m, lyže 10 km 1:10 h, nebo jedno z (10 km „Jdi jak můžeš“ 1:10 h, 2 jednodenní pěší výlety 20 a 25 km, cyklistika 25 km 1:08 h), střelba vzduchovkou 30 b. přehled podmínek 236

Pokud jste to nesplnili, propůjčili vám pouze IV. VT na turnaj. Praktický dopad byl v účasti v soutěžích jednotlivců – u nižších etap vyšší VT zajišťovala přímý postup, u vyšších etap byla podmínkou účasti. Soudruzi se pak samozřejmě divili, že VT dostávají téměř jenom šachisté starší 30 let a celkově se to neplní a chtěli tuto věkovou hranici podstatně zvýšit.237 (v roce 1958 však byla hranice snížena na 18 let a hranice zvýšena na III. VT, protože se to obcházelo238) Před soutěžemi družstev museli šachisté k lékařské prohlídce a každoročně se měnily legitimace.239 Bez legitimace nebyl hráč připuštěn ke hře a byl zkontumován.240

Citujeme dvě zprávy:

Přebor TJ Slavoj Český Brod: 1. Zajíček 9 z 10, 2. Beneš 8½, 3. ing. Bureš 6 atd. Ve vedlejší skupině vyhrál Sommer 9 z 11, přebor dorostu získal Křivánek, když v užším zápase porazil Baňku, se kterým se dělil o 1. místo, v poměru 4:0. Přebor dorostenek i žen vyhrála Křivánková.“

Okresní přebor dorostenců v Českém Brodě vyhrál Kobr společně se Sýkorou. V přeboru dorostenek zvítězila s převahou Křivánková.“241

V krajském přeboru v Kutné Hoře se Křivánková umístila na 3. místě242 a přebor žen okresu Český Brod vyhrála.243

V krajském přeboru hrál Mathon.244

Turnaj čtyř měst se hrál 23. 9. a 7. 10. v Poděbradech.

Poř. Poděbrady Č. Brod K. Hora Pečky Body Sk.
1. Poděbrady 5 : 5 6 : 4 6 : 4 2,5 17
2. Český Brod 5 : 5 5½ : 4½ 4½ : 5½ 1,5 15
3. Kutná Hora 4 : 6 4½ : 5½ 6½ : 3½ 1 15
4. Pečky 3 : 7 5½ : 4½ 3½ : 6½ 1 12

Proti Kutné Hoře za klub hráli Kopecký, Zajíček, Hympl, Bureš, Mácha, Beneš, Pelikán, Drábek. „Z dalších výsledků tohoto dne je úplným překvapením vítězství Peček nad Čes. Brodem v poměru 5½ : 4½ b. Český Brod měl ovšem i odpoledne oslabení o juniora a ženu.“245 a proti Pečkám Kopecký, Hympl, Mácha, Pelikán, Zajíček, Bureš, Beneš, Drábek. Klub nastupoval bez juniora a ženy, takže utrpěl kontumace.246

V řešitelské soutěži za 2. pololetí 1956 se opět objevuje Jaroslav Pelikán. Zaslal však řešení pouze první série a s 19 body skončil vzadu.247

V roce 1957 proběhla reorganizace soutěží družstev. „Bylo schváleno zrušení dosavadních mezikrajských kol této soutěže a celostátního finale, jež se dosud konalo v rámci čtrnáctidenního soustředění. Namísto toho se zavádí oblastní přebory družstev (divise) a celostátní přebor družstev (liga), současně hrané.“248

Slavoj Český Brod A hrál Krajskou soutěž, ve (vyšším) Krajském přeboru družstvo nebylo.249 K zápasu s Kutnou Horou 27. 1. nastoupil v sestavě Zajíček, Bureš, Kopecký, Hympl, Sajdl, Mácha, Pelikán (, kontumace) a vyhrál 3:5. Dochovala se partie Buňka-Kopecký.250

V řešitelské soutěži za 1. pololetí měl Jaroslav Pelikán 140,5 bodu, což je 21. nejvyšší počet (ztráta na vítěze 14 bodů).251

Do vedení krajské sekce byl zvolen dr. Drábek.252

Ze zprávy šachové sekce adresované K. Kubičkovi se dovídáme, že II. VT měli mj. Dobroslav Bureš, Ivan Beneš, Václav Drábek, Milan Koman a Jaroslav Pelikán. Z II. do III. VT byli přeřazeni Václav Král, Stanislav Mathon, Ladislav Trachta a Jaromír Válek. III. VT dále měli František Baumruk, Oldřich Eisner, Jan Elner, Josef Gruntorád, Václav Horký, Ivan Kravčenko, Miroslav Neumann, Jaroslav Novák, Václav Procházka, Gustav Shorm, Karel Sommer, Stanislav Stehno, Jaromír Urban a Vladimír Zunt.253

Na krajském sjezdu v Kutné Hoře skončili ve Velké ceně Kutné Hory v bleskové hře v předběžné skupině A 6. z 9 Pelikán se 2 body, v předběžné skupině C 9. z 9 Křivánková se 2 body,254 jeden z bleskových turnajů žen vyhrála Křivánková.255

V krajském přeboru dorostenek skončila 2. Křivánková se 6 body z 8. Hrálo 5 účastnic, takže se zřejmě hrálo dvoukolově. Je zde uvedena také partie:256

Křivánková–Klaudová

Sicilská hra (TMŠ II, str. 151)

Poznámky: Jiří Veselý

1. e4 c5 2. Jf3 e6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 a6 (Jeden z módních systémů sicilské hry, se kterým sklízel úspěchy nedávno např. velmistr Filip. Jak je vidět, děvčata si potrpí na módu i v šachu.) 5. Jc3 (Nejostřeji lze reagovat na systém vůdkyně černých tahem 5. c4) Dc7! 6. Sd3 Jc6 7. Jf3 (Pasivní hra se neosvědčí. Lépe 7. Se3 nebo 7. Jxc6.) Sc5 8. Ja4? (Dislokuje jezdce.) Sa7 9. c4 Jf6 10. Sd2 (Přirozenější byla rocháda. Bílá však asi sní o tom, že se její král ukryje na dámském křídle. To jsou ovšem jen sny . . .) 0-0 11. Dc2? Jg4! (Přebornice dorostenek Pražského kraje využívá hned příležitosti k útoku. Zdánlivě další tah bílého vše kryje, ale . . .) 12. 0–0 (A je vše v pořádku. Avšak jen na první pohled!) Jd4! a bílý se vzdal, protože nelze 13. Jxd4 pro Dxh2 mat, zatím co jinak postačí Jxf3+ nebo Jxc2. Jen málokdy se podaří vítězi turnaje svého nejbližšího konkurenta tak přehrát.

Přebor ČSR dorostenek skončil výsledkem:257

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body Poř.
1 Knapová ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 1 1–2
2 Klaudová ½ 0 ½ 1 1 1 1 ½ 1 1–2
3 Křivánková ½ 1 ½ ½ 1 0 0 1 1 3–4
4 Szkotová 0 ½ ½ 1 ½ 1 0 1 1 3–4
5 Jandíková 0 0 ½ 0 1 1 ½ 1 1 5 5
6 Novotná ½ 0 0 ½ 0 1 1 1 ½ 6–7
7 Přibylová ½ 0 1 0 0 0 1 1 1 6–7
8 Müllerová ½ 0 1 1 ½ 0 0 0 0 3 8
9 Daníčková 0 ½ 0 0 0 0 0 1 ½ 2 9–10
10 Valentová 0 0 0 0 0 ½ 0 1 ½ 2 9–10

O Turnaji čtyř měst čteme v pečecké kronice: „Pozvání na „Turnaj čtyř měst“ jsme obdrželi, ale hrát nebudeme pro rozepsaný domácí turnaj a nevhodné spojení do Poděbrad.“258 S trochou nadsázky lze říci, že z Turnaje čtyř měst byl Turnaj tří měst, jak je označen v kutnohorské kronice. Měl výsledek:

Poř. Poděbrady Č. Brod K. Hora Body Sk.
1. Poděbrady 6½ : 3½ 8½ : 1½ 2 15
2. Český Brod 3½ : 6½ 8½ : 1½ 1 12
3. Kutná Hora 1½ : 8½ 1½ : 8½ 0 3

Zápas s Kutnou Horou hrál klub v sestavě Zajíček, Kopecký, Miller, Sajdl, Mácha, Beneš, Sommer, Koman, Křivánek, Křivánková.259 Poslední zmínka o Turnaji čtyř měst z této doby se nachází v kutnohorské kronice ve zprávě o členské schůzi na konci tohoto roku: „Návrh s. Zedníka, abychom letos nehráli turnaj 4 měst v L. Poděbradech pro slabé výsledky, bohužel, prošel.“260

Ing. Holub přestoupil do rodných Peček, kam se přestěhoval.261 Pak byl kastelán na hradě Kost.262

V řešitelské soutěži za 2. pololetí měl Jaroslav Pelikán 145 bodu, což je 4. nejvyšší počet (ztráta na vítěze 2,5 bodů).263

V roce 1958 byla Dobroslavu Burešovi, Jaroslavu Pelikánovi a Jaroslavu Zajíčkovi udělena I. VT.264

I. etapa soutěže o přebor republiky (přebor oddílu) skončila výsledkem 1. Pelikán (7,5 z 9) 2. Miler (7) 3. Hympl (6) 4. Mácha, Koman a Sajdl (5) 7. Drábek (4,5) 8. Sommer (2) 9. Horký (1,5) 10. Král (1,5). V II. skupině byli nejlepší 1. Kubička (7), 2. Stehno (7) a ve III. skupině 1. Dejmek (7) 2. Novák (6).265

Ve výsledcích vedlejšího korespondenčního turnaje č. 258 je na 4. místě z 8 Pelikán s 9,5 body ze 14.266

V krajském přeboru dorostenek byla 2. z 5 Křivánková se 3 body ze 4.267

Krajský přebor družstev měl pořadí

1. Slavoj Benešov (6,5)

2. Slavoj Český Brod (6)

3. Spartak Slaný (5)

4. Spartak Rakovník (4)

5. Spartak Pečky (4)

6. Sokol Říčany (3,5)

7. Spartak Hořovice (3,5)

8. Spartak Radotín (3,5)

9. Dynamo Stránčice (0)268

Na 3. šachovnici byl nejlepší Kopecký (7 ze 7), na 7. Sajdl (6,5 z 8), na 8. děleně Mácha (6 z 8) a na 10. Křivánková (7,5 z 8).269 Ve venkovním zápase s Pečkami 9. 2. klub nastoupil v sestavě Zajíček, Bureš, Kopecký, Müller, Pelikán, Hympl, Sajdl, Mácha a Křivánková (jen v devíti – na jedné šachovnici došlo ke kontumační prohře) a remizoval 5:5.270 Stejným výsledkem hrál i s Hořovicemi,271 Říčany porazil 7,5:2,5.272

V souhrnné zprávě o mládeži v kraji čteme: „Na Českobrodsku je přebornicí mezi ženami i dorostenkami Marie Křivánková. Pozoruhodný je její výkon na ženské šachovnici v družstvu Slavoje Český Brod, kde dosáhla 7½ bodu z 8 partií.“273

Přebor okresu Český Brod měl pořadí v mužích: „Zajíček 8 z 9, Kočandrle 7½, Pelikán 7, Sajdl a Netrda 5, Beneš 4½, Koman 4, Kubička 3, Máchal, Drábek 0.“274 a v dorostencích: „Křivánek a Potůček 7½ z 8, Barták 6, Hovorka 4, Cenigr 3, Čulák, Dočekal, Chadraba a Sebíšek 2.“275

Oldřichu Kopeckému byla obnovena I. VT.276

Jaroslav Pelikán byl vylosován jako výherce knižní ceny z úspěšných řešitelů červnové řešitelské soutěže.277

V bleskovém turnaji Memoriál Jaroslava Zadiny 20. 7. v Pečkách skončili v desetičlenných skupinách A 5. Sajdl (5,5 z 9) a 9. Beneš (1 z 9) a C 4. Hympl (4 z 9). Na postup do finále to nikomu z nich nestačilo.278

V korespondenčním krajském přeboru na léta 1957/1958 ve skupině A skončil na děleném 5. místě Hympl s 8,5 body ze 14 a na děleném 7. místě Koman s 8 body. Desátý je se 6 body Mathon s uvedeným oddílem Kolín.279

V řešitelské soutěži za 2. pololetí dosáhl Jaroslav Pelikán 110 bodů, což je 23. nejvyšší počet (ztráta na vítěze 24 bodů).280

K venkovnímu zápasu krajského přeboru družstev s Pečkami 25. 1. 1959 klub nastoupil v sestavě Pelikán, Zajíček, Svoboda, Kopecký, Bureš, Sajdl, Hympl, Křivánek, Král, Křivánková a vyhrál 2,5:7,5.281 Soutěž skončila:

1. Slovan Poděbrady (8, 61:29)

2. Slavoj Český Brod (8, 54,5:35,5)

3. Spartak Brandýs nad Labem (5,5, 49,5:40,5)

4. Spartak Hořovice (5,5, 46,5:35,5)

5. Spartak Kbely (4,5, 43:47)

6. Sokol Říčany (3,5, 47:33)

7. Spartak Slaný (3,5, 39,5:40,5)

8. Spartak Pečky (3, 37:43)

9. Tatran Beroun (2,5, 35,5:44,5)

10. Spartak Rakovník (1, 36,5:43,5)282

Přebory okresu skončily výsledkem v dorostu 1. Křivánek (7 z 8) 2. Potúček (6,5) 3. Kosík (6) 4. Šťastný (5) 5. Janovský (4) (další pořadí chybí), v dorostenkách 1. Bedrníčková (3,5 ze 4) 2. Drábková (2,5) 3. Šťastná, Bednaříková (2) 5. Hrubá (0) a v žácích 1. Chadraba z JŠŠ Český Brod (7 ze 7). Dále se dovídáme: „Okresní přebor dorostu se hrál v rámci Festivalových her.“ a „O úspěch festivalových her se zasloužil obzvláště předseda sekce šachu R. Hympl a s. J. Pelikán.“283

Přeborníkem oddílu se stal Jaroslav Zajíček výsledkem 7,5 z 10.284

Řešitelské soutěže se účastnil Jaroslav Pelikán, po třetí sérii měl 45 bodů – 23 z první a 22 ze třetí (druhou vynechal), což bylo celkem dobré.285 V konečném výsledku však není uveden, zřejmě ještě jednou vynechal a byl škrtnut, jak je upozorněno.286

V roce 1960 byla udělena I. VT Václavu Křivánkovi.287

Krajský přebor družstev měl pořadí:288

1   Slovan Kladno A              10        72½ : 27½

2   Spartak Brandýs n/L.        8,5          59 : 41

3   Sokol Říčany                    6          53½ : 46½

4   Lokomotiva Nymburk      5,5          48 : 52

5   Spartak Hořovice              4,5          54 : 46

6   Spartak Kbely                   4,5          48 : 52

7   Lokomotiva Benešov        4,5       46½ : 53½

8   Spartak Slaný                    4          49½ : 50½

9   Slavoj Český Brod            4          48½ : 51½

10 Dynamo Kutná Hora         3,5          47 : 53

11 Slovan Kladno B               0          23½ : 76½

Zápas s Kutnou Horou, který skončil remízou 5:5, hrál klub v sestavě Svoboda, Bureš, Zajíček, Křivánek, Sajdl, Beneš, Hympl, Král, (kontumace, ) Křivánková.289

V krajském přeboru dorostu se umístili v dorostencích Václav Křivánek 3. z 11 s 6,5 body  a v dorostenkách 2. ze 4 („nadějná“290) Bedrníčková se 2 body.291 Z turnaje dorostenců je v kutnohorské kronice fotografie. Křivánek také vyhrál krajský přebor v bleskové hře.292 Oba postoupili do polofinále přeboru ČSSR dorostenců. Tam Václav Křivánek ve skupině A skončil na děleném 6. místě z 10 se 4,5 body z 9. Bedrníčková ve skupině A polofinále přeboru ČSSR dorostenek byla děleně 8. z 10 se 2 body z 9. Oba tak do finále nepostoupili.293

V krajském přeboru mužů se umístil Jaroslav Zajíček s 6 body 11. ze 16.294

I. VT byla obnovena Dobroslavu Burešovi.295

V řešitelské soutěži za 1. pololetí dosáhl Jaroslav Pelikán 130 a Jaroslav Zajíček 121,5 bodů. Umístění zhruba v druhé čtvrtině, ztráta na vítěze 31,5 (40) bodů.296

V řešitelské soutěži za 2. pololetí měl Jaroslav Pelikán 138 bodů (ztráta na vítěze 25 bodů) a umísil se v dolní části pořadí.297

V korespondenčním krajském přeboru byl 6. ze 14 Vopařil se 7,5 body z 13.298

Skupina v Mostě polofinále mistrovství ČSSR žen skončila výsledkem:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1 Jilemnická ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 9
2 Pitlová ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 1 1 8
3 Chalupová 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 1 8
4 Bošková ½ ½ ½ 1 1 ½ 0 1 ½ 1 1
5 Křivánková ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ 0 1 1 1
6 Šedá 0 0 ½ 0 ½ 1 1 0 ½ 1 1
7 Malíková ½ 0 0 ½ 0 0 1 1 ½ 1 1
8 Slugeňová 0 ½ 0 1 ½ 0 0 ½ 1 0 1
9 Přibylová 0 ½ 0 0 1 1 0 ½ ½ 0 1
10 Janoušková 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 ½ 1 1 4
11 Růžičková 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ½
12 Kindernayová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½

Postupovaly první dvě.299

V roce 1961 byla Dobroslavu Burešovi, Jaroslavu Pelikánovi a Jaroslavu Zajíčkovi obnovena I. VT.300

V seznamu řešitelů, kteří správně vyřešili úkol 1. čísla Malé školy problému, se nachází Jaroslav Zajíček.301

Rudolfu Hymplovi byla udělena I. VT.302

V krajském přeboru jednotlivců byl Jaroslav Zajíček 7. s 10 body.303 Odsud se také dochovala fotografie.304 Byl také nominován do krajského družstva trojzápasu s Univeristy Londýn a Východoslovenským krajem.305 Přeborníkem kolínského okresu se stali v mužích Rojíček a v ženách Bednaříková. Družstvo se také stalo přeborníkem okresu Kolín.306 Krajskou přebornicí se stala Křivánková, ovšem s oddílem uvdeneným Slovan Kladno!307 V krajském přeboru dorostenek hrála také Bedrníčková.308 Na krajském sjezdu byli v turnaji žen 2. Bedrníčková a ve vedlejším turnaji B 3. z 10 Vorlíček se 6,5 body.309

Český Brod se účastnil krajského přeboru žákovských družstev.310

Na Zadinově memoriálu skončili ve vylučovací skupině A 1. z 10 Křivánek s 8,5 body, ve vylučovací skupině C 5. z 10 Sajdl se 4,5 body a 8. Pelikán se 2,5 body, ve finálové skupině 8. z 12 Křivánek s 5 body a ve skupině útěchy 3. z 12 Sajdl s 8 body a Pelikán 4. se 7,5 body.311

Turnaj tří měst v Pečkách měl pořadí:

Poř. Č. Brod Pečky Úvaly Body Sk.
1. Český Brod 5½ : 4½ 7 : 3 2 12,5
2. Pečky 4½ : 5½ 10 : 0 1 14,5
3. Úvaly 3 : 7 0 : 10 0 3

Zápasy hrálo družstvo v sestavách s Pečkami Zajíček, Bureš, Koman, Hympl, Křivánek, Eisner, Kváča, Král, (kont.,) Bednaříková a s Úvaly Zajíček, Hympl, Koman, Pelikán, Křivánek, Vopařil, Neckář, Král, Křivánková, (kont.).312

Skupina ve Dvoře Králové na Labem polofinále mistrovství ČSSR žen 1962 dopadla:313

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1 Chalupová 0 ½ 1 1 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 8
2 Kousková 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 0 ½ 1 1
3 Kopřivová ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1
4 Křivánková 0 0 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 7
5 Božková 0 ½ ½ ½ ½ 0 1 1 1 ½ 1
6 Musilová 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 0 1 1
7 Feřteková ½ 0 0 ½ 1 ½ 0 0 1 1 ½ 5
8 Růžičková 0 ½ ½ 0 0 ½ 1 1 ½ 0 1 5
9 Štěpánková ½ 1 0 0 0 0 1 0 ½ ½ 1
10 Zemanová 0 ½ ½ 0 0 1 0 ½ ½ ½ ½ 4
11 Jurová ½ 0 ½ 0 ½ 0 0 1 ½ ½ 0
12 Skalická 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ 1 2

Z tohoto turnaje byla v Československém šachu otištěna fotografie.314

Z polofinále postupovaly první tři, ale finále se roku 1962 v Nitře účastnila – „Příjemným překvapením byl výkon Křivánkové, která do turnaje nastoupila jako náhradnice“ a skončila na velmi dobrém 5. místě:315

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1 Eretová ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 1 9
2 Veselá ½ 1 ½ ½ 0 1 1 ½ 1 ½ ½ 7
3 Kousková 0 0 ½ 1 1 ½ ½ 1 1 1 ½ 7
4 Prášilová 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 6
5 Křivánková ½ ½ 0 1 ½ 0 1 ½ 0 ½ 1
6 Kočičková 0 1 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 5
7 Kopřivová 0 0 ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 0 1 5
8 Chalupová ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ 1
9 Jilemnická 0 ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ 1 1 0
10 Suchá 0 0 0 0 1 ½ ½ 1 0 ½ 1
11 Lopušná ½ ½ 0 0 ½ ½ 1 ½ 0 ½ 0 4
12 Paulová 0 ½ ½ 0 0 1 0 0 1 0 1 4

Skupina B krajského přeboru II. třídy skončila výsledkem:316

1   Sj Č. Brod             4

2   S. Říčany               3

3   J. Zruč                   2

4   S. Tišice                1

5   Sp. Brodce             0

Dochovaly se výsledky dvou zápasů klubu: Tišice – Český Brod 2:6317 a Zruč – Český Brod 2:8.318

V bleskovém krajském přeboru (Zadinův memoriál) skončili ve skupině D 9. z 10 Sajdl s 1,5 bodem a 10. Neckář s 1 bodem.319

B družstvo neúspěšně bojovalo o postup do KP II. třídy.320

Ve Pcherách se konal trojzápas desetičlenných družstev, v němž zvítězil Středočeský kraj (14,5 z 20), 2. byli studenti z Londýna (Chess Club University of London) (10) a 3. TJ Doly Kladno (5,5). V sestavě vítězů byl také Jaroslav Zajíček.321

V krajském přeboru se umístil 8. z 18 Jaroslav Zajíček s 9,5 body.322 Krajský přebor žen vyhrála Křivánková.323 V hlavním turnaji skončil 6. z 12 Pelikán se 6 body a 7. Kváča s 5,5 body.324 V krajském přeboru dorostenek skončily děleně 6. z 10 Blažková se 3 body a 8. Bedrníčková se 3,5 body.325 V krajském přeboru žáků skončil 7. z 10 Horyna se 3,5 body.326

Český Brod hrál v krajském přeboru družstev žáků.327

Na konci listopadu klub uspořádal II. krajský přebor čtyřčlenných družstev žen a dorostenek s pořadím 1. Příbram 3 (9:3) 2. Český Brod I 2 (8:4) 3. TJ Doly Kladno 1 (6,5:5,5) 4. Český Brod II 0 (0,5:11,5). Na třetí šachovnici všechny partie vyhrála Šťastná z družstva Český Brod I. „Soutěž byla péčí pracovníků pořádajícího oddílu v čele se s. Pelikánem velmi dobře uspořádána a přispěla k propagaci šachu mezi ženami.“328

V kontrolním turnaji na krajském soustředění žactva skončili 3. z 10 Neckář se 6 body a 10. Horyna s 1,5 bodem.329

„Plánované trojutkání Pečky - Č. Brod - Úvaly se neuskutečnilo pro odřeknutí Úval.

Č. Brod přijel s 10 hráči avšak ani domácí Pečky se nesešly, bylo přítomno více hostů, z Peček 4.

Náhradou byl sehrán bleskový turnaj, který vyhrál domácí Šedina. 1. Šedina, 2. ing. Bureš 3. Pelikán 4. Kubíček ml.“330

Křivánková na finále mistrovství ČSSR žen 1963 v Brně zopakovala 5. místo, jak ukazuje tabulka. „Druhým velkým překvapením byl výkon Křivánkové, která byla dlouho vážnou uchazečkou o druhé, resp. i o první místo a teprve horším závěrem pokazila své vyhlídky. Při jejím mládí a lásce k šachu se dá očekávat, že bude nadále zvyšovat své mistrovství a probojuje se do čela našich šachistek.331

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B. SB
1 Eretová 1 0 ½ ½ ½ 1 1 ½ 1* 1 1 1 1 1 1 1* 1 14
2 Veselá 0 1 1 1 ½ ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 1 ½ 1 13½
3 Malypetrová 1 0 ½ 0 ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 13
4 Jilemnická ½ 0 ½ ½ 1 1 ½ 1 1* 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 1 12½ 93
5 Křivánková ½ 0 1 ½ 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 12½ 92
6 Kousková ½ ½ ½ 0 1 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 ½ 1 1 1
7 Kočičková 0 ½ 0 0 ½ 1 1 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 9
8 Novotná 0 ½ 0 ½ 0 ½ 0 1 ½ 0 1* ½ 1 0 ½ 1 1 8 55
9 Froňková ½ 0 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 8 54¼
10 Gotzmanová 0* 0 0 0* 0 ½ 1 ½ ½ 0 1 ½ 1 0 1 1 1 8 49¾
11 Vestfálová 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ 1 1 1 ½ ½ 0 0 ½ ½ 1 54
12 Musilová 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 0* ½ 0 ½ 1 0 1 1 1 1 46¾
13 Suchá 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 0 1 1 0 ½ 1 7
14 Štěpánková 0 0 0 0 0 1 ½ 0 ½ 0 1 1 0 1 0 ½ 1
15 Jurová 0 0 ½ ½ 0 ½ 0 1 0 1 1 0 0 0 ½ 0 1 6
16 Korzová 0 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ 0 1 1 ½ ½ ½
17 Poláková 0* ½ 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1
18 Buchtová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½

Z tohoto turnaje byly v Československém šachu otištěny fotografie – první účastnic a druhá s popiskem „Účastnice finále letošního mistrovství ČSSR žen na exkursi do brňenského pivovrau“.332

Východní skupina Krajského přeboru I. třídy měla pořadí:

1. Slavoj Dražice (1-0-2, 16:14, 2)

2. Dynamo Kutná Hora (1-1-1, 16,5:13,5, 1,5)

3. Slavoj Český Brod (1-1-1, 16:14, 1,5)

4. Lokomotiva Nymburk (0-1-2, 11,5:18,5, 1)333

Zápas s Kutnou Horou, jenž skončil remízou 5:5, hrál klub v sestavě Vondráček, Zajíček, Bureš, Mathon, Sajdl, Pelikán, Kopecký, Koman, Kváča, Křivánková. Dochovala se i kombinace z jedné partie.334 U zápasu Dražice-Kutná Hora je v kutnohorské kronice poznámka: „Ačkoliv nám stačilo k 1. místu a postupu do finále (a zprvu domácím k 2. místu a rovněž k postupu) jenom 5-5, dostali jsme nešťastný nápad hrát na výhru za Českobrodské, kteří si „přivstali“ a přijeli se podívat, zda by jim po porážce od Nymburka „vyšel“ postup naší výhrou nad Dražicemi…“335 Z utkání byl později bez uvedení hráčů otištěn diagram.336 V průběžných výsledcích se objevují i Poděbrady.337

Další zprávy citujeme: TJ Slavoj Český Brod: Novým přeborníkem se stal Oldřich Kopecký. Přebor dorostenců a žáků vyhrál Neckář. Přebornicí žen a dorostenek se stala Kopecká mladší. Kromě turnajů přebornických se hrálo ještě několik turnajů dalších. Všech turnajů se zúčastnilo 15 mužů, 2 ženy, 2 dorostenci, 6 dorostenek, 65 žáků a 4 žákyně, celkem 94 hráčů. Sečteme-li pak počet hráčů ve všech turnajových tabulkách, vyjde nám 134 hráčů, což znamená, že mnozí hráli více turnajů. To je dokladem vzorné a obětavé činnosti pracovníků š. o. TJ Slavoj Český Brod v čele se s. Jaroslavem Pelikánem.“338

Okresní kolo SHM na kolínském okrese se konalo v Českém Brodě za účasti 14 družstev, 58 žáků a 11 žákyň a na uspořádání má opět lví podíl s. Pelikán. Okresní přebor družstev získalo družstvo Slavoje Český Brod A před Slavojem Český Brod B, II. ZDŠ Český Brod a ZDŠ Býchory. Vítězné družstvo hrálo v sestavě: Neckář, Vrabec, Hůlovec, Horyna a Šťastná. Okresním přeborníkem žáků se stal Neckář (SVVŠ Český Brod), přebornicí žákyň Šťastná (1. ZDŠ Český Brod).“339

„Tak především byla řešena otázka tělesné výchovy šachové mládeže a v této souvislosti bylo (krajskou sekcí) rozhodnuto, že při všech šachových soutěžích dorostu a žactva budou pořádány soutěže i ve vhodných doplňkových sportech. Došlo též k navázání vzájemné spolupráce sekce šachu s krajským odborem turistiky a krajskou sekcí cyklistiky. Tato usnesení nezůstala jen na papíře, ale již při krajských přeborech dorostenců a dorostenek došlo k uskutečnění soutěže ve stolním tenisu, pravidelnému tréninku košíkové a přednášce předsedy KOT dr. Křivánka o turistice s promítáním filmů. Účastníci byli ubytováni v letním tábořišti (s možností veslování) OT Slavoj Český Brod.“340

Krajský přebor dorostu se konal v Českém Brodě 10. – 15. 4. Mezi dorostenci byli 7. z 12 Neckář s 5,5 body a 12. Korec s 1 bodem a v dorostenkách byly děleně 3. z 10 Votápková s 6 body a 8. Šťastná se 3 body.341

V krajském přeboru jednotlivců byl 10. z 18 Zajíček s 8,5 body. V hlavních sjezdových turnajích skončili ve skupině A 6. z 10 Pelikán s 5,5 body, ve skupině B 8. z 10 Vopařil se 3 body, ve skupině C 4. z 11 Pelikán s 6 body a ve skupině D 2. z 11 Kopecký se 7,5 body a děleně 10. Kváča s 1,5 bodem.342

Z krajského přeboru byla v Československém šachu otištěna partie:343

Aktuální zahájení

se hrálo v následující partii loňského přeboru Středočeského kraje na Kladně. Až do 10. tahu jsme již celou výstavbu černého viděli v několika partiích, 10. tah však měl být asi pokusem o zesílení. Říčanský Polák však zápletky vyřešil s přehledem a černý prohrál, ani nevěděl pomalu, jak.

POLÁK–ZAJÍČEK P i r c o v a: 1. e4 d6 2. d4 Jf6 3. Jc3 g6 4. f4 Sg7 5. Jf3 0–0 6. Sd3 (V poslední době častější než 6. Se2, asi vinou partie Fischer vers. Korčnoj z Curaçaa 1962.) Sg4 (Větší úspěch mívá Jbd7 7. 0–0 e5! 8. dxe5 dxe5 9. fxe5 Jxe5! s dalším Dd4+. Bílý však může hrát 7. e5.) 7. h3 Sxf3 8. Dxf3 Jc6 (V partii Ivanenko–Levin, Kyjev 1963, se příliš neosvědčilo Jfd7 9. e5 Jc6 10. Se3 Vb8 11. a3 e6 12. Je4! atd.) 9. Df2 Jb4 10. Sc4 e5 (Příliš násilný pokus řešit obtížné problémy. Po běžném Jxe4 udal Polák variantu 11. Jxe4 d5 12. c3! Jc6 13. Jc5 dxc4 14. Jxb7 s výhodou bílého. Po 10. … d5 je nepříjemné 11. a3.) 11. dxe5 dxe5 12. Sb3! (Po 12. f5 Dd4! by bylo pro černého jen vítané.) exf4 (Hrozilo 13. f5.) 13. Sxf4 Jh5 14. Se3 Se5 (Vše vypadá přijatelně. Hrozí Sg3.) 15.0–0 (Hrozí vzít na f7. Černý má náhle nouzi o tahy.) De7 (Odtud je vše vynuceno.) 16. Sc5 Sd6 17. Sxd6 cxd6 18. g4 Jg7 19. a3 Jc6 20. Jd5 (Po ústupu černé jízdy dojde na slabiny v okolí černého krále.) Dd8 21. Jf6+ Kh8 22. Dh4 h5 23. Dg5 a černý se vzdal. Nečekaně rychlá katastrofa. – Poznámky: Jiří Veselý.

V třítýdenním soustředění ve Voticích se hrálo mnoho soutěží. V krajském přeboru družstev žáků měl Český Brod po dvou družstvech. V normálním tempu pořadí nevíme, v bleskové hře bylo 2. ze 7 A družstvo a 4. B družstvo. V krajském přeboru žáků byli 1. Neckář a 3. Vrabec a v krajském přeboru žákyň byly 2. z 11 Votápková se 7,5 body, 6. Šťastná se 6,5 body a 8. Hudcová se 2,5 body. Neckář remizoval s Hortem v simultánce naslepo. Zaujme úryvek z novinového článku: „První naše setkání s mladými šachisty Středočeského kraje v >>Americe<< u Votic bylo zcela nešachové. Českobrodský Hůlovec dostával právě hobla za to, že nechtěl zpívat.“ Jedním z vedoucích byl také Pelikán. „Od soudruha Pelikána slyší o všech možných zahájeních, gambitech“ a dochovalo se i několik fotografií.344 Ve Voticích (nebo na rybníku Buck) se vlastně jednalo o tábory. Na jejich podle svých slov úžasnou náplň vzpomíná Ivan Pecák: ráno nepovinná teorie, pro většinu koupání, odpoledne výlety, lodě, atletika, podvečer turnaj, poté táborák, šachové a nešachové hry. Vedoucími byli Holeček (hlavní), Hass, Pelikán a Stehlík.345

Ve stálé řešitelské soutěži měl po čísle 4/1963 Neckář 33 bodů (poprvé uveden)346, po čísle 6/1963 36 bodů347, v dalších pořadích však už uveden není.

„Hezkého úspěchu dosáhly ženy šachového oddílu Slavoje, které získaly titul krajských přebornic čtyřčlenných družstev. Úspěch je hodnotnější tím spíše, že vedle účastnice mistrovství ČSSR M.Křivánkové tvořily družstvo 3 dorostenky, z nichž nejmladší Dana Votápková, které je 13 roků, získala plný počet bodů. Šachový oddíl je jedním z mála oddílů, který se může z docílených úspěchů v minulém roce právem radovat a je příkaldem pro ostatní, jak se má správně pracovat s mládeží.“348

Finále mistrovství ČSSR žen 1964 měla hrát Křivánková,349 avšak neúčastnila se.

Krajský přebor I. třídy ve skupině A skončil takto:350

1 2 3 4 Body Score
1. Dynamo Kutná Hora 6 8 3 21½ : 8½
2. Slavoj Český Brod 4 8 2 20½ : 9½
3. Lokomotiva Nymburk 2 2 1 11½ : 17½
4. Jiskra Zruč nad Sázavou 0 5½ : 23½

Zápas s Kutnou Horou hrál klub v sestavě Pelikán, Vondráček, Zajíček, Kopecký, Bureš, Mathon, Sajdl, Koman, Neckář, Křivánková. V kutnohorské kronice je poznámka: „Veselí soupeři si „přitáhli“ sebou profifotografa L. Zemana, který pilně fotografoval všechny dvojice. Zatím však se ve „Svobodě“ žádný snímek neobjevil, asi mu po skončení utkání přešla chuť…?!“351 Z utkání se dochovalo několik fotografií.352

V kvalifikaci o postup do KP II. třídy byla sehrána utkání Slavoj Český Brod B – Spartak Vlašim 7:1 a Dynamo Kutná Hora B – Slavoj Český Brod B 3,5:4,5 (třetí utkání nesehráno). Druhý zápas klub hrál v sestavě Vrabec, Neckář, Kalík, Hladík, Drábek, Vopařil, Korec, Votápková.353

„Finálové utkání o titul přeborníka Středočeského kraje a postup do celostátní soutěže se konalo v neděli 10. května v Českém Brodě a činovníkům místního Slavoje (v čele s obětavým s. Pelikánem) patří dík za péči, kterou tomuto utkání věnovali.“354

„Žáci šachového oddílu TJ Slavoj Český Brod vyhráli s naprostou převahou všechny okresní přebory 1964. Žákovské družstvo TJ Slavoj Č. Brod se stalo okresním přeborníkem pětičlenných družstev mezi 15 kolektivy. Lubomír Neckář vyhrál okresní přebor žáků mezi 63 účastníky a Dana Votápková okresní přebor žákyň mezi 14 účastnicemi. Žákovské družstvo ve složení Neckář, Vrabec, Hůlovec, Korec a Votápková zvítězilo s velkou převahou: vyhrálo 38 partií a prohrálo pouze 2. Lubomír Neckář neztratil ani půl bodu a dosáhl 9 bodů z 9 možných. Dana Votápková ztratila pouze 1/2 bodu a získala celkem 12 1/2 bodu ze 13 možných.“355

V hlavních skupinách okresních přeborů dorostenců a dorostenek měli hrát Neckář, Vrabec, Korec, Hůlovec a Horyna a Votápková, Šťastná, Vránová, Procházková, Kmochová, Hudcová, Bedrníčková, Svatoňová, Kopecká, Bezdíčková a Nepilová.356

Zaječice (turnaj družstev) vyhrálo družstvo Českého Brodu v sestavě Neckář, Vrabec, Korec, Horyna, Hůlovec, Fabian V, Votápková. Dále skončilo 12. B družstvo v sestavě Fabián V., Franěk, Pecák, Fialka, Chybný, Ledeč, Procházková a 18. C družstvo v sestavě Dobiáš, Bejšovec, Klossová, Eisner, Prokeš, Kmochová, Hudcová. V simultánce s Jiřím Podgorným vyhrál Bejšovec.357 Vítězné družstvo vyhrálo putovní pohár a plakety. V Československém šachu jsou otištěny dvě fotky s poznámkou: „Foto: L. Zeman, Č. Brod“358

To je první zmínka o význačné osobnosti šachového klubu, kterou je Zdeněk Chybný. Když začínal, vzpomínal, že tehdy již staří pánové Baumruk, Mathon st. a Šámal hráli se žáky,359 pro něž to byla čest si s nimi zahrát.360

V krajském přeboru jednotlivců byl Zajíček 12. z 16 s 6 body. V krajském přeboru žen byla 1. z 9 Křivánková se 7,5 body, děleně 4. Votápková (4) a 9. Šťastná (0,5). Dále se umístili v Hlavním turnaji A děleně 8. Křivánková (4,5), 12. Pelikán (2,5), v Hlavním turnaji B 2. z 12 Vrabec (8), v Hlavním turnaji C děleně 6. Pelikán (3,5) a v Hlavním turnaji D děleně 9. z 12 Vopařil se 4,5 body.361

V krajském přeboru dorostu skončili děleně 4. ze 14 Vrabec a Neckář s 8,5 body a postoupili do polofinále. Dále skončili 10. Korec (5) a 14. Horyna (0,5). Mezi dorostenkami byly 3. z 12 Votápková s 8,5 body, 7. Kopecká, 8. Procházková (obě 4,5), 9. Vránová (3,5), 10. Svatoňová a 12. Hudcová (obě 3).362

V polofinále přeboru dorostenců byli ve skupině A 6. z 10 Vrabec se 4 body a ve skupině B 4. z 10 Neckář s 5 body. Na postup to nestačilo. Oba měli II. VT.363 „Druhým rozhodčím polofinále byl s. Jaroslav Pelikán z Českého Brodu“364

V obnoveném armádním přeboru v polofinále A skončil 5. z 10 Zajíček s 5,5 body a postoupil do finále, v němž skončil 18. z 18 s 1 bodem.365

Ve Voticích krajský přebor pětičlenných žákovských družstev měl pořadí:

1. Slavoj Český Brod (14)

2. Praha-východ (12)

3. Kutná Hora (9)

4. Doly Kladno (9)

5. Praha-západ (5)

„další dvě družstva Č. Brodu“

8. ZDŠ Stará Boleslav

Mezi hráči, kteří měli nejlepší individuální výsledky, jsou uvedeni Neckář, Vrabec a Korec. V šachovém školení byl instruktor Pelikán.366 V krajském přeboru žáků byl 2. z 10 Neckář se 7 body, 5. Vrabec s 5,5 body a 7. Korec s 3,5 body.367 V krajském přeboru žákyň byla 3. Votápková. V bleskové hře byl 2. Vrabec.368

Ve stálé řešitelské soutěži řešili kromě Neckáře též Vrabec a Horyna.369

V bleskovém krajském přeboru (Zadinův memoriál) skončil v rozřazovací skupině C děleně 9. z 10 Kalík se 2 body.370

V Durasově memoriálu skončily národní soutěž pořadím 1. Slávia Komenský Pleš B (8) 2. dorost Středočeského kraje (4,5) 3. ženy Slavoje Český Brod (2,5) a žákovský turnaj pořadím 1. Slavoj Český Brod 2. družstvo okresu Kutná Hora 3. Spartak Kbely.371

Krajský přebor družstev v bleskové hře měl pořadí:

1. TJ Doly Kladno (23)

2. Spartak Pal Kbely A (21)

3. Dynamo Kutná Hora a Slavia Komenský Pleš (19)

5. Spartak Brandýs nad Labem (16)

6. Slavoj Český Brod (14)

7. Sokol Hostivice (10)

8. Spartak Pal Kbely B (9)

9. Kralupy (7)

10. Slavoj Český Brod B a Unhošť (6)

12. Pečky a Nymburk (3)372

Český Brod uspořádal kvalifikační turnaj jednotlivců o postup do krajského finále.373

V řešitelské soutěži taktických obratů za 2. pololetí se umístili 1.-8. Vrabec (59), 9.-21. Pelikán (58) a 76.-84. I. Beneš (Vrátkov) (30).374

V čísle 4/1965 Československého šachu je otištěn dopis účastníků školení trenérů II. třídy v Harrachově v únoru 1965 obsahující připomínky k časopisu. Jedním z podepsaných je také J. Zajíček.375

V Zaječicích Český Brod opět vyhrál, tentokrát v sestavě Neckář, Vrabec, Korec, Fabián V, Horyna, Fabián, Votápková (vedoucí J. Pelikán). B družstvo skončilo osmé v sestavě Franěk M., Prokeš, Eisner, Dobiáš, Ledeč J., Pejzar, Kubíčková (vedoucí J. Zajíček) a C družstvo 26. v sestavě Jedelský J., Novák, Bretšnajdr, Beneš, Vanko, Tichý, Jedelský, Nepilová (vedoucí Eisner, Kalík).376 Druhou šachovnici vyhrál Vrabec, třetí děleně Korec, pátou Ledeč a sedmou děleně Votápková.377 Fotografie z předávání cen byla později otištěna v Československém šachu.378 Obálku čísla 8/1965 Československého šachu zdobí fotografie vítězného družstva: (zleva: stojící A. Fabián, V. Fabián, Neckář, Vrabec, Votápková, klečící Korec, Horyna)

Ve finále mistrovství ČSSR žen skončila Křivánková opět pátá, jak ukazuje tabulka.379

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B. SB
1 Malypetrová ½ 1 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15½
2 Poláková ½ 0 ½ ½ ½ 1 0 ½ 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 11½ 85¾
3 Jilemnická 0 1 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 11½ 84
4 Barošová 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 11 79¼
5 Křivánková 0 ½ ½ ½ 0 1 ½ ½ 1 ½ 0 1 1 1 1 1 1 11 78
6 Heyduková ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 10½
7 Blahová ½ 0 1 ½ 0 0 1 1 ½ 1 0 ½ ½ 1 0 1 1 74
8 Nováková 0 1 ½ 0 ½ ½ 0 0 1 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 ½ 72¼
9 Lopušná 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 1 0 1 ½ 1 ½ ½ 1 0 9
10 Bujková 0 0 0 ½ 0 1 ½ 0 0 1 1 ½ 1 1 1 0 1 59¼
11 Polívková 0 0 0 ½ ½ ½ 0 0 1 0 1 1 1 1 ½ ½ 1 58¼
12 Beňová 0 0 0 ½ 1 ½ 1 ½ 0 0 0 1 0 ½ 1 ½ 1
13 Kasková 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ 0 ½ ½ 0 0 1 0 1 1 1 7 47¼
14 Korsová 0 0 ½ ½ 0 ½ ½ 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 7 44¼
15 Šedivá 0 ½ 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 ½ 1 0 1 0 1
16 Španková 0 0 0 0 0 0 1 ½ ½ 0 ½ 0 0 0 0 1 1
17 Kirchnerová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ ½ 0 0 1 0 ½
18 Zajíčková 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 0 0 0 0 0 0 0 ½ 2

Spolu s dalšími třemi šachistkami představovala „dobrý finálový průměr našeho šachu“.380

„Šachový oddíl TJ Slavoj Český Brod slavil v posledních dvou měsících další velké úspěchy. Při krajských přebor žactva získal všechny tituly krajských přeborníků. Žákovské družstvo v sestavě Miloš Vrabec, Vladimír Fabián, Jan Horyna, Antonín Fabián a Dana Votápková získalo s převahou titul krajského přeborníka žákovských družstev, Miloš Vrabec titul krajského přeborníka žáků, Dana Votápková titul krajské přebornice žákyň a Miloš Vrabec titul krajského přeborníka žactva v bleskové hře.“381

Krajský přebor dorostu pořádal šo T. J. Slavoj Český Brod. Mezi 14 dorostenci vyhrál Neckář s 10 body a postoupil do polofinále. Dále se umístili 7. Miloš Vrabec se 7,5 body a 9. Jan Korec se 6 body.382 Mezi dorostenkami byla 3. z 10 Dana Votápková se 7 body, 6. Jitka Hudcová a 9. Ivana Kmochová.383

V polofinále přeboru dorostenců skončil ve skupině B na nepostupovém 4. místě z 10 Neckář s 5,5 body.384

Skupina B (východ) krajského přeboru I. třídy měla pořadí:

1. Dynamo Kutná Hora A      3,5 (31,5 : 8,5)

2. Slavoj Český Brod A         3 (23,5 : 16,5)

3. Slavoj Dražice                   2,5 (16,5 : 21,5)

4. Loko Nymburk                  1 (16,5 : 21,5)

5. Jiskra Zruč nad Sázavou    0 (10 : 30)385

Zápas s Kutnou Horou hrálo družstvo v sestavě Vrabec, Vondráček, Bureš, Zajíček, Kopecký, Karkuš, Sajdl, Neckář, Pelikán, Křivánková.386

V Českém Brodě proběhl finálový zápas vítězů obou skupin KP. V kutnohorské kronice čteme: „a v 9 hodin se na papírovém ukazateli, který připravili pozorní hostitelé – se objevil stav 1-0.“387

Skupina B (východ) KP II. třídy měla pořadí:

1. Spartak Brandýs                            3 (18 : 14)

2. Slavoj Český Brod B                     2 (16 : 16)

3. Spartak Mnichovo Hradiště           2,5 (15,5 : 15,5)

4. Spartak AZNP Mladá Boleslav     1 (14,5 : 16,5)

5. Spartak Pečky                                0 (15 : 17)

6. Slavoj Čáslav                                 vyloučen388

Zápas s Pečkami družstvo vyhrálo 2,5 : 5,5 v sestavě Neckář, Pelikán, Kalík, Hladík, Křivánková, Drábek, Korec, Votápková.389

V krajském přeboru jednotlivců skončil 7. z 18 Vrabec s 9,5 body, krajský přebor žen vyhrála Křivánková s 8,5 body, 5. z 10 byla Votápková se 4,5 a 9. Hudcová s 2,5. V hlavním turnaji A skončil 12. z 12 Pelikán s 1,5 bodem, v hlavním turnaji B skončil 6. z 12 Zajíček s 6 body a 9. Křivánková s 3,5, v hlavním turnaji C byl 2. z 10 Sajdl s 5,5 body a 7. Vopařil s 3,5 body a v hlavním turnaji D se umístili 2. z 10 Kratochvíl se 6 body a 4. Kalík s 5,5 body.390 Korespondenční krajský přebor dospělých vyhrál Vondráček.391 Vrabec hrál za (celkově 3. ze 4) Středočeský kraj v Durasově memoriálu a mj. vyhrál nad Stehlíkem v zápase s Kutnou Horou.392

Ve skupině C krajského přeboru žáků skončily 1. z 12 Hudcová s 10,5 body a 3. Kubičková s 8 body.393

Stálé řešitelské soutěže se účastnili Neckář a Vrabec. Neckář v pořadí po čísle 4/1965 dosáhl 500 bodů a získal knižní prémii.394 Jednou se ve výsledích objevil též Zajíček.395 V řešitelské soutěži taktických obratů za IV. čtvrtletí 1965 byl Kalík na děleném 5. místě s 6 body (ztráta 5 bodů na vítěze).396

V tomto roce začala družba s Pionýrským domem Lipsko. Začátek proběhl za zajímavých okolností. Hans-Herbert Seifarth, trenér a organizátor tohoto oddílu, jehož družstvo se koncem předchozího roku zúčastnilo zápasu s pražskými pionýry, v únoru 1965 poslal děkovný dopis a zároveň „nabídl vzájemnou spolupráci mezi lipskými pionýry a některým žákovským družstvem Středočeského kraje. S. Seiferth navrhoval, aby budoucí soupeři sehráli šachový zápas v Lipsku ještě téhož roku v červnu. Proto zároveň zval neznámé české družstvo do Lipska. Lipšří šachisté chtěli totiž důstojně oslavit 800. výročí založení svého města. S. Hans-Herbert Seifarth proto požádal o pomoc s. Františka Pitharta, tehdejšího sekretáře Českého šachového svazu. V téže době sehrál František Pithart v Českém Brodě simultánku, která se konala v salónku hotelu Sport. Proti Františku Pithartovi nastoupili mezi jinými i neoficiální žákovští přeborníci ČSSR Neckář, Vrabec, bratři Fabiánové, Hůlovec, Horyna a Votápková. Po simultánce projevili českobrodští funkcionáři v čele s předsedou šachového oddílu soudruhem Jaroslavem Pelikánem a trenérem oddílu soudruhem Jaroslavem Zajíčkem přání navázat styky s některým šachovým oddílem v zahraničí, nejraději v NDR. František Pithart sdělil, že zájemce v NDR zná a že spolupráce může být navázána.“397 V letech 1965 až 1979 proběhlo celkem 17 zápasů, většinou v Českém Brodě nebo v Lipsku.398

O uskutečněném zápase byl v Československém šachu otištěn článeček Jaroslava Pelikána: „Šachový oddíl TJ Slavoj Český Brod, dvojnásobný vítěz celostátní soutěže žákovských družstev v šachu, sehrál v Lipsku u příležitosti oslav 800. výročí založení tohoto města dvoukolový přátelský zápas na 12. šachovnicích. Soupeřem mu byl přeborník žákovských družstev NDR Dům pionýrů Lipsko (PH Leipzig). V obou kolech utkání těchto žákovských družstev NDR a ČSSR zvítězili reprezentanti Slavoje Český Brod 7:5 a 7½:4½. Body za vítěze získali Ledeč, Bejšovec, Votápková, Hudcová po 2 bodech, Vrabec a Vl. Fabián po 1½, Neckář, Franěk, Eisner po 1 bodu a Chybný ½ bodu. Dále hráli ještě Horyna a A. Fabián. Za Lipsko bodovali Toscher a Hochgräfe po 2, Förster 1½, Lederhof, Braune a Wöllner po 1, Trescher a Voss ½ bodu (Winkler, Ernst, Seidelová a Vossová bez bodu). Bylo to první mezinárodní utkání mezi nejlepšími žákovskými družstvy ČSSR a NDR, které skončilo krásným úspěchem malého města ze Středočeského kraje.“399

V Československém šachu dále byla otištěna fotografie s textem: „V odvetném zápase žákovského družstva Slavoje Český Brod s pionýrským domem Lipsko, hraném v Č. Brodě 18. a 19. 9., zvítězil ve dvoukolovém utkání znovu Slavoj Č. brod v poměru 14:10 (6:6). Za Č. Brod získali po 2 bodech Vrabec, Neckář, Bejšovec, Votápková a Hudcová, Ledeč 1½, V. Fabian a Franěk po 1 a Chybný ½. Za PH Leipzig skkórovali Toschner, Hochgräfe a Wöllner po 2, Förster 1½, Voss a Brauner po 1 a Winkler ½. Hrálo se v pěkném sále hotelu Sport za velkého zájmu místních šachistů. Účastníci byli přijati v Domě osvěty funkcionáři MěNV a absolvovali prohlídku Prahy. Na našem snímku pionýři a vedoucí obou družstev po skončení utkání v Č. Brodě. – O pěkný úspěch mladých českobrodských šachistů se zasloužili nejen oni sami, ale i jejich trenéři ss. Pelikán a Zajíček.“400

O obou těchto akcích byl zveřejněn článek i v Českobrodském kulturním zpravodaji401 a o první z nich také v kronice gymnázia.402

Ivan Pecák vzpomíná na nedatovanou simultánku juniorského mistra NDR s asi 12 českobrodskými žáky (na první Neckář, dále Vrabec a další) s neobvyklým výsledkem – „vyhrál snad 1 nebo 2 partie, asi 4 prohrál a ostatní byly remízy! Jen nevěřil svým očím a říkal: Ja gut!“403

Reprezentačního zájezdu do Fürstenwalde v NDR se účastnili Vrabec, Neckář, Zajíček, Pelikán, Křivánková, Kalík, Kratochvíl, Vopařil a dále několik hostů.404 Utkání skončilo výhrou 8:4 a bleskové utkání v omezeném rozsahu výhrou 25:15.405 Dochovalo se několik fotografií.406

V bleskovém krajském přeboru (Zadinův memoriál) se umístili ve skupině A 3. z 10 Vrabec se 6,5 body, ve skupině B 5. z 10 Korec s 5 body, ve skupině C 4. z 10 Pelikán s 5 body a ve skupině D 1. z 10 Neckář s 8 body. Finále vyhrál mezi 12 hráči Neckář s 10,5 bodem a stal se krajským přeborníkem v bleskové hře. 5. byl Vrabec se 6 body. V útěchovém turnaji skončili 11. Pelikán se 3,5 body a 12. Korec s 1 bodem.407

Krajský přebor družstev v bleskové hře skončil výsledkem

1. Slavia Komenský Pleš A (17)

2. Doly Kladno (16)

3. Spartak Brandýs nad Labem A (15)

4. Spartak Pal Kbely A (14)

5. Slavoj Český Brod A (13)

6. Sokol Cholupice (12)

7.-9. Spartak Pečky (6)

7.-9. Slavoj Český Brod B (6)

7.-9. Spartak Pal Kbely B (6)

10. Slavia Komenský Pleš B (3)

11. Spartak Brandýs nad Labem (2)408

11. 9. se konalo utkání Prahy proti 10 krajským družstvům. Za Středočeský kraj se hrály také partie Vrabec-Pakosta 0:1 a Veselá-Křivánková ½.409

Mnoho členů úspěšně vykonalo rozhodcovské a trenérské zkoušky.410

Ve vánočním kontrolním turnaji v turistické chatě na Čiháku v Klášterci nad Orlicí se v dorostencích umístili děleně 1. z 10 Neckář se 6,5 body a děleně 3. Vrabec se 6 body a v ženách a dorostenkách dělila 1. místo z 10 Křivánková se 7,5 body.411 Měla hrát i Votápková, ale „musela pro nemoc odříci“.412 V hodnocení pak čteme: „S výjimkou českobrodských šachistů však hráli všichni dorostenci uspěchaně až zbrkle, což se také nepříznivě projevilo v hodnotě partií.“413

Krajský přebor ženských družstev 1966 skončil výsledkem 1. Slavoj Český Brod 2. Slavia Komenský Pleš 3. Slavoj Český Brod B.414

Potřetí v řadě vyhrál Český Brod v Zaječicích – sestava Franěk, Žižala, Ledeč, A. Fabián, Hrubý, Chybný, Kmochová (trenér J. Pelikán). B družstvo skončilo opět osmé v sestavě Bejšovec, Hušek, Eisner, Jedelský, Batela, Tichý, Prokeš, Kubíčková (trenéři Eisner, Hůlovec) a C družstvo 24. v sestavě Bretšnajdr, Kundrum, Huňka, Kliment, Šindler, Pokorný, Vorlíček, Markovská (trenéři Zajíček, Kalík).415 Druhou šachovnici vyhrál děleně Žižala, třetí děleně Ledeč a Eisner, pátou děleně Batela a šestou děleně Chybný. V jedné ze simultánek zvítězila Kmochová.416 „Obětavá práce českobrodských funkcionářů v čele s prof. Pelikánem se tedy může pochlubit novým úspěchem.“417

Zápas s Ústředním domem pionýrů a mládeže Julia Fučíka v Českém Brodě prohrál Český Brod 4,5:5,5, za Český Brod hrál mj. Hůlovec.418

Skupina B Krajského přeboru I. třídy skončila výsledkem:419

1 2 3 4 5 6 Body Score
1. Slavoj Dražice 7 6 5 9 30 : 20
2. Dynamo Kutná Hora 3 5 8 7 29 : 21
3. Slavoj Český Brod 4 5 5 5 9 5 28 : 22
4. Spartak BSS Brandýs 5 5 7 4 25 : 25
5. Lokomotiva Nymburk 2 5 4 21,5 : 27,5
6. Slavoj Vráž 1 3 1 15,5 : 33,5

Zápas s Kutnou Horou družstvo hrálo v sestavě Vrabec, Neckář, Vondráček, Kopecký, Zajíček, Bureš, Sajdl, Pelikán, Kalík, Votápková.420

Skupina B Krajského přeboru II. třídy měla pořadí:421

1 2 3 4 5 Body Score
1. Slávia Komenský Pleš B 4 7 7 20,5 : 11,5
2. Dynamo Kutná Hora 4 4 4 18 : 13
3. Slavoj Český Brod 3 4 16,5 : 14,5
4. Spartak BSS Brandýs 4 3 14,5 : 17,5
5. Lokomotiva Nymburk 1 ½ 4 2 8,5 : 21,5

Zápas s Kutnou Horou družstvo hrálo v sestavě Pelikán, Drábek, Kalík, Korec, Křivánková, Vopařil, Fabián, Votápková422 a zápas s Pečkami v sestavě Pelikán, Drábek, Kalík, Korec, Křivánková, Vopařil, Ledeč, Hudcová. V pečecké kronice je poznámka: „V Č. Brodě je velká a známá líheň šachové mládeže a náš dřívější rival v I. třídě se drží již několik let stále na výši. Již několik let tam velmi dobře působí s. prof. Pelikán na 12letce, takže o budoucnost mají v Č. Brodě stále postaráno. Pro Pečky toto zůstává stále snem.“423

Šachisté z Frankfurtska nad Odrou přijeli na zájezd do Českého Brodu. Zápas skončil 6,5:6,5, v sestavě byli Neckář, Vrabec, Zajíček, Korec, Kratochvíl, Kalík, Křivánková, Vopařil a několik hostů. Bleskové utkání skončilo výhrou 54:27, v sestavě byli Neckář, Vrabec, Kopecký, Korec a několik hostů. Zaujme poznámka, že Pelikán a Zajíček „věnovali hostům novou vlajku šachového oddílu TJ Slavoj Český Brod, která byla vytvořena ve spolupráci s MěstNV v Českém Brodě“.424 Dochovaly se fotografie.425

Český Brod v červenci v sestavě A. Fabián, Žížala, Hrubý, Ledeč, Chybný, Eisner, Jedelský, Bejšovec, Tichý, Batela, Kmochová a Kubičková  jel na zájezd do Lipska426 a vyhrál 12,5:11,5 a v září do Českého Brodu přijel Pionýrský dům Lipsko a utkání skončilo 12:12. Český Brod hrál ve stejné (jen jinak seřazené) sestavě.427 Hans-Jürgen Hochgräfe v Českém Brodě sehrál simultánku proti 17 žákům a dorostencům s výsledkem 14,5:2,5 (+ Batela, = Pecák, Bejšovec, Kubičková).428

V krajském přeboru dorostenců z 12 účastníků vyhrál Neckář (9), 7. byl Vrabec (6), 10. Franěk (2,5) a 11. V. Fabián (1,5). V krajském přeboru dorostenek skončily 2. z 11 Votápková (8,5), děleně 3. Hudcová, 6. Kmochová a Kubičková (5), 9. Markovská (2,5), 10. Mathonová (1) a 11. Poupová (0,5). V Českém Brodě se hrál finálový zápas o vítěze Krajského přeboru I. třídy.429

V bleskovém krajském přeboru (Zadinův memoriál) skončili ve skupině A 1. z 10 Neckář se 7,5 body a 2. Křivánková se 7 body a ve skupině B 2. z 10 Vrabec se 6,5 body. Finále vyhrál mezi 12 hráči Neckář s 8,5 bodem a stal se krajským přeborníkem v bleskové hře. Dále byli 6. Křivánková s 5,5 body a 8. Vrabec s 5 body.430 Z turnaje se dochovaly také fotografie.431

Ve skupině D polofinále přeboru armády skončil 7. z 13 Zajíček (5).432

Českobrodské a kutnohorské družstvo porazilo v NDR klub Rotation Schwedt 6,5:4,5. V sestavě byli Neckář, Vrabec, Zajíček a Pelikán.433

V krajském přeboru jednotlivců skončil děleně 6. z 13 Vrabec (6,5). V krajském přeboru žen byla 2. z 10 Křivánková (8), 4. Votápková (6), 6. Hudcová (4), 9. Kmochová (1) a 10. Markovská (0,5). Dále skončili v hlavním turnaji B děleně 3. z 10 Křivánková (5,5), 7. Kalík (3), děleně 8. Kratochvíl (2,5), v hlavním turnaji C děleně 5. z 10 Vopařil a Pelikán (4), 10. Kalík (1,5), v hlavním turnaji D děleně 4. z 10 Kratochvíl (5), v krajském přeboru II. třídy děleně 5. z 10 Hudcová (4) a ve finálové skupině velké ceny v bleskové hře 5. z 12 Vrabec (7) a 9. Křivánková (4,5).434

Ve skupině C krajského přeboru žáků byl děleně 8. z 10 Vostruha (2,5).435

Ve skupině B polofinále přeboru dorostu se umístil 2. z 9 Neckář (6) a postoupil do finále, jehož výsledek ukazuje tabulka.436

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. SB
1 Lanč ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 1 1 10
2 Hloušek ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 1
3 Votruba 0 ½ 0 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 0 1
4 Prandstetter ½ ½ 1 0 ½ 1 1 0 0 ½ 1 ½ 1
5 Hlaváček ½ 0 0 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 7 39¾
6 Neckář 0 ½ 0 ½ ½ 1 0 0 ½ 1 1 1 1 7 38¼
7 Babula ½ 0 ½ 0 ½ 0 ½ 1 ½ 1 1 1 0 39¼
8 Králíček 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 36¾
9 Pilař 0 0 ½ 1 ½ 1 0 ½ ½ ½ 0 ½ 1 6
10 Jedlička ½ 0 0 1 ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 0 35¼
11 Zedek ½ ½ 0 ½ ½ 0 0 0 ½ 1 0 1 1 31½
12 Altman 0 ½ 0 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1 30
13 Kupka 0 0 1 ½ 0 0 0 ½ ½ 0 0 ½ ½
14 Vokoun 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 ½

Z této soutěže byla otištěna partie:437

NECKÁŘ–LANČ K r á l o v s k á   i n d i c k á : 1 g3 Jf6 2 Sg2 g6 3 Jf3 Sg7 4 0–0 0–0 5 c4 d6 6 d4 Jbd7 7 Jc3 c5 8 d5 (Jiným dobrým plánem zde bylo 8 b3 s dalším Sb2) a6 9 Ve1 Vb8 10 a4 Jb6 11 Jd2 e5! (Blokáda středu je nutná před zahájením akcí na křídlech) 12 e4 Je8 13 f4 (Vhodnější bylo 13 Vb1 s dalším b2–b4) exf4! 14 gxf4 Df6 15 Db3 (Nevhodné místo pro dámu. V úvahu zde přicházelo ostré 15 e5) Jd7 16 Jf3 De7 17 Sd2 Jc7 18 Kh1 (Ztráta času. Lepší bylo hned 18 Ve2) f6 (Černý hraje celou partii velmi opatrně. Tahem v partii maří definitivně pokusy bílého o postup e4–e5) 19 Ve2 Kh8 20 Vae1 b5! 21 axb5 axb5 22 cxb5 Sa6! 23 Da4 Sxb5 24 Jxb5 Jxb5 25 Sh3 Vb7 26 Ve3 (Bílý je bezradný. Měl hrát alespoň pasívně 26 Sc1) Sh6 27 V3e2 Vfb8 28 Dc4 Sg7 29 Se6? (Ve špatné pozici chyba, po které bílý bude donucen k výměně svého důležitého střelce) Jc7 30 Sxd7 Dxd7 31 Sc3? (Ztrácí materiál) Dg4! 32 Jg1 D X f4 33 Ve3 Jb5 34 Vf3 Dh4 35 Vef1 Jxc3 36 bxc3 Vb2 37 Vh3 Dg4 38 Vg3 Vxh2+! (Malá kombinace, kterou černý zakončuje dobře vedenou partii) 39 Kxh2 Vb2+ 40 Kh1 Dxg3 41 Je2 Dh3+ 42 Kg1 Sh6 a bílý se vzdal. – Poznámky: František Pithart.

Finále přeboru ČSSR dorostenek ukazuje další tabulka.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B. SB
1 Davidová 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 ½ 1 1 10 60
2 Vokřálová 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50
3 Votápková 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43¾
4 Hojdarová 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43¾
5 Klossová 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
6 Němečková 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7
7 Krajská ½ 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
8 Kopáčová 1 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 1 1 4 17½
9 Erghová 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 12
10 Gilanová 0 0 0 0 0 0 1 ½ 0 ½ ½ 1
11 Šmolíková ½ 0 0 0 0 0 1 ½ 0 ½ 0 0 14¼
12 Pospíšilová 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ 1 0
13 Lakyová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Citujeme hodnocení: „Překvapením je třetí a čtvrté místo Dany V o t á p k o v é ze Slavoje Český Brod. Nemá stejné podmínky jako první vítězky, ale má vlastnosti, z nichž rostou mistři. Soustředěnost, píle a cit pro pozici. Hraje někdy poněkud zbytečně rychle, přitom se však nedopouští hrubých chyb a její výsledek je plně zaslouženým úspěchem. Mívá však respekt před silnějšími soupeřkami, a to ubírá výkonu. O jejím třetím místě rozhodl podle hracího řádu los.“438

Zájezdu Kutné Hory do Schwedtu (a Ahlbecku) v NDR se účastnili také Pelikán (s manželkou), Zajíček, Neckář a Vrabec a úspěšně hráli v zápase. Poslední dva jmenovaní shodným výsledkem 6,5 z 8 pomohli k vítězství družstva Dynamo Kutná Hora A v bleskovém turnaji družstev. Dochovalo se mnoho fotografií.439

Stálé řešitelské soutěže taktických obratů se účastnili Vrabec, Jedelský a V. Novák.440 Stálé řešitelské soutěže úloh a studií se účastnil Neckář.441

V krajském přeboru družstev v bleskové skončilo 5. z 11 Slavoj Český Brod A (10) v sestavě Neckář (5), Vrabec (6), Křivánková (6), Vondráček (5,5), Zajíček (7), Pelikán (5,5) a 9. Slavoj Český Brod B (6) v sestavě Kalík (3), Hladík (4), Řezníček (asi host, 6), Vopařil (3,5), Ledeč (3), Kubičková (4). „Jediným odměněným naším hráčem byl Jaroslav Zajíček, který získal 2.místo na 5.šachovnici a dostal jako odměnu knihu.“442 Družstvo Kutné Hory přijelo pozdě a nestihlo první dvě kola. „Kbely B byly ochotny s námi hrát, ale béčko Českého Brodu nikoliv (a to na striktní příkaz s. Zajíčka). A forma jeho odmítnutí byla zarážející – snad jsme si to od něho ani nezasloužili…“443

V Českém Brodě proběhl turnaj vítězů hlavních turnajů o postup do krajského přeboru jednotlivců.444

Kontrolní turnaj dorostenců hraný švýcarským systémem na přelomu roku na Čiháku mezi 16 hráči vyhrál Neckář (6,5 z 9), 8. byl Vrabec (5). „Lubomír Neckář zvítězil v soutěži naprosto zaslouženě, neboť převyšoval další vyrovnané pole osmi závodníků lepším bojovým pojetím a plánovitostí vedení boje. Při soustavné přípravě, která je samozřejmě nutná i u všech ostatních, jistě získá Neckář ještě vyšší šachovou kvalifikaci.“ V turnaji žen a dorostenek byla 4. z 10 Křivánková (4,5) a 8. Votápková (4). „Více se však čekalo od Štěpánky Vokřálové a Marie Křivánkové, u druhé se však zřejmě projevila delší přestávka v herní činnosti.“445

Z této soutěže byla otištěna partie:446

ACHIMSKÝ–NECKÁŘ S i c i l s k á : 1 e4 c5 2 Jf3 Jf6 3 Jc3 (Bílý se vyhýbá složitým variantám, které by mohly vzniknout po 3 e5) 3 Jc6 4 Sc4 e6 5 d4 cxd4 6 Jxd4 Sb4 7 0–0 a6 8 Jxc6 (Cílem bílého je jak se zdá dosáhnout jen nerozhodného výsledku. Pro jednoho z vedoucích, a ještě k tomu bílými, je to nežádoucí skromnost) 8 dxc6 9 Dxd8+ Kxd8 10 f3 (V úvahu přicházelo 10 e5, aby černý měl potíže s vývinem svého bělopolného střelce) 10 b5 11 Vd1+ Ke7 12 Se2 Sc5+ 13 Kh1 e5! (A již se černý chápe iniciativy. V centru i na dámském křídle je aktivnější) 14 a4 Se6 15 Sd3 Jd7 16 Ve1 Jb6 17 Se3 (Nabídka výměny střelců je strategicky chybná, ale bílý stál již značně hůře) 17   Sxe3 18 Vxe3 b4 19 Jd1 a5 20 b3 Vhd8 21 Jb2 Vd6 22 Kg1 c5 23 Vd1 Vc8 (Důsledné stupňování tlaku na dámské křídlo bílého) 24 Se2 Vxd1+ 25 Sxd1 c4! (Rozhodující průlom) 26 Kf1 cxb3 27 cxb3 Vc1 28 Kf2 Jd7 29 Se2 Vc2 30 Jd3 Vc3 31 Je1 Vxb3 32 Sd1 Vb2+ 33 Ve2 Vb1 34 Sc2 Va1 35 Ve3 Jc5 a bílý se vzdal. (Černý sehrál celou partii v přesném pozičním stylu. – Poznámky: František Pithart)

V roce 1967 přátelský turnaj žákovských družstev pořádaný v Českém Brodě vyhrálo družstvo Český Brod I. Ještě hrály další dvě (celkem tři) družstva Českého Brodu, tři družstva Skramník a dvě družstva Peček, ale přesné pořadí kvůli nelze určit.447

V okresním přeboru žáků skončila předběžné skupiny A výsledkem:

1 2 3 4 5 6 7 8 Body
1. 1. ZDŠ Č. B. A 5 4 5 5 5 5 5 14
2. ZDŠ Pečky 0 4 5 5 5 12
3. 1. ZDŠ Č. B. C 1 4 5 5 5 9
4. 2. ZDŠ Č. B. B 0 1 5 4 5 9
5. 2. ZDŠ Č. B. D 0 1 0 4 3 6
6. Šach Č. B. B 0 0 0 1 4 3 4
7. ZDŠ Skramníky B 0 0 0 ½ 1 1 4 2
8. Náhradníci A 0 0 0 0 2 2 1 0

Předběžná skupina B:

1 2 3 4 5 6 7 8 Body
1. 2. ZDŠ Č. B. A 5 5 5 5 5 5 5 14
2. 1. ZDŠ Č. B. B 0 2 3 4 5 5 10
3. ZDŠ Skramníky A 0 3 3 3 4 10
4. 1. ZDŠ Č. B. D 0 2 3 3 7
5. ZŠS Kolín 0 2 2 3 4 6
6. 2. ZDŠ Č. B. C 0 1 2 2 4 3 5
7. Šach Č. B. A 0 0 2 1 4 4
8. Náhradníci A 0 0 1 1 2 1 0

Z finálových skupin víme pouze výsledky skupiny o 9.-12. místo:

1 2 3 4 Body
9. 2. ZDŠ Kolín 14
9. 2. ZDŠ Č. B. C 10
11. 2. ZDŠ Č. B. D ½ 10
12. Šach Č. B. B ½ 7

V turnaji jednotlivců skončili děleně 1. z 10 Chybný a Eisner (oba 7,5), 3. Batela (6,5), 4. Tichý (6), 5. Hušek (5), 6. Bejšovec (4,5), 8. Huňka (2,5), 9. Vostruha (1,5) a 10. Kundrum (1). „Chybný a Eisner sehrají ještě 2 partie o titul okresního přeborníka žáků 1967.“

Výsledky skupin B a C neuvádíme, protože jména jsou špatně čitelná a nejsou uvedeny oddíly.448

Zápas s Ústředním domem pionýrů a mládeže Julia Fučíka v Praze skončil remízou 6:6, za Český Brod hrál mj. Bernard. Ze zápasu se dochovala partie Vávra-Bernard s komentářem bílého:449

„1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.d3 d6 4.Se3 g6 5.Jge2 Sg7 6.d4 Db6?? 7.Jd5 Dd8 8.dc dc 9.Sf4 e5 10.Se3 b6 11.Jec3 Jf6 12.Sc4(?)- (12.Sb5!)- 12..0-0 13.0-0(?) -(13.h4)- 13..Se6. 14.De2?? Jd4

(oba jsme měli slepou skvrnu na poli e4. Správné14..J:e4 s výhrou. Mně ovšem ta skvrna vydržela až do konce partie) 15.Dd2? a6? 16.a4? Je8? 17.Je2?? Je6. 18. Sa2?? J:e4 bílý se vzdal“450

V Českém Brodě se hrál okresní přebor dorostenců a dorostenek a 29 účastníků z asi 50 bylo domácích.451

Křivánková se ve finále mistrovství ČSSR žen umístila šestá, jak dokládá tabulka:452

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 B. SB
1 Malypetrová 1 1 ½ ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 13½
2 Chalupová 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 0 ½ 1 1 1 1 1 11½ 75¾
3 Eretová 0 ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 1 11½ 73¾
4 Veselá ½ 0 0 ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 10½ 66
5 Vokřálová ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 1 10½ 65¼
6 Křivánková 0 0 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10½ 57¾
7 Suchá 0 0 ½ 0 1 0 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 9
8 Šedivá ½ 0 ½ ½ ½ 0 0 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½
9 Brázdová 0 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 6
10 Vestfálová 0 1 0 0 0 0 ½ 0 ½ 0 1 ½ ½ 1 ½ 34
11 Macháčková 0 ½ 0 ½ 0 0 0 ½ ½ 1 ½ 0 ½ ½ 1 31½
12 Kindernayová 0 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 ½ 1 1 1 ½ 28½
13 Černá 0 0 ½ ½ 0 0 0 0 0 ½ 1 0 1 0 ½ 4 23¼
14 Rejnková 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 0 1 1 4 16¾
15 Müllerová 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 0 1 0 1 3
16 Tarasevičová 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 2

„Křivánková neuspěla proti prvním čtyřem, vynahradila si to však stoprocentním výsledkem proti těm účastnicím, které se umístily za ní.“453

Z této soutěže byly otištěny dvě partie (jedna část a jedna celá):454

Málokdo z nás se může pochlubit, že sehrál nevědomky celou partii jako Petrosjan. Smůlu měla v letošním harrachovském finále žen vůdkyně černých kamenů v partii Křivánková vers. Brázdová, která – aniž cokoli tušila – sledovala jednu Petrosjanovu partii prakticky až do konce, avšak bohužel do smutného konce. Po 1 d4 Jf6 2 c4 e6 3 Jc3 d5 4 Sg5 Se7 5 cxd5 exd5 6 Dc2 c6 7 e3 h6 8 Sh4 zahrála přerovská šachistka Jh5? Přesně takové chyby se dopustil před osmnácti lety tehdy ještě nezkušený Petrosjan v partii s Kotovem na mistrovství SSSR. Po 9 Sxe7 Dxe7? zahrála Křivánková 10 Jxd5 a po cxd5 11 Dxc8+ Dd8 12 Sb5 +. Teprve po Jc6 se cesty rozcházejí. Kotov vzal svému soupeři chuť pokračovat ve hře tahem 13 Sxc6+, českobrodská šachistka zahrála poněkud náročněji 13 Dxb7. Zatímco Petrosjan se po 13. tahu vzdal, Brázdová se pokoušela ještě marně o odpor a dospěla k témuž výsledku o něco později. Je to jistě smůla sehrát partii jako budoucí mistr světa a – „vybrat“ si takovou bezútěšnou miniaturku. Kvůli přesnosti připomínáme, že Petrosjan tehdy ustoupil jezdcem Jf6 na e4, nikoli h5 jako Brázdová, která pak měla ještě možnost hrát 9 – Kxe7 s mnohem horší pozicí.

VESELÁ–KŘIVÁNKOVÁ F r a n c o u z s k á : 1 d4 d5 2 Jc3 Jf6 3 Sg5 e6 4 e4 dxe4 5 Jxe4 Se7 6 Sxf6 Sxf6 7 Jf3 0–0 8 Dd2 Sd7 (Pokus aplikovat Petrosjanovu myšlenku o tah později) 9 0–0–0 Sc6 10 Jxf6+ (Po 10 Df4 by černý vyrovnal hry: Sxe4 11 Dxe4 Dd5) Dxf6 11 Sd3?! (Přirozené pokračování 11 Je5 se zdálo vůdkyni bílých zřejmě málo ostré. Tahem v partii obětuje bílý pěšce a věří, že se jí podaří na sloupci g přejít k útoku. Svou roli hrál zřejmě i stav turnaje: Křivánková byla v té době ještě před Veselou, a ta se tedy vyhýbá zjednodušeným pozicím) Jbd7? (Teď se taktika bílého ukáže správnou. Českobrodská šachistka měla sebrat Scf3 12 gxf3 Dxf3 a po 13 Vhg1 hrát g6! s vyhlídkou na obranu v dvojsečné pozici, nikoli však např. Kh8? pro 14 Vxg7! Kxg7 15 Dg5+ Kh8 16 Vg1 s matovým koncem) 12 Jg5 g6 13 h4! Sxg2 (Nakonec je černý k přijetí oběti pěšce více či méně donucen) 14 Vh2 Sf3 15 Jxf3! Dxf3 16 h5 e5 (Černá pozice je náhle v rozvalinách. Po 16 Jf6 by přišlo 17 Se2 Df5 18 Dh6 s mnoha hrozbami) 17 hxg6 fxg6 18 Sc4+ Kh8 19 Vdh1 Jf6 20 dxe5 Jh5 21 Se2! Df4 22 Sxh5 Dxd2+ (gxh5 23 Dxf4 Vxf4 24 Vxh5 a vyhr.) 23 Kxd2 gxh5 24 Ke3! Vf5 25 Vxh5 Vxh5 26 Vxh5 Kg7 27 f4 Vd8 28 Vh2 Vd7 29 Ke4 c6 30 f5 Vc7 31 f6+ Kf8 32 e6 a černý se vzdal. – Poznámky: Jiří Podgorný.

„Poslední přebor ženských družstev Středočeského kraje uspořádal Slavoj Český Brod pod vzorným vedením J. Pelikána. Celkový výsledek: 1. Slavoj Č. Brod A 3 (skóre 10), 2. OB Cholupice 1½ (5½), 3. Slávia Komenský Pleš 1 (5½) a 4. Slavoj Č. Brod B ½ (3). Vítězné družstvo nastoupilo v sestavě Křivánková, Votápková, Hudcová a Kubičková. Na první šachovnici měly nejlepší výsledek Klossová a Křivánková po 2½ bodu. Součastně se hrál v Českém Brodě i turnaj vítězů hlavních turnajů z X. sjezdu.“455

„a ve třetím kole došlo k největšímu překvapení, když trojnásobný vítěz soutěže Slavoj Český Brod prohrál s Rýmařovem.“456 V Zaječicích z toho nakonec bylo 6. místo pro A družstvo v sestavě Chybný Z., Fiala T., Eisner O., Batela, Hušek, Jedelský, Kubičková (trenér Jar. Pelikán). B družstvo skončilo zase osmé v sestavě Bejšovec, Kišari, Krupička, Bretšn., Huňka, Vostruha, Kundrum, Mathonová (trenér Kalík).457

Ve skupině B polofinále armádního přeboru Zajíček skončil 5. ze 14 s 8,5 body.458

Zápas s Lipskem v Českém Brodě prohrál Český Brod 11:13.459

V krajském přeboru dorostenek skončily 1. z 8 Votápková se 7 body, 2. Hudcová s 5 body, 6. Kubíčková s 2,5 body a 7. Mathonová s 1 bodem.460 V krajském přeboru dorostenců hraném v Českém Brodě se umístili 1. z 10 Vrabec se 7 body, 5. Neckář s 5 body a 9. Hůlovec se 2 body. Z této soutěže byl otištěn diagram:461

Neckář – Jedlička

(bílý: Kg1, Dg4, Vf1, Jc3, Sd4, b2, b3, d3, g2, h2, černý: Kg7, Dg6, Va8, Vf8, Jf6, a6, b7, d5, e6, h6)

Pěknou partii s napínavým závěrem sehrál Jedlička proti zkušenému Neckářovi. Aby svedl soupeře k rychlé hře a k špatnému propočtu, přivodil si časovou tíseň – tak strašlivou, že se zkušený sok opravdu dal nachytat: (viz diagram)

1.Dxe6 Vae8 2.Dd7+ Kg8 (odevzdává figuru, avšak číha na mezišach – vložku) 3.Sxf6 Vxf6 4.Vxf6 Ve1+ 5.Vf1? Db6+ šach!! a nyní ještě padaly figurky v divém zmatku, neboť Neckář ještě zuřivě tloukl do hodin, aby praporek spadl!! (bílý ještě představil d3-d4, pak černý bral Dxd4+, po Kg1-h1 byla převržena většina bílých figur, zůstala však stát jedině bílá věž f1 a tu v poslední vteřině Jedlička bral: Ve1xf1 mat!)

Kdo si představí dramatičnost těchto okamžiků, jistě uzná, že tato pozice do naší kroniky patří právem!!

V polofinále přeboru ČSSR dorostenců skončili ve skupině A Vrabec 3. z 10 s 5,5 body a ve skupině D Neckář děleně 1. z 10 s 6,5 body a postoupili do finále, kde byl Neckář třetí a Vrabec devátý, jak je vidět z tabulky:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B. SB
1 Babula ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 9
2 Hlaváček ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ 1 8
3 Neckář ½ ½ ½ ½ 0 1 ½ ½ ½ 1 1* 1 40¾
4 Česal 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ 40½
5 Hausner ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ 1 1 1 ½ 1 7
6 Karlík ½ ½ 1 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 6 37
7 Skoba ½ 0 0 0 1 ½ 0 1 ½ 1 1 ½ 6 32
8 Jedlička 0 0 ½ ½ ½ 1 1 ½ 0 0 ½ 1 30½
9 Vrabec ½ ½ ½ 0 0 ½ 0 ½ 1 ½ ½ 1 30
10 Korostenski 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 0 1 ½ 0 5
11 Meduna 0 ½ 0 0 0 ½ 0 1 ½ 0 1* 0
12 Altman 0 ½ 0* 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 0* ½
13 Petřík 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 1 0 ½ 3

„Hlaváček hrál rovněž velmi pevně a spolu s Neckářem, kterého teprve porážka s Karlíkem v 11. utkání odsunula z boje o 1. místo, potvrdil, že ve Středočeském kraji hrají mladí dobrý, solidní šach. (…) A tito Moravané jsou zřejmě posledními spokojenými finalisty, což již nelze říci o skupině nevítězů. Jedličkovi se nevydařil závěr (1½ ze 6), Vrabcovi zase pro změnu start (2½ ze 6).462

„Finále přeboru ČSSR dorostenek se hrálo od 31. 7. do 13. 8. 1967 v Českém Brodě. Je to město s pozoruhodnou tradicí vyvinutého dorosteneckého šachu. Mladí reprezentanti tohoto města se již několikráte velmi dobře uplatnili v celostátních i mezinárodních mládežnických soutěžích – je to především zásluha agilního š. o. Slavoje Český Brod a vedoucích pracovníků s mládeží, ss. prof. Pelikána a Zajíčka, kteří byli též hlavními organizátory i tohoto finále dorostenek. Spolu s rozhodčím s. dr. Drábkem z Benešova zajistili bezvadný průběh celé soutěže a dokázali překonat mnoho překážek. Odměnou jim byla spokojenost všech účastnic a dobré vzpomínky, které hráčky z Českého Brodu odvážely domů.“ Ve finále se umístily 6. Votápková a 12. Hudcová, jak dokládá tabulka:463

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. SB
1 Davidová ½ 1 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
2 Hojdarová ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 0 10½ 59¼
3 Vokřálová 0 ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10½ 54¾
4 Klossová 1 ½ 1 ½ 1 1 1 0 1 ½ ½ ½ 0
5 Krajská ½ 0 0 ½ 1 ½ 1 1 1 ½ ½ 1 0
6 Votápková 0 ½ 0 0 1 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 0 7
7 Pospíšilová 0 0 0 0 ½ 0 1 1 1 ½ 1 0 0 6 26¼
8 Peťovská 0 0 0 0 0 ½ 0 1 ½ 1 1 1 0 6 23¼
9 Cyhelská 0 0 0 1 0 0 0 0 ½ 1 1 1 1
10 Daňková 0 ½ 0 0 0 0 0 ½ ½ 1 1 0 1
11 Poľanová 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 0 0 ½ ½ 1 4 19½
12 Hudcová 0 0 0 ½ ½ ½ 0 0 0 0 ½ 1 1 4 18½
13 Bräuerová 0 0 0 ½ 0 0 1 0 0 1 ½ 0 1 4 17¼
14 Kotzmannová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V dorosteneckém turnaji v Českém Brodě skončili 7. z 11 Horyna, 8. V. Fabián, 9. Hušek (všichni 4 z 10) a 11. Hůlovec (2).464 Z turnaje se dochovaly partie s komentářem Jana Vávry:

„1. kolo Hušek-Vávra 0-1

1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.f4 Sg7. 5.Jf3 0-0.6.e5 de5. 7.fe5 Jd5 8.J:d5(?) D:d5 9.c4 Dd8(?) (lépe De4) 10.Se3(?) Sf5?-(lépe hned 10..c5 a černý stojí lépe) 11.Sd3 S:d3 12.D:d3 Jd7?

(nutné bylo 12..c5) 13.h4 ?? (po 13.0-0-0 stojí bílý výrazně lépe) 13.. J:e5. 14.J:e5 S:e5 15.h5 (lépe 15.0-0-0) 15..c5. 16.De4 S.d4(?) - (lépe 16..cd) 17.hg fg 18.Vd1?? (správně 18.De6

  Vf7 19.V:h7! Sg7 20. D:g6 Dd6 - jen malá výhoda černého) 18..Da5+ 19.Vd2 (po 19.Ke2 nebo 19.Sd2 by černý musel najít 19..Da6) 19..S:e3. 20.D:e3 Vad8 21.De6+ Vf7 22. V:h7 V:d2

 mat 

3. kolo Vávra-Hůlovec 1-0

1.Jf3 Jc6 2.g3 e5 3.c4 Jf6 4.Sg2 Sc5 5.0-0 d5(?) 6.ed(?) -(lépe hned 6.J:e5)- 6.. J:d5(?) 7.J:e5 J:e5 8.d4 S:d4?? (zajímavé bylo 8..Jb4! 9. dc D:d1 10.V:d1 Jc2 11.Jc3 J:a1 12.Jb5 0-0 13.J:c7 Vb8 14.Sf4 f6 15.V:a1 s výhodou bílého - až v domácí analýze)   9.D:d4 0-0 10.D:e5 Jf6 11.Sg5 Ve8 12.S:f6 D:f6 13.D:e8 mat

5. kolo Horyna-Vávra 1/2

1.Jf3 d5 2.c4 Jf6 3.e3 Sg4 4.Se2 Jc6 5.0-0 e5 6.cd J:d5 7.J:e5(?) S:e2 8.J:c6 S:d1 9.J:d8 V:d8?? (9..Se2 10.J:b7 a5! 11.d4 Sa6 12.Jc5 S:f1 s lepší hrou pro černého) 10.V:d1 Sb4 11.d4

0-0 12.Sd2 Vfe8 13.S:b4 J:b4 14. Jd2 c6 15.a3 Jd5. 16.Kf1 f5 17.Jf3(?)-(ztěžuje si výhru 17.g3!) 17..f4 18.ef J:f4 19.g3 Je6 20.Vac1 g5 21.g4? (21.Vc4 s velkou výhodou) 21..Vf8 

22.Kg2 Jf4- (22..h5 23.gh Jf4 24. Kf1 Jh3 25.Kg2 Jf4 a remis)- 23.Kf1 Je6(?)- (23..h5!)- 24.Vc3 Vf4 25.h3 h6 26.Vcd3 Vdf8 27.Kg2 Ve4?- (27..V4f6 28.Ve3 Jf4 a J:h3 a remis) 28. Ve3

Vff4?? -(ještě pořád se držím po 28..Jf4+ a 29..V4e8) 29.Vde1 V:e3 30.fe Vf6 31.Jd2 Jc7 32.Vf1 Ve6 33.Vf3 Jd5 34.Kf2 remis . Bílý je poměrně jednoduše vyhraný, ale asi v časovce

(už si to nepamatuji) to dal za remis

9.kolo Fabián-Vávra 0-1

1.c4 Jf6 2.Jc3 e6. 3.Jf3 Sb4 4.Dc2 c5 5.a3 S:c3 6.D:c3 Jc6 7.e3 0-0 8.d4 b6(cd!?) 9.Sd3(dc!?) Sb7 10.d5? ed 11.cd J:d5 12.S:h7 K:h7 13.Dd3 Kg8 14.D:d5 Jd4(!?)- (lepší je 14..Df6 a Ja5) 15.D:b7 Jc2 16.Ke2 J:a1 17.Dd5 Df6 18.Da2 Jc2 19.Sd2 (19.Dc4 Dg6 stále s výhodou černého) 19..Vfd8? (správné 19..Vfe8 s hrozbou Jd4) 20.Kd1?? (po 20:Vc1 má výhodu bílý)

20..d5 21.Vg1 Df5 22.b3 J:a3 23.D:a3 c4? (správné 23..d4!) 24.Db2 Vac8 25.Vf1?? c3 26.S:c3 Dd3+ bílý vzdal“465

Krajský přebor I. třídy skončil výsledkem:466

1 2 3 4 5 6 Body Score
1. Slavoj Český Brod 5 10 31 : 19
2. Dynamo Kutná Hora 8 6 6 8 29 : 21
3. Spartak BSS Brandýs 5 2 5 4 4 24,5 : 24,5
4. OB Cholupice 4 5 5 4 24 : 26
5. SEŠ Ml. Boleslav 5 3 22 : 27
6. Lokomotiva Nymburk 4 5 1 18,5 : 31,5

Zápas s Kuntou Horou družstvo hrálo v sestavě Vondráček, Neckář, Vrabec, Bernath, Kopecký, Zajíček, Pelikán, Křivánková, Kalík, Votápková.467

Skupina B oblastního přeboru (KP) II. třídy skončila výsledkem:468

1. Kaučuk Kralupy 6 (30,5)

2. Lokomotiva Benešov 4 (28,5)

3. Český Brod B 4 (28)

4. Lokomotiva Kolín 2 (22)

5. Mladá Boleslav 2 (21,5)

6. Spartak Pečky 2 (19,5)

7. Kutná Hora B 1 (18)

Zápas s Kutnou Horou B družstvo vyhrálo 3:5 v sestavě Zajíček, Pelikán, Drábek, Kalík, Vopařil, Chybný, Neyburský, Křivánková. „Nelze nic vyčítat Markovi – v beznadějné remízové koncovce za stavu 3-4 riskl ztrátu věže, aby pronikl do soupeřova zázemí. Jeho soupeř však tuto „léčku“ uviděl a tak bylo hned rozhodnuto.“ Tímto soupeřem byl Zdeněk Chybný.469 Zápas s Pečkami družstvo vyhrálo 1:7 v sestavě Zajíček, Pelikán, Křivánková, Drábek, Kalík, Vopařil, Chybný, Hudcová.470

Z některé soutěže byla otištěna partie:471

MATOUŠ (Ml. Boleslav) – POLÁK (Český Brod) S i c i l s k á : 1 e4 c5 2 Jf3 Jc6 3 d4 cxd4 4 Jxd4 g6 5 Jc3 Sg7 6 Se3 Jf6 7 Se2 (Užívanější je zde dnes 7 Sc4. Po starším tahu v partii černý celkem bez potíží vyrovná hry) 0–0 8 Dd2 (Jiná možnost je 8 0–0. Černý pak pokračuje nejlépe d5 9 exd5 Jb4 10 d6 Dxd6 11 Jdb5 Db8 s rovnou hrou) d5 9 exd5 (Ani po 9 Jxc6 bxc6 10 e5 Jd7 11 f4 e6 nezíská bílý výhodu) Jxd5 10 Jxd5 Jxd4 11 Sxd4 (Nebylo by dobré 11 Jxe7+? Dxe7 12 Sxd4 Sxd4 13 Dxd4 Ve8 14 Dd3 Sg4 15 f3 Vad8 s nebezpečným tlakem) Dxd5 12 Sxg7 Dxg2!? (Bez větších problémů by bylo 12 – Dxd2+ s remízovou pozicí) 13 0–0–0 (Nyní bude mít černý o pěšce více. Bílý měl přistoupit na ostrou hru po 13 Dd4 Dxh1+ 14 Kd2 e5 s různými možnostmi) Kxg7 14 Dd4+ Kg8 15 Vdg1 Dc6 16 h4 Sf5 (Černý přichází s útokem dříve) 17 c3 Vac8 (Aby zneškodnil 18 Dc4) 18 h5 Vfd8 19 Df4 e5!? (Kritická pozice. Přesné asi bylo 19 – De4 s výměnou dam. Ovšem při začínající časové tísni soupeře je tah v partii velmi nepříjemný. Nelze například nyní dobře 20 Dh4 pro 20 – Vd4! s dalším De4 nebo Da4. Avšak i po lepším 20 Dxe5 Ve8 21 Df4 Vxe2 22 Dxf5 Ve1+! 23 Kd2 Vce8 24 Dd3 V8e2+ 25 Dxe2 Vxe2+ 26 Kxe2 Db5+ by černý asi vyhrál) 20 Dxf5 Dxh1! (O osudu partie je rozhodnuto – bílý ztrácí kvalitu) 21 Dxf7+ Kxf7 22 hxg6+ hxg6 23 Vxh1 Vh8 a bílý se po několika tazích vzdal. – Podle poznámek vítěze.

Turnaj žákovských družstev v Pečkách měl pořadí:472

1. Český Brod A         4          42,5 : 5,5

2. Spartak Pečky A     3             28 : 20

3. Český Brod B         1             17 : 31

4. Skramníky A          1             15 : 33

5. Spartak Pečky B     1          13,5 : 34,5

6. Skramníky B          se nedostavily

V bleskovém krajském přeboru (Zadinův memoriál) skončili ve skupině A děleně 5. z 9 Kalík se 3 body, ve skupině B 2. z 9 Neckář se 7 body, ve skupině C 2. z 9 Vrabec se 6,5 body a ve skupině D 7. z 9 Křivánková s 2,5 body. Ve finále se umístili 3. z 12 Neckář s 8,5 body a 8. Vrabec se 4 body. Neckář se stal krajským přeborníkem v bleskové hře. Turnaji byl za oblastní šachovou sekci přítomen Pelikán.473

Uspořádání sjezdu se „po odřeknutí n. p. Fruta v Horních Počernicích, obětavě ujali činovníci Slavoje Český Brod.“ V krajském přeboru jednotlivců skončil 2. z 16 Neckář (10,5) – „příjemné překvapení způsobil českobrodský dorostenec Neckář.“ Krajský přebor žen vyhrála mezi 8 účastnicemi Křivánková (6), dále byly 3. Votápková (5), 4. Hudcová (3,5) a děleně 7. Kubíčková (1,5). V hlavním turnaji C skončil 9. z 10 Pelikán (1), v hlavním turnaji D byl 1. z 10 Vrabec (7,5) a 7. Václav Kratochvíl (3,5) a v hlavním turnaji E se umístil 4. z 10 Zajíček (5,5). V přeboru II. třídy skončili ve skupině A 1. z 10 Vítězslav Holík (7), 3. Votápková (5,5), 8. Vavřich (3,5) a 9. Kubíčková (2), ve skupině B 5. z 10 Hušek (5,5), 7. Hudcová (3) a 8. Tichý (2,5) a v přeboru III. třídy se umístili 3. Hušek (5,5) a 4. Eisner (4,5). „Ve velmi silně obsazeném turnaji (velká cena v bleskové hře) zvítězil k všeobecnému překvapení dorostenec Slavoje Český Brod Luboš Neckář před mezinárodním mistrem Opočenským.“ V Durasově memoriálu bylo družstvo Českého Brodu druhé.474 „Turnaj byl prověrkou běžeckých schopností každého hráče (- hrací sál v sokolovně – s vrzající podlahou, bydlení v Liblicích, obědy v cukrovaru, večeře v restauraci!) A to vše ve vedrech!“475 Český Brod porazil Amsterdam 9:4.476

Odvetného utkání se Schwedtem se v Kutné Hoře účastnili opět Pelikán, Zajíček, Neckář a Vrabec a pomohli k výhře 7,5:2,5. Dvoukolový bleskový turnaj měl pořadí:

1 2 3 4 5 6 7 8 Body
1. Slavoj Český Brod 4 7 7 8 42½
2. Dynamo Kutná Hora A 6 5 7 7 40½
3. Schwedt A 4 5 4 8 5 8 36½
4. Dynamo Kutná Hora C 2 3 7 32
5. Schwedt B 1 3 4 6 7 30
6. Schwedt C ½ 0 2 7 19
7. Dynamo Kutná Hora B 1 1 3 ½ 7 18½
8. Dynamo Kutná Hora D 0 1 0 1 1 1 1 5

Slavoj Český Brod hrál ve složení Neckář (11,5 ze 14), Vrabec (13,5) – oba vyhráli své šachovnice, Zajíček (9) a Pelikán (8,5). Dochovalo se mnoho fotografií.477

V bleskovém krajském přeboru družstev skončil 3. z 10 Slavoj Český Brod s 12 body.478

V kvalifikační soutěži desetičlenných družstev o postup do mistrovství ČSSR hrané 27. 8. Český Brod nejprve v 1. kole venku vyřadil Spartak Ústí nad Labem v poměru 4:6. Vyhráli Vrabec, Polák, Bureš, Kalík a Křivánková a remizovali Neckář a Zajíček. V druhém kole 10. 9. družstvo doma prohrálo se Slavojem Vyšehrad Praha 3,5:6,5. Vyhráli Neckář a Křivánková, remizovali Vrabec, Zajíček a Kalík.479

Stálé řešitelské soutěže úloh a studií se účastnil Neckář480 a soutěže v řešení taktických obratů se účastnil Vrabec a Kalík.481 Jako zajímavost uvádíme citaci „Starosti nám však dělají někteří řešitelé (…Neckář…), kteří stagnují a dostávají se blízko limitní doby“482

Ve skupině D polofinále mistrovství republiky se umístil 11. ze 14 Neckář s 5,5 body.483

Odsud byly otištěny partie:

BLAŽEK–NECKÁŘ A l e c h i n o v a : 1 e4 Jf6 2 e5 Jd5 3 Df3! Jb6? (Chybná reakce na excentrický tah bílého. Nejlepší odpovědí je zde 3 – e6 a než tah v partii je silnější i 3 – c6) 4 a4 d6 5 a5 J6d7 6 exd6 cxd6 (Také zde je vhodnější 6 – exd6. Tahem v partii vzniká černému další slabý bod na b6) 7 Sb5 a6 8 Sa4 g6 (Vhodnější bylo 8 – e6 nebo 8 – Dc7 s dalším Jc6) 9 Dc3 e5 10 d4 Sg7 11 Sg5! f6 (Dxg5? 12 Dxc8+ s dalším 13 Dxb7) 12 Se3 0–0 13 Jd2 f5 14 dxe5 dxe5 15 Jc4 f4 16 Sb6 De7 17 Sc7 Dg5 18 Jf3 (Proti ideálnímu rozmístění sil bílého nemá černý dostatečné protihry. Navíc je postavení černého krále velmi slabé) Dxg2 19 0–0–0 e4 20 Jfe5 Dxf2 21 Sb3! Kh8 22 Jxg6+! (Černý je již bez obrany) hxg6 23 Dh3+ Kg8 24 Je5+ a černý se vzdal, neboť dostane mat ve dvou tazích. Partie z polofinále ukazují, že hra některých našich mladých šachistů je často v rozporu se zásadami správné výstavby partie a všeobecnou strategií. – Poznámky: František Pithart.484

PLACHETKA–NECKÁŘ S i c i l s k á : 1 e4 c5 2 f4 e6 3 Jf3 Jc6 4 Jc3 a6 (V úvahu přicházelo hned 4 – d5) 5 g3 d5 6 d3 g6 (Černý se dostává na scestí. Kombinace dvou obranných systémů není zde vhodná. Dobře šlo hrát 6 – b5) 7 Sg2 Jge7 8 0–0 Sg7 9 f5 (Pro zvolený systém je tento útok typický) dxe4 10 f6! (Pěkná oběť pěšce za sloupec f a tempo v útoku) Sxf6 11 Jxe4 Sg7 12 Se3 b6 13 Sg5 (Bílý chce vytvořit soupeři co nejvíce slabin) f5 14 Jf6+ Kf7 (Trochu lepší bylo Sxf6 15 Sxf6 0–0) 16 Jg4! Va7 17 Dd2 (Ještě přesvědčivější bylo 17 Jh6+, bílý si však rád libuje v nepřehledných zápletkách) h5 18 Jh6+ Ke8 19 Vae1 Dd6 20 Jh4 (S hrozbou pěšcům g6 a f5) e5 21 Vf2 Jd4 (Ne 21 – f4 pro 22 gxf4 Sxh6 23 Sxh6 Vxh6 24 fxe5 a padne věž h6) 22 c3 Jdc6 (Ke složitým zápletkám by vedlo 21 – Je6) 23 Vfe2 Jd8 24 Sf3 Kf8 25 Vf2 Vd7 26 Sxh5! (Rozmístění černých figur je tak nešťastné, že oběť figury musí rychle rozhodnout) gxh5 27 J4xf5 Jxf5 28 Jxf5 Dc7 29 Jxg7+ Kg8 (Nebo Kxg7 30 Sf6+) 30 Je8 Dc6 31 Jf6+ Kg7 32 Jxd7 Sb7 (Poslední naděje) 33 Ve4! a černý se vzdal. 485

Turnaj žákovských družstev v Tatcích vyhrál mezi 7 týmy Slavoj Český Brod A s 35 body, 5. byl Slavoj Český Brod B se 14 body.486

Kontrolní turnaj žen a dorostenek mezi 8 účastnicemi ziskem 7 bodů vyhrála Křivánková „po pěkném a bojovném výkonu a dokázala, že stále patří mezi naše nejlepší šachistky.“487

V roce 1968 měli I. VT Bureš, Křivánková, Neckář, Pelikán, Vrabec a Zajíček (a taktéž Kalík a Polák).488

V Českém Brodě se konaly okresní přebory kolínského a nymburského okresu. „Všechny soutěže byly řízeny 5 pracovníky šachové sekce OV ČSTV Kolín: s. Jaroslavem Zajíčkem, Jaroslavem Pelikánem, Janem Kalíkem, Janem Horynou a Oldřichem Eisnerem.“ Výsledky pouze stručně shrneme. V soutěžích družstev skončily v okresním přeboru žákovských družstev 1. ze 4 1. ZDŠ Český Brod (6), 2. 2. ZDŠ Český Brod (4) a 3. Slavoj Český Brod (2) (šachovnice vyhráli Fiala, Bretšnajdr, Bejšovec, Kubičková, Huňka a Poupová), v SHMP starších žákovských družstev 1. ze 6 1. ZDŠ Český Brod B (9) a 2. 1. ZDŠ Český Brod A (8), 4. 2. ZDŠ Český Brod A (4) a 5. 2. ZDŠ Český Brod B (2) (šachovnice vyhráli Kulhánek, Rohlíček, Píša, J. Prouza a Smutná) a v SHMP mladších žákovských družstev 1. z 10 1. ZDŠ Český Brod A (16), 5. 1. ZDŠ Český Brod B (11), 8. 2. ZDŠ Český Brod A (6) a 10. 1. ZDŠ Český Brod C (0) (šachovnice vyhráli M. Hor, Máčik, Wimmer a Bím). V soutěžích jednotlivců se umístili v okresním přeboru starších žáků v hlavní skupině 1. z 8 Fiala, 2. Chybný (oba 5), děleně 3. Bejšovec a Bretšnajdr (oba 4,5), 6. Svatoň (3) a 7. Kišari (1,5), ve skupině B 1. ze 7 Krupička a 2. Huňka (oba 4,5 ze 7), 3. Vorlíček (3,5), 5. J. Hor (3), 7. Kundrum (0,5) a mimo soutěž 1. Kubičková (7), v okresním přeboru starších žákyň 1. z 10 Kubičková (9), 2. Poupová (8), 3. Mathonová (7), 4. Kišariová (5,5), 6. Smutná (4), 8. Charvátová (2,5), 9. Černá a 10. Hladíková (obě 1), v SHMP starších žáků v hlavní skupině 1. z 8 Kulhánek (6 z 8), 2. Píša (5,5), 4. Zeman, 5. Fialka, 6. Rohlíček (všichni 3,5), 7. Man (2) a mimo soutěž 1. Tichý (8), ve skupině B 1. z 8 Prouza (7), 3. Rataj (5), 4. P. Kratochvíl (4) a děleně 5. Bednarik, Houžvička a Lexa (všichni 1,5), ve skupině C 1. ze 7 Kupec (5), 2. Matys (4,5), 3. J. Kratochvíl (4), 4. Stanke (3,5), 5. Kučera (3) a děleně 6. Jedelský a Novotný (oba 0,5), v SHMP mladších žáků v hlavní skupině 1. z 8 Bím (6), 2. Hor, 3. Vorlíček (5,5), 4. G. Máčik (4), 5. Wimmer a 6. Šenkýř (oba 2), ve skupině B 2. z 8 Němec (5,5), 7. Šmíd (1) a 8. Pokorný (0), ve skupině C 2. z 11 Šemrinec (8), 3. Mukařovský, 4. Jelínek (oba 7), 5. Koubek (6,5), 6. Baumruk (5), 7. Šedivý (4), 8. Hubka (3), 9. Koubek (2,5), 10. Fokt (1,5) a 11. Ryšlink (1), v okresním přeboru mladších žákyň 5. z 16 Bursová (11), 8. H. Chládková (8), 9. A. Chládková, 10. Jeřábková (obě 7,5), 11. Johnová (6,5), 12. Horáková (4,5), 13. Dmejchalová (4), 14. Kubecová (2), 15. Beranová (1,5) a 16. Jánská (0). Hráči mají oddíl nejčastěji uváděný 1. ZDŠ Český Brod, příp. 2. ZDŠ Český Brod a několikrát i Slavoj Český Brod. „Českobroští si stále udržují vedoucí postavení mezi starším žactvem.“ 489

V meziokresním zápase s okresem Nymburk hrál okres Kolín v sestavě Vrabec, Neckář, Polák, Zajíček, Vondráček, Kalík, Pelikán, Vopařil, Sajdl, Neyburský, Holík, Votápková, Kubičková, Vlk (jediný nečeskobrodský hráč (z Kolína)), Hušek, Hůlovec, Bejšovec, Josef Jedelský, František Jedelský, Píša a celkově vyhrál 13,5 : 6,5.490

V rozhlasové simultánce velmistra Vlastimila Horta proti žákovským a dorosteneckým kolektivům byl jedním ze soupeřů i Český Brod, který prohrál.491

Český Brod hrál Oblastní přebor I. třídy, ale pořadí neznáme. Zápas s Kutnou Horou hrálo družstvo v sestavě Neckář, Vrabec, Polák, Zajíček, Bureš, Vondráček, Pelikán, Kalík, Křivánková, Votápková. „Za přátelské pohody končí boj po 17. hodině – s naší velkou radostí a za zklamání soupeřů; je třeba ale kladně hodnotit to, že nám vedoucí soupeřova družstva upřímně blahopřáli! Toto sportovní gesto se nám líbilo a přátelům z Českého Brodu patří za to dík!! A ještě jedna perlička: náhradník soupeře – p. Sajdl – zapisoval do usmoleného notýsku varianty z probíhajících partií, ale na nás to morálně vůbec nepůsobilo… A soupeřům to nebylo také nic platné!“492 Ze zápasu byla otištěna partie:493

Vzájemná mistrovská střetnutí kutnohorských a českobrodských šachistů probíhala v posledních letech ve znamení úporných bojů na každé jednotlivé šachovnici. V roce 1968 na sebe narazili hráči, známí útočným pojetím hry. V této partii rozhodla přesná aktivní obrana proti poněkud předčasnému útoku; na pěkné úrovni partie mají však podíl oba zkušení soupeři!

Pirc-Ufimcevova obrana

Bílý: Zajíček (Sj Český Brod)

Černý: Daňhel (D. K. Hora)

Kutná Hora 17. 3. 1968

1. e2–e4, d7–d6. 2. d2–d4, Jg8–f6. 3. Jb1–c3, g7–g6. 4. f2–f4 (bílý volí ostrou, slibnou variantu), Sf8–g7. 5. Jg1-f3, 0–0. 6. Sf1–e2, c7–c5! (protiútok na bílé centrum musí černý hrát přesně a neztrácet tempo). 7. d4xc4, Dd8–a5 (tím je vázán bílý Jc3 a ohrožen pěšec e4, takže po event. dalším braní c5xd6 by dobral černý jezdec po Jxe4 a Jxd6 bílého pěšce s dobrou hrou). 8. 0–0, Da5xc5+. 9. Kg1–h1, Sc8–e6. 10. Dd1–d3 (tento tah do koncepce bílého nezapadl, avšak nyní to ještě není znát), Jb8–d7. 11. Sc1–e3, Dc5–a5. 12. b2–b4! (odvážným odlákáním černé dámy z páté řady plánuje bílý chycení černého střelce e6 nátahem f4–f5. Černý však propočetl slibný protiútok na oslabenou pozici jezdce c3), Da5xb4! 13. Va1–b1, Db4–a5. 14. Vb1–b5, Da5–a3. 15. f4–f5, Vf8–c8!! 16.Se3–d4 (bílý nemohl hrát f5xe6 po Vxc3 a další ztrátu Se3), Se6–c4! (teprve teď se vidí slabina 10. tahu bílého, jehož dáma ustupuje se ztrátou tempa i kvality). 17. Dd3–d2 Sc4xb5 18. Se2xb5, Da3–a5 (již počtvrté jde černá dáma na toto pole, pokaždé s jinou, ale přesně stanovenou úlohou). 19. g2–g4 (ve snaze vyvolat zápletky), Vc8xc3!! (tím získává černý poziční i materiální výhodu). 20. Sb5xd7, Jf6xd7. 21. f5xg6, h7xg6. 22. e4–e5, Da5–b5 (ohrožuje věž f1). 23. Dd2–f2, Vc3xf3! 24. Df2xf3, Db5-c6 a bílý vzdal, neboť černý udrží figuru navíc.

(Poznámky J. Stehlík)

V Českém Brodě se konala finálová utkání oblastního přeboru I. a II. třídy.494

V okresním přeboru dorostenců v Českém Brodě dopadli 3. z 6 Batela (3), 4. Josef Jedelský (2) a 6. Bretšnajdr (0) a ve vedlejší soutěži 2. z 11 Hor (7), 5. Kulhánek (5,5), 8. Vorlíček (5), 10. Růžička (2) a 11. Lexa (1,5).495 „Současně s tímto turnajem se hrál v Českém Brodě kvalifikační turnaj žáků pro nominaci družstva k mezinárodnímu utkání.“ Děleně 7. z 12 skončil Vostruha (2 ze 4) a 12. Svatoň (0,5).496

Mezinárodní čtyřutkání žákovských družstev v Ostravě, jehož se ještě účastnil Krakov, Lipsko a Ostrava vyhrál Český Brod.497

V oblastních přeborech skončili v dorostencích 1. z 12 Vrabec (9,5), 2. Neckář (9), 8. Horyna (5,5) a v dorostenkách 1. z 8 Votápková (6,5) (díky výhře obou partií užšího zápasu s 2. v pořadí, „neboť obě měly nejenom stejný počet bodů, ale i stejné hodnocení SB“), 3. Hudcová (4,5), 5. Kubičková (3), 8. Tylová (0). Ředitelem soutěží, které se konaly 18. – 24. 3. v Českém Brodě, byl Jaroslav Pelikán. „Uspořádání jako obvykle vzorné (nelze ani jinak u podniků vedených profesorem Pelikánem). O tom, jakou péči věnuje Slavoj Český Brod mládeži, svědčí i počet účastníků z této jednoty i prvá místa jejích členů.“498

Sekretářem komise mládeže (pravděpodobně celostátní) byl Jaroslav Pelikán.499

Na Žákovském turnaji mladších šachistů v Pečkách skončil 2. ze 7 Český Brod A s 5 body a 7. Český Brod B s 1 bodem.500

Další úspěch se podařil v Zaječicích, které A družstvo počtvrté vyhrálo, tentokrát v sestavě Fiala, Chybný, Kohout, Tichý, Eisner, Bejšovec, Kubičková (trenér Jar. Pelikán). B družstvo skončilo počtvrté osmé (sestava chybí).501

Ve skupině C polofinále armádního přeboru se umístil 6. z 12 Zajíček s 6 body.502

Na sjezdu předběžnou skupinu A vyhrál mezi 6 hráči Polák (4,5) a v předběžné skupině C skončil 3. ze 6 Vrabec (3).503 V oblastním přeboru byli v jednotlivcích 1. z 12 Polák (přestoupil do Českého Brodu) (7,5) a děleně 6. Neckář a Vrabec (6) a v ženách 1. z 8 Křivánková (5,5) a 4. Hudcová (4). „Událostí ženského přeboru byla účast rakouské kandidátky mistryně paní Hausnerové z Vídně. Ve světle této účasti nutno pokládat za úspěšné (…) prvé místo staronové přebornice Marie Křivánkové“ V bleskovém turnaji byl děleně 3. z 14 Neckář (9,5).504 V hlavních turnajích byli v turnaji A 1. z 10 Kalík (8), v turnaji C děleně 4. z 10 Křivánková (5), v turnaji D děleně 6. z 10 Hudcová a Kalík (3,5), v turnaji E děleně 4. z 10 Pelikán (4,5) a v turnaji F 10. z 10 Vopařil (2,5).505 V řešitelské soutěži skončil 2. Polák.506

Ve výcvikovém táboru mládeže byla v kontrolním turnaji děleně 6. z 25 Kubičková (7).507

V polofinále přeboru republiky dorostu se umístili ve skupině B 4. z 10 Neckář (6) a ve skupině D 5. z 10 Vrabec (6). Neckář postoupil do finále, které vyhrál! Původně postoupit neměl (postupovali jen první tři), ale „za omluvivšího se (z důvodu zájezdu do ciziny, kterážto okolnost, ač známá, nebyla pořadatelstvu včas ohlášena) Szitkeye nastoupil do finále jako náhradník budoucí vítěz(!) Lubomír Neckář“ Jeho vítězství pak byl hodnoceno jako „plně zasloužené“. Obě tyto soutěže (polofinále 27. 7. – 3. 8. a finále 4. 8. – 18. 8.) se hrály v Českém Brodě, připojujeme i komentář k organizaci: „V této zprávě bych chtěl konstatovat, že jak ubytování, tak i stravování dorostenců bylo zajištěno velice dobře: účastníci bydleli v zemědělské škole v nedalekých Liblicích a asi půlhodinová docházka do hrací místnosti v českobrodské sokolovně byla mladým a zdravým lidem jen na pospěch.“ Teď tedy tabulku:508

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. SB
1 Neckář 1 0 ½ 0 1 1 1 1 ½ ½ 1 1 1
2 Achimský 0 ½ ½ 1 1 0 1 1 ½ ½ 1 1 1 9
3 Sejkora 1 ½ 0 ½ 1 ½ 0 0 1 1 1 1 1
4 Nemec ½ ½ 1 ½ ½ ½ 0 1 ½ 1 ½ ½ 1 8 49
5 Babula 1 0 ½ ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 8 46½
6 Dobrovolský 0 0 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1 0 1 1 1
7 Hausner 0 1 ½ ½ ½ ½ 0 1 0 1 0 1 1 7 42
8 Janák 0 0 1 1 ½ 0 1 0 ½ 1 ½ ½ 1 7 41
9 Meduna 0 0 1 0 0 ½ 0 1 1 0 1 1 1
10 Pick ½ ½ 0 ½ ½ 0 1 ½ 0 ½ 0 ½ ½ 5 33
11 Karlík ½ ½ 0 0 0 1 0 0 1 ½ 0 1 ½ 5 30¼
12 Malík 0 0 0 ½ ½ 0 1 ½ 0 1 1 0 0
13 Vyhnálek 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ 0 ½ 0 1 1 3
14 Matějka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 1 0 2

Z těchto soutěží byly otištěny partie:

Neckář – Cetkovský 1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Sg5 e6 7.f4 Se7 (Velmi často se užívá i dvojsečné 7...Db6 s útokem na pěšce b2) 8.Df3 Dc7 9.0–0–0 Jc6 10.Jxc6 bxc6 11.Sc4 Sb7 12.Vhe1 0–0? (V úvahu přicházela velká rocháda, protože na královském křídle nebude černý král v bezpečí) 13.e5! Je8 14.Dh5! Sxg5 15.fxg5 dxe5 16.Ve3 Jd6 17.Vh3 h6 18.gxh6 g6 19.Dxe5 1–0509

NECKÁŘ–ACHIMSKÝ Š p a n ě l s k á : 1 e4 e5 2 Jf3 Jc6 3 Sb5 a6 4 Sxc6 dxc6 5 0–0 f6 6 d4 Sg4 7 c3 exd4 8 cxd4 Dd7 9 h3 Se6 10 Jc3 0–0–0 11 Sf4 Je7 12 Vc1 Jg6 13 Sg3 (Až sem to šlo podle známé partie Fischer–Gligorić z havanské olympiády 1966) f5 (Pokus zesílit variantu) 14 exf5 Sxff5 15 d5! (Hrozí 16 dxc6 Dxc6 17 Jd5) c5 16 b4! Kb8 (16 – cxb4 vázne na 17 Ja4 a 16 – c4 na 17 Dd4) 17 bxc5 Sxc5 18 Ja4 Sd6 19 Jc5 Dc8 20 Jd4 Sxg3? (Rozhodující chyba již ve velmi obtížné pozici) 21 fxg3 Je7 (Nebo Vxd5 22 Jxa6+ Ka7 23 Jxc7 atd.) 22 Db3 b6 23 Jxf5 a černý se vzdal (Jxf5 24 Je6 atd.). – Poznámky: Lubomír Neckář. 510

SEJKORA–NECKÁŘ A l e c h i n o v a : 1 e4 Jf6 2 Jc3 d5 3 e5 Jfd7 (V polofinále téhož přeboru hrál proti mně J. Novotný 3 – Je4, ale po 4 d4 c5? 5 Jxe4 dxe4 6 d5 g6 7 f4 exf3 8 Jxf3 Sg4 9 h3 Sxf3? 10 Dxf3 Jd7? 11 e6! se vzdal) 4 e6!? fxe6 5 d4 c5 (Zde se též hrávalo i 5 – e5) 6 Jf3 Jc6 7 dxc5 g6 (Slabší by bylo Jxc5 8 Sb5! Sd7 9 Se3) 8 h4 Jf6 9 h5!? (Snaží se hned o zápletky) gxh5 10 Se2 e5 11 Jg5 Sg4 12 f3 Sf5 13 f4 Sg4? (Nešlo dobře exf4 14 Sxf4 e5 15 Sxh5+ Jxh5 16 Dxh5+ Sg6 17 De2 s výhodou bílého, ale nadějnější bylo 13 – Dd7 nebo 13 – d4) 14 Sxg4 hxg4 15 fxe5 Jxe5 16 Sf4 Jg6 17 Sg3 e5 (Proti hrozbě 18 Je6 s dalším Jc7+. Avšak tlaku bílých sil nelze již úspěšně čelit) 18 Dd3! De7 (Bílý hrozil 19 Jxh7!) 19 Df5 Vg8 20 0–0–0 Vd8 21 Jb5 Sg7 (Nyní zakončí bílý partii efektním úderem) 22 Vxh7! Jxh7 (Jf8 23 Sxe5 atd.) 23 Jc7+! Dxc7 24 Dxg6+ a černý se vzdal, poněvadž po Kf8 25 Jxh7+ Ke7 26 Jg5 nepokryje mat. – Podle poznámek vítěze.511

Ve finále přeboru dorostenek skončila 8. Votápková, jak ukazuje tabulka:512

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. SB
1 Hojdarová 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 11½
2 Poľanová 0 ½ 0 ½ 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1
3 Krajská 0 ½ ½ 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 9 49
4 Bräuerová 0 1 ½ 1 0 ½ 1 0 1 1 1 1 1 9 48
5 Povondrová ½ ½ 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 40
6 Daňková 0 0 0 1 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 8 38
7 Cyhelská ½ 0 0 ½ 1 ½ 1 0 0 1 1 1 1
8 Votápková 0 0 1 0 1 0 0 1 1 ½ ½ 1 1 7
9 Vostatková 0 0 0 1 0 ½ 1 0 1 0 1 1 1
10 Erghová ½ 0 1 0 0 0 1 0 0 ½ 1 0 1 5
11 Lakyová 0 ½ 0 0 0 0 0 ½ 1 ½ ½ 1 0 4
12 Nováková 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ 1 1 3
13 Doškárová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ½ 5
14 Polevičová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ½ 4

V 10. přeboru ČSSR dorostu v korespondenční hře skončil 4. z 12 Neckář (8,5).513

V korespondenčním polofinále hrál Polák a z této soutěže byla otištěna jeho partie.514

Zájezdu Kutné Hory do NDR (Stralsund, Rostock, Rujána, plavba lodí) se účastnili také Polák a Křivánková, kteří přispěli k úspěchům družstva. Součástí zájezdu byla i 200 km dlouá okružní plavba lodí kolem Rujány, na níž někteří bojovali s mořskou nemocí. Křivánková dostala titul kandidát mořského vlka, Polák byl řadový člen. Dochovalo se mnoho fotografií.515

Český Brod pořádal mezinárodní dorostenecký turnaj („dobře připravený (zejména obětavostí prof. Pelikána, J. Kalíka a Jar. Zajíčka“), který se měl konat 20. – 28. 8. Ve čtyřech předběžných skupinách se umístili ve skupinách A 1. ze 6 Neckář (4), B 5. z 5 Hudcová (0,5), C 6. z 6 Votápková (1) a D 1. z 6 Vrabec (4,5) a 6. Eisner (1,5). Turnaj však kvůli okupaci nebyl dohrán. „Po 3 utkáních finálových skupin byl v čele skupiny I. českobrodský Vrabec se 2½ body a byl prohlášen vítězem turnaje.“516

V bleskovém krajském přeboru (Zadinův memoriál) dopadli v předběžných skupinách A 4. z 10 Vrabec (6), B 4. z 10 Křivánková (5,5) a děleně 7. Kalík (3) a C 1. z 10 Neckář (7,5) a 10. Pelikán (1) a ve finálové skupině 3. z 12 Neckář (7) a 5. Vrabec (6,5) a ve skupině útěchy 12. z 12 Kalík (3).517

Turnaj mladších šachistů v Tatcích vyhrál mezi 8 družstvy Český Brod A (14), 5. byl Český Brod B (6).518

V Českém Brodě se hrál bleskový turnaj k 50. výročí Československa.519

Turnaj družstev v Českém Brodě vyhrál mezi 4 týmy Český Brod (18 z 21).520

V kontrolním turnaji vysokoškoláků a dorostenců hraném švýcarským systémem na 11 kol skončili 5. z 26 Neckář (7) a 16. Vrabec (5,5). „K této dvojici (3. a 4. sedmibodový) se v poslední chvíli přičlenil i nynější dorostenecký přeborník – dnes rovněž vysokoškolák – Lubomír Neckář. Měl slabší start a do čela se vypracoval takřka v poslední chvíli. O jeho pěkném umístění rozhodlo i vítězství v posledním utkání černými kameny nad Babulou (skončil 6.), kde boj byl velmi dlouho vyrovnaný, a teprve po chybě v pěšcové koncovce padlo rozhodnutí.“521

„Beneš z Vrátkova“ se (úspěšně) účastnil řešitelské soutěže Zemědělských novin.522 Byl to statkář, příliš se však o statek nestaral.523

V meziokresním zápase s okresem Nymburk hrál okres Kolín v sestavě Polák, Vrabec, Vrba, Zajíček, Kalík, Pelikán, Vlk, Vopařil, Václavík, Filous, Sajdl, Eisner st., Eisner ml., Janík, Frolík, Kubičková a celkově vyhrál 7 : 9.524

Roku 1969 se v dopise Oldřicha Suchoradského (vedoucí šachového kroužku na základní škole Městec Králové) objevuje zmínka, že mají družbu „se silným družstvem v Českém Brodě“.525

V kontrolním turnaji vysokoškoláků (příprava na MS vysokoškolských družstev) skončil 6. z 11 Neckář s 5,5 body. Neckář, nynější přeborník našeho dorostu, bojoval v turnaji velmi úporně, potřebuje však zlepšit svůj repertoár černými, odstranit špatné hospodaření s časem a rovněž vybrousit svůj poziční cit.“526

Do ústředního výboru Českého šachového svazu byl na jeho ustavující schůzi zvolen Jaroslav Pelikán, z dalších členů obdržel nejvíce hlasů.527 Na jeho první schůzi byl pak ustaven jako člen předsednictva – předseda komise pro mládež.528 Také se účastnil ustavující schůze Československého šachového svazu se jako delegát ČŠS a byl zvolen jako náhradník výboru, také se účastnil diskuze.529

Skupina B přeboru družstev I. třídy skončila výsledkem530

1 2 3 4 5 6 Body Score
1. Slavoj Český Brod 7 8 6 5 34 : 16
2. Slavia Zličín 3 7 8 3 28 : 22
3. Dynamo Kutná Hora 3 6 3 27,5 : 22,5
4. Akuma Ml. Boleslav 2 4 3 24,5 : 25,5
5. Spartak BSS Brandýs 4 2 5 ½ 18 : 32
6. Spartak Pečky 5 ½ 18 : 32

Turnaj prvních dvou družstev z obou skupin pak skončil takto

1. Český Brod 3 (19,5:10,5)

2. Slavia Pleš 1,5 (17:13)

3. Doly Kladno 1 (14:15)

4. Zličín 0,5 (8,5:20,5)531

Zápas s Kutnou Horou hrálo družstvo v sestavě Polák, Neckář, Vrabec, Kišari, Křivánková, Bureš, Vondráček, Zajíček, Kalík, Votápková532 a zápas s Pečkami v sestavě Polák, Neckář, Vrabec, Kišari, Křivánková, Bureš, Zajíček, Kalík, Pelikán, Votápková.533

Po této sezóně došlo ke změnám – počet hráčů v družstvech OP I. třídy byl zmenšen na 8534, vznikla 1. a 2. liga535 a byla zrušena povinná žena. „Příští soutěž o mistrovské body má se hrát o 8 hráčích, vzhledem k tomu, že se ve všech oddílech projevuje nedostatek žen ale i mužů.“536

Ve skupině A polofinále přeboru armády skončil 9. z 13 Zajíček s 5 body.537

V turnaji žákovských družstev o Stříbrný klíč skončil 3. ze 3 Český Brod ve složení Bejšovec, Beneš, Zeman, Koubek, Johnová.538

V Zaječicích skončilo A družstvo třetí v sestavě Fiala, Tichý, Plíva, Eisner, Huňka, Kišari, Kubičková (vedoucí Pelikán). B družstvo v sestavě Píša, Vostruha, Hor, Šenkýř, Bím, Hor M., Poupová (vedoucí Eisner) skončilo 14.539 Kubíčková s 6 body patřila k nejlepším na dívčí šachovnici.540

V Českém Brodě se hrály okresní přebory žáků.541

Oblastním přeborníkem se mezi 16 hráči stal Polák (také okomentoval jednu cizí partii), 2. byl Neckář (oba 11) a děleně 7. byl Kišari (8). Mezi ženami byly 2. z 10 Hudcová (7,5), 4. Votápková (6,5) a 7. Kubíčková (3,5). V turnaji kandidátů A skončil děleně 11. z 12 Kalík (2). II. finále bleskového turnaje vyhrál Neckář.542 V přeboru II. třídy byl děleně 9. z 12 Kišari ml. (3,5), v hlavním turnaji D se umístil 8. z 10 Vopařil (2) a v hlavním turnaji E skončila 9. z 10 Hudcová (2,5).543

V oblastním přeboru dorostu skončili děleně 5. z 12 Hušek (5,5) a 9. Chybný (4).544

„Juniorské mistrovství světa v šachu se konalo 10. až 29. srpna ve Stockholmu. Zúčastnilo se ho 38 mladých šachistů ze 37 zemí (Švédsko jako hostitelská země měla právo na 2 reprezentanty). Československo reprezentoval 19letý Lubomír Neckář, člen Slavoje Český Brod. Hrál ve velmi těžké předběžné skupině společně s juniorským mistrem světa 1967 Kaplanem, a postupovat do finále mohli jenom 2. Přesto si tento postup po velmi pěkném výkonu vybojoval. Ve finále pak získal 50 % a při troše štěstí mohl být i o dvě místa výše. V každém případě je Neckářovo umístění na mistrovství světa největším úspěchem v jeho dosavadní šachové kariéře.“

Předběžná skupina A skončila výsledkem 1. Kaplan (Portoriko) 4,5, 2. Neckář (Československo) 4, 3. Craske (Austrálie), Williams (Anglie) a Moles (Irsko) 3, 6. Uddenfeldt (Švédsko) 2,5, 7. Silva (Portugalsko) 1. Finále pak mělo tento výsledek:545

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. SB
1 Karpov ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 10
2 Adorján ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 0 ½ 1 7 36,75
3 Urzica 0 0 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 7 32,00
4 Kaplan ½ ½ 0 ½ 1 1 ½ 1 0 ½ 1
5 Andersson 0 ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1 6
6 Neckář 0 ½ 0 0 1 1 1 ½ ½ 1 0 27,75
7 Juhnke 0 0 ½ 0 ½ 0 1 ½ 1 1 1 22,75
8 Vogt 0 ½ ½ ½ 0 0 0 ½ 1 ½ 1 20,00
9 Vujačić 0 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 19,50
10 Mc Kay 0 1 ½ 1 0 ½ 0 0 0 0 1 4 21,25
11 Diaz 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 ½ 0 1 1 4 17,50
12 Castro 0 0 0 0 0 1 0 0 ½ 0 0

Z předběžné skupiny byla otištěna partie:546

NECKÁŘ–UDDENFELDT K r á l o v s k á   i n d i c k á : 1 c4 Jf6 2 Jf3 g6 3 g3 Sg7 4 Sg2 d6 5 0–0 0–0 6 d4 Jc6 (Tento tah se dostal na pořad světových soutěží poté, co se zjistilo, že po 7 d5 Ja5 černý nemá nijak špatnou pozici) 7 Jc3 a6 (Pokračování 7 – e5 není tu vhodné především pro prosté 8 dxe5 dxe5 9 Dxd8 Vxd8 10 Sg5. Lze však dobře hrát jak 7 – Sg4, tak zejména i 7 – Sf5) 8 h3 e5 (Tah 7 – a6 bývá zpravidla úvodem k plánu 8 – Vb8 9 Se3 b5, ale po 10 Jd2 Sd7 11 Vc1 má bílý nadějnou pozici) 9 d5 (Není špatné, ale jednodušší 9 dxe5 s dobrou hrou bylo i na tomto místě bílému k dispozici) Je7 10 e4 Jd7 (Jezdec míří na c5, ale tam se mnoho neuplatní. Proto bylo 10 – Je8 pružnější) 11 b4 a5 12 bxa5 (Nejlépe!) f5 (Kdyby 12 – Vxa5, pak 13 a4 s dalším Sa3. Avšak opatrnější se zdá být 12 – h6) 13 Jg5 Jc5 14 Sa3 Vxa5 15 Sb4 Va6 (Aby v dalším kryl věží šestou řadu) 16 Vb1 Jxe4 (Po h6 1ý Sxc5 by bílému též zůstala poziční převaha) 17 Jcxe4! (Podnikavější než 17 Jgxe4) fxe4 18 c5! (Nebojí se dát pěšce a2, např. Vxa2 19 cxd6 cxd6 20 Jxe4 Va6 21 Va1 s překrásnou hrou) e3 (Zajímavá komplikace v obtížné pozici) 19 cxd6 cxd6 (Jak udal vítěz partie, k prohře vedlo exf2+ 20 Vxf2 Vxf2 21 dxe7 Vxg2+ 22 Kxg2 Vxa2+ 23 Kg1 De8 24 Db3 atd.) 20 fxe3! Sh6 21 Je6 Sxe3+ 22 Kh2 Sxe6 23 dxe6 Vxf1 24 Dxf1 Jf5 (Proti 25 Df7+) 25 Dc4 Kh8 26 Vf1 (Poslední nadějí černého bylo lovit v kalných vodách po 26 Sxb7 Dg5 27 Se1 Sd2, ale vůdce bílých hraje jistě. Silné bylo i 26 Sc3) Dg5 (Hrozilo 27 g4. Pokračování 26 – b5 s ideou 27 Dxb5 Vxa2 a hrozí Da8 by donutilo bílého k přemýšlení, avšak po 27 Db3! by si stejně uchoval mohutnou pozici) 27 Dc8+ Kg7 28 Vxf5! (Rozhoduje ihned) gxf5 (Nebo, podle analýzy našeho juniora, Dxf5 29 Dxb7+ Kh6 30 Dxa6 Db1 31 Df1 Dxb4 32 Df8+ s matem) 29 Dxb7+ Kh6 30 Dxa6 Sf2 31 Dd3 f4 32 Sd2! Sxg3+ 33 Kh1 a po Dh5 34 Dxg3 se černý vzdal. – Poznámky: Jiří Podgorný.

V předběžné skupině (polofinále) A přeboru dorostu skončil děleně 10. z 12 Jaroslav Hušek (3,5). Ve finálové skupiny IV, kde měl pokračovat, však nehrál. Možné vysvětlení: „Bude ovšem třeba odstranit některé menší nedostatky: např. ihned v rozpisu soutěží spojit polofinále i finále v jedinou soutěž, aby se nestalo jako v letošním roce, že někteří dorostenci po neúspěšném startu v polofinalové skupině nechtěli již pokračovat ve třetí a čtvrté finalové skupině a odcestovali domů.“547

„Přebor ČSSR dorostenek 1969 se hrál již podruhé v Českém Brodě v místní sokolovně. Termín 11.–23. 8. sliboval pěkné počasí a proto pořadatelé zvolili ubytování v rekreačním středisku Slavoje Český Brod u Podvinského rybníka. Asi půlhodinová docházka do hrací místnosti nebyla jistě na závadu a naopak byla dobrým doplňkem pro šachovou hru. Volný čas – kterého ostatně nebylo mnoho – byl využíván k rekreaci a sportu (odbíjená apod.). Koupání bylo jen pro ty otužilejší, protože počasí proti všem předpokladům nebylo bohužel nejlepší. Ředitelem přeboru byl Jan Kalík, hlavním rozhodčím Jiří Řezníček a trenérem Jaroslav Zajíček. Chování všech účastnic při hře i ve volném čase bylo velmi dobré a nebylo nutno řešit žádné sporné případy.“ V soutěži skončila 9. z 13 Hudcová s 5 body.548

V kvalifikační vylučovací soutěži o postup do mistrovství ČSSR družstev se v prvním kole mj. hrál zápas Slavoj Český Brod–Královopolské strojírny Brno 3:7. Ze sestavy družstva se dovídáme jména Zajíček, Neckář, Kišari, Vrabec, Votápková.549

V otevřeném juniorském mistrovství Dánska v Naestvedu hraném švýcarským systémem Miloš Vrabec obsadil „pěkné“ 5. místo z 26 se 4,5 body ze 7.550

V bleskovém krajském přeboru (Zadinův memoriál) dopadli v předběžných skupinách A děleně 1. z 8 Zajíček (5), 4. Eisner (4) a 7. Sajdl (2,5), B 8. z 8 Eisner (0), C 1. z 8 Vrabec (7), 4. Pelikán (4) a 6. Kalík (2) a D děleně 1. z 8 Neckář (6) a 4. Křivánková (3,5), ve finále 1. z 12 Neckář (9,5), 5. Vrabec (5,5) a 10. Zajíček (3,5), v 1. turnaji útěchy 6. z 12 Kalík (4,5) děleně 7. Eisner a Pelikán (4) a 12. Křivánková (2,5) a v 2. turnaji útěchy 2. z 8 Sajdl (5,5) a 7. Eisner (2).551

V bleskovém oblastním přeboru družstev skončil 4. ze 13 Slavoj Český Brod s 9,5 body a skóre 52, hrálo i béčko.552

V ostravské skupině polofinále mistrovství ČSSR jednotlivců byl Neckář 11. ze 14 s 5 body.553 Odsud byla otištěna partie:554

BLUCHA–NECKÁŘ   S i c i l s k á : 1 e4 c5 2 Jc3 Jc6 3 Jge2 d6 4 d4 cxd4 5 Jxd4 Jf6 6 Sg5 Sd7 (Toto pokračování je sotva rovnocenné běžnému 6 –e6. Po tahu v partii bílý naruší černému pěšcovou výstavbu na královském křídle a získá lepší souhru sil) 7 Sxf6! gxf6 8 Jf5 Da5 (Nedostatečné je 8 – Dc8 9 Jd5! Sxf5 10 exf5 Vb8 11 Sd3 Je5 12 Sb5+ Jc6 13 Dh5 Dd8 14 0–0–0 s převahou bílého – podle korespondenční partie Balogh–van Kol, 1934) 9 Sb5 (Zde je dobré i 9 Sd3) a6 10 Se2! (Příručky uvádějí 10 Sxc6 bxc6 11 Dd3 Sxf5 12 exf5 De5+ 13 Kf1 d5 14 g3 Sg7 15 Kg2 0–0 16 Ja4 Dd6 17 c4 s malou výhodou bílého, ale tah v partii je ještě silnější, neboť 10 – Sxf5 11 exf5 Dxf5 12 Jd5 není pro černého uspokojující) Db4 (Prosazení tahu e6 stojí příliš mnoho času!) 11 0–0 e6 12 a3 Dc5 13 Je3 b5 (Proti 14 Jc4) 14 Dd2 Se7 15 Vad1 Je5 16 b4 Db6 17 Kh1 Vc8 18 f4 Jg6? (Dává příležitost bílému k otevření sloupce f. Menším zlem bylo 18 – Jc4 19 Sxc4 bxc4) 19 f5 Je5 20 Sh5! Kd8 21 fxe6! fxe6 22 Jcd5! (Korektní a rozhodující oběť jezdce) exd5 23 Jxd5 Dc6 24 Dh6! (Rázem disponuje bílý mnoha hrozbami, které nelze najednou krýt) Se6 25 Jxe7 Kxe7 26 Dxf6+ Sf7 28 Sxf7 Kc7 29 Se8+! (Silnější než 29 Sd5+. Po 29 – Jd7 vyhraje nyní bílý tahy 30 Sxd7 nebo 30 Dxh8) – černý se vzdal. – Poznámky: František Pithart.

V Durasově memoriálu bylo pořadí: 1. Doly Kladno 2. Slavoj Český Brod 3. Slavia Komenský Pleš 4. Zličín.555

Bleskový turnaj dorosteneckých družstev v Ostravě vyhrál mezi 10 družstvy okres Kolín (36), za který hráli také Vrabec, Eisner, Fiala, Chybný.556

Ve skupině B 2. ligy 1969-1970 Český Brod skončil 8., jak ukazuje tabulka.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Sk.
1 Dopravní podnik Praha 5 6 5 7 18 50½
2 Škoda České Budějovice 3 4 5 6 5 6 13 42½
3 Slavia Komenský Pleš 2 4 5 13 39
4 Lokomotiva Pardubice 6 5 5 8 12 44½
5 ÚDDM JF Praha 4 6 5 7 7 11 43
6 Spofa Praha 2 3 4 2 4 1 6 8 31
7 Tepna Hronov 2 3 3 4 6 7 33
8 Slavoj Český Brod 3 3 3 7 5 6 36
9 Slovan Jindřichův Hradec 1 3 1 6 2 24½
10 Jiskra TIBA Dvůr Králové 2 0 1 2 2 3 2 0 16

Soupiska byla (v pravděpodobném pořadí) Polák, Neckář, Vrabec, Valtera, Kišari, Křivánková, Vondráček, Zajíček, náhradníci (abecedně) Kalík, Šimurda, Vopařil.

U výsledků zápasů jsou uváděni (pouze) bodující hráči, můžeme proto sestavit neúplný přehled výsledků jednotlivců:557

1 2 3 4 5 6 7 8 9 B.
1 Polák 1 1 ½ 1 1 4,5
2 Neckář 1 ½ ½ ½ ½ 1 4
3 Vrabec ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 5
4 Valtera ½ ½ ½ 1 ½ ½ 3,5
5 Kišari ½ 1 ½ 2
6 Křivánková 1 1 ½ 1 1 4,5
7 Vondráček 1 ½ ½ 1 1 4
8 Zajíček 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ 6
Kalík ½ 0,5
Šimurda 1 1
Vopařil + 1

Družstvo „mělo ze soutěže sestoupit, ale rozpadem Slávie Komenský Pleš se v soutěži udrželo.“ 558

Skupina B oblastního přeboru II. třídy měla pořadí:559

1 2 3 4 5 6 B. Sk.
1 Slavoj Český Brod B 3 6 4 7 21½
2 Spartak Pečky B 3 4 2 7 16
3 Lokomotiva Nymburk ½ 2 4 6 14½
4 Lokomotiva Kolín B 3 5 14
5 Slavoj Čáslav 0 2 3 4 3 11½
6 Dukla Kolín 2 4 2 2 12½

V Českém Brodě se konaly SHMP (Sportovní hry mládeže a pracujících) okresů Nymburk a Kolín.560

Na turnaji žákovských družstev v Lipsku skončil 3. Český Brod.561

29. 4. provedl Jaroslav Pelikán na gymnáziu nábor. „Simultánky se zúčastnilo asi 20 žáků.“562

V mezinárodním turnaji juniorů v Bad Pyrmont obsadil Neckář dělené 11. místo ze 16. „Po jeho pěkném úspěchu na juniorském mistrovství světa ve Stockholmu se čekalo více – slabší výsledek se dá snad částečně omluvit jeho chřipkovým onemocněním ihned po zahájení turnaje.“ Z tohoto turnaje byla otištěna partie, která má teoretickou hodnotu:563

BJERRE–NECKÁŘ   N i m c o v i č o v a   i n d i c k á : 1 d4 Jf6 2 c4 e6 3 Jc3 Sb4 4 e3 0–0 5 Sd3 d5 6 Jf3 c5 7 0–0  dxc4 8 Sxc4 Jc6 9 a3 Sa5 10 Dd3 (V poslední době nejčastěji používané pokračování. Hrává se ještě 10 Sd3, nebo 10 Sa2 i 10 Je2) a6 11 Vd1 (Po 11 dxc5 Dxd3 12 Sxd3 Sxc3 13 bxc3 Ja5! je hra vyrovnaná) b5 12 Sa2 c4 (Vede k nejostřejší hře. V úvahu přichází  rovněž Sb7 13 dxc5 Sxc3 14 Dc2 De7 15 Dxc3 Vfd8 16 Sd2 Je4 17 Dc2 Jxc5 18 Se1 Ja4! 19 Vac1 Vxd1 20 Vxd1 Vc8 s rovnou hrou, jak ukázala partie Portisch–Larsen, zápas 1968) 13 De2 De8 (Ne však De7 pro 14 e4 e5 15 Sg5! atd. V partii Gligorić–Ilivickij, Skopje 1968, po Sb7 14 e4 Sxc3 15 bxc3 Je7 16 Sb1 Jg6 17 Dc2 udržel bílý lepší hru) 14 Sd2 (Tak hrál již Portisch ve zmíněném zápase s Larsenem. Jiné možnosti jsou 14 h3 nebo 14 e4, které však při správném postupu černého vedou k rovné hře) Sb6 (Namířeno proti e3–e4) 15 b3 (Poslední objev velmistra Portische. V partii zápasu Larsen–Portisch, Poreč 1968, se hrálo 15 Sb1. Následovalo e5 16 dxe5 Jxe5 17 Je4! Jxe4 18 Sxe4 Jc6 19 Jg5 h6 20 Df3 Sd7 21 Sh7+ Kh8 22 Sc3. Na tomto místě objevil holandský mistr v. d. Berg tah 22 – Sa5! a nyní není vidět, jak je možno bílý útok zesilovat) cxb3 16 Sxb3 Sb7 (Po e6–e5 by mohlo následovat 17 d5 i 17 Jd5) 17 Se1 De7!? (Na tomto místě novinka. Černý hodlá vyvíjet tlak na centrum tahy Vfd8 a Vac8. V partii Portisch–Haag, Budapešť 1968, se hrálo e5, ale po 18 d5 Ja5 19 Sc2 Jc4 20 a4! e4 21 Jd4 Jd6 22 axb5 Sxd4 23 Vxd4 Jxb5 24 Jxe4! stál bílý na výhru. Je vidět, že mladí junioři jsou teoreticky velmi dobře fundováni) 18 e4 (To je logické pokračování) Ja5 19 Sc2 Vfc8 20 e5? (Strategicky pochybený postup. Měl hrát 20 Sd2 Jc4 21 Sg5 a držet napětí v centru) Jd5 21 Dd3 g6 22 Jxd5 (Po 22 Je4 následuje Jc4 s hrozbou Jb2. Hraje-li bílý 23 Vdb1, pak Jf4 a černý má výbornou hru) Sxd5 23 Sd2 Vc4! 24 Jg5 (Po 24 Sg5 Dc7 25 Sb1 Vc3 atd. Pěšce d4 již nemůže bílý vhodně bránit) Vxd4 25 Dh3 h5 26 Sxa5 (Poněvadž není dobře vidět, jak lze útok zesílit, rozhoduje se bílý k přechodu do koncovky s nestejnými střelci. Po 26 g4? vyhrává ihned Vxd2 s dalším Dxg5 atd.) Vxd1+ 27 Vxd1 Sxa5 28 Je4 Sxe4 29 Sxe4 Vd8 30 Vxd8+ Dd8 31 Df3 (Po 31 g3 Dd4 32 Sb7 Sb6 33 Df1 a5 atd.) Dd4 32 g3 Dxe5 33 Sb7 Dd6 34 Sc8 (Hrozí sice 35 Da8, ale úporněji bylo možno se bránit po 35 Dc6) Sb6! 35 Da8 (Po 35 Sxa6 následuje Sxf2+ 36 Dxf2 Dxa6 atd.) Kg7 (Ne však Dxa3 pro 36 Sxe6+) 36 Sxa6 (Ne 36 Dxa6 pro Dd4! a vyhraje) Dxa3 37 Dc8 (O něco lepší bylo 37 Db7, ale i pak po Dc5 38 Df3 b4 by černý rovněž vyhrál) Db2 a bílý se vzdal, poněvadž nezabrání matu.

Ve finále přeboru armády, kam oba postoupili z polofinále v Žatci, skončili 12. z 15 Jiří Valtera (5,5) a 14. Jaroslav Zajíček (4,5).564

20. – 28. 3. oddíl uspořádal Turnaj osvobození (u příležitosti 25. výročí). V něm skončili děleně 2. z 13 Neckář a Vrabec (9), děleně 6. Polák (7), 11. Kišari (3), 12. Kalík (2,5) a 13. Vopařil (2). „První tři hráči splnili normu pro mistrovskou třídu, což je zvlášť významný úspěch mladých českobrodských šachistů. Podali skutečně bojovný a solidní výkon.“565

V oblastním přeboru dorostu konaném v Českém Brodě dopadli 3. z 12 Eisner (7), 6. Chybný (6,5) a 10. Huňka (2,5). „Podnik velmi pěkně zajistili osvědčení českobrodští pracovníci s mládeží prof. J. Pelikán a J. Zajíček.“ 566 Přebor dorostenek s náskokem 4 bodů vyhrála Kubíčková. 567 Český Brod v sestavě Křivánková, Hudcová, Kubičková vyhrál oblastní přebor dvoučlenných družstev žen mezi 6 týmy s 10 body (skóre 9). „Českobrodské ženy vyhrály všechny zápasy a v jednotlivých utkáních dovolily soupeřkám pouze dvě remízy.“568

Turnaj žákovských družstev o Stříbrný klíč v Pečkách vyhrála mezi 4 mužstvy ZDŠ Český Brod (11 z 12) ve složení Eisner, Šenkýř, Vršovský, Wimmer.569

Oblastní přebor žáků mezi 10 hráči vyhrál Eisner (4,5 z 5), ve vedlejších turnajích skončili v 2. skupině 5. z 10 Máčik (5,5) a v 5. skupině děleně 9. z 11 Milík (2) a 11. Šedivý (1,5). Oblastní přebor žákyň mezi 11 hráčkami vyhrála Kubičková (10).570

V přeboru ČSR žáků skončil 28. z 28 Šenkýř (1,5 z 9).571

V Zaječicích bylo A družstvo 2. v sestavě Eisner, Trejbal, Poustka, Vinohradník, Klíma, Šenkýř, Kubíčková a B družstvo 14. ve složení Pála, Hor, Bím, Vršovský, Máčik, Vimmer, Vobořilová.572

V předběžných skupinách přeboru dorostu (polofinále) skončili ve skupině A 10. z 12 Zdeněk Chybný (4,5) a ve skupině B 9. z 12 Oldřich Eisner (4). Ve III. finálové skupině skončili děleně 4. z 11 Zdeněk Chybný (5) a 10. Oldřich Eisner (3,5).573

Ve finále přeboru dorostenek se umístila 6. ze 14 Kubíčková se 7 body.574

V turnaji vysokoškoláků (náhrada za přebor) skončil 7. ze 14 Neckář se 7 body. „(…) ale jejich výkon byl ovlivněn příliš četnými hrubými chybami, kterými „vyhrané“ partie měnili v nuly. Podobně bojoval i Luboš Neckář, jehož výkon nesporně ovlivnily i chronické časové tísně.“575

4. – 10. 7. se (opět v rámci oslav 25. výročí osvobození) v Českém Brodě konal mezinárodní juniorský turnaj hraný švýcarským systémem na 9 kol. „Neckář nebyl ze školy uvolněn“ V něm skončili děleně 8. z 28 Vrabec (5), děleně 12. Eisner (4,5), děleně 25. Hudcová a Hůlovec (3). „Překvapením byl i velmi dobrý výkon nejmladšího účastníka čtrnáctiletého Eisnera, který předhonil řadu prvotřídních hráčů. Více se však čekalo od Vrabce, jenž byl téměř v každé partii ve vrcholné časové tísni. (…) Českobrodské gymnasium poskytlo pěknou hrací místnost a ubytování bylo v rekreačních chatách TJ Slavoj Český Brod.“576

„V čele turnaje stál ředitel turnaje Dr.Gabriel Máčik,hlavní rozhodčí Jaroslav Pelikán, druhý rozhodčí Jan Kalík a pořadatel Václav Kavka. Hráči byli ubytováni v rekreačních chatách TJ Slavoj Český Brod u Podvinského rybníka a dostávali dobrou stravu v Lidovém domě, který pro ně připravil skutečně kulturní prostředí a vzorná, rychlá a ochotná obsluha dělala dobré jméno československému pohostinství. Naši hosté si pěkné postředí tak zamilovali, že se jim ani nechtělo domů. Zvlášť se jim líbila cesta od Podvinského rybníka podél toku říčky Šembery přes koupaliště a park. Dále obdivovali květinovou výzdobu Českého Brodu a hlavně růžové pásy v ulicích a na náměstí. Politická a propagační cena mezinárodního šachového turnaje osvobození se nedá vyčíslit penězi. Mezi vedoucími byli vlivní funkcionáři evropského šachu, kteří nás žádali, abychom v Českém Brodě uspořádali juniorské mistrovství světa. Těm, kteří byli loni ve Stockholmu, se českobrodské prostředí a celková organizace víc zamlouvaly než ve Švédsku. Vedení českobrodského šachu se domnívá, že po dobudování moderní ubytovny, která bude vystavena v příštích dvou letech v blízkosti koupaliště, může požádat (…) o svěření organizace juniorského mistrovství světa v šachu na rok 1975 neb 1977.“577

V novinách Svoboda byla otištěna fotografie Jaroslava Pelikána s popiskem: „DUŠE ČESKOBRODSKÉHO ŠACHU na mezinárodním turnaji juniorů v Českém Brodě: vrchní rozhodčí, pořadatel, tlumočník, kuchař, číšník, průvodce, rádce, dobrý kamarád a v neposlední řadě »pan profesor« J. Pelikán. Vše v jedné osobě.“ 578

Pouze na okraj zmiňujeme hloupý výmysl soudruhů – „Propagační komise Českého šachového svazu vydala pro propagaci šachu mezi mládeží a pro vrcholová utkání družstev jednotné plakáty s výraznou šachovou tematikou. Upozorňujeme, že již v této sezóně jsou šachové oddíly p o v i n n y svá ligová utkání doma plakátovat – sleduje se tím zvýšení návštěvnosti a publicita, která je běžná u jiných sportů.“579

V soutěži o pohár SC Leipzig hrané švýcarským systémem na 9 kol byl 11. z 28 Neckář a 25. Vrabec.580

Neckář mezi 10 účastníky vyhrál mezinárodní turnaj juniorů v Bratislavě s 8 body. „Turnaj vyhrál Neckář, ktorý len dvakrát remizoval. Je našou nádejou a celým poňatím hry je blízky Smejkalovi.“581

Část dopisu od Slovenského šachového svazu: „Ešte pred dokončením nášho medzinárodního tornaja móžem Vám čo najsrdečnejšie gratulovať ke skvelému výkonu Vášho Lubomíra Neckáře, ktorý výrazne potvrdil túto dobrú povesť, že nám v ňom vyrásta nový skvelý reprezentant. Nechceme len podotýkať, akým suverenným spósobom vyhral svoje partie, že už od začiatku nebolo pochyby, že on ten turnaj vyhrá, ale celé jeho chovanie, disciplinovanosť je na výške a rádi ho uvítame u nás na Slovensku a nie len na juniórskych turnajoch. Podlá mojho názoru vyrásta v ňom druhý Smejkal ! Ďakujeme Vám v mene Slovenského šachového svazu, že ste nám poslali tak dobrých a skromných šachistov jako sú nádeje československého šachu s.Neckář a Dobrovolský a vynasnažíme se v budúcnosti oboslať Vaše turnaje s našimi nejlepšími mladými hráčmi, kterých budeme mať k dsipozícii.“582

„Současně si však nemohu odpustit poznámku (a dokumentaci dvěma „partiemi“ ze stejné soutěže (přebor dorostu v srpnu 1970)), že nedostatek správného a vhodného trenérského působení se projevuje v tom, že mnozí dorostenci si neváží příležitosti k turnajové hře se stejně silným soupeřem a – po prvních subjektivních nezdarech v turnaji – se snižují k naprosté nebojovnosti. Takové napodobování ani ne velmistrů, ale jejich epigónů z řad „bodařících“ šachistů je zarmucující. Bohužel však vykazuje vzestupnou tendenci.“583

EISNER–ZDENĚK C a r o - K a n n : 1 e4 c6 2 d4 d5 3 exd5 cxd5 4 Sd3 Jc6 5 c3 Jf6 6 Sf4 Sg4 7 Da4 Sd7 8 Dc2 e6 9 Jd2 Vc8 10 Dd1. Dáno za remízu.

AXAMIT–CHYBNÝ P i r c o v a : 1 e4 d6 2 d3 e5 3 f4 Jc6 4 Jf3 f5 5 Se2 Jf6 6 fxe5 dxe5 7 exf5 Sxf5 8 0–0 Dd7 9 Jc3 Sc5+ 10 Kh1 0–0–0 11 Sg5. Dáno za remízu.

V bleskovém krajském přeboru (Zadinův memoriál) skončili ve finále 4. z 12 Lanč (7,5) a v turnaji útěchy 3. z 12 Wimmer (7), 7. Sajdl (5,5) a 9. Zajíček (4).584

Bleskový krajský přebor družstev měl pořadí:585

1   Sparta Doly Kladno A      22

2   Slavoj Český Brod A        20

3   Akuma Mladá Boleslav    16

4   Dynamo Kutná Hora A     16

5   Slavia Zličín A                  14

6   Slavoj Český Brod B        11

7   Spartak Pečky                   9

8   Sparta Doly Kladno B       9

9   Dynamo Kutná Hora B     9

10 Kněževes                           4

11 Slavia Zličín B                  3

12 Kačice                               1

Český Brod A hrál v sestavě Lanč, Neckář (oba vyhráli své šachovnice), Eisner, Vrabec, ?, Valtera.586

V Durasově memoriálu byly výsledky: Slavoj Český Brod – Slavia Zličín 6:2, Sparta Kladno – Dynamo Kutná Hora 6:2, o 1. místo Sparta Kladno – Slavoj Český Brod 2,5:5,5 a o 3. místo Dynamo Kutná Hora – Slavia Zličín 4:4. Pořadí tedy je 1. Slavoj Český Brod 2. Sparta Kladno 3. Dynamo Kutná Hora a Slavia Zličín. Oba zápasy hrálo družstvo v sestavě Lanč, Neckář, Polák, Vrabec, Valtera, Kišari, Vondráček, Zajíček.587

Vánoční turnaj reprezentantů Středočeské oblasti vyhrál mezi 10 hráči Vrabec s 6,5 body, 7. byl Valtera s 3,5 body.588

V oblastním přeboru žen skončily 2. z 6 Hudcová se 3,5 body a 3. Kubičková se 3 body.589

V roce 1971 Na mezinárodním turnaji v Lipsku bylo družstvo dospělých děleně 8.590

Skupina B II. ligy (Čechy-východ) měla toto pořadí:591

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Sk.
1 Slavia Hradec Králové A 4 4 6 4 7 18 45
2 ÚDDMJF Praha 4 3 6 6 6 13 44
3 Motorlet Praha 4 4 5 6 4 7 5 13 45
4 Lokomotiva Pardubice 2 5 4 5 6 6 12 41½
5 Slavoj Český Brod 4 3 6 4 4 11 41
6 Dynamo Kutná Hora 1 6 4 5 8 36½
7 Tepna Hronov 2 2 ½ 2 7 25
8 Spofa Praha 2 4 3 2 ½ 6 6 6 29½
9 Škoda České Budějovice 2 1 2 4 4 2 2 26½
10 Slavia Hradec Králové B 3 2 4 3 2 0 26

Družstvo mělo soupisku Lanč, Neckář, Polák, Vrabec, Valtera, Kišari, Vondráček, Bureš, Zajíček, Křivánková, Kalík, Pelikán, Vopařil.592

U některých výsledků zápasů jsou uvedeni bodující hráči, můžeme proto sestavit neúplný přehled výsledků jednotlivců:593

1 2 3 4 5 6 7 8 9 B.
1 Lanč 1 ½ ½ 1 3
2 Neckář ½ 1 1 1 3,5
3 Polák 1 1 ½ 1 3,5
4 Vrabec 1 ½ ½ 1 2
5 Valtera 1 1 ½ 2,5
6 Kišari ½ ½ 0 1 2
7 Vondráček
8 Bureš
Zajíček 1 1 2
Křivánková 1 1 1 3
Kalík 0
Pelikán
Vopařil

To je poslední zmínka o Dobroslavu Burešovi, který se odstěhoval do Hradce Králové.594 Nemáme o něm dalších zpráv.

Ze soutěže byla otištěna partie:595

A l j e c h i n o v a   o b r a n a

Bílý: km J. Polák

Černý: ms J. Přibyl

Hradec Králové 1970/71

1. e4, Jf6. 2. e5, Jd5. 3. d4, d6. 4. c4, Jb6. 5. exd6 cxd6. 6. Jc3, g6 (nová myšlenka v tomto systému, u nás hrána zejména reprezentanty Hortem a Jansou). 7. h4!? (překvapený soupeř zvolil raději toto odbočení z teoretických cest. Obvykle bílý hraje Se3, pak Sd3, Jge2 a 0–0), h5 (dobrý tah, lze také hrát 7. …, h6). 8. Sd3, Jc6. 9. Se3, Sg7. 10. Jge2, 0–0. 11. a3? (namířeno proti hrozně Jb4, ale nyní se projeví slabost pěšce d4), d5. 12. c5, Jc4. 13. Dc2 (nešlo 13. Sc1 pro Jxd4 14. Sxg6, Jxe2 a nestačilo ani 13. Sxc4, dxc4. 14. Da4 a po Ja5! nelze 15. b4 pro braní mimochodem cxb3), Jxe3. 14. fxe3, e5. 15. 0–0–0, exd4 (nejjistější pokračování vedoucí k výhře). 16. exd4, Sg4. 17. Kb1, Ve8 (nebylo třeba volit taktické zápletky jako Jxd4. 18. Jxd4, Sxd1. 19. Vxd1, Sxd4. 20. Sxg6). 18. Vdf1, Dd7. 19. Da4? (i po lepším Vf4 by rozhodla lepší souhra černých figur). Ve3. 20. Sb5, Vae8. 21. Jf4, a6. 22. Sxc6, bxc6. 23. Jfxd5!? cxd5. 24. Dxd7, Sxd7. 25. Jxd5, Ve2! (léčka bílého spočívala po 25. …, Sf5+? v braní 26. Vxf5!!, gxf5. 27. c6, Ve1+. 28. Vxe1, Vxe1+. 29. Ka2!, Vc1. 30. c7 a proti hrozbě 31. Jc3 není žádné obrany). 26. Jf6+, Sxf6. 27. Vxf6, Vb8! 28. b4 (na 28. Vb6 by stačilo Vxb6. 29. cxb6, Ve6. 30. b7, Vb6 a vyhr.), a5. 29. Vb6, Sf5+. 30. Ka1, Vd8 31. Vd1, axb4. 32. Vxb4, Va8. 33. a4, Sc2. 34. Vc1, Sxa4. 35. Kb1, Sc6 a bílý se vzdal.

(Poznámky J. Přibyl)

Krajský přebor II. třídy měl pořadí:596

1   Český Brod B        7          22½

2   Pečky                     6          21½

3   Ml. Boleslav          6          21½

4   S. Říčany               5          18½

5   Čelákovice            3          19

6   L. Kolín B             3          17

Pečky družstvo porazilo 2,5:5,5 v sestavě Zajíček, Křivánková, Kalík, Pelikán, Vopařil, Eisner ml., Hudcová, Eisner st.597

V Českém Brodě se hrála finálové soutěž SSM čtyřčlenných družstev.598

V akademickém mistrovství ČSR (hraném švýcarským systémem na 11 kol), jemuž předcházely kvalifikační turnaje, skončili 1. z 16 Neckář (8) a 7. Vrabec (6). Druhý v pořadí měl také 8 bodů, a sice nižší pomocné body, avšak o vítězi rozhodnuto nebylo. „O první místo bude sehrán zápas.“599 Z této soutěže byla otištěna partie:600

VOTRUBA–NECKÁŘ D á m s k á   i n d i c k á : 1 d4 Jf6 2 Jf3 e6 3 c4 b6 4 a3 (Na tomto místě nezvyklý tah. Úmyslem bílého je zamezit přechod do Nimcovičovy obrany) Sb7 5 Jc3 d5 6 cxd5 Jxd5 7 e3 Se7 8 Sb5+ c6 (Pro černého by bylo nevýhodné 8 – Jbd7 9 Je5 J5f6 10 Jc6) 9 Sd3 0–0 10 Dc2 h6 11 e4 Jxc3 12 bxc3 c5 13 0–0 cxd4 14 cxd4 Sa6? (Koncepce černého v zahájení nebyla nejlepší, ale tento tah je již vážnou poziční chybou. Lepší bylo 14 – Jc6 s dalším Vac8) 15 Vd1 Dc8 (Další snaha o výměny se zřejmým zaměřením na nerozhodný výsledek. Ale ideální pěšcový střed, jakož i prostorová převaha mluví již jasně ve prospěch bílého) 16 De2 Sxd3 17 Vxd3 Jc6 18 Sb2 Ja5? (Vydává soupeři střed bez boje) 19 Je5! Da6 20 Dg4 Sf6 21 Vg3 Db5 22 Sc3 Vfc8? (To je voda na mlýn bílého) 23 Dh5 (S hrozbou Dxf7+ i Dxh6. Nyní je nepostačující 23 – Vc7 24 Dxh6 Vxc3 pro 25 Dxf6 Vxg3 26 Dxf7+ a bílý vyhraje. Avšak také po ztrátě pěšce je partie rozhodnuta) g6 24 Dxh6 Sg7 25 Df4 Sxe5? (Kapitulace. O trochu lepší bylo stále 25 – Vc7, neboť 26 Jxg6? vázlo na Vxc3, ale k převaze postačovalo 26 Jg4.) 26 dxe5 Jb3 27 Ve1 Jc5 28 Vh3 Jd7 (Obě hrozby: Df6 a Dh6 nelze již krýt) 29 Dh6 a černý se vzdal. – Poznámky: František Pithart.

V Zaječicích skončilo A družstvo 2. v sestavě Eisner O., Trejbal J., Šenkýř, Janeček, Hor, Vršovský, Vobořilová (vedoucí Pelikán, Zajíček), B družstvo 22. v sestavě Máčik G., Bím J., Máčik J., Doležal J., Fodor L., Votava, Hollerová (vedoucí Kalík Jan), D družstvo 32. v sestavě Falta R., Houžva J., Holeček, Kratochvíl, Wolf, (jméno chybí, nebo se hrálo jen v šesti), Johnová J. (vedoucí Kubíčková J) a C družstvo 38. v sestavě Drobný P., Kern, Milanovič, Pála, Holler, Helebrantová, Bejšáková, (vedoucí Eisner Oldř.).601 2. šachovnici vyhrál Treybal (7 z 8).602

V mezinárodním turnaji družstev v Lipsku skončilo českobrodské družstvo děleně 7. z 9 s 18 body ze 40.603 Za tabulku vděčíme Janu Kalendovskému:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 B.
1 SG Leipzig 4½. 4 3½. 5. 3½. 5 31,5
2 Slavia Sofia 2½. 3. 3½. 4. 24
3 Brno 3 2 5. 4. 1½. 21
4 Legion Warszawa ½. 2. 2½. 3 3 3½. 20,5
5 DAW Berlin 1 2½. 5 2½. 1½. 3½. 3 2 19
6 Buna Halle 1½. 0. 2 3½. 2 3 3½. 18
7 Studentenauswahl 0. 2. 2½. 1½. 3 3 16
7 Slavoj Český Brod 1½. 1½. 1. 2. 2 2 16
9 Lokomotiv Leipzig 0 1 3½. 1½. 3 1½. 2 1½. 14

Poznámka: Výsledky s tečkami získala družstva B. Áčko tvořili hráči liší, béčko sudí. Tak bylo možno sehrát turnaj devíti družstev během 4 kol.604

Přebor ČSR Domů pionýrů a mládeže vyhrál mezi 6 družstvy OPDM Kolín – Č. Brod (9 z 10) v sestavě Eisner, Trejbal, Šenkýř, Janeček, Píša a Vršovský.605

„Vzhledem k tomu, že žákovské družstvo OPDM Kolín–Český Brod vyhrálo přebor ČSR pionýrských domů, dostalo se mu cti reprezentovat ČSSR jako její I. družstvo na Velké ceně Socialistického svazu mládeže, která se konala v červenci t. r. v Prešově v pěti druzích sportu.“ Šachovou soutěž toto družstvo v sestavě Eisner, J. Trejbal, Klíma, Šenkýř vyhrálo. Poslední dva vyhráli své šachovnice.606

„V sobotu 22.5.1971 hrálo českobrodské žactvo na turnaji pětičlenných žákovských družstev v Kopidlně. Na turnaji hrálo 9 družstev z Čech a naši žáci skončili přesvědčivě na prvním místě, když vyhráli všechny zápasy s celkovým skorem 37,5 : 2,5.“ 607

V krajském přeboru dorostenců skončili 2. z 12 Oldřich Eisner s 8,5 body a 5. Zdeněk Chybný se 7,5 body.608

V celostátním turnaji vysokoškoláků (Akademické mistrovství ČSSR) skončili 2. ze 14 Neckář (9,5) a 8. Vrabec (5,5). „Rovněž Neckář hrál velmi dobře a jediný porazil vítěze turaje.“609

„Ve dnech 31. 7. a 1. 8. 1971 se konal v Kolíně a Českém Brodě „Mezinárodní turnaj přátelství“ žákovských družstev v šachu, uspořádaný k 50. výročí založení KSČ. Turnaje se zúčastnila družstva PH Leipzig, PDM Praha, PDM Havířov a OPDM Kolín. Patronát nad touto šachovou akcí dětí měl OPDM Kolín a šachový oddíl Slavoj Český Brod. Vítězem turnaje se stalo družstvo Havířova, druhé skončilo družstvo Prahy a na třetím místě se umístili hosté z Lipska. O vítězství a dalších dvou místech se urputně bojovalo. Určitým zklamáním je poslední místo OPDM Kolín, které bylo reprezentováno převážně žáky Českého Brodu. Kromě hlavního turnaje se uskutečnila 3 utkání „B“ družstev Kolína a Lipska, v němž těsně zvítězili domácí. Vítězové byli odměněni cenami a dárky a všichni účastníci si odnesli pěkné vzpomínky na zdařilou akci. Během turnaje navštívilo hrací sál více než 100 diváků, což svědčí nejen o zájmu o českobrodský šach, ale i o zájmu a pozornosti dospělých k tomuto žákovskému turnaji. Turnaj „Přátelství“ byl hodnotnou sportovní i výchovnou událostí a všichni účastníci odjížděli spokojeni.“610

Mezinárodní turnaj žákovských družstev v Lipsku vyhrál Český Brod.611

Mezi těmi, kdo působili jako vedoucí, pořadatelé a rozhodčí v žákovském přeboru jednotlivců i družstev (pořádáno jako tábor), byli také prof. Pelikán a Zajíček.612

Jaroslav Pelikán se stal předsedou krajského šachového svazu.613

Ve skupině B polofinále přeboru dorostu ČSSR skončil děleně 6. z 12 Oldřich Eisner s 5,5 body a postoupil do finále III, v němž byl děleně 2. z 12 se 7,5 body. Měl II. VT. Přebor ČSSR dorostenek měl pořadí:614

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. SB
1 Poľanová 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 ½ 1 1 10½ 63,75
2 Dvořáková 0 1 1 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 10½ 62,75
3 Polevičová 0 0 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 ½ 1 0
4 Nováková 0 0 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 ½ 1 8 41
5 Pátková 0 0 ½ ½ 1 ½ ½ 0 1 1 1 1 1 8 40,5
6 Kubíčková 1 ½ 0 ½ 0 0 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 43
7 Prokopovičová 1 0 0 0 ½ 1 ½ 0 1 ½ 1 1 1 40,5
8 Nunvářová 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 0 1 ½ 1 1 7
9 Zemanová 0 ½ 0 0 1 0 1 0 0 ½ 1 1 1 6
10 Dvořáková 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 ½ 1
11 Záhorovská 0 ½ 0 0 0 ½ ½ 0 ½ 0 1 1 1 5
12 Lancová ½ 0 ½ 0 0 0 0 ½ 0 0 0 1 1
13 Hlubinová 0 0 0 ½ 0 ½ 0 0 0 ½ 0 0 1
14 Fízlová 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

V krajském přeboru jednotlivců byli 3. ze 14 Vrabec (8,5) a 11. Kišari (5,5). 615 Z turnaje se dochovala fotografie.616 V krajském přeboru žen byly děleně 1. ze 7 Křivánková a Hudcová (5,5) a děleně 3. Kubičková (3,5). „V zápase o titul zvítězila Křivánková 2½:½.“617 „Celkem bez zvláštních potíží si postup do polofinale vybojoval Miloš Vrabec. Jeho solidní založení partií mu zajišťuje sice bezpečnost, což dokazuje fakt, že v turnaji nepohrál, ale na druhou stranu musí vynaložit velké úsilí, aby vyhrál partii, ve které je jasným favoritem. Až se tento hráč naučí s lehkostí vyhrávat partie se slabšími soupeři, pak ho budou čekat mnohá turnajová vítězství. A ještě jeden nešvar bude muset Vrabec odstranit – dostává se do časové tísně a tam se připravuje o cenné body. Toho jistě u něj není zapotřebí. Domnívám se, že je to u něj zlozvyk, na kterém si zakládá a který v mnoha partiích dodržuje. (…) Jan Kišari z Českého Brodu bude na tento turnaj jistě dlouho vzpomínat. Myslím, že ho mohu srovnat s Ujtumenem na mezipásmovém turnaji v Mallorce. Po prvních pěti kolech v čele a na závěr hluboko v poli poražených. Domnívám se, že dobrý začátkem ho poznamenal strachem z vítězství v druhé polovině turnaje.“ Dále skončili v hlavním turnaji E 7. z 10 Chybný (3,5), v hlavním turnaji G 7. z 10 Hušek (3,5) a ve vedlejším turnaji B 8. z 10 Musil (3,5) a 10. Soukup (1).618 Ve finále B bleskového turnaje byl 2. Lanč (10).619

„Šachový přebor TJ Slavoj Český Brod se bude hrát ve 3 skupinách a bude zahájen v úterý 5. října. V hlavní skupině hrají 4 hráči I. VT – Eisner ml., Pelikán, Kalík a Vopařil – a 6 hráčů druhé výkonnostní třídy.“620

V bleskovém okresním přeboru byli 1. Neckář (15,5), 2. Lanč (15), 3. Vrabec (14) a 4. Polák (12).621

V bleskovém krajském přeboru (Zadinův memoriál) skončili ve finále A 1. z 12 Vrabec, 2. Lanč (oba 9), 3. Neckář (8,5) a 10. Eisner (2) a ve finále B 7. z 12 Kalík (6).622 Druhou vedlejší skupinu vyhrál Zajíček (7), 2. byl Pelikán a 3. Šenkýř (oba 5).623

Bleskový krajský přebor družstev měl pořadí:

1   Sp. Kladno            14 0   0            26           68 : 16

2   Č. Brod A              13 0   1            26        67½ : 16½

3   Zličín A                 10 2   2            22           55 : 29

4   M. Boleslav           10 2   2            22        53½ : 30½

5   B. Příbram             8   1   5            17           43 : 41

6   Sp. Pečky              6   4   4            16           48 : 36

7   Kut. Hora A           6   2   6            14        45½ : 36½

8   Poděbrady             5   3   6            13        46½ : 37½

9   N. Kladno              6   1   7            13           40 : 44

10 Č. Brod B              4   4   6            12        38½ : 45½

11 Zličín B                 5   1   8            11           36 : 48

12 Kut. Hora B           3   1 10            7             24 : 60

13 S. Říčany               2   0 12            4          21½ : 62½

14 JAWA Brod.         1   1 12            3          23½ : 60½

15 Jiskra Zruč            0   2 12            2          18½ : 65½

Český Brod A hrál v sestavě Lanč, Neckář, Vrabec, Polák, Eisner ml. a Kišari (1. a 6. vyhráli svoje šachovnice). V B družstvu hrál na 5. šachovnici Kalík.624

V Durasově memoriálu hraném v Českém Brodě byly výsledky: SG Leipzig – Dynamo Kutná Hora 7:1, Slavoj Český Brod – Akuma Mladá Boleslav 5:3, o 1. místo SG Leipzig – Slavoj Český Brod 5:3 a o 3. místo Akuma Mladá Boleslav – Dynamo Kutná Hora 4:4. Pořadí je 1. SG Leipzig 2. Slavoj Český Brod 3. Akuma Mladá Boleslav 3. Dynamo Kutná Hora.625

V polofinále přeboru ČSSR jednotlivců skončili ve skupině A 7. ze 14 Vrabec (7,5) a ve skupině C 7. ze 14 Neckář (7). V hodnocení čteme, že „nejmladší Neckář a Tichý ukázali svou dovednost“.626 Z turnajů byly též otištěny fotografie.627 V havířovské skupině byl Lanč 6. ze 14 (7).628

V přeboru ČSR žen skončila 2. z 24 Hudcová (6,5) a děleně 8. Kubičková (5). „Vítězná Nováková hrála podnikový šach se snahou po útočném pojetí hry, byla pohotová ve využívání chyb soupeřek, nutně však potřebuje prohloubit a rozšířit repertoár zahájení. V podstatě totéž platí o druhé Hudcové, která se o úplný úspěch připravila nervozitou v posledním utkání.“629

Ve vánočním turnaji v Hradci Králové byli 8. z 12 Neckář (5) a ve vedlejším turnaji děleně 3. z 12 Vrabec (6,5).630

„Dík za dobrou reprezentaci v loňském roce (1971) patří hlavně těmto žákům:

Oldřichu Eisnerovi, Vladimíru Šenkýřovi, Ivo Píšovi, Františku Vršovskému, Gabrielu a Janu Máčikovi, Jiřímu Doležalovi, Janu Bímovi, Jitce Vobořilové, Janě Hollerové a Janě Johnové.“631

Zápas s Lipskem v Českém Brodě prohrál Český Brod 8,5:12,5.632

V poháru města Lipska 1972 se Neckář umístil 12. z 28.633

Mezinárodním šachový turnaj žáků v Lipsku měl pořadí:

1. Český Brod I.                     5   0   0            10        24,5

2. Praha                                  3   0   2            6          20

3. PH Leipzig I.                      3   1   1            7          17

4. 35.OS Leipzig                    1   1   3            3          11,5

5. Lokomotive Halle II.          1   0   4            2          8,5

6. KLOS Leipzig II.               0   2   3            2          8,5

1. Lokomotive Halle I.           4   0   1            8          21,5

2. Ostrava                               3   2   0            8          21

3. KLOS Leipzig I.                1   2   2            4          15

4. Český Brod II.                    1   2   2            4          14

5. Rotation Berlin                  3   0   2            6          13,5

6. PH Leipzig II.                    0   0   5            0          5

První družstvo hrálo v sestavě Mokrý, Sobotka, Klíma, Šenkýř, Janeček, Vršovský, druhé družstvo hrálo v sestavě Vosáhlo, Bím, G. Máčik, Doležal, J. Máčik, Hollerová, Johnová.634

Zápas s Lipskem v Českém Brodě vyhrál Český Brod 7:6.635

Výsledek vysokoškolského přeboru republiky ukazuje tabulka:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. SB
1 Vokoun 0 1 1 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 9
2 Gross 1 0 1 0 ½ 1 1 1 1 0 1 ½ ½
3 Dobrovolský 0 1 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 8 47,5
4 Neckář 0 0 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 8 47
5 Modr 1 1 ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1
6 Skácel ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 7 44
7 Hloušek 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 7 39,5
8 Rückschloss ½ 0 ½ ½ 1 ½ ½ 0 1 0 1 1 0
9 Jablonický 0 0 0 0 ½ ½ ½ 1 1 1 ½ ½ ½ 6 34,5
10 Babula ½ 0 0 0 ½ ½ ½ 0 0 1 1 1 1 6 31,5
11 Vrabec 0 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 0 0 0 ½ 0 5
12 Zrzavý 0 0 0 0 ½ ½ 0 0 ½ 0 1 1 1
13 Janák ½ ½ ½ 0 ½ ½ 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ 4 27,5
14 Petrik 0 ½ 0 ½ 0 0 0 1 ½ 0 1 0 ½ 4 24,75

„Podle očekávání se umístili mezi vítězi Dobrovolský a Neckář.“636

V mezikrajském zápase Praha-Středočeský kraj (17,5:6,5) se hrály také partie Bouček-Kišari ½, Koudelka-Valtera ½ a Skácelíková-Kubičková 1:0.637

ODPM Český Brod zvítězil mezi 14 týmy v Kopidlně na turnaji žákovských družstev o Pohár SRPŠ Kopidlno v sestavě Šenkýř, Janeček, Vršovský, Máčik. První tři vyhráli i svoje šachovnice.638

Slavoj Český Brod vyhrál mezi 6 družstvy žákovský turnaj O stříbrný klíč v Pečkách.639

V Zaječicích skončilo družstvo pod názvem DPM Kolín-Č. Brod 10. v sestavě Doležal, Šenkýř, Janeček, Vršovský, Hynek, Máčik G., Hollerová (vedoucí Pelikán,Zajíček) a družstvo pod názvem ZDŠ Český Brod 48. v sestavě Máčik J., Bím, Fodor L., Klusáček, Vimmer, Holler, Johnová (vedoucí Kalík Jan).640

Později jeden ze zakladatelů turnaje v Zaječicích Jaroslav Hájek v rozhovoru k 40. výročí na otázku:

„A nyní k výsledkům, komu se nejvíce dařilo v prvních deseti letech?“ odpověděl:

„Toto období můžeme charakterizovat jako éru Slavoje Český Brod, který pod vedením Jaroslava Pelikána vyhrál několik ročníků. Jen v roce 1967 „nechali“ zvítězit domácí Sokol Zaječice a pak prosadilo vybrané družstvo Prahy pod vedením Josefa Vorla. A ten jubilejní desátý ročník se stal kořistí ŠVS Plzeň.“641

Neckář hrál na 3. šachovnici v družstvu Československa na vysokoškolském mistrovství světa. Uhrál 9 bodů ze 14 a podal „nejlepší výkon“. Československo ze základní skupiny postoupili do finále II. a skončilo děleně 12. s 21,5 body.642 Z této soutěže byla otištěna partie:643

NECKÁŘ (ČSSR)–HJERTENES (Norsko) S i c i l s k á : 1 e4 c5 2 Jc3 d6 3 Jge2 e6 4 d4 cxd4 5 Jxd4 Jf6 6 Sc4 Se7 7 Se3 Jc6 8 De2 0–0 9 Sb3 Ja5 10 0–0–0 Jxb3+ 11 axb3 a6 12 g4 Sd7 (To je nepřesnost. Lepší bylo 12 – Dc7 a po 13 g5 Jd7) 13 g5 Je8 14 Vhg1 (S plánem Dh5, Vg3 a Vh3) b5 15 Dh5 g6 (Černý spoléhá na hrozbu Jg7 s dalším Jh5, Ve8 a Sf8 s chycením dámy. Bílý se však hrozby neleká a připraví si pěkné vyvrácení připravovaného plánu soupeře) 16 Dh6 Jg7 17 Vg4 Jh5 18 Vh4 Ve8 19 Vxh5! gxh5 (Viz diagram) 20 Jf5! (Neckář velmi vtipně zesiluje útok proti černému králi. Odpověď černého je ještě nejlepší. Po exf5 by následovalo 21 Jxd5) Sf8 21 Dxh5 exf5 (Po b4 22 Jh6+ Sxh6 23 gxh6 Df6 24 Vg1+ Kh8 25 e5! a nyní po Dxe5 26 Dxe5 dxe5 27 Sg5 a proti hrozbě 28 Sf6 nemá černý obrany. Po dxe5 26 Je4 Df5 27 Sg5 a bílý vyhraje. Ustoupí-li černý po 24 Vg1+ Kf8, pak by následovalo opět 25 e5! Dxe5 26 Dxe5 dxe5 27 Sc5+ Ve7 28 Je4 s hrozbou Jf6 a matem) 22 Jd5! Sg7! 23 Sb6! (Důležitý mezitah, aby odlákal černou dámu z diagonály d8–h4) Dc8 24 Jf6+ Kf8 (Po Sxf6 25 gxf6 Kh8 26 Dxf7 Vg8 27 Sd4! a bílý vyhraje) 25 Vxd6 Se6 26 b4! (Tento pěkný tichý tah je hřebíkem do rakve černého. Hrozí 27 Sc5 Ve7 28 Dxh7 s matem) h6 27 Sc5 hxg5 (Urychluje prohru, ale obrany již nebylo. Po lepším 27 – Ve7 by přišlo 28 e5! s dalším gxh6 atd.) 28 Vxe6+ Dxc5 29 Vxe8+ Vxe8 30 Jd7+ a černý se vzdal. Pěkná kombinační partie. – Poznámky: Jaroslav Šajtar.

Na sjezdu středočeských šachistů v Mladé Boleslavi skončili v krajském přeboru 9. z 12 Kalík (4), v krajském přeboru žen 2. ze 7 Hudcová (5) a 3. Kubíčková (3,5), v Memoriálu ing. V. Soukupa 6. z 12 Kišari (5,5), ve vedlejším turnaji D 1. Zvolánek (6 ze 7) a v žákovském turnaji 1. z 9 „slušně technicky vybavený“ Zvolánek (8).644 Ve finále A bleskového turnaje skončil děleně 14. z 16 Kišari (5).645

Skupina B (Čechy – východ) II. ligy měla pořadí:646

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Sk.
1 Slavoj Český Brod 4 5 17 45½
2 ÚDPM JF Praha 4 4 6 6 6 8 6 16 54½
3 Lokomotiva Pardubice A 4 5 5 5 8 15 45
4 Motorlet Praha 2 3 10 39½
5 Akuma Ml. Boleslav 2 3 6 5 5 5 10 36½
6 SPOFA Praha 2 4 7 35½
7 Dynamo Kutná Hora 3 2 3 3 4 6 6 7 34
8 Tepna-ČKD Hronov 0 3 ½ 2 6 6 26½
9 Lokomotiva Pardubice B ½ 0 3 2 19½
10 Vodní stavby Tábor 2 2 2 0 24

U některých výsledků zápasů jsou uvedeni bodující hráči, můžeme proto sestavit neúplný přehled výsledků jednotlivců:647

1 2 3 4 5 6 7 8 9 B.
1 Lanč 1 1 0 1 1 4
2 Neckář 1 1 1 1 4
3 Polák 1 1 1 ½ 1 4,5
4 Vrabec 1 ½ 1 0 ½ 3
5 Kišari ½ ½ ½ ½ 3
6 Teichmann 0 1 0 1 2
7 Valtera ½ 1 0 1 2,5
8 Eisner ml. ½ 0 1 1 2,5
Pelikán ½ 0,5

Český Brod tak dosáhl velkého úspěchu a postoupil do I. (nejvyšší) ligy! Z této soutěže byla otištěna partie:648

POLÁK (Slavoj Č. Brod)–ZÁRUBA (Motorlet Praha) S i c i l s k á : 1 e4 c5 2 Jc3 Jc6 3 g3 g6 4 Sg2 Sg7 5 d3 d6 6 Se3 Vb8 7 Dd2 b5 (Až do tohoto tahu je to oboustranně běžný vývin v tomto systému. Nyní se nejčastěji hraje 8 f4 b4 9 jd1 s nepatrně lepší hrou bílého. Ten však zkusí nyní nezvyklé pokračování) 8 Jh3? (Specialita kanadského mistra Suttlese, ale ten tak hraje již v 6. tahu, kdy pole f3 je kryto dámou, která teprve po pozdějším tahu černého e7–e6 jde na d2) Jd4 (Samozřejmě. Hrozí Sxh3 a bílý by se musel vzdát) 9 Sxd4 cxd4 (Důsledně hráno. Tím je dán i charakter další hry: bílý musí hrát útočně proti králi, neboť při pasivní hře by podlehl na sloupci c) 10 Je2 e6 11 0–0 Je7 12 f4 0–0 (Černý provedl normální vývin. Je však sporné, zda neměl hledat jiné cesty, například 11 – Jh6, aby soupeř nemohl dobře hrát f2–f4) 13 Jg5 (Chce, aby soupeř hrál h7–h6 a tím oslabil postavení svého krále) Db6 14 Kh1 Sd7 (Po 14 – Sb7 by byla oslabena pole e6 a f5) 15 g4 f5 (Obvyklé v zavřené sicilské) 16 gxf5 exf5 17 Jg3 h6 (Tím bude oslabeno královské křídlo černého a tlak bílého proti králi bude perspektivnější než soupeřův tlak na dámském křídle) 18 Jf3 Vf7 19 Vae1 fxe4?
Tak vznikne na d4 slabý pěšec, který umožní bílému, aby provedl rozhodující skrytou kombinaci. Správné bylo 19 – Vbc8 a začít s tlakem na sloupci c) 20 dxe4 Vbf8 21 Je2 Jc6 (Převádí jezdce k obraně pěšce d4. Oslabuje však tím královské křídlo) 22 Jh4 Kh7 (Druhá možnost 22 – Vf6 rovněž nevypadala dobře) 23 Vg1 Sf6 (Co měl černý hrát? Hrozeb je už mnoho, např. D–d3–g3, ovšem i tahy e5 či f5 skrývaly v sobě nebezpečí pro černého. Viz diagram) 24 Jxg6! Kxg6 25 e5 Kh7 (Po Sf5 by přišlo 26 exf6 s rozhodujícím útokem) 26 Dd3+! (Před zahájením kombinace bylo třeba vidět toto pokračování) Kh8 27 Dg6 Sf5 (Nešlo dobře Sg7 pro 28 Se4 a po 29 Sg5 30 fxg5 útok bílého trvá) 28 Dxh6+ Sh7 29 Se4 (Nyní hrozí 30 Sxh7, nutno tedy pokrýt věž f8. Po 29 – Se7 postačí 30 e6 se ziskem věže f7 a bílému by zbyla kvalita s trvajícím tlakem) Dd8 30 exf6 (A nyní nejde dobře 30 – d5 pro 31 Vg7 s matem. Tím je ovšem partie rozhodnuta) Dxf6 31 Dxf6+ (Bílý byl v menší časové tísni a nechtěl již zbytečně komplikovat hru tahem 31 Vg6) Vxf6 32 Sxc6. Útok bílého skončil ziskem figury a černý se vzdal v 50. tahu. – Poznámky vítěze ve Zpravodaji Středočeského kraje.

Divize (KP) měla pořadí:649

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B. Sk.
1 Sparta Doly Kladno 5 8 5 8 7 20 65½
2 Slavia Zličín A 5 7 6 7 6 18 57½
3 Lokomotiva Rakovník 5 3 14 48
4 Slavoj Český Brod B 3 4 6 6 6 13 48½
5 Baník Příbram 0 3 3 4 6 4 6 12 42½
6 Slavia Poděbrady 3 5 2 5 5 5 4 11 38½
7 Dynamo Kutná Hora B ½ 2 2 6 5 5 8 31½
8 Novo Kladno 0 1 ½ 4 3 5 4 5 6 28½
9 Spartak Brandýs 2 2 3 2 3 6 4 3 27½
10 Sokol Kněževes 1 ½ 2 3 4 2 3 23½
11 Slavia Zličín B 1 2 2 4 3 3 4 2 26½

U některých výsledků zápasů jsou uvedeni bodující hráči, můžeme proto sestavit neúplný přehled výsledků jednotlivců:650

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B.
1 Teichmann ½ ½ 1 1 1 ½ 4,5
2 Eisner ml. ½ 0 1 1,5
3 Zajíček 1 1 ½ 1 3,5
4 Valtera 1 ½ ½ 1 ½ 3,5
5 Pelikán 1 ½ ½ 2
6 Kalík ½ 0 ½ 1 2
7 Vopařil ½ 1 ½ 1 1 1 5
8 Chybný ½ ½ 1
Hudcová 1 1 1 3
Eisner st. 1 1 2
Kubičková 1 1

V Krajském přeboru II. třídy skupině E hrál Slavoj Český Brod C. K zápasu s Pečkami nastoupil v sestavě Kubičková, Šenkýř, Píša, Hor, Doležal, Mašín.651

Ve skupině A polofinále přeboru ČSSR dorostenců skončil 12. z 12 Oldřich Eisner se 3 body.652

„Finále přeboru ČSSR dorostenek 1972 se uskutečnilo ve dnech 8.–20. srpna 1972 v Českém Brodě. Ředitelem turnaje byl s. Jan Kalík, hlavním rozhodčím s. Jaroslav Gamba a ve funkci trenéra spolupracoval s. Alois Lanč. Hrací sál v Domě osvěty byl dost velký, světlý a prostředí turnaji vyhovovalo. Zahájení byli přítomni zástupci NF. Turnaj měl hladký průběh jak po stránce společenském tak i poštovní. (…) Jarmila Kubičková střídala dobré okamžiky se špatnými a teprve dobrým závěrem získala 4. místo.“ Výsledky podává tabulka:653

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. SB
1 Poľanová 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
2 Pátková 0 1 1 1 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 11
3 Prokopovičová 0 0 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1 1
4 Kubíčková 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 35,5
5 Dvořáková H. 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 34,5
6 Matyášová 0 0 ½ 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 ½
7 Nunvářová 0 0 ½ 1 0 ½ 1 0 1 ½ 1 1 ½ 7 36,75
8 Chalupová 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 7 31,5
9 Polevičová 0 ½ 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
10 Vondráčková 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ½ ½ 1 4
11 Čejková 0 ½ 0 0 0 0 ½ 0 1 0 ½ 0 1 16,25
12 Egriová 0 0 ½ 0 0 0 0 0 1 ½ ½ 0 1 14
13 Hlubinová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 1 1 10
14 Vránová 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 0 0 0 0 0 1

V kontrolním turnaji Českého šachového svazu měl pravděpodobně hrát Oldřich Eisner („Do turnaje nastoupil jako host (místo českobrodského Eisnera) bratislavský Mikuláš“), ale nehrál.654

V bleskovém krajském přeboru (Zadinův memoriál) skončili ve finále A 1. z 12 Neckář (9), 3. Vrabec (8) a 6. Polák (6,5), ve finále B 4. z 12 Nechanický (7,5), 5. Eisner ml. (7), 6. Pelikán (5,5), 7. Kubičková (5) a 8. Hušek (4), ve finále C 1. z 12 Šenkýř (9) a 12. Eisner st. (2) a ve finále D 1. z 12 Kalík (10) a 9. Doležal (3,5).655

Český Brod mezi 13 družstvy vyhrál IV. třídu přeboru Prahy družstev v bleskové hře s 85,5 body ze 120 (hrála desetičlenná družstva) a postoupil do III. třídy.656

V bleskovém memoriálu Karla Tauchmana v Kolíně se umístili v předběžné skupině B 1. z 12 Kubičková (10) a 4. Teichmann (7) a ve finále A 1. z 12 Neckář (11), 3. Eisner ml. (6,5), 5. Teichmann (6), 7. Kubičková (5), 9. Zajíček (4,5) a 11. Šenkýř (2,5).657

Zápas S Kutnou Horou v Durasově memoriálu hrálo družstvo v sestavě Neckář, Polák, Vrabec, Jedlička, Kišari, Valtera, Teichmann, Zajíček a vyhrálo 7:1. V kutnohorské kronice je uvedena poznámka: „V této sestavě jsou opravdoví Českobrodští jen dva: Neckář a Zajíček…“ Je otázka, co to pro kronikáře znamená – minimálně Vrabec by ještě měl být zařazen. Přímo v Českém Brodě jinak bydlel asi jen Zajíček. K tomu se sluší dodat: … Ostatně, při pohledu na soupisku dnešní Kutné Hory v 2. lize se také naskýtá otázka, kolik je v ní „opravdových“ Kutnohorských.

V mistrovství ČSR žen skončila 3. z 24 Kubíčková s 6 body z 9.658

Proběhlo odvetné utkání Prahy a Středočeského kraje, ale pouze na 20 šachovnicích. „Původně mělo být utkání sehráno na 25 šachovnicích, avšak ze Středočeského kraje se nedostavili především hráči z Českého Brodu, tedy nejsilnějšího středočeského – prvoligového – oddílu.“659

Ve vánočním bleskovém turnaji v Sendražicích skončili ve finále A 2. z 12 Lanč (9,5), 3. Nechanický (8,5) a 6. Eisner ml. (5) a ve finále B děleně 3. z 12 Šenkýř (7). Dále hrál Pelikán.660

Český Brod v roce 1973 pořádal okresní přebor žáků. V něm skončili v hlavní skupině 2. z 8 Šenkýř (5,5), 3. Vršovský (4,5), 6. Doležal (3) a 7. Jan Máčik (1,5), v I. skupině 1. z 18 Zvolánek (5,5 ze 7), 8. Wimmer, 11. Fodor (oba 3,5) a 18. Klusáček (1,5), v přeboru žákyň 2. z 16 Hollerová (13), 3. Johnová (11,5), 13. Marečková (2,5), 15. Vedralová (1,5) a 16. Vršovská (1), ve II. skupině 5. z 10 Holler (5), ve III. skupině 3. z 11 Pála (5,5), 9. F. Růžička (2,5) a 11. Novák (1), v V. skupině 9. z 12 Šmejkal (4,5), 11. Z. Růžička (3,5) a 12. I. Hušner (2), v VI. skupině 2. Vedral (10 z 12) a 5. M. Hušner (7).661

Zápas s Lipskem v Lipsku vyhrál Český Brod 13,5:14,5.662 Tohoto zápasu se v českobrodském družstvu jako host zúčastnil Zdeněk Čekal z Brandýsa nad Labem, který na zápas později vzpomínal: „Ubytovali nás v jakémsi kempu na periferii města. Kromě nás se to tam hemžilo samými pěknými děvčaty; tu volejbalistky, házenkářky…atd. Blížila se půlnoc, když nás František Vršovský (spoluhráč) zavolal, abychon se na něco šli podívat. Franta s očima otevřenýma dokořán hleděl okénkem v suterénu budovy, jež tvořila dominatu areálu, dolů do sklepních prostor. Ukázalo se, že ty skrývají dámské sprchy. Mezi chlapci nastal boj o dobré pozorovací místa u okénka. Dobře vyvinutá děvčata se, jak bylo tehdy zvykem, zarostlými klíny… Pastva pro oči pubertálních kluků… Nezvyklého reje si povšiml asistent trenéra Pelikána, jehož jméno jsem bohužel po tolika letech zapomněl, přistoupil k nám a pravil: “koukám, že očumujete holky, dobytkové. Koukejte mazat na kutě! Je za deset minut dvanáct a zítra nás čeká důležitý zápas.“ Odvětil jsem: “Díky za informaci o čase, soudruhu trenére, aspoň si srovnám hodinky.” Načež mi vrazil facku, až se mi protočily panenky a ukápla slzička.“663

Na turnaji žákovských družstev O stříbrný klíč v Pečkách skončily 3. z 9 ZDŠ Český Brod A (11 z 16) ve složení L. Fodor, M. Fodor, Tochníček, Hrabě a 9. ZDŠ Český Brod B (2) ve složení Bláha, Novák, Růžička, Kamínek.664

Na Turnaji osvobození ve Velimi skončila 1. ZDŠ Český Brod A (14,5).665

Na turnaji Stříbrná věž Zemědělských novin v Prostějově skončila 3.-4. Hudcová, která byla označeno jako jedna z čelných šachistek.666

Na turnaji o Zlatou věž Polska ve Štětíně se umístila 2. z 22 Hudcová (6).

„Vážení šachoví přátelé,

            členku Vašeho šachového oddílu, Jitku Hudcovou jako úspěšnou účastnici Stříbrné věže Zemědělských novin pověřila naše redakce reprezentací venkovského šachu na Zlaté věži Polska v dubnu ve Štětíně. Vybraného turnaje nejlepších venkovských šachistek Polska se zúčastnilo 21 polských hráček a Jitka Hudcová. Vedla si mimořádně úspěšně v systému s rychlým šachovým tempem, dělila druhé až třetí místo a do poslední partie bojovala o první příčku. Také si svým vzorným vystupováním získala velkou oblibu na tomto zahraničním podniku. V turnaji zvítězila Polka Pietracová,mladá nadějná hráčka, se 6 body před Hudcovou a Polkou Legowskou s 5 1/2 body, tři další polské šachistky dosáhly po pěti bodech.Některé partie J.Hudcové měly vysokou sportovní úroveň.

            Dovolte, abychom touto cestou Jitce Hudcové poděkovali za velmi dobrou reprezentaci sportovní i společenskou. Přejeme jí mnoho dalších podobných úspěchů.“667

Český Brod pořádal sjezd středočeských šachistů, v pozvánce bylo mj. napsáno: „Informace poskytuje a přihlášky přijímá ředitel sjezdu Alois L a n č, Na křemínku 1030, 282 01 Český Brod, a to do 30. června 1973.“668

Ve sjezdových turnajích skončili v krajském přeboru jednotlivců 1. z 16 Lanč s 13,5 body, 3. Neckář s 12 body, 6. Vrabec s 8,5 body a 14. Valtera s 3,5 body (měl 4 kontumace), v krajském přeboru žen děleně 2. Kubičková a 4. Hudcová (obě 5 bodů), v kandidátském turnaji A 3. z 38 Nechanický se 7,5 body a 6. Kišari se 6,5 body, v hlavním turnaji C 3. z 12 Chybný se 6,5 body, v hlavním turnaji E 5. Šenkář s 6,5 body, v hlavním turnaji F 2. Kalík s 8,5 body a v bleskovém turnaji v hlavním finále 1. z celkem 96 Neckář se 13 body, 4. Lanč s 11,5 body a 8. Nechanický se 6,5 body.669 V jiném kandidátském turnaji se umístil 12. ze 30 Polák se 6 body.670 V kutnohorské kronice je uvedena poznámka: „Oba naši hráči v těžké konkurenci (zejména „do ruky“ si hrajících domácích – viz výsledky Valtery a Vrabce) bojovali ze všech sil (…)“, ovšem bez bližšího vysvětlení.671 Jednalo se o „největší šachový sjezd v historii čs. šachu“. „Nejmladšími účastníky bli třináctiletí českobrodští žáci Frantšek Vršovský, Jan Máčik a Jana Johnová.“672 Ředitelem sjezdu byl A. Lanč, předsedou Dr. Máčik a rozhodčím J. Pelikán.673 Dochovala se fotografie.674

1. liga měla toto pořadí:675

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1 Tesla Karlín ½ 4 5 5 5 7 4 6 6 18 52½
2 ÚDA Praha 5 5 4 6 7 17 58
3 Slavoj Vyšehrad 4 4 6 2 5 6 16 53½
4 Slovan Bratislava A 3 4 4 5 6 6 3 6 14 49½
5 TŽ Třinec 3 3 2 4 5 5 4 5 14 47½
6 Dopravní podnik Praha 3 4 3 5 6 11 48
7 Slávia VŠ Praha 3 3 4 4 6 4 9 42½
8 Universita Brno 6 2 3 4 4 8 39
9 Lokomotiva Brno 1 2 2 4 4 8 34
10 Sigma MŽ Olomouc 4 3 3 3 2 4 4 7 38
11 Slavoj Český Brod 2 5 2 4 5 7 35
12 Slovan Bratislava B 2 1 2 2 4 4 4 3 3 30½

11. místo znamenalo sestup. Dále skončila družstva B 4. v divizi (KP) C 4. v KP II. třídy a D 5. v okresním přeboru.676

Zápas s ÚDA Praha hrálo družstvo v sestavě Lanč, Neckář, Polák, Vrabec, Nechanický, Jedlička, Kišari, Valtera.677

KP (divize) měl pořadí:678

1 Hostivice                             8   2   0            18        51½ :28½

2 Doly Kladno B                    7   1   2            15        52½ : 27½

3 Poděbrady                           6   2   2            14        48½ : 31½

4 Český Brod B                      5   0   5            10           43 : 37

5 Kutná Hora B                      3   4   3            10        42½ : 37½

6 Pečky                                  4   2   4            10           38 : 42

7 Rakovník                             3   2   5            8             38 : 42

8 Příbram                               3   1   8            8             32 : 48

9 SONP Kladno                     2   2   6            7             32 : 48

10 Kněževes                           2   2   6            6             33 : 47

11 Brandýs                             2   0   8            4             29 : 51

U některých výsledků zápasů jsou uvedeni bodující hráči, můžeme proto sestavit neúplný přehled výsledků jednotlivců:679

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B.
1 Teichmann ½ ½ ½ ½ ½ 2,5
2 Valtera 1 0 ½ 1,5
3 Kalík 0 ½ ½ 0 1
4 Eisner ml. 0 1 1 1 1 1 5
5 Zajíček 1 1 1 3
6 Pelikán 1 1 ½ 1 3,5
7 Hudcová ½ ½ 0 1
8 Chybný ½ ½ ½ 1 2,5
Vopařil 1 1 1 ½ ½ ½ 1 5,5
Lančová
Bureš
Eisner st. 0 ½ 0,5
Neyburský
Kubičková ½ 1 1,5
Hušek
Tichý
Šenkýř 1 1 1 1 1 5
Vršovský
Huňka
Beneš

KP II. třídy mělo pořadí:680

1 Lokomotiva Kolín C           6   0   1            12        26½ : 15½

2 Slavoj Čáslav                      5   1   1            11           26 : 16

3 Sokol Sendražice A            4   3   1            10        28½ : 13½

4 Slavoj Český Brod C          3   1   3            7          18½ : 23½

5 Lokomotiva Kolín D           3   0   4            6             20 : 22

6 Slovan Poděbrady B           1   2   4            4          17½ : 24½

7 Slavia Poděbrady VŠ          1   2   4            4          15½ : 26½

8 Lokomotiva Nymburk        1   0   6            2          15½ : 26½

Z 1. ligy soutěže byly otištěny partie:681

Zíta,F - Neckář,L E61

CL /DP Praha-Česky Brod/, 1973

1.c4 Jf6 2.Jc3 g6 3.g3 Sg7 4.Sg2 0–0 5.d4 d6 6.e3! (Klidné, ale velmi nadějné pokračování, které staví černého do vážných problémů v boji o střed) 6...Jbd7 7.Jge2 e5 8.0–0 Ve8 9.b3 c6 10.Sa3 (Tím ovšem bílý ničeho nedocílí. Důslednější bylo 10.Sb2) 10...Sf8 11.Dc2 Dc7 12.Vac1 b6? (Již rozhodující chyba, po které černý ztrácí důležitého pěšce d6 nebo kvalitu) 13.Jb5! cxb5 14.Sxa8 bxc4 15.Sg2 Sa6 16.bxc4 Vc8 17.Vfd1 Sxc4 18.dxe5 dxe5 19.Sxf8 Jxf8 20.Jc3 Je6 21.Je4 Jxe4 22.Dxe4 b5 23.Db1 Da5 24.Sd5! (Bílý důsledně zjednodušuje pozici, neboť přechod do koncovky je nejbezpečnější cestou k vítězství) 24...Vc5 25.Sxc4 bxc4 26.Vc2 Dc7 27.h4 c3 28.Db4 g5 29.Vd3 Vc4 30.Da3! (Nyní padne důležitý pěšec c3) 30...gxh4 31.Vdxc3 Vxc3 32.Dxc3 Dd6 33.Vd2 Db8 34.gxh4 Db1+ 35.Kh2 De4 36.f4! exf4 37.exf4! (Pěšce nelze vzít, neboť bílý by po výměně dam snadno zvítězil) 37...Kf8 38.Df6! De3 39.Vc2 Ke8 40.De5 (Fr. Pithart - Lidová demokracie 1973) 1–0

Polák,J - Opočenský,K B23

Praha CL /DP-Český Brod/, 1973

1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.f4 e6 4.Jf3 d5 5.Sb5 Jf6! 5...Jge7 6.exd5! Jxd5 7.0–0 Se7 8.Sxc6+ bxc6 9.Je5± 6.De2 6.exd5 exd5! 6...Se7 7.Sxc6+ bxc6 8.d3 0–0 9.0–0 c4! (Tímto tahem vyvrací černý celou koncepci bílé hry) 10.dxc4 Sa6! 11.Jd2 Sb4 12.Vd1 Sxc3 13.bxc3 Db6+ 14.Kh1 dxe4 15.Vb1 Dc7 16.Jxe4 Jd5!! (To jsem v začátku kombinace neviděl. Domníval jsem se, že po výměnách na e4 udržím rovnou hru. V tomto okamžiku jsem pocítil obdiv k soupeři, který dokázal v 81 letech takto kombinovat) 17.Sa3 Vfd8 18.g3 c5! (Nešlo f5? pro Jg5!. Bílý král stojí velmi špatně a především jsem zjistil, že nemám co hrát!) 19.Sxc5 Jxc3 20.Jxc3 Dxc5 (Souhra černých figur je vzorná) 21.Vxd8+ Vxd8 22.De5? (Nešlo Vd1 pro Sb7+! Lepší bylo h4) 22...Dxc4 23.Kg2 f6 24.De3 h5 25.Ve1 Vc8! 26.Je2 26.Dxe6+? Dxe6 27.Vxe6 Sb7+ 26...Sb7+ 27.Kh3 Dd5 28.Vg1 Df5+ 29.g4 hxg4+ 30.Kg3 Sd5 31.Jd4 Dh5 (Jsem rád, že patřím mezi ty poslední, kteří měli tu čest hrát s Karlem Opočenským těsně předtím, než se vzdal aktivní hry v I. lize. Jaroslav Polák - hlídka středočeských novin 29.11.1975) 0–1

Neckář,L - Kupka,S A88

CL /Český Brod-Třinec/, 1973

1.Jf3 g6 2.g3 Sg7 3.d4 f5 4.Sg2 Jf6 5.0–0 0–0 6.c4 d6 7.Jc3 c6 8.Dc2 Dc7 9.e4 fxe4 10.Jxe4 Sf5! 11.Jxf6+ Vynuceno. Na jiná pokračování by padl pěšec d4. exf6 Nejlepší. Po 11 – Sxf6 nebo 11 – Vxf6 by měl černý problémy s pěšcem e7. 12.Dd2 Ja6 13.b3 Se4 14.Jh4 Sxg2 15.Jxg2 d5! Správně pozičně! Pěšec d4 bude slabší než černý pěšec d5. 16.cxd5 cxd5 17.Jf4 Dd7 18.Sa3 Vfe8 19.Vae1 Jc7 20.Vxe8+ Vxe8 21.Da5 Bezúčelná akce. Vhodnější bylo 21 Ve1, ovšem i pak pozičně stojí černý lépe. Jb5 22.Sb2 b6 23.Da6 Sh6! 24.Jd3 Ve4! 25.Ve1 Sd2! 26.Vxe4 dxe4 27.a4 Ještě nejlépe. Po 27 – Jxd4? 28 Dc4+ Je6 29 Dxe4 by totiž bílý stál zcela uspokojivě. Jd6 28.Jc1 Dc8 29.Dxc8+ Jxc8 30.Je2 Je7 31.Kg2 Kf7 32.Sc3 Sh6 33.f3 exf3+ 34.Kxf3 f5 35.Sb2 Jd5 36.Jc3 Ke6! 37.Je2 a6 38.Sc1 Sg7! 39.Sd2 Sf6 40.h4 Se7 41.Se1 Sa3 42.Sd2 Sd6 V časové tísni dělají oba soupeři rychle tahy, aby splnili předepsaný limit. Plán k vítězství musí hledat černý. 43.Sc1 Sb4 44.Sg5 Se1 45.Sf4 b5 46.axb5 axb5 47.Se5 Sd2 48.Sb8 Jc3! Výměna jezdců přibližuje černého k cíli. 49.Jxc3 Vzhledem k rozmístění pěšců mohl bílý zkusit 49 Jf4+. V případné koncovce střelce proti jezdci by měl více šancí na záchranu. Sxc3 50.Ke3 Kd5 51.Se5 Sb2 52.Kd3 Sc1 53.Sb8 Po 53 Kc2 Se3 54 Kd3 Sf2 by se bílý dostal do nevýhody tahu! Sb2 54.Se5 Sc1 55.Sg7 h5 56.Sf6 Sh6 57.Sg5 Sg7 58.Se3 Sf6 59.Kc3? Vede k rychlé prohře, ale partie se již nedala zachránit, např. 59 Sf2 Sd8 60 Se3 Sb6 61 Sf2 Sc7 62 Se1 f4 a černý si v dalším uvolní pěšce h a vyhraje. Ke4! 60.Sf4 Sxd4+ 61.Kb4 Sf2 62.Kxb5 Kf3 63.Kc6 Sxg3 64.Sg5 Dámská koncovka po 64 Sxg3 Kxg3 65 b4 f4 66 b5 f3 atd. by byla rovněž beznadějná, neboť se dvěma pěšci navíc by černý snadno zvítězil. Se1 65.Se7 f4 66.b4 Kg2 67.b5 f3 68.Sc5 Sxh4 69.b6 Sg3 a bílý se vzdal. – Poznámky: František Pithart.682

V turnaji o Gemerský pohár v Rimavské Sobotě skončili v hlavní skupině 8. ze 14 Neckář se 7 body a ve skupině B 4. z 12 Vrabec se 7 body a děleně 5. Zajíček s 6,5 body.683

V mezikrajském zápase Středočeský kraj-Praha (12:10) se hrály také partie Neckář-Meduna 0:1, Prandstetter-Polák ½, Vrabec-Hausner 0:1 a Kišari-Matoušek ½.684

Skupinu 3 Polofinále 15. mistrovství ČSSR v korespondenční hře vyhrál mezi 15 hráči Lanč se 12 body. „Oba tito hráči se své úlohy favorita zhostili skutečně výtečně a zcela bezpečně, bez jediné prohry, obsadili prvá dvě místa. Lanč je šachově vyspělý, hrál velmi ostře a bojoval vždy až do vyčerpání všech možností. Lze proto jen litovat, že svého práva postupu nepoužil a do finále 15. mistrovství ČSSR se nepřihlásil.“685 Z této soutěže bylo otištěno několik partií.

V Zaječicích skončilo A družstvo 3. v sestavě Šenkýř, Doležal, Zvolánek, Máčik, Vršovský, Majcher, Hollerová (vedoucí Pelikán) a B družstvo 24. v sestavě Tocháček, Klusáček, Fodor, M. Holler, Kratochvíl, Pála, Johnová (vedoucí Zajíček, Kalík).686 3. šachovnici vyhrál Zvolánek.687

V letech 1973-1977 Jaroslav Pelikán vedl kroužek mládeže při Městském kulturním a společenském středisku. První zpráva pochází z půli roku 1974 a vztahuje se k předchozímu (asi školnímu) roku. Hráči se zúčastňovali soutěží, hráli v Lipsku i v Zaječicích.688 Další zpráva pochází z půlky roku 1975 s tím, že kroužek byl obnoven na začátku kalendářního roku 1975. Je zde také vysvětlena struktura: „Šachový kroužek MKSS bude sdružovat hlavně mladší začátečníky ve věku do 15 let a rekreační neregistrované hráče až případně do 18 let. Výkonnostní sport po stránce pionýrské, to jest pokročilé pionýry bude šachově organizovat 11. pionýrská skupina Český Brod a nejlepší žáci z obou těchto organizací budou mít možnost se dát registrovat v šachovém oddílu TJ Slavoj Český Brod.“689 Třetí zpráva je z půle roku 1977.690

V Durasově memoriálu skončil 3. Slavoj Český Brod. V zápase o 3. místo s Kutnou Horou, který vyhrál 2:6, hráli Neckář, Polák, Vrabec, Kišari, Eisner ml., Kalík, Teichmann, Pelikán.691

Na konferenci Českého šachového svazu byl jako delegát na konferenci Československého šachového svazu zvolen také Lanč.692 Na ní pak byl zvolen do pléna Československého šachového svazu.693

„Soudruh Alois Lanč je mladý funkcionář,politicky vysoce uvědomělý a našemu státu plně oddaný. V TJ Slavoj Český Brod a v Okresním šachovém svazu Kolín zastává funkci politicko výchovného pracovníka. Sám aktivní sportovec – kandidát mistra v šachu – věnuje se též výchově sportovní mládeže jako trenér,přestože dálkově studuje. Je schopný organizátor,loňského roku pracoval jako trenér na přeboru ČSSR dorostenek v šachu a letošního roku bude pracovat jako trenér na přeboru ČSSR dorostenců v šachu. Roku 1971 byl ředitelem a hlavním rozhodčím šachového střetnutí nejlepších pionýrů NDR a ČSSR. Letošního roku je ředitelem XVII.sjezdu středočeských šachistů v Českém Brodě,kterého se zúčastní přes 200 šachistů z celé ČSSR. Je mezi svými spolupracovníky oblíbený a dovede neformálně politicky působit jako člen KSČ.

            Do Československého šachového svazu plně doporučujeme.“694

V bleskovém krajském přeboru (Zadinův memoriál) skončili ve finále A 1. z 12 Lanč (8,5), 3. Šenkýř (7), 4. Nechanický (6,5) a 9. Eisner (4,5), dále hrál Chybný.695

V krajském přeboru žáků skončili 2. z 10 Šenkýř (7) a 5. Zvolánek (5).696 V krajském přeboru dorostenců byli 2. z 12 Eisner (10) a 3. Šenkýř (7).697 V krajském přeboru dorostenek se umístily 1. ze 6 Kubičková (4), 3. Hollerová (2) a 4. Johnová (1,5).698

Finále přeboru ČSSR dorostenek mělo výsledek:699

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. SB
1 Kubičková ½ ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1
2 Nunvářová ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 1
3 Adámková ½ ½ ½ 0 ½ 1 1 1 1 1 1 8
4 Matyášová 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 1
5 L. Záhorovská 0 ½ 1 ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 1 7 34,25
6 Pátková 0 ½ ½ 0 0 1 1 1 1 1 1 7 26,75
7 R. Záhorovská ½ 0 0 ½ ½ 1 1 ½ 1 1 1 6
8 Slancová 0 0 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ 1 ½ 12,50
9 Blašková 0 0 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ 11,75
10 Líšková 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 1 ½
11 Maurencová 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 1 5,00
12 Váňová 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ 0 4,75

Přebor dorostu ČSSR se hrál v Českém Brodě. „Ředitelem přeboru byl osvědčený pracovník s naší šachovou mládeží s. prof. Jaroslav Pelikán“ V polofinálové skupině C skončil 2. z 12 Eisner se 7,5 body a postoupil do finále, jež mělo tento výsledek:700

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. SB
1 Možný 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 0 1 1 1 8 41,25
2 Hušek 0 ½ 1 1 ½ ½ 1 1 ½ 1 1 8 39,25
3 Sobek ½ ½ ½ 0 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 7 34,75
4 Ďuriga ½ 0 ½ 1 ½ 0 ½ 1 1 1 1 7 33,25
5 Kaderka ½ 0 1 0 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 6
6 Navrátil ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 0 ½ 1
7 Ftáčnik 0 ½ 0 1 ½ ½ 0 0 ½ 1 1 5 25,25
8 Eisner 0 0 0 ½ ½ ½ 1 1 ½ 0 1 5 22,75
9 Říha 1 0 ½ 0 ½ 0 1 0 ½ ½ 0 4 23,50
10 Šedivý 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ ½ ½ 0 ½ 4 20,75
11 Streitberg 0 0 ½ 0 0 ½ 0 1 ½ 1 ½ 4 19,75
12 Kohout 0 0 0 0 ½ 0 0 0 1 ½ ½

V bleskovém turnaji o pohár Rudého práva skončil Neckář děleně 12. z 18 s 13 body ze 34. Zaujme poznámka: „Byl to první turnaj toho druhu u nás, hraný „na hodiny“, nikoli podle diktátu „bílý teď – černý teď“.“701

V polofinále mistrovství ČSSR skončili ve skupině A 2. ze 14 Neckář s 9 body a ve skupině D 1. ze 14 Lanč s 10,5 body a oba tak postoupili do finále.702 Z těchto soutěže byly otištěny partie:

Fichtl (bílý) – Neckář (černý)

S i c i l s k á : 1 e4 c5 2 Jf3 d6 3 d4 cxd4 4 Jxd4 Jf6 5 Jc3 Jc6 6 Sg5 Sd7. Obvykle se hrává e6. 7 Dd2. V úvahu přichází ještě 7 Sxf6 gxf6 8 Jf5 Da5 9 Sb5 a6 10 Sxc6 bxc6 s ostrou hrou. 7 – a6 8 0–0–0 e6 9 f4 Se7. Partie přešla do známé varianty. Po 9 – h6 10 Sh4 Jxe4 11 De1! má bílý lepší hru. 10 Se2. To je přesnější než 10 Jf3, načež po b5 11 Sxf6 gxf6 12 Kb1 Db6 s následujícím 0–0–0 černý má docela dobrou hru. 10 – b5 11 Sxf6 gxf6 12 Jxc6 Sxc6 13 Sf3 Dc7 14 Vhe1 0–0–0 15 De3! Černý musí nyní počítat s nepříjemnou hrozbou 16 Jd5! 15 – Sb7 16 Kb1 Kb8 17 Vd3. To však není nejpřesnější postup. Mělo se hrát ihned 17 f5 a po Vg8 by byla hra přibližně vyrovnaná. 17 – Vc8 18 a3 Dc5 19 Dd2. Po 19 Dxc5 by přišlo Vxc5 s dalším postupem Vg8 a černý má již dobrou hru. 19 – Vc7 20 Je2 Vhc8 21 Jd4 Db6. Ne však ihned 21 – e5? pro 22 Jf5 atd. 22 Vc1 Vc4. Vynucuje další oslabení v bílé pozici. 23 b3 V4c7 24 Kb2 Sf8. Postup e6–e5 je třeba připravit, aby po Jf5 nebyl ihned napaden střelec na e7. 25 Je2 a5! Iniciativu již převzal černý a zahajuje rozhodující nástup na dámském křídle. 26 De3 Da6 27 f5 b4 28 a4 e5. Bílé figury jsou ve svých manévrovacích možnostech omezeny. Černý bude časem hrozit prosadit postup d6–d5. 29 c3? Urychluje prohru. Lépe se bylo možno bránit po okamžitém 29 c4, ale i pak po 29 – bxc3 30 Vdxc3 Sc6 případně s dalším Db7 stojí již černý znamenitě. 29 – Sh6! 30 Dxh6 Dxd3 31 cxb4 Vxc1 32 Jxc1 Dc3+ a bílý se vzdal. Ztrátě figury již nezabrání. – Poznámky: Jaroslav Šajtar.703

Lanč,A - Modr,B 1.e4 Jf6 2.e5 Jd5 3.d4 d6 4.Jf3 (V hlavní variantě po 4.c4 Jb6 5.f4 dxe5 6.fxe5 Jc6 7.Se3 Sf5 je postavení bílých centrálních pěšců předmětem protihry černého. Tahem v partii sleduje bílý poziční cíle: zisk prostorové převahy při pevné výstavbě pěšců) 4...g6 5.Sc4 Jb6 6.Sb3 Sg7 7.Jg5! (S cílem upevnit svého pěšce e5) 7...d5 8.f4 0–0 9.0–0 h6 10.Jf3 a5 11.a4 Jc6 12.Se3 Se6 13.Jh4 (Příprava útoku na královském křídle po f4-f5!) 13...Dd7 14.f5 Sxf5 15.Jxf5 gxf5 16.Dh5 De6 17.Vxf5 Dg6 18.Dh3 (Výměna dam by šla k duhu černému) 18...Kh7 19.Ja3 Vh8 20.c3! (S hrozbou 21.Vg5!) 20...De6 21.Vaf1 Kg8 22.Sd1 (Bílý převádí do útoku na královském křídle všechny síly) 22...Jd8 23.Sh5 Jxa4 24.Df3 (S mohutnou hrozbou 25.Vxf7! Následující tah černého je vynucen) 24...f6 25.exf6 exf6 26.Sd2 Jf7 27.Ve1 Dd7 28.Vxd5 Dc6 29.Ve7 Jg5 (Černý je již ztracen. Po 29...Vf8 by přišlo 30.Sxf7+ Vxf7 31.Vd8+ Vf8 32.Dg3 Vh7 33.Sxh6 atd.) 30.Df5 Jb6 31.Vxg7+! Kxg7 32.Dg6+ Kf8 33.Vxg5 Ke7 34.Dg7+ 1–0704

Bleskový krajský přebor družstev měl pořadí:

1   Hostivice               75

2   Ml. Boleslav A      74

3   Český Brod A        68

4   Kladno                   66

5   Kutná Hora            57

6   Neratovice             53,5

7   Pečky                     48,5

8   Kolín A                 48

9   Poděbrady             46

10 Ml. Boleslav B      39,5

11 Bělá p. Bez.           34,5

12 Říčany                   31

13 Kolín B                  30,5

14 Český Brod B        22

15 Benátky                 16

16 komb. družstvo     8,5

„Na dalších místech skončila oslabená družstva Č. Brodu (bez Neckáře, který odešel na vojnu, a Lanče)“ Vrabec (14) vyhrál 1. šachovnici, Šenkýř (12,5) byl na 2. na 2. šachovnici a Kišari (12,5) skončil 3. na 6. šachovnici.705

Na turnaji žákovských družstev v Českém Brodě skončil 2. z 16 PO Český Brod v sestavě Vršovský (6,5 ze 7), J. Máčik (5), Doležal (6), Klusáček (3,5), 7. PO Český Brod B v sestavě M. Fodor (2), Hrabě (2), Johnová (3), Holler (3) a 11. PO Český Brod C v sestavě V. Novák (1,5), Kamínek (3), F. Růžička (2), Z. Růžička (4). Ve vedlejším turnaji jednotlivců skončili 6. ze 7 Šimáně (1,5 z 12) a 7. Vršovská (1).706 „Nejlepšího výsledku dosáhl na první šachovnici třináctiletý František Vršovský, hráč II. výkonnostní třídy, který dosáhl 6,5 bodu ze 7 možných.“707

V bleskovém přeboru Prahy vyhrál Český Brod III. třídu mezi 10 družstvy s 57,5 body a postoupil do II. třídy.708

Bleskového okresního přeboru (Memoriál Karla Tauchmana) v Kolíně se účastnili Šenkýř, Zajíček, Doležal a Eisner.709

Na vánočním bleskovém turnaji v Sendražicích skončili ve finále A 1. z 12 Lanč (10), ve finále B děleně 6. z 12 Vršovský (5,5) a ve finále C děleně 6. z 12 Kalík (6,5).710

Ve vánočním turnaji DPM Čáslav se umístili děleně 2. z 10 Vršovský a Doležal (oba 3,5 z 5).711

V roce 1974 byl předsedou oddílu Jaroslav Pelikán, místopředsedou Dr. Gabriel Máčik, politickovýchovný referent Alois Lanč, jednatel Jaroslav Zajíček, hospodář Oldřich Eisner, trenér Jaroslav Polák, sportovně techn. referent Jan Kalík.712

Klání mezi PO Český Brod a PO Kopidlno, v rámci něhož se hrálo 6 zápasů a turnajů, skončilo výsledkem 98,5 : 96,5. Družstva hrála ve složení: závodní Zvolánek, Vrošvský, Doležal, J. Máčik, Majcher, L. Fodor, Hollerová, Johnová, M. Hrabě, M. Fodor, střední hráči Holler, Kratochvíl, Müller, F. Růžička, Z. Růžička, Kamínek, Klápště, Kubička, Z. Šmejkal, začátečníci ve složení Marečková, Neumann, Valter, P. Fodor, F. John, Kovář, Saska, R. Hrabě, Buch, závodní družstvo v bleskové hře ve složení Zvolánek, Vršovský, L. Fodor, J. Máčik, Doležal, Majcher, Hollerová, Johnová, M. Fodor, Holler. V turnajích jednotlivců skončili ve starších žácích 2. z 27 Hrabě, 3. Müller, 6. Z. Růžička, 8. Wolf, 10. Kratochvíl, 13. Kamínek, 14. Klápště, 15. Šmejkal, 16. Kubička, 17. F. Růžička a 23. Neumann a v mladších žácích 6. Marečková, 12. Hrabě, 13. Saska, 14. John, 15. Fodor, 17. Kovář a 18. Buch.713

Ve finále krajského kola Velké ceny PO SSM byli mezi chlapci 1. z 9 Vršovský (7), 2. Zvolánek (6) a 4. Majcher (4), ve vedlejším finále C 6. z 8 Holler (3) a mezi dívkami 1. z 10 Johnová (7,5).714

V národním finále ČSR Velké ceny PO SSM mládeže skončili 3. z 8 Středočeši ve složení Vršovský, Zvolánek, Řebíček, Johnová, Majcher (vedoucí prof. J. Pelikán).715

Oddílu byl udělen titul „Vzorný“.716

Ve finále 6. přeboru armády v korespondenčním šachu skončil 2. z 13 Valtera s 9,5 body.717

V přeboru ČSR jednotlivců hraném švýcarským systémem na 11 kol skončili 5. Neckář se 7,5 body a děleně 30. Vrabec se 4,5 body. „Stejný bodový zisk měl i Lubomír Neckář, jehož výkon do značné míry ovlivňují časové tísně a který ještě v posledním utkání bojoval o dělení prvního místa.“ V přeboru ČSR žen hraným stejným systémem skončila děleně 12. z 24 Hudcová s 5,5 body.718

Ve Stříbrné věži Zemědělských novin skončila v turnaji žen 2. z 10 Hudcová se 7 body.719

Přebor klubu mladších žáků měl pořadí: 1. Marečková (34), 2. Koula (33,5), 3. Bossanyi (33), 4. Šimáně (27), 5. Valter (26,5), 6. Kovář (26), 7. P. Fodor (24), 8. Barták (23), 9. M. Hušner (20,5), 10. Kopecký (15,5), 11. Saska (11), 12. R. Hrabě (10,5), 13. Vršovská (10), 14. Benedikt a Bláhová (oba 9,5), 16. Koudela (9), 17. John (8), 18. Holý (6) a 19. Chovanec (5,5). Přebor klubu starších žáků měl pořadí: 1. Klusáček (26,5), 2. L. Fodor (25,5), 3. Johnová (22), 4. M. Fodor a F. Růžička (oba 20,5), 6. Müller (20), 7. Klápště (19), 8. Z. Růžička (18,5), 9. Kamínek (16), 10. Kratochvíl (15,5), 11. Wolf (9,5), 12. V. Hrabě a Kubička (oba 9), 14. I. Hušner (4,5), 15. Bláha a Novák (oba 2).720

Přebor klubu měl pořadí: 1. Kalík (10), 2. Šenkář (9,5), 3.Vršovský (8,5), 4. Vopařil (8), 5. Eisner st. (7), 6. Čihák (5), 7. Píša (4,5), 8. Sýkora (4), 9. G. Máčik, 10. Doležal (oba 3), 11. L. Fodor (2,5) a 12. Švec (1).721

Finále mistrovství ČSSR mělo tento výsledek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 B. SB
1 Jansa ½ 1 ½ 1 1 1 ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 1 1 12
2 Hort ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 11
3 Neckář 0 ½ 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 0 1 1 1 9
4 Augustin ½ ½ 1 1 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 63,0
5 Lanč 0 ½ ½ 0 1 0 ½ 0 1 1 ½ 1 ½ 1 1 55,5
6 Mišta 0 ½ 0 1 0 0 0 1 ½ 1 1 1 1 ½ 1 55,0
7 Lechtynský 0 0 ½ ½ 1 1 1 ½ 0 ½ 1 1 0 ½ ½ 8 57,0
8 Prandstetter ½ 0 ½ 0 ½ 1 0 1 1 0 ½ 0 1 1 1 8 54,0
9 Kupka ½ ½ ½ ½ 1 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½
10 Přibyl 0 ½ ½ ½ 0 ½ 1 0 ½ 1 0 ½ 1 1 0 7
11 Fichtl 0 ½ 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ 0 1 0 1 ½ 1 43,0
12 Plachetka ½ 0 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ 1 0 ½ ½ 1 1 42,5
13 Meduna ½ 0 1 1 0 0 0 1 0 ½ 1 ½ 0 ½ 0 6
14 Kubíček 0 0 0 ½ ½ 0 1 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ 1
15 Sikora 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ 4
16 Modr 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 1 0 0 1 0 ½

„Triumf armádného šachu dovŕšil klubový kolega pvých dvoch víťazov Lubomír Neckář, ktorému vyšla nezvyčajná turnajová taktika. Bielymi staval spoľahlivé pevné „domčeky“, zatiž čo čiernymi volil často najostrejšie varianty sicílskej obrany. Svedomitá príprava a dobrá orientácia v časových tiesňach mu vyniesla krásne 3. miesto, ktoré je zatiaľ najväčším úspechom mladého finálového debutanta.“722

„Tabulka nám ukazuje,že naši velmistři jsou skutečně třídou sami pro sebe. Nikdo je vážně neohrozil. Oba velmistři dohromady neprohráli ani jednu partii.Dále nám však tabulka ukazuje,že naši kandidáti mistra se důstojně zařadili mezi mistry sportu a mezinárodní mistry,ba je dokonce předhonili.A nakonec nám tabulka ukazuje,že Český Brod má už své šachové jméno v ČSSR a že se svými nejlepšími hráči zařadil ihned za Prahu před Třinec,Olomouc,Brno atd. Měst Český Brod děkuje Lubomíru Neckářovi a Aloisu Lančovi za vzornou reprezentaci.“723

„Velký úspěch českobrodských šachistů na mistrovství ČSSR

LUBOMÍR NECKÁŘ A ALOIS LANČ MEZI NEJLEPŠÍMI PĚTI V ČSSR

            Českobrodský šach má stále stoupající úroveň.Těžko již hledáme nadpis k těmto vskutku vynikajícím úspěchům.Když českobrodské žactvo stanulo roku 1964,1965,1966 a 1968 na nejvyšším místě v ČSSR,říkali nám: „To jsou jenom žáci,kdy se pochlubíte,že máte také dobré dospělé,nebo alespoň dorost?“ A odpověď přišla velmi brzy.Na konci let šedesátých jsme slavili velké úspěchy v dorostu a v ženách. Lubomír Neckář,Miloš Vrabec,Dana Lančová a Jitka Hudcová v dorostu a Marie Křivánková v ženách se začali pravidelně objevovat ve finále mistrovství ČSSR dorostenců,dorostenek a žen.Vrcholem byl titul dorosteneckého přeborníka ČSSR pro Lubomíra Neckáře. A zase přišli naši příznivci a říkali nám:“To pořád nic není.To je samé žactvo,dorost,ženy,ale v mužích jste ještě nic nedokázali“.Měli svou pravdu,v mužích jsme se dostali nejdál do polofinále, avšak na finále mistrovství ČSSR jsme stále neměli.

            Počátek let sedmdesátých zastihl i naše muže a současně první družstvo na vzestupu. Hraje se už II.liga, v ročníku 1972 – 1973 dokonce I.celostátní liga a naši muži – Lanč,Neckář,Polák a Vrabec bojují v polofinálech už daleko úspěšněji. A přitom /to jako odpověď těm,kteří teď zase tvrdí,že muže sice máme,ale že nám zase chybí žactvo,dorost a ženy/ naše žactvo stále udržuje vysoký standard – 3.místo v ČSSR v daleko těžších podmínkách, Šenkýř v polofinále a Eisner ve finále mistrovství ČSSR dorostenců, Kubičková mistryně ČSSR v dorostenkách a Hudcová se právě vrátila z Polska jako první z mezinárodního turnaje žen – to všechno za leta 1973 – 1974. A jestliže něco nemáme, tedy jsou to dobrovolní pracovníci,které potřebujeme hlavně k mládeži !!

            Vraťme se však k skutečně velkému úspěchu,kterého dosáhli naši dva zástupci na mistrovství ČSSR jednotlivců v Rimavské Sobotě. Mistrovství se zúčastnili prakticky všichni nejlepší hráči ČSSR až na mezinárodního velmistra Smejkala /autonehoda/, mistra sportu Trapla /rovněž zranění po havárii/ a mezinárodního velmistra dr.Filipa. A naši hráči překvapili kdekoho. V prvé řadě překvapili stavitele národního družstva,kteří již před mistrovstvím nominovali naše družstvo pro šachovou olympiádu v Nice ve Francii /červen/ takto: velmistr Hort, velmistr Smejkal, velmistr Jansa, velmistr dr.Filip, mezinárodní mistr Přibyl a mezinárodní mistr Plachetka. Neckář a Lanč skončili daleko před Přibylem a Plachetkou.Dokázali,že by si nominaci spíše zasloužili. Jsme zvědavi,zdali alespoň Československý šachový svaz udělí našim hráčům titul mistra sportu.“724

Z této soutěže byla otištěna partie:725

Neckář (bílý) – Kubíček (černý)

K r á l o v s k á   i n d i c k á : 1 Jf3 Jf6 2 c4 g6 3 g3 Sg7 4 Sg2 0–0 5 0–0 d6 6 d4 c6 7 Jc3 Da5 8 h3 e5. Jiná možnost spočívá v 8 – Se6 a po 9 d5 cxd5 10 Jdd4 Sd7 11 cxd5 Vc8 12 Se3 Ja6 s přibližně vyrovnanou hrou, jak ukázala například partie Neckář–Jansa z téhož turnaje. 9 e4 exd4. Po 9 – Jbd7 10 Dc2 by partie přešla do běžných systémů tohoto zahájení. 10 Jxd4 Dc5 11 Jb3 Dxc4. Slabší by bylo 11 – Db4 pro 12 Se3 atd. 12 Dxd6 a5 13 Se3 Jbd7. Po 13 – a4 by mohlo následovat 14 Vfc1! s hrozbou 15 Jd5 a bílý by stál značně lépe. 14 Vfd1 Db4 15 Dd2. Výhoda bílého je zřejmá. Má prostorovou převahu v centru a černý má obtíže s vývinem svého dámského střelce. 15 – Ve8 16 f4 Jxe4. Pro hrozící 17 e5 je následující oběť kvality prakticky vynucena. 17 Jxe4 Vxe4 18 Sxe4 Dxe4 19 Sf2 h5. Hrozilo nepříjemné 20 Ve1. 20 Dd3! Vynucuje výměnu dam, a to ulehčí realizaci převahy kvality. 20 – Dxd3. Po 20 – De6 by následovalo 21 f5! gxf5 22 Jd4 atd. 21 Vxd3 Sxb2. Když 21 – a4, pak 22 Jd4 a3 23 b4! atd. 22 Vae1! a4. Urychluje prohru, avšak i po lepším 22 – Jf8 se pozice nedala natrvalo držet. Přišlo by 23 Ve8 Sf5 24 Vxa8 Sxd3 25 Vxa5 a černý nemá žádnou naději na záchranu. Po 22 – Kg7 by bílý hrál 23 Ve8 Jf6 24 Ved8 atd. 23 Jd2 Jf6 24 Vd8+. Nikoliv však 24 Jc4? pro 24 – Sf5! 25 Jxb2 a3 ještě s nejasnou hrou. 24 - Kg7 25 Jc4 Sc3 26 Vc1 Sb4. Po 26 – Jd5 27 Vxc3 Jxc3 pokračuje bílý 28 Sd4+ atd. 27 Jb6 Sa3 28 Jxa8 a černý se vzdal. – Poznámky: Jaroslav Šajtar.

Ve víkendovém turnaji osvobození Uhelných skladů Praha se umístili 12. z 60 Vrabec (6,5 z ?), 37. Šenkýř (5), 43. Eisner ml., 44. Chybný (oba 4,5) a 50. Vopařil (4).726

Neckář vyhrál finále přeboru armády s plným ziskem bodů 15 z 15.727

V krajském přeboru mládeže dopadli v předběžných skupinách A 4. z 6 Doležal (2), C 1. z 6 L. Zvolánek (4,5) a 4. Majcher (2) a D 1. z 6 Vršovský (5) a ve finále 1. z 8 Vršovský a 2. L. Zvolánek (oba 5).728 V krajském přeboru žákyň se umístily 1. Johnová, 3. Hollerová, 7. Marečková a 9. Vršovská.729

V celostátním turnaji žactva o pohár Čs. šachu v Rýmařově skončil celkově 5. z 12 Vršovský s 6,5 body, 6. Zvolánek s 6 body a 10. Majcher se 3,5 body.730 O tři roky později čteme: „V bohaté historii tohoto turnaje čteme jména dnes již významných hráčů mladé generace, kteří jsou oporami ligových mužstev. Jsou to (…) Zvolánek (…) a další. Ti všichni prošli zdejším turnajem a zde získávali turnajové zkušenosti.“731 Z této soutěže byla otištěna partie:732

Vršovský (bílý) – Plášil (černý)

Š p a n ě l s k á : 1 e4 e5 2 Jf3 Jc6 3 Sb5 a6 4 Sa4 Jf6 5 d3 b5 6 Sb3 Se7 7 0–0 d6 8 h3. V této pozici celkem zbytečný tah, vhodnější bylo ihned 8 c3. 8 0–0. Zde šlo 8 – Ja5 s likvidací bílého „španělského“ střelce. 9 c3 Ja5 10 Sc2 c5 11 Ve1 Se6 12 Jbd2 Dc7 13 Jf1 Vad8 14 Jg3 Vfe8 15 d4 cxd4 16 cxd4 Vc8 17 Sd3 exd4 (?). Jen rozehrává soupeřovy figury. Lépe bylo ihned 17 – Sc4. 18 Jxd4 Sc4 19 Jgf5 Sd8? Střelec musel ustoupit na f8, aby kryl důležité body d6 a g7. Na d8 překáží navíc souhře vlastních věží. 20 Sf4 Jb7 21 Vc1 Dd7 22 Sxc4 bxc4 23 Df3! Vzhledem k hrozbě 24 Sh6! prakticky vynucuje postup černého pěšce g. 23 – g6 24 Jh6+ Kg7 25 Vcd1 Jh5? Nutné bylo 25 – Jg8. 26 Jg4? Zaváhání, které mohlo zmařit předchozí úsilí bílého. Mnohem silnější bylo 26 Jdf5+!, například 26 – Kh8 27 Sxd6! De6 28 Jd4! atd. 26 – Jxf4 27 Dxf4 Jc5? Černý se revanšuje – po 27 – h5! by byl z nejhoršího venku. 28 Dh6+ Kg8 29 e5! Znovuzískanou příležitost už bílý z ruky nepustí. Nyní zvyšuje působnost svých věží a využívá špatného postavení černé dámy. Tah v partii je mnohem lepší než svůdná kombinace 29 Jf5? gxf5 30 Vxd6, kde sice po 30 – Ve6 31 Vxd7 Vxh6 32 Jxh6+ Kg7 33 Jf5+, resp. 30 – Dc7 31 Vxd8! Dxd8 32 Jf6+ Dxf6 33 Dxf6 bílý vyhraje, avšak po správném 30 – fxg4! 31 Vxd7 Jxd7 32 Dxa6 Sg5 33 hxg4 Je5 vzniká nejasná pozice, kde výhoda bílého již vzala za své. 29 – Je6 30 Jf6+ Sxf6 31 exf6 d5. Pozice černého je již beznadějná, například 31 – Kh8 32 Ve4 Vg8 33 Dxh7+! Po tahu v partii následuje velice působivý závěr. 32 Ve4!! Krásná oběť obou věží, která ihned rozhoduje: po 32 – dxe4 33 Jxe6! Dxd1+ 34 Kh3 Dd6+ 35 g3 černý nezabrání matu. Jinak ovšem hrozí 33 Vh4 s matem a po 32 –g5 33 Jf3! s podobným závěrem jako v partii: 33 – dxe4 34 Jxg5! Dxd1+ 35 Kh2 Dd6+ 36 g3. Černý se po několika tazích vzdal. – Poznámky: Petr Luniaczek.

V bleskovém turnaji družstev o putovní Věž Křivoklátu byl 2. z 16 Slavoj Český Brod (47,5) v sestavě Lanč (14), Polák (11,5), Vršovský (11), Zajíček (11).733

V Zaječicích skončilo A družstvo 2. v sestavě Vršovský, Zvolánek, Majcher, Doležal, Fodor L., Máčik, Johnová (vedoucí Pelikán Jar.) a B družstvo 21. v sestavě Fodor M., Hrabě, Wolf, Holler, Klápště, Hollerová, Marečková (vedoucí Eisner Oldř.).734 3. šachovnici vyhrál Majcher. „V boji o 1. místo hrál Martin s Č. Brodem 3½ : 3½ a ve prospěch slovenských zástupců rozhodl výsledek na 5. šachovnici.“735

Jiří Valtera a Jaroslav Polák zpracovali do rubriky Teorie a praxe zahájení oběť jezdce v Najdorfově sicilské (6.Sg5 e6 7.f4 Se7 8.Df3 Dc7 9.0-0-0 Jbd7 10.Sd3 b5 11.Vhe1 Sb7 12.Jd5).736

Zápas s Lipskem v Kácovci prohrál Český Brod 5,5:10,5.737

V okresním přeboru jednotlivců dopadli 1. z 12 Eisner ml., 2. Šenkýř (oba 8,5), 3. Chybný (8), 4. L. Zvolánek (7,5), 5. Vršovský (7), 6. Vopařil (6), 8. Pelikán (5), 10. Eisner st. (3), 11. G. Máčik (2), 12. Píša (0).

„Vítězství Oldřicha Eisnera ml. ač nejtěsnější bylo naprosto zasloužené. Hraje velmi zodpovědně a solidně. Potřebuje se však zbavit časových tísní, které zapřičiňují jeho dílčí neúspěchy.

            Druhý vítěz Vladimír Šenkýř /též dorostenec/ má naprosto odlišný styl. Jeho partie jsou plny zvratů, hraje riskantně a jeho kombinace jsou někdy nekorektní. Získal v turnaji I. výk. třídu.

            Zdeněk Chybný je typem pozičního šachisty se smyslem pro bezpečnost vlastní pozice. Hraje velmi pevně, ale určitě by měl projevit více bojovnosti v rozhodujících partiích.

Příjemným překvapením turnaje bylo čtvrté a páté místo předních žáků kraje Libora Zvolánka a Františka Vršovského. Zde je vidět dobrá trenérská práce s mládeží i síla žákovského šachu v Českém Brodě.

Svůj standardní výkon podal dlouholetý účastník okresních přeborů Vladěk Vopařil. Jeho šesté místo odpovídá jeho současným možnostem. (…)

Jaroslav Pelikán hrál hluboko pod své možnosti. Nepozorností v dobrých pozicích zaviněnou funkc. starostmi ztrail nejméně dva body a tím i lepší umístění. (…)

Eisner Oldřich st. jako vždy bojoval velmi houževnatě, ale tentokrát se mu příliš nedařilo.

Poslední dva hráči nastoupili jako náhradníci a svou výkoností na tak silný turnaj nestačili.“738

Skupina B České národní ligy (2. liga, jen přejmenovaná739) měla toto pořadí:740

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Sk.
1 ÚPDMJF Praha 6 5 5 7 4 15 47
2 Motorlet Praha 2 3 5 5 6 5 12 41½
3 Škoda Č. Budějovice 5 4 3 5 4 12 39
4 Slavoj Český Brod 4 3 2 4 5 5 12 36½
5 Slavia VŠ Praha C 3 3 5 5 3 5 10 38½
6 Rubena Náchod ½ 5 3 6 5 4 9 35
7 Akuma Ml. Boleslav 3 3 3 6 2 5 8 35½
8 Tesla Karlín B 4 5 3 5 6 7 33
9 Jitex Písek 1 2 4 3 3 3 3 25½
10 Loko Pardubice 4 3 3 3 4 2 2 28½

Přehled výsledků jednotlivců:741

1 2 3 4 5 6 7 8 9 B.
1 Lanč ½ 0 1 ½ 1 1 1 1 6
2 Vrabec ½ 1 ½ ½ 1 ½ 0 0 ½ 4,5
3 Polák 1 0 ½ 0 1 1 1 0 0 4,5
4 Nechanický 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0,5
5 Jedlička 1 1 0 0 1 1 4
6 Pelikán 0 0 0
7 Bureš
8 Neyburský
Kišari ½ 1 1 1 ½ 1 0 0 5
Valtera ½ ½ 0 1 1 1 ½ 0 4,5
Zajíček ½ 0 ½ ½ 1,5
Teichmann 1 1 ½ 0 ½ 0 1 1 5
Eisner ml. 0 1 1
Kalík
Křivánková
Chybný
Šenkýř
Lančová

Ze zápasu s ÚDPMJF se dochovala partie Jedlička-Vávra s komentářem černého:

„1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 0-0 5.Sd3 d5 6.a3 S:c3 7.bc c5 8.Jf3 Dc7 9.0-0(?) dc - (možné i 9..cd 10.cd dc 11. d6 Dc5 12.Sa3 Jb4 s výhodou)- 10.S:c4 cd 11.D:d4 Jc6. 12.Dh4 Je7(?)

(lépe 12..e5 s výhodou černého) 13.Se2 D:c3? - (stále šlo 13..e5)- 14.Sd2 Dc2. 15.Vfc1 De4?? -(hrubá chyba - slepota 15..Df5 pořád šlo) 16.D:e4 J:e4 17.Sb4 Ve8 -(o něco lepší bylo 

17..Jd5)- 18.Sb5 Jc6 19.V:c6 bc. 20.S:c6 Sa6 21.S:e4 Vac8 22.g4 Ved8 23.Jd4 Vc4 24.Sf3 e5 25.Jc6 Ve8(?) - (chtěl jsem hrát 25..e4 26.J:d8 ef 27.h3 Vc8 28.Vd1 Se2 29.Vd2 Vc1+ 

30.Kh2 g5 bílý je vyhraný, ale při nepřesnosti mohu mít věčný šach. Dal jsem přednost materíálnu- ostatně jako téměř vždy-, přitom v této pozici nemá věž proti lehkým figurám žádnou šanci) 26.Ja5 Vc7 27. Vd1 e4?? 28.S:e4 černý vzdal“742

Krajský přebor (I. třídy) skončil výsledkem:743

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B. Sk.
1 Sparta Kutná Hora A 5 5 4 17 49½
2 Sklo Boh. Poděbrady 3 5 6 5 5 4 5 15 45½
3 Spartak Pečky 4 4 5 6 5 12 44½
4 OB Unhošť 5 4 3 4 6 12 42½
5 Doly Kladno B 3 3 4 4 5 4 6 11 45½
6 Lokomotiva Rakovník 3 2 4 ½ 3 6 11 40½
7 Slavoj Český Brod B 3 3 5 4 2 4 10 39
8 Spolana Neratovice 3 5 3 5 8 39
9 Baník Příbram 4 4 4 4 2 4 4 5 8 36
10 SONP Kladno 2 6 3 4 4 4 30½
11 Sparta Kutná Hora B 3 3 2 2 4 3 4 2 27½

Přehled výsledků jednotlivců:744

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B.
1 Kišari 1 1 1

volno

3
2 Teichmann ½ 1 0 ½ 1 ½ 0 3,5
3 Valtera 1 0 0 1 2
4 Eisner ml. 0 1 0 0 1 0 2
5 Kalík 1 0 ½ 0 1 1 1 ½ 0 ½ 5,5
6 Zajíček ½ ½ 1 1 0 0 1 ½ ½ ½ 5,5
7 Chybný ½ ½ 0 0 1 1 1 0 1 ½ 5,5
8 Šenkýř 1 1 0 1 0 0 0 1 4
Kubičková
Hudcová 0 1 1
Vopařil 0 ½ 0 0 1 0 ½ 1 3
Eisner st. 0 1 0 0 1
Hušek
Vršovský 1 1 2
G. Máčik
Lančová 1 1
J. Máčik
Píša 0
Doležal

U zápasu Kutná Hora B – Český Brod B v kutnohorské kronice čteme k partii Stehlík ml. – Vopařil: „Při této partii se prokazatelně netočila velká ručička u hodin Vopařila – došlo též k ostré kontraverzi mezi přihlížejícím Dr Měřičkou a patriotickým, nekriticky smýšlejícím Zajíčkem. Dá se čekat, že naše A družstvo bude v Českém Brodě čekat nejsilnější sestava – jako nástroj „krevní msty“…! Inu, rozhodovat se ale přece jen bude na 64 polích.“ 745 K zápasu Český Brod B – Kutná Hora A pak toto: „Domácí tým pod dojmem jakési „svaté války“ vůči Kutné Hoře nastoupil poprvé v nejsilěnšjí sestavě. K velkému zadostiučinění Jaroslava Zajíčka nad námi vyhráli“746 A nakonec ještě: „Co řekli po vítězném utkání: (…) Stehlík: Vedle velké radosti mám ještě navíc zadostiučinění, že se Českobrodským nějak nevydařila jejich „svatá válka“ proti nám…!“747

Krajský přebor II. třídy (krajská soutěž) měl pořadí:748

1 2 3 4 5 6 7 8 B. Sk.
1 Lokomotiva Kolín C 3 4 5 5 6 13 31
2 Slavoj Čáslav 3 4 5 13 30
3 Sklo Boh. Poděbrady B 2 2 4 8 23
4 Sokol Sendražice 1 4 3 6 7 21½
5 Lokomotiva Kolín E 1 ½ 6 18
6 Lokomotiva Kolín D 2 4 4 16½
7 Spartak Pečky B 1 ½ 3 3 15½
8 Slavoj Český Brod C 0 2 0 2 2 12½

Přehled výsledků jednotlivců:749

1 2 3 4 5 6 7 B.
1 Kubičková
2 Hudcová ½ 0,5
3 Vopařil 0 1 1
4 Eisner st. ½ 1 1,5
5 L. Zvolánek 0 0
6 Vršovský 1 1 2
7 G. Máčik ½ ½ 0 1
8 J. Máčik ½ 0 0 0,5
Sýkora
Píša 0 0 0 1 0 1
Čihák ½ 0 1 0 1 2,5
Doležal ½ 0 0,5
Beneš 1 1
Švec ½ 0 ½ 0 0 1
Hušek

Zápas s Pečkami B hrálo C družstvo v sestavě Eisner st., Vršovský, Píša, Čihák, Doležal, Beneš.750

Z 2. ligy byla otištěna partie:751

Běták (bílý) – Polák (černý)

(Ze zápasu Motorlet Praha–Slavoj Český Brod)

S i c i l s k á : 1 e4 c5 2 Jf3 Jc6 3 d4 cxd4 4 Jxd4 g6 5 c4 Jf6 6 Jc3 Jxd4 7 Dxd4 d6 8 e5. Nezvyklý tah. Zpravidla se hraje Se3 a Dd2 s klidnou hrou, ve které si bílý udržuje prostorovou převahu, nebo c4–c5 s figurovou hrou. Bílý se rozhodl opustit vyšlapané cestičky a zvolil tah, který se dosud neobjevil. Domnívám se však, že zvolené pokračování je přece jen slabší než uvedené možnosti bílého. 8 – dxe5 9 Dxe5 Sg7 10 Db5+. Plán bílého byl nyní 10 – Dd7 11 Dxd7+ Sxd7 12 f3 Sc6 13 Se3 0–0 14 0–0–0 Vfd8 15 Se2, tedy postupně přejít do koncovky, kde by měl převahu pěšce na dámském křídle. I když by i potom pozice byla celkem vyrovnána, přece by se lépe hrála bílému. Určitou roli měl i psychologický moment – věděl jsem, že soupeř dobře ovládá techniku koncovek. Proto jsem se rozhodl zaměřit na pozici, která by nebyla soupeři příliš příjemná. A tak jsem obětoval pěšce 10 – Sd7 11 Dxb7 0–0 12 Se2 Da5 13 0–0 Vab8 14 Df3 Vfc8. Do této pozice jsem směřoval. Bílý má obtíže s vývinem dámského křídla a všechny jeho figury stojí pasivně. Tuto pozici hodnotím jako „hratelnější“ pro černého. Ukazuje se, že systém s e4–e5 není pro černého nijak nebezpečný. 15 Vd1. Snaží se o aktivní protihru, neboť hrozí 16 Jd5. Přesto však preventivní 15 h3 by bylo solidnější. 15 – Sg4 16 De3 Vb6. Obtížný tah. Černý totiž musí hrát aktivně. Znamená to ovšem dát druhého pěšce. 17 Sxg4 Jxg4 18 De4? Vážná chyba. Bílý měl důsledně nabídnutého pěšce vzít a nechat si ukázat, jak chce černý útočit. Uvažoval jsem o možnosti 18 Dxe7 Ve6 19 Dh4 Je5 20 Vd5 Jxc4! s aktivní hrou. Ale uplatnit souhru černých figur v omezeném čase by bylo ještě obtížné. Nyní vedení útoku bude již snadné. 18 – Dh5 19 h3 Jxf2! Oslabené postavení bílého krále a nevyvinutá dámská věž – to rozhodne boj ve prospěch černého. 20 Kxf2 Sxc3 21 Vd5 f5 22 Dxe7 Sf6 23 Dd7. Nebo 23 De2 Dh4+ 24 Kg1 Kf8! s hrozbou Ve8 i Vxc4. 23 – Vd8 24 Da4 Dh4+ 25 g3. Ulehčuje černému výhru. Ovšem i po 25 Kf1 Vc8 s dalším De4 a Ve8 by partie rychle skončila. Samozřejmě bych neměnil dámy. Bílý by rovněž nemohl dobře 26 Dxa7 pro Dxc4+ 27 Kg1 Dxd5 28 Dxb6 Sd4+ atd. 25 – Sd4+ 26 Ke2 De4+ 27 Kd1 Ve8 28 Dxe8+. Jen tak lze krýt mat. 28 – Dxe8 29 Vxd4 De5 30 Vd8+ Kf7 31 Sf4 De4! Proti Dh1+ a Vxb2 není dobré obrany – po 32 Kc1 rozhodne 32 – Dxc4+. Bílý v časové tísni pokračoval ještě 32 Kd2 Vxb2+ 33 Kc3, ale po 33 – Vc2+ se před matem vzdal. – Poznámky: Jaroslav Polák.

Neckář hrál celostátní ligu za ÚDA Praha. „V armádním celku se vyznamenal Neckář, který s 11½ bodem ze 13 možných podal (na 7. šachovnici) absolutně nejlepší individuální výkon ze všech účastníků tohoto ročníku celostátní ligy.“752

V akademickém přeboru ČSR v Brně skončil 6. z 24 Vrabec se 7 body z 11.753

V akademickém mistrovství ČSSR – kvalifikačním a tréninkovém turnaji k MS VŠ družstev v Hrazanech skončil 2. ze 13 Vrabec s 9 body.754 Do tohoto turnaje postoupil až jako náhradník. „Než však mohl v klidu do Hrazan, kde se mistrovství konalo, odjet, musil ještě dopoledne obhájit diplomovou práci.“755

V družstvu Československa na vysokoškolském mistrovství světa v Teeside hráli na 1. šachovnici Neckář (4,5 z 13), na 2. šachovnici Lanč (6 z 12) a jako náhradník Vrabec (1 z 3). „V předběžné skupině jsme celkem hladce zvítězili“756 Ve finálové skupině pak Československo skončilo skončilo 7. z 10 s 15 body.757  Z této soutěže byly otištěny partie:758

Cox (Irsko)–Neckář (ČSSR)

S i c i l s k á : 1 e4 c5 2 Jf3 Jc6 3 d4 cxd4 4 Jxd4 Jf6 5 Jc3 d6 6 Sc4 e6 7 Se3 a6 8 De2

Se7 9 0–0–0  Dc7 10 Sb3 Ja5 (Jiná možnost je 10 – 0–0 11 g4 Jxd4 12 Vxd4 b5 13 g5 Jd7 s oboustranně ostrou hrou. V partii Roth–Kristiansen, hrané v posledním kole finálové skupiny A, pokračoval bílý 14 Dh5 a po Vd8 15 Vg1 g6 16 Dh6 Vb8 17 Vg3 b4? 18 Vh3 Jf8 19 Vc4!! s rozhodující výhodou bílého.) 11 g4 b5 12 g5 Jxb3+ (Horší je Jd7 pro 13 Sxe6! s prudkým útokem.) 13 axb3 Jd7 14 h4 (Za úvahu stálo 14 Jf5 exf5 15 Jd5 Dd8 16 exf5 Sb7 17 f6 Sxd5 18 Vxd5 gxf6 19 Vhe1 Vg8 a bílý má nebezpečný útok za obětovanou figuru. Jiná možnost pro bílého spočívala v postupu 14 Dh5, ale jak ukázal průběh partie Musil–Neckář, ČSSR B–Slovinsko, Mariánské Lázně 1974, dostane černý po Jb6 15 b4 Ja4 lepší hru.) b4 15 Ja4 Jc5 16 Jxc5? (Podle Neckáře bylo přesnější 16 f3 a nyní nelze e5 pro 17 Jf5 Jxb3+ 18 Kb1 Sxf5 19 exf5 Jc5 20 Jxc5 dxc5 21 f6 s útokem bílého.) dxc5 17 Jf3 a5 18 Jd2 a4 19 bxa4 Vxa4 20 Jc4 0–0 (Nyní již hrozí Va1+ s dalším Vd8+ atd.) 21 Dg4 Sa6 22 b3 Sxc4! (Vede nejrychleji k výhře. Oběť kvality je zcela korektní.) 23 bxa4 (Po 23 bxc4 následuje b3 24 cxb3 Da5! s matovým útokem.) De5 (Nyní hrozí Da1+, Kd2, Dc3+ a b3 atd.) 24 Vh3 (Po lepším 24 Kb1 následuje b3! a černý dostane rozhodující útok.) Da1+ 25 Kd2 Dc3+ 26 Kc1 b3 a bílý se před matem vzdal.

Lanč (ČSSR)–Stean (Anglie)

S i c i l s k á : 1 e4 c5 2 Jf3 e6 3 d4 cxd4 4 Jxd4 Jf6 5 Jc3 d6 6 g4 h6 (Po 6 – a6 7 g5 získá bílý lepší hru. Tah v textu platí v současné době za nejlepší pro černého.) 7 Sg2 (V úvahu přichází okamžité 7 g5 hxg5 8 Sxg5 a6 9 Dd2 Sd7 10 0–0–0 Jc6 11 h4 Dc7 12 Se2 0–0–0 13 f4 s menší výhodou bílého nebo 8 – Jc6 9 Dd2 Db6!? s nejasnou hrou.) Jc6 8 h3 Sd7 9 0–0 a6 10 Se3 Se7 11 f4 Dc7 12 Jb3 Vc8 (Plán výstavby, spojený s vývinem Ja5, vyhlíží lépe. Rovněž i okamžité 12 – 0–0 bylo lepší než tah v partii.) 13 Df3! (Bílý má již zřetelnou výhodu. Připravuje útok na královském křídle a černý již nemá vhodnou možnost protihry.) b5 14 a3 0–0 (Černý měl původně v úmyslu zahrát 14 – g5, ale zjistil dodatečně, že po 15 e5 dxe5 16 fxg5 e4 17 Df2 hxg5 18 Sb6 s dalším 19 Jxe4 je jeho postavení kritické.) 15 h4 d5!? (Jedině správný pokus o protiútok. Hrozilo již nepříjemné 16 g5 se zdrcujícím útokem.) 16 g5 (Podle Lanče bylo přesnější zahrát nejprve 16 e5 a pak teprve 17 g5. Po tahu v partii mohl černý tahem 16 – dxe4! 17 Dg3 Jh5 18 Dg4 g6 19 Jxe4 získat šance na úpornou obranu.) hxg5? (To je však již prohrávající chyba.) 17 hxg5 Jxe4 18 Jxe4 dxe4 19 Dh3! e5 (Po 19 – g6 následuje 20 Sxe4 s dalším 21 Vf2 a 22 Vh2 atd.) 20 f5 Jd4 21 Sxe4 (K závěrečnému útoku jsou bílé figury umístěny ideálně a černý již nemá žádnou vhodnou šanci na obranu.) Dc4 22 Jd2 Dc5 23 Vf2 a černý se vzdal. Hrozí zdrcující 24 Vh2 atd.

V turnaji o pohár SNP v Kolíně byli 2. z 12 Michálek (8), 4. Teichmann (7,5) a 8. Kalík (4,5).759

V krajském přeboru dorostenců se umístili děleně 3. ze 14 Eisner s 8,5 body a 5. Šenkýř s 8 body.760

Český Brod uspořádal polofinále a finále přeboru dorostenců. „Na hladkém průběhu turnajů mají zásluhu i osvědčení funkcionáři v čele s ředitelem turnaje prof. Jaroslavem Pelikánem z Českého Brodu.“761

Na pionýrské olympiádě v Prešově hrálo družstvo ČSSR C ve složení Zvolánek, Vršovský, Kincl, Poláchová.762

V bleskovém krajském přeboru (Zadinův memoriál) skončili ve finále A 1. z 12 Lanč (9,5), 6. Vršovský, 7. Valtera (oba 5,5) a 11. Nechanický (3), ve finále B 3. za 12 Michálek (7) a ve finále C 7. z 12 Doležal s 6 body.763

Bleskový krajský přebor družstev měl pořadí:764

1 Ml. Boleslav A        32

2 Český Brod A          31,5

3 Brandýs                   28

4 Hostivice                 25

5 Kladno                     24,5

6 Kutná Hora              23

7 Čáslav                     21,5

8 Český Brod B          17,5

9 Pečky                       11,5

Družstvo s náskokem 12 bodů vyhrálo II. třídu bleskového přeboru v Praze a postoupilo do I. třídy.765

Na Primátkách města Děčín jako jediní žákovští reprezentanti Středočeského kraje se umístili 2. z 28 Vršovský (6,5 z 8) a děleně 6. L. Fodor (4,5).766

Za reprezentační družstvo okresu Kolín v zápase proti okresu Nymburk hráli Píša, Doležal, L. Fodor, M. Fodor, Klápště a Kratochvíl.767

Přebor žákovských družstev v Kolíně vyhrálo mezi 11 celky českobrodské pionýrské družstvo (L. Fodor, M. Fodor, Doležal, Müller), hrálo též B družstvo (mj. Kamínek a Pelikánová).768

Na mistrovství spřátelených armád v Leningradě skončil 9. ze 14 Neckář s 6,5 body.769

Ve čtyřzápase reprezentačních družstev do 25 let ČSSR a NDR ve východním Německu v Zinnowitzi přispěl Neckář 2,5 body ze 4 k celkové remíze 16:16.770

V Memoriálu Karla Tauchmanna (bleskový okresní přebor) skončili ve finále A 10. z 12 Michálek se 4 body a ve finále B 1. z 12 Šenkýř s 8,5 body a 4. Vršovský se 7,5 body.771

V bleskovém turnaji o pohár Rudého práva byl Lanč 9. z 18 se 17 body ze 34.772

V zápase armádních družstev ÚDA Praha-CDSA Moskva Neckář remizoval s Podgajcem a porazil Karaseva a Vrabec prohrál se Svěšnikovem. Celkem zápas skončil prohrou 7,5:4,5. Ze zápasu byla otištěna partie:773

Poziční léčka

KARASEV – NECKÁŘ

K r á l o v s k á   i n d i c k á : 1. Jf3 Jf6 2. g3 g6 3. Sg2 Sg7 4. c4 0–0 5. d4 d6 6. 0–0 c6 7. Jc3 Da5 8. d5. Principiální pokračování. Při klidných pokračováních jako např. 8. e4 se černý dostane po Dh5 k protihře na královském křídle. 8. – Db4 9. Jd2 cxd5 10. a3 Db6 11. cxd5. Pravda, černý průzkumnou expedicí své dámy poztrácel dost času. Ale ani figury bílého nestojí právě ideálně. 11. – Sd7. Rychlá mobilizace královské věže je prevencí proti pokusům bílého o iniciativu na královském křídle. 12. Jb3 Vc8 13. Se3 Dd8 14. h3. Úvod k chybnému plánu. Správné bylo 14. Sd4 s dalším 15. e4 a případně ještě posílením bodu c4 po 16. Vfe1 a 17. Sf1. 14. – Ja6 15. Dd3? Příčina všech obtíží černého. Ještě zde bylo na místě 15. Sd4 s dalším 16. e4. 15. – Se8! Poziční léčka, do které se bílý chytí. 16. Jb5? Při tomto tahu se zřejmě bílý domníval, že černý musí hrát b6, načež by ovšem po 17. J5d4 nebo i 17. J3d4 stál katastrofálně. 16. – Jd7! Ukazuje se, že pěšec a7 je nezranitelný. Po 17. Sxa7 Je5 by bílý ztratil jezdce a po 17. Jxa7 Jdc5 18. Jxc5 Jxc5 19. Sxc5 Vxc5 by zatoulaný jezdec už nenašel cestu k návratu. 17. Db1 Jb6 18. a4?! Pokračování J5d4 Jc4 19. Sc1 Db6 se zahnáním všech figur bílého se ovšem bílému nelíbilo a tak obětuje pěšce za zápletky a iniciativu. 18. – Jxa4 19. J3d4 Jb6 20. De4 Jc5 21. Dh4 Jb3! Elegantní kombinace, kterou černý odvrací útok bílého již v zárodku. Nelze 22. Vxa7 pro Jxd4. 22. Jxb3 Sxb5 23. Jd4 Sc4 24. Jc6. Jediná obrana proti hrozící ztrátě druhého pěšce. 24. – bxc6 25. Sxb6 Dxb6 26. Dxc4 c5 27. Vfb1 Vcb8 28. Va3 Db4 29. Dc2 a5. Hra bílého je ztracena vzhledem k trvalé slabině b2, kterou nemůže trvale bránit. 30. Se4 a4 31. Va2 c4 32. Vba1 f5! 33. Vxa4 Vxa4 34. Vxa4 Dxb2 35. Vxc4?! Ještě poslední pokus v časové tísni. Po výměně dam by ovšem černý snadno vyhrál postupem volného pěšce. 35. – fxe4 36. Vc8+ Kf7. Ne ovšem Vxc8 37. Dxc8+ Kf7 38. De6+ s remízou věčným šachem. 37. Dxe4 a bílý zároveň překročil čas. Po 37. – Db1+ s výměnou dam by ovšem byla partie rozhodnuta.

Ve vánočním bleskovém turnaji v Sendražicích skončili ve finále A 1. z 16 Lanč (12), 7. Nechanický a 8. Polák (oba 8) a ve finále B 5. z 16 Michálek s 9 body a 15. Kalík se 3 body.774 V simultánce se Salo Flohrem jako jediný zvítězil Polák.775

Ve vánočním turnaji v Hradci Králové „talentovanému Neckáři se příliš nedařilo“ a skončil děleně 5. ze 14 se 7,5 body.776

Dochovaly se výsledky přeboru klubu. Výsledky hlavní skupiny:777

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1 František Michálek ½ 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 + 9,5
2 Libor Zvolánek ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 8,5
3 František Vršovský 0 0 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 8
4 Jan Kalík 0 ½ 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 7,5
4 Jaroslav Zajíček 0 ½ 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 7,5
6 Vladimír Šenkýř ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 6,5
7 Zdeněk Chybný 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ 0 ½ 1 + 4,5
8 Oldřich Eisner st. ½ 0 0 0 0 ½ ½ 1 ½ 0 + 4
9 Vladěk Vopařil 0 0 0 0 0 ½ 1 0 ½ 1 1 4
10 Jaroslav Pelikán 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ ½ + 1 4
11 Jiří Doležal 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 2
12 Ivo Píša - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Vedlejší skupina A – přebor dorostu a žen:778

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. SB
1 Jarmila Kubičková ½ ½ 1 1 1 0 1 ½ 1 1 1 1 1 10,5
2 Jan Majcher ½ 1 0 0 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 10 54,5
3 Dana Lančová ½ 0 1 ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 50,5
4 Milan Fodor 0 1 0 1 ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 9,5 48
5 Ladislav Fodor 0 1 ½ 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 47,5
6 Jana Johnová 0 0 0 ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 9
7 Jan Máčik 1 0 1 1 0 0 ½ ½ 1 1 ½ 1 1 8,5
8 Jana Hollerová 0 0 0 0 1 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 6
9 Jiří Čihák ½ ½ 0 0 0 0 ½ 0 ½ 0 1 1 1 5 22
10 Gabirel Máčik 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 5 16,75
11 Vladimír Hrabě 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ½ 1 ½ 3
12 Miroslav Sýkora 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ 2,5
13 Miroslav Klusáček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 1,5
14 Miloš Wimmer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 1

Vedlejší skupina B:779

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. SB
1 Michal Müller ½ 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10,5
2 Zdeněk Růžička ½ 1 ½ 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 53
3 František Růžička 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 51
4 František Kamínek 0 ½ 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9,5 52
5 Josef Kratochvíl 1 0 0 1 ½ 1 0 0 1 1 1 1 1 9,5 51,75
6 Karel Hladík 0 1 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 46,75
7 Zdeněk Holler 1 1 0 0 0 0 1 ½ 1 1 1 ½ 1 8
8 Václav Klápště 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 5 19
9 Otakar Wolf 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 ½ 1 0 1 5 18,75
10 Vladimír Novák 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ½ 1 1 1 4,5 16,75
11 Stanislav Švec 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ ½ ½ 1 1 4,5 13,75
12 Jindra Pelikánová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 1 2,5
13 Milan Tocháček 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 0 0 0 ½ 2
14 Martina Vršovská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0,5

Simultánky se Salo Flohrem v Pečkách v roce 1975 se z Českého Brodu účastnili Eisner, Michálek a ještě jeden hráč s nečitelným podpisem.780

V okresním přeboru jednotlivců v bleskové hře skončili 1. z 9 Nechanický (6) a 7. Michálek (3,5).781

V krajském finále PO SSM byli nejlepší z chlapců Vršovský a z dívek děleně Johnová. „Zdařilou soutěž řídil prof. J. Pelikán za pomoci řady dalších obětavých funkcionářů.“782

V Šachovém festivalu pionýrů a mládeže vyhrála turnaj žákovských družstev 1. ZDŠ Český Brod ve složení Dočekal, Mašín, L. Fodor, M. Fodor, Dočekal, Johnová, Holerová. V utkání reprezentačních družstev Prahy a Středočeského kraje se hrála také partie Polášek-Zvolánek.783

V turnaji žáků a Pohár SRPŠ Kopidlno skončila jako 3. ZDŠ Český brod.784

Na zbraslavském turnaji mládeže skončil v kategorii pionýrských pětičlenných družstev 2. ze 14 Český Brod.785

Turnaj šestičlenných žákovských družstev v Praze 9 vyhrál mezi 15 družstvy Český Brod.786

Zápas s Lipskem v Lipsku prohrál Český Brod 17:12.787

Skupina B České národní ligy 1974/1975:788

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1 Slavia VŠ Praha A 6 7 20 57
2 Slavoj Český Brod 4 5 6 7 19 56½
3 Motorlet Praha 4 3 4 4 6 6 13 50
4 Slavia VŠ Praha C 3 5 5 6 4 4 6 12 48
5 Šk. České Budějovice 4 4 12 45½
6 Sp. Tesla Karlín B 2 3 5 5 5 5 5 12 44
7 Sl. Hradec Králové B 2 4 4 4 6 11 44
8 Akuma Ml. Boleslav 4 4 4 3 4 4 3 6 9 43½
9 Vodní stavby Tábor 2 3 4 4 4 2 7 9 40
10 Rubena Náchod 2 4 3 4 5 4 4 8 39
11 Sp. Kutná Hora 1 3 2 2 6 6 32
12 Jitex Písek 1 2 2 3 1 4 1 28½

U některých výsledků zápasů jsou uvedeni bodující hráči, můžeme proto sestavit neúplný přehled výsledků jednotlivců:789

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B.
1 Lanč 1 ½ 1 1 ½ 4
2 Neckář 1 ½ 1 1 3,5
3 Jedlička 1 1 1 ½ 3,5
4 Polák 1 1 1 1 ½ 4,5
5 Valtera ½ ½ 1 0 ½ 2,5
6 Nechanický ½ 1 ½ ½ 2,5
7 Michálek 1 ½ ½ 1 1 4
8 Zajíček ½ 1 1 1 3,5
Šenkýř 1 1
Teichmann ½ 1 1,5

KP I. třídy měl pořadí:790

1 Lokomotiva Rakovník        8   2   1            18           58 : 30

2 Slavoj Český Brod B          6   3   2            15           50 : 38

3 SB Poděbrady                     5   4   2            14           47 : 41

4 Akuma Mladá Boleslav B   4   3   4            11        43½ : 44½

5 Sokol Hostivice B               5   1   5            11           42 : 46

6 Baník Příbram                    4   2   5            10        47½ : 40½

7 BSS Brandýs n. L.              3   4   4            10           45 : 43

8 Doly Kladno B                    3   4   4            10           42 : 46

9 OB Unhošť                         4   2   5            10        41½ : 46½

10 Spartak Pečky                   4   1   6            9          41½ : 46½

11 Spolana Neratovice          4   1   6            9          38½ : 47½

12 SONP Kladno                   2   1   8            5             29 : 59

U některých výsledků zápasů jsou uvedeni bodující hráči, můžeme proto sestavit neúplný přehled výsledků jednotlivců:791

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B.
1 Michálek 1 1 1 3
2 Teichmann ½ ½ 2
3 Eisner ml.
4 Kalík 1 1 2
5 Chybný ½ 0,5
6 Šenkýř ½ 1 1 2,5
7 Zajíček 1 1 1 3
8 Zvolánek 1 ½ 1,5
Vršovský 1 1 2
Pelikán ½ 0,5
Vopařil
Hudcová
Kubičková
Lančová
Majcher
Eisner st.
Čihák
Máčik
Píša
Doležal

Z ČNL byla otištěna partie:792

Přecenil pozici

POLÁK – VOBOŘIL

Národní liga,

Slavoj Český Brod – Slavia VŠ Praha

C a r o - K a n n : 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Sf5 4. h4 h4. Asi lepší než 4. – h6 5. h5 Sh7 6. Sd3 Sxd3 7. Dxd3 s prostorovou převahou bílého. 5. c4 e6 6. Jc3 Se7. Obvyklé je 6. – Jbd7 7. cxd5 cxd5 8. Sg5 a bílý má přece jen více možností. Po tahu v partii musí bílý hledat správný plán vývinu. 7. Jf3 Sg4 8. cxd5. Předčasné, pokud je černý jezdec na b8. Lepší bylo 8. Sg5. 8. – cxd5 9. Sg5 Sxg5 10. hxg5 Jge7. Černý si nemohl dovolit Sxf3 11. Dxf3 Dxg5 12. Jb5 s útokem bílého. 11. Da4+. Nyní se Jb5 bílému nezamlouvalo pro Kf8. Smyslem tahu v partii je uvolnit jezdce f3 a držet rovnou hru. 11. – Jbc6 12. Jh4 a6 13. Se2 b5 14. Dd1 b4? Černý začíná přeceňovat svou pozici. Správné bylo 14. – Sxe2 15. Jxe2 Db6 s plánem g6, Kd7 a Vhc8 s tlakem na dámském křídle. 15. Ja4 Sxe2 16. Kxe2. Bílý má oba jezdce na kraji šachovnice a znemožněnou rochádu. Avšak ani šachové zákony nelze chápat dogmaticky – jezdci kontrolují důležitá pole b6, c5, f5 a g6 a král je celkem v bezpečí a v případě potřeby může i krýt pěšce d4 16. – Da5? Další omyl – dáma bude ze hry a pěšec b4 je slabý. 17. b3 Ja7 18. Vac1 Jb5 19. Dd2! g6. Černý potřebuje spojit věže a nechce rochovat pro 20. g6 – ztrácí však tempo, které bílému pomůže. 20. Vc5 0–0 21. a3 Vfc8. Po 21. – Jc3+ 22. Ke1 by černý ztratil pěšce. 22. axb4 Dd8 23. g4! hxg4? Ulehčuje bílému vedení útoku. Nejlepší bylo 23. – Jc6 24. hxg5 Jcxd4+ 25. Kf1 Jxb3 26. Df4 gxh5 s obrannými možnostmi. 24. Df4 Jc6. Teď už je pozdě. Černý navíc oslabuje královské křídlo a svou příležitost dostane konečně Jh4. 25. Jxg6! Hrozí prosté 26. Vh8+ a nelze 25. – fxg6 pro 26. Dh2. 25. Jbxd4+ 26. Kd1 Kg7 27. Vh7+! a černý se vzdal. Jaroslav Polák

Na partii Neckář – Prandstetter později vzpomínal černý:793

Neckář L. – Prandstetter E.

II. liga 1975

(bílý: Kg1, Dh6, f3, g3, h4, černý: Kc8, Db5, Vc7)

Partie se hrála v rozhodujícím zápase mezi  VŠ Praha a Českým Brodem o postup do I. ligy. V zápase byla poslední a rozhodovala o výsledku celého zápasu – musel jsem ji vyhrát, abychom postoupili.

1…Kb7? Mí kolegové z družstva se chytili za hlavu – k okamžité výhře vedlo 1…Db1+ 2.Kh2 Vc2+ 3.Kh3 Dh1+ 4.Kg4 Vc4+ 5.f4 Dd1+ 6.Kg5 Vc5+! (to jsem neviděl) 7.f5 Dd2+. A tak po 2.De3! Dc5 3.Dxc5 Vxc5 4.Kg2 Kc6 5.g4 Kd6 6.f4 Kd5 7.h5 Ke4 8.Kg3 vznikla klíčová pozice této koncovky. Bílý hrozí zahrát h6 s dalším g5 a dosáhnout známé teoretické remízy. Po 8…Vc3+ 9.Kh4 Kxf4 10.h6 Vc1 11.Kh5 nebo 10…Ke5 11.h7 Vc8 12.Kg5 bílý remizuje.

(bílý: Kg3, f4, g4, h5, černý: Ke4, Vc5)

8…Vc6!! Když už se takový tah zahraje, zdá se být jednoduchý. Černý vyčkává a nutí bílého zahrát g5 ještě dříve, než stihne zahrát h6 – to mu totiž umožní obsadit pole f5. 9.g5 Vc3+! Teď už lze po 10.Kh4 Kxf4 11.h6 Vc1 12.Kh5 Kf5! s výhrou. 10.Kg4 Vc1 11.Kg3 Po 11.h6 Vg1+ 12.Kh3 Kxf4 nebo 12.Kh5 Kf5! 13.Kh4 Kxf4. 11…Vg1+ 12.Kf2 Vg4 13.h6 Kf5! Aby kryl pole g6. 14.Ke3 Vh4! Bílý se vzdal, protože je vytempován. Malé přiznání: pozici po 8. tahu bílého jsem vpašoval do své příručky koncovek (abych se mohl na stará kolena vychloubat, že jsem spoluvytvářel teorii koncovek).

Tahle partie byla pro mou šachovou kariéru klíčová: jednak mi došlo, že jsem schopen za šachovnicí tu a tam něco vymyslet, jednak mě potěšilo, že jsem tím někomu (mým zesinalým kolegům, kteří už se loučili s postupem do I. ligy) udělal radost. A tak jsem se ve svých 26 letech začal šachu věnovat o trochu více, než dosud; o rok později jsem byl už reprezentantem.

V Celostátní lize za družstvo Ústřední dům armády Praha uhrál Vrabec 1 ze 3 a pomohl k titulu mistra republiky. 794

Krajský přebor žákyň mezi 9 hráčkami vyhrála Johnová.795

Mezinárodní mistrovství ČSSR mělo tento výsledek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 B. SB
1 Hort ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 ½ 1 1 10,5 72
2 Suetin ½ ½ 0 ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 10,5 71,5
3 Uhlmann ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 1 1 1 ½ 1 1 ½ 1 9,5
4 Jansa ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 9 67,75
5 Tajmanov ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 9 64,25
6 Vogt ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 8,5 60,5
7 Schmidt ½ ½ 1 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 8,5 59
8 Spiridonov 0 0 1 ½ 0 ½ 1 0 1 ½ 1 0 1 1 1 8,5 56
9 Augustin ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 8
10 Přibyl ½ ½ 0 1 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ 0 0 6,5 51
11 Lechtynský 0 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 1 6,5 42,75
12 Barcza 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ 1 1 6
13 Neckář 0 0 0 ½ 0 ½ 0 1 ½ 0 1 1 1 0 0 5,5 39,25
14 Rukavina ½ ½ 0 ½ ½ ½ 0 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ 1 5,5 39
15 Lanč 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ 0 0 1 0 0 1 ½ 0 4,5
16 Estévez 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 0 0 1 0 1 3,5

„Najmladší reprezentanti Neckář a Lanč predvádzali bojovné výkony, ale trpia na vážny nedostatok a to na chronické (často až neuveriteľne velké, skoro nezvládnuteľné) časové tiesne. To vyplýva azda z toho, že majú málo príležitostí k hre v podobných súťažiach a chýba im rutina v rozhodujúcich fázach hry.“796

Z této soutěže byla otištěna partie:797

Augustin,J - Lanč,A A46

ch. ČSSR Brno, 12.05.1975

1.Jf3 c5 2.c3 (Pozvání do sicilských vod bílý s díky odmítá…) 2...Jf6 3.d4 e6 4.Sg5 h6

5.Sxf6 Dxf6 6.e4 (a dává přednost plavbě po neprozkoumanych končinách) 6...Jc6 7.a3 d6

8.d5 exd5 9.exd5 Je5 10.Sb5+ Kd8 (První příznaky blížící se bouřky) 11.Jbd2 g5 12.0–0

Jxf3+ 13.Jxf3 Sg4 14.Ve1 Sxf3 15.gxf3 Sg7 (Bezpečnější bylo Se7) 16.Da4! Dxf3??

 (Toto námořní pirátství bude krutě potrestáno. Nutné bylo změnit kurs 16..Df5 s dalším Se5

a překrytím sloupce e, i když po 17.Da5 b6 18.Da6 by měl černý koráb v patách trestnou

expedici) 17.Se8! (Piráti v obklíčení - hrozí mat) 17...Df5 (Poslední pokus o proražení

blokády končí po) 18.Ve6!! (potopením lodi a smrtí náčelníka postrachu moří - mat nelze

krýt. JK - Brněnský večerník 1975) 1–0

V Zaječicích skončilo družstvo 14. v sestavě Vršovský, Fodor, Doležal, Fodor, Klápště, Doč., Hollerová, Johnová, Pelikánová (vedoucí Pelikán,Hrabě).798

Na mezinárodním turnaji v Děčíně byl třetí Vršovský.799

V mezistátním zápase reprezentačních družstev do 25 let s NDR se hrál na 1. šachovnici souboj Neckář-Vogt 0:1 1:0. Bodem tak přispěl k celkovému vítězství 11 : 9.800

Ve velké ceně Havířova mezi 14 hráči „přesvědčivě zvítězil“ Neckář s 10,5 body.801

Turnaj SNP v Kolíně vyhrál Michálek.802

V krajském přeboru mužů se umístili děleně 7. z 14 Vršovský se 6,5 body a 13. Kišari se 4 body. V krajském přeboru žen byla 2. ze 7 Hudcová se 4,5 body a děleně 6. Vršovská s 0,5 bodem. 803 V bleskovém turnaji na závěr sjezdu skončili ve finále A 5. ze 14 Lanč se 7,5 body a 14. Nechanický se 3 body a ve finále C 1. ze 14 Valtera s 9 body.804

V krajském přeboru dorostu byli 2. ze 14 Vršovský s 10 body, 3. Šenkýř s 8,5 body a 4. Zvolánek se 7 body.805 V polofinále přeboru dorostu skončili ve skupině A 6. z 12 Šenkýř se 6 body, ve skupině B děleně 7. z 12 Vršovský se 6 body a ve skupině C 3. Zvolánek se 7 body. Posledně jmenovaný postoupil do finále, jehož výsledek ukazuje tabulka. Šenkýř byl ve finále II 2. z 12 se 6,5 body.806

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. SB
1 Ftáčnik 1 ½ 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 Polášek 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 1 8
3 Řezníček ½ ½ 1 0 ½ 1 1 ½ ½ 1 1 37,25
4 Mokrý 0 ½ 0 1 1 1 ½ 1 1 1 ½ 34,00
5 Nun 0 ½ 1 0 ½ ½ 1 1 ½ 1 ½
6 Němec 0 ½ ½ 0 ½ 0 0 1 1 1 1
7 Brajko 0 0 0 0 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 5
8 Semotam 1 0 0 ½ 0 1 ½ ½ 0 0 1
9 Zvolánek 0 0 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ 1 ½
10 Sobotka 0 0 ½ 0 ½ 0 0 1 ½ ½ 0 3 14,75
11 Vokáč 0 0 0 0 0 0 ½ 1 0 ½ 1 3 11,00
12 Csomós 0 0 0 ½ ½ 0 0 0 ½ 1 0

V korespondenčním krajském přeboru 1974-1975 skončil 2. z 11 Michálek s 8,5 body.807

V sezóně 1975/1976 se začala pořádat Velká cena ČSSR mládeže. „Příležitostí k měření sil na vyšší než okresní úrovni však bylo málo, takže vítanou skutečností se jevil fakt vzniku Velké ceny ČSSR žákovských a dorosteneckých družstev, což byly setiály turnajů pořádaných po celém Československu. Na konci sezóny se každému družstvu započítalo 5 nejlepších výsledků a stanovilo konečné pořadí.“808 Informace o účasti Českého Brodu jsou k dispozici až od poloviny 80. let. Předtím není jisté, s jakým výsledkem a zdad vůbec se účastnil.

V Zadinově memoriálu (bleskový krajský přebor) byli ve finále A 2. z 12 Lanč (9,5) a ve finále B 1. z 12 Šenkýř a 4. Michálek (oba 8).809

Vršovský byl 2. z 10 se 6,5 body ve skupině A na šachovém výcvikovém táboře v Harrachově.810

Na zájezdu do Jugoslávie a Rakousku byli v sestavě reprezentačního družstva také Neckář a Lanč. Hrály se partie v dvojzápasech se Slovinskem Musil-Neckář 0:1, Lanč-Puc ½ a Neckář-Puc 1:0, Bajec-Lanč ½ a se Štýrskem Neckář-dr. Wittmann ½, Danner-Lanč 0:1 a dr. Wittmann-Neckář ½, Lanč-Danner 1:0. Pomohli tak k výhrám 14:6 a 16:4.811

Ze zájezdu byla otištěna partie:812

Neckář,L - Puc,S E66

Portorož /ČSSR B-Slovinsko/, 10.1975

1.Jf3 Jf6 2.g3 g6 3.Sg2 Sg7 4.c4 0–0 5.0–0 c5 6.d4 d6 7.Jc3 Jc6 8.d5 Ja5 (Módní varianta, jejíž nevýhodou však je, že černý jezdec a5 se později těžko dostává do boje) 9.Jd2 a6 10.Dc2 Vb8 11.b3 b5 12.Vb1 (Bílý dospívá k názoru, že vyměna věží v dané pozici bude pro něj výhodná. Možné však je i 12.Sb2) 12...e6 (Zde se hraje i okamžité 12...e5. Po následující odpovědi bílého stojí tento tah černého důležité tempo, neboť výměna na d5 by šla k duhu bílému) 13.Sb2 e5 14.Jd1 Jh5 (Snaha o protihru na královském křídle. Černý chce prosazovat postup f7-f5-f4) 15.e3 f5 16.f4 e4 17.Sxg7 Jxg7 18.Dc3 Sd7 19.Jf2! b4 (Bílý má již jasnou poziční převahu. Hrozí prosadit postup g3-g4 a rozvinout útok na královském křídle, např. g4, gxf5, Kh1, Vg1 atd.) 20.Dc1 Jb7 21.g4 fxg4 22.Jdxe4 De7 23.Db2 Vbe8 24.Vbe1 h6 (Hrozilo 25.Jg5) 25.Jg3 Dh4 (Po 25....h5 26.Jge4 by se jezdec dostal na g5) 26.e4! Vxf4 27.Jd3 Vxf1+ 28.Vxf1 Dg5 29.Df2! De7 30.e5! (Rozhodující průlom, jímž si bílý uvolní pěšce dámského křídla) 30...dxe5 31.Je4! Sf5 32.Jdxc5 Jxc5 33.Dxc5 Dxc5+ 34.Jxc5 (Partie je rozhodnuta ve prospěch bílého. Převaha černého na královském křídle je bezvýznamná) 34...e4 35.Ve1 e3 36.d6! Vd8 37.Jb7 Ve8 (Nebo 37...Vd7 38.Sc6! a černý nezadrží postup bílých pěšců v centru) 38.c5 (a černý se vzdal. Proti dalšímu postupu c5-c6, d6-d7 atd. nemá uspokojivou obranu.) 1–0

Na přeboru ČSR družstev v bleskové hře byl na první šachovnici 2.-4. se 4 body ze 7 Lanč ze středočeského družstva, které skončilo 7. z 8.813

V Kritčkově memoriálu v Kladně skončil 9. z 12 Michálek se 4,5 body.814

V krajském přeboru družstev v bleskové hře skončil Český Brod 3. ze 16 se 64,5 body (asi z 90).815

V okresním bleskovém přeboru skončili ve finále A 1. z 16 Šenkýř se 13,5 body a 5. Michálek s 10 body a ve finále B 7. z 8 Ivo Píša se 6,5 body ze 14.816

Na pásmovém turnaji mistrovství světa ve Vrači (Vraca) v Bulharsku skončil Neckář děleně 10. ze 16 se 7,5 body.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 B.
1 Georghiu ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 ½ 1
2 Matanovič ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 1
3 Sigurjohnson ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 1 1 9
4 Matulovič ½ ½ ½ 0 1 1 ½ ½ 1 0 0 ½ 1 1 1 9
5 Sax ½ ½ 0 1 0 1 ½ ½ 0 ½ 1 ½ 1 1 1 9
6 Jermenkov ½ ½ ½ 0 1 0 ½ ½ 1 1 0 ½ 1 ½ 1
7 Vogt ½ 0 ½ 0 0 1 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1
8 Ree ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½ 8
9 Winterson 0 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 1 8
10 Radulov ½ ½ ½ 0 1 0 ½ ½ ½ 1 0 ½ 1 ½ ½
11 Neckář ½ ½ 0 1 ½ 0 0 0 ½ 0 1 ½ 1 1 1
12 Bednarski ½ 0 ½ 1 0 1 ½ ½ ½ 1 0 ½ 1 0 0 7
13 Duebal 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½
14 Čerňak 0 0 1 0 0 0 ½ 0 1 0 0 0 ½ 1 1 5
15 Strobel ½ 0 0 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ 0 1 ½ 0 0 4
16 Letcelter 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 0 1 ½ 0 1

„Odjížděl jsem na pásmový turnaj do bulharského města Vraca s určitými obavami. Neměl jsem dosud mnoho příležitostí startovat ve velkých mezinárodních turnajích – kromě účasti v armádních a studentských turnajích to bylo vlastně jen mezinárodní mistrovství ČSSR v Brně. A teď pásmový turnaj se šesti velmistry a šesti mezinárodními mistry! I zkušení mezinárodně ostřílení borci s velmistrovským titulem reptali, že je to velmi silně obsazený turnaj a přitom mohou z něho postupovat jen první dva! To na úvod, abychom si uvědomili, že – podle mého názoru – byl tento pásmový turnaj relativně nejsilnější.

            Domů jsem se pak vracel se smíšenými pocity: měl či neměl bych být spokojen se svým výsledkem? Zůstal jsem pouhé dva body za vítězem, což mohu považovat za úspěch. Stejně jako své skóre se šesti velmistry - 2½:3½. Přitom mně však o půl bodu uniklo splnění normy mezinárodního mistra; ještě v poslední partii turnaje jsem ji mohl dosáhnout, ale tato partie s Reem se mi nepodařila – prohrál jsem ji. A to je právě ten nedostatek zkušeností: měl sem slušný finiš, ze čtyř partií před posledním kolem jsem získal 3½ bodu, porazil jsem Matuloviče, Čerňaka a Strobela a remizoval jsem s Matanovišem, ale na poslední, pro mě tak důležitou partii už nezbyly síly…

            Nakonec bych chtěl vzdát chválu a uznání bulharským pořadatelům. Turnaj se hrál v městě Vraca, asi 120 kilometrů od Sofie, ubytování i stravování bylo perfektní, hrací sál vyhovující a velmi dobře osvětlen. Horské okolí města poskytovalo unaveným šachistům dost příležitostí uklidnit se v malebné přírodě. A ještě musím poznamenat, že mně Bulhaři – novináři i diváci, kterých se na každém kole scházely dvě či tři stovky – dost fandili. Škoda jen, že jsem nedosáhl o toho půl bodu více!

            Myslím, že v partii s Čerňakem jsem nehrál špatně:“817

ČERŇAK – NECKÁŘ

A l e c h i n o v a   o b r a n a : 1. e4 Jf6 2. e5 Jd5 3. d4 d6 4. Jf3 Sg4 5. h3. Častěji se hrává 5. Se2. 5. – Sxf3! Ne ovšem 5. – Sh5? 6. g4 Sg6 7. e6. 6. Dxf3 dxe5 7. dxe5 e6 8. De4 8. Sc4 Jc6! 8. – Jd7 9. Sc4 c6 10. 0–0 g6!? Po 10. – Je7?! 11. Jd2! Jg6 12. Jf3 útok černého na pěšce e5 vázne a pozice černého je značně stísněná. 11. Jd2 Sg7 12. Jf3 0–0. Možné bylo i okamžité b5. 13. a3 b5 14. Sa2 Db6 15. Ve1 Vfe8 16. Dh4 Dc7! 17. De4. 17. Jg5 h6 18. Je4? Dxe5. 17. – a5 18. c4 Snaží se čelit nástupu černého na dámském křídle, ovšem zároveň se projevuje slabost b sloupce. 18. – bxc4 19. Sxc4 Veb8. S plánem a4, Jc5, Jb3. 20. h4 h5 21. b3 Vb7 22. Sd2 Vab8 23. Vab1 Sf8! S tím, že po 24. a4 Sb4! 25 Sxb4 Vxb4 s jasnou převahou. 24. g4? V úvahu spíše přichází 24. Jg5 Sxa3? 25. Jxe6!, proto 24. – Jc5 25. Df6 Sg7! 24. – Jc5 25. Dc2 hxg4 26. Jh2 Dd8. Vynucuje následující zjednodušení hry, pak se projeví slabost bílých pěšců. 27. Sg5 Se7 28. Sxe7 Dxe7 29. Sxd5 cxd5 30. Jxg4 Jd7 31. Ve3 Dxh4 32. Vg3 Kg7 33. Kg2 Dg5!? Po Vh8? 34. Dc6 Va7 35. Dd6 s nejasnou hrou. 34. Ve1 Df4 35. Vee3 Dd4! Černý chce ovládnout po Dc5 a Vc7 důležitý c sloupec. 36. Dc1 Vh8. Samozřejmě ne Dc5? pro 37. Vc3 a Dh6+. 37. Ve1 Vh5 38. Dc8 Da7 39. Dd8 Db8 40. Dxa5 Vxb3 41. Dd2! Vb1! 42. Vh3 Db2! 42. – Vxh3 43. Kxh3 Vxe1 44. Dxe1 Db3+ 45. De3 Dxe3 46. fxe3 ještě s těžkou koncovkou. 43. Dxb2 Vxb2 44. Vc3. Jediné. 44. – Jb6 45. Jf6. 45. Vc7? Vg5 46. Kg3 Vb3+. 45. – Vg5+ 46. Vg3 I po 46. Kh1 Jc4! 47. f4 Vgg2 48. Vh3 g5! by bílý dlouho nevzdoroval. 46. – Vxg3+ 47. Kxg3 g5! 48. Je8+ Kg6 49. Jd6 Jc4 a bílý se po několika tazích vzdal.

Ree,H - Neckář,L B14

Vraca zt, 10.1975

1.c4 c6 2.e4 d5 3.exd5 cxd5 4.d4 Jf6 5.Jc3 e6 6.Jf3 Jc6 (Tento tah platí podle teorie za neuspokojivý, protože dovoluje bílému pohodlně provést ideu nástupu na dámském křídle. Tak se stalo i v této partii, ve které se hrálo jen na jednu branku) 7.c5 Je4 8.Dc2 f5 9.Sb5 Sd7 10.0–0 g6 11.Sxc6 Sxc6 12.Sf4 Sg7 13.Se5 0–0 14.Sxg7 Kxg7 15.Je5 Dc7 16.Vfe1 Vac8 17.f3 Jf6 18.b4 Vce8 19.Vab1 Ve7 20.b5 Se8 21.b6 axb6 22.Vxb6 Sc6 23.a4 Va8 24.Jb5 Sxb5 25.axb5 Va3 26.Db2 Va4 27.Va1 Vxa1+ 28.Dxa1 Jd7 29.Jxd7 Vxd7 (Pozice černého je prohraná. Proto obětuje pěšce e6 s nadějí, že zaktivizuje své figury) 30.Vxe6 Df4 31.Dc3 Kf7 32.De3 Dh4 33.De5 Dd8 34.f4 h6 35.h3 h5 36.Kh1 h4 37.Kh2 (Černý je v zugzwangu) 37...Vc7 38.Vd6 De7 39.Dxd5+ 1–0818

„Rovněž Luboš Neckář bojoval velmi dobře, ale ztráta poslední partie jej připravila o splnění normy pro titul mezinárodního mistra.“819

O tomto úspěchu psali i v tisku:

„Aktuální otázka...

... pro L. Neckáře ze Slavoje Český Brod: Jak se vám dařilo na pásmovém turnaji? „Jsem i nejsem spokojen. Tento pásmový turnaj ve Vrace v Bulharsku byl podle mého mínění relativně nejsilnější – hrálo zde šest velmistrů a šest mezinárodních mistrů. Proto výsledek, dva body za vítězem, není nijak špatný. Např. s velmistry jsem „prohrál“ jen 2,5:3,5. Dokonce se Sigurjohnssonem jsem zbytečně prohrál, ačkoliv jsem měl lepší pozici, a partii se Saxem jsem remizoval, ale byla hladce vyhraná – v časových tísních jsem se připravoval o body. A proto také ta určitá nespokojenost, vždyť jen půl bodu mě dělilo od splnění normy mezinárodního velmistra! V posledním kole mně stačila remíza s Reem, ale tato partie se mně nepodařila. Chce to více zkušeností z podobných turnajů!“ – L. Neckář je k sobě přísný, přesto jeho výsledek v silně obsazeném pásmovém turnaji je milým překvapením!“820

Neckář,L - Matulovič,M

Vraca zt, 1975

(bílý: Ke3, Vb1, Je2, b3, c4, g4, h4, černý: Ke5, Vc2, Ja5, b6, c5, e4)

Luboš Neckář na pásmovém turnaji v Bulharsku přerušil partii s velmi zkušeným jugoslávským velmistrem Matulovičem v následující pozici. Na první pohled je vyhraná pro bílého, ale musel překonávat ještě značné těžkosti. Vyrovnal se s nimi, a proto píšeme, že se mu podařilo tak výborného světového šachistu porazit! - Bílý před pečetěním váhal mezi třemi pokračováními: h5, Vd1 či Vf1. Tah 42.h5? bílý zavrhl pro silnou hrozbu černého: Jc6! 43.h6 Jd4 44.Ve1 (samozřejmě ne 44.Jxd4 cxd4 mat!) 44.Vb2! 45.h7 Vxb3+ 46.Kf2 Vh3. - Nejrychleji vedlo k cíli 42.Vd1!, např. 42...Vb2 43.Vd5+ Ke6 44.Jf4+ Kf7 45.g5 a postup spojených pěšců se nedá zastavit. - Ovšem bílý pečetil též silný tah: 42.Vf1 Vb2 43.Vf5+ Kd6 43...Ke6! 44.Jf4+ 44.Jc1!! (Na pohled paradoxní tah, jehož síla se ukazuje hlavně ve variantě: 44...Vc2 45.h5! Vxc1 46.h6 Ve1+ 47.Kf2 Vh1 48.Vh5! - nyní je kryt důležitý pěšec b3 a postupu pěšců na královském křídle nemůže nic zabránit) 44...Vh2 (Po 44...Jxb3 45.Jxb3 Vxb3+ 46.Kxe4 Vc3 47.Vf6+ Kc7 48.h5 je věžová koncovka pro černého beznadějná) 45.h5 Vh1 46.Je2! Jxb3 (V cestě černých pěšců brání pěšec c4!) 47.Kxe4 Vh2 (Rychlý konec by byl 47...Vh3 48.Vd5+ Ke7 49.Vd3!) 48.Vd5+ Ke7 49.Jf4 Jd2+ 50.Kd3! Jf3 51.Ke3 Jd4 52.g5 Vc2 53.Ke4 Vxc4 54.Ve5+ Kf7 55.g6+ Kg7 56.Ve7+ (a černý se po několika tazích vzdal. Poznámky L. Neckář) 1–0821

Neckář,L – Sax,G A40

Vraca zt, 04.1975

1.Jf3 c5 2.g3 g6 3.c3!? (Vyhýbá se složitým variantám královské indické, v níž je Sax velkým znalcem) 3...Sg7 4.d4 cxd4 5.cxd4 d5 6.Je5! (Partie přešla do neobvyklé varianty Grünfeldovy obrany) 6...Jd7 7.Jxd7 Sxd7 8.Jc3 Jh6!? (Po nabízejícím se 8...e6 přijde 9.Se3 Je7 10.Sh3! Jf5 11.Sxf5 gxf5 12.Dd2! s výhodou) 9.Sxh6! Sxh6 10.Db3 0–0! (Na 10...e6 11.e3 b6 12.Sb5!) 11.e3 e5?! (Riskantní pokus o zostření pozice a rozehrání dvou střelců; přesnější bylo 11...Sf5 12.Sg2 e6 13.0–0 jen s malou výhodou bílého) 12.dxe5 Sc6 (Co jiného?) 13.Sg2! (Přirozeně ne 13.0–0–0? d4 14.Vxd4 Dxd4) 13...d4 14.Sxc6 dxc3 15.Sd5! cxb2 16.Vb1 Sg7 (I po 16...Da5+ 17.Ke2! Vac8 18.Vxb2 Vc3 19.Dxb7 nemá černý žádné vyhlídky na úspěšné pokračování partie) 17.f4 Da5+ 18.Kf2 Vac8 19.Vxb2 b6 20.Vd1 Vc3 21.Db4! Vc2+ 22.Kf3 Dxb4 (Po 22...Vxb2 23.Dxb2 se "zásluhou" špatného střelce a slabého pěšce f7 stane černá pozice neudržitelná) 23.Vxb4 Vxh2 24.Sb3! (Pozice černého je strategicky prohraná, musí se spoléhat na taktické protišance, které mu vyjdou, protože bílému zbývaly na hodinách pouhé dvě minuty...) 24...h5 25.Vd7 g5 26.fxg5 Sxe5 27.Ve4! Sb8 (S hrozbou Vh3) 28.Vee7? (Vyhrávalo ihned 28.g6! Kg7 29.gxf7! Vh3 30.Ve8 Vxg3+ 31.Kf2 h4 32.Vxf8 Kxf8 33.Vd8+) 28...Kg7 29.Sxf7? (Definitivne pouští výhru z rukou, ještě po 29.Vxf7+ Vxf7+ 30.Sxf7 nemohlo být o výhře pochyb) 29...Sd6! 30.Vxd6 Vxf7+ 31.Vxf7+ Kxf7 32.Vd7+ Kg6 33.Vxa7 Kxg5 34.Va6 Vb2 35.a4 Kf5 36.a5 bxa5 37.Vxa5+ Kg6 38.e4 Vb1 (a soupeři se po několika tazích shodli na remíze. I ztráta této bodové půlky připravila Neckáře o splnění normy mezinárodního mistra!) ˝–˝822

Neckář byl jako náhradník člen reprezentačního družstva ve 4. kvalifikační skupině mistrovství Evropy družstev. Bodem ze dvou partií pomohl k výhře a postupu do finále. Hrály se partie Neckář-Sznapik 1:0 a Neckář-Niklasson 0:1.823

Ve velké ceně PO SSM skončil 3. z 24 Český Brod.824

Ve vánočním bleskovém turnaji v Sendražicích „potřetí zvítězil Lanč (Sj Český Brod) s 9½ z 11 a získal trvale krásný broušený pohár.“825 7. skončil Nechanický s 5,5 body a ve finále C 9. z 12 Kalík se 4 body.826

V bleskovém přeboru Prahy Český Brod vyhrál I. třídu mezi 14 družstvy s 90 body a postoupil do přeborové skupiny.827

Ve vánočním bleskovém turnaji skončil v I. finále 6. ze 14 Nechanický se 7,5 body.828

V přeboru ČSR skončil děleně 17. z 38 Vrabec s 5,5 body (asi z 9).829

Na turnaji v Benecku skončili děleně 20. z 36 Šenkýř a Zvolánek s 5 body z 11.830

Pro zajímavost, v roce 1976 měl Neckář elo FIDE 2330.831

V krajském finále pionýrské sportovní ligy skončila mezi dívkami 5. z 10 Pelikánová s 5 body.832

Turnaj svazáckých dvojic vyhráli Zvolánek a Majcher.833

Na Zlaté věži Polska (masový postupový turnaj) „největšího úspěchu dosáhla J. Hudcová ze Sj Český Brod, která si z Polska odvezli již všechny tři věže (zlatou, stříbrnou i bronzovou)“.834

Lubomír Neckář měl v Pečkách přednášku (30 účastníků) a simultánku (+22 =1 -0).835

Zápas s Lipskem ve Velkém Šenově prohrál Český Brod 24:29.836

Na turnaji Žilinské veže skončil 2. ze 14 Lanč s 8,5 body. „prehrál prvé dve partie, ale potom skvele doťahoval“ a (dosud kandidát mistra) splnil normu mistra sportu. Z turnaje byla otištěna partie:837

Drama v časovej tiesni

CSERNA – LANČ

K r á ľ o v s k á   i n d i c k á : 1. Jf3 Jf6 2. c4 g6 3. g3 Sg7 4. Sg2 0–0 5. 0–0 d6 6. Jc4 d6 7. d4 Da5 8. h3 e5. V partii Keene–Quinteros se osvědčilo 8. – Sf5?! po nepresnej odpovedi bieleho 9. Jd2. Ale po správnom 9. Jh4! s hrozbou e4 a prípadne neskoršie f4 by bol biely dosiahol výhodu. 9. e4 Jbd7. Na turnaji v Manile 1974 bral Torre proti Portischovi 9. – exd4 a po 10. Jxd4 Dc5 11. Jb3 Dxc4 12. Dxd6 a5 13. Sf4 a4 14. Vfc1! Jh5 15. Sf1 De6 16. Jc5 vznikla zložitá hra, v ktorej napokon biely udržal vrch. 10. Se3 Ve8 11. Dc2 Jf8 12. d5 cxd5 13. cxd5 Sd7 14. a3 Vec8 15. b4 Dd8. Biely podľa osvědčených receptov chce uplatňovať šance na dámskom krídle, ale podcenuje protiakciu súpera na kráľovskom, ktorá sa ukáze priebojnejšou. 16. Jd2 Jh5 17. Dd3 f5 18. Jb3 f4! 19. Sd2 g5 20. g4 Jf6 21. a4 h5 22. f3 Jg6 23. a5 Sf8! Kryje pešiaka d6 a uvolňuje cestu dáme k útoku. Už teraz sa zdá, že väčšie výhliadky na presadenie svojho plánu má čierny. 24. Vfc1 De7 25. Jb5 Dh7 26. Se1 hxg4 27. hxg4 Jxg4! Sľubná obeť figúry. Biely kráľ nemá dostatočnú ochranu, jeho figúry sú vzdálené na dámskom krídle a ťažko mu prídu na pomoc. To je v začínajúcej sa časovej tiesni vážny moment. 28. fxg4 Sxg4 29. Vxc8 Vxc8 30. Vc1 Vxc1 31. Jxc1 Dh5. Výmenou veží pomohol biely jen súperovi, ktorého záverečnému útoku už nič nestojí v ceste. Ešte v 28. ťahu sa musel pokusit o obranu ťahom 29. Jd2. 32. Jxa7 f3 33. Sf1 Jf4 34. De3 Sh3 35. Df2. Po 35. Sxh3 Jxh3+ 36. Kf1 Dg4 nepokryje mot, práve tak ako po 36. Kh2 Jf2+ 37. Kg3 Dh3+ atď. Po urobenom ťahu mohol čierny okamžite vyhrať ťahom Sg2, ale při nedostatku času zabudol na túto možnosť, hoci tak pôvodne chcel hrať. 35. – Sxf1 36. Kxf1 Dh1+ 37. Dg1 Dh3+ 38. Kf2 g4. Tu dráma partie vyvrcholila. Už vo vrcholnej časovej tiesni s kontrolnou zástavkou na spadnutí, zahral biely Kf2–h2?! Samozrejme musel urobiť ťah kráľom a dostal mat. Ale ani po 39. Dg3 Sh6 by sa nebol ubránil. 39. Ke3 f2+ 40. Kxf2 Df3 mat.

Neckář byl jmenován nositelem čestného titulu mistr sportu a byl otištěn jeho medailonek i s fotkou:838

„LUBOMÍR NECKÁŘ se narodil 21. srpna 1950 ve Škvorci, povoláním pedagog. Odchovanec a věrný člen šachového oddílu Slavoj Český Brod, který v práci s mládeží patří k nejlepším v ČSSR.

            Šachu se věnuje od dětských let a s úspěchem se účastnil dorosteneckých přeborů ČSSR i vysokoškolských soutěží, jeho výkon však byl často nepříznivě ovlivňován špatným hospodařením s časem. Význačného úspěchu jako dorostenecký přeborník ČSSR 1968 dosáhl na juniorském mistrovství světa ve Stockholmu 1969, kde obsadil šesté místo za Anderssonem (zvítězil Karpov). Reprezentoval ČSSR i na vysokoškolských mistrovstvích světa 1972 v Grazu (Rakousko) – 3. šachovnice a 1974 v Teeside (Anglie), kde svým výkonem na 1. šachovnici přispěl k čestnému umístění našeho mužstva.

            Technickou normu pro udělení titulu mistra sportu splnil na mistrovství ČSSR 1974 v Rimavské Sobotě, kde dosáhl 9 bodů z 15 partií a obsadil třetí msto (hned za velmistry Jansou a Hortem). Ve své první těžké soutěži – mezinárodním mistrovství ČSSR v Brně – hrál podstatně hůře a s 5½ b. z 15 skončil 13.–14., lepší výkon podal na pásmovém turnaji k mistrovství světa ve Vraca (Bulharsko), kde dosáhl padesátiprocentního výsledku.

            V šachu miluje složitý a živý boj, který však vyžaduje mnoho sil a času.“

Skupina B České národní ligy měla toto pořadí, díky němuž tak Český Brod opět postoupil do Celostátní ligy:839

1   Český Brod                       6   5   0            17        54½ : 33½

2   Motorlet Praha                  7   3   1            17        51½ : 36½

3   Hradec Králové B             6   2   3            14           54 : 34

4   Tesla Karlín B                   7   0   4            14        47½ : 40½

5   VŠ Praha C                        5   2   4            12           43 : 45

6   Č. Budějovice                   4   3   4            11        48½ : 39½

7   Pardubice                          4   3   4            11        44½ : 43½

8   Tábor                                 3   4   4            10        39½ : 48½

9   Ml. Boleslav                      3   3   5            9          44½ : 43½

10 Náchod                              3   2   6            8          37½ : 50½

11 U. S. Praha                        3   1   7            7          40½ : 47½

12 Blatná                                1   0 10            2          22½ : 65½

Zápas s Táborem hrálo družstvo v sestavě Neckář, Lanč, Vrabec, Jedlička, Polák, Valtera, Šenkýř, L. Zvolánek.840

Krajský přebor (I. třídy) měl pořadí:841

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1 Sparta Doly Kladno A 6 3 6 6 6 6 20 65½
2 Sparta Kutná Hora 2 6 6 4 7 19 56
3 Slavoj Český Brod B 5 4 6 4 4 6 6 15 51
4 OB Unhošť ½ 4 6 5 5 5 6 13 46½
5 Baník Příbram 2 2 6 4 13 46½
6 Spartak BSS Brandýs 2 2 5 4 4 2 11 40½
7 Lokomotiva Kolín 2 3 4 3 3 9 43
8 Sklo Boh. Poděbrady 3 3 4 5 6 9 40
9 Akuma Ml. Boleslav B 2 2 4 4 5 5 3 4 9 38½
10 Sparta Doly Kladno B 2 4 2 3 6 3 3 6 40
11 Sokol Hostivice B ½ 1 3 5 6 35
12 SSM OSP Beroun 2 2 2 4 1 24½

U některých výsledků zápasů jsou uvedeni bodující hráči, můžeme proto sestavit neúplný přehled výsledků jednotlivců:842

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B.
1 Michálek 0 1 ½ 1 ½ 3
2 Valtera ½ ½ 1
3 Vršovský ½ 0,5
4 Šenkýř 1 1 1 3
5 Zvolánek ½ 1 1,5
6 Teichmann ½ 1 ½ 2
7 Zajíček ½ ½ ½ 1,5
8 Pelikán 0 ½ ½ 1
Kalík 1 1 2
Chybný 1 1 2
Vopařil ½ 1 1,5
Majcher ½ 1 1,5

V KP žen hrála dvě družstva Českého Brodu.843

Z 2. ligy byla otištěna partie:844

Zadržte čas!

VESELÝ (Motorlet A) – LANČ (Český Brod)

S i c i l s k á : 1. e4 c5 2. Jf3 Jc6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 d6 6. Se3. Použitelný tah, jehož výhodou je menší obehranost. Nevýhody má onen tah také, ale tak už to na tom světě bývá. 6. – e6. Černý volí přechod do scheveningenské výstavby; jinak by ho nikdo nemohl kárat ani za Jg4, e5, nebo g6. 7. f4 Se7 8. Df3 Sd7. Vedle 8. – 0–0 a 8. – e5 třetí možnost, jak dokončit vývin. Protože po tomto tahu vzniká pozice, kde je vzorových partií velmi málo, zahajují oba hráči vlastně zde lidovou tvorbu. 9. Se2 Jxd4 10. Sxd4 Sc6. Po 10. – 0–0 11. 0–0–0 Da5 je pro černého nebezpečné 12. e5. 11. Dg3! Da5 12. 0–0 0–0 13. Vad1. Pěšec e4 je ovšem stále tabu pro zranitelnost pěšce g7, teď už dokonce s matem. 13. – Vfd8 14. Kh1 Vac8. Mobilizace sil je dokončena, teď je důležité neztratit čas. 15. e5 Je8. Po výměně na e5 by vzal bílý pěšce, a po sloupci f by černému znepříjemňoval život. 16. f5! Nejostřejší postup, po kterém dostane boj prudké obrátky. 16. – dxe5 17. fxe6. V souvislosti s devatenáctým a dvacátým tahem důsledné pokračování v zápletce, která zbavuje černého hlavně spousty minut na ciferníku. A protože se hraje tempem 50 tahů za 2½ hodiny… 17. – f6 18. Se3 Sb4. Tak si představoval konec motanice černý, ale záplatka pokračuje. 19. Sd3! Sxd3 20. Dh3! Překvapení pro soupeře, který se náhle ocitá před obtížným dilematem; má sice o figuru více, avšak sotva si může dovolit vystavit svého krále bombardování bílé dámy a střelců. Protioběť Vxd3 zažehnává bezprostřední nebezpečí, avšak postup pěšce na e7 s napadením věže na c8, šachy bílou dámou na e6 a další možnosti útoku proti oslabenému královskému křídlu – to nebyla perspektiva, která by černého lákala. 20. – e4. A přece bylo asi 20. – Vxd3 nejpřesnější. Tah v partii se sice přímo nabízí, vede však nakonec k pozici po 24. tahu, kde bude černý s kvalitou méně vzhlížet ke Caisse s prosbou o půl bodu. 21. e7! Pointa 16. tahu. 21. – exd3. Při jiných tazích musí černý vždy počítat s nekrytou věží na c8 nebo s šachem bílého střelce na c4. 22. De6+ Kh8 23. exd8D Vxd8 24. bxc3 Jc7! Jediný správný tah. Po 24. – Dxc3 nebo i po 24. – dxc2 ihned zakončí partii 25. De7! s hrozbou matu na f8. 25. Dg4 Ve8! Přes krajní nedostatek času se černý brání znamenitě. Nebylo dobré 25. – Dxc3 pro 26. cxd3 a když Vxd3, tu 27. Vc1! s event. 28. Vxc6 a 29. Dc8+. 26. Sd4? Ne nadarmo se říkává, že v soupeřově časové tísni třeba hrát tak, jako by časové tísně nebylo. V zápalu boje jsem se dal strhnout k tahu v partii v domnění, že svému soupeři kladu léčku, na níž – při praporku v poloze bezmála horizontální – může snadno ztroskotat. Daleko lepší bylo 26. Vxd3 s dobrými vyhlídkami na výhru. Teď se karta začne obracet. dxc2! Českobrodský mistr levou rukou zahnal svůdnost 26. – Ve4? 27. Vxf6!! nebo 26. – Ve2? 27. Vxf6 Sxg2+ 28. Dxg2 atd., pravou rukou pak důrazně upozorňuje bílého, že optimismus by se nemusil vyplatit. 27. Vde1. Lépe ihned 27. Vc1. Bílý už ztratil nit. 27. – Dxa2! A v roentgenu černé dámy a střelce se objevuje bod g2. 28. Vc1 Jd5! 29. h4 a4! 30. Vf2 Dc4 31. Kh2 h6 32. Dg6 Ve2 33. Vcxc2 Se8 34. Dg4 Dc7+ 35. g3 Ve1 36. Vce2 Vxe2 37. Vxe2 Sf7 38. De4 b5. 38. – Jxc3 39. Dc2 Jb5 40. Dxc7 Jxc7 41. Ve7 dává znovu převahu bílému. 39. Dd3 Dc6 40. Vb2 Jc7 41. Vf2! Poslední léčka v partii, která vyjde v hodině dvanácté. Černý ovšem vidí, že po 42. Ve2? Sc4 získá kvalitu, ve vrcholné časové tísni tedy asi zahraje tah Sc4 na jakýkoli tah věží. 41. – Sc4 (To se ale ještě nic neděje.) 42. Dd2. Ale pozor, tohle není jen ústup, ale záludnost. 42. – De6. Po 42. – Jd5 by šance černého stouply, protože pěšci dámského křídla jsou velmi pohybliví. Největším problémem by pak bylo nedovolit spadnout praporku. Po tahu v textu se však vyhlídky na výhru změní v trosky. 43. Vxf6! gxf6 44. Dxh6+ Kg8 45. Dg6+ Kg8 46. Sc5+ a černý se vzdal. Jiří Veselý

V Zaječicích skončilo družstvo 31. v sestavě Müller M., Valter J., Holler Z., Batelka, Bláhová, Pelikánová (vedoucí Pelikán Jaroslav). V souběžně nově hrané soutěži čtyřčlenných družstev dorostu skončilo družstvo 4.845

13. 6. se měla v Českém Brodě konat simultánka žactva s Vlastimilem Hortem.846

V bleskovém turnaji v Poděbradech ke 100. výročí skláren skončil ve finále A 3. z 15 Michálek s 8,5 body.847

Finále mistrovství ČSSR mělo tento výsledek:848

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 B. SB
1 Prandstetter 0 ½ ½ 0 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 ½ 11
2 Augustin 1 1 ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 10 72,25
3 Sikora ½ 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 1 1 1 10 68,25
4 Jansa ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 1 ½ 1 1 1 ½ 1 0 69,25
5 Plachetka 1 1 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 64,75
6 Meduna 0 ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 0 1 ½ 61,00
7 Lechtynský 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 0 1 1 ½ 1 58,50
8 Špaček 0 ½ ½ 1 ½ 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ 1 0 1 7 50,00
9 Lanč 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1 1 0 0 1 1 0 1 7 47,75
10 Trapl 0 ½ 0 ½ ½ ½ 0 1 0 ½ 1 0 ½ 1 1 7 46,00
11 Kubíček ½ 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 1 ½ 0 6 43,75
12 Neckář 0 0 ½ 0 ½ ½ 1 0 1 0 ½ 0 ½ ½ 1 6 41,50
13 Petrán 0 ½ 0 0 0 0 0 ½ 0 1 1 1 0 1 1 6 36,00
14 Prívara 0 ½ 0 ½ 0 1 0 0 0 ½ 0 ½ 1 ½ 1
15 Trávníček 0 ½ 0 0 0 0 ½ 1 1 0 ½ ½ 0 ½ 0
16 Jankovec ½ 0 0 1 0 ½ 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4

Neckář a Lanč sem měli přímý postup.849

V zápase Sokola Žabovřesky a Lokomitvy Drážďany přispěl k remíze 6:6 Neckář.850

V zápase reprezentace se Štýrskem hráli také na 3. šachovnici Neckář (0,5 bodu ze 2, soupeř Watzka) a na 4. šachovnici Lanč (2 body ze 2, soupeř Deutsch) a pomohli tak k celkové výhře 13:7.851

Na krajském sjezdu Krajský přebor vyhrál Vrabec s 10 body ze 13, 7. byl Michálek se 7,5 body a v Hlavním turnaji D byl 3. Majcher se 7,5 body.852

V turnaji v Olomouci byl 7. ze 14 Neckář se 7 body.853

V krajském přeboru dorostenek byla 2. ze 6 Johnová se 4,5 body a v dorostencích skončili 2. ze 14 Šenkýř, 3. Vršovský a 4. Zvolánek, všichni s 9 body.854 Postoupili do polofinále přeboru ČSR dorostu, kde se umístili ve skupině A 10. z 11 Šenkýř se 3 body, ve skupině B děleně 9. Vršovský se 3 body a ve skupině C děleně 5. z 12 Zvolánek se 6,5 body.855 Posledně jmenovaný postoupil do finále B přeboru ČSSR dorostu, kde skončil 6. z 11 se 4,5 body.856

Finále přeboru ČSSR dorostenek mělo výsledek:857

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. SB
1 Klímová 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Adámková 1 ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 1 1 1 9
3 Záhorovská R. ½ ½ ½ 0 1 1 1 1 1 1 1
4 Pátková 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 ½ 1 8 34,00
5 Záhorovská L. 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 31,50
6 Hilmarová 0 ½ 0 0 0 ½ 1 1 0 1 1 5
7 Johnová 0 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 4
8 Párnická 0 ½ 0 0 0 0 ½ ½ 1 ½ ½ 13,25
9 Litzmanová 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 1 ½ 1 9,50
10 Valentová 0 0 0 0 0 1 ½ 0 0 1 ½ 3
11 Šollová 0 0 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ 0 ½
12 Olléová 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ ½

Ve skupině A turnaje v Sendražicích skončil 4. ze 12 Michálek se 7 body. Z turnaje se dochovala fotografie účastníků.858

V bleskovém krajském přeboru (Zadinův memoriál) skončili ve finále A 1. z 12 Lanč (10,5), 2. Neckář (10) a 3. Šenkýř (7) a ve finále B 4. z 12 Vršovský (7) a 5. Michálek (6,5).859

Bleskový krajský přebor družstev měl pořadí:860

1   Český Brod           32

2   Ml. Boleslav          31,5

3   Kutná Hora            28

4   Čáslav                   25

5   Doly Kladno          24,5

6   SONP Kladno       23

7   Říčany A               21,5

8   Brodce                   17,5

9   Rakovník               11,5

10 Říčany B               8

V zápase reprezentace se Slovinskem se hrály také partie v prvním kole Neckář-Osterman ½, Lanč-Karner 1:0 a v druhém kole Neckář-Barle ½, Lanč-Osterman 1:0. Oba tak přispěli k celkovému vítězství 11,5:8,5. „Nebýt hrubého přehlédnutí ztráty dámy ve 40. tahu, skončilo by vzájemné utkání Lanče s Ostermanem vítězstvím hosta.“861

V turnaji trojic skončilo děleně 3. družstvo L. Zvolánek, L. Majcher, M. Čejka s 12 body z 21.862

V turnaji krajských družstev ČSR byli na 1. šachovnici 3. Lanč s 8 body a na 2. šachovnici 1. Neckář s 10,5 body a pomohli tak Středočeskému kraji k 7. místu z 8. K docíleným výsledkům jednotlivců bylo přihlédnuto při nominaci k bleskovému turnaji o pohár Rudého práva.863

V bleskovém turnaji o pohár Rudého práva skončili děleně 4. Lanč s 20 body a děleně 8. Neckář s 18,5 body.864

Michálek vyhrál v korespondenčním turnaji skupinu karafiát s 9,5 body z 10, jeho jediná remíza byla otištěna.865

V mistrovském turnaji přátelství skončil děleně 11. ze 14 Vrabec se 4,5 body.866

V přeboru Prahy družstev v bleskové hře skončil Český Brod v přeborové skupině 3. ze 13 s 82 body (asi ze 120). „Pozoruhodný je úspěch nováčka soutěže družstva Slavoje Český Brod, které skončilo jako třetí.“867

V Memoriálu G. Tikovského skončil 6. ze 68 Lanč.868

V přeboru ČSR byl děleně 17. ze 36 Vrabec s 5,5 body z 11.869

Přeborníkem okresu v bleskové hře se na vánočním turnaji v Sendražicích stal Šenkýř,870 když asi ve finále A skončil 4. ze 14 s 8 body, 7. se umístil Michálek se 7 body. Asi ve finále B dopadl 4. ze 14 Eisner ml. se 7,5 body.871

Na vánočním bleskovém turnaji v Říčanech byl 2. Polák.872

V žákovském turnaji v Čáslavi skončilo 9. ze 14 MKSS Český Brod s 11,5 body.873

V roce 1977 novoroční turnaj v Rychnově nad Kněžnou vyhrál mezi 12 hráči Vrabec s 8,5 body. „První dva hráči zakončili turnaj po velmi dobré hře bez porážky, první čtyři hráči se zřetelně odlišili od ostatní konkurence.“874

V turnaji svazáckých dvojic skončili 2. Zvolánek a Majcher s 10 body875 pod názvem Český Brod.876

V okresním přeboru žákyň byly 1. z 10 Pelikánová (9) a 2. Bláhová (7).877

V bleskovém turnaji SSM Tesla Kolín se asi ve finále A umístili 4. ze 6 Šenkýř s 2,5 body a 5. Eisner ml. s 1,5 bodem.878

V krajském přeboru dorostenek skončila 3. Johnová.879

Na mistrovství Evropy družstev skončilo Československo 7. z 8. Neckář (na 10. šachovnici 0 ze 3) nebude přínosem pro mužstvo, nezbaví-li se katastrofálních časových tísní, které jeho – a celý náš tým – stály v Moskvě půldruhého bodu.“880

Zápas s Lipskem v Grünheide vyhrál Český Brod 13:20.881

Celostátní liga měla toto pořadí:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. Sk.
1 Slavia Hradec Králové 4 5 4 4 4 6 5 5 18 58½
2 Slovan CHJZD Bratislava 4 2 6 4 5 4 4 18 56
3 ÚDA Praha 4 4 4 7 5 17 59
4 Spartak Tesla Karlín 6 4 4 4 4 4 4 6 16 60½
5 Královopolská str. Brno 3 4 4 4 5 5 15 55½
6 Slávia VŠ Praha 2 4 4 5 4 5 7 15 54
7 Tř. železárny Třinec 4 4 4 4 6 14 56
8 ÚDPMJF Praha 4 4 4 4 4 2 2 13 49
9 Slavoj Vyšehrad 4 3 4 4 2 2 4 5 12 49½
10 Sigma Olomouc 4 4 4 4 6 4 3 11 52
11 Dopravní podnik Praha 4 4 3 3 6 4 4 4 5 5 11 51½
12 Slavoj Český Brod 2 4 3 4 3 5 4 5 11 48½
13 BAZ Bratislava 3 4 1 3 6 3 4 6 41
14 Bonex Teplice 3 3 2 1 3 3 4 5 37

 „Slavoj Český Brod je bodově na stejné úrovni s DP. Hrál vcelku vyrovnaně a rozhodně lépe než při svém prvním startu ve čtvrtém ročníku. Tehdy při 12 účastnících měl 7 bodů a skóre 35 : 53. Má jistě předpoklady k brzkému návratu.“ Toto umístění znamenalo sestup.882 Znovu už nepostoupil a po dvou účastech v historické tabulce zaujímal k roku 1996 26. místo ze 47883 a k roku 1999 30. místo z 50.884

Ze zápasu s ÚDPMJF se dochovala partie Vávra-Eisner s komentářem bílého:

„1.d4 Jf6 2.Sg5 c5 3.c3 h6 4.Sh4? -(4.S:f6) 4..e6 5.e3 b6 6.Jf3 Se7 7.Je5(?) Sb7 8.f4? a6(?) 9.Jbd2 d6 10.Jef3 Jbd7 11. Sd3 e5? -(11..Jd5 s výhodou)- 12.de de 13.S:f6 S:f6 14.Jc4 0-0

15.Sf5 e4 16.Jd6(?) - (lépe 16.Jd2)- 16..ef 17.J:b7 fg 18.Vg1 De7 19.Df3 Sh4? -(zbytečné správné 19..Vfe8 a musel bych 20.0-0-0 a černý stojí líp)- 20.Ke2 Vfe8 21.Vad1 (teď už stojí lépe bílý) 21..Jf8 22.Jd6 Ved8 23.D:g2 Sf6 24.Se4 (24.Dc6!) 24..Je6 (Jg6!)- 25.Jf5 (25.Df3! a 26.Jf5)- 25..De8 26.J:h6 Kf8 27.Jg4 -(šlo i 27.J"f7 Db5 28.Kf3 K:f7 29.S:a8 V:a8 30.Dg6 a Vd6 zde je věž silnější než dvě figury)- 27..Db5 28.Kf3 V:d1 29.V:d1 Vd8 30.V:d8 S:d8 31.De2(?) - (31.Je5!) 31..D:e2? -(31..c4!)- 32.K:e2 Sc7 33.Sb7 a5 34.a4(?) f5 35.Jf2 g5 36.Se8

Kf7 37.fg(?) -(hned 37.S:e6)- 37.. S:h2 - (lepší bylo 37..J:g5 38.h4 Je4 39.J:e4 fe 40.Sf5  2 pěšci navíc, ale různobarevní střelci) 38.S:e6 K:e6 39.Kf3 Kf7 40.Jd3 Kg6 41.Jf4 K:g5

42.Jd5 Se5 43.J:b6 f4 44.Jc4 Sc7 45.ef S:f4 46.J:a5 Sc1 47.Jc4 Kf5 48.a5 Sf4 49.a6 Sb8 50.Jd6 Ke5 a černý zároveň překročil čas  Hrálo se tenkrát 2a půl hodiny na 50 tahů“885

Krajský přebor (I. třídy) měl pořadí:886

1   Lokomotiva Kolín            18           51 : 29

2   Sparta Kutná Hora            16        45½ : 34½

3   Spartak Doly Příbram       12        48½ : 31½

4   Spartak Loko Rakovník    11        38½ : 41½

5   Spolana Neratovice          10        43½ : 36½

6   Spartak Pečky                   9          40½ : 39½

7   OB Unhošť                       8          37½ : 42½

8   Spartak Brandýs                8             37 : 43

9   Slovan Velvary                 7             35 : 45

10 Slavoj Český Brod B        6          36½ : 43½

11 Akuma Ml. Boleslav         5          26½ : 53½

Zápas s Kutnou Horou hrálo B družstvo v sestavě Šenkýř, Eisner ml., Hudcová, Plačková, Vopařil, Eisner st., Čihák. V kutnohorské kronice se píše: „Nelze přehlédnout, že nám nahrála Štěstěna při utkání i před ním: současně hrálo A družstvo Českého Brodu prvoligové utkání a tak do Kutné Hory nepřijeli Michálek, Valtera a Zvolánek…!“887

Zápas s Pečkami hrálo B družstvo v sestavě Michálek, Valtera, Šenkýř, Zvolánek, Eisner ml., Majcher, Hudcová, Doležal.888

Z 1. ligy byla otištěna partie:889

Současná vysoká úroveň šachu vyžaduje od hráčů důkladné znalosti teorie zahájení. Dobře rozehraná pozice v zahájení skýtá možnosti prot strategické výhody nebo vítězné taktické údery. Partii z 1. ligy s řadou taktických úderů nám pro rubriku „Úderu“ zaslal náš dopisovatel Mario Matouš, přední hráč Tesly Karlín.

Bílý: Vl. Šenkýř (Slavoj Č. Brod)

Černý: M. Matouš (Tesla Karlín)

Hráno 19. 12. 1976

1. a3, e5. 2. c4 (bílý hraje sicilskou s obrácenými barvami, kde tah a3 je jako důležité tempo navíc). Jf6. 3. d3, d5. 4. cxd5, Jxd5. 5. Jf3, Jc6. 6. e3, Se7. 7. Se2, 0-0. 8. b4, Sf6! 9. Jfd2 (hrozilo 9. … e4. Nyní by po 9. … e4. následovalo 10. d4, Jxd4, 11. exd4, 12. Va2, e3, ale po 13. Je4! není vidět pokračování útoku); Se6. 10. Je4, Se7. 11. Sd2, f5. 12. Jc5, Sxc5. 13. bxc5, f4 (bílý má sice dvojici střelců, černý však získá prudký útok na královském křídle; nejde např.: 14. e4, Je3. 15. fxe3, Dh4+. 16. g3, fxg3 nebo 15. Sxe3. 16. fxe3, Dg5 atd.) 14. 0-0, fxe3. 15. fxe2, Dg5. 16. Dc1 (šlo také 16. Sf3, Jxe3! 17. De2, Jd4. 18. Dxe3. Dxe3. 19. Sxe3, Jc2 atd.), Sh5. 17. Vxf8+, Vxf8. 18. g3, e4! (otevírá linky k závěrečnému útoku, po 19. d4 následuje Df6. 20. De1, Jxd4!) 19. dxe4, Df6. 20. De1, Je5! 21. Kh1? (zde již nepomohlo ani 21. Sc3 pro Jf3+. 22. Kh1, Sg2+!), Jd3! 22. e5, Df5 a bílý se vzdal. (Poznámky vítěze)

Na turnaji ve městě Balašicha u Moskvy skončil děleně 4. ze 14 Lanč se 7,5 body a děleně 11. Neckář s 5 body. „Středočeský kraj reprezentovali Lanč a Neckář, Vrabec pracoval v komisi rozhodčích. (…) Alois Lanč vedl sám až do 8. kola, kdy byl dostižen pozdějším vítězem R. Knaakem. V závěru turnaje klesl až na 4.–5. místo, ale přesto je jeho umístění a výsledek úspěchem. Splnil jeden bal mezinárodního mistra a zároveň technickou normu pro udělení titulu MS. Neckářovi se tolik nedařilo a teprve zlepšeným závěrem dělil 11. místo.“ Z této soutěže byla otištěna partie:890

Ostrý boj

LANČ – BEDNARSKI

F r a n c o u z s k á : 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Se7 5. e5 Jg6 6. Se3. jinou možností je 6. h4 f6 7. Sf4 nebo hned 6. Sf4 c5 7. Dg4 Kf8 8. dxc5. 6. – c5 7. Dg4 Kf8 8. Jf3 cxd4 9. Jxd4 Jc6 10. f4 Sb4 11. Sd3?! Db6 12. Dh4. Čelí hrozbám braní na d4 a hrozí nepříjemné Jxe6+. 12. – Se7 13. Df2 Dxb2 14. Kd2 Da3 15. g4 Da5 16. Jb3 Dc7? Lepší bylo Dd8, protože nyní bílý vhodně seskupí figury k útoku na krále. 17. Jb5 Dd8 18. J5d4 Obětovaný pěšec se kompenzuje náskokem ve vývinu. 18. – Sh4. Potíže černého s vývinem trvají. 19. Df3 Jge7 20. g5 Jg6 21. Dh5 Kg8 22. Vhg1 Jce7 23. Vg4 h6 24. Sxg6 fxg6 25. Vxh4 Sd7. Černý obětoval figuru za protiútok. 26. Vg4 hxg5 27. Dxg5 Vxh2+ 28. Ke1 Dc7 29. Kf1 Dc3 30. Kg1 Vh7 31. Kf2 a5 32. Vag1 a4 33. Jd2 Vc8 34. Jd2f3 Db2 35. Jh4 Jf6. Umožňuje kombinační závěr, ale partie se již nedala zachránit. 36. Dxg7+ Vxg7 37. Vxg7+ Kh8 38. Vg8+ Kh7 39.V1g7+ a černý se vzdal.

V přeboru ČSR skončili 22. ze 40 Vrabec s 5,5 body z 11 a 38. Vršovský s 3,5 body.891

V krajském přeboru dorostenců se umístili 1. z 13 Zvolánek s 9,5 body, 3. Vršovský s 9 body a 9. Majcher s 5,5 body.892

V polofinále přeboru ČSR dorostenců skončili ve skupině A 1. z 12 Zvolánek se 7,5 body a ve skupině C děleně 10. z 12 Vršovský se 4 body. První jmenovaný pak ve finále byl děleně 2. ze 6 se 3 body.893

Turnaj okresních družstev na počest 1. máje měl pořadí: 1. Kolín 2. Nymburk 3. Kutná Hora 4. Arnstadt (NDR). V zápase proti okresu Kutná Hora hráli za okres Kolín Zvolánek, Michálek, Vršovský a Majcher a pomohli k výhře 6:4.894

V krajském přeboru se umístil 5. z 12 Michálek se 6,5 body.895

V bleskovém krajském přeboru (Zadinův memoriál) skončili ve finále A 1. ze 14 Neckář (12,5), 2. Lanč (10), 3. Vrabec (9), 6. Vršovský (7), děleně 8. Eisner (5,5), děleně 12. Valtera (3,5), 14. Majcher (3), ve finále C 1. z 13 Zvolánek (10,5), ve finále D 12. ze 14 Píša (4) a ve finále F 4. z 9 Doležal (6) a 7. Wolf (2).896

Finále přeboru ČSSR dorostenců mělo výsledek:897

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1 Mokrý ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1
2 Gažík ½ 0 ½ 1 1 1 ½ 1 1 ½ 1 8
3 Vokáč 0 1 1 ½ ½ 0 ½ 1 1 1 1
4 Sokol 0 ½ 0 ½ 1 1 ½ 0 1 1 1
5 Šimek ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 6
6 Zvolánek 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 1
7 Tibenský ½ 0 1 0 ½ ½ ½ 1 0 ½ ½ 5
8 Pala 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 5
9 Znamenáček ½ 0 0 1 ½ ½ 0 ½ 0 ½ 1
10 Beroun 0 0 0 0 ½ 0 1 ½ 1 1 ½
11 Törönttö ½ ½ 0 0 0 0 ½ ½ ½ 0 0
12 Pačovský 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 ½ 1

Durasův memoriál měl pořadí 1. Lokomotiva Kolín 2. Akuma Mladá Boleslav 3. Slavoj Český Brod a Sokol Hostivice.898

V přeboru ČSR jednotlivců v bleskové hře skončili 9. ze 17 Neckář s 8,5 body a 12. Vrabec s 6 body.899

V bleskovém turnaji o pohár Rudého práva byl děleně 8. z 18 Lanč s 19,5 body.900

Na turnaji v Lipsku se umístil děleně 4. z 11 Neckář a splnil normu na mezinárodního mistra.901

V polofinále mistrovství ČSSR skončili ve skupině A 9. ze 14 Lanč se 6 body, ve skupině B 13. ze 14 Vrabec s 2,5 body a ve skupině C 4. ze 14 Neckář s 9 body. „I přes nehodu s Vokáčem si dlouho uchovával dobré vyhlídky na postup favorit Alois Lanč, v závěru však pokračoval v rozháraném výkonu. Zřejmě jeho výkon a přípravu ovlivnilo pracovní zatížení a dokončování dálkového vysokoškolského studia. (…) Zcela zklamali Miloš Vrabec (…) Cílevědomě prošli cílem rutinovaní borci (…) a nápaditý Luboš Neckář, které rozdělil jen Sonnenborn.“902 Z této soutěže byla otištěna partie:903

Teoretický duel

Lanč – Kupka

S i c i l s k á : 1. e4 c5 2. Jf3 Jc6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 e5 5. Jb5 a6 6. Jd6+ Sxd6 7. Dxd6 Df6 8. Dd1 Jge7. V partii Mišta–Vrabec, Česká Lípa 1977, zahrál černý chybně 8. – Dg6 9. Jc3 Jf6? a po 10. Db6! Jg4 11. Dxg6 hxg6 12. Jd5 Vb8 13. f3 Jf6 14. Se3 Jxd5 15. exd5 Je7 16. d6 Jf5 17. Sb6! byl prakticky vyřízen. Nepomohlo 17. – Jg3 18. hxg3! Vxh1 19. Kf2, neboť černý hraje prakticky bez věže a střelce. 9. Jc3 Dg6 10. h4 h5 11. Sg5 d5 12. exd5 Jd4. Tento tah se považuje za slabší než 12. – Jb4 13. Sxe7 Kxe7 14. Sd3 atd. Má však teorie pravdu? 13. Sd3 Sf5 14. Sxf5 Jexf5 15. Dd3 Vc8. Proti teoretickému 15. – f6 16. Se3 Dxg2 je Kupkův tah zlepšením. 16. De4. Asi jen rána do vody. 16. – 0–0! 17. Vd1 Vc4! 18. Vh3 Vfc8! V této kritické pozici má již černý mírnou převahu. Jeho figury mají lepší souhru. 19. d6 Dxd6 20. Kf1 b5! 21. Vhd3 De6 22. a3 a5 23. Db7 Dc6! Správný odhad pro koncovku. Bílý má příliš mnoho pěšcových slabin. 24. Dxc6 V4xc6 25. Se3 Jxc2 26. Jxb5 J2xe3+ 27. fxe3 Vc2 28. e4 Jxh4 29. V1d2 Jg6 30. Jc3 Vc1+ 31. Kf2 Jf4 32. Vd8+ Vxd8 33. Vxd8+ Kh7 34. Vd2 f6 35. Je2 Jxe2 36. Kxe2 a4! 37. Kd3 h4 38. Vf2 Kg6 39. Kd2 Vg1 40. Ke3 Kg5 41. Vc2 Kg4 42. Vc7 g5 43. Kf2 Vd1 44. Vb7 Vd2+ 45. Kf1 Kg3 46. b4 Vf2+ a bílý se vzdal.

V bleskovém přeboru Prahy se Český Brod v přeborové skupině umístil 8. ze 13 s 59 body (asi ze 120). 4. šachovnici vyhrál Zvolánek s 10 body.904

Turnaj O letní pohár CHS v Chotěboři vyhrál Zvolánek.905

V roce 1978 měli Lanč elo FIDE 2375 (16. nejlepší v Československu).906 a Neckář také 2375.907

Ve finále turnaje o Zlatou věž Zemědělských novin skončil 2. z 22 Lanč s 8 body z 11. „Síla naší reprezentace nesporně vzrostla zařazením ms Aloise Lanče“908

Skupina B České národní ligy 1977/1978:909

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1 DP Praha 4 4 7 7 8 7 20 66½
2 Pardubice 4 4 5 5 7 18 53
3 Hradec Králové B 4 6 5 6 6 17 52
4 Motorlet Praha 3 5 5 14 53
5 Slavoj Český Brod 4 3 2 5 2 5 3 6 13 49½
6 Tesla Karlín B 1 3 3 6 4 7 4 12 48
7 ÚDA Praha B 3 8 12 44½
8 Vodní stavby Tábor ½ 5 4 5 4 10 42½
9 TJ Náchod 2 3 4 7 6 7 41
10 Jindřichův Hradec 1 3 2 ½ 4 1 5 5 27½
11 Dvůr Králové n. L. 0 ½ 1 3 2 3 2 22½
12 Loko Kolín 1 1 2 4 0 4 2 28½

Zápas s Táborem hrálo družstvo v sestavě Lanč, Neckář, Vrabec, L. Zvolánek, Valtera, Eisner, Vršovský, Majcher. Vítězství Tábora bylo „překvapením“.910

Na zápas Českého Brodu s Táborem vzpomínal Vladimír Rosenzweig z táborského družstva: „Tenkrát platila trochu jiná pravidla než dnes, mimo jiné se partie přerušovaly, do analýzy se většinou zapojilo celé družstvo včetně „knižního  Averbacha“, tak jsem si se studiem koncovek nikdy nelámal hlavu. Hrálo se většinou déle než dnes, a tak se začínalo většinou v 8.00, aby se to stihlo. Ven se jezdilo převážně na dva dny a mnohdy bylo dalším protivníkem i počasí. Tenkrát Alexander Konstantinopolskij v novém čísle šachového bulletinu hledal pokračování a nové myšlenky ve vídeňské hře, ale tady máme jiné starosti. Klimatologové tehdejší prudkou změnu počasí v poslední den roku 1978 spojenou s poklesem teplot během několika hodin o 30 stupňů, označují za nejdramatičtější ochlazení, ke kterému v minulém století ve střední Evropě došlo. Například na Labi zamrzla doprava uhlí do elektrárny Chvaletice.

Až do dnešních dnů ale máme jeden pozůstatek z této doby, a to je zavedení letního času jako součást úsporných opatření. Společenský život byl tehdy všeobecně ochromen. Nekonala se divadla, nepromítala kina, rušily se sportovní akce atd. Pamětníci jistě vzpomenou, že přechodně (z „úsporných“ důvodů) téměř nevysílala televize. Šachové soutěže se ale hrály, a tak jsme se tenkrát vydali na zápas do Českého Brodu, to už za Tábor hrál JUDr. Jiří Doležal (Doktor), nejsilnější hráč kraje. Po večeři v hotelu jsme se rozhodli s Rudou Trucem, že navštívíme ples a přípravu na zítřejší zápas přenecháme jiným. Někdy po půlnoci se domnívám, že je nejvyšší čas odejít do hotelu. Ruda odešel již dříve, nevšimnul jsem si ani kdy,  nakonec se se vydávám na cestu sám. Venku mě čeká překvapení, z důvodu úsporných opatření nesvítí veřejné osvětlení, je tma jako v pytli. Nevím, na jakou stranu se mám vydat, nakonec se náhodně rozhoduji a po několika minutách se ukazuje, že jdu správně, v dálce se větrem houpá světlo zavěšené na laně před hotelem, zřejmě nebylo připojeno na veřejné osvětlení. Ráno hrajeme a tak se ještě trochu vyspím. Jak a s kým jsem hrál, už si dnes nepamatuji, snad partii ještě někde objevím.“911

Krajská soutěž (KP II. třídy) měla pořadí:912

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B.
1 L. Kolín B 6 5 20 54
2 L. Benešov A 4 6 5 4 8 8 17 54
3 Sokol Říčany 3 6 5 8 12 47
4 J. Brodce 2 4 5 6 5 2 11 40
5 Sl. Čáslav 2 4 6 9 40,5
6 Sendražice 5 4 3 9 36,5
7 Lysá 3 4 3 4 8 40
8 Čelákovice 3 2 4 4 6 8 38,5
9 Č. Brod B 4 2 3 4 4 5 8 38
10 L. Kolín C 0 3 6 5 2 3 8 34
11 L. Kolín D 0 0 2 ½ 0 14,5

Zřejmě v tomto (nebo minulém) roce z oddílu přestoupil Miloš Vrabec.913 V roce 1984 se stal sekretářem výboru šachového svazu ÚV ČSTV, v týmech ÚDA Praha a DP Praha vyhrál celostátní ligu, na mezinárodním turnaji v Havířově dělil 1. místo.914 Také doprovázel ženský tým na olympiádu nebo Vlastimila Horta na mezinárodní soutěž. V 90. letech se na několik sezón vrátil do Českého Brodu. V současnosti hraje za Kostelec n. Č. l a udržuje si solidní výkonnost (elo přes 2200).

Na turnaji svazáckých dvojic se v kategorii do průměru III. VT umístili 2. „Wolf a Záběhlický z Českého Brodu“.915

Finále mistrovství ČSSR hrál i Neckář a byl jedním z těch, kdo museli hrát o dvě partie více černými kvůli vystoupení jiného účastníka, který v průběhu onemocněl. „Na sudý počet pole závodníků doplnil z polofinálů vzešlý náhradník Lubomír Neckář.“ Výsledek podává tabulka:916

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 B. SB
1 Prandstetter ½ 1 0 ½ 1 ½ 1 1 1 ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 11½
2 Smejkal ½ 0 ½ ½ 1 ½ ½ 0 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 10½
3 Sikora 0 1 0 ½ 0 1 1 1 1 ½ ½ 1 0 1 ½ 1 10
4 Vokáč 1 ½ 1 0 0 1 ½ ½ 1 1 ½ 0 1 0 ½ 1
5 Ambrož ½ ½ ½ 1 ½ 0 ½ 0 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 9 70,00
6 Hausner 0 0 1 1 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ 9 67,25
7 Ftáčnik ½ ½ 0 0 1 ½ ½ 1 0 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 9 66,00
8 Plachetka 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 ½ ½ ½ 1 9 65,00
9 Meduna 0 1 0 ½ 1 1 0 ½ 0 ½ 0 0 ½ 1 1 1 8 59,00
10 Neckář 0 0 0 0 0 ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ 8 56,25
11 Báňas ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 1
12 Augustin ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 7 55,25
13 Tichý 0 ½ 0 1 0 0 ½ 0 1 0 ½ 1 1 1 0 ½ 7 52,00
14 Lechtýnský 0 0 1 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 1 ½ 7 51,25
15 Gross ½ 0 0 1 0 0 ½ ½ 0 0 1 ½ 0 0 ½ 1 41,00
16 Novák ½ 0 ½ ½ ½ 0 0 ½ 0 0 0 ½ 1 0 ½ 1 40,75
17 Jankovec 0 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 0 3

Z této soutěže byly otištěny partie:917

Neckář–Meduna

K r á l o v s k á   i n d i c k á : 1. Jf3 Jf6 2. g3 g6 3. Sg2 Sg7 4. 0–0 0–0 5. c4 d6 6. d4 c6 7. Jc3 Sf5 8. Jh4. Docela dobrá odpověď na neobvyklý způsob vývinu černého. 8. – Sd7. Zde bude střelec spíše překážet. Možná 8. – Se6? 9. e4 e5 10. Jf3 De7 11. h3 a5? Už předchozí tah černého nebyl nejpřesnější, poslední je však přímou chybou, po které bílý typickým pro podobné pozice postupem získá velkou výhodu. 12. c5! dxc5 13. dxe5 Je8 14. Sg5 f6. Po 14. – De6 bylo velmi silné 15. Ja4. 15. exf6 Sxf6 16. Sf4 Se6 17. Ve1 Ja6 18. Jd5! cxd5 19. exd5 Vd8 20. Vxe6 Dxe6 21. dxe6 Vxd1+ 22. Vxd1 Jg7 23. Je5! Rozhodující úder, po kterém černý nezabrání ztrátám. 23. – Jxe6 24. Jd7 Sxb2 25. Jxf8 Jxf4 26. gxf4 Kxf8 27. Sxb7 Jb4 28. Sd5 a4 29. Sc4 Sd4 30. Vd2 a3 31. Ve2 Jc6 32. Kg2 Sb2 33. Ve4 Je7 34. Se6 Sd4 35. Kf3 Kg7 36. Sc4 Jc6 37. Ve6 Ja5 38. Sd5 c4 39. Va6 c3 40. Ke2 Sxf2 41. Kxf2 a černý se vzdal.

Ambrož–Neckář

A l e c h i n o v a : 1. e4 Jf6 2. e5 Jd5 3. d4 d6 4. Jf3 Sg4 5. Se2 e6 6. 0–0 Jb6 7. c4 dxe5 8. Jxe5. Známá Alechinova oběť pěšce za trvalou iniciativu. 8. – Sxe2 9. Dxe2 Dxd4 10. Vd1 Dc5 11. b4! Aby na Dxb4 hrál 12. Df3. 11. – De7 12. Jc3 g6 13. c5 J6d7 14. Jxd7 Jxd7 15. Jb5. Po tomto výpadu nemá už černý obranu. 15. – Sg7 16. Jxc7+ Kd8 17. Jxa8 Sxa1 18. c6 bxc6 19. Da6 Se5 20. Dxc6 f6 21. Se3 Ke8 22. Sc5 a černý se vzdal.

Na bleskovém turnaji o Pohár Svobody v Říčanech skončil ve finále A Majcher 11. z 12 se 3 body.918

Na české konferenci šachového svazu ČSTV byl do předsednictva zvolen Lanč. „místopředsedou zvolen s. ing. Alois Lanč, který též povede politicko-výchovnou komisi.“919

Na turnaji o Primát města Děčína skončil děleně 5. z 16 Lanč s 8 body a splnil druhý bal mezinárodního mistra. „Plně spokojeni byli při konečném účtování i Alois Lanč a Ryszard Skrobek, i když si závěrečnou část cesty ke druhému balu MM pořádně zkomplikovali a „posázeli trním“. Oba prohráli po dvou partiích, u Lanče však spadají na vrub časové tísně (Meduna, Přibyl), a ta bývá často příčinou zklamání. (…) Senzací byla prohra vysoce favorizovaného Timoščenka s Lančem, který se představil ve velmi dobrém světle a vlastní časovou tíseň zvládl „na jedničku“!“920

Mat po bílých polích

Timoščenko – Lanč

Š p a n ě l s k á : 1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0 – 0 Se7 6. Ve1 b5 7. Sb3 d6 8. c3 0–0 9. h3 Dd7 Autorem tohoto tahu je exmistr světa V. Smyslov, jeden z největších znalců španělské hry. 10. d4 Ve8 11. Jbd2 Sf8 12. d5 Je7 13. Jf1 h6!? K výhodě bílého vede 13. – g6 14. c4 Sg7 15. c5 Jh5 16. a4 podle partie Fischer–Wade, Buenos Aires 1960. 14. c4 c6 15. dxc6 Jxc6 16. cxb5 axb5 17. Je3 Ja5 18. Sd5 Sb7 19. Dd3 Jxd5 20. Jxd5 f5! Výtečné podminování bílého centra. Nejde dobře 21. exf5 pro e4 22. Vxe4 Dxf5 se ziskem materiálu. 21. Jd2? fxe4 22. Jxe4 Df7! 23. Jec3 Jb3! A iniciativa je plně v rukou černého, bílý doplácí na zanedbaný vývin černopolného střelce. 24. Vb1 Jd4 25. Jb4 Ve6 26. Ve3 Vg6 27. Vg3 Vxg3 28. Dxg3 Ve8 29. Dg4 d5 30. a3 Sxb4 31. axb4 Ve6 32. Va1 Vg6 33. Dd1 Jf3+ 34. Kf1 Jh2+ 35. Kg1 d4! Vede k zisku materiálu po vynuceném oslabení královského křídla. 36. g4 Jf3+ 37. Kf1 dxc3 38. Va7 Dc4+ 39. Kg2 Sd5 40. Vc7 Vxg4+!! Ve vrcholné časové tísni nachází Lanč nejrychlejší cestu k výhře po bílých polích. 41. hxg4 Dxg4+ 42. Kf1 Jh2+ a bílý se vzdal.

V krajském přeboru dorostenek skončila 2. ze 6 Johnová se 4 body. V krajském přeboru dorostenců skončil děleně 2. ze 13 Vršovský s 8,5 body a postoupil do polofinále přeboru ČSSR (přeboru dorostu ČSR),921 kde byl ve skupině C 12. z 12 s 2 body „(v 7. utkání pro nemoc odstoupil)“.922

Na kandidátském turnaji v Čáslavi skončil 3. Zvolánek.923

V bleskovém krajském přeboru (Zadinův memoriál) byli ve finále A 1. ze 14 Neckář (11), 2. Lanč (10), 13. Valtera (3) a ve finále E 5. ze 14 Pelikán (8).924

Ve Vavřínkově memoriálu pořádaném Jirskou Staré Město v kandidátském turnaji „byl velkým favoritem českobrodský Alois Lanč, který však prohrami v posledních dvou kolech se musel spokojit s dělením 2. až 5. místa“ z 12 se 7,5 body.925

Na československé konferenci šachového svazu ÚV ČSTV byl do výboru zvolen Lanč.926

V Českobrodském zpravodaji byla otištěna stručná zpráva: „V oddílu šachu je organizováno 6 dorostenců a 11 žáků. Oddíl trpí nedostatkem oficielních soutěží pro mládež a žactvo hraje za OPDM v Kolíně nebo za školy.“ 927

Český Brod se účastnil turnaje svazáckých trojic, ale vepředu se neumístil.928

Ve zprávě o X. ročníku přeboru škol a učilišť čtyřčlenných družstev v korespondenčním šachu čteme poznámku: „Je nutno též vyzdvihnout celoroční práci rozhodčích (…) M. Křivánkové (Č. Brod)“929

V bleskovém turnaji o pohár Rudého práva byli 6. z 18 Neckář s 22 body a 18. Lanč s 8 body. „Po prvním kole v sobotu vedl Neckář, ale v neděli se mu vůbec nedařilo a klesl na šesté místo.“930

V bleskovém přeboru Prahy se Český Brod v přeborové skupině umístil 14. ze 14 s 25,5 body (asi ze 130) a sestoupil.931

V přeboru ČSR se umístili děleně 6. ze 42 Zvolánek se 7 body ze 13 a děleně 32. Michálek s 5 body.932

Lančovi byl udělen titul mezinárodní mistr a byl otištěn jeho medailonek:933

ALOIS LANČ se narodil 18. února 1948 v Kroměříži, kde záhy v místním oddílu objevili jeho šachový talent spojený s neobyčejnou láskou a pílí. Vypracoval se mezi nejlepší jihomoravské dorostence a během studia střední zemědělské školy v Brně i mezi elitu československých dorostenců. Do finále naší nejvyšší soutěže se probojoval v roce 1969 – v době svého působení v AS Dukla Praha – a ve finále IX. mistrovství ČSSR v Havířově 1970, při nejsilnějším obsazení obsadil pěkně 9. místo před řadou zkušených mistrů.

            Po ukončení základní vojenské služby uzavřel „šachové“ manželství v Českém Brodě, kde je i zaměstnán jako zootechnik. Zde významně posílil agilní Slavoj – účastníka národní ligy družstev a jednou i celostátní ligy.

            Pěkným výsledkem bylo i dělení 4.–6. místa ve finále mistrovství ČSSR v Rimavské Sobotě 1974 (s mm Augustinem a Mištou), ale horší poměr bodů a „jen“ páté místo nestačilo podle tehdejších kriterií k udělení titulu mistra sportu. V témže roce úspěšně reprezentoval ČSSR na XX. mistrovství světa vysokoškolských družstev v Teeside (poslední start našich vysokoškoláků v tomto MS!) a spolehlivým výkonem na 2. šachovnici (4 z 8 ve finále!) přispěl notnou měrou k našemu sedmému místu.

            Alois Lanč dělí svůj čas mezi zaměstnání, rodinu a šach a turnajů se účastní relativně zřídka. Normu mistra sportu i první normu mezinárodního mistra splnil v roce 1977 při družebním mezinárodním turnaji v Balašicha u Moskvy, druhou „polovinu“ pak při nejbližší příležitosti – 5. místem na „Primátu města Děčína“ v minulém roce.

            Na rozdíl od některých reprezentantů dává přednost zaměstnání a rodině. Při zaměstnání vystudoval dálkově Vysokou školu zemědělskou a uzavřel úspěšně studia v minulém roce. Přitom nachází i čas k společensky prospěšné práci v místě i v šachové organizaci. Od nového období se aktivně podílí na práci naší organizace jako člen předsednictva VŠS ČÚV ČSTV (předseda politickovýchovné komise).“

Ve vánočním bleskovém turnaji v Sendražicích ve finálové skupině skončil 2. Lanč s 11,5 body z 15.934

Turnaj o Zlatou věž Zemědělských novin v roce 1979 vyhrál Lanč mezi 12 hráči s 8 body. „Letos poprvé v ní hrál i mezinárodní mistr a to Alois Lanč (startoval již vloni, ale to byl „jen“ mistr sportu), který pracuje ve Státním veterinárním ústavu v Českém Brodě. Byl pochopitelně favoritem, ale cestou ke konečnému vítězství se zpočátku zdržel nečekanou porážkou od L. Nového (I. VT) z Berouna, pro kterého výhra byla velkým osobním úspěchem. Lanč pak musel soustředit své síly, zvláště pak v partii s maďarským mistrem sportu, známým šachovým publicistou Jozséfem Hajtunem. (…) Lančovi a Gonsiorovi se dostalo lichotivého pozvání na turnaj podobného charakteru do Maďarska.“935

Zápas s Lipskem v Lipsku skončil remízou 3:3.936

Skupina B České národní ligy 1978/1979:937

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1 ÚDA Praha B 5 4 5 5 17
2 VŠ Praha B 5 4 7 7 15 53½
3 Hradec Králové B 4 4 3 5 4 6 15 48½
4 Motorlet Praha 3 3 5 4 4 6 14 49½
5 Vodní stavby Tábor 4 4 4 4 8 14 48
6 Tesla Karlín B 4 4 4 3 3 3 5 13 48½
7 Akuma Ml. Boleslav 5 5 4 7 7 11 46½
8 TJ Náchod 3 4 5 4 10 43½
9 Hradec Králové C 3 4 4 1 4 9 40
10 Pardubice 4 5 4 4 5 7 43
11 Slavoj Český Brod 3 1 4 2 4 3 4 7 39
12 Sokol Blatná ½ 1 2 0 1 3 0 16½

Zápas s Táborem hrálo družstvo v sestavě Neckář, Lanč, Valtera, Eisner, Chybný, Vršovský, Kýhos, Zuklín.938

V mezinárodním turnaji v Bukurešti skončil 16. z 16 Lanč s 5 body.939

Výsledek krajské soutěže (KP II. třídy) ukazuje tabulka:940

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1 Sokol Říčany A 4 5 4 5 6 6 8 20 60
2 Kutná Hora B 4 4 4 5 7 19 57
3 Benešov A 3 4 5 4 5 6 5 16 52
4 L. Nymburk A 4 4 14 49,5
5 L. Kolín C 3 4 5 5 4 12 44
6 Sl. Čáslav A ½ 3 2 5 3 5 12 41
7 S. Sendražice A 3 3 6 5 4 11 50
8 J. Brodce A 4 3 3 2 9 42,5
9 Sp. Čelákovice A 4 3 4 5 5 8 39
10 Sl. Č. Brod B 2 3 2 6 4 7 39
11 Sl. Úvaly A 2 3 4 4 2 30,5
12 Sp. Vlašim 0 1 3 3 2 23,5

V bleskovém turnaji o Pohár Svobody v Říčanech ve finále A skončil 5. Zuklín se 6,5 body.941

Na turnaji v Karviné byl děleně 3. ze 14 Lanč se 7,5 body. „Lanč hral lepšie, ako ukazuje jeho bodové aktivum, ale sťažoval sa na nerozohranosť a nedostatok rutiny.“942

Turnaj o pohár Slovenského národního povstání v Kolíně vyhrál mezi 16 hráči Šenkýř (9 z 11).943

„Podobně jako v minulých letech se prosadili českobrodští mistři“ v Zadinově memoriálu hraném jako krajský přebor v bleskové hře. Finále A vyhrál Lanč s 10,5 body a 2. byl Neckář s 10 body.944 Ve finále B skončil 12. z 12 Oldřich Eisner bez bodu.945

K 1. 9. měli národní i mezinárodní elo Lanč 2395 a Neckář 2355.946

V bleskovém krajském přeboru družstev skončil 9. z 10 Slavoj Český Brod se 6,5 body.947

V XI. ročníku přeboru škol a učilišť čtyřčlenných družstev v korespondenčním šachu byla rozhodčí i „M. Křivánková (Č. Brod)“.948

V bleskovém přeboru ČSR se umístil 2. z 20 Lanč se 13,5 body.949

V bleskovém turnaji o pohár Rudého práva skončili 4. z 18 Lanč s 21 body a děleně 13. Neckář se 14,5 body.950

Ve skupině B přeboru ČSR skončil 4. ze 14 Lanč s 8,5 body. „Marně stíhal vedoucí trio Alois Lanč, jehož bojovnost byla příkladná, ale horší S.B. jej odsoudil do role „diváka“.951

Přeboru ČSSR dorostenců se jako trenér účastnil Neckář a byl také vyobrazen na otištěné fotografii. „Pochvalné zmínky si zasluhuje pilná a poctivá práce Lubomíra Neckáře, který v souladu s programem vedl dopolední tréninky, během nichž probíral s účastníky sehrané partie a zasvěcoval je do současné teorie zahájení, strategie a taktiky.“952

Na turnaji VŠ Praha k výročí 17. listopadu skončili 3. ze 13 Neckář se 7,5 body a děleně 4. Lanč se 7 body. „V dobrém světle se představili českobrodští Neckář a Lanč“ Z turnaje byly otištěny partie:953

Bílý král na sedmé řadě…

Neckář – Jankovec

R é t i h o : 1. Jf3 d5 2. g3 Jf6 3. Sg2 c6 4. c4. Vzrůstající oblibě se těší i dvojnásobné fianchetto – 4. b3, nebo i přímočařejší plán s prosazením pěšcového postupu v centru – 4. 0–0 Sg4 5. d3 e6 6. Jbd2 Jbd7 7. e4, Biyiasas–Vasjukov, Hastings 1978/79. Sf5 5. cxd5 cxd5 6. Db3 Dc8 7. Jc3 e6 8. d3 Jc6 9. Sf4 Se7 10. 0–0 0–0 11. Vac1 Jd7 12. Jb5 Sg4 13. Jd6 Sxd6 14. Sxd6 Ve8 15. Da4 Sxf3 16. Sxf3. A další fázi střední hry lze charakterizovat jako boj „aktivní dvojice střelů“ proti – „dobré dvojici jezdců…“ 16. – Dd8 17. Sf4 Jb6 18. Dd1 Vc8 19. Sg2 Df6 20. b3 De7 21. d4 h6 22. g4?! Da3 23. Dd2 a5 24. e3 De7 25. Vc3 a4 26. Vfc1 axb3 27. axb3 Db4 28. Sf1 Va8 29. V3c2 Da3 30. Sb5. Jedinečnost „klání“ myšlenek na černobílých polích tkví často ve zcela neuvěřitelném průběhu. Snad ani geniální velmistr

šachového problému Samuel Loyd by nepředpokládal, že po pouhých desíti tazích

zavítá bílý král při pečetění až do tábora černého na sedmou řadu! 30 – Vec8

31. Sxc6 bxc6 32. Vxc6 Vxc6 33. Vxc6 Dxb3 34. Dc2 Va1+ 35. Kg2 Db5! A taktovka při tradiční vrcholné tísni bílého je v rukou černého. 36. Sg3 Df1+ 37. Kf3 Dh1+ 38. Kf4 g5+ 39. Ke5 Jc4+ 40. Kf6 Df3+ 41. Ke7. Zde byla partie přerušena a dohrávání právem slibovalo nevšední průběh. 41. – Kg7 42. Sc7 Va8! S ideou 43. – Df6+ 44. Kd7 Kf8 a nekrytelnými hrozbami. 43. Dc3 De2! 44. f4 Da2! S tichou výstrahou po bílých polích! Nejmocnější bílá figura je odříznuta od vlastního krále a tak zbývá jediný pokus – probít se v centru. 45. e4 Da4! 46. exd5 exd5 47. Se5+. Zdánilivě je vše v pořádku – ale černý má připravenu brilantní léčeku. 47. – f6!! 48. Sxf6+ 48... Kg8! 49. Dd3? Kryje sice nepřímo věž – vázne 49. – Va7+ 50. Kd8 DxVc6?? po 51. Dg6+ Kf8 52. Dxh6+ Kf7 53. Dg7+ Ke6 54. f5+! Kd6 55. Df8+! s matem – černý však má i druhou cestu – a ta vede k výhře: 49. – Da7+ 50. Ke6 Df7+ a bílý se vzdal. Po jediném 51. Kf5 Dh7+! ztrácí dámu.

Sicilské nešpory

Lanč – Zinn

S i c i l s k á : 1. e4 c5 2. Jf3 Jc6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 e5 6. Jdb5 d6 7. Sg5 a6 8. Ja3 b5 9. Sxf6 gxf6 10. Jd5 f5. Úvodní – zatím poklidná dekáda velemódního systému sicilské hry. – 11. Sxb5!? A hra se dostává do nejvyšších obrátek. Teze, že nejlepší obranou je útok, může dokumentovat i bleskový úspěch bílých barev v miniaturní partii Panjuškin–Kajumov, SSSR 1979 – po 11. Jxb5!? axb5 12. Sxb5 Sd7 13. exf5 Vb8?! 14. a4! Dg5 15. 0–0! Vg8 16. g3 Kd8?! 17. Va3! Vb7? 18. De1! Sh6 19. Dc3! se černý musel vzdát. 11. – axb5 12. Jxb5 Va7. „Kam s ní“ – tato nerudovská parafráze se prověřovala v řadě partií – např. 12. – Vb8 Nunn–Bhend, ol. Buenos Aires 1978, 12. – Va4, Tischbierek–Espig, NDR 1979. Vyrovnání nepřineslo černému ani 12. – Dg5 13. Jdc7+ Kd8 14. Dd5! Sb7 15. Dxf7 De7 – Szalanczay–Hardicsay, MLR 1978. 13. Jxa7 Jxa7 14. exf5 Sxf5 15. Df3 Se6 16. Jf6+ Ke7 17. Jd5+ Sxd5 18. Dxd5 Db6 19. 0–0. Černý král je v centru a koordinace jeho sil je narušena. Výhoda bílého je proto nesporná. 19. – Sg7 20. a4 Vc8 21. c3 Dxb2?! 22. Vfd1 Db6 23. Vab1 Dd8 24. Vb7+ Vc7 25. Vdb1 Kf6. Proti hrozbám po sedmé řadě již nebylo účinné obrany. 26. Vxc7 Dxc7 27. Vb7 Dxc3 28. Dxf7+ Kg5 29. Dxg7+ Kf4 30. Dg3+ a černý se vzdal.

Na turnaji Bohemians se umístil děleně 11. ze 14 Lanč s 5,5 body. Lanč a Modr doplatili na výkyvy ve hře nejen v průběhu turnaje, ale i během jednotlivých partií. Omluvou po Lanče je skutečnost, že absolvoval turnaj při zaměstnání.“ Z turnaje byla otištěna partie:954

Cena za nejlepší partii

Lanč – Ambrož

F r a n c o u z s k á : 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jd2 Jf6 4. e5 Jfd7 5. Sd3 c5 6. c3 Jc6 7. Je2 cxd4 8. cxd4 f6 9. Jf4?! Hlavní varianty vznikají po 9. exf6. 9. – Jxd4 10. Dh5+ Ke7 11. exf6+. Nebo 11. Jg6+ hxg6 12. exf6+ Jxf6 13. Dxh8 Kf7 se shodnou pozicí jako v partii; při tomto pořadí tahů může černý hrát i 12. – Kxf6 na 13. Dxh8 Kf7 14. 0–0 Jc5 15. Sb1 e5 16. Jb3 Jcxb3 17. axb3 Se6 18. Dh7 Df6 19. h4 Je2+ 20. Kh1 e4! –/+ (Barle–Portisch, Portorož 1973). 11. – Jxf6 12. Jg6+ hxg6 13. Dxh8 Kf7. Vznikla velmi složitá pozice, zjednodušené hodnocení V:S+p hovoří ve prospěch bílého. Možná souhra lehkých figur a volný pěšec mohou pak naklonit misku vah na stranu černého. 14. 0–0 e5. Teorie hodnotí postavení znaménkem –/+. 15. Jb3. 15. b4? e4 16. Sb2 Db6 17. Sb1 Dxb4 atd. 15. – Je6! 16. Sd2 b6! 17. Kh1 a5 18. a4. Hraje do karet soupeři, lepší bylo 18. Vae1. 18. – Jc5 19. Jxc5 bxc5. První kolo vyhrál černý – centrální pěšci vypadají hrozivě. 20. f3 c4 21. Se2 Se6 22. b3! I za cenu dalšího pěšce se snaží Lanč roztrhnout a zablokovat lavinu černých pěšců. 22. – cxb3 23. Vab1 Db6!? 24. Sb5 Dd4 25. Sg5. Na 25. Vfd1 hraje černý Sf5! 25. – Vc8! 26. Vxb3 Sb4 27. Dh4 Dxh4 28. Sxh4 d4 29. Vb2. Černému zůstal sice jen jeden volný pěšec za kvalitu, nenápadnou slabinou bílé pozice je ale pěšec a4 a do boje se také zapojí černý jezdec. 29. – Jd5 30. Sg5 Jc3 31. Sd2?! Přehlédnutí, ale jak zabránit hrozící ztrátě pěšce (Jxb5). 31. – Sa3 32. Sxc3 dxc3 33. Vc2 Sf5 34. Vff2 g5! 35. g4? Vážné oslabení, které se projeví v dalším průběhu. 35. – Sxc2 36. Vxc2 Sb2. Pro slabinu na a4 nestačí bílý převést střelce na c2. 37. Kg2 Kf6 38. Kf2 Vd8 39. Ke1 Vd4 40. Ve2 Ke6 41. Se8 Kd6. V postavení byla partie přerušena. Výhoda černého je nesporná; bílému nezbývá, než se spoléhat na remízový faktor nestejných střelců. 42. h3. Další možnosti bílého: a) 42. Sb5 Vf4! a na 43. Vf2 či Kf2 přijde e4 se ziskem pěšce; b) 42. Kf2 Vc4! 43. Vc2 Kc5 a černý král pronikne s tempem na b3; c) 42. Sg6 Vxa4 a černý zvítězí postupem a-pěšce. 42. – Vf4! 43. Kd1. Bílý nemůže zabránit ztrátě pěšce, proto převádí krále k volnému pěšci c3 s cílem uvolnit a zaktivizovat věž. 43. – Vxf3 44. Kc2 Vxh3 45. Sg6 Vf3. Dobré bylo 45. – Vg3 46. Sf5 (46. Ve4 Kd5) s převodem Sb2–a3–c5–d4. 46. Ve1 Vf4 47. Vd1+ Kc5 48. Ve1 Kd6 49. Vd1+ Ke7 50. Vd5 Vxa4 51. Sf5 Va1 52. Vxe5+ Kf6 53. Ve6+ Kf7 54. Vd6 a4 55. Vd1 Jediné tempo schází bílému k remíze. Úpornější bylo 55. Va6 Vc1+ 56. Kd3 Vd1+ 57. Kc2 Vd2+ 58. Kb1 a3 a bílý nemá rozumných tahů: 59. Vg6 c2+ 60. Sxc2 Sf6 nebo 59. Sc2 Vg2 60. Sf5 c2+ a Vxg4; nemůže ani vyčkávat: 59. Vc6 Vg2 60. Ka2 Ke7 61. Kb1 g6! 62. Vxg6 Vg1+ 63. Ka2 Vxg4!. 55. – Vxd1 56. Kxd1 a3 57. Sb1 Kf6 58. Kc2 Ke5 59. Kb3 Kf4 60. Sf5 Ke3. Černý král pronikne na d2 a je rozhodnuto. 61. Ka2 Kd2 62. Sg6 Sa1 63. Kb3 a2 64. Sc2 g6 65. Sxg6 c2 a bílý se vzdal.

V kvalifikačním turnaji na Zlatou věž Zemědělských novin skončil 7. z 20 Vopařil se 4 body asi ze 7.955

V roce 1980 měli elo Lanč 2380 a Neckář 2370.956

V turnaji o Zlatou věž Zemědělských novin byl Lanč 3. z 12 s 8 body a ve finále bleskového turnaje 2. se 13,5 body.957

Krajský přebor měl toto pořadí:958

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1 Příbram 6 7 4 5 6 5 21 63,5
2 Kolín 2 4 6 4 6 5 18 52,5
3 K. Hora 4 5 5 6 5 1 7 17 50
4 Kralupy 1 2 3 4 7 6 15 46,5
5 Unhošť 5 4 7 6 5 11 46
6 Ml. Boleslav B 4 6 11 45,5
7 Č. Brod 4 4 3 4 3 4 6 5 10 43,5
8 Pečky 2 4 5 7 9 44,5
9 Říčany 2 3 1 3 2 8 34
10 Neratovice 3 3 7 2 1 2 6 6 6 38,5
11 Hostivice 2 2 5 6 38
12 Stochov 3 1 3 2 3 1 2 3 0 25,5

U některých výsledků zápasů jsou uvedeni bodující hráči, můžeme proto sestavit neúplný přehled výsledků jednotlivců:959

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B.
1 Neckář 1 ½ 1
2 Lanč ½ 1 1 1 1 ½ 1 1
3 Valtera 1 1 ½ ½ 1
4 Eisner 1 1 ½
5 Chybný ½ ½ ½ 0
6 Matouš 0 ½ 1 ½ 0 1
7 Vršovský 1 1
8 Pelikán 1 1 1
Píša 1 ½ 1 1
Eisner st. 1 0 1 ½
Zvolánek 1 ½ ½ ½
Čapek ½ ½ 0 1

U venkovního zápasu s Kutnou Horou v kutnohorské kronice čteme: „Před utkáním bylo trochu vzruchu kvůli kontraverzi rozhodčího (Dr Mejstřík) s kapitánem hostí m.m. Lančem. Ohniskem rozporu byl výrok rozhodčího o kontumačním vítězství 8-0 pro nás, protože hosté neměli vylepeny registrační známky. M.m. Lanč ovšem věděl, že vylepení známek už nemusí být, protože bude registrace zrušena a Dr Mejstřík se držel striktního příkazu z oběžníku (asi 3 týdny starého), kdy rozhodčí po 31.1. 1980 musí dbát na vylepené známky a toho, kdo ji mít vylepenu nebude, nepřipustit ke hře. Je to typické pro práci administrativy „nahoře“ na všechno zřejmě mají dost času; „zdola“ jsou vyžadována hlášení v krátké lhůtě a s „shora“ často závažné věci přijdou jen tak-tak či opožděně! Zkušený vedoucí domácích však považoval tento spor za administrativní záležitost a vyzval své hráče ke klidné a zodpovědné hře! Hráči poslechli a po výhře 5-3 už ať zní výrok STK jakkoliv!“960

U domácího zápasu s Pečkami je v pečecké kronice uvedeno: „Nesehráno pro nenastoupení domácích, údajně pro dohodu se s. Michálkem. Úředně však nic nebylo dohodnuto přes KV.“961 Posléze bylo sehráno náhradní utkání.962

B družstvo vyhrálo okresní přebor a postoupilo do KP II. třídy.963

V bleskovém krajském přeboru (Zadinův memoriál) skončili ve finále A 1. z 10 Neckář (7,5), ve finále B 3. z 10 Eisner ml. (5,5), ve finále D 4. z 10 Zvolánek (6) a 5. Eisner st. (4).964

Zřejmě v tomto roce z oddílu přestoupili Alois Lanč a Lubomír Neckář (druhý jmenovaný se však vyskytuje na soupisce i další sezónu – nelze vyloučit hostování).965

Alois Lanč poté hrál celostátní ligu v Praze, Třinci, Trnavě a Slovanu Bratislava. Vyhrál samostatně mezinárodní turnaje Rzeszów 1980, Katowice 1983, Budapešť 1983, Bugojno 1984 a Porabka 1986 (a Zlatá věž Zemědělských novin 1982) a děleně Varna 1985 a Trnava 1986966, splnil jeden bal velmistra, později se však věnoval více korespondenčnímu šachu – byl členem zlatého olympijského družstva ČSFR a stal se v něm velmistem. V současnosti hraje slovenskou extraligu za Slovan Bratislava, českou 1. ligu za Kroměříž a 2. ligu za Lokomotivu Brno. Pravidelně se účastní také letního openu pořádaného Lokomotivou Brno. Jeho stále velmi vysokou výkonnost (elo téměř 2400) dokládá i odsud z roku 2009 na serveru 63+1 zveřejněná partie Lanč-Chamickij, kde obětoval figuru a vyhrál, s titulkem Jedním slovem vražda.967

Lubomír Neckář poté hrál celostátní ligu v Praze, Kolíně a Lysé nad Labem. Vyhrál samostatně mezinárodní turnaj Gyöngyös 1982 a děleně Novi Sad 1982, Gyöngyös 1983 a Curych 1987.968 V současnosti hraje 1. a 2. ligu za Lysou nad Labem (někdy i extraligu) a také si drží velmi vysokou výkonnost (elo téměř 2400), o čemž svědčí i komentář jednoho z říčanských hráčů-diváků k partii Neckář-Voráček zápasu 2. ligy C 2013/2014 Lysá-Říčany v okamžiku, kdy měl čtyřvěžovku s pěšcem víc – „na to je moc dobrej, aby to nevyhrál“. Nakonec vyhrál.

Český Brod skončil 5. v KP v bleskové hře, 16. v bleskovém turnaji Lokomotivy Praha v sestavě Majsner, Eisner, Kýhos, Chybný a v Přeboru Prahy (asi bleskovém) uhájil účast v I. třídě. „Pro nové období byli do nového výboru šachového oddílu zvoleni: Ing. Zdeněk Chybný-předseda, místopředseda Oldřich Eisner ml., organizační pracovník Oldřich Eisner St., hospodář Stanislav Švec.“969

Ve spartakiádním turnaji v Brandýse skončil 4. Matouš.970

V Českém Brodě se mělo hrát národní finále soutěže družstev k 75. výročí založení šachové organizace.971

Neckář vyhrál krajský přebor v bleskové hře (Zadinův memoriál).972

V bleskovém turnaji v Sendražicích skončil ve finále B 14. z 16 Eisner ml. se 4,5 body.973

Ve vánočním kandidátském turnaji v Kolíně byli 20. z 24 Zuklín s 5 body z 11 a 24. Eisner ml. s 2,5 body.974

Jako zajímavost, aby nevznikl dojem, že „bylo dobře“ citujeme úryvek z názoru čtenáře v anketě: „Trvale zápasíme s materiálně technickou základnou: nemáme kvalitní šachové soupravy, šachové hodiny, nástěnné šachovnice, levnou šachovou literaturu, rozsah našeho měsíčníku je nedostačující.“975 Tento problém se objevuje opakovaně, zvětšení rozsahu časopisu představovalo neuvěřitelný problém, šachů i hodin byl stálý nedostatek, literatury také (i sovětské). Zmínit lze například dále: „K četným dotazům sdělujeme, že kniha Jiřího Veselého „Psychologický průvodce šachovou partií“, ze které jsme již přinesli v Československém šachu ukázku a jejíž rukopis byl odevzdán v roce 1976, byla z naléhavých technických důvodů přeřazena v plánu nakladatelství Olympia až na rok 1981.“976 Politická kniha o vítězství „našeho“ Karpova nad „zrádcem a emigrantem“ Korčným však byla vydána rychle. Prý nebylo možné vydávat více než 2-3 šachové knihy ročně. Zmínit lze také situaci, kdy si Hort dovolil poslat dopis funkcionářům bez předchozí konzultace a byl za to kárán.977 Registrační průkazy byly zrušeny dokonce až v roce 1998.978

V roce 1981 skupinu 779/I v korespondenčním šachu vyhrál mezi 13 hráči Oldřich Eisner s 11 body a získal právo účasti v polofinále korespondenčního mistrovství ČSSR,979 v jehož skupině D skončil 14. ze 17 s 5,5 body.980

„V únoru se konaly v Červených Pečkách okresní přebory dorostenek a dorostenců. Jitka Blahová se stala okresní přebornicí a postupuje do krajského přeboru, který se bude hrát v dubnu. Karel Čapek obsadil v soutěži dorostenců 3.místo a je prvním náhradníkem do krajského přeboru.“981

V krajském přeboru dorostenek se umístila 7. z 9 Bláhová se 2 body.982

Český Brod se zúčastnil turnaje svazáckých dvojic.983

Krajský přebor (I. třídy) měl pořadí:984

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1 Ak. Ml. Bol. A 5 5 7 7 5 22 62
2 Kaučuk Kralupy 3 6 5 7 4 19 59
3 Lok. Kolín A 6 4 5 5 6 15 49
4 Sparta K. Hora A 2 5 4 5 13 47,5
5 Spartak Pečky 3 2 4 3 3 4 5 6 12 45,5
6 Slavoj Č. Brod A 3 4 5 5 2 11 42
7 TIBA Beroun 3 4 2 3 4 10 39
8 Lok. Kolín B 1 3 3 6 5 4 5 9 41
9 Sp. Doly Kladno 1 3 3 5 6 36,5
10 AŠ Ml. Boleslav 1 2 5 3 6 35,5
11 MKS Unhošť 4 2 3 4 4 5 38
12 Ak. Ml. Bol. B 3 6 3 4 33

Soupiska: Neckář, Valtera, Eisner ml., Zuklín, Kýhos, Chybný, Vršovský, I. Píša, Pelikán, Čapek, Čabart, J. Zvolánek, Vopařil, Doležal, Žatečková, Eisner st., Brill, Lochman, Bláhová, Švec.985

Zápas s Pečkami A hrálo A družstvo v sestavě Valtera, Eisner ml., Kýhos, Chybný, Píša, Čapek, Čabart, Zvolánek986 a s Kutnou Horou A v sestavě Valtera, Eisner ml., Zuklín, Majcher, Čapek, Čabart, Vopařil. „Víšek po přerušení v prohrané koncovce zbytečně reklamoval, že Valtera nepíše do partiáře tah za tahem a toho to tak rozčililo, že tuřím výkřikem se ohradil…“ Ze zápasu se dochoval diagram a část partie Čapek-Stehlík st.987

Krajská soutěž (KP II. třídy) měla pořadí:988

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1 S. Říčany A 3 5 5 6 5 6 5 5 20 57,5
2 ČSAD Benešov 5 3 4 8 5 19 58
3 Sp. K. Hora B 3 5 6 4 3 5 6 17 54
4 L. Kolín C 3 4 2 1 6 5 6 13 46
5 L. Nymburk 3 7 3 2 11 48
6 Sp. Čelákovice 3 5 2 4 5 4 4 11 41
7 Sl. Čáslav 0 4 4 10 36
8 Zboř. Kostelec 2 3 5 3 4 5 9 40,5
9 S. Sendražice 3 3 5 5 8 42,5
10 Sl. Lysá n. L. 2 6 4 4 3 3 6 39,5
11 AERO Odol. V. 3 3 2 4 4 3 ½ 4 32,5
12 Sl. Č. Brod B 3 5 4 31,5

Zápas s Kutnou Horou B hrálo B družstvo v sestavě Čabart, J. Zvolánek, Vopařil, Eisner st., Švec, Brill, Lochman, Píta.989

Nacházíme také zmínku o hracím tempu: „Známý šachový pracovník a mezinárodní rozhodčí dr. Ernest Nový se zamýšlí nad současným hracím systémem v soutěžích družstev (50 tahů za 2½ hodiny, po hodinové přestávce další čtyři hodiny hry, v případě neskončení odhad po 90. tahu). Jeho nevýhody vidí v tom, že obyčejně se hraje v neděli od 9 do 14 hodin, přičemž partie může skončit až o 19. hodině. Je to nevýhoda pro hostující družstvo, jehož členové musí v pondělí ráno nastupovat do zaměstnání, nemluvě už o tom, že často nezbývá ani čas na oběd. Byly případy, pokračuje dr. Nový, kdy domácí družstvo nesportovně využilo hodiny odjezdu vlaku či autobusu a protahovalo partii v remízovém či prohraném postavení.“990

V bleskovém krajském přeboru (Zadinův memoriál) skončili v předběžných skupinách B děleně 3. z 10 Eisner ml. (6) a C 2. z 10 Valtera (6,5) a 5. Chybný (5) a ve finále A 14. ze 14 Valtera (3,5), ve finále B 11. ze 14 Eisner ml. (5) a ve finále C 3. ze 14 Chybný (8,5).991

V bleskovém turnaji o Velkou cenu Jiskry Havlíčkův Brod se umístil ve finále B 9. z 18 Zuklín s 9 body.992

V celoroční řešitelské soutěži skončili na děleném 4. místě J. a L. Zvolánkovi se 126 body.993

V roce 1982 se do oddílu po 17 letech vrátil Rudolf Hympl. „Je poslední ze staré generace šachistů v Českém Brodě dávno již zesnulých jako: Šorm, Douša, Král, Šámal, Baumruk, Houdek, Beneš a Procházka z Vrátkova, Skalický z Přistoupimi, dr. Mathon a další.“994

„Šachový oddíl Slavoje Český Brod při adaptaci sokolovny neměl stálou hrací místnost. Hrálo se jen v provizorní malé místnosti zcela nevyhovující. Proto jsme nemohli mít mládež, po které bylo tolik voláno. V současné době má šachový oddíl hrací místnost v klubovně sokolvny v 1. patře. Proto byl v loňském roce proveden prof. Jar. Pelikánem, ředitelem gymnázia v Čes. Brodě, nábor mládeže, která v počtu cca 25 až 30 včetně děvčat pravidelně každé úterý a čtvrtek od 16,- hod. do 18,- hod. hraje šachy v našem oddíle. S mládeží pracují jako aktivní hráčky šach. oddílu Slavoje Český Brod Jindra Pelikánová a Jitka Bláhová. (…) Můžeme říci, že se J. Pelikánové a J. Bláhové jejich práce daří, neboť i z této mládeže vyrůstají někteří dobří hráci jako: Abrent, Konvalinka, Jelínek, Juran, Boháč, Nouzák, Nosek, Kosík, Rončík, Kohoutová, Červenková, Tučková atd.“995

Krajský přebor skončil výsledkem:996

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1 Kralupy 6 7 6 7 6 7 5 6 6 22 71
2 K. Hora 2 6 8* 6 20 59,5
3 S. Říčany 1 5 5 7 14 46,5
4 Kolín A 2 4 5 5 8 13 48
5 Pečky ½ 4 4 7 12 45
6 Rakovník 1 4 4 4 4 6 5 5 12 42,5
7 Hostivice 2 2 3 4 4 4 6 11 44
8 Beroun 1 3 4 4 3 6 10 43,5
9 Doly Kladno ½ 0* 2 2 5 10 36,5
10 Č. Brod 3 3 3 3 5 3 4 36
11 Autoškoda Ml. B. 2 2 2 33
12 Kolín B 2 1 0 1 3 2 2 24,5

Soupiska: Eisner ml., Majcher, Zuklín, Kýhos, Chybný, Vršovský, Urban, Čapek, J. Zvolánek, Čabart, Zajíček, Pelikán, Lochman, I. Píša, Žatečková, Eisner st., Doležal, Bláhová, Švec, Hympl.997

V zápase s Pečkami družstvo nastoupilo v sestavě Eisner ml., Majcher, Zuklín, Chybný, Urban, Čapek, J. Zvolánek, Lochman998 a s Kutnou Horou v sestavě Eisner ml., Majcher, Zuklín, Chybný, Urban, J. Zvolánek, Zajíček, Bláhová. „Za zmínku ještě stojí fakt, že již v předchozím kole bylo rozhodnuto o sestupu kdysi slavného Slavoje Český Brod, který hrával nejen II. ligu, ale i první…! Toto utkání tedy bylo poslední, které domácí sehráli mezi krajskou elitou…“999

B družstvo v okresní soutěži skončilo na 4. místě.1000

Okresního přeboru jednotlivců se účastnili Oldřich Eisner ml., Zdeněk Chybný a Miroslav Urban. Žáci se zúčastnili festivalových turnajů do 12 a 14 let v Kolíně, kde se nejlépe umístil Konvalina. Na turnaji Únorového vítězství v Kostelci n. Č. l. bylo družstvo žáků 5. Dorostenecké družstvo v sestavě Lochman, Konvalina, Juren, Boháč a Blahová skončilo 2. v krajském kole družstev a postoupilo do celostátního kola.1001

Okresní přebor dorostenek uspořádaný v Českém Brodě vyhrála Jitka Blahová a postoupila do krajského přeboru. V okresním přeboru dorostenců byl 3. Václav Lochman.1002

V krajském přeboru dorostenek skončila 2. ze 4 Bláhová se 3 body ze 6.1003

Hráči se zúčastnili turnaje Sepětí generací na Zbraslavi.1004

V bleskovém turnaji o Pohár Svobody v Říčanech dopadli v základní skupině D 3. z 12 Majcher (8) a ve finále B 5. z 12 Zuklín (6,5) a 12. Majcher (2,5).1005

V bleskovém krajském přeboru (Zadinův memoriál) se umístil ve finále D 3. ze 14 Chybný (10).1006

V celoroční řešitelské soutěži skončili na děleném 4. místě J. a L. Zvolánkovi se 134 body.1007

Roku 1983 výsledek Krajského přeboru ukazuje tabulka:1008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1 Kolín A 4 5 5 5 21 58,5
2 Ml. Boleslav A 7 6 5 6 6 6 7 20 66
3 Hostivice 4 1 4 4 6 4 14 47,5
4 K. Hora 4 4 4 5 4 14 44
5 S. Říčany 2 4 4 3 5 5 6 5 12 46,5
6 Pečky 3 3 4 4 5 3 10 46,5
7 Rakovník 3 4 4 4 5 6 4 10 45
8 Ml. Boleslav B 3 2 2 3 5 3 5 8 38
9 Beroun ½ 4 3 3 4 5 8 35
10 Kolín B ½ 2 4 3 2 4 4 7 36,5
11 Č. Brod 2 2 ½ 3 3 4 5 5 31,5
12 Unhošť 1 3 5 4 3 3 33

Zápas s Pečkami družstvo hrálo v sestavě Chybný, Čapek, Urban, Píša, J. Zvolánek, Čabart, Brill1009 a s Kutnou Horou v sestavě Eisner ml., Chybný, Pelikán, Urban, Píša, Zajíček, Lochman, Bláhová.1010

Družstvo mělo sestoupit,1011 avšak díky reorganizaci krajských šachových soutěží v rámci úspor při dopravě hráčů k utkání, kdy byl zrušen KP II. třídy, se udrželo v KP.1012

Český Brod skončil 2. na Kubíčkově memoriálu v Pečkách a uspořádal okresní přebor družstev v bleskové hře, v němž byl 2. ze 7. Družstvo žáků bylo na turnaji v Lipsku 2.1013

V bleskovém krajském přeboru (Zadinův memoriál) skončili ve finále C 4. z 12 Chybný (5,5) a 10. Eisner (4).1014

V pečecké kronice čteme: „Utkání 4. měst Memoriál s. Jindry Kubíčka který byl obnoven s dřívějších let letošního roku k uctění jeho dlouholeté činnosti v šach. hnutí měl být sehrán v měsíci říjnu za účasti měst: Pečky, Nymburk, Kolín, Č. Brod se nevydařil, snad pro nepochopení hráčů či oddílů a také s nedostatků organizačních. Nedostavili se hráči domácích Peček!! a Nymburka!! Došlo tedy v Pečkách pouze k utkání Kolín – Č.Brod.“1015

V roce 1984 měla skupina D Krajského přeboru pořadí:1016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B.
1 Sparta Kutná Hora A 4 5 4 6 8 16 50
2 Lokomotiva Kolín C 6 4 5 6 15 48,5
3 Spartak Pečky A 4 2 7 7 6 5 6 15 46
4 Lokomotiva Kolín B 4 6 5 8 13 48,5
5 Lokomotiva Nymburk 3 ½ 1 2 5 5 10 32
6 Slovan Lysá n. Labem 4 3 1 3 5 9 31
7 Sparta Kutná Hora B 2 2 3 4 5 29,5
8 Slavoj Čáslav 3 0 7 4 31
9 Tatran Kostelec n. Č. l. 0 ½ 2 4 1 3 19,5
10 Slavoj Český Brod 2 3 3 0 24

Zápasy s Pečkami hrálo družstvo v sestavě Eisner ml., Chybný, Píša, Urban, Pelikán, Zajíček, J. Zvolánek, J. Máčik1017, s Kutnou Horou B v sestavě Eisner ml., Chybný, Píša, Urban, Pelikán, Zajíček, J. Zvolánek, Bláhová1018 a s Kutnou Horou A v sestavě Eisner ml., Chybný, Píša, Urban, Čapek, Pelikán, J. Zvolánek, Bláhová.1019

V okresním přeboru hrál Český Brod B. Pro zajímavost – hrálo zde také družstvo Kolín dívky.1020

Na turnaji mládeže Cena Vítězného února v Kostelci n. Č. l. se A družstvo ve složení Robert Novák, Marek Záveský, Michal Kolář a Vladimír Ševčík probojovalo do finále, kde bylo 7.1021

Na turnaji pětičlenných družstev na Zbraslavi (dospělý, svazák, tři pionýři) skončil 3. Český Brod.1022

V okresním přeboru jednotlivců skončili 6. Miroslav Urban a 12. Jiří Čihák. V oddílovém turnaji k Československé spartakiádě zvítězil Stanislav Švec a přebor oddílu vyhrál Oldřich Kopecký. Na vánočním turnaji v Sendražicích se „dobře umístil“ František Vršovský.1023

V hlavním turnaji A na krajské spartakiádě (sjezd) skončil 11. z 12 Zdeněk Chybný se 3,5 body.1024

26. – 27.10. šachový kroužek ROH Stavby silnic a železnic v Praze „uspořádal v Českém Brodě Pohár mladých stavbařů.“1025 Českobrodské družstvo ve složení O. Eisner ml., Z. Chybný a V. Pažout skončilo 8. Na turnaji klub navázal kontakt se spolupořadatelem TJ Slovan SBČS Praha a sehrál s ním dvě přátelská utkání.1026

3. 11. v Českém Brodě proběhl okresní přebor čtyřčlenných družstev v bleskové hře s tímto výsledkem:

 

1 2 3 4 5 B.
1 Kolín 3:1

2:2

4:0

3:1

4:0

4:0

4:0

4:0

15 28:4
2 Český Brod A 1:3

2:2

2,5:1,5

4:0

3:1

2:2

4:0

4:0

12 22,5:9,5
3 Kostelec n. Č. l. A 0:4

1:3

1,5:2,5

0:4

3:1

2:2

2,5:1,5

3,5:0,5

7 13,5:8,5
4 Český Brod B 0:4

0:4

1:3

2:2

1:3

2:2

4:0

2:2

5 12:20
5 Kostelec n. Č. l. B 0:4

0:4

0:4

0:4

1,5:2,5

0,5:3,5

0:4

2:2

1 4:28

Družstva hrála v sestavách A: Oldřich Eisner ml., Zdeněk Chybný (vyhrál 2. šachovnici se 7 body), Miroslav Urban, Kopecký (děleně vyhrál 4. šachovnici se 7 body), B: Stanislav Švec, Oldřich Eisner st., Jitka Bláhová, Ladislav Trachta. „Soutěž proběhla v duchu fair play, ale nedosáhla úrovně stejné soutěže v r. 1983 pořádané též v Č. Brodě. První příčina byla překvapivě nízká účast (1 mužstvo) šachové velmoci krajského formátu – Kolína. Druhou příčinou byla nevyhovující hrací místnost – velký sál sokolovny TJ Slavoj Český Brod, kde bylo citelné chladno, což byl organizační nedostatek. Z obou příčin pořadatelé vyvodí závěry a doufají, že příští ročník bude úspěšnější.“1027

Roku 1985 A družstvo vyhrálo okresní přebor a postoupilo do KP II. třídy.1028 Pořadí:

1 TJ Slavoj Český Brod A                 12           27 : 8

2 Tj Lokomotiva Kolín E                  10        24½ : 10½

3 TJ Sokol Sendražice                       6          19½ : 16½

4 JZD Květ Červené Pečky               6             15 : 19

5 TJ Tatran Kostelec n. Č. l. B          4          12½ : 23½

6 TJ Lokomotiva Kolín F                  2             16 : 20

7 TJ Slavoj Český Brod B                 2            6½ : 25½

„V soutěži s přehledem a zcela zaslouženě zvítězilo naše A-družstvo a po roce se opět vrací do krajského přeboru. V B-družstvu se projevil nedostatek hráčů základního kádru. Škoda,že nenastupovalo k zápasům vždy kompletní, jinak by výsledek byl jistě lepší.“

Sestava A družstva: Vršovský, Chybný, Urban, Píša, Kopecký, Zajíček, Pelikán, Zvolánek, Lochman.

Sestava B družstva: Čabart, Švec, Vopařil, Eisner st., Máčik, Bláhová, Píta, Vaněk, Háněl.1029

V okresním přeboru skončil 6. Zdeněk Chybný. Český Brod společně s Kostelcem n. Č. l. uspořádal II. skupinu okresního přeboru, kterou vyhrál Miroslav Urban, 3. byl Kopecký a 4. Bláhová. Dále se účastnili bleskového turnaje v Říčanech Jaroslav Zvolánek a Václav Lochman, Vánočního turnaje v Sendražicích František Vršovský. Klub sehrál dvě přátelská utkání s Úvaly a uspořádal okresní přebor družstev v bleskové hře (Cena 28. října), v němž byl 2. Na turnajích mládeže bylo družstvo 7. na Ceně vítězného února v Kostelci n. Č. l., 3. na Sepětí generací na Zbraslavi, 23. na turnaji Prosek 85 započítávaném do Velké ceny, dále se umístili na turnaji MěDPM v Pečkách v kategorii starších žáků 4. Robert Novák a v kategorii mladších žáků 5. Libor Novák a na krajském festivalovém turnaji v Čáslavi 9. Libor Záveský.1030

Jaroslav Zvolánek v řešitelské soutěži v novinách Svoboda skončil 4. s 20 body z 25.1031

Na Ceně vítězného února v Kostelci n. Č. l. bylo A družstvo 7. z 16 v sestavě Robert Novák, Marek Záveský, Michal Kolář a Vladislav Ševčík a postoupilo do finále. Dále skončilo B družstvo 12. v sestavě Pavel Urban, Jan Jeřábek, Pavel Kříž a Lukáš Šlégr a C družstvo 16. v sestavě Martin Červený, Richard Hrdlička, Jarmil Snížek a Jitka Kačinová.1032

10. 10. byl na slavnostním zasedání k 80. výročí založení ÚJČŠ vyznamenán mj. Jaroslav Pelikán jako jeden ze zasloužilých členů hnutí.1033

Výsledek skupiny C Krajského přeboru II. třídy 1986 ukazuje tabulka:1034

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1 Ak. Ml. Bol. B 5 3 6 4 7 8 6 8 19 60,5
2 Sp. Brandýs 5 3 4 8* 5 6 5 17 56
3 Lok. Kolín C 3 5 6 5 6 16 59
4 Lok. Kolín B 3 5 6 3 4 8 15 56,5
5 Slavoj Č. Brod 2 6 6 6 7 14 53
6 Slovan Lysá n. L. 5 4 ½ ½ 3 3 6 11 39
7 Oseva Bezno 2 3 5 5 4 5 4 10 45
8 Sparta K. Hora B 4 0* 2 2 4 4 6 6 9 41,5
9 AŠ Ml. Bol. B 1 3 3 4 5 3 4 4 5 7 38
10 SB Poděbrady 0 2 ½ ½ 2 2 4 7 28
11 Sp. Čelákovice 2 3 ½ 2 4 5 32,5
12 AChP Městec Kr. 0 ½ 2 0 1 2 2 3 2 19

Zápas s Kutnou Horou B hrálo družstvo v sestavě Vršovský, Chybný, Urban, Zajíček, Kopecký, Eisner ml., Zvolánek, Eisner st.1035

„Nejlepších individuelních výsledků dosáhli Ing.Vršovský, Ing.Urban a J.Zajíček.“1036

B družstvo se umístilo 2. v okresním přeboru.1037

Na Ceně vítězného února v Kostelci n. Č. l. skončil Český Brod 5. ze 6 v kvalifikační skupině B (1 z 10, skóre 6 z 20) a ve finále C 1. ze 4 (6 z 10, skóre 8,5 z 10), celkově 9. z 12.1038

V Českém Brodě se hrála B skupina okresního přeboru jednotlivců, kterou vyhrál Zdeněk Chybný. Turnaje Open Čedok v Praze se účastnil Ivo Píša. Přeborníkem oddílu se stal Doležal. Český Brod byl v krajském přeboru 4členných družstev v bleskové hře 14. a v okresním přeboru družstev v bleskové hře (Cena 28. října) 3. a ve víkendovém turnaji v Benešově 5. Český Brod uspořádal okresní přebor žáků, v němž byl 8. Robert Novák, a krajský festivalový turnaj žáků do 10 let. Žákovské družstvo skončilo v turnajích Velké ceny 5. na Zbraslavi (Pionýrské dvojice) a 20. v Mladé Boleslavi a v Lysé nad Labem. V krajském přeboru žáků skončil 26. „náš nejlepší žák“ Josef Dudek.1039

Ve Velké ceně skončil Slavoj Český Brod mezi žákovskými družstvy v ČSR 151. se 150 body a mezi dorosteneckými družstvy v ČSR 50. z 90 s 85 body1040 a v ČSSR 59. ze 187.1041

V bleskovém krajském přeboru (Zadinův memoriál) se umístili ve finále C 8. z 16 Jiří Doležal a 9. Ivo Píša (oba 7), ve finále D 6. z 16 František Vršovský (8,5) a ve finále F 2. z 6 Stanislav Švec (3).1042

13. 12. klub uspořádal v Českém Brodě krajský festivalový turnaj. Jeho ředitelem byl Zdeněk Chybný.1043 Turnaj se měl započítávat do Velké ceny.1044

V soutěži v řešení šachových úloh časopisu Svoboda skončil 2. Jaroslav Zvolánek.1045

V okresním přeboru 21. 3. 1987 skončili v A skupině 2. z 8 Dudek s 5,5 body (postoupil do krajského přeboru) a 8. Záveský s 1 bodem, v B skupině 7. z 11 Kopecký se 4,5 body, 10. Semerád se 3 body a 11. Urban s 1 bodem a v C skupině 3. Pavel Píša a 4. J. Čermák (rozdělení do skupin podle výkonnosti).1046

Krajská soutěž měla pořadí:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1 Říčany A 4 5 5 19 63
2 Český Brod 5 3 6 5 8 18 58
3 Libčice 4 3 4 5 4 4 5 6 16 50,5
4 Velvary 3 5 4 6 3 7 15 52,5
5 Kralupy B 3 2 3 6 5 5 12 42,5
6 Roztoky 4 2 5 6 11 44,5
7 Důl Gottwald 4 2 3 6 11 43,5
8 Mělník ½ 3 5 2 7 8 41,5
9 Říčany B 6 2 8 40,5
10 Stochov ½ 3 6 2 5 8 36,5
11 Kralupy C ½ 0 2 1 3 1 3 4 27,5
12 Slaný 3 2 2 6 2 27,5

K tomu je v říčanské kronice poznámka: „A družstvo po roční přestávce se opět vrací do přeboru, ale zásluhou B Říčan, které 22.2. 87 vyhrálo v Č. Brodě“ 1047

Na turnaji o Stříbrný klíč v Pečkách skončil 6. ze 14 Slavoj Český Brod.1048

„Slavoj Český Brod: pod vedením soudruha Chybného“ uspořádal festivalový turnaj do 10 let.1049

V bleskovém krajském přeboru (Zadinův memoriál) se umístili ve finále C 10. z 12 Zdeněk Chybný (3) a 12. Josef Dudek (1) a ve finále D 11. z 12 Oldřich Eisner (2).1050

V Českém Brodě se konal aktiv (školení, setkání či schůze) trenérů I. třídy.1051

Jaroslav Pelikán se účastnil odborného semináře zabývajícího se otázkami mládeže se v Šali při Velké ceně SSR1052, velké ceny v Rychnově nad Kněžnou, kde vítězům předal diplom1053 a turnaje v Hlohovci. „Kvalitné obsadenie a športovú úroveň vyzdvihol a na adresu usporiadateľa sa pochvalne vyjadril v úvodnom prejave riaditeľ VC Jaroslav Pelikán.“1054

Ve Velké ceně skončil 125. z 821 Slavoj Český Brod s 353 body a 183. Slavoj Český Brod B s 241 body,1055 „což je vzhledem k nevelkým zkušenostem našich hráčů dobré umístění. Nejlepšího výsledku dosáhlo A-družstvo na turnaji „Cena Vítězného února“ v Kostelci n.Č.lesy, kde ve složení Josef Dudek, Marek Záveský, Petr Kopecký a Jan Šindela obsadilo 5. místo.“1056

Josef Dudek („náš nejlepší žák“) byl děleně 1. v okresním přeboru a postoupil do krajského přeboru žáků.1057

Na turnaji družstev v Chyňavě skončil 7. ze 14 Český Brod se 13,5 body.1058

Na turnaji Velké ceny v Praze 5 skončil 54. ze 74 Slavoj Český Brod A s 12 body (78 do VC) a 58. Slavoj Český Brod B s 11,5 body (74 do VC).1059

Český Brod na turnaji čtyřčlenných žákovských družstev o Velkou cenu ČSSR v Lysé nad Labem a prohrál s OPDM Praha-východ 0:4.1060 Celkově skončil 37. ze 44 s 11,5 body (69 do VC) v sestavě M. Záveský, P. Píša, O. Havránek.1061

5. – 7. 2. 1988 se v Českém Brodě konal seminář 12-14letých talentů a jejich kontrolní turnaj za pořadatelství Jaroslava Pelikána.1062

V turnaji Velké ceny v Kostelci n. Č. l. se umístil 11. Český Brod A se 14 body a 15. Český Brod B se 12,5 body.1063

Družstvo dospělých hrálo ve skupině B KP II. třídy.1064

V Českém Brodě se opět konal festivalový turnaj do 10 let.1065

V kandidátském turnaji K 2-2 na krajské spartakiádě skončil 10. z 10 Zdeněk Chybný s 1 bodem.1066

V mezinárodním klasifikačním turnaji v Kolíně o II. VT byl 7. z 10 Vladimír Fabián se 3 body.1067

Ve Kvintetech žen, turnaji na Zbraslavi, zvítězilo družstvo Českého Brodu.1068

Rozhodčím přeboru ČSSR dorostenek byl Jaroslav Pelikán.1069

V bleskovém krajském přeboru (Zadinův memoriál) skončili ve finále C 9. z 16 Zdeněk Chybný se 7,5 body a 14. Ivan Pecák s 5 body, ve finále D 12. z 16 Josef Dudek s 6 body, ve finále E 9. z 16 Vladimír Fabián se 6,5 body a ve finále F 10. z 16 Oldřich Eisner st. S 5 body a 16. Oldřich Eisner ml., který odstoupil ze soutěže.1070

21. – 23. 10. se mělo v Českém Brodě konat setkání ústředních rozhodčích a rozhodčích celostátní ligy.1071

Klub uspořádal okresní přebor 4členných družstev, v němž skončil 4. Český Brod A (10 z 16, skóre 20) a 5. Český Brod B (9, skóre 16,5). 4. šachovnici vyhrál Máčik (Český Brod B).1072

V Pečkách proběhlo přátelské utkání Pečky – Český Brod s výsledkem 1,5:5,5. Za Český Brod hráli Jiří Doležal, Miroslav Urban, Oldřich Eisner, Jaroslav Zajíček, Petr Čejkovský, Josef Dudek a Vladimír Fabián.1073

V soutěži v řešení šachových úloh časopisu Svoboda skončili děleně 4. Oldřich Kopecký a Jaroslav Zvolánek.1074

Roku 1989 v rámci Memoriálu Vladimíra Nováka vyhrál turnaj o II. VT Dudek.1075

Znovu v Českém Brodě proběhl festivalový turnaj do 10 let, tentokrát za účasti 90 dětí.1076

Ve víkendovém turnaji v Sendražicích hrál také Mazura.1077

Družstvo dospělých hrálo skupinu B KP II. třídy a zprvu se drželo v popředí.1078

Na turnaji Stříbrný klíč v Pečkách skončil 5. z 10 Český Brod s 12 body a 9. Český Brod B s 2 body.1079

V Českém Brodě proběhlo přátelské utkání Český Brod – Pečky s výsledkem 4,5:4,5. Za Český Brod hráli František Vršovský, Jiří Doležal, Oldřich Kopecký, Zdeněk Chybný, Miroslav Urban, Oldřich Eisner, Jaroslav Zajíček, Miloš Mazura a Josef Dudek.1080

V krajské spartakiádě v druhém hlavním turnaji dopadli 2. z 10 Josef Dudek a 3. Jaroslav Zajíček (oba 6 bodů).1081

V klasifikačním turnaji o II. VT v Kolíně byl 4. z 10 Stanislav Švec s 5 body.1082

V bleskovém krajském přeboru (Zadinův memoriál) skončili v předběžné skupině B 6. z 12 Jiří Průcha s 6 body, v předběžné skupině D 6. z 12 Miloš Mazura s 6 body a 10. Vladimír Fabián s 2,5 body, v předběžné skupině E 8. Josef Dudek s 5,5 body, 9. Zdeněk Chybný s 5 body a 10. Ivan Pecák s 3 body a v předběžné skupině F 6. z 11 Petr Čejkovský se 4,5 body a 8. Jaroslav Zajíček se 4 body. Poté se umístili ve finále C 8. z 12 Petr Čejkovský se 4 body, 10. Miloš Mazura a 11. Jiří Průcha po 3,5 bodech, ve finále D 4. z 12 Josef Dudek se 7 body, 9. Jaroslav Zajíček s 5 body a ve finále E 1. z 12 Ivan Pecák s 10 body, 2. Zdeněk Chybný a 3. Vladimír Fabián po 7,5 bodech.1083

V Pečkách proběhlo přátelské utkání Pečky – Český Brod s výsledkem 4,5:3,5. Za Český Brod hráli František Vršovský, Zdeněk Chybný, Miroslav Urban, Oldřich Eisner ml., Jaroslav Zajíček, Josef Dudek, Vladimír Fabián, Oldřich Eisner st.1084

Ve vánočním klasifikačním turnaji o I. VT v Kolíně skončili 3. z 16 Vladimír Fabián se 6 body z 9 (uhrál si I. VT) a 10. Oldřich Eisner (nar. 1955) se 4 body.1085

Soutěž v řešení šachových úloh časopisu Svoboda vyhrál Oldřich Kopecký.1086

V roce 1990 přebor ČSR dorostu „bezchybně řídil kolektiv rozhodčích v čele s J. Pelikánem“.1087

V okresním kole šachové olympiády skončilo na nepostupovém 3. místě ze 7 gymnázium Český Brod s 12 body.1088

Krajský přebor II. třídy skupina C skončil výsledkem:1089

1   Sparta Kutná Hora B         10 1 0  21        61

2   Akuma Ml. Boleslav B       8 1 2  17        58

3   Slavoj Český Brod              8 0 3  16        49

4   Loko Bakov n. Jiz.              7 0 4  14        46

5   Slovan Lysá n. Labem        5 2 4  12        49

6   SB Poděbrady                     6 0 5  12        48,5

7   Loko Kolín C                      5 1 5  11        44,5

8   AŠ Ml. Boleslav B              4 0 7  8          37,5

9   Slavoj Čáslav                      3 1 7  7          37,5

10 Loko Nymburk B                3 0 8  6          39

11 Loko Kolín D                      2 1 8  5          29

12 Spartak BS Vlašim             1 1 9  3          29

„(Čáslav–Český Brod odloženo pro dopravní nehodu Brodu)“1090

Zápas s Kutnou Horou hrálo družstvo v sestavě Vršovský, Doležal, Kopecký, Chybný, Urban, Eisner ml., Zajíček, Mazura. „Sympatičtí hosté uznali, že naši byli lepší…“1091

V Československém poháru družstev v 1. kole klub dosáhl výsledku Spartak Pečky B – Slavoj Český Brod 2:6 a postoupil do 2. kola, kde se měl střetnout s VŠ Vidmar.1092

V dubnu v Poděbradech skončili v hlavním turnaji A 4. z 10 Dudek se 6,5 body a 7. V. Fabián se 4 body, v hlavním turnaji B 3. z 10 Zajíček se 6,5 body a 9. Švec se 2 body a ve vedlejším turnaji 7. z 10 Průcha se 4,5 body.1093

V rubrice K účasti zvou nacházíme zprávu: „33. spartakiáda středočeských šachistů proběhne 14.–21. 7. a 21.–29. 7. v Českém Brodě: Přihlášky a informace Vladimír Fabián, 282 01 Český Brod – Liblice 63.“1094

„Uspořádáním krajského přeboru šachistů byl pověřen agilní oddíl Slavoje Český Brod, který se svého úkolu perfektně zhostil.“ V turnajích skončili v kandidátském A 5. z 10 Vršovský se 4,5 body, v kandidátském B 5. z 10 Dudek s 5 body a 10. Fabián se 2 body, v kandidátském C 17. z 22 Dudek se 4 body z 9, v hlavním A 4. z 10 Chybný s 5,5 body, v hlavním B 2. z 10 Pecák se 6 body, v hlavním C děleně 1. z 10 Pelikán se 6,5 body, 4. Fabián se 6 body, 8. Švec se 4 body a ve vedlejším A 2. J. Zvolánek. „Ředitelem sjezdu byl Vl. Fabián“1095 Ve finále B bleskového turnaje skončil 4. z 12 Dudek se 4 body.1096

V klasifikačním turnaji o I. VT v Kolíně skončil 7. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955) se 4 body.1097

V bleskovém krajském přeboru (Zadinův memoriál) skončili ve finále C 7. z 10 Vladimír Fabián s 5 body a ve finále D 8. z 12 Stanislav Švec se 4,5 body.1098

Na Turnaji 28. října v Pečkách se umístili 16. z 31 David Červený, 19. Pavel Píša po 2,5 bodech z 5, 20. Pavel Urban s 2 body, 25. Ota Mixa s 2 body a 27. Lada Madarová s 1,5 bodem.1099

Na vánočním turnaji o I. VT v Kolíně byl 15. z 20 Švec se 4 body z 9.1100

Na výroční konferenci okresního šachového svazu byl místopředsedou zvolen Vladimír Fabián.1101

V roce 1991 měl klub 37 členů.1102

Skupina D oblastního přeboru (oblastní soutěž II. třídy) skončila výsledkem:1103

1   Slavoj Čáslav                      6 0 2  12        39:25

2   Slavoj Český Brod A          5 1 2  11        38:26

3   Spartak Pečky                     5 1 2  11        36:28

4   ČSAD Benešov                   4 1 3  9          34:30

5   Jawa Zbořený Kostelec      4 1 3  9          31,5:32,5

6   Sparta Kutná Hora C           2 4 2  8          31,5:32,5

7   Slavoj Český Brod B          3 0 5  6          32:32

8   Sokol Zdislavice                 3 0 5  6          31:33

9   Slavoj Čerčany                    0 0 8  0          15:49

Okresní přebor skončil výsledkem:1104

1   Slavoj Český Brod C        14        34,5

2   Sokol Sendražice              14        31,5

3   Sokol Kolín E                   11        23,5

4   Slavoj Český Brod D        8          19,5

5   Tatran Kostelec n. Č. l.     5          23

6   Sokol Kolín D                   4          15,5

Zápas s Pečkami hrálo B družstvo v sestavě Pavel Šindelář, Oldřich Eisner ml., Jaroslav Pelikán, Miloš Mazura, Jan Mazura, Vladimír Fabián, Petr Čejkovský a Pavel Čabart1105 a A družstvo v sestavě František Hájek, Josef Mažgut, Ivan Koudelka, Jiří Doležal, Josef Dudek, Jaroslav Zajíček, Zdeněk Chybný a Miroslav Urban.1106

Okresní přebor jednotlivců vyhrál Jiří Doležal a postoupil do přeboru Čech. Český Brod se účastnil turnaje 4členných družstev O smíchovský soudek a proběhlo také letní soustředění na Slaníku. V přeboru oddílu se umístili v A skupině 1. Miloš Mazura a 2. Ivan Pecák a v B skupině 1. Jan Máčik a 2. Pavel Urban. Český Brod uspořádal okresní přebor čtyřčlenných družstev v bleskové hře, v němž byl 2. V okresním přeboru jednotlivců v bleskové hře skončil 2. Miloš Vrabec. Okresní přebory v kategoriích do 8 let vyhrál Oldřich Eisner, do 12 let vyhrál Michal Eisner a do 14 let vyhrál Pavel Píša. V okresním přeboru v kategorii do 16 let byl 3. Pavel Urban. „Dobrých výsledků dosáhli pod vedení O.Eisnera i na turnajích v Pečkách, Poděbradech a Kopidlně, kde Pavel Píša obsadil 3. místo a Oldřich Eisner v kategorii žáků do 8 let se probojoval do přeboru Čech.“ Zřejmě se jednalo o krajský přebor.1107

Na velikonočním turnaji v Poděbradech skončil 6. z 10 Stanislav Švec se 4 body.1108

Na Turnaji špuntů v Jičíně vyhrál turnaj nejmladších Oldřich Eisner.1109

Na turnaji trojic v Křinci byl na 1. šachovnici 2. nejlepší Michal Eisner. Na 1. šachovnici družstva, které skončilo na 6. místě, hrál Pavel Urban.1110

Pavel Píša vyhrál mezi 73 hráči turnaj v Kopidlně s plným ziskem 7 bodů ze 7.1111

Jaroslav Pelikán uspořádal první ročník letních turnajů pod názvem Mezinárodní šachová dovolená v Českém Brodě (v sokolovně), kde se hrálo až do roku 1995. V 1. týdnu se umístili v kandidátském turnaji Ka 10. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955) se 2 body, v hlavním turnaji Ha 1. z 10 Josef Dudek, 2. Jaroslav Zajíček (oba 7 bodů), 5. Jaroslav Zvolánek se 4,5 body a 9. Jaroslav Pelikán se 2 body, v hlavním turnaji Hb 3. z 10 Petr Čejkovský s 5 body, 4. Ivan Pecák, 7. Radovan Bednařík st. (oba 4,5 bodů) a 9. Jiří Průcha se 3,5 body, ve vedlejším turnaji Va 3. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1923) se 6 body, 5. Pavel Urban s 5 body a 7. Pavel Píša se 3,5 body a v rekreačním turnaji Rb (rapid) 8. z 19 Michal Eisner, 9. Petr Kopecký (oba 9,5 bodů), 17. Oldřich Eisner (nar. 1984) se 4 body a 19. Jiří Doležal ml. se 2 body. V 2. týdnu skončili v kandidátském turnaji Kb 3. z 10 Ivan Koudelka se 6 body, 7. Josef Dudek se 4 body, 9. Oldřich Eisner (nar. 1955) se 3 body a 10. Miroslav Urban se 2,5 body, v hlavním turnaji Hc 3. z 10 Zdeněk Chybný s 5,5 body, 8. Jaroslav Zajíček a 9. Jaroslav Zvolánek (oba 3 body), v hlavním turnaji Hd 3. z 10 Vladimír Fabián se 6 body, 8. Radovan Bednařík st. se 4 body a 10. Stanislav Švec s 1 bodem, ve vedlejším turnaji Vb 2. z 10 Pavel Urban s 5,5 body, 5. Pavel Píša se 4,5 body, 8. Oldřich Eisner (nar. 1923) se 3,5 body a 10. Michal Eisner se 2 body, v rekreačním turnaji Ra (rapid) 7. z 10 Jan Máčik se 3,5 body a v dvoukolovém rekreačním turnaji Rc (rapid) 8. z 12 Oldřich Eisner (nar. 1984) s 9 body z 22 a 9. Jiří Doležal ml. s 5,5 body.1112

V oblastním přeboru v bleskové hře (Zadinův memoriál) skončili ve skupině C 6. z 8 Oldřich Eisner st. se 2,5 body a ve skupině F 8. z 8. Michal Eisner s 0 body a poté ve finále C 12. z 12 Oldřich Eisner st. s 1 bodem a ve finále D 11. z 12 Michal Eisner se 2,5 body.1113

V oblastním přeboru žáků do 10 let skončili 9. z 30 Jiří Doležal s 5 body z 8 a 19. Oldřich Eisner se 3,5 body.

Českobrodští hráči se účastnili okresní šachové ligy (žáků).1114

Na turnaji Jiřího z Poděbrad skončil ve starších žácích 3. Pavel Píša.1115

V otevřeném okresním přeboru v bleskové hře v Kolíně byl 2. Miloš Vrabec.1116

V roce 1992 oblastní přebor do 12 let vyhrál před 52 hráči Michal Eisner s plným ziskem 7 bodů ze 7.1117

V okresní šachové lize (okresu Nymburk) skončili ve starší kategorii 18. dubna 2. ze 13 Michal Eisner se 4,5 body ze 61118 a 14. listopadu 1. ze 42 Pavel Píša se 7 body ze 7 a 2. Michal Eisner s 5,5 body.1119

Turnaj v Poděbradech mezi 49 hráči vyhrál Pavel Píša se 6,5 body ze 7.1120

V českém poháru v rapid šachu skončil ve středočeské oblasti v II. kole 6. z 22 Slavoj Český Brod s 19,5 body1121 a postoupil do III. kola. V něm áčko v sestavě Vrabec, Hájek, Mazura, Čejkovský a Zajíček bylo 3. s 19,5 body a béčko 12. se 13 body.1122

Skupina D divize II. měla pořadí:1123

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B.
1 JAWA Zbořený Kostelec 4 6 5 6 4 6 16 48,5
2 Slavoj Český Brod A 5 3 6 8 6 7 14 50,5
3 Stadión Kutná Hora B 4 2 6 8 13 43,5
4 KAVALIER Sázava 2 3 6 5 6 6 12 42,5
5 ČSAD Benešov 3 5 2 5 6 12 42
6 AERO Odolena Voda A 2 2 4 9 35,5
7 Spartak Vlašim 4 0 3 2 4 5 7 8 34
8 Slavoj Čerčany 2 2 2 3 4 24,5
9 Slavoj Český Brod C ½ ½ 0 2 3 2 17,5
10 AERO Odolena Voda B 1 3 1 0 21

Zápasy s Kutnou Horou B hrálo A družstvo v sestavě Vrabec, Hájek, Mažgut, Koudelka, Vršovský, Doležal, Dudek, Chybný1124 a C družstvo v sestavě Průcha, Saur, Vopařil, Urabn, Píša, Kopecký, Eisner.1125

V zápase s Vlašimí hráli za A družstvo Vrabec, Hájek, Mažgut, Koudelka, Dudek, Zajíček, Urban, Fabián a za C družstvo Zvolánek, Švec, Průcha, Saur, Vopařil, Urban, Píša, Kopecký.1126

Ve skupině C bylo B družstvo 5. D družstvo vyhrálo okresní přebor a postoupilo.1127 Zápas s Pečkami hrálo B družstvo v sestavě Pavel Šindelář, Oldřich Eisner, Jan Mazura, Pavel Čabart, Petr Čejkovský, Ivan Pecák, Radovan Bednařík a Jan Máčik.1128

V turnaji dvojic v Kutné Hoře skončili v předběžné skupině A 7. ze 7 Eisner st. a ml. se 3,5 body.1129

Na turnaji O putovní pohár Skláren Kavalier v Sázavě se umístili 17. ze 75 František Hájek a 18. Miloš Vrabec (oba 4,5 asi ze 7).1130

Český Brod uspořádal okresní přebor čtyřčlenných družstev v bleskové hře, který vyhrál, a okresní přebor jednotlivců, který vyhrál Miloš Mazura a postoupil do polofinále přeboru Čech, „ve kterém dosáhl vynikajícího výsledku“ 19. místem v konkurenci hráčů mistrovské třídy. Na turnaji v rapid šachu v Erfurtu si nejlépe vedli Pavel Píša, P. Kopecký a Pavel Urban. Opět se Český Brod zúčastnil turnaje O Smíchovský soudek a proběhlo soustředění na Slaníku. V přeboru oddílu jednotlivců byli 1. Pavel Šindelář, 2. Zdeněk Chybný a 3. Oldřich Eisner. Okresní přebor do 10 let vyhrál Oldřich Eisner. „Michal Eisner a Pavel Píša obsadili ve svých kategoriích 2.místa“ V okresním přeboru dorostenců byl 2. Pavel Urban. V okresním přeboru bylo 2. družstvo žáků. Náborový turnaj vyhrál Tomáš Jírovský. Do výboru Okresního šachového svazu byli zvoleni Jan Kalík a Jaroslav Zajíček.1131

V Zaječicích Michal Eisner na 6. šachovnici za Sokol Kolín získal 5 bodů z 9 a pomohl k 6. místu ze 40.1132

O mezinárodní šachové dovolené byl otištěn článek.1133 V 1. týdnu byli v kandidátském turnaji B 5. z 10 Ivan Koudelka se 4,5 body, v hlavním turnaji A 4. z 10 Jaroslav Zajíček s 5,5 body, Jaroslav Zvolánek se 4,5 body a Stanislav Švec s 1 bodem, v hlavním turnaji B 3. z 10 Miroslav Urban se 6 body a 8. Petr Čejkovský se 4 body, v hlavním turnaji C 1. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955) s 8 body, 7. Pavel Urban se 3,5 body a 8. Vladěk Vopařil se 3 body a ve vedlejším turnaji 1. z 10 Pavel Píša s 8,5 body, 4. Petr Kopecký s 5 body a 8. Michal Eisner s 2,5 body, v rapid turnaji C (dětském) 14. z 16 Oldřich Eisner (nar. 1984) se 4 body a 16. Michal Koudelka bez bodu a v bleskovém turnaji 9. ze 46 Miloš Vrabec, 10. Ivan Koudelka (oba 7 bodů), 18. Miloš Mazura se 6 body, 30. Pavel Píša, 32. Vladimír Fabián (oba 5 bodů). V 2. týdnu dopadli ve společném otevřeném turnaji 3. z 34 Miloš Vrabec se 6 body (asi z 9), 7. Ivan Koudelka s 5,5 body, 10. Oldřich Eisner (nar. 1955), 11. Zdeněk Chybný (oba 5 bodů), 27. Jaroslav Zvolánek se 4 body, 30. Vladěk Vopařil, 31. Pavel Urban (oba 3,5 bodů), 32. Michal Eisner s 2,5 body a 33. Bohumil Ptáček se 2 body, ve dvoukolovém rapid turnaji D 5. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1923) s 8,5 body z 18 a ve dvoukolovém dětském rapid turnaji E 2. z 10 Jan Máčik s 15 body z 16, 6. Oldřich Eisner (nar. 1984) se 7 body a 10. Michal Koudelka bez bodu a v bleskovém turnaji 4. z 24 Jan Máčik se 7 body, 9. Ivan Koudelka, 10. Miroslav Urban (oba 6,5 bodů), 15. Petr Čejkovský s 5,5 body, 18. Vladimír Fabián se 4,5 body, 19. Pavel Urban a 20. Michal Eisner (oba 4 body).1134

Na polofinále přeboru Čech mládeže mezi 24 hráči Oldřich Eisner (nar. 1984) vyhrál kategorii H10 s 8,5 bodu z 9 s dvoubodovým náskokem. V kategorii H14 byl 10. z 15 Michal Eisner s 5,5 body z 9.1135

Na letní šachové škole (táboře) v Palučinách skončil v turnaji B 5. Michal Eisner se 7 body z 12.1136

Roku 1993 se Jan Kalík účastnil velikonočního turnaje v Poděbradech.1137

Družstvo „Pablbové Český Brod“ na rakovnickém víceboji skončilo 5. z 5 s 11 body.1138

V okresní šachové lize zvítězil mezi staršími Pavel Píša.1139 Ten také hrál také na 4. šachovnici družstva Sokol Kolín v Zaječicích, dosáhl 7,5 bodu z 9 a pomohl k celkovému 3. místu. Oldřich Eisner hrál v turnaji dvojic s Michalem Kašparem za Sokol Kolín a ziskem 6 bodů z 9 na první šachovnici přispěl k 6. místu z 22.1140

V okresní lize (okresu Nymburk) skončili v mladších 4. z 23 Oldřich Eisner se 4,5 body ze 7 a ve starších 4. ze 14 Michal Eisner se 4 body ze 6.1141

Na turnaji trojic v Pečkách hráli Michal Eisner (4,5 bodů ze 7 na 1. šachovnici, trojice celkově 3. z 8 s 12,5 body) a Oldřich Eisner (1,5 na 2. šachovnici, trojice celkově 5. s 10 body).1142

Na velikonočním turnaji v Poděbradech hrál také Švec.1143

II. divize D měla výsledek:1144

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B.
1 Slavoj Č. Brod A 5 4 4 7 16 51,5
2 Stadion K. Hora B 3 4 6 5 5 6 7 15 47
3 Sokol Kolín C 4 4 4 6 8 15 46
4 Spartak Pečky A 4 4 5 3 6 5 7 7 12 44,5
5 Slavoj Čáslav 3 4 5 9 34
6 Kavalier Sázava 2 5 4 4 8 36,5
7 Slavoj Č. Brod B 3 2 2 3 6 6 6 32,5
8 Sokol Sendražice 1 3 3 2 7 6 32
9 Spartak Pečky B 2 1 4 2 3 21,5
10 ZD Mír Potěhy 1 0 1 1 0 14,5

Přehled výsledků jednotlivců A družstva:1145

Č. Brod B Pečky B Sendražice K. Hora B Kolín C Sázava Pečky A Potěhy Čáslav B. %
1 Hájek ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 6 67
2 Koudelka 1 ½ 1 ½ ½ ½ 4 67
3 J. Mazura 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5 56
4 M. Mazura 1 1 ½ 0 ½ ½ ½ 1 5 63
5 Šindelář ½ 1 ½ 0 1 1 1 ½ 5,5 69
6 Mažgut
7 Doležal
8 Dudek
Eisner 1 0 ½ ½ 1 3 60
Kalík 1 1 1 ½ 1 1 0 1 1k 6,5 81
Zajíček 1 1 1 0 1 1 1 0 1k 6 75
Urban 1 1 1k ½ 1k 2,5 83
Chybný 1 1 100
Bednařík
Pelikán 1 1 100
Čejkovský 1 1 100
Pecák 1 1 100
4,5 3 2 2,5 4,5 4,5 4 3 6

Zápas s Kutnou Horou B hrálo B družstvo v sestavě J. Zvolánek, Máčik, Fabián, Průcha, Urban, Píša, Ptáček, Eisner st.1146

Na turnaji Gens una sumus pořádaném v Českém Brodě skončili 3. z 10 Ivan Koudelka se 6 body, 9. Jaroslav Pelikán a 10. Zdeněk Chybný (oba 2,5 bodu).1147

Byl zveřejněn článek z Mezinárodní šachové dovolené.1148 V 1. týdnu skončili v kandidátském turnaji A 8. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955) se 3 body a 9. Jaroslav Zvolánek se 2 body, v kandidátském turnaji B 3. z 10 Ivan Koudelka s 6,5 body, 9. Jaroslav Pelikán a 10. Zdeněk Chybný (oba 2,5 bodů), ve vedlejším turnaji A 5. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1923) se 4,5 body a 7. Michal Eisner se 3 body a v rapid turnaji A 9. z 20 Pavel Píša s 10,5 body, 10. Jan Máčik s 10 body, 13. Oldřich Eisner (nar. 1984) s 8,5 body, 16. Radovan Bednařík ml. se 3,5 body, 17. Miloš Nikl se 3 body, 18. Jiří Doležal ml. se 2 body, 19. Pavel Král s 1,5 bodem a 20. Michal Koudelka s 0,5 bodem. V 2. týdnu byli v kandidátském turnaji D 10. z 10 Miloš Mazura se 2 body, v hlavním turnaji B 10. z 10 Vladimír Fabián se 2 body, v hlavním turnaji C 2. z 10 Jaroslav Zajíček se 6 body a 10. Jaroslav Zvolánek s 1,5 bodem, ve vedlejším turnaji B 1. z 10 Petr Čejkovský a 2. Pavel Urban (oba 7 bodů), ve vedlejším turnaji C 1. z 10 Radovan Bednařík st. s 9 body, 2. Stanislav Švec se 6,5 body, 4. Jan Máčik s 5,5 body a 6. Michal Eisner se 3,5 body, v rapid turnaji B 6. z 12 Jan Kalík s 9 body z 18 a v dětském rapid turnaji C 4. z 18 Oldřich Eisner (nar. 1984) se 13 body, 6. Radovan Bednařík ml. s 11 body, 10. Pavel Král s 9 body a 15. Michal Koudelka se 3,5 body. V 3. týdnu se umístili v kandidátském turnaji E 4. z 10 Ivan Koudelka s 5 body, v hlavním turnaji D 4. z 10 Miroslav Urban s 6 body a 7. Jan Kalík se 4 body, v hlavním turnaji E 2. z 10 Radovan Bednařík st. se 6,5 body, 3. Jaroslav Zvolánek s 5 body a 8. Pavel Urban se 4 body, ve vedlejším turnaji D 1. z 10 Jan Máčik se 7,5 body, 5. Vladěk Vopařil se 4,5 body, 8. Oldřich Eisner (nar. 1923) se 3 body a 10. Oldřich Eisner (nar. 1984) s 1 bodem a v dvoukolovém dětském rapid turnaji F děleně 1. z 10 Michal Eisner s 16 body z 18, 8. Radovan Bednařík ml. s 5,5 body, 9. Michal Koudelka a 10. Pavel Král (oba 1 bod).1149

V polofinále přeboru Čech se umístil v kategorii H10 11. Oldřich Eisner s 5,5 body1150 a postoupil do přeboru Čech.1151

Výprava šachistů ČR (i českobrodských) se pod vedením Jaroslava Pelikána zúčastnila Alpsko-jaderského bleskového turnaje ve městě Feistritz v Rakousku.1152

Na turnaji Vánoční kapr v Neratovicích se umístil 3. ze 48 Michal Eisner s 5 body ze 7.1153

V přeboru oddílu bylo pořadí:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B. SB
1 Ivan Koudelka ½ ½ ½ 1 1 1 ½ 1 1 ½ 1 1 9,5
2 Jan Máčik ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 9
3 Josef Dudek ½ ½ ½ ½ 1 1 1 ½ ½ ½ 1 1 8,5
4 Oldřich Eisner (55) ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 0 ½ 0 0 6 37,75
5 Zdeněk Chybný 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 6 34,25
6 Miroslav Urban 0 0 0 ½ 0 0 ½ 1 1 1 1 1 6 27,75
7 Ivan Pecák 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 5,5 29
8 Petr Čejkovský ½ 0 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 5,5 28,5
9 Jaroslav Pelikán 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ 1 ½ ½ ½ 5 28,25
10 Radovan Bednařík st. 0 0 ½ 1 ½ 0 ½ ½ 0 1 ½ ½ 5 27
11 Pavel Urban ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 4,5
12 Pavel Píša 0 0 0 1 ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 4
13 Jan Kalík 0 0 0 1 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 3,5

 „V turnaji zaslouženě zvítězil a přeborníkem oddílu se stal Ivan Koudelka, který potvrdil roli favorita. Velmi dobře hráli i další dva z trojice vítězů. Jan Máčik prokázal stoupající výkonnost a splnil normu pro udělení I.výkonnostní třídy. Spolehlivě hrál po návratu ze základní vojenské služby Josef Dudek. Vůbec se nedařilo Janu Kalíkovi, ostatní účastníci se umístili dle svých možností a momentální formy.“ 1154

Roku 1994 skončil v přeboru Čech v kategorii H10 11. ze 17 Oldřich Eisner se 4,5 body (asi z 9)1155 a měl přímý postup do polofinále přeboru ČŠS.1156

V okresním přeboru skončili v kategoriích H12 1. Oldřich Eisner, H14 2. Václav Michálek a 3. Petr Lívanec a H16 1. Michal Eisner, 2. Lukáš Bolen, 3. Pavel Král a 4. Pavel Skalický.1157

V okresní šachové lize mládeže („bylo sehráno 20 turnajů za účasti 180 žáků a žákyň“) skončili v kategorii mladších žáků (nar. 1983 a mladší) 3. Oldřich Eisner a v kategorii starších žáků 1. Michal Eisner.1158

„TJ Slavoj Český Brod“ byl jedním z oddílu, které k 15. 6. nesplnily vybrání registračních poplatků na rok 1994.1159

V Zaječicích za Sokol Kolín získali na 4. šachovnici Michal Eisner 5,5 bodů z 9 a na 6. šachovnici Oldřich Eisner 7 bodů a pomohli k 18. místu ze 42.1160

Počátkem 90. let (v souvislosti se sametovou revolucí, federalizací a rozdělením ČSFR) probíhala reorganizace. V samostatné ČR struktura vypadala (v Čechách) takto: extraliga, I. česká liga, II. česká liga, Divize I., Divize II., Okresní přebory.1161 Divize I. zhruba odpovídala Krajskému přeboru a Divize II. nižším krajským soutěžím.

I. divize StČ skončila výsledkem, jenž podává tabulka:1162

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1 Odolena Voda 4 4 5 5 18 53,5
2 Kralupy 5 5 6 18 50
3 Lysá nad Labem 4 3 4 5 4 6 5 6 17 53,5
4 Kutná Hora 4 6 5 4 6 6 16 56,5
5 Doly Kladno 4 3 2 6 5 8 6 13 51
6 Český Brod 3 4 3 2 6 13 46
7 Neratovice 2 4 5 11 43
8 Brodce 3 3 2 3 2 7 5 8 42
9 Akuma Ml. Bol. B 2 0 1 5 8 32,5
10 AŠ Ml. Boleslav 3 3 6 6 41
11 Poděbrady 2 3 3 5 4 33,5
12 Říčany B 2 2 2 3 0 25,5

Přehled výsledků jednotlivců:1163

Kralupy n. V. K. Hora Kladno Ak. MB B AŠ MB Neratovice Lysá n. L. Od. Voda Brodce Poděbrady Říčany B B. %
1 Vrabec 0 ½ 0 0 1 1 ½ 0 0 1 ½ 4,5 41
2 Hájek 0 ½ ½ 1 1 ½ 1 0 ½ 5 56
3 Valtera 0 ½ 0 1 ½ 0 1 0 1 1 1 6 55
4 Koudelka ½ 1 0 ½ 1 0 1 0 1 0 ½ 5,5 50
5 Šindelář 1 0 0 ½ 0 ½ 0 1 0 1 1k 4 40
6 M. Mazura 1 ½ 0 0 0 ½ 1 1 1k 4 50
7 J. Mazura 0 0 ½ 0 0,5 13
8 Kalík 1k ½ ½ 0 1 33
Dudek 1 1 0 1 1k 3 75
Zajíček 1k ½ 1,5 75
Urban 1 1 1 ½ 1k 3,5 88
Eisner ½ 0,5 50
Chybný 0 0 0
Bednařík
Čejkovský ½ ½ 1 2 67
Máčik 0 0 0
4,5 3 2 2,5 4,5 4,5 4 3 6 5,5 6,5

II. divize StČ skupina D skončila takto:1164

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B.
1 Sokol Kolín C 4 6 6 15 45
2 Kutná Hora B 6 3 5 6 7 14 45
3 Český Brod B 4 3 4 6 5 8 12 42,5
4 Poděbrady B 2 5 4 5 5 6 11 38,5
5 Slavoj Čáslav 5 5 3 4 1 6 5 11 37
6 Kavalier Sázava 3 4 4 4 5 6 9 38,5
7 Spartak Pečky 7 6 8 38,5
8 Říčany C 2 2 2 3 2 5 6 8 32
9 Sokol Sendražice 3 3 3 3 2 3 2 30,5
10 Český Brod C 2 1 0 2 2 ½ 2 ½ 0 12,5

Přehled výsledků jednotlivců B družstva:1165

Č. Brod C K. Hora B Sendražice Poděbrady B Říčany C Pečky Čáslav Sázava Kolín B. %
1 Eisner 1 ½ ½ ½ 0 0

4:4 bez hry

2,5 42
2 Doležal 1 0 ½ 0 1 0 2,5 42
3 Urban 1 1 ½ 1 1 0 0 4,5 64
4 Dudek ½ 1 1 2,5 83
5 Kalík ½ 0 0,5 25
6 Máčik 0 1 1 1 1 0 1 5 71
7 Fabián 1 0 ½ 1 1 0 0 3,5 50
8 Bednařík st. 1 0 ½ ½ 1 1 4 67
Chybný 1 ½ ½ 0 ½ 1 0 3,5 50
Zajíček ½ 1 0 1 ½ 3 60
Čejkovský 1 ½ 1 1 1 4,5 90
Pecák 1k ½ 1 1,5 75
Pelikán
8 2,5 5 4,5 6 5,5 3 4 4

C družstvo mělo soupisku: J. Zvolánek, Švec, Průcha, P. Píša, P. Urban, Vopařil, Saur, Ptáček, M. Eisner, O. Eisner st. (nar. 1923), Kopecký, Klindera, O. Eisner ml. (nar. 1984), Buch.1166 Zápas s Kutnou Horou B hrálo družstvo v sestavě J. Zvolánek, Švec, Průcha, Urban, Vopařil, Ptáček, M. Eisner, O. Eisner st.1167

V přeboru Středočeské oblasti v rapid šachu se umístili děleně 18. Kalík se 3,5 body ze 7, 22. O. Eisner se 3 body, 30. Skalický s 1,5 bodem a 31. Bednařík s 0,5 bodem.1168

Na Smíchovském soudku skončil 6. Slavoj Český Brod s 29,5 body.1169

„Mezinárodní šachová dovolená proběhla 9.7.–30.7.1994 v Českém Brodě. Byly sehrány tři mistrovské turnaje, pět kandidátských, šest hlavních, pět vedlejších a osm rapidů. Celkem se zúčastnilo 520 osob z 12 států. Kuriózní byla účast japonského přeborníka a olympionika Nišimury, který přijel do ČR sbírat zkušenosti a lepšil se turnaj od turnaje. Zajímavý byl i start Gruzínce Bagaturova s ratingem 2500, který přijel pozdě a vešel se jen do vedlejšího turnaje! Neúnavný pořadatel prof. Jaroslav Pelikán myslel na všechno, a tak se jistě i Thomas Johnsson, který obdržel basu piva Gambrinus za start ve všech ročnících, má i napřesrok kam vracet.“ Z této soutěže byla otištěna partie:1170

Koudelka – Sazonov

B07 Pircova: 1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.Se3 Sg7 5.f3 Jbd7 6.Dd2 c6 7.0–0–0 b5 8.Sd3 b4 9.Jce2 Da5 10.Kb1 Vb8 11.g4 Jb6 12.Jc1 Se6 13.Jb3 Da4 14.De2 0–0 15.Jh3 Sd7 16.Jf4 Vfc8 17.h4 Se8 18.h5 Jfd7 19.hxg6 fxg6 20.Dh2 Jf8 21.De2 a6 22.Vh3 Vc7 23.Vdh1 e6 24.e5 Jc8 25.exd6 Jxd6 26.Jc5 Da5 27.Jfxe6 Jxe6 28.Jxe6 Sf7 29.Jxc7 Dxa2+ 30.Kc1 Da1+ 31.Kd2 Dxb2 32.Ke1 Vb7 33.Vxh7 Vxc7 34.Vxg7+ Kxg7 35.Dh2 Sg8 36.Dh6+ Kf7 37.Dxg6+ Ke7 38.Kf2 Da2 39.Sf4 Vd7 40.Ve1+ Se6 41.Sg5+  a černý se vzdal.

V 1. týdnu skončili v mistrovském turnaji A 7. z 10 Miloš Vrabec se 4 body, 9. Josef Dudek a 10. Ivan Koudelka (oba 2,5 bodů), v kandidátském turnaji A 8. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955) se 3,5 body, v kandidátském turnaji B 6. Pavel Šindelář se 4,5 body a 7. Jan Máčik se 3 body, ve vedlejším turnaji A 3. ze 14 Radovan Bednařík st. se 6 body, 6. Jaroslav Zvolánek, 7. Michal Eisner (oba 5 bodů), 9. Jaroslav Pelikán se 4 body a 13. Oldřich Eisner (nar. 1923) se 2,5 body, v rapid turnaji A 12. z 12 Oldřich Eisner (nar. 1984) s 1 bodem a v rapid turnaji B 7. z 12 Radovan Bednařík ml. s 5 body. V 2. týdnu dopadli v kandidátském turnaji C 3. z 10 Miloš Vrabec s 5 body a 6. Jiří Valtera se 4,5 body, v hlavním turnaji A 6. z 10 Jan Kalík se 4,5 body, v hlavním turnaji B 4. z 10 Zdeněk Chybný se 4,5 body a 5. Jaroslav Zvolánek se 4 body, ve vedlejším turnaji B 4. z 16 Pavel Urban se 6 body z 9, 8. Vladimír Fabián a 9. Stanislav Švec (oba 4 body) a v rapid turnaji E 1. z 18 Oldřich Eisner (nar. 1984) se 14 body, 2. Radovan Bednařík, 4. Michal Eisner (oba 13,5 bodů) a 17. Michal Koudelka se 3 body. V 3. týdnu byli v mistrovském turnaji C 10. z 10 Josef Dudek s 1,5 bodem, v kandidátském turnaji E 2. z 10 Miloš Vrabec se 6,5 body, 5. Ivan Koudelka s 5 body a 10. Pavel Šindelář se 2,5 body, v hlavním turnaji C 7. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955) se 4,5 body, 9. Jan Máčik se 2,5 body a 10. Miroslav Urban s 1,5 bodem, ve vedlejším turnaji C 6. z 16 Pavel Urban s 5 body z 9, v rapid turnaji F 5. z 10 Jan Kalík se 7,5 body ze 14, 9. Jaroslav Zvolánek se 4 body a 10. Oldřich Eisner (nar. 1923) se 2,5 body a v dvoukolovém rapid turnaji G 3. z 12 Michal Eisner se 16,5 body, 4. Radovan Bednařík se 14,5 body, 6. Pavel Skalický se 13,5 body, 7. Oldřich Eisner (nar. 1984) se 13 body a 12. Michal Koudelka se 3,5 body. V simultánce s časovou kontrolou s IM Igorem Belovem remizoval Vladimír Fabián a vyhrál Ivan Koudelka. V 5. bleskovém turnaji se umístili 5. Ivan Koudelka a 6. Petr Čejkovský. Ve vyhodnocení rodinných párů (oslava mezinárodního roku rodiny) byli 5. bratři Eisnerové a 7. otec a syn Bednaříkové.1171

V bleskovém přeboru Středočeském oblasti se umístil ve finále C 9. z 10 Kalík s 1,5 bodem.1172

Na turnaji v Čáslavi byl 23. z 28 Kalík s 2,5 body.1173

Na turnaji trojic v Pečkách hráli Michal Eisner (5 bodů asi ze 7 na 1. šachovnici, trojice celkově 10. z 19 s 10 body), J. Milík (0 na 2. šachovnici, trojice celkově 11. s 10 body) a J. Štefanica (4 na 3. šachovnici, trojice celkově 18. s 8 boy).1174

Na turnaji v Pečkách Oldřich Eisner vyhrál mladší kategorii před 26 hráči s plným ziskem 9 bodů z 9 a Michal Eisner byl 2. ze 44 ve starší kategorii s 6 body ze 7.1175

Na turnaji v Poděbradech ve starších skončil 2. z 50 Michal Eisner s 6 body ze 7.1176

Přeborníkem oddílu se stal Ivan Koudelka. Výsledky hlavní skupiny:1177

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. SB
1 Ivan Koudelka 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 7
2 Miroslav Urban 0 ½ 0 1 1 1 ½ 1 1 6
3 Josef Dudek ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ 5,5 24,25
4 Petr Čejkovský ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 5,5 24
5 Zdeněk Chybný ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 5
6 Oldřich Eisner (55) ½ 0 0 ½ ½ 0 1 1 1 4,5 15,75
7 Pavel Šindelář 0 0 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 4,5 15,5
8 Pavel Píša 0 ½ ½ 0 0 0 ½ ½ ½ 2,5 10,25
8 Jiří Průcha 0 0 ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ 2,5 10,25
10 Pavel Urban 0 0 ½ ½ 0 0 0 ½ ½ 2

Vedlejší skupina:1178

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. SB
1 Vladimír Fabián 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
2 Jan Kalík 0 1 1 1 1 1 1 1 1 6
3 Radovan Bednařík st. 0 0 1 ½ ½ 1 1 1 1 5,5 24,25
4 Miroslav Saur 0 0 0 1 ½ 0 1 1 1 5,5 24
5 Michal Eisner 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 5
6 Radovan Bednařík ml. 0 0 ½ ½ ½ 1 ½ 0 0 4,5 15,75
7 Oldřich Eisner (23) 0 0 0 1 ½ 0 ½ ½ ½ 4,5 15,5
8 Vladěk Vopařil 0 0 0 0 ½ ½ ½ 1 ½ 2,5 10,25
8 Stanislav Švec 0 0 0 0 ½ 1 ½ 0 1 2,5 10,25
10 Oldřich Eisner (84) 0 0 0 0 0 1 ½ ½ 0 2

„Ve dnech 12.2.–19.2.1995 se konal v Českém Brodě přebor chlapců do 18 a 20 let. Celkem hrálo 34 hráčů, společnost byla velmi různorodá, vždyť rozdíl Elo mezi nejvýše a nejníže nasazeným byl více než 700 bodů – úvaha k zamyšlení po trenérsko-metodickou komisi.

Český Brod byl vždy baštou mládežnického šachu, přebor dorostenců se tam hrál již v roce 1968. Duše českobrodského šachu Jaroslav Pelikán nemohl samozřejmě chybět ani při letošním přeboru, ředitelem soutěže byl Zdeněk Chybný, hlavním rozhodčím Miloš Vrabec, oba pocházející z jeho dřívější „líhně“. Jako trenér působil během přeboru Evžen Gonsior, který rozebíral sehrané partie a předával své letité zkušenosti. (…) Závěrem lze říci, že jde o velmi zdařilou soutěž, která by měla pomoci mladým hráčům v jejich šachovém růstu.“1179 Organizačně mají na uspořádání zásluhu také manželé Koudelkovi.

V tomto roce se vedení hotelu se souhlasem vedení TJ Slavoj rozhodlo klubovnu využít pro komerční účely. Šachový oddíl hromadným přestupem přešel do TJ Sokol, hrací místností byla klubovna sokolovny v 1. patře.1180 Na valné hromadě TJ Sokol konané 1. 3. byl do výboru zvolen Zdeněk Chybný jako „vedoucí odboru šachu“.1181

Výsledek I. divize StČ ukazuje tabulka:1182

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1 Biomedica Říčany 6 4 4 5 4 6 6 19 58
2 Jawa Brodce 2 5 4 7 4 3 5 16 52
3 Slovan Lysá 3 4 4 6 4 6 7 13 51
4 Kaučuk Kralupy 4 4 4 3 5 5 4 4 13 45,5
5 Sokol Kolín C 4 5 3 4 3 6 6 12 48
6 Spol. Neratovice 3 1 4 5 3 4 5 7 12 45,5
7 Sp. Doly Kladno 4 5 4 8* 4 11 48
8 Elektrárna Mělník ½ 2 3 4 4 8* 4 11 40,5
9 Slavoj Č. Brod 4 3 5 4 5 4 3 9 41
10 Stadion K. Hora 2 5 4 4 0* 3 5 8 38
11 Aero Od. Voda B 2 3 2 4 2 3 4 0* 4 3 6 5 33
12 SKP Beroun 1 2 1 4 5 2 3 27,5

Zápas s Kutnou Horou hrálo družstvo v sestavě Vrabec, Valtera, Koudelka, Šindelář, Dudek, Urban, Eisner, Čejkovský.1183

II. divize StČ skupina D měla výsledek:1184

1 2 3 4 5 6 7 8 9 B.
1 Stadion Kutná Hora B 5 6 3 12 38,5
2 Sokol Pečky A 4 5 11 38
3 Slavoj Čáslav 4 4 6 8 10 39
4 Sokolo Kolín D 3 4 5 9 32,5
5 Slavoj Český Brod B 2 4 4 7 8 34
6 Bohemia Poděbrady A 5 4 1 4 8 33
7 Bohemia Poděbrady B 3 4 4 5 7 8 32,5
8 Sokol Brandýs n. L. 2 3 3 7 6 32
9 Sokol Pečky B 0 ½ 1 1 0 8,5

Zápas s Kutnou Horou B hrálo družstvo v sestavě Eisner, Urban, Chybný, Zajíček, Kalík, Bednařík. V kutnohorské kronice se píše: „Prý vyspávání po plese tentokrát nahrálo našemu družstvu, které po 14 minutách čekání vedlo 2:0!! (…) Stehlík jako rozhodčí sehrál partii dobře k zisku 2 pěšců a pak dva volné pěšce za zisk pěšce h7 ztratil. Dlouho však manévroval i přes reklamace na remizovou pozici a po chybách Urbana zůstal jeho král na 8. řadě a Stehlík prosadil pěšce do proměny. To ovšem s prudkým cvrnknutím soupeře do figurky a s kvapným odchodem z místnosti a s nervy v tekutém stavu…“1185

V předchozích letech, zhruba od konce 80. a začátku 90. let, vedli A družstvo Petr Čejkovský jako kapitán a Ivan Pecák jako zástupce. V tomto roce se kapitánem A družstva stal Ivan Koudelka. K tomu Ivan Pecák uvádí: „Po mnoha letech jsem se vrátil k šachu do tehdy, jak říkali místní, kapřího rybníka ve Slavoji Český Brod. Tento dříve extraligový celek, jehož dresu hráli plejeři Lanč, Neckář, Vrabec a jiní, se krčil na pomezí okresu a kraje a současným hráčum to nevadilo ?! Jejich klid jsem narušil zaktivizováním členské základny s cílem postoupit KP I. Po několika sezónách se náš sen uskutečnil a mi postoupili. Tehdy jsem vedel A - družstvo spolu s Petrem Čejkovským. Končil Slavoj a náš oddíl přestoupil do Sokol, což neprobíhalo ideálně. Moje snaha, a přiznám i ješitnost, utpěla šrám v podobě šedé eminence českobrodského šachu ing. Urbana, že přesně ví kdo povede A - družstvo !!! O nás, rozuměj Petr Čejkovský a Ivan Pecák, nepadlo ani slovo!? Nikdo nepoděkoval za postup a ani ze slušnosti se nezeptali zda nebudeme pokračovat !! Nebudu dál rozevírat některé nepravosti, které se mne velice dotkly a doslova jsem práskl dveřmi a odešel středem jako český furiant.“1186 K tomu Miroslav Urban uvádí, že Ivan Pecák ani nepřišel na schůzi, kde byl Ivan Koudelka volen kapitánem.1187

V přeboru Středočeské oblasti v rapid šachu skončili 4. z 46 Dudek a 5. O. Eisner (oba 5 bodů ze 7), 13. Koudelka se 4,5 body, dále hráli O. Eisner st. a Fabián.1188

V turnaji špuntů v Kopidlně byl v kategorii nejstarších 2. Oldřich Eisner.1189

Na turnaji Kopidlnský král a královna v Kopidlně vyhrál turnaj chlapců mezi 79 hráči Michal Eisner s 6 body ze 7.1190

V Zaječicích za Sokol Kolín získali na 4. šachovnici Michal Eisner 4,5 bodů z 9 a na 6. šachovnici Oldřich Eisner plný zisk 9 bodů a pomohli k 11. místu ze 42.1191

Na mezinárodní šachové dovolené v 1. týdnu skončili v mistrovském turnaji 7. z 10 Ivan Koudelka se 4 body, v hlavním turnaji 2. z 10 Josef Dudek se 6 body, 5. Oldřich Eisner (nar. 1955), 6. Pavel Šindelář (oba 5 bodů) a 10. Jaroslav Zvolánek se 2 body, ve vedlejším turnaji 2. z 10 Michal Eisner se 6 body, 9. Vladěk Vopařil se 2,5 body a 10. Radovan Bednařík se 2 body, v dětském rapid turnaji 2. z 23 Oldřich Eisner (nar. 1984) s 21 body, 5. Michal Kašpar se 17,5 body, 15. Martin Ptáček se 7 body, 16. Martin Schneider s 6 body, 18. Michal Koudelka s 5,5 body, 19. Tom Steinbauer s 5 body, 20. Miroslav Svatoš se 4,5 body, 21. Jiří Štefanica s 1,5 bodem, 22. Luboš Mácha s 1 bodem a 23. Lucie Máchová s 0,5 bodem a ve večerním rapid turnaji 1. ze 14 Ivan Koudelka se 6,5 body ze 7, 4. Josef Dudek se 4 body, 5. Ivan Pecák a 9. Jan Máčik (oba 3,5 bodů). V 2. týdnu byli v hlavním turnaji A 1. z 10 Ivan Koudelka, 2. Jan Kalík (oba 7 bodů) a 10. Miroslav Urban s 1,5 bodem a v hlavním turnaji B 6. z 10 Pavel Urban se 4,5 body, ve vedlejším turnaji 1. z 16 Michal Eisner se 7,5 body (asi z 9) a 14. Oldřich Eisner (nar. 1984) se 3 body, v hlavním rapid turnaji 10. z 12 Jaroslav Zvolánek se 7 body z 16, ve vedlejším rapid turnaji 12. z 12 Steinbauer bez bodu, v dvoukolovém dětském rapid turnaji 3. z 10 Jaroslav Doležal, 4. Martin Ptáček (oba 12,5 bodů z 18), 5. Michal Koudelka s 9,5 body, 9. Martin Schneider se 4 body a 10. Mirek Svatoš se 2 body, Steinbauer  ve finále 8. z 8 bez bodu a ve večerním rapid turnaji 4. z 20 Josef Dudek se 4,5 body ze 7, 8. Ivan Koudelka se 4 body, 10. Eisner a 11. Píša (oba 3,5 bodů). V 3. týdnu se umístili v kandidátském turnaji B 2. z 10 Ivan Koudelka se 6 body, 7. Zdeněk Chybný a 8. Josef Dudek (oba 4 body), v hlavním turnaji 3. z 22 Jan Kalík se 6 body z 9, 5. Jaroslav Zvolánek s 5,5 body, 11. Vladimír Fabián se 4,5 body, 18. Oldřich Eisner (nar. 1955) se 4 body a 19. Pavel Píša se 3,5 body, ve vedlejším turnaji 10. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1984) s 1,5 bodem, v rapid turnaji dospělých 7. z 12 Michal Eisner s 9,5 body z 16, v dětském rapid turnaji 7. ze 14 Martin Ptáček s 15,5 body z 26, 8. Michal Koudelka s 11,5 body, 9. Pavel Němec s 8,5 body, 10. Radek Lanc, 11. František Vtípil (oba 6,5 bodů) a 13. Milan Rataj se 3,5 body a ve večerním rapid turnaji 4. z 8 Josef Dudek se 4,5 body.1192 Před soutěží byl o ní zveřejněn článek.1193

V bleskovém oblastním přeboru (Zadinův memoriál) skončili ve finále A 6. z 15 Ivan Koudelka s 8 body, ve finále B 15. z 15 Oldřich Eisner st. se 2 body, ve finále C 2. z 15 Josef Dudek s 12 body, 5. Michal Eisner s 8,5 body, 8. Vladimír Fabián se 7,5 body a 13. Oldřich Eisner ml. se 3 body.1194

V bleskovém přeboru Čech skončil 44. z 50 Vladimír Fabián se 7 body ze 17.1195

V polofinále přeboru Čech mládeže skončil v kategorii H12 7. ze 30 Oldřich Eisner s 5,5 body z 9 a postoupil do přeboru Čech.1196

Na turnaji v Poděbradech byl v mladších 3. ze 34 Martin Ptáček s 5 body ze 7.1197

Od roku 1996 proběhla další reorganizace a došlo k vytvoření regionů (ve středních Čechách C1, C2, C3, H1, H2, H3) a napříště se hrály Divizní přebory A-H (místo Divize I.) a regionální přebory (místo Divize II.)1198, které zanikly s další reorganizací v roce 2003 a poslední pozůstatky v názvech regionů mládeže byly odstraněny nedávným přejmenováním na SA-SE (regiony nicméně stále přibližně kopírují toto rozdělení, je jich jen pět kvůli spojenému H23).

V roce 1996 na mistrovství Čech mládeže v kategorii do 12 let skončil 9. z 20 Oldřich Eisner s 5 body z 9.1199

„Mistrovství Českého šachového svazu se již druhý rok po sobě konalo v Českém Brodě. Žáci profesora Pelikána šachu fandí a udělají pro něj maximum, ať se již jmenují Zdeněk Chybný, Ivan Koudelka (hlavní organizátoři), či Miloš Vrabec (hlavní rozhodčí). Nerad bych ublížil i řadě dalších, kteří jim pomáhali, přesto je nebudu jmenovat.“1200 Proběhlo ve dnech 12.-19. 2.

I. divize StČ měla pořadí:1201

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1 Jawa Brodce 5 2 5 8 18 58,5
2 Slovan Lysá 3 5 4 5 4 18 55
3 Sokol Kolín C 6 3 2 5 4 5 6 8 17 56,5
4 Spol. Neratovice 4 6 7 4 4 4 6 12 50
5 Slavoj Č. Brod 3 1 6 12 47
6 Kaučuk Kralupy 3 4 4 4 3 11 45
7 Sp. Doly Kladno 4 4 5 3 10 38,5
8 Stadion K. Hora 4 3 7 4 8 8 43
9 Baník Příbram B ½ 3 4 4 5 1 5 8 35,5
10 Sokol Hostivice 0 ½ 2 4 5 5 7 32
11 Ak. Ml. Bol. B 3 0 2 2 5 0 3 3 6 33,5
12 El. Mělník 4 3 5 33,5

Zápas s Kutnou Horou hrálo družstvo v sestavě Vrabec, Michálek, Valtera, Koudelka, Šindelář, Kalík, Urban, Dudek.1202

II. divize StČ skupina D skončila takto:1203

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B.
1 Sokol Nymburk 5 4 4 6 6 6 14 41,5
2 Slavoj Čáslav 4 3 5 5 7 13 42
3 Poděbrady B 3 4 11 42,5
4 Poděbrady A 4 4 4 4 3 3 4 6 9 36,5
5 Slovan Lysá B 4 4 4 3 4 5 4 9 36
6 Stadion Kutná Hora B 5 4 4 6 4 9 36
7 Slavoj Český Brod B 2 5 5 4 4 3 8 35,5
8 Sokol Pečky 3 5 4 2 4 6 8 35,5
9 Sokol Kolín D 2 3 4 3 5 4 6 31,5
10 Sokol Sendražice 2 1 2 4 4 2 4 3 23

Zápas s Kutnou Horou B hrálo družstvo v sestavě Kalík, Eisner, M. Urban, Dudek, Fabián, P. Urban, Píša, Saur.1204

V rozlosování Divize H se poprvé objevuje nový název oddílu – „Sokol Č. Brod“.1205

V oblastním (2.) kole českého poháru v rapid šachu skončil 4. z 9 Sokol Český Brod s 18 body.1206

V oblastním přeboru jednotlivců v rapid šachu se umístil 11. z 36 Kalík se 3,5 body ze 7.1207

Na turnaji Stříbrný klíč v Pečkách skončil ve skupině A 6. z 6 Český Brod A a ve skupině B 6. z 6 Český Brod B (vždy se 2 body).1208

V Zaječicích Oldřich Eisner na 6. šachovnici za Sokol Kolín získal 7 bodů z 9 a pomohl k 5. místu ze 44.1209

V regionálním přeboru žáků a žákyň regionu Polabí kategorii H14 vyhrál Oldřich Eisner.1210

Ve velké ceně mládeže v Hradci Králové kategorii ročníků 84 – 85 vyhrál mezi 17 účastníky Oldřich Eisner s 6 body ze 7.1211

V exhibičním zápase Česká republika – Slovenská republika dálkově na počítačích „pomocí multimediální sítě Nextel“ (asi něco jako internet) v zápase Organizátoři Pelikán porazil Szüczse.1212 V Šachinfu je uvedeno, že zápas „byl uspořádán prostřednictvím sítě Internet“.1213

Mezinárodní šachová dovolená se poprvé hrála v Praze,1214 kam se natrvalo přestěhovala. V 1. týdnu skončili v hlavním turnaji 7. z 10 Jaroslav Zvolánek a 8. Oldřich Eisner (nar. 1955) (oba 4,5 bodů), ve vedlejším turnaji 8. z 15 Oldřich Eisner (nar. 1984) s 5 body z 9, v rapid turnaji A 5. ze 7 Jan Máčik s 5,5 body z 15 a v rapid turnaji B 5. ze 6 Tomáš Steinbauer s 2 body z 15. V 2. týdnu se umístili ve vedlejším turnaji 2. ze 16 Michal Eisner se 7 body z 9, 11. Oldřich Eisner (nar. 1984) se 4 body, v rapid turnaji A 12. z 18 Jaroslav Zvolánek se 6 body a v dvoukolovém rapid turnaji B 10. z 10 Tomáš Steinbauer s 1,5 bodem z 18. V 3. týdnu byli v mistrovském turnaji 5. z 10 Jiří Valtera se 3,5 body, v kandidátském turnaji B 10. z 10 Jaroslav Zvolánek se 2 body, v hlavním turnaji 5. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955) se 4 body a ve vedlejším turnaji 2. z 18 Michal Eisner, 3. Jaroslav Pelikán a 4. Oldřich Eisner (nar. 1984) (všichni 6 bodů z 9).1215

Ve velké ceně mládeže v rapid šachu Bohemia Vacek Cup 96 se v kategorii 1983-84 umístil 4. Oldřich Eisner s 5 body.1216

V regionálním kole českého poháru v rapid šachu družstev v Pečkách skončil 2. z 10 Sokol Český Brod s 23 body ze 30 v sestavě Oldřich Eisner st., Vladimír Mrňa, Michal Eisner (vyhrál 3. šachovnici se 6 body ze 6), Oldřich Eisner ml., Radovan Bednařík ml.1217

V žákovském turnaji O cenu krále Jiřího v Poděbradech byl ve starších žácích 3. z 35 Oldřich Eisner s 5,5 body ze 7.1218

Na turnaji Havlíčkobrodská věž v Havlíčkově Brodě skončil v kategorii chlapců nad 12 let (nar. 1980-1984) 3. Oldřich Eisner se 6,5 body z 9.1219

V roce 1997 na turnaji trojic v Pečkách Oldřich Eisner na 1. šachovnici dosáhl plného zisku 8 bodů z 8 a pomohl trojici k celkovému 2. místu z 21.1220

V turnaji čtyřčlenných družstev v Praze skončilo 1. z 16 družstvo s názvem ZŠ Český Brod + Pečky s 21,5 body.1221

V regionálním přeboru se umístili ve skupině A 3. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955) se 4,5 body a ve skupině B 1. ze 13 Michal Eisner se 7,5 body z 9.1222

V regionálním přeboru H18+H20 skončili 1. z 8 Michal Eisner a 2. Oldřich Eisner (oba 6 bodů).1223

V Československém šachu se v rubrice Zaručené aprílové aktuality v článku s titulkem Ptáci za šachovnice píše: „Světová organizace ornitologů se rozhodla zjistit, který pták je nejinteligentnější. Jako prostředek k vyřešení tohoto nesnadného úkolu zvolila právě šachy. Místem zajímavého turnaje bude Kosová Hora, a to i přesto, že se o uspořádání velmi vehementně hlásil Ararat, který argumentoval, že jeho název obsahuje druh papouška známého z křížovek snad po celém světě. Turnaje se zúčastní (…) Jaroslav Pelikán, (…) Miloš Vrabec“1224

1. divize H skončila výsledkem:1225

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1 Spartak Vlašim 5 6 4 5 4 6 18 52,5
2 Jiskra Havl. Brod 3 3 6 5 4 17 58
3 Sokol Kolín C 2 5 6 5 8 16 57
4 Sokol Benešov 4 5 6 4 16 50,5
5 Bohemia Poděbrady 2 5 4 5 13 42,5
6 Sokol Č. Brod 3 4 6 5 3 5 11 45,5
7 Sokol Nymburk 3 3 5 10 42
8 Lamar Lysá B 4 ½ ½ 4 4 3 1 5 8 9 39
9 TJ Chotěboř 2 3 2 2 7 4 4 6 8 42,5
10 Stadion K. Hora 3 4 3 3 4 4 6 7 41
11 Biom. Říčany B 4 0 5 4 4 7 39
12 Slavoj Čáslav 2 ½ 3 3 ½ 0 2 2 0 18,5

Zápas s Kutnou Horou hrálo družstvo v sestavě Vrabec, Michálek, Valtera, Koudelka, Šindelář, Kalík, Urban, Eisner1226 a s Vlašimí v sestavě Michálek, Valtera, Koudelka, Šindelář, Kalík, Čejkovský, Chybný, Urban.1227

Meziregionální přebor H2+H3 měl toto pořadí:1228

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1 Boh. Poděbrady B 6 5 5 4 6 6 19 54,5
2 J. Havl. Brod B 4 3 4 4 4 6 5 5 16 51,5
3 Sokol Č. Brod B 2 4 5 2 7 4 6 5 5 16 49
4 Sokol Pečky A 3 5 3 5 4 5 4 14 49
5 Stadion K. Hora B 4 3 5 6 7 5 13 50,5
6 Sokol Kolín D 3 4 6 1 6 13 44
7 Chotěboř B 4 1 3 7 5 6 4 6 12 47,5
8 Tatran Kostelec 4 4 4 3 3 9 46
9 Sokol Pečky B 2 2 2 5 3 6 34
10 Bohemia Světlá 2 3 2 5 2 6 32
11 Kavalier Sázava 2 3 3 1 4 6 8 5 39
12 Sokol Sendražice 3 3 4 3 2 2 0 3 31

Zápas s Kutnou Horou B hrálo družstvo v sestavě Kalík, Dudek, Eisner, Urban, Chybný, Šimek, Zajíček, Fabián.1229

Regionální soutěž H2 skončila výsledkem:1230

1   Sokol Český Brod C         9 0 0    18        36

2   Lamar Lysá n. L. C           7 1 1    15        31

3   Lamar Lysá n. L. D           5 1 3    11        27,5

4   Kostelec n. Č. l. B             5 1 3    11        23

5   Sokol Pečky C                  5 0 4    10        27,5

6   Bohemia Poděbrady C      4 1 4    9          18,5

7   Sokol Kolín F                    3 1 5    7          18

8   Sokol Rožďalovice A       3 1 5    7          17,5

9   Sokol Kolín E                   1 0 8    2          13

10 Sokol Sendražice B           0 0 9    0          11

Na turnaji Nymburský soudek se umístil 20. z 52 Sokol Český Brod se 26 body z 52.1231

V Zaječicích Oldřich Eisner na 5. šachovnici za Sokol Kolín získal 7 bodů z 9 a pomohl k 8. místu ze 42.1232

Byl otištěn článek o Mezinárodní šachové dovolené.1233 V 1. týdnu se umístili v mistrovském turnaji B 2. z 10 Thomas Johnsson se 6 body, v hlavním turnaji 1. z 10 Michal Eisner se 6,5 body a 5. Oldřich Eisner (nar. 1955) se 4,5 body, ve vedlejším turnaji 5. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1984) s 5,5 body a v dvoukolovém rapid turnaji 7. z 10 Jaroslav Zvolánek se 7 body z 18. V 2. týdnu skončili v mistrovském turnaji A 5. z 10 Thomas Johnsson se 4,5 body, v hlavním turnaji A 2. z 10 Michal Eisner se 7 body, ve vedlejším turnaji 1. z 9 Oldřich Eisner (nar. 1984) s 5,5 body, 6. Radovan Bednařík ml. a 7. Vladěk Vopařil (oba 3,5 bodů), v rapid turnaji A v silnější skupině 8. z 10 Jaroslav Zvolánek se 3,5 body a v dětském rapid turnaji B 8. z 13 Tomáš Steinbauer s 8 body z 24, 9. Gabriela Pálová se 7,5 body a 10. Michal Koudelka se 7 body. Ve 3. týdnu dopadli v mistrovském turnaji 8. z 10 Jiří Valtera s 2,5 body, v hlavním turnaji B 2. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955) s 6 body, ve vedlejším turnaji 1. z 5 Oldřich Eisner (nar. 1984), 4. Radovan Bednařík ml. s 1,5 bodem a v rapid turnaji 8. ze 14 Jaroslav Zvolánek se 7 body, 14. Tomáš Steinbauer s 0,5 bodem a bez uvedeného pořadí Jan Máčik se 7 body (v hlavní turnaj A z důvodu nemoci nedohrál Michal Eisner).1234

Thomas Johnsson byl Švéd a určitou dobu hrál za družstva za Český Brod. Dvě nejlepší místa na světě pro něj byla Thajsko a BAR HERNA (měli pořád otevřeno a levné pití). Byl to věčný student – při nástupu na vysokou školu podepsal časově neomezenou smlouvu, podle níž měl ubytování zdarma, a „studoval“ asi 15 let – řešil problém, jak školu rychle neudělat – občas nějakou zkoušku udělal, aby ho nevyhodili… Učivo znal lépe než profesoři a dařilo se mu testy napsat na přesně tolik bodů, kolik potřeboval. Pracoval v železářství (jako Prodoma) a v Thajsku založil firmu a Thajka ho obrala.1235

Turnaj chlapců O kopidlenského šachové krále a královnu v Kopidlnu vyhrál Oldřich Eisner a stal se absolutním kopidlenským králem.1236

V celoroční regionální šachové lize v kategorii starších (1982-1985) byl 2. Oldřich Eisner.1237

V kvadriatlonu (sportovní víceboj) v Křinci skončil ve starších Oldřich Eisner 1. v šachách se 4 body z 5 a celkově 4. ze 17.1238

Zemřel Jaroslav Pelikán, jeho nekrolog do Československého šachu sepsal Miloš Vrabec:1239

Panu profesorovi s láskou

Ve věku 70 let zemřel dne 26. srpna 1997 známý českobrodský funkcionář profesor Jaroslav Pelikán. Patřil k neúnavným šachovým organizátorům a věnoval se hlavně mládeži. Byl spoluzakladatelem Velkých cen, tak populárních v sedmdesátých a osmdesátých letech. K jeho nejznámějším odchovancům patří Lubomír Neckář, mezinárodní mistr, který se stal přeborníkem dorostu, armády i přeborníkem republiky mužů, a Miloš Vrabec, který se věnoval spíše funkcionářské práci a byl jak českým tak federálním generálním sekretářem. Pod vedením profesora Pelikána vyhrálo od roku 1964 družstvo Českého Brodu několikrát po sobě populární Zaječice. Jeho práce přinesla ovoce i v nejvyšší šachové lize družstev, kde městečko s 5.000 obyvateli hrálo důstojnou roli. Vůbec nejlepší šachový tah posledního období bylo zorganizování mezinárodních turnajů, tzv. šachová dovolená, které se hrály všechny kruhovým způsobem. Myslím si, že kromě velmistrovských turnajů, kde se hraje o velké peníze, je to skutečná světová rarita. Měl rád lidi a lidé měli rádi jeho. Čest jeho památce!“

V Šachinfu se objevila krátká zpráva: „Oznamujeme smutnou zprávu, že dne 26. srpna 1997 zemřel ve věku 70 let pan Jaroslav Pelikán, všem šachistům dobře známý šachový organizátor z Českého Brodu.“1240

Fotografie hrobu, kterou mi poskytl Jan Kalendovský:

V bleskovém otevřeném přeboru Čech (Zadinův memoriál) byl ve finále B 9. z 12 Michal Eisner se 4,5 body.1241

V českém poháru družstev byl 5. z 10 Český Brod C se 7 body.1242

Na turnaji v Nymburku se umístil 5. ze 14 Tomáš Steinbauer s 8 body. V doprovodném turnaji dospělých byli 2. ze 6 Michal Eisner se 3,5 body, 3. Oldřich Eisner st. se 3 body a 6. Oldřich Eisner s 1 bodem.1243

Na turnaji na Smíchově k připomenutí IM Suché skončil v kategorii do 16 let 2. z 14 Oldřich Eisner se 6,5 body ze 7.1244

V žákovském turnaji v Pečkách byl mezi staršími žáky 4. Oldřich Eisner.1245

Na turnaji v Neratovicích dopadl 2. z 54 Oldřich Eisner se 6 body asi ze 7.1246

Ve Velké ceně Libně v roce 1998 skončili 2. z 58 Michal Eisner s 6 body ze 7 a 8. Oldřich Eisner s 5 body.1247

V Maškarním šachovém reji na Smíchově se umístili v kategorii do 14 let 3. Oldřich Eisner se 6 body ze 7 a v kategorii do 16 let 4. Michal Fokt se 3 body a 5. Milan Rataj s 2,5 body.1248

V turnaji O jineckého pěšce byl v kategorii nar. 1983-86 3. z 54 Oldřich Eisner s 5 body ze 6.1249

Zápas mládeže s Kostelcem n. Č. l. skončil výsledkem:1250

1 2 3 4 5 6 7 8 B.
1. Brabec Tomáš Fokt

0 : 1

Horký

1 : 0

Bretšn.

0 : 1

Lanc

0 : 1

Rataj

1 : 0

Koud.

0 : 1

Pálová

0 : 1

Popová

0 : 1

42 2 : 6
2. Krupička Jar. Popová

½ : ½

Fokt

0 : 1

Horký

1 : 0

Bretšn.

1 : 0

Lanc

0 : 1

Rataj

1 : 0

Koud.

0 : 1

Pálová

0 : 1

38 3½ : 4½
3. Vejvoda Pavel Pálová

1 : 0

Popová

0 : 1

Fokt

0 : 1

Horký

0 : 1

Bretšn.

0 : 1

Lanc

1 : 0

Rataj

0 : 1

Koud.

0 : 1

30 2 : 6
4. Jíša Luboš Koud.

1 : 0

Pálová

1 : 0

Popová

0 : 1

Fokt

0 : 1

Horký

1 : 0

Bretšn.

1 : 0

Lanc

1 : 0

Rataj

0 : 1

29 5 : 3
5. Novotná Petra Rataj

0 : 1

Koud.

0 : 1

Pálová

1 : 0

Popová

0 : 1

Fokt

0 : 1

Horký

1 : 0

Bretšn.

1 : 0

Lanc

0 : 1

26 3 : 5
6. Novotná Lucka Lanc

0 : 1

Rataj

0 : 1

Koud.

½ : ½

Pálová

1 : 0

Popová

0 : 1

Fokt

0 : 1

Horký

1 : 0

Bretšn.

0 : 1

19 2½ : 5½
7. Novotná Dana Bretšn.

1 : 0

Lanc

0 : 1

Rataj

0 : 1

Koud.

0 : 1

Pálová

0 : 1

Popová

0 : 1

Fokt

0 : 1

Horký

0 : 1

14,5 1 : 7
8. Pecák Ondra Horký

1 : 0

Bretšn.

1 : 0

Lanc

1 : 0

Rataj

1 : 0

Koud.

0 : 1

Pálová

½ : ½

Popová

0 : 1

Fokt

1 : 0

10,5 5½ : 2½
4½ : 3½ 3 : 5 3½ : 4½ 3 : 5 2 : 6 4½ : 3½ 3 : 5 1 : 7 4 24½ :39½

1. Fokt Michal                       7

2. Popová Veronika               7,5

3. Pálová Gabriela                 3,5

4. Koudelka Michal               6,5

5. Rataj Milan                        5

6. Lanc Radek                        5

7. Bretšnajdrová Markéta      3

8. Horký Vladimír                 2

V oblastním přeboru šestičlenných žákovských družstev žáků regionů H v rapid šachu byli na svých šachovnicích nejlepší Oldřich Eisner a Milan Rataj.1251

V regionálním přeboru žáků regionu Polabí v Křinci se přeborníkem v kategorii H16 stal Oldřich Eisner.1252

Na turnaji mládeže Šachinfa v aktivním šachu Jílovská open 98 se umístil 9. z 67 Oldřich Eisner se 6 body z 9.1253

V šachovém turnaji v rapid šachu pořádaného u příležitosti mezinárodního dne dětí v Praze byl v modré skupině (dorost) 3. z 12 Michal Eisner se 4 body ze 7.1254

1. divize H skončila výsledkem:1255

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1 Havlíčkův Brod 4 4 5 4 6 7 7 19 58
2 Sokol Kolín C 2 5 5 6 5 5 5 6 18 49,5
3 Sokol Nymburk 4 6 5 5 4 3 5 4 5 5 17 50,5
4 Jawa Brodce 4 3 3 4 5 4 4 6 5 14 47
5 Poděbrady A 3 3 4 6 5 13 48
6 Český Brod 4 4 5 4 5 5 11 45,5
7 TJ Chotěboř 3 5 3 2 3 4 5 4 6 10 42
8 Sokol Benešov 2 2 4 4 10 41,5
9 Kutná Hora 3 3 4 3 6 5 5 9 44
10 Joly Lysá B 1 3 4 4 3 3 4 2 4 8 39
11 Poděbrady B 3 3 2 2 3 4 4 2 32
12 ŠK Sedlčany 1 2 3 3 3 3 4 1 31

Přehled výsledků jednotlivců A družstva:1256

Joly Lysá B ŠK Sedlčany Sokol Benešov Poděbrady A Kutná Hora Poděbrady B Sokol Nymburk Jawa Brodce Sokol Kolín C TJ Chotěboř Havlíčkův Brod B. %
1 Vrabec ½ 1 ½ 2 66
2 Michálek (h) ½ 1 ½ 0 ½ ½ 0 1 ½ 1 ½ 6 55
3 Valtera ½ ½ 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ 4 36
4 Dlouhý (h) 0 1 0 0 0 1 1 0 1 ½ ½ 5 45
5 I. Koudelka 1 0 1 0 0 1 0 ½ 1 ½ 5 50
6 Šindelář 0 ½ 1 1 ½ 1 1 1 0 ½ 6,5 65
7 Kalík 1 0 0 ½ ½ 1 1 0 0 ½ ½ 5 45
8 M. Eisner 1 0 1 50
Čejkovský 1 ½ ½ 0 2 50
Urban 1 1 1 0 1 0 1 0 ½ ½ 6 60
Dudek 0 0
Chybný 1 ½ 1 ½ 3 75
O. Eisner (55)
5 5 4 2,5 2,5 6,5 4 3,5 3,5 5 4 45,5

Meziregionální přebor H2+H3 skončil výsledkem:1257

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1 Kutná Hora B 5 7 4 7 4 20 60
2 Havl. Brod B 3 3 6 5 5 5 6 6 7 18 55
3 Sendražice 5 5 5 4 6 6 17 53,5
4 Chotěboř B 2 5 4 7 15 49,5
5 Sokol Kolín D 3 3 4 2 11 45,5
6 Kostelec n.Č.L. 3 4 4 4 6 4 10 42,5
7 Pečky A 1 3 3 6 4 9 44
8 Český Brod B 2 3 4 6 9 42,5
9 Lysá B 4 4 4 4 4 2 4 8 41
10 Pečky B 2 1 ½ 6 4 7 31,5
11 Světlá n. S. 1 2 2 4 2 5 29
12 Čáslav 4 1 2 4 4 3 34

Přehled výsledků jednotlivců B družstva:1258

Joly Lysá B ŠK Sedlčany Sokol Benešov Poděbrady A Kutná Hora Poděbrady B Sokol Nymburk Jawa Brodce Sokol Kolín C TJ Chotěboř Havlíčkův Brod B. %
1 Šimek 1 ½ 0 0 0 1 0 ½ ½ 3,5 39
2 Chybný 1 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ 0 4 36
3 M. Eisner 1 ½ 1 0 1 0 ½ 4 57
4 M. Urban 1 1 1 0 ½ 0 3,5 58
5 Dudek 1 0 ½ 0 ½ 0 1 0 3 43
6 O. Eisner (55) 1 0 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 3,5 32
7 Fabián ½ 1 1 0 1 + ½ 1 6 71
8 Zajíček 1 ½ ½ 1 ½ 1 0 1 1 0 ½ 7 64
J. Máčik
Herdin 1 + 2
P. Urban 1 ½ 1,5
P. Píša
I. Píša
O. Eisner (84) 0 1 0 1 ½ 2,5 50
Bednařík 0 1 0 1 2 50
O. Eisner (23) 0 0 0 0
Švec 0 0
Saur
Vopařil
6,5 3 6 4 3,5 4,5 1,5 5,5 3,5 2,5 2 42,5

K zápasu s Kutnou Horou B se v kutnohorské kronice píše: „vítězíme jak nad soupeřem, tak i nad zimou ve studené místnosti… Bylo to nejen o body, ale též o zdraví! Tohle jsme dosud nezažili! (…) Po skončení utkání nám někteří z domácích hráčů přátelským tónem vyhrožovali: „Za týden jede naše áčko k vám, a to nás pomstí!“ Inu, uvidíme!“1259

Regionální soutěž měla pořadí:1260

1 Sokol Český Brod C           6 1 1    13        25,5

2 Sokol Sendražice C             6 0 2    12        24,5

3 JOLY Lysá nad Lab. D       5 1 2    11        23,5

4 Sokol Nymburk B               5 0 3    10        24,5

5 Kostelec n. Č. l. B               3 2 3    8          19,5

6 Sokol Kolín E                     3 1 4    7          19

7 Sokol Pečky C                    2 2 4    6          19

8 Sokol Rožďalovice A         1 1 6    3          15

9 Sokol Sendražice B             1 0 7    2          11

Přehled výsledků jednotlivců C družstva:1261

Sokol Pečky C volno Sokol Kolín E Sokol Nymburk B JOLY Lysá n. Lab. D Sokol Sendražice C Sokol Rožďalovice A Sokol Sendražice B Kostelec n. Č. l. B B. %
1 Fabián 0 0 ½ 1 0 ½ 1 3 43
2 P. Urban ½ ½ 1 50
3 P. Píša 1 ½ ½ ½ ½ 3 60
4 Zajíček 1 0 1 ½ 1 ½ 4 66
5 O. Eisner (84) ½ 1 ½ 1 3 75
Bednařík 1 1 1 1 1 5 100
Švec 0 1 0 1 33
Herdin 1 1 100
I. Píša 1 1 0 2 66
B. Ptáček
Vopařil 0 0 0
O. Eisner (23) + ½ 0,5 50
Saur
M. Ptáček
M. Koudelka +
2,5 3 3,5 4 1 4 3,5 4

Od února do dubna se o pátcích hrála Velká cena ŠO TJ Sokol Český Brod v bleskovém šachu, počítalo se 7 nejlepších výsledků. Celkové pořadí:1262

I II III IV V VI VII VIII IX X B.
1. Koudelka 8,5 5 6 4 4 3,5 6,5 5,5 6,5 42
2. Chybný 4 7 4 7 3,5 7 5,5 4 38
3. Čejkovský 5 5 2,5 3 4 3 5,5 3,5 4 30
4. M. Urban 7 3 4 1 1 3,5 5 1 5,5 29
5. Bednařík ml. 5,5 4,5 3,5 2 3 3 3,5 2 2,5 26
6. Bednařík st. 2 3,5 2 1,5 4 3 3 19
7. Švec 5 3 3 0 2 ½ 1 14,5
8. Dudek 5,5 2 3 10,5
9. M. Eisner 4 4
10. Saur 1 0 2 3
11. O. Eisner (84) 2,5 2,5
12. P. Píša 2 2
13. Zajíček 1,5 1,5
14. Fabián 1 1
15. Steinbauer 0 0
15. Nováček 0 0 0 0
15. I. Píša 0 0

Druhá série od dubna do července zřejmě zůstala nedohraná:1263

I II III IV V VI VII VIII IX X B.
Koudelka 4 4 4 5 6 4 3 6
Chybný 5 3,5 1,5 4,5 1,5 5 0
Čejkovský 4 3 1,5 3,5 1,5
M. Urban 3,5 2 4 3 3 2 4
Bednařík ml. 3,5 1 1,5 3,5 0
Švec 0
Fabián 1
Dudek 1,5 4,5
Bednařík st.
O. Eisner 2 2
I. Píša 2

Na turnaji Smíchovská klání mládeže skončil v kategorii do 20 let 3. z 12 Michal Eisner se 4,5 body ze 7.1264

„V Českém Brodě se 9.5.1998 uskutečnil první ročník memoriálu Jaroslava Pelikána. Byl rozdělen do tří věkových kategorií, hrálo se švýcarským systémem na 7 kol, tempem 2x20 minut. Turnaj řídil mezinárodní rozhodčí Miloš Vrabec, kterému asistovali Vladimír Fabián a Zdeněk Chybný. Na bezchybném průběhu se podíleli manželé Koudelkovi společně s P. Čejkovským a M. Urbanem. Díky místním sponzorům dostali všichni hráči ceny, neboť banánů a pomerančů bylo dost.“1265

V kutnohorské kronice se píše: „Silně propagovaný turnaj měl řadu organizačních „dětských“ nemocí; pozdě se začalo, sestavování dvojic bylo přes nasazený počítač pomalé, hluk v sále sokolovny nebyl „krocen“, prof. Vrabec s přenosným mikrofonem tento hluk ještě posiloval a sem-tam vyvolával u žacctva i rozpaky (…„kdo je bezprizorný, ať se přihlásí…“) Vyhlášení výsledků se dlouho rodilo (…) Pikantně však působí samochválou páchnoucí zpráva v 6. čísle „Čs. šachu“…“ 1266

Na turnaji Stříbrný klíč v Pečkách se umístil 4. z 15 Sokol Český Brod (8 bodů, skóre 14) v sestavě O. Eisner (4), Koudelka (2,5), Popová (3,5) a Rataj (4) a 14. DDM Úvaly + Č. Brod (3 body, skóre 6,5), kde hrál na 1. Steinbauer (2,5) a na 4. Pálová (2).1267

Byl otištěn článek o Mezinárodní šachové dovolené.1268 V 1. týdnu byli v hlavním turnaji A 7. z 10 Michal Eisner se 4 body, v hlavním turnaji B 6. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955) a 10. Ivo Píša s 1 bodem, ve vedlejším turnaji 1. z 12 Oldřich Eisner (nar. 1984) se 7,5 body z 9 a 5. Radovan Bednařík ml. s 5,5 body, v dvokolovém rapid turnaji A 5. z 8 Jaroslav Zvolánek s 6,5 body ze 14 a v dvoukolovém rapid turnaji B 6. z 6 Tomáš Steinbauer s 0,5 bodem z 10. V 2. týdnu se umístili v mistrovském turnaji 8. z 10 Jiří Valtera se 4 body, v kandidátském turnaji 6. z 10 Michal Eisner se 4 body, v hlavním turnaji 6. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1984) se 4,5 body, ve vedlejším turnaji B 5. z 8 Radovan Bednařík ml. se 3 body, ve dvoukolovém rapid turnaji A 5. z 9 Jaroslav Zvolánek s 9,5 body ze 16 a ve dvoukolovém dětském rapid turnaji B 3. z 12 Veronika Popová s 16,5 body z 22, 4. Tomáš Steinbauer s 15 body, 5. Michal Koudelka se 13,5 body, 7. Michal Fokt s 12 body a 9. Gabriela Pálová se 7 body. V 3. týdnu skončili v hlavním turnaji A 3. z 10 Michal Eisner se 6 body, v hlavním turnaji B 5. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955) s 5 body, ve vedlejším turnaji 1. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955) s 8 body a 10. Michal Koudelka bez bodu a ve dvoukolovém rapid turnaji B 6. z 12 Jaroslav Zvolánek s 12 body z 22.1269

Zápas se Žamberkem vyhrál Český Brod 7:4 v sestavě Koudelka, M. Urban, Chybný, Čejkovský, I. Píša, P. Urban, P. Píša, Zajíček, O. Eisner st., M. Koudelka, Popová.1270

Na smíchovském turnaji družstev Memoriálu R. Suché skončil v dorostu 4. z 19 Sokol Český Brod (16,5).1271

V listopadu 1998 se šachový oddíl dočasně přestěhoval z klubovny do malého sálu z důvodu nutných stavebních úprav v klubovně.1272

Na turnaji na Jihočeské univerzitě v Táboře skončil v kategorii 8.-9. třída 2. z 19 Oldřich Eisner s 5,5 body (asi ze 7).1273

Roku 1999 se v turnaji družstev ve Velimi (2. turnaj I. etapy RP) umístil 3. z 12 Český Brod s 8 body.1274

V Maškarním reji mladých šachistů na Smíchově byl v kategorii 14 – 16 let 2. Oldřich Eisner s 5,5 body ze 7.1275

Na turnaji v Nymburku skončil ve starších 2. z 30 Oldřich Eisner se 6 body ze 7.1276

V oblastním přeboru žákovských družstev dopadl 3. z 10 Český Brod s 8 body.1277

Na listině elo ČR k 1. 4. 1999 měli Michal Eisner 1811 a Oldřich Eisner (nar. 1955) 1696.1278

Český Brod byl jedním z oddílu, který k 13. 4. nezaslal seznam členů se zaplacenými registračními poplatky za první pololetí.1279

1. divize – H měla výsledek:1280

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1 Sokol Nymburk 5 3 3 5 4 6 5 6 6 17 54
2 Sokol Kolín C 3 4 4 5 4 15 49
3 TJ Chotěboř 4 3 6 6 7 5 4 14 49
4 Joly Lysá B 5 5 4 5 7 13 49
5 Sokol Benešov 5 4 4 4 3 6 4 12 47
6 Český Brod 3 4 4 4 3 4 4 11 46
7 Kutná Hora 4 5 3 4 4 4 4 11 43
8 Tourist Říčany B 2 3 2 4 4 4 4 4 4 10 42
9 Havl. Brod B 3 2 3 5 5 4 4 5 10 40,5
10 Jawa Brodce 2 1 4 4 4 7 38
11 Boh. Poděbrady 3 2 4 4 4 4 6 35,5
12 Sok. Sendražice 2 4 4 1 4 4 3 4 4 6 35

Soupiska: Michálek (host), Valtera, Koudelka, Šindelář, Kalík, Šimek (host), Chybný, M. Urban, Čejkovský, M. Eisner, Máčik, Fabián, Urban, P. Píša.1281

Zápas s Kutnou Horou hrálo družstvo v sestavě Michálek, Valtera, Koudelka, Šindelář, Kalík, Šimek, Chybný, M. Urban.1282

Meziregionální přebor H2+H3 skončil výsledkem:1283

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B.
1 Sokol Český Brod B 3 6 2 5 4 6 6 15 49,5
2 Sokol Pečky A 5 3 5 4 5 6 15 46
3 Stadion Kutná Hora B 5 3 14 47
4 Kostelec n. Č. l. 2 5 4 5 7 6 13 48
5 SB Světlá n. Sázavou 6 5 3 3 4 5 5 13 44,5
6 Bohemia Poděbrady B 3 5 4 3 7 11 43,5
7 TJ Chotěboř B 4 4 3 5 4 6 4 10 41,5
8 Joly Lysá C 3 3 4 4 4 5 7 35
9 Sokol Sendražice B ½ 4 2 4 4 5 29
10 Kavalier Sázava 2 3 ½ 1 4 4 4 26,5
11 Slavoj Čáslav 2 2 2 3 1 4 3 3 29,5

Soupiska: Valtera, M. Eisner, Chybný, M. Urban, Frise, O. Eisner (nar. 1955), Zajíček, Fabián, Máčik, O. Eisner (nar. 1984), Bednařík ml., Hedrin, I. Píša, Saur, O. Eisner (nar. 1923), Švec, Zvolánek.1284

Zápas s Kutnou Horou B hrálo B družstvo v sestavě Valtera, M. Eisner, Chybný, Frise, O. Eisner st., Zajíček, Fabián, O. Eisner ml.1285

Regionální soutěž H2 měla pořadí:1286

1   Sokol Český Brod C         8 1 0    17        36

2   Sokol Pečky B                  8 0 1    16        32

3   Kostelec n. Č. lesy B        6 0 3    12        28,5

4   JOLY Lysá nad Lab. D     6 0 3    12        28,5

5   Sokol Kolín D                   5 1 3    11        27,5

6   Bohemia Poděbrady C      4 0 5    8          22

7   Sokol Sendražice C           3 0 6    6          19,5

8   Sokol Český Brod D         3 0 6    6          13

9   DDM Nymburk                1 0 8    2          12

10 Sokol Velim                      0 0 9    0          6

V Memoriálu Jaroslava Pelikána vyhrál mezi 26 hráči kategorii starších žáků Oldřich Eisner s 5,5 body ze 7.1287

V mistrovství ČR žákovských družstev v Brankovicích skončil 4. z 22 Český Brod se 12 body a skóre 34,5.1288

V článku o I. dětských pražských olympijských hrách je poznámka, že medaile předával také „ředitel pořádající školy ZŠ Jílovská Josef Smetana (kdysi navštěvoval šachový kroužek s mezinárodním mistrem Lubošem Neckářem“)1289

Byly otištěny články o Mezinárodní šachové dovolené.1290 V 1. týdnu skončili v mistrovském turnaji A 5. z 10 Jiří Valtera s 5 body, v hlavním turnaji A 7. z 10 Michal Eisner se 3,5 body, v hlavním turnaji B 6. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955) s 5 body, 7. Radovan Bednařík ml. se 4,5 body a 8. Oldřich Eisner (nar. 1984) se 4 body, ve vedlejším turnaji B 5. z 10 Ivo Píša s 5 body a v rapid turnaji 7. z 12 Jaroslav Zvolánek s 5,5 body ze 14. V 2. týdnu byli v hlavním turnaji A 1. z 10 Michal Eisner se 6,5 body, v hlavním turnaji B 4. z 9 Radovan Bednařík ml. s 5 body a 6. Ivo Píša se 4,5 body, ve vedlejším turnaji A 2. ze 7 Oldřich Eisner (nar. 1984) se 4,5 body, ve vedlejším turnaji B 3. ze 7 Michal Koudelka se 3,5 body, v rapid turnaji A 10. z 16 Jaroslav Zvolánek s 6 body a v rapid turnaji B je mimo pořadí uveden Jan Máčik s 5,5 body z 11. V 2. týdnu dopadli v hlavním turnaji 1. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955) se 7 body, ve vedlejším turnaji A 1. z 8 Oldřich Eisner (nar. 1984) se 6,5 body a 8. Michal Koudelka bez bodu, ve vedlejším turnaji B 6. ze 7 Stanislav Švec se 2 body, ve vedlejším turnaji C 6. ze 7 Michal Fokt s 1 bodem a v rapid turnaji A 12. ze 14 Jaroslav Zvolánek se 4 body.1291

V Zadinově memoriálu skončili ve finále B 6. z 10 Josef Dudek se 4 body a 9. Michal Eisner se 2 body a ve finále D 1. z 10 Ivan Koudelka s 5,5 body.1292

Český Brod A vyhrál mezi 10 družstvy předkolo českého poháru s 10 body.1293

Ve smíchovském turnaji družstev Memoriálu Růženy Suché vyhrál v juniorské kategorii Michal Eisner 1. šachovnici.1294

Na turnaji O vánočního kapra na Smíchově skončil 4. z 18 Michal Eisner s 5 body ze 7.1295

Roku 2000 byl v přeboru regionu H2 v kategorii H20 3. z 5 Oldřich Eisner se 4 body.1296

V okresním přeboru jednotlivců skončili v A skupině 2. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955) s 5 body a v B skupině 2. z 10 Ivo Píša s 6,5 body a 3. Radovan Bednařík ml. se 6 body.1297

Neobvyklý článek napsal Michal Fokt do Českobrodského zpravodaje, v němž žehrá nad špatnou finanční situací klubu, brojí proti zvyšování příspěvků a hledá sponzory.1298

1. divize – H měla pořadí:1299

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1 Havl. Brod A 4 7 4 4 6 17 54
2 Biom. Říčany B 4 6 5 17 52
3 Jawa Brodce 4 4 5 3 7 3 6 5 6 16 54
4 Sokol Benešov 3 6 3 5 14 49,5
5 Sokol Č. Brod A 1 5 2 5 6 14 49
6 Joly Lysá n. L. B 4 1 5 5 13 46,5
7 Sokol Kolín C 2 5 3 3 6 5 12 45,5
8 St. Kutná Hora 5 5 4 5 4 8 41
9 Havl. Brod B 4 2 3 ½ 3 5 4 8 8 39
10 Boh. Světlá n. S. 2 3 2 4 3 4 7 8 39
11 CHS Chotěboř 2 2 3 4 4 5 4 32,5
12 Sokol Č. Brod B 3 2 3 4 0 1 3 1 25

Zápasy s Kutnou Horou hrálo B družstvo v sestavě Ďurík, Máčik, M. Eisner, O. Eisner, Bednařík, Zajíček, O. Eisner, Bednařík1300 a A družstvo v sestavě Vrabec, Michálek ,Valtera, Koudelka, Šindelář, Kalík, Šimek, Urban.1301

Meziregionální přebor H2+H3 skončil výsledkem:1302

1   Bohemia Poděbrady          7 1 1    15        48,5

2   Kostelec n. Čer. lesy A     5 3 1    13        43,5

3   Stadion Kutná Hora B       5 1 3    11        41

4   Kavalier Sázava                4 2 3    10        37,5

5   Sokol Český Brod C         3 4 2    10        35,5

6   Sokol Pečky                      3 3 3    9          39

7   Sokol Sendražice              3 2 4    8          35,5

8   JOLY Lysá nad Lab. C     3 1 5    7          35,5

9   Slavoj Čáslav                    2 2 5    6          27

10 Sokol Krucemburk           0 1 8    1          17

Zápas s Kutnou Horou B, který skončil prohrou 3,5:4,5, hrálo družstvo v sestavě Valtera, Chybný, O. Eisner, Fabián, I. Píša, Zajíček, P. Urban, P. Píša. V kutnohorské kronice čteme: „Naše béčko hrálo dobře a mohlo vést o dva body, nebýt