Historie

Jan Fiala: Historie šachu v Českém Brodě
Zdeněk Chybný: kompletní historie, 2008
Jaroslav Pelikán: 50 let českobrodského šachu, 1972
Oldřich Eisner st.: 60 let českobrodského šachu, 1982

Vzpomínky pamětníků

Mezinárodní turnaj juniorů Dánsko 1969 (Miloš Vrabec)

Archiv

Historické výsledky soutěží družstev a turnajů do 31. 8. 2003

Historický přehled hráčů (xls)

Historický přehled výsledků v soutěžích družstev (xls)

Partie (docx)

Oslava 100 let klubu, 24. 9. 2022, Český Brod – pozvánka – e-mailová, tištěná, fotky, proslov Zdeňka Chybného, Ivo Kocuma, promítaná prezentace, reportáž

Fotky

Jan Fiala: Historie šachu v Českém Brodě

Pokud jste nalezli chybu nebo máte doplnění, další materiály, dotazy či připomínky, ozvěte se prosím: j-fiala@seznam.cz

Stav k 15. 8. 2022

Kniha v tiskové verzi (pdf, 19 MB; verze odeslaná do tiskárny, vytištěná kniha se liší pouze kvalitnějším logem vydavatelství)

Poznámka: Práce na historii průběžně pokračují, ale nejsou promítnuty do textu níže. Aktuální stav historie (pdf, 20 MB; vychází z verze pro tiskárnu)

Poznámka k níže zveřejněné verzi v HTML: Tato verze obsahově vychází z knižního vydání. Oproti knižnímu vydání zde chybí obsah, stránkování a fotografie a neodpovídá zcela formátování.

Obsah:
Předmluva
Poděkování
Úvod
Před vznikem klubu
1922–1958
1959–1980
1981–2003
2004–2022
Místo doslovu: Vědecký pohled na šachovou historii
Přehledy
Seznam použitých pramenů
(Tiráž)

 

HISTORIE ŠACHU V ČESKÉM BRODĚ

Jan Fiala

Praha: powerprint, 2022.

Napsal Jan Fiala, 2022. CC BY.

ISBN 978-80-7568-539-1.

 

Předmluva

Začátek práce se datuje do doby, kdy jsem byl ještě student Gymnázia Český Brod. V roce 2006 jsem zakládal klubový web a již tehdy jsem tam chtěl mít něco o historii. Po mnoha naléháních, aby něco sepsali ti povolanější z klubu, nakonec zpracoval článek Zdeněk Chybný. Zároveň se ke mně dostaly i některé další články o historii. Zdálo se, že to bude vše, jenže pak mě velmi inspiroval velký nadšenec do místní historie a zároveň učitel dějepisu Vladimír Jakub Mrvík. Díky němu mě dějepis bavil a rozhodl jsem se z něj maturovat (v roce 2010). K tomu jsem musel sepsat maturitní práci, a protože jsem již nějaké materiály měl, zvolil jsem jako téma právě historii klubu.

Později jsem chtěl historii zpracovat kvalitněji. Na internetu jsem našel kompletní naskenované Československé šachy do roku 1945 a díky tomu jsem toto období mohl zachytit lépe. Navštívil jsem také Státní okresní archiv Kolín a Národní archiv a vytěžil tam uložené prameny. Bylo mi jasné, že hlavním zdrojem je časopis Československý šach, který vychází nepřetržitě již od roku 1906 a patří k nejstarším sportovním časopisům u nás. Časopis se velmi věnoval i zpravodajství a otiskoval i zprávy z klubů, má tedy značnou historickou hodnotu. Všechna čísla a jednotlivé výtisky jsem ale neměl a kupovat je nebylo řešení. Patrně v roce 2010 jsem studoval Československé šachy u Ivana Hausnera, šéfredaktora a vydavatele tohoto časopisu, který má nádhernou knihovnu, kde má svázané všechny ročníky. V nich jsem si nafotil mnoho článků týkajících se Českého Brodu. Měl jsem však pocit, že to je nekompletní a narychlo sesbíraný materiál. Nemohl jsem si ověřovat citace atd. a nebylo možné z toho pokračovat. Ze zoufalství jsem se zkusil na jedné ze schůzí Středočeského šachového svazu zeptat, jestli by někdo Československé šachy nenabízel např. k zapůjčení, ale samozřejmě bez odezvy. Smířil jsem se s představou, že práci nikdy pořádně nedodělám.

V roce 2014 mi na jedné z krajských schůzí nabídl Josef Kabát z šachového klubu Sokol Brandýs nad Labem, že mi daruje výtisky Československého šachu z jejich klubovny, kterou zrovna vyklízeli. Odvezl jsem si desítky a desítky většinou kompletních ročníků Československého šachu a některé další časopisy. Měl jsem pocit, že když už jsem přijal tento dar, měl bych práci dodělat. To jsem učinil někdy na přelomu let 2014 a 2015, kdy jsem sepsal většinu textu o klubové historii po roce 1945. Od té doby jsem přidával spíš drobnosti. Část před první světovou válkou mi pomohly doplnit i regionální noviny (především Naše hlasy), dalšími významnějšími prameny jsou i kroniky některých středočeských klubů.

Na přelomu let 2020 a 2021 jsem zpracoval část po roce 2003, a to v souvislosti s rozhodnutím vydat knihu u příležitosti blížícího se výročí sta let klubu. Měl jsem představu, že kniha bude prokládaná historkami, že pomalu za každým turnajem bude následovat vzpomínka. Vědomí nutnosti kvalitní přípravy na rozhovor a obav z jeho průběhu znamenalo odkládání žádostí pamětníků o rozhovor. Nakonec v souvislosti s blížícím se termínem vydání knihy se mi podařilo některé pamětníky vyslechnout, ale ne všichni ochotní pamětnici stihli poskytnout odpovědi, resp. autorizovat je, takže jsem v knize nemohl využít všechny vzpomínky. Z průběhů rozhovorů se mimochodem ukázalo, že výše nastíněná představa je nereálná, protože pamětníci mnoho vzpomínek nedokáží časově zařadit.

Upřímně přiznávám, že s obsahem knihy nejsem spokojen. Mám pocit, že má málo vzpomínek, jde spíše o souhrn výsledků, kterých navíc mnoho chybí (u některých soutěží družstev a přeborů oddílu nevím ani pořadí). Nakonec jsem dospěl k závěru, že knihu vydám v této podobě, i pro uchování budoucím generacím. Navíc stoleté výročí už se opakovat nebude.

Kniha je vydána za soukromé peníze bez jakékoliv veřejné podpory.

Jan Fiala

 

Vážení čtenáři, dámy a pánové,

musím zcela bez přetvářky přiznat, že předkládaná kniha mi udělala hned několikrát velikou radost. Na prvním místě už tím, že mě její autor – Honza Fiala – oslovil s nabídkou, zda bych se ujal role kmotra knihy a nenapsal tuto úvodní zdravici. To je samozřejmě velká čest! Radost mám pochopitelně i z toho, že byla zpracována jedna z kapitol Českého Brodu, respektive dějiny jednoho místního spolku. Kéž by takto podrobně a pečlivě zpracovanou minulost měly do budoucna i spolky ostatní.

Radost z knihy mám i jako pedagog – snad to mohu prozradit. Honzu jsem totiž na českobrodském gymnáziu učil dějepis, ze kterého nakonec i maturoval (a výborně). V maturitním semináři jsme se bavili o mnoha věcech, mimo jiné i o tom, k čemu slouží muzea a archivy. Tuto problematiku zmiňuji u každých maturantů, ale pro drtivou většinu je to jen jakási zajímavost na okraj. Ne tak u Honzy. Když pak studenti v maturitním ročníku dostali za úkol vypracovat seminární práci, přišel s návrhem zpracovat dějiny šachu v Českém Brodě. Psal se rok 2010 a výsledná práce patřila mezi nejkvalitnější, které jsem měl na zdejším gymnáziu možnost číst. O to lepší zprávou je, že tato seminární práce neskončila – jako většina jejích kolegyň – odevzdáním vyučujícímu, ale že se stala semínkem, které Honza dále opečovával a šlechtil, až pomyslně dorostla a vykvetla do publikace, kterou právě držíme v rukách.

Přeji jejímu autorovi hodně spokojených čtenářů a hodně pochvalných slov. Já za sebe už jen dodám – jen tak dál!

PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.

 

Poděkování

Zvláštní poděkování patří Zdeňku Chybnému za finanční dar pro vydání knihy, Vítu Moravcovi za bezplatnou jazykovou korekturu a Vítu Brandejskému za podnětné připomínky.

Dále bych chtěl poděkovat (abecedně, bez titulů):

Radovanu Bednaříkovi
Jiřímu Bohatovi
Vítu Brandejskému
Jaroslavu Čápovi
Petru Čejkovskému
Zdeňku Čekalovi
Robertu Dohnalovi
Oldřichu Eisnerovi
Antonínu Fabiánovi
Vladimíru Fabiánovi
Michele Fokt
Vladimíru Hadrabovi
Jaroslavu Hájkovi
Ivanu Hausnerovi
Zdeňku Chybnému a klubu ŠK Český Brod
Josefu Kabátovi a klubu Sokol Brandýs nad Labem
Janu Kalendovskému
Jindře Kollerové
Václavu Kotěšovci
Ivanu Koudelkovi a Zuzaně Koudelkové
Marii Křivánkové
Miloši Mazurovi
Dimitriji Mathonovi
Františku Michálkovi
Vítu Moravcovi
Vladimíru Jakubu Mrvíkovi a pracovníkům Podlipanského muzea Český Brod
Jiřímu Nigrinovi a klubu Sokol Pečky
Janu Pavlíčkovi
Ivanu Pecákovi
Haně Pelikánové
pracovníkům Regionálního muzea Kolín
rodině
Jaroslavu Říhovi a Klubu šachistů Říčany 1925
Jaromíru Skálovi, Jiřímu Stehlíkovi a klubu TJ Sparta Kutná Hora
pracovníkům Státního okresního archivu Kolín
Miroslavu Urbanovi
Jiřímu Valterovi
Janu Vávrovi
Daně Vorlíčkové
Miloši Vrabcovi
Jaroslavu Zajíčkovi
a i všem dalším, kteří mi jakkoli pomohli. Omlouvám se těm, na které jsem zapomněl.

 

Úvod

Práce je řazena chronologicky a rozdělena po jednotlivých obdobích. Ve vývoji klubu je patrná velká kontinuita a zvolené dělení je do značné míry umělé. Přesto se domníváme, že při zpětném pohledu mají určitá období některé společné prvky, která je odlišují od jiných. Rozčlenění je pak vhodné i z pohledu čtenářské přívětivosti. V úvodu každého období popisujeme ony společné prvky a dále některé význačné osobnosti, případně též vysvětlení, proč jsme zvolili právě dané roky. Každé období je pak rozčleněné po jednotlivých letech. Každý rok začíná zpravidla výsledky mistrovských soutěží družstev, následují chronologicky řazené výsledky různých turnajů (pokud datum konání neznáme, turnaj jsme zařadili přibližně) a ukončují jej přebory oddílu.

V části do roku 2003 jsme se snažili zahrnout všechny dostupné informace (s výjimkou partií, které jsme nakonec nezahrnuli vůbec, až na dvě malé výjimky).

Všechny údaje jsme se snažili poctivě ocitovat. Používaný způsob citací přibližně vychází ze směrnice č. 4/2013 děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity (podle které autor psal diplomovou práci). Poznámky pod čarou zpravidla nebyly jazykově upraveny.

U citací dobových pramenů i pamětníků jsme upravili zjevné pravopisné a gramatické chyby, ale snažili jsme se zároveň co nejvíce ponechat autentičnost. Vzpomínky jsme zařadili k příslušným akcím, pokud to bylo možné, jinak zpravidla přibližně chronologicky, případně k první nebo poslední zmínce o daném hráči.

U názvů soutěží většinou zachováváme původní název, pokud je jednoznačný. Mnohdy se stává, že v rámci různých pramenů nebo v rámci jednotlivých let se název proměňuje (např. župní přebor x pohárová soutěž, oddělení x třída apod.), pak jsme někdy přistoupili ke sjednocení s vědomím, že tento postup nemusí být historicky přesný. Příležitostně jsou vysvětlivky uváděny průběžně v poznámkách pod čarou.

I přes snahu o co nejlepší podobu je znát mnohaleté a nárazové psaní knihy. V některých pojmech zůstává kniha nejednotná, např. pojmy klub a oddíl se používají víceméně zaměnitelně, stejně tak se v některých obdobích křestní jména uvádějí, a v jiných ne.

U soutěží jednotlivců jsou z prostorových důvodů zařazeny tabulky zpravidla pouze z oddílových přeborů, z turnajů jednotlivců alespoň celostátní úrovně a dále z některých reprezentačních akcí. Většina výsledků soutěží jednotlivců je tedy vypsána heslovitě, v závorkách jsou uváděny bodové zisky. Často se vyskytuje poznámka „děleně“, což znamená, že hráč dané umístění dělil s jedním nebo více dalšími šachisty. Přestože již ve starších dobách bylo známo pomocné hodnocení Sonneborn–Berger (SB), příliš se nepoužívalo. Při dělení na nižších místech se zpravidla přesné umístění neřešilo, při dělení na postupových místech se často hrály užší zápasy.

Z mistrovských soutěží družstev uvádíme zpravidla tabulku a přehledy výsledků jednotlivců. Tabulky ze soutěží družstev mají jednotnou podobu s body a skóre. Až na výjimky bylo skóre prvním pomocným hodnocením při rovnosti bodů, ale ne vždy tomu tak bylo (např. po roce 2003 byl určitou dobu pomocným kritériem počet partiových výher). Bodování zápasové je častější než olympijské. U zápasového bodování se v nejstarších dobách bodovalo zpravidla 1 bod za výhru a 0,5 bodu za remízu, od 50. let 2 body za výhru a 1 bod za remízu a po roce 2003 pak 3 body za výhru a 1 bod za remízu. V průběhu let se měnila struktura soutěží i počet hráčů v družstvu (včetně případně povinné ženy a juniora).

V tabulkách jsou zkráceny názvy družstev a vypuštěna označení organizací apod. Připojujeme rozepsání zkrácených názvů bez nároku na úplnost a přesnost.

Poděbrady = Bohemia Poděbrady, dříve Sklo Bohemia Poděbrady
Sa. Poděbrady = Slavia Poděbrady VŠ
Sn. Poděbrady = Slovan Poděbrady
S. Poděbrady = DDM Symfonie Poděbrady
Nymburk = DDM Sokol Nymburk, dříve Sokol Nymburk, Lokomotiva Nymburk
Kostelec = Kostelec nad Černými lesy
S. Ml. Bol. = Sokol Mladá Boleslav
AŠ Ml. Bol. = Autoškoda Mladá Boleslav
Ak. Ml. Bol. = Akuma Mladá Boleslav
Kolín = Sokol Kolín, dříve Lokomotiva Kolín, Slavoj OT Kolín
Polabí = Polabí Sokol Joly (Lysá nad Labem + Kolín)
Kladno = dříve Sparta Doly Kladno
Pečky = Sokol Pečky, dříve Spartak Pečky
Čáslav = Slavoj Čáslav
Kutná Hora = TJ Sparta Kutná Hora, dříve Dynamo Kutná Hora
Pleš = Slavia Komenský Pleš

 

Před vznikem klubu

O šachové hře v Českém Brodě před vznikem klubu máme zprávy jen z roku 1913.

1913

„Š. kr. Typografia, Č. Brod, č. 24.“1 Tak zní první písemná zpráva z 6. července 1913 o šachové hře v Českém Brodě. Zpráva je uvedena v šachové rubrice vedené úlohářem Emilem Palkoskou v deníku Národní Politika v seznamu úspěšných řešitelů úloh – zkratka Š. kr. znamená šachový kroužek, význam slova Typografia neznáme, č. 24 značí úlohu. V tomto ročníku se zmínka objevuje ještě dvakrát, dále pak již ne.

Č e s k ý  B r o d. Zdejší kroužek šachistů, jenž co nejdříve přemění se v samostatný šachový klub, pozval mistra K. O p o č e n s k é h o, aby tu sehrál simultánku. Mistr Opočenský ochotně přání vyhověl a dne 19. října sehrál tu za 2 hodiny 26 partií (ježto nebylo dostatek šachových her, hrál současně jen asi 13), jež až na jednu remisu s p. Židlickým všechny vyhrál. Kroužek šachistů, čítající nyní asi 25 členů, koná schůzky dvakráte týdne v hostinci ‚U Strachů‘.“2 Tak zní další písemná zpráva z téhož roku, tentokrát z Časopisu českých šachistů (předchůdce Československého šachu). Další zprávy již nenacházíme.

„Českobrodští šachisté a přátelé šachu konají ustavující valnou hromadu kroužku 9. list. o 4. hod. odp. v hostinci U Strachů. Členské přihlášky přijímá p. Ferd. Ryšavý, c. k. pošt. adjunkt.“3 Toto oznámení bylo zveřejněno v českobrodském týdeníku Naše hlasy (v podobném znění ve dvou číslech). Ani zde již další zprávy nebyly zveřejněny.

Lze tedy usuzovat, že kroužek fungoval neformálně, a to patrně minimálně v létě a na podzim 1913. Není jednoznačné, zda kroužek formálně vůbec vznikl a zda a jak fungoval nadále. I kdyby kroužek vznikl, je pravděpodobné, že jeho činnost přerušila první světová válka, jejíž vypuknutí obecně ve spolkové činnosti způsobilo velký útlum. Kromě výše uvedených jsme o kroužku nedohledali dalších zpráv a až do založení klubu o devět let později zprávy o šachu schází.

Je možné, že kroužek již započal postup k založení klubu, ve spolkových rejstřících v Národním archivu by měly být i schválené stanovy.4 Výše zmíněná simultánka proběhla velmi rychle, což svědčí o nižší úrovni soupeřů, stejně tak i výsledek.5 Akce proběhla v neděli a zřejmě se jednalo o společenskou událost s množstvím diváků, jak bylo tehdy časté. Šachových souprav naproti tomu nebylo tak málo.

 

1922–1958

Do konce druhé světové války byla patrně významnější společenská stránka než sportovní. Nemáme zprávy, že by se členové klubu ve větší míře účastnili turnajů, kterých se ostatně ani tolik nepořádalo. Celostátní soutěže družstev (struktura v podobě postupových lig) neexistovala, v omezeném rozsahu se konaly některé městské soutěže, meziměstské a mezižupní zápasy.6 Ústřední jednota československých šachistů byla rozdělena do žup. Župních soutěží družstev se klub pravidelně účastnil až od poloviny 30. let, kdy vznikla Středolabská župa. Župní soutěže se nicméně hrály v omezeném rozsahu. Hrály se přebory oddílu, přátelské zápasy, simultánky s mistry.

Po druhé světové válce se v klubu hrál Felixův memoriál, „jehož trvalým vítězem se stal Jaroslav Zajíček“, a memoriál ing. Černého pro šachisty starší 50 let.7

Situace se postupně měnila po druhé světové válce, kdy ve společnosti vzrůstal důraz na sportovní stránku šachové hry. Šachy byly stále více vnímány jako sport a byly zařazeny do tělovýchovy. Namísto župních přeborů vznikaly odborářské soutěže, které se v roce 1952 změnily na celostátní přebor. Ten se hrál formou soustředění vítězů kvalifikačních soutěží.8 Soutěže jednotlivců měly přibližně strukturu: přebor oddílu, okresní přebor (samostatný okres Český Brod existoval do roku 1960), krajský přebor, čtvrtfinále (později zrušena), polofinále, finále. Přebor oddílu začal být povinný. Byla stanovena i povinnost, aby každý oddíl odebíral aspoň jeden Československý šach9 (později něco podobného opět v 90. letech).

Používání názvu klubu nebylo jednotné. Nejčastěji se uvádí Klub šachistů v Českém Brodě, nezřídka i Klub šachistů Český Brod a někdy i Šachový klub Český Brod. Po roce 1948 klub ztratil právní subjektivitu a byl začleněn nejdříve pod kulturu. Mezi roky 1950 a 1953 se klub označoval OOB (Okresní osvětová beseda) Český Brod a po přičlenění do tělovýchovy od roku 1953 Slavoj Český Brod.

Hracími místnostmi byly místní restaurace. Při založení klubu to byla restaurace U Růžičků, v letech 1923–1926 restaurace p. Semeckého, mezi roky 1926–1928 restaurace Na Růžku a od roku 1929 hostinec U Güntherů (hotel U Prokopa Velikého). Patrně v roce 1953 se hrací místností stává klubovna sokolovny v suterénu (přezdívaná Peklo).10

Předsedou byl od založení klubu přibližně do roku 1945 Josef Růžička st., zhruba mezi lety 1945 až 1957 Gustav Šorm. V roce 1957 byl předsedou zvolen Rudolf Hympl a o rok později Jaroslav Pelikán.

Koncem 50. let se v žákovských a dorosteneckých soutěžích začala prosazovat Maria Křivánková, která dosáhla jediného většího úspěchu v tomto období v podobě 3. místa na Přeboru Československa dorostenek 1957.

1922

Klub tedy vznikl roku 1922. Zpráva v Našich hlasech zní: „Kroužek šachistů v Čes. Brodě utvořen byl na schůzce místních šachistů 28. července. Předsedou zvolen MUDr. J. Růžička, lékař, pokladníkem Jarosl. Rudolf, důchodní, jednatelem K. Kubička, účetní spořitelny, členy výboru K. Milner, náj. dvora, a pan Em. Černý, inženýr. Přihlášky nových členů přijímá pan JUC. Karel Bedrna, Kollárova 341. Pravidelné schůzky hráčů vždy v pátek o 7. hod. več. ‚U Růžičků‘.“11 V Časopise československých šachistů se uvádí: „Č e s k ý  B r o d. Dne 28. července byl zde založen Kroužek šachistů v Českém Brodě, jehož předsedou zvolen Dr. Jos. Růžička, jednatelem K. Kubička. Schůzky členů pak každý pátek v restauraci ‚U Růžičků‘.“12 Výraz kroužek se vyskytuje ještě jednou – v materiálech Okresního úřadu v Českém Brodě.13 V pozdějším záznamu už je ovšem uvedeno klub.14 A stejně tak v různých dalších zprávách o činnosti se vždy uvádí klub, nikoliv kroužek.

Zdá se nám pravděpodobné, že klub byl založen na ustavující schůzi 28. července (ještě jako kroužek) a následně vznikl zápisem do úřední evidence, a to dne 22. srpna, kteréžto datum je uvedeno v záznamu z OÚ.15 Citované zprávy hovoří o utvoření, resp. založení kroužku, proto zde nejspíše není návaznost na kroužek z roku 1913.

V dalších zprávách o činnosti není název citován zcela jednotně, nejčastěji se uvádí Klub šachistů v Českém Brodě, nezřídka i Klub šachistů Český Brod a někdy i Šachový klub Český Brod.

K zakládajícím členům Jaroslav Pelikán uvádí: „Mezi zakládajícími členy byli mimo jiné Ing. Josef Růžička, syn předsedy dr. Josefa Růžičky, Karel Bedrna, posluchač práv, dr. Jan Bedrna – sekundář v nemocnici, Karel Kubička, úředník městské spořitelny, Fereš, kolář, Jan Koula, profesor, Emil Kolář, učitel, Josef Třmínek, cukrář, ing. Emanuel Černý, Karel Skalický a Rudolf Šámal, holič. Jaroslav Rudolf, městský důchodní, rozesílal lístečky pro šachisty a strážník Holaj obíhal šachisty po městě.“16

Hlavní činnost tehdy představovaly samotné schůzky a hraní klubových turnajů (přebory). K tomu se připojovaly simultánky a meziklubové přátelské zápasy (obvykle dva kluby proti sobě). Mistrovské soutěže družstev ještě v podstatě neexistovaly, župní soutěže (přebory) ve 20. letech teprve začínaly. Pouze v Praze se hrál Memoriál Dobruského, kterého se však účastnila jen pražská družstva. Stejně tak nelze hovořit o turnajích, jak je známe dnes. V létě se pořádaly sjezdy (podobné jako dnešní openy, ale hrálo se kruhově, tedy každý s každým), kterých se navíc účastnili pouze silnější šachisté z větších klubů. Přes rok se nekonalo téměř nic.

Do řešitelské soutěže šachové rubriky časopisu Světozor vyhlášené 28. listopadu zaslal řešení Dr. J. Růžička.17

Klubový turnaj skončil výsledkem: 1. K. Bedrna (18,5 asi z 19), 2. J. Bedrna a J. Růžička st. (17), 4. E. Černý a K. Kubička (14), 6. J. Fereš (12,5), 7. J. Koula, J. Rudolf, G. Hnátek (12), 10. K. Režný (11,5), 11. Z. Olmr (9), 12. J. Koukal (7,5), 13. B. Třmínek (7), 14. R. Šámal a J. Sušický (6), 16. A. Břečka (5), 17. V. Břečka (4), 18. J. Ševčík (3), 19. J. Třmínek (2), 20. K. Milner (0; vystoupil během turnaje).18

Schůzky hráčů se konaly v úterý a v pátek v restauraci U Růžičků o půl osmé večer. Tamtéž se i přijímali noví členové.19

17. prosince proběhla simultánka, v níž Karel Skalička za 3,5 hodiny docílil výsledku +16, -1 (J. Růžička ml.), =1 (J. Koula).20

Hrál se turnaj tří měst. „První tato utkání skončila zajímavým způsobem, a proto skončil bez vítěze:

Č. Brod – Úvaly 2:9

Č. Brod – Pečky 9:2

Pečky – Úvaly 9:2

S těmito kluby bylo hráno několikráte se střídavým štěstím.“21

1923

Od tohoto roku se jako hrací místnost uvádí restaurace p. Semeckého, nikoliv již restaurace U Růžičků.

4. března klub porazil kroužek šachistů v Úvalech 5:4. „Vítězství rozhodl úporný boj inž. Černého s Raichlem v 2 a půl hodinové francouzské hře.“ Dále vyhráli Kubička, Fereš, J. Bedrna a K. Bedrna.22

13. března měl být zahájen „theoretický kurs, povinný pro všechny členy.“23

25. března klub prohrál s šachovým odborem AFK Kolín 3,5:4,5. Vyhráli J. Růžička, J. Bedrna, Černý, remizoval K. Bedrna.24

30. března byl na valné hromadě „konstatován slibný rozvoj činnosti spolkové“. Valná hromada usnesla přihlásit klub za člena Ústřední jednoty československých šachistů (tehdejší šachový svaz). „Členské příspěvky sníženy na 6 Kč ročně, zápisné 10 Kč ponecháno beze změny, župní příspěvek činí 2 Kč za člena ročně.“ Do výboru byli zvoleni starostou J. Růžička st., místostarostou E. Černý, jednatelem K. Kubička, zapisovatelem J. Fereš, správcem domu V. Břečka, náhradníky R. Šámal a K. Skalický, revizory Ad. Řehák a B. Krákora. Klub měl v té době 41 členů.25

1. dubna klub porazil Úvaly 7,5:1,5.26 Odjezd byl ve 12:40.27

29. dubna sehrál v klubu František Treybal simultánku, jíž se zúčastnilo 19 členů a 10 hostů z Klánovic, Úval a Přistoupimi. Po šesti hodinách docílil výsledku +23, -2 (z ČB: Šorm), =4 (z ČB: Hrdlička a Skalický). Hráči si mohli vybrat barvu figur a mohli si radit.28

22. května se šachisté z Českého Brodu vydali i do Prahy na simultánku Alexandra Aljechina, na které bylo přítomno přes 400 lidí.29 Avšak zda některý z českobrodských šachistů hrál, není známo. Klub také přispěl částkou 60 Kč na 8. sjezd ÚJČŠ v Pardubicích 1923.30

27. května klub prohrál s šachovým odborem AFK Kolín 4,5:5,5. Vyhráli J. Růžička st., J. Růžička ml., Koula, Fereš, remizoval K. Bedrna.31 Sraz byl ve 13:15 na nádraží a odjezd ve 13:27.32

3. června se brodští a úvalští hráči utkali s Dělnickým klubem šachistů v Žižkově, kterému podlehli 2,5:12,5.33 Mělo se hrát od 9:00.34

31. července se měla konat členská schůze, na jejímž programu byla volba pořadatelů klubového turnaje a jeho zahájení.35

22. září klub porazil Kroužek šachistů v Úvalech 8,5:2,5.36

30. září sehrál v klubu simultánku A. Arnold s výsledkem +15, -1 (Šorm), =1 (J. Růžička st.), produkce trvala dvě a čtvrt hodiny. Poté vyhrál dvě partie naslepo za 40 minut. „Jistota a rychlost, s jakou pan Arnold hlásil své tahy nebo opravoval chybná hlášení svých soupeřů, aniž by postavení figur viděl, vzbudila zasloužený obdiv.“37

Podle odborného tisku můžeme učinit krátké shrnutí simultánek: 1922 Skalička, 1923 Treybal a Duras. J. Pelikán ovšem uvádí: 1923 Skalička, 1924 Duras a 1925 Treybal. Zajímavé jsou ještě citované vzpomínky přímého účastníka Jaroslava Rudolfa na simultánku s O. Durasem – uvádí výsledek +34, =1 (K. Bedrna) a produkce neměla trvat ani dvě hodiny!38 Odhlédneme-li od nepravděpodobné možnosti, že Treybalova simultánka může odpovídat (viz níže, ale sjezd se hrál jinde než v Českém Brodě), roky nesedí. Nelze jistě vyloučit, že se simultánky mohly odehrát dvakrát, ale oba prameny tomu nenasvědčují. A protože výroční článek je ve vztahu k tomuto období založen především na vzpomínkách tehdy dosud žijících pamětníků (a ty, jak jsme se sami přesvědčili, je třeba především u roků brát s rezervou), přikláněli bychom se spíš k údajům z odborného tisku. Počet partií a délka simultánky O. Durase nám však je záhadou.

V přeboru klubu na rok 1923/24 skončili v I. oddělení 1. Černý (10 asi z 11), 2. Šorm (9,5), 3. K. Bedrna (8), 4. Kubička (7), 5. Růžička st. (6,5), 6. Koula (6), 7. Skalický (5), 8. Bouma (4), 9. Hrdlička (3,5), 10. Fereš (3), 11. Krákora (2,5) a 12. Rudolf (1) a ve II. oddělení 1. Kolář a Suk (6 asi z 9; měli sehrát užší zápas o první cenu), 3. Třmínek a Šámal (5,5), 5. Najman, Břečka, Rubeš (5), 8. Parma (3), 9. Jirkovský (2), 10. Sušický (1). Šorm daroval všem účastníkům knižní ceny a Jirkovský věcné první ceny.39

18. listopadu v klubu sehrál simultánku Oldřich Duras a za pět hodin dosáhl výsledku +26, -2 (J. Růžička ml., J. Koula), =1 (K. Kubička).40

1924

15. ledna se konala členská schůze, na níž se jednalo o uspořádání řešitelského turnaje o ceny.41 Turnaj byl ukončen 3. března a řešení 12 koncovek v určené lhůtě 6 týdnů odevzdali z 9 účastníků, kteří se do turnaje přihlásili, Černý, K. Bedrna, Skalický, Kolář a Fereš. Ti obdrželi knižní ceny darované Schormem.42

12. února klub porazil šachový odbor SK Pečky 9,5:1,5.43

24. února klub prohrál s Úvaly 4,5:5,5 a šlo o „nemilé překvapení“, „Brodští ztratili 2 vyhrané partie zbytečně“. Vyhráli Černý, Schorm, Skalický, Kolář a remizoval Fereš.44

11. března byli zvoleni J. Růžička st. starostou, Černý místostarostou, Šorm jednatelem, Kubička pokladníkem, Kolář zapisovatelem, Fereš správcem domu, Skalický a J. Třmínek náhradníky a Parma a Kafka revizory. Členské příspěvky na rok 1924 se neměnily. Šorm oznámil, že daruje klubu jedny hodiny. „Zakoupeno bude dalších 5 šachových her.“45

16. března měl klub hrát venku s Kolínem ve složení Kyšer, Černý, Šorm, Bedrna, Kubička, Růžička st., Koula, Skalický, Bouma, Růžička ml., náhradníci Fereš, Říha. Sraz byl ve 13:15 na nádraží a odjezd ve 13:27.46

30. března klub porazil šachový klub v Poříčanech, „který s nevšední ochotou zaskočil za v poslední chvíli odřeknuvší Pečky“, 6,5:2,5. Vyhráli Bouma, Kyšer, Řežný, Skalický, Třmínek, Volejník, remizoval Tyll. Pro soupeře byl výsledek čestný, protože „klub byl nedávno založen a jen nedostatek turnajové techniky prohrál jim dvě vyhrané partie“.47

6. dubna v Pečkách proběhly dva zápasy: družstvo I. třídy vyhrálo 6,5:3,5 a II. třídy prohrálo 2:4. V I. třídě zvítězili Šorm, Frýba, Kyšer, Kubička, Koula a Skalický a remizoval Černý. V II. třídě vyhrál Růžička ml. a remizovali Rudolf a Třmínek. „Z výsledků zřejmo, že od posledního utkání učinil pečecký šach. odbor značné pokroky.“48 Původně měla hrát dokonce dvacetičlenná družstva, „což je počet u venkovských klubů jistě pozoruhodný“.49

13. dubna se brodští šachisté v Úvalech ve složeném družstvu spolu s úvalskými, poříčanskými a pečeckými hráči utkali se složeným družstvem Dělnických klubů šachových v Praze a Žižkově, jemuž podlehli 6:37. Pro venkov získal Český Brod tři body.50 Šachový klub v Českém Brodě je označen jako velice agilní. Vítězství pražských klubů bylo očekávané. „Jeví-li se číselná převaha přímo zdrcující, nebylo tomu tak na jednotlivých prknech, kde venkovští šachisté svým zkušenějším pražským kolegům kladli velmi tuhý odpor.“51 Původně se mělo hrát dokonce na 50 šachovnicích.52

27. dubna klub porazil smíšené družstvo šachového odboru AFK Kolín 5:2. Vyhráli Černý, Šorm, Volejník a Koula, remizovali Kyšer a Kubička.53

14. června proběhly dva zápasy. I. oddělení porazilo Úvaly na všech šachovnicích. II. oddělení prohrálo s Poříčany 2,5:3,5.54

1925

Župní přebor:55

Kolín Nymburk Ml. Boleslav Ukrajinci Český Brod St. Boleslav Lysá n. L. Bodů Score
Kolín 0 2½ 1 4½ 1 4 1 4½ 1 4 1 6 5 25½ : 10½
Nymburk 1 3½ 1 4 0 2½ 1 5½ 1 5½ 1 4 5 25 : 11
Ml. Boleslav 0 1½ 0 2 1 3½ 1 4 1 6 1 5 4 22 : 14
Ukrajinci 0 2 1 3½ 0 2½ 1 4 1 3½ 1 6 4 21½ : 14½
Český Brod 0 1½ 0 ½ 0 2 0 2 1 6 ½ 3 15 : 21
Stará Boleslav 0 2 0 ½ 0 0 0 2½ 0 0 1 4½ 1 9½ : 26½
Lysá n. L. 0 0 0 2 0 1 0 0 ½ 3 0 1½ ½ 7½ : 28½

Šlo o meziměstský turnaj šestičlenných družstev o putovní pohár pořádaný Severočeskou župou ÚJČŠ. Turnaj začal koncem roku 1924 a skončil v červnu 1925.56 Nedohrané partie odhadoval mistr Oldřich Duras.57

18. ledna klub ve složeném družstvu s Poříčany prohrál s Pečkami 1,5:8,5.58

5. září na sjezdu Severočeské župy v Kolíně v simultánce s F. Treybalem 5. září dosáhl mj. K. Kubička remízy a Šorm byl zvolen do župního výboru jako jeden z revizorů.59

1926

V lednu tohoto roku Vladimír Mrazík a Karel Skalička vydali Šachovou příručku, která obsahovala mj. i seznam klubů s bližšími údaji. U Českého Brodu se uvádí označení „Klub šachistů“ a údaj, že pravidelné schůzky probíhají v úterý a pátek večer v restauraci p. Semeckého.60 To odpovídá i dřívějším průběžným zprávám z Našich hlasů. Z těch mj. i vyplývá, že o letních prázdninách patrně činnost neprobíhala.61

25. února klub remizoval se šachovým odborem S. K. Úvaly 4:4.62

2. března se konala valná hromada „v nové klubové místnosti v restauraci ‚Na Růžku‘“.63 Patrně šlo o stejný podnik jako restaurace U Güntherů, jen s původním názvem, neboť v předchozím roce p. Günther převzal provozování restaurace Na Růžku.64 Do výboru byli zvoleni Růžička st., Černý, Kolář, Kubička, Skalický a Fereš, náhradníky Třmínek a Šámal, revizory Marek a Rudolf. Ve stejné výši zůstaly členské příspěvky 6 Kč ročně a příspěvek ústředí 1 Kč ročně, zápisné pro nové členy bylo sníženo na 3 Kč. Hráčům bylo k dispozici 15 kompletních šachových her.65

4. března v odvetném zápase klub porazil Úvaly 6:4.66

21. března sehrál v klubu simultánku Karel Hromádka s výsledkem +16, =2. Simultánka trvala dvě hodiny a remizovali Kolář a Bouma.67

1927

22. dubna byl ukončen jarní turnaj o přebor klubu na tento rok s pořadím v I. oddělení 1. K. Bedrna (5,5 asi ze 6), 2. Černý, Kubička (oba 3,5), 4. Růžička st., Růžička ml. (oba 2,5), 6. Skalický (2) a 7. Řežný (1,5) a ve II. oddělení 1. z 8 Jeník (6,5 asi ze 7), 2. Vácha (6), 3. Šámal (4,5), 4. Kolář, Třmínek (oba 3,5).68

O bratrech Bedrnových již není dalších zmínek. Jaroslav Pelikán ve výčtu zakládajících členů klubu uvádí „Karel Bedrna, posluchač práv, dr. Jan Bedrna sekundář v nemocnici“.69 První jmenovaný se později stal předsedou zvláštního soudu pro slovenskou vládu (z doby druhé světové války) a druhý jmenovaný slavným kardiochirurgem v Hradci Králové.70

24. dubna klub prohrál s Klubem šachistů Říčany 3:671 v sestavě Kubička, Černý, Růžička st., Skalický, Řežný, Jeník, Šámal, Kolář. Zápas se hrál v Říčanech v restauraci u nádraží a odveta se měla hrát v květnu v Mukařově.72 „Na další styky s Českým Brodem se náš klub upřímně těší.“73 Zájezd k odvetě do Mukařova se měl konat 12. června, sraz hráčů byl ve 13:00 před budovou Okresní správní komise.74

15. května klub prohrál s I. šachovním klubem Stráže bezpečnosti z Prahy 3,5:9,5.75 Byl to vůbec první zápas s pražským klubem, přitom už o čtyři roky dřív klub žádal o zájezdy klubů z Prahy do Brodu „za přiměřených podmínek“.76

22. května se měl hrát zápas s šachovým odborem S. K. Úvaly.77

1928

25. února klub porazil šachový odbor S. K. Úvaly 11:9. Vyhráli Skalický, Růžička ml., Řežný, Jeník, Štíbr, Fereš, Král, Hympl, Moravec, remizovali Vácha, Kubička, Růžička st., Kolář. Odveta se měla hrát koncem března v Úvalech.78

1929

24. března měl klub hrát zápas se šachovým odborem S. K. Úvaly v restauraci p. Günthera79 – jde o první zmínku o této hrací místnosti.

3. listopadu v klubu sehrál simultánku mistr Hašek s výsledkem +10, -2 (Bolen, Skalický), =2 (Jeník, Fereš).80

19. listopadu skončil turnaj o přebor klubu s pořadím 1. Černý (13,5 asi z 15), 2. Hympl (13), 3. Kubička (11,5), 4. Skalický (10,5), 5. Růžička st. (10), 6. Štička, Vácha (9,5), 8. Král (9), 9. Sommer (8,5), 10. Fereš (7,5), 11. Šámal (6), 12. Třmínek (4), 13. Moravec (3,5), 14. Hájek (3), 15. Bolen (1), 16. Wildt (0) „O přeboru, jak bylo již zde řečeno, rozhodl výsledek partie Ing. Černý – Dr. Růžička, která byla dvakrát přerušena a skončila v třetím pokračování, po tvrdém boji vítězstvím Ing. Černého, který tím získal půl bodu před nejbližším konkurentem Hymplem.“ Přebor tedy vyhrál.81

1930

16. února měl klub hrát zápas se šachovým odborem S. K. Úvaly. „Poslední utkání 7:5 pro Úvaly.“82

Patrně 13. dubna klub prohrál s I. československým klubem šachistů v Praze-Nuslích 1,5:9,5.83

1931

4. ledna klub porazil šachový odbor S. K. Úvaly 6:5.84

13. ledna proběhla valná hromada. Mj. „usneseno pro začátečníky i pokročilé uspořádati jednou týdně výklad problémů šachové hry na velké názorné šachovnici“.85

27. ledna klub remizoval s šachovým odborem S. K. Úvaly 3,5:3,5.86

16. dubna druhé oddělení porazilo šachový odbor DTJ 5,5:1,5. Vyhráli Kolář, Lukeš, Bendl, Neckař, Schönfeld, remizoval Horálek.87

21. dubna přeborník klubu Klecanda sehrál simultánku s výsledkem +6, -2, =3.88

28. dubna skončil přebor klubu, ve kterém skončili v 1. oddílu 1. Klecanda (15 asi z 18). Dále skončili 2. Hympl (13,5), 3. Skalický (13), 4. Černý (10), 5. Šmíd (9,5), 6. Holub, Kubička (7,5), 8. Sommer (5), 9. Fereš (4), 10. Jeník (3) a ve 2. oddílu 1. Kolář (10 asi ze 14), 2. Lukeš (9), Šámal (7), 4. Neckař, Bendl (5), 6. Horálek (4), 7. Schönfeld (2). „Poháry odevzdány vítězům po proslovu předsedy dra Růžičky.“89

5. května 2. oddělení prohrálo odvetný zápas s šachovým odborem DTJ 3:4.90

17. května mělo 1. oddělení hrát proti šachovému odboru S. K. Úvaly.91

Klub přispěl darem 125 Kč na olympiádu v Praze.92

1932

10. července klub remizoval s Klubem šachistů Říčany 2:2 v sestavě Skalický, Krumpholz, Černý, Lukeš.93

1933

V časopise Průboj, vydávaném v Kostelci n. Č. l., se objevila zpráva: „Šachisté! V Kostelci n. Č. L. jest mnoho nadšenců, kteří by rádi pěstovali hru v šachy. O některých se dozvěděl vynikající šachista z Českobrodska a nyní nám píše, abychom tento ušlechtilý sport propagovali a pomohli jej v Kostelci n. Č. L. zorganisovat. Více prken by k tomu laskavě půjčil kroužek českobrodských šachistů, kteří touží navázati šachistické styky s Černokosteleckem a Říčanskem. (…) Potom by je [zájemce vyrozuměl onen brodský vynikající šachista o dalším postupu a hrál by s nimi simultánní hru. – Adresa onoho úslužného brodského šachisty jest veřejnosti k dispozici v naší redakci.“94

1934

6. února klub porazil Klub šachistů Kostelec n. Č. l. 9,5:1,5.95

18. února klub v odvetném utkání opět porazil Klub šachistů Kostelec n. Č. l. 6,5:3,596 v sestavě Hympl, Skalický, Černý, Schmidt, Kubička, Sommer, Štamberský, Koláč, Moravec a Bendl.97

20. dubna se konala valná hromada, kde byli do výboru zvoleni předseda Růžička st., místopředseda Černý, jednatel Schmidt, pokladník Kubička, zapisovatel Somr, hosp. správce Šámal, náhradníci výboru Skalický, Moravec, revizoři účtů Kolář, Jeník.98

10. června klub prohrál s Šachovým klubem pražské stráže bezpečnosti 6:10. Vyhráli Hympl, Schmidt, Pelikán, remizovali Skalický a Štamberský.99

11. listopadu klub porazil nedávno ustavený Šachový klub v Čelákovicích „po úporném pětihodinovém boji v poměru 5:4“.100

Koncem roku inicioval AFK Kolín vznik nové, Středolabské župy z důvodu špatného spojení a velkých vzdáleností na sever Čech.101 Na schůzi v listopadu v Kolíně se usneslo ji zřídit. Byl do ní zařazen i Český Brod. „Dalším klubem, který stál mimo rámec Severočeské župy byl Čes. Brod, který se nezúčastnil života župního pro nesnadné spojení s kluby severních Čech. Nyní hlásí se velmi čile k životu a kvalitu svoji dokázal nejmarkantněji vítězným pohárovým zápasem s Čáslav II. a remisou s velmi silnou sestavou Kolín II.“ Klub byl zařazen do II. třídy.102

Patrně koncem tohoto nebo začátkem příštího roku AFK Kolín podnikl do Českého Brodu zdařilý zájezd k přátelskému utkání,103 které klub prohrál 6:9.104

1935

Hrál se turnaj O pohár šachové župy Středolabské, „tvořící se nově oddělením od rozsáhlé župy Severočeské, neboť vzájemný styk jejích členských klubů velice trpěl rozlehlostí župy a velkými vzdálenostmi jednotlivých klubů, a to na úkor krásné hry šachové.“105 V rámci turnaje klub sehrál mj. zápasy:

20. ledna klub doma porazil Čáslav II. 5:1.106

17. února klub doma remizoval s Kolínem II. 3:3.107

3. března klub venku porazil Pečky 5:1.108

Nakonec klub skončil 2. po užším zápase s vítězným Kolínem II,109 který prohrál 2:4. „Utkání toto bylo sehráno v Pečkách, v neutrálním prostředí.“110

27. ledna klub v odvetném zápase porazil Kostelec n. Č. l. 8:4.111 Odjezd byl v 8:00 poštovním autobusem, návrat do Českého Brodu ve 12:30.112

19. března se konala valná hromada, která se mj. „usnesla na pořádání kursů pro začátečníky, které by umožnily, že i slabší hráči by se naučili teorii jednotlivých druhů otevření“.113 Do výboru byli zvoleni předseda Růžička st., místopředseda Kubička, jednatel Schmidt, pokladník Černý, zapisovatel Skalický, hospodář Šámal, náhradníci výboru Holub, Moravec, revizor Kolář.114

28. dubna se měl hrát zápas v Čelákovicích za účasti asi 15 hráčů.115

Zimní klasifikační turnaj dohrálo 13 hráčů a vyhráli Holub, Skalický a Vít (všichni 11).116

2. června klub porazil Kroužek šachistů v Dubči 5,5:1,5.117

Turnaj klubu o pohár I. třídy vyhrál Schmidt a o pohár II. třídy vyhrál Bendl.118

23. června se delegáti klubu „zúčastnili jednání přípravného komité pro utvoření středolabského okresu v severovýchodní Župě šachové“. Hrál se i bleskový turnaj družstev na diktát (pět vteřin na tah), který mezi 4 družstvy vyhrál Český Brod (2 ze 3). Za družstvo hráli Vít, Skalický, Košťál, Kopecký. „Jest to jeden z největších úspěchů, kterého místní šachisté dosáhli v meziklubových zápasech.“ Poté čtyři nejlepší hráči sehráli turnaj jednotlivců, kde skončil 1. Skalický (6) a děleně 3. Kopecký (3).119 „Český Brod překvapil svým vítězstvím, jež si ale plně zasloužil.“120

23. června klub venku v „seslabené sestavě“ prohrál s Dubčí 3,5:4,5.121

29. června se Skalický, Kopecký a Schmidt zúčastnili valné schůze Severní župy šachové v Mladé Boleslavi. ÚJČŠ nepovolila vznik nové Středolabské župy (se střediskem v Kolíně), „a tak přijat byl kompromisní návrh klubů středolabských na utvoření dvou autonomních okresů, severního a jižního v župě, která nazvána nyní ‚Severočesko-středolabskou‘“. Přátelský zápas Sever proti Jihu skončil překvapivým vítězstvím Jihu 9,5:4,5, ke kterému přispěli výhrou i Skalický a Schmidt.122

8. září se konal klubový bleskový turnaj: 1. z 10 Skalický po užším zápase s druhým Benešem a třetím Schmidtem (všichni 7), 4. Kopecký, 5. Jeník.123

28. září klub porazil Kostelec n. Č. l. 6:3. Vyhráli Schmidt, Košťál, Kopecký, Kubička a Hladík, remizovali Skalický a Černý.124

13. října měl dorazit Občanský klub ze Smíchova k zápasu, avšak sešlo z něj pro malou účast hostů. Namísto toho sehráli Brodští bleskový turnaj: 1. z 10 Skalický, 2. Košťál, 3. Kopecký.125

18. října klub v odvetném zápase porazil Kostelec n. Č. l. 6,5:3,5.126

19. října na druhé schůzi výboru Středolabského kraje Severočesko-středolabské župy po ustavující schůzi kraje z 21. září se členem výboru stal Karel Skalický.127

26. prosince na bleskovém turnaji hráčů Středolabského kraje v Nymburce zvítězil mezi 13 hráči Kopecký (11 z 12) „a obdržel za svůj skvělý výkon knižní dar“, dále hrál i Skalický.128

V tomto roce klub ještě sehrál dva zápasy s Kolínem a jeden s Pečkami.129

Z tohoto roku se v pečecké kronice dochovalo psaní (pohled) od jednatele ing. Schmidta adresovaný Šachovému klubu Pečky.130

1936

Župní přebor I. třídy, jižní okrsek:131

1 2 3 4 5 6 B. Sk.
1 Kolín 3 4 4,5 19½
2 Nymburk 5 5 6* 4 4 24½
3 Český Brod 3 1 4 2,5 15
4 Čáslav 1 5 2 2 13
5 Poděbrady 0 2 1 6 1 10½
6 Kostelec 2 0* 4 0 1

Tabulka byla předběžná vzhledem k přerušené partii v zápase Nymburk–Čáslav.

„Není-li přímé dohody hrajících klubů na opatření her a hodin, platí tyto podmínky pro obě třídy. Kluby hrající doma opatří mimo předepsané hry (neoznačené šachovnice) troje hodiny. Další troje hodiny přiveze soupeř.“132

V 83 partiích hráči učinili 3097 tahů, což je průměrně 37 tahů na partii.133

„Velice dobře se držel Čes. Brod. K cennému III. místu mu nejvíce dopomohli mladí talentovaní hráči na posledních šachovnicích, Košťál a Kopecký. Hliněný se držel nejlépe ze všech náhradníků soutěže.“134

V klasifikačním turnaji se o první místo dělili Holub a Kopecký a měli sehrát užší zápas o vítězství.135

7. února proběhla valná schůze. Do výboru byli zvoleni předseda Růžička st., místopředseda Kubička, jednatel Schmidt, pokladník Černý, zapisovatel Skalický, správce domu Šámal, náhradníci Moravec, Hliněný, revizoři účtů Holub, Kolář.136

7. února v bleskovém turnaji skončili 1. Košťál (7), 2. Hliněný, Holub, Skalický (6), dále Lejnar, Šámal, Lev, Moravec, Lukeš.137

11. února sehrál Salo Flohr simultánku v Brandýse nad Labem s výsledkem +33, =2. Simultánky se zúčastnil a remízy dosáhl Košťál.138

18. února klub prohrál s Úvaly 2:3.139

23. února klub porazil Újezd nad Lesy 6,5:2,5.140

8. března klub v odvetném zápase porazil Újezd nad Lesy 4:0.141

V odvetném zápase klub remizoval s Úvaly 2:2.142

5. dubna klub „nečekaně hladce“ porazil Brandýs nad Labem 7:2143 v sestavě Kopecký, Košťál, Hliněný, Černý, Skalický, Lev, Schmidt, Bendl, Moravec.144

13. dubna na Velikonočním bleskovém turnaji o pohár Dr. Záruby v Nymburce skončil 2.–3. z 16 Kopecký (4,5), 8. Skalický (2), 9. Košťál. Hráli ještě další tři hráči klubu.145

19. dubna v župním mezikrajovém utkání Jih porazil Sever 17,5:8,5. Za Jih zvítězil Košťál a remizovali Skalický a Kopecký.146

10. května klub v odvetném zápase prohrál s Brandýsem n. L. 4,5:5,5147 v sestavě Kopecký, Košťál, Hliněný, Černý, Skalický, Schmidt, Bendl, Lev, Moravec, Šámal.148 V zápase hráli velmi dobře Kopecký, Košťál, Skalický, Černý a Bendl.149

17. května klub remizoval s klubem Hloubětín 6:6. V zápase hráli velmi dobře Kopecký, Košťál, Skalický, Černý a Bendl.150

24. května se Kopecký (0), Košťál (0) a Skalický (0,5) zúčastnili za Nymburk zápasu s Š.K. Marshall Praha, ale nezabránili porážce 3,5:8,5.151

12. června skončil turnaj O pohár I. a II. třídy za účasti 18 hráčů. Vyhrál Košťál (15 ze 17), dále se umístili 2. Kopecký (13), 3. Hliněný a Holub (12,5). Pohár II. třídy získal 11. Moravec (6,5). Dosavadní vítězové poháru I. třídy byli Klecanda, Holub, Skalický, Černý, Schmidt a II. třídy Kolář, Štička, Bendl, Moravec.152 Dále hráli mj. Skalický a Černý.153

5.–26. července na sjezdu ÚJČŠ v Poděbradech ve vedlejším turnaji skončili v I. předběžné skupině 1. z 8 Kopecký a ve III. předběžné skupině 2. z 8 Košťál (oba 5,5 ze 7). Oba tak postoupili do vítězné skupiny, kde se umístili 5. z 6 Kopecký (2; výhra 140 Kč) a 6. Košťál (1,5; výhra 100 Kč).154

21. srpna sehrál Oldřich Duras simultánku v Kostelci n. Č. l. Po čtyřech hodinách dosáhl výsledku +10, -5 (Kopecký, Košťál), =1 (Skalický). Hráli další čtyři hráči klubu. „Jest to nesporně velmi pěkný úspěch obou venkovských klubů.“155

Členský příspěvek činil 1 Kč měsíčně, zápisné 3 Kč.156

1937

Župní přebor I. třídy:157

1 2 3 4 5 6 7 B. Sk.
1 Nymburk 4 4 6 27 : 9
2 Kolín 5 5 20½ : 15½
3 Čáslav 2 3 6 3,5 21½ : 14½
4 Český Brod 2 3 5 4 3,5 21 : 15
5 Kostelec ½ 1 2 16½ : 19½
6 Poděbrady 4 1 12½ : 23½
7 Kutná Hora 1 0 2 ½ 2 0 7 : 29

Přehled výsledků jednotlivců:158

1 2 3 4 5 6 B.
1 Kopecký 1 0 1 ½ 1 1 4,5
2 L. Košťál 1 ½ ½ ½ ½ ½ 3,5
3 Holub 0 0 1 ½ 1 1 3,5
4 Skalický ½ ½ ½ ½ 4
5 Schmidt 0 ½ 0 0 0 0,5
6 K. Košťál 0 0
Černý 1 1 1 1 1 0 5
Bendl 1 1
Sommer 1 1

Soupiska: (I. třída) Kopecký, L. Košťál, Holub, Skalický, Schmidt, (II. třída) K. Košťál, Černý, Sajdl, Kubička, Bendl, Sommer, Lev, (náhradníci) Nesnídal, Moravec, Lejnar, Navrátil, Tůma, Hladík, Šámal. Jako jednatel je uveden Schmidt, „správec cukrovaru“.159

„Český Brod zvítězil v Poděbradech poměrně vysokým score 4½:1½. (…) Také zde bylo vítězství na vážkách a za stavu 1½:1½ chtěli Brodští dáti zbývající partie za remis, aby stihli autobus; konečně se přece rozhodli oželet propadlé zpáteční lístky a byli za svou obětavost odměněni třemi jedničkami. Oporou jsou jim talentovaní vedoucí hráči: šestnáctiletý Kopecký, největší naděje středolabského šachu, a solidní a houževnatý Košťál. Skalický měl ve vyhrané posici hodně smůly, zato Paroulek (soupeř Černého) mohl snadno remisovati.“160

„Nymburk – Český Brod I. 4:2. Úporný zápas přinesl několik hodnotných partií. Českobrodští měli černý den (proto jen ing. Černý měl svůj den) a trpěli přílišnou úctou k soupeři.“161

„Český Brod – Kostelec 5:1. Výsledek je překvapením, očekával se od hostí po jejich předchozích úspěších lepší výkon, ovšem byli handicapováni neúčastí vedoucího dr. Spousty. To ovšem nesnižuje hodnotu úspěchu Českobrodských, jejichž nynější forma jim dává chance i v příštích těžkých zápasech.“162

„Kolín – Český Brod 3½:2½. Kolínští musili o vítězství těžce bojovati“163

„Český Brod – Kutná Hora 4:2. Poměrně dobrý výkon Kutnohorských, kteří s přibývajícími zkušenostmi se stále lepší.“164

„Čáslav – Český Brod 3:3 (prozatím 3:2). Napínavý boj dobré úrovně. Těžká a napínavá partie z 1. šachovnice přerušena v posici jasně vyhrané pro Č. Brod. (…) Dr. Prchal se velmi dobře rozehrál a pokazil ing. Černému do 4. kola nejúspěšnějšímu hráči kraje, jeho stoprocentní výsledek.“165

Župní přebor II. třídy:166

1 2 3 4 5 B. Sk.
1 Brandýs 5 3 3,5 17 : 7
2 Čáslav II. 6 2 2 13 : 11
2 Lysá 1 0 6 6 2 13 : 11
4 Kolín II. 3 4 0 2 1,5 9 : 15
5 Český Brod II. 0 4 1 8 : 16

Přehled výsledků jednotlivců:167

1 2 3 4 5 B.
1 Sajdl žádost o odklad 0 volno 1 0 1
2 Kubička 0 0
3 Bendl 0 1 1 2
4 Sommer 0 0 0 0
5 Lev 1 1 0 2
6 Moravec 0 ½ 0,5
Navrátil ½ + 1,5
Hladík 1 1

„Český Brod II. nemohl se pro onemocnění několika hráčů dostaviti do Lysé a žádá o povolení odkladu.“168 Zápas s Lysou v 1. kole skončil kontumací 6:0, protože „přes všechny dané určité sliby dostavili se ze šesti hráčů pouze dva“.169

„Brandýs – Český Brod II. 4½:1½. Druhá třída Brodu měla velmi obtížnou úlohu čeliti favoritu skupiny. Brandýs v nynější své formě by se dobře uplatnil i v prvé třídě.“170

„Zato ve II. třídě je pravou sensací nečekaný úspěch Českého Brodu. (…) Český Brod II.-Kolín II. 4:2! Na šachovnici zápas skončil sice 3:3 (i to je úspěch Č. Brodu), ale Kolínu se vymstilo, že hlásil malý počet náhradníků, takže nemohl z nich sestaviti kompletní šestku. Na 6. prkně hrál nezařazený Wimberský a po dodatečné reklamaci Brodu musila být jeho výhra anulována, což Kolín loyálně uznal. Zvláště cenná jsou vítězství Brodských na prvních dvou místech.“171

„Čáslav II. – Č. Brod II. 3½:2½. Pěkný úspěch Čáslavských poměrně překvapil po vítězství Brodských nad Kolínem.“172

Přeborníkem klubu se stal Kopecký (8 z 10), dále skončili mj. 2. Košťál (7), 3. Holub, Skalický, Schmidt (6,5), 6. Nesnídal (5,5) a v II. třídě se umístili 1. Moravec, 2. Navrátil, 3. Šámal.173 První kolo se hrálo 20. listopadu předchozího roku, „vyjímaje úředníky cukrovaru, kteří vzhledem k trvání kampaně sehrají si počáteční partie dodatečně“. Byl vydán turnajový a hrací řád a „na jeho přesném dodržování bude tentokráte přísně trváno“.174

12. února měl klub pořádat simultánku „svého nejlepšího hráče O. Kopeckého“.175

16. února proběhla valná hromada. „Místopředseda řed. Kubička vzpomněl sedmdesátých narozenin p. MUDr. Jos. Růžičky, který nepřetržitě od založení spolku řídí jeho osudy. Pan Kubička vřelými slovy ocenil činnost našeho dobrého a zasloužilého předsedy, který byl jmenován čestným členem.“176

29. března ve Velikonočním bleskovém turnaji o pohár dr. Záruby a přebor kraje v Nymburce skončili ve II. předběžné skupině 2. ze 6 Kopecký (3,5 asi z 5) a 4. Bendl (2,5) a ve III. předběžné skupině 2. ze 6 Skalický (3,5 asi z 5), následně v náhradním turnaji 7. z 8 Skalický (2,5 asi ze 7) a 8. Bendl (2) a ve finále 8. z 8 Kopecký (2 asi ze 7).177

4. dubna klub porazil Kostelec n. Č. l. 10:0 v sestavě Kopecký, Košťál, Skalický, Schmidt, Černý, Bendl, Lev, Moravec, Kolář, Hladík.178

11. dubna klub porazil Šachový kroužek Dubeč 4,5:2,5. Vyhráli Bendl, Košťál, Schmidt, remizovali Kopecký, Černý, Skalický. Ještě hrál patrně Lev nebo Moravec. Schmidt získal „qualitu“.179

V dubnu sehrál Karel Opočenský simultánku v Úvalech s výsledkem +29, =3 (Košťál), -4 (Schmidt, Bendl).180

18. dubna v meziklubovním bleskovém přeboru kraje v Kolíně skončil 2. ze 6 Český Brod (5,5 asi z 10) v sestavě Kopecký (6 z 10), Košťál (6), Skalický (7), Bendl (4).181 Turnaj byl označen jako „povinný“. Šlo o „nečekaný úspěch“.182

9. května klub porazil Kroužek šachistů v Dubči, přesný výsledek není znám, neboť jedna partie byla nedohraná za stavu 4,5:1,5.183

25. května klub porazil znovuustavené Úvaly 5:2.184

27. května se měl hrát přátelský zápas s Hloubětínem, který jej však odřekl.185

7. června klub v odvetném utkání remizoval s Úvaly 4:4, „když Skalický (za Č. Brod) dal svoji vyloženě nerozhodnou partii za prohru, podlehnuv naléhání a svodům některých úvalských hráčů a jest litovati, že tito v elánu hry vnesli toto rozladění – doufejme jen přechodné – do upřímných, srdečných a přátelských až dosud styků obou klubů.“186

20. června byl na ročník 1937/1938 do výboru Středolabského kraje v rámci Severočesko-středolabské šachové župy zvolen též Skalický.187

V jarním turnaji poháru I. třídy mezi 16 hráči vyhrál Kopecký po užším zápase s výsledkem 2:1 před Košťálem, dále byli mj. 3. Schmidt, 4. Černý, 5. Skalický, 6. Navrátil a 9. Šámal, který získal pohár II. třídy.188

5. října klub porazil Kostelec n. Č. l. v bleskovém turnaji šestičlenných mužstev 23:13, na kola 4:2. Za 1,5 hodiny bylo v šesti kolech sehráno celkem 36 partií. Hráli mj. Kopecký (5,5) a Košťál (4,5).189

Roční členský příspěvek činil 12 Kč.190

1938

Župní přebor I. třídy:

1 2 3 4 5 6 7 B. Sk.
1. Kolín 3 3 4 3 5 4,5 21½ : 14½
2. Brandýs 3 4 6 3,5 21½ : 14½
3. Český Brod 3 3 1 3 4 5 3,5 19 : 17
4. Nymburk 3 5 0 4 3,5 18 : 18
5. Čáslav 2 3 4 2,5 15 : 15
6. Kostelec 3 2 2 6 2 2,5 18½ : 7½
7. Poděbrady 1 0 1 2 0 6½ : 23½

Soupiska: Kopecký, Košťál, Holub, Lorenc, Skalický, Černý, Schmidt, Bendl, Novák, Sommer, Navrátil, Lev, Moravec, Kolář, Šámal.191

„Mladý, nadějný Košťál je již dnes jedním z nejlepších hráčů celé župy, solidní a houževnatý bojovník a dobrý theoretik. (…) Ing. Černý je starý, routinovaný hráč, který je znamenitou oporou zadních řad Čes. Brodu.“192

V Českém Brodě se měl hrát mistrovský zápas Kostelce s Nymburkem, který Nymburk vzdal, protože se dostavil pouze se čtyřmi hráči.193

8. března v bleskovém turnaji čtyřčlenných družstev v Úvalech skončil 1. ze 4 Český Brod (3 ze 3).194

29. března v odvetném bleskovém turnaji čtyřčlenných družstev v Úvalech skončil 2. ze 6 Český Brod. V turnaji jednotlivců zvítězil Košťál (18).195

Přebor klubu vyhrál Košťál. Dále se umístili 2. Holub, 3. Černý. Pohár I. třídy vyhrál také Košťál před Navrátilem.196

Zpráva z 5. listopadu oznamuje, že klub „po dnech plných vzrušení a bolesti zahajuje letos opožděně svoji každoroční činnost.“197

V řešitelské soutěži byl klub 19. z 23 (36),198 později 17. z 28 (85)199 a ještě později 14. z 26 (116).200 V dalším ročníku soutěž nepokračovala, výsledek jsme se nedozvěděli.201

Ve II. bleskovém turnaji o pohár dr. Záruby v Nymburce skončil 3. Košťál.202

13.–28. srpna na sjezdu ÚJČŠ v Praze na Smíchově v II. předběžné skupině hlavního turnaje skončil 5. z 9 Košťál (3,5 z 8) a vyhrál 100 Kč.203

1939

Župní přebor I. třídy:204

1 2 3 4 5 6 7 B. Sk.
1. Kostelec 3 6 3 4 5 25 : 11
2. Český Brod 3 3 6 4 6 5 25½
3. Brandýs n. L. 0 3 5 20½
4. Kolín 3 3 6 4 3 19
5. Poděbrady 3 0 ½ 0 12½
6. Kutná Hora 2 0 6 1 12½
7. Čáslav 2 0 1 2 6 0 1 11

Soupiska (I. třída): L. Košťál, Urban, Hympl, Lorenc, Vít st., Skalický, (II. třída) Holub, Navrátil, Černý, Felix, Schmidt, Bendl, (náhradníci) Štička, Kolář, Šámal, Vít ml.205

13. března v zápase s Brandýsem nad Labem o přerušené partii rozhodl mistr Hromádka.206 „Čes. Brod nastoupil ve své nejsilnější sestavě, v níž je opravdu těžko k poražení.“207

16. července byl sehrán rozhodující zápas Českého Brodu a Kostelce, „který skončil překvapujícím vítězstvím Kostelce v poměru 4:2“.208 Na 1. šachovnici byl (děleně) nejlepší Košťál,209 který v tomto zápase chyběl, „dlící t. č. v Říši“. Klub „jen nešťastnou náhodou ztratil jednu, jinak vyhranou partii, tím i celé utkání a pohár.“210 V zápase hráli Urban, Hympl, Lorenc, Vít, Skalický, Holub.211

„Čes. Brod v silné sestavě byl jedním z favoritů, ale přece má na svém kontě 2 kontumace, i když ne vlastní vinou. Měl smůlu v rozhodujícím zápase o championát, ale naopak zase měl velké štěstí předtím s Brandýsem, s nímž je spolupostižen tvrdým osudem.“212

Župní přebor II. třídy:213

1 2 3 4 B. Sk.
1. Čáslav 3 6 4 2,5 13:5
2. Kolín II. 3 4 4 2,5 11:7
3. Brandýs II. 0 2 1 5½ : 12½
4. Český Brod II. 2 2 0 6½ : 11½

„Do turnaje o poháry Středolabského kraje župy přihlásil Č. Brod dvě mužstva vzhledem k přílivu ze zabraného území několika dobrých hráčů, bývalých to členů zdejšího šach. klubu.“214

22. ledna klub v přátelském utkání porazil Kostelec n. Č. l. 4,5:3,5.215

31. ledna klub porazil Kostelec n. Č. l. 5,5:3,5.216

Do 31. května musely spolky pod hrozbou zániku úřadům zaslat prohlášení o dalším trvání a žádost o povolení.217

29. dubna klub oznámil Okresnímu úřadu v Českém Brodě, že má spolkovou místnost v hotelu Bedřicha Günthera U Prokopa Velikého, že nadále vyvíjí obvyklou činnost a že valnou hromadu letos ještě nekonal v důsledku zákazu konání schůzí.218

15. září sehrál mistr Hromádka simultánku v Poděbradech. Po dvou hodinách dosáhl výsledku +16, -1 (Černý).219

1940

Župní přebor:

1. Nymburk

2. Kolín

3. Český Brod220

Dalšími účastníky byly Čáslav, Čelákovice, Poděbrady a Kutná Hora.221

2. ledna klub v přátelském utkání remizoval s Kostelcem n. Č. l. 6:6 v sestavě Hympl, Felix, Holub, Skalický, Černý, Řežný, Navrátil, Dušek.222

7. dubna v turnaji čtyřčlenných družstev o přebor župy (patrně v bleskovém šachu) v Nymburce skončil 6. z 12 Český Brod (25 ze 44). Ve výčtu nejlepších výkonů je na první šachovnici 2. až 4. Košťál a na třetí šachovnici 2. Skalický.223

19. dubna proběhla valná schůze. Do výboru byli zvoleni předseda Růžička st., místopředseda Kubička, jednatel a zapisovatel Skalický, pokladník a kapitán Černý, hospodářský správec Šámal, revizoři účtů Holub, Kolář. „Tito funkcionáři zůstávají stále stejní po několik let, neboť klub čítá jen velmi málo členů stálých, kteří se nemění a jsou tedy s klubem srostlí a zapracovaní.“224

Časopis Šach otiskl zprávu: „Žádáme, abyste upozornili veškeré organisované spolky, kluby, odbory a kroužky, aby si vyžádaly od svého členstva p r o h l á š e n í   o   á r i j s k é m   p ů v o d u. Prosíme, aby tato věc nebyla přehlížena, protože podle platných ustanovení by mohly vzniknouti nejen dotyčným spolkům, ale i celé ÚJČŠ velké nepříjemnosti, ba rozpuštění, kdyby nebylo respektováno toho, že v našich řadách mohou býti pouze árijští členové.“225

Zachovaly se také stanovy z tohoto roku, které klub musel opravit a zaslat úřadům.226

1941

28. prosince klub remizoval s Pečkami 3,5:3,5 v sestavě Felix, Skalický, Krupička, Roháč, Paner, Trachta, Šámal.227

1942

Župní přebor, jižní okrsek:

1. Kolín             3        14:4

2. Český Brod    0,5    9,5:8,5

3. Pečky             0,5       8:10

4. Velký Osek    0       3,5:13,5.

8. února klub v mistrovském utkání remizoval s Pečkami 3:3 v sestavě Hympl, Valenta, Felix, Černý, Holub, Skalický.228

4. ledna klub porazil Pečky 8:3 v sestavě Hympl, Felix, Skalický, Černý, Krupička, Mácha, Roháč, Holub, Bendl, Šámal, Holub ml.229

24. května došel Okresnímu úřadu v Českém Brodě dopis, ve kterém pod hrozbou zániku klub oznámil, že hodlá dále pokračovat v činnosti.230

6. prosince klub porazil Pečky 7,5:4,5 v sestavě Hympl, Skalický, Valenta, Černý, Mikl, Baumruk, Krupička, ing. Holub, Kubička, Mácha, Holub ml., Holub st.231

20. prosince v odvetě klub porazil Pečky 8:3 v sestavě Hympl, Valenta, Krupička, Kubišta, Mikl, Trachta, Skalický, Holub, Černý, Mácha, Roháč.232

1943

Župní přebor, 4. okrsek:

1. Český Brod    2      9

2. Pečky              1      6,5

3. Úvaly              0      2,5.233

28. února klub v zápase s Pečkami hrál v sestavě Skalický, Felix, Hympl, Valenta, Krupička, Černý.234

Finále Župního přeboru:235

1 2 3 4 B Sk.
1. Kolín 6 4 4 3 14:4
2. Český Brod 0 3 6 1,5 9:9
3. Poděbrady 2 3 ­– 3,5 1,5 8,5:9,5
4. Stará Boleslav 2 0 2,5 0 4,5:13,5

14. února v simultánce mistra světa Alexandra Aljechina v Pečkách dosáhl remízy mj. Felix,236 vyhrál Skalický237 a hrál také Mathon ml.238

28. února po utkání s Pečkami proběhl bleskový turnaj, v němž klub prohrál 5:11. Za klub hráli Holub, Felix, Černý, Baumruk.239

7. března se v Nymburce konal zápas Severočeské a Středolabské župy, za níž nastoupil na šesté šachovnici Felix, kde výhrou přispěl k vítězství 27,5:14,5.240

11. března proběhla valná schůze. Do výboru byli zvoleni předseda Růžička st., místopředseda Kubička, jednatel Černý, pokladník Trachta, zapisovatel Skalický, hospodář Šámal, člen výboru Valenta, revizoři účtů Holub, Krupička.241

16. května se na župním bleskovém turnaji čtyřčlenných družstev v Kolíně umístil děleně 8. z 16 Český Brod (31,5 z 60).242

„V klubových turnajích hrálo letos v I. tř. 12, ve II. tř. 14 hráčů. V turnaji dorostu, letos nově pořádaném, hraje 6 hráčů o pohár ing. Holuba. V turnaji o pohár župy skončilo mužstvo klubu na 2. místě za Kolínem. Přeborníkem klubu 1943 je K. Skalický. Putovní pohár I. třídy získal R. Hympl, II. třídy Dr. Mikl. Klub byl založen před 21 lety a z jeho zakladatelů je dosud 5 hráčů činných, mezi nimi i letošní přeborník Skalický.“243 J. Pelikán ovšem uvádí jako rok založení poháru ing. Holuba rok 1940.244 Přikláníme se spíše k údajům v časopise. Z dostupných zdrojů se můžeme pokusit určit jména pěti tehdy dosud činných hráčů. Jistí jsou jen tito: J. Růžička st., K. Kubička a K. Skalický. Dalšími jsou zřejmě E. Černý a E. Kolář, vycházíme-li z článku J. Pelikána.245 Krátce po založení se ovšem objevují v pramenech ještě G. Šorm a R. Šámal, kteří jsou také (jako všichni dosud jmenovaní) na tablu z roku 1945, které je pro nás referencí ke zmíněným 20 letům.246

23. října v simultánce proti mistru Zítovi v Pečkách dosáhli remízy mj. Ing. Holub a Mathon.247

1944

Župní přebor, 4. okrsek:248

1 2 3 4 B. Sk.
1. Český Brod 5 3 5,5 2,5 13,5
2. Úvaly 1 3,5 5 2 9,5
3. Pečky 3 2,5 3,5 1,5 9
4. Plaňany 0,5 1 2,5 0 4

7. února v zápase s Pečkami vyhráli Skalický, Krupička, Švejdar.249 Klub byl označen za vyloženého favorita. Valenta byl třetím nejúspěšnějším hráčem na první šachovnici.

Finále Župního přeboru:250

1 2 3 4 B. Sk.
1. Brandýs n. L. 6 4 3 13½
2. Kolín 6 2 12
3. Poděbrady 0 1 6
4. Český Brod 2 0 0

V župní soutěži se nejvíce dařilo Skalickému (4,5 ze 6) a Krupičkovi (4 z 5).251

V přeboru klubu skončili nejlépe v I. třídě Valenta (7 z 9), Krupička a Skalický (6), ve II. třídě Černý (9 z 11), junior Bureš (8,5), Sommer (8) a ve III. třídě Švejdar (8 z 8), dále byli junioři Holub ml. a Mathon ml.252

Ve II. třídě bylo pořadí Kolín II, Český Brod II, Pečky II. V zápase s Pečkami byla sestava Mácha, Kubička, Mikl, Roháč, Černý, Bureš.253

Bureš, Mathon a Zajíček se spolu přátelili a scházeli u Burešů a kolikrát od sedmi večer do sedmi ráno analyzovali partie, např. ze zápasu o mistrovství světa Lasker–Schlechter.254

Klub v přátelském zápase porazil Velký Osek 9:3 a prohrál s Čáslaví 4,5:7,5. Uplatnili se v nich Pill a junioři Bureš a Mathon.255

16. dubna se v župním bleskovém turnaji čtyřčlenných družstev v Libici nad Cidlinou umístil 10. z 16 Český Brod (31 ze 64).256

22.–30. července ve III. skupině turnaje C juniorského přeboru v Chocni skončil Mathon 3. ze 7 (3,5 ze 6).257

26. prosince se v Poděbradech konal bleskový turnaj. Mezi Poříčany a Nymburkem byly rozstřílené koleje, proto jel Mathon ml. na kole a přijel deset minut před zahájením. Byl rozehřátý a turnaj vyhrál. Zpátky již přijel zmrzlý a byl velmi nemocný.258

1945

Župní přebor, jižní okrsek:

1. Český Brod            2,5       11,5:6,5)

2. Pečky                      1,5          10:8

3. Úvaly                      1            8,5:9,5

4. Čáslav                    1            6,5:11,5259

25. února klub zápase s Pečkami hrál v sestavě Krupička, Ing. Holub, Mácha, Černý, Mikl, Hympl.260 Ve finále pak klub podlehl vítězi severního okrsku Nymburku 2,5:3,5 na neutrální půdě (nevíme kde).261 Na druhé šachovnici měl druhý nejlepší výsledek (se stejným počtem bodů jako první) Černý (2,5), dále zřejmě vítězové šachovnic: čtvrté Mácha (2,5) a páté Hympl (3). Klub je hodnocen: „Dobře zahrál Český Brod, stálý finalista.“262

Přebor oddílu vyhrál Krupička před Černým.263 V oběžníku jsou stejná první dvě místa s datem 1944/45. Dále se dovídáme, že se hrál „za slabé účasti pouze 6 hráčů“ a hrál se i v dalších třídách.264

Klub vyhrál přátelský zápas s klubem ŠK Duras v Újezdě nad Lesy 4:3.265

Obecně o době se ve svých vzpomínkách zmiňuje J. Zajíček: „Klubová činnost byla vyvíjena post. v místních hostincích. Kromě hraní šachu /turnajů/ byly schůzky i společenskou událostí, na což byl tenkrát kladen značný důraz. To se také projevilo za války, kdy byla zastavena činnost mnoha organizací a lidé si alespoň přišli ‚zahrát šachy‘. Členská základna se tak značně rozšířila.“266 Klub fakticky řídil E. Černý. J. Růžička požíval velké úcty a ve 40. letech už šachy nehrál ani klub nenavštěvoval. Byl tedy vlastně spíše čestným předsedou, nikdo si ho nedovolil sesadit.267

Zbývá se ještě zmínit o kroužku. Jediným pramenem je článek O. Eisnera (J. Pelikán se o tom zmiňuje velmi stručně jednou větou a Z. Chybný tento využil), který ocitujeme: „V Českém Brodě ve válečných letech 1939–45 byl také založen několika příznivci královské hry šachový kroužek, víceméně soukromý. Hráli jen turnaje mezi sebou. Hrálo se na náměstí v býv. hotelu Günther/dnes Divadlo pro 116/. Kroužek vedl dnes již zesnulý Bedřich Günther, dobrý šachista, který také tam mnohé naučil hrát šachy. Z těchto bývalých členů kroužku /Válek H., Günther Bedřich, Vamberský Libor, Farský Jan, Macek Jan, Eisner Oldřich a další/ se v poválečných letech stali členové oddílu š.k. Č.Brod.“268 Výše jsme již uvedli, že roku 1939 byla spolková místnost taktéž ve zmíněném hotelu, avšak tato zpráva pochází z dubna 1939 a O. Eisner se zmiňuje o válečných letech. A protože uvedená jména ve zprávách o klubu nenacházíme, nemáme to jak zpochybnit, proto se k uvedenému přikláníme. Podle D. Mathona byla v hotelu hrací místnost, ale klub byl stejný.269

Hrůzná doba si bohužel v klubu vyžádala oběť: „Kš. v Českém Brodě oznamuje smrt vysílením při pochodu smrti J U D r.   Z d e ň k a   F e l i x e (* 1909 1945), jednoho z nejsilnějších šachistů klubu.“270

V budově dnešní knihovny v Českém Brodě (nám. Arnošta z Pardubic 1) se na chodbě nachází pamětní deska tohoto znění:

„U TOHOTO SOUDU PŮSOBIL V LETECH 1937–1943 ZEMSKÝ SOUDCE

J.U.DR. ZDENĚK FELIX

BYL ZATČEN 8. 3. 1943 A ZEMŘEL 1. 3. 1945 V KONCENTR. TÁBOŘE V EBRACHU. ČEST JEHO PAMÁTCE!“

A ještě den před zatčením vyhrál partii v župním zápase.

Pro šachisty to bylo překvapení. Žid nebyl a o tom, zda byl případně činný v odboji, se nevědělo.271 V odboji však činný byl, a to v organizaci Obrana národa, v buňce „Králíkáři“ v Tismicích. Agenti gestapa nakonec buňku odhalili a spolupracovníky zatkli.272

Zachoval se dopis adresovaný Ústřední jednotě československých šachistů:273

„Vážený pane jednateli, Český Brod 19.06.1945

k oběžníku z 30.05. t. r. sděluji: 1) Německá hydra vzala nám jednoho z našich nejlepších místních šachistů JUDr. Zdeňka Felixe, který byl zatčen 08.03.1943 a zemřel – prý vysílením – v březnu 1945 v Ebrechu v sev. Bavorsku. Narodil se 20.05.1909 v Úpici, 12.06.1937 se oženil s Věrou, roz. Vysloužilovou v Přerově, v soudcovské službě působil od 01.04.1932. Zanechal 2 synky: Zdeňka a Jaroslava. Byl to milý kamarád, družný, pravý demokrat, byl místostarostou zdejšího Sokola, okres. soudcem u místního soudu. Pilně cvičil v Sokole a byl vášnivým a velmi dobrým šachistou, byl kapitánem našeho šach. klubu. Budiž nehynoucí čest jeho světlé památce. –
2) ošklivá zpráva: členem naším byl též Karel Sommer, vedoucí úředník (správce) zdejší veř. okr. nemocnice, dobrý a kombinační hráč ve II. třídě, který byl členem Vlajky, sám to i doznal, je u zdejšího soudu zajištěn a je voděn v ozbrojeném průvodu na práce. Z našeho klubu jsme jej vyloučili! Píši tuto zprávu přímo Vám, tedy našemu nynějšímu ústředí, ač měl bych to vlastně sdělit župě a teprve ona ústředí. Ale takhle se cesta zkrátí a naše župa je v přerodu (Středolabská a má správní komisi v Čáslavi) a její jednatel nedávno zemřel, takže by se toto důležité sdělení Vám dlouho protáhlo. – My jsme své turnaje skončili, pouze naši junioři (je jich 10) dohrávají klubový turnaj o náš spolkový juniorský pohár. Pohár I. třídy dobyl p. Václav Mácha, II. třídy dobyl junior Stan. Bureš, kvintán zdejšího real. gymn.
S přátels. šach. pozdravem Váš Ing. Emanuel Černý

Sportovní 920

t. č. jednatel

za (razítka 2x KLUB ŠACHISTŮ / V ČESKÉM BRODĚ)

známky nejsou, proto nefrankuji“

Z tohoto roku se zachovalo tablo s fotkami a jmény členů klubu.274

30. září na bleskovém turnaji dvojic v Čáslavi skončil 2. z 11 Český Brod jun. (14).275

11. listopadu v bleskovém turnaji v Úvalech skončil v první skupině 3. Český Brod. I. družstvo hrálo v sestavě Bureš, Hympl, Mathon ml., Skalický a II. družstvo v sestavě Baumruk, Dr. Mathon, Válek, Zajíček.276

18. listopadu klub porazil Pečky 7,5:2,5 v sestavě Ing. Krupička, Skalický, Bureš, Dr. Mathon, Válek, Hympl, Mácha, Zajíček, Baumruk, Štička.277

25. prosince ve vánočním bleskovém turnaji v Českém Brodě dopadli 1. z 22 Mathon ml. (18), 4.–6. Skalický (15) – oba vyhráli peněžitou cenu – 10. Bureš (11,5), 11. Hympl (11), 12. Válek, 13. Zajíček (oba 10,5) a 14. Nesnídal (9).278

V letech 1943–1945 v 1. mistrovství župních mužstev v korespondenčním šachu skončila 11. z 11 Středolabská župa (1,5 z 10), za kterou hrál i Kopecký.279

1946

17. března klub prohrál v mistrovském utkání s Kutnou Horou 2:4 v sestavě Bureš, Hympl, Mathon, Zajíček, Šorm, Mácha.

17. března klub v mistrovském utkání porazil Čáslav 4:2.280

24. března klub v mistrovském utkání porazil Pečky 3,5:2,5 v sestavě Bureš, Ing. Holub, Šorm, Hympl, Mácha a Zajíček. Zbývalo dohrát přerušenou partii Holub–Zadina, v níž stál domácí hráč lépe. Nakonec ji vyhrál.281

Český Brod se probojoval do finále Župního přeboru.282

V červnu se mělo hrát finále. V kutnohorské kronice se uvádí: „Mělo se hrát finale za účasti naší, Č. Brodu, Brandýsa a Nymburka. Leč Č. Brod protestem proti účasti Brandýsa znemožnil prozatím hraní, Brandýs se odvolal a bude se vše znovu projednávat u ‚zeleného stolu‘.“283

16. prosince měl hrát klub s Kutnou Horou. „Zápas s Českým Brodem se nekonal, Českobrodští písemně odřekli účast ve finale.“284

12. ledna klub v přátelském utkání porazil Pečky 6:4 v sestavě Ing. Krupička, Bureš, Hympl, Ing. Holub, Zajíček, Mácha, Skalický, Šorm, Ing. Černý a Týče.285

Do Českého Brodu se odstěhovali Kravčenkovi.286 V klubu hráli Kravčenko a Golubcov, byli to Rusové a geodeti.287

V klubu sehrál Luděk Pachman simultánku naslepo se šesti hráči a celkově vyhrál (prohrál a remizoval asi jen po jedné partii), jedním ze soupeřů byl i Mathon ml.288

10. listopadu v Kolíně Středolabská župa porazila Východočeskou župou 9:4. Za Středolabskou župu hráli Bureš, Mathon, Hympl.289 „Nečekaný úspěch naší župy“.290

V roce 1946 se v předběžných skupinách juniorského přeboru v korespondenčním šachu umístili ve skupině C 6. z 8 Mathon (6 ze 14), ve skupině D 1. z 8 Zajíček (11 ze 14) a ve skupině E 3. z 8 Bureš (10,5 ze 14).291

1947

Župní přebor B:292

1 2 3 4 B. Sk.
1. Čelákovice 4 2 4,5 4 10,5
2. Pečky 2 3 6 3 11
3. Český Brod 4 3 2 3 9
4. Plaňany 1,5 0 4 2 5,5

15. února klub v zápase s Pečkami hrál v sestavě Ing. Krupička, Bureš, Mathon, Ing. Šorm, Ing. Černý, Kravčenko a vyhrál 3,5:2,5.293 V utkání v Čelákovicích klub prohrál 2:4 v sestavě Bureš, Hympl, Mathon ml., Šorm, Týče, Mathon st.294

Krupička emigroval přes Jugoslávii pryč a neví se, jak skončil. Jeho manželka dostala vzkaz, ať přijde v určitou hodinu do lesa, že dostane vzkaz od manžela. Přišla, ale byli tam příslušníci StB a zavřeli ji na 18 let.295

Zajíček byl na vojně v Mladé Boleslavi, kde také hrál šachy,296 V přeboru šk. Charousek Mladá Boleslav skončil 6. ze 13 Zajíček (7 asi z 12). V bleskovém přeboru Mladé Boleslavi se umístil 5. Zajíček (9,5 ze 14).297

Župního zápasu s Východočeskou župou se i přes výzvu nikdo z Českého Brodu nezúčastnil, očekáváni byli tři až čtyři hráči.298

Přebornice republiky z roku 1946 Nina Bělská-Hrušková sehrála „za četné účasti“ v Českém Brodě simultánku s výsledkem +4, -6, =9.299

1948

V letech 1944–1948 v 2. juniorském přeboru v korespondenčním šachu skončil 20. z 20 Zajíček (0 z 19).300

1949

28. srpna se ve finále velkého bleskového turnaje v Lysé nad Labem umístil děleně 4. Zajíček (9 ze 13).301

Na podzim proběhla reorganizace – zrušily se župy a zavedlo se rozdělení podle krajů.302 Hlavní město nemělo samostatný kraj – Praha i Střední Čechy byly spolu v Pražském kraji. Český Brod byl zařazen do Dobruského memoriálu (přebor Prahy).

1950

Dobruského memoriál, IV. třída A:303

1 2 3 4 5 B. Sk.
1. Pečky 7 8 4 26
2. Libeň 6 6 8 3 21½
3. Český Brod 2 7 2 19
4. Slepci 1 2 1 9
5. Děl. Strašnice 0 0 1 0

19. února Český Brod hrál zápas s Pečkami v sestavě Hympl, Šorm, Dr. Mathon, Houdek, Kravčenko, Mácha, Král, Skalický.304

Po druhé světové válce vznikly šachové soutěže v rámci ROH a postupně v nich stoupala účast. V roce 1950 proběhla organizační přeměna – kluby (spolky) se měly připojit k masovým organizacím (především ROH) a měly se z nich stát závodní kluby. V prvním textu se psalo: „Jako první zásada vytýčena dobrovolnost zapojování šachových sdružení na masové organizace. (…) Každá zúčastněná složka musí (…) prosaditi výměnu stráží tam, kde by došlo k neporozumění nebo dokonce k vědomému poškozování rychlého chodu akce.“305 Pravděpodobně tedy byla přeměna povinná. Majetek klubů přešel na organizace. V Pražském kraji také bylo stanoveno, že v soutěžích družstev budou moci startovat pouze registrovaná sdružení napojená na masové organizace.306

Směrnice pro šachovou výchovu a organisaci Ministerstva informací a osvěty ze dne 16. září, č. j. 58.626/50-I/3, stanovila: „Organisační jednotky ÚJČŠ (občanské kluby, spolky, kroužky, sdružení a pod.) začleňují se dobrovolně do masových organisací ROH, JSČZ, JZD a ČSM a jiných, řídíce se místními poměry a okolnostmi. V odůvodněných případech se připojují šachové organisační jednotky k Osvětovým besedám nebo se u nich vytvářejí.“307 Klub se na rozdíl od většiny ostatních případů připojil k Osvětové besedě. Proč se nepřipojil k nějakému závodu, nevíme.

30. dubna v simultánce proti mistru Průchovi v Pečkách hráli Hympl a Šorm, druhý jmenovaný dosáhl vítězství.308

21. května hrál Jaroslav Zajíček na čtvrté šachovnici mužstva ROH okresu Mladá Boleslav (doplněné hráči z okresu Mnichovo Hradiště) v zápase proti Dobruský šo. Zk. Invest. banky z Prahy, který tam byl na zájezdu.309 Dále jej nacházíme v sestavě šk. Duras–Čistá–Bělpap, který pořádal okružní jízdu kolem Libereckého kraje spojenou s bleskovými zápasy, v nichž uhrál 24 bodů (dělený nejlepší výsledek).310

V 50. letech sehrál v klubu simultánku František Pithart, ale moc se mu nepovedla, protože trvala 11 hodin.311

1951

Dobruského memoriál, IV. třída H 1950/1951:

1. AZNP Mladá Boleslav A   8          41,5

1. OOB Český Brod               8          38,5

3. Gama                                  7          37,5

4. Rudý Letov                        6          30,5

5. ČKD Stalingrad                 5          22,5

6. Pal. Kbely                          3          26

7. OOR D Praha XI                3          22,5

8. „Alfa“ B                             2,5       19,5

8. VDP, Praha                        2,5       18

10. JZD Třebestovice            0          13,5

Mezi prvními dvěma se měl hrát kvalifikační zápas. Hrála šestičlenná družstva.312

V polofinále Přeboru armády v Praze se v předběžné skupině C umístil 5. z 8 Zajíček (3,5 ze 7).313

6.–7. července proběhl na zámku v Poděbradech Turnaj čtyř měst:314

Pečky Čel. Poděb. Č. Brod Body Skore
1. Pečky 4½ : 1½ 3 : 3 3 : 3 2 10½-7½
2. Čelákovice 1½ : 4½ 3½ : 2½ 4½ : 1½ 2 9½-8½
3. Poděbrady 3 : 3 2½ : 3½ 4 : 2 1 9½-8½
4. Český Brod 3 : 3 1½ : 4½ 2 : 4 ½ 6½-11½

Klub v zápase s Pečkami nastoupil v sestavě Hympl, Šorm, Král, Beneš, Ing. Černý, Honolek. „Účast asi 300 diváků.“315

Emanuel Černý byl architekt a projektoval část Českého Brodu podél starého hřiště (na západ od Zborovské ulice). Zajímavostí je, že křižovatky nejsou přímo do kříže, ale jsou mírně posunuté (viz V Lukách/V Chobotě nebo Na Křemínku/Polomská). To je z důvodu, aby tam nebyl průvan.316

Na podzim do Peček přestoupil Hympl.317

Šachový kroužek Československých státních lázní a zřídel Poděbrady hrál na podzim s klubem dva zápasy, z toho jeden vyhrál (zřejmě na Turnaji čtyř měst) a druhý remizoval (o něm víc nevíme).318

Jako ilustraci tehdejších poměrů připojujeme tento citát týkající se neúčasti nejlepších šachistek na turnaji žen krajského sjezdu. „Zde se nemůžeme spokojit s výtkou na pomyslné adresy, jako u náhradního mistrovského turnaje, ale žádat vedení kraje, aby přešetřilo důvody neúčasti nahoře jmenovaných a učinilo opatření, aby se taková věc příště neopakovala.“319

1952

Dobruského memoriál, III. třída D 1951/1952:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 B Sk.
1. OB Říčany 5 7 8* 4 8* 46½
2. Pečky 2 4 5 6 5 8* 41
3. Vozovna Střešovice A 6 4 5 4 6 6 40½
4. Tesla A 4 4 4 6 4 5 5 34
5. Poštovní B 2 3 3 4 5 6 8* 33½
6. Vozovna Strašnice A 1 4 2 3 27
7. Min. sprav. 0* 2 8* 3 28½
8. Český Brod A 4 3 2 4 2 5 2 27
9. Fakult. nemocnice C 0* 0* ½ 3 0* 0* 3 0 9

Klub v zápase s Pečkami nastoupil v sestavě Bureš, Beneš, Šorm, Válek, Král, Novák, Baumruk – pouze v sedmi, takže na poslední prohrál kontumačně, hrála osmičlenná družstva. Zápas skončil prohrou 3:5.320

Ve IV. třídě A hrál Český Brod (zřejmě B). K zápasu s Kutnou Horou 13. ledna, který skončil remízou 4:4, nastoupil v sestavě Seiner, Drábek, Houdek, Koula, Procházka, Čech, Volf, Vamberský.321

29. června, 6. a 13. července proběhl Turnaj čtyř měst v Poděbradech:

Č. Brod Pečky Čel. Poděb. Body Sk.
1. Český Brod 6 : 2 3½ : 4½ 5 : 3 2 14½
2. Pečky 2 : 6 5½ : 2½ 4½ : 3½ 2 12
3. Čelákovice 4½ : 3½ 2½ : 5½ 4 : 4 11
4. Poděbrady 3 : 5 3½ : 4½ 4 : 4 ½ 10½

Zápas s Pečkami klub hrál v sestavě Bureš, Kopecký, Mácha, Skalický, Král, Beneš, Ing. Koula, Válek.322

7. září v bleskovém turnaji čtyřčlenných družstev v Poděbradech skončil 2. z 8 Český Brod (4,5 ze 6). Jedním z družstev byli Lázeňští hosté.323

V polofinále Přeboru armády v Plzni se umístil děleně 3. z 12 Zajíček (6,5 z 11) a díky lepšímu pomocnému hodnocení postoupil do finále.324

15.–27. září na finále Přeboru armády v Praze skončil 10. z 19 Zajíček (9 z 18), „jehož úspěch nutno pochválit.“325 Z armádních turnajů získal I. VT.326

V pečecké kronice se uvádí: „Od nás odchází kol. R. Hympl do Č. Brodu. / Byl zaslán protest proti přestupu R. Hympla pro pozdní a neúplné hlášení přestupních lístků. Přestup byl zamítnut! / R. Hympl hlásil mimoř. přestup, který byl ústředím neprávem uznán, ale Rudlovi zastavena činnost po dobu memoriálu!“327

1953

Dobruského memoriál, IV. třída B 1 1952/1953:328

1 2 3 4 5 B.
1. Poděbrady 5 3 3 21
2. Kutná Hora 3 6 6 2 2 17
3. Kolín B 5 2 3 2 15,5
4. Úvaly 2 5 2 15
5. Český Brod C 6 1 11,5

1. února Český Brod C mistrovský zápas s Kutnou Horou hrál v sestavě Válek, Baumruk, Kubička, Ditrych, Pelikán, Procházka, Neuman, Macek.329 Je to první zmínka o Jaroslavu Pelikánovi, této význačné osobnosti oddílu.

1. února Český Brod (patrně A) v mistrovském utkání porazil Pečky 5,5:2,5 v sestavě Kopecký, Beneš, Mathon ml., Trachta, Mácha, Novák, Král, Ing. Koula.330

Proběhla další reorganizace – funkcionářům se nelíbilo, že kluby po převedení na masové organizace pouze formálně změnily hlavičku, jinak fungovaly stejně, takže se rozhodli napojit šachy na tělovýchovu. Kluby se tedy začaly napojovat na „dobrovolné sportovní organizace“, kterých bylo devět. Jednou z nich byl také Slavoj. Také byla zrušena ÚJČŠ.331 Klub přešel pod TJ Slavoj a změnil se tak i jeho název.

Šachové oddíly „doposud podporované a sponzorované soukromým sektorem obdržely v roce 1950 direktivu, která sjednocovala názvy podle jednotlivých resortů: (…) Slavoj (potravinářství, obchod).“332

21. a 28. června a 5. července proběhl Turnaj čtyř měst v Poděbradech a měl pořadí: 1. Český Brod (3, sk. 18), 2. Poděbrady (2, sk. 18), 3. Čelákovice (1, sk. 13,5), 4. Pečky (0, sk. 10,5). K utkání s Pečkami klub nastoupil v sestavě Kopecký, Mácha, Skalický, Drábek, Trachta, Hympl, Mathon, Novák, Král, Beneš a vyhrál poměrem 7:3.333

Karel Skalický byl sedlák z Přistoupimi, dobrý a moudrý člověk a zapřísáhlý nekuřák. Při partii obrazně rozdělil šachovnici na dvě poloviny (1. až 4. řada a 5. až 8. řada) – soupeř ať si kouří nad svou, nad jeho ne.334

„Praha kraj: Minule jsme přehlédli zajímavou zprávu o čiré činnosti na gymnasiu v Českém Brodě, kterou řídí prof. Jar. Pelikán. V přeboru zvítězil Sadílek 13 z 15, Němec 12, Frančík 11½, Tuček 11, Třeštík 10½, Stárek 9½, Misterka 8, Kosík 7 atd. V řešitelské soutěži zvítězil Kahoun před Stárkem, Stejskalem, Frančíkem, Němcem a Jírou.“335 A to je první zmínka o práci s mládeží, která se tedy rozběhla v roce 1953, ne-li ještě dřív. V kronice gymnázia se zmínky o šachovém kroužku objevují pouze ve školních rocích 1961/1962 a 1967/1968.336

14.–30. září na finále Přeboru armády v Praze Dejvicích byl Zajíček pomocníkem vrchního rozhodčího.337

Na Vánočním turnaji v Poděbradech byli 2. Mácha, 3. Pelikán a 4. Drábek.338

„J. Pelikán, Český Brod“339, uvádí se ve výsledcích řešitelské soutěže za I. pololetí v oddělení snadnějších úkolů – se ztrátou pouhých tří bodů na nejlepší.

Přebor klubu vyhrál Baumruk.340

1954

Krajský přebor východ 1953/1954:

1. Kolín                      3          17,5

2. Brandýs n. L.          2          12

3. Dražice                   1          10,5

4. Český Brod            0          8

Soutěž družstev se hrála samostatně bez pražských družstev.

Okresní přebor 1953/1954:

1. Český Brod B         5

2. Úvaly                      4

3. Kostelec                 3

4. Český Brod C         1,5

4. Úvaly B                  1,5

6. Škvorec                  0341

Z pečecké kroniky se dovídáme, že proběhla reorganizace. Klasické soutěže družstev se hrály až na jaře – předtím (v zimě) např. Pečky hrály s pražskými družstvy v soutěži DOS Spartak.342

Okresní přebor: „Miler a Kopecký 7/9, dr. Pospíšil 6, Mácha 5, Zahálka 4½, Beneš 4, Sajdl a Hympl 3½ atd.“343

„Okresní přebor SHM skončil rovněž společným vítězstvím Misterky a Sýkory 7½ z 9, Kobr 7, Šaroch 6, Klindera 5 atd.“344

27. června, 4. a 11. července v Poděbradech proběhl Turnaj čtyř měst:345

Pečky Č. Brod Poděb. Čel. B. Sk.
1. Pečky 6 : 6 9 : 3 6½ : 5½ 21½
2. Český Brod 6 : 6 7 : 5 7½ : 4½ 20½
3. Poděbrady 3 : 9 5 : 7 8½ : 3½ 1 16½
4. Čelákovice 5½ : 6½ 4½ : 7½ 3½ : 8½ 0 13½

Český Brod proti Pečkám nastoupil ve složení Kopecký, Pelikán, Trachta, Drábek, Beneš, Bolen, Hympl, Mácha, Mathon, Ing. Russ, Válek, Kopecká.346

13.–20. září v polofinále Přeboru armády v Karlových Varech ve skupině A skončil 8. z 8 Zajíček (0,5 ze 7).347

V Českém Brodě proběhl zápas DSO Slavoj Praha s reprezentačním družstvem Pardubického kraje. Prvně uvedený zvítězil 18,5:11,5 (muži 14,5:5,5, dorostenci 3,5:1,5, ženy 0,5:4,5).348

Pelikán v řešitelské soutěži snadnějších úkolů po 3. kole měl plný počet 36 bodů,349 v celkovém pořadí pak dosáhl 70 bodů ze 70 (takže vše správně), ale stačilo to pouze na hromadně dělené 5. místo. Vítězové měli více bodů díky upozorněním na nekorektnosti.350

1955

Okresní přebor 1954/1955:

1. Kostelec                 4          15,5

2. Úvaly I                   3          12,5

3. Český Brod II         2          14

4. Úvaly II                  1          11,5

5. Škvorec                  0          6,5.351

5.–6. března v Pečkách proběhl turnaj vítězů okresů:

Č. Brod Mladá Pečky K. Hora B. Sk.
1. Český Brod 6 : 2 5 : 3 6 : 2 3 17
2. Mladá 2 : 6 4,5 : 3,5 4 : 4 1,5 10,5
3. Pečky 3 : 5 3,5 : 4,5 5 : 3 1 11,5
4. Kutná Hora 2 : 6 4 : 4 3 : 5 0,5 9

V mistrovském zápase s Pečkami hrál klub v sestavě Bureš, Pelikán, Baumruk, Ing. Russ, Drábek, Koman, Kubička, Kopecká352 a zápas s Kutnou Horou 5. března v sestavě Bureš, Kravčenko, Drábek, Pelikán, Trachta, Kubička, Russ, Kopecká.353 Český Brod tak postoupil do I. třídy (Krajského přeboru). Hrálo se „za velké účasti publika“.354

3. dubna v mistrovském zápase Pečky – Český Brod II. v Krajské soutěži (KP II. třídy) klub nastoupil v sestavě Kopecký, Dr. Mathon, Eisner, Beneš, Král, Koman, Horký, Svobodová a prohrál 2,5:5,5.355

Hymplovi, Máchovi a Zajíčkovi byla udělena I. VT.356

V Českém Brodě se měla hrát jedna ze skupin přeboru DSO Slavoj Praha.357

27. března – 3. dubna ve finále přeboru DSO v Houšťce skončil 8. z 10 Mácha (3 z 9).358

Přebor okresu Český Brod mládeže vyhrála Křivánková.359 To je první zmínka o pozdější úspěšné hráčce. Na své šachové začátky vzpomínala: „Ze vzpomínek mám jednu, a to ,jak jsem začala hrát šachy proti své vůli‘ (nikdy jsem toho později, když jsem měla úspěchy, samozřejmě nelitovala). Asi ve 13 letech mě a bratra Vášu naučil tatínek ,tahat figurkama‘, hrál se mnou i několik partií, ale nikdy jsem nedokázala vidět nebo dát mat, prostě jsem neuměla hrát, všechny partie jsem prohrávala, a tak jsem se zařekla, že šachy hrát nebudu. Když jsem ve 14 nastoupila na jedenáctiletku, prof. Pelikán dělal nábor na šachy a košíkovou. Začala jsem chodit na košíkovou (dodnes mám na to krásné vzpomínky, ale to je jiná kapitola). Na šachy jsem chodit nechtěla.

Jednoho podzimního dne jsem chtěla po vyučování jít někam se spolužačkami, ty však měly ještě šachový kroužek, a tak mi navrhly, abych šla s nimi do hrací místnosti a tam na ně počkala. Tak jsem si tam poslušně sedla, když ke mně přišel pan profesor a pravil: ,Umíš tahat figurkama?‘ Odpověděla jsem po pravdě: ,To umím, ale šachy hrát neumím a nechci.‘ On na to k mému překvapení: ,Tak si pojď za to sednout.‘ Netroufla jsem si odmítnout, tak jsem hrála se spolužačkou… To byla hrůza! Figurky ,lítaly‘ po šachovnici, ani jedna jsme nevěděly, co s tím, mat jsme dát ani jedna neuměly. A pan profesor mi na závěr řekl: ,Příště přijď zase, budu vás něco učit.‘ A příště nás učil dát mat pomocí dvou věží, jedné věže atd. a na závěr mi zase řekl, abych přišla příště.

A tak jsem začala chodit, na jaře jsme hrály soutěž, kterou jsem vyhrála a stala se přebornicí dorostenek v oddílu i v okrese. Samozřejmě toho nelituji, těch 12 let, co už jsem hrála šachy trochu na úrovni, bylo pro mě báječných, byly to pro mě ,nezapomenutelné dovolené‘ a v posledních letech moc ráda na vše kolem šachů vzpomínám. Bezva bylo, že dokud žil bratr, hráli jsme spolu ,dnes a denně‘ a i to mělo vliv na mou úroveň hry.“360

22.–29. května v krajském přeboru v Sedlčanech a Hrazanech v první ze dvou skupin skončili 7. z 11 Hympl (4 z 10) a 8. Mácha (3,5).361

18., 19. a 26. června proběhl v Poděbradech Turnaj čtyř měst:

Poděbrady Pečky Č. Brod K. Hora Body Sk.
1. Poděbrady 4½ : 5½ 7 : 3 8 : 2 2 19½
1. Pečky 5½ : 4½ 3½ : 6½ 7 : 3 2 16
1. Český Brod 3 : 7 6½ : 3½ 6½ : 3½ 2 16
4. Kutná Hora 2 : 8 3 : 7 3½ : 6½ 0

Je uvedeno, že „jsou tři družstva prvá“. Český Brod k zápasu s Pečkami nastoupil v sestavě Zajíček, Hympl, Mácha, Bureš, Drábek, Pelikán, Válek, Ing. Russ, Misterka, Křivánková. „Na závěr tohoto utkání přišel se podívat ministr prof Z. Nejedlý, který dlel v Poděbradech.“362 Zápas s Kutnou Horou hrál Český Brod v sestavě Kopecký, Zajíček, Hympl, Bureš, Pelikán, Válek, Král, (kontumace), Křivánek, Křivánková. „Zajímavé je, že první dvě partie z každého matche se demonstrují na nástěnné šachovnici na kolonádě. O šachy je tu dosti zájem!“363

29. října Český Brod remizoval s Pečkami 5:5 v sestavě Kopecký, Hympl, Mácha, Bureš, Křivánek, Zajíček, Drábek, Pelikán, Král, Svobodová. Je zde poznámka „Pohárové utkání v rámci 4 měst hrané v Pečkách.“ – zřejmě se tak jedná o užší zápas prvních tří družstev Turnaje čtyř měst. A protože zápas Poděbrad s Pečkami skončil také nerozhodně a výsledek třetího zápasu zde uveden není, zřejmě jej klub vyhrál, protože se nakonec stal vítězem a Pečky byly druhé.364

V červenci v polofinále Přeboru armády ve Vrchlabí ve skupině D skončil děleně 7. Zajíček (8).365

Z konce předchozího a z tohoto roku se zachovala pokladní kniha vedená Komanem, která umožňuje nahlédnout do běžné činnosti oddílu v této době. Hlavními a téměř jedinými příjmy byly členské příspěvky. Ve výdajích převažuje cestovné, dále lze zmínit náhrady rozhodčímu, nákup cen a partiářů nebo opravu hodin. Soutěž družstev se odehrála v únoru a březnu a poté z pokladní knihy vyplývá účast i na dalších akcích, ke kterým chybí bližší údaje.366

1956

Z Československého šachu vyplývá, že podmínkou udělení VT bylo splnění odznaku PPOV (Připraven k práci a obraně vlasti), kdy bylo nutné splnit stanovené limity v některých atletických disciplínách.367 Při nesplnění byla hráči propůjčena pouze IV. VT na turnaj. Praktický dopad byl v účasti v soutěžích jednotlivců – u nižších etap vyšší VT zajišťovala přímý postup, u vyšších etap byla podmínkou účasti. Lze usuzovat, že se tato podmínka spíše obcházela.368 Dále před soutěžemi družstev museli šachisté k lékařské prohlídce a každoročně se měnily legitimace.369 Bez legitimace nebyl hráč připuštěn ke hře a byl zkontumován.370

10. ledna se členem nově ustavené šachové sekce při Krajském výboru TSO ROH stal Pelikán s poznámkou „uč. meth. a sport. tech.“ (komise).371

„Okresní přebor dorostenců v Českém Brodě vyhrál Kobr společně se Sýkorou. V přeboru dorostenek zvítězila s převahou Křivánková.“372

28.–31. ledna se v krajském přeboru žen v Kutné Hoře umístila 3. ze 7 Křivánková.373

Okresní přebor žen okresu Český Brod vyhrála Křivánková.374

23. září a 7. října proběhl v Poděbradech Turnaj čtyř měst:

Poděbrady Č. Brod K. Hora Pečky B. Sk.
1. Poděbrady 5 : 5 6 : 4 6 : 4 2,5 17
2. Český Brod 5 : 5 5½ : 4½ 4½ : 5½ 1,5 15
3. Kutná Hora 4 : 6 4½ : 5½ 6½ : 3½ 1 15
4. Pečky 3 : 7 5½ : 4½ 3½ : 6½ 1 12

Proti Kutné Hoře za klub hráli Kopecký, Zajíček, Hympl, Bureš, Mácha, Beneš, Pelikán, Drábek. „Z dalších výsledků tohoto dne je úplným překvapením vítězství Peček nad Čes. Brodem v poměru 5½ : 4½ b. Český Brod měl ovšem i odpoledne oslabení o juniora a ženu.“ Remíza s Poděbrady byla „po tuhém boji – dohrávkou za 14 dní“.375 Proti Pečkám nastoupili Kopecký, Hympl, Mácha, Pelikán, Zajíček, Bureš, Beneš, Drábek. Klub hrál bez juniora a ženy, takže utrpěl kontumace.376

V řešitelské soutěži za 2. pololetí 1956 skončil vzadu Jaroslav Pelikán (19). Zaslal řešení pouze první série.377

V krajském přeboru v korespondenčním šachu hrál Mathon.378

Přebor oddílu:

„1. Zajíček 9 z 10, 2. Beneš 8½, 3. ing. Bureš 6 atd. Ve vedlejší skupině vyhrál Sommer 9 z 11, přebor dorostu získal Křivánek, když v užším zápase porazil Baňku, se kterým se dělil o 1. místo, v poměru 4:0. Přebor dorostenek i žen vyhrála Křivánková.“379

1957

Český Brod A hrál Krajskou soutěž.380 27. ledna k zápasu s Kutnou Horou nastoupil v sestavě Zajíček, Bureš, Kopecký, Hympl, Sajdl, Mácha, Pelikán, (kontumace) a vyhrál 5:3.381

Do vedení krajské sekce byl zvolen dr. Drábek.382

Ze zprávy šachové sekce adresované K. Kubičkovi se dovídáme, že II. VT měli mj. Dobroslav Bureš, Ivan Beneš, Václav Drábek, Milan Koman a Jaroslav Pelikán. Z II. do III. VT byli přeřazeni Václav Král, Stanislav Mathon, Ladislav Trachta a Jaromír Válek. III. VT dále měli František Baumruk, Oldřich Eisner, Jan Elner, Josef Gruntorád, Václav Horký, Ivan Kravčenko, Miroslav Neumann, Jaroslav Novák, Václav Procházka, Gustav Shorm, Karel Sommer, Stanislav Stehno, Jaromír Urban a Vladimír Zunt.383

11.–25. srpna na sjezdu v Kutné Hoře skončili ve Velké ceně Kutné Hory v bleskové hře v předběžné skupině A 6. z 9 Pelikán (2 asi z 8), v předběžné skupině C 9. z 9 Křivánková (2 asi z 8).384 Jeden z bleskových turnajů žen vyhrála „dorostenecká přebornice v bleskové hře“ Křivánková.385

V krajském přeboru dorostenek skončila 2. z 5 Křivánková (6 z 8).386

Přebor Československa dorostenek:387

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B.
1. Knapová ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 1
1. Klaudová ½ 0 ½ 1 1 1 1 ½ 1
3. Křivánková ½ 1 ½ ½ 1 0 0 1 1
3. Szkotová 0 ½ ½ 1 ½ 1 0 1 1
5. Jandíková 0 0 ½ 0 1 1 ½ 1 1 5
6. Novotná ½ 0 0 ½ 0 1 1 1 ½
6. Přibylová ½ 0 1 0 0 0 1 1 1
8 Müllerová ½ 0 1 1 ½ 0 0 0 0 3
9. Daníčková 0 ½ 0 0 0 0 0 1 ½ 2
9. Valentová 0 0 0 0 0 ½ 0 1 ½ 2

22. a 29. září v Poděbradech proběhl Turnaj tří měst:

Poděbrady Č. Brod K. Hora B. Sk.
1. Poděbrady 6½ : 3½ 8½ : 1½ 2 15
2. Český Brod 3½ : 6½ 8½ : 1½ 1 12
3. Kutná Hora 1½ : 8½ 1½ : 8½ 0 3

Zápas s Kutnou Horou hrál klub v sestavě Zajíček, Kopecký, Miller, Sajdl, Mácha, Beneš, Sommer, Koman, Křivánek, Křivánková.388 V pečecké kronice se uvádí: „Pozvání na ‚Turnaj čtyř měst‘ jsme obdrželi, ale hrát nebudeme pro rozepsaný domácí turnaj a nevhodné spojení do Poděbrad.“389 S trochou nadsázky lze říci, že z Turnaje čtyř měst byl Turnaj tří měst, jak je označen v kutnohorské kronice. Poslední zmínka o Turnaji čtyř měst z této doby se nachází v kutnohorské kronice ve zprávě o členské schůzi na konci tohoto roku: „Návrh s. Zedníka, abychom letos nehráli turnaj 4 měst v L. Poděbradech pro slabé výsledky, bohužel, prošel.“390

Ing. Holub přestoupil do rodných Peček, kam se přestěhoval.391 Pak byl kastelánem na hradě Kost.392

V řešitelské soutěži za 1. pololetí měl Jaroslav Pelikán 140,5 bodu, což byl 21. nejvyšší počet (ztráta na vítěze 14 bodů).393

V řešitelské soutěži za 2. pololetí měl Jaroslav Pelikán 145 bodů, což je 4. nejvyšší počet (ztráta na vítěze 2,5 bodu).394

1958

Krajský přebor 1957/1958:

1. Benešov                  6,5

2. Český Brod            6

3. Slaný                      5

4. Rakovník                4

5. Pečky                      4

6. Říčany                    3,5

7. Hořovice                3,5

8. Radotín                   3,5

9. Stránčice                0395

Na 3. šachovnici byl nejlepší Kopecký (7 ze 7), na 7. Sajdl (6,5 z 8), na 8. děleně Mácha (6 z 8) a na 10. Křivánková (7,5 z 8).396

9. února v mistrovském zápase klub remizoval s Pečkami 5:5 v sestavě Zajíček, Bureš, Kopecký, Müller, Pelikán, Hympl, Sajdl, Mácha a Křivánková (jen v devíti – na jedné šachovnici došlo ke kontumační prohře).397 Stejným výsledkem hrál i s Hořovicemi,398 Říčany porazil 7,5:2,5.399

Burešovi, Pelikánovi a Zajíčkovi byla udělena I. VT.400

V krajském přeboru dorostenek byla 2. z 5 Křivánková (3 asi ze 4).401

V souhrnné zprávě o mládeži v kraji se uvádí: „Na Českobrodsku je přebornicí mezi ženami i dorostenkami Marie Křivánková. Pozoruhodný je její výkon na ženské šachovnici v družstvu Slavoje Český Brod, kde dosáhla 7½ bodu z 8 partií.“402

Přebor okresu dorostenců: „Křivánek a Potůček 7½ z 8, Barták 6, Hovorka 4, Cenigr 3, Čulák, Dočekal, Chadraba a Sebíšek 2.“403

Přebor okresu: „Zajíček 8 z 9, Kočandrle 7½, Pelikán 7, Sajdl a Netrda 5, Beneš 4½, Koman 4, Kubička 3, Máchal, Drábek 0.“404 Pelikán „to měl velice dobře rozehráno, přetahovali se se Zajíčkem o vedení, a tak jsme všichni čekali, jak dopadne jejich vzájemný souboj. Profesor se na utkání velice pečlivě připravoval. Pamatuji si, že si sehnal celou řadu knížek, přehrával si celou řadu variant a podvariant, nevynechal žádnou poznámku – no prostě byl ,nadřenej‘. Partii však prohrál. Mám takový dojem, že ještě po měsíci vyprávěl a ukazoval, jak Zajíček přehodil nějaké taky, on na to ale reagoval nedůrazně a Zajíček jeho zaváhání s přehledem využil.“405

Kopeckému byla obnovena I. VT.406

Pelikán byl vylosován jako výherce knižní ceny z úspěšných řešitelů červnové řešitelské soutěže.407

20. července na Zadinově memoriálu v Pečkách skončili ve skupině A 5. z 10 Sajdl (5,5 asi z 9) a 9. Beneš (9) a ve skupině C 4. z 10 Hympl (4 asi z 9).408

V řešitelské soutěži za 2. pololetí dosáhl Pelikán 110 bodů, což je 23. nejvyšší počet (ztráta na vítěze 24 bodů).409

Ve vedlejším korespondenčním turnaji č. 258 skončil 4. z 8 Pelikán (9,5 ze 14).410

V letech 1957–1958 v krajském přeboru v korespondenčním šachu na léta 1957/1958 ve skupině A skončili děleně 5. Hympl (8,5 ze 14) a děleně 7. Koman (8).411

Přebor oddílu:

V I.  skupině skončili 1. Pelikán (7,5 z 9) 2. Miler (7) 3. Hympl (6) 4. Mácha, Koman a Sajdl (5) 7. Drábek (4,5) 8. Sommer (2) 9. Horký (1,5) 10. Král (1,5). V II. skupině byli nejlepší 1. Kubička (7), 2. Stehno (7) a ve III. skupině 1. Dejmek (7) 2. Novák (6).412

Na Stanislava Stehna vzpomínal Radovan Bednařík st.: „Je pochopitelné, že v každém dobrém stádu se občas najde i černá ovce. Takovou černou ovcí, alespoň podle mě, byl p. Stehno. Byl to člověk neurvalého charakteru a, jak se lidově říká, byl od rány. Myslím si, že ani v klubu ani jinde neměl moc přátel. Pocházel ze Štolmíře, pravidelně chodil do Českého Brodu a jeho konečnou stanicí byla hospoda U Kulaté báby, kde hrál i šachy – pochopitelně o panáky. Také jsme tam chodili, hráli jsme tam kulečník. Kamarádi věděli, že také hraji šachy, a tak mě začali hecovat, že bude alespoň co pít. Zprvu jsem se bránil, ale nakonec jsem souhlasil, a tak jsme hráli. Pro mého soupeře to tenkrát dopadlo velice špatně – prohrál asi 6x, zmizel zadním vchodem a nezaplatil ani svoji útratu. Z tohoto výsledku měl největší radost p. Eisner, měli spolu asi nějaké nevyřízené účty.“413

 

1959–1980

Rok 1959 jsme jako předěl zvolili z toho důvodu, že od školního roku 1958/1959 začínají tréninky mládeže v sokolovně.414 Na přelomu 70. a 80. let pak z klubu odešli mnozí vynikající hráči a skončily velké úspěchy.

Výrazně se začala prosazovat mládež. V té době se mládež, ale i dospělí účastnili mnoha mistrovských i nemistrovských soutěží, hrály se přebory oddílu, klub navázal také mezinárodní styky, zejména s šachovým klubem v Lipsku v NDR.

Po roce 1969 vznikla v soutěžích družstev celostátní liga.415

Soutěže jednotlivců měly strukturu přibližně: přebor oddílu, okresní přebor (samostatný okres Český Brod existoval do roku 1960), krajský přebor, čtvrtfinále (později zrušena), polofinále, finále. Byla povinnost sehrát přebor oddílu.416

Klub se označoval Slavoj Český Brod.

Hrací místnost byla klubovna sokolovny v suterénu (přezdívaná Peklo) přibližně do roku 1978, kdy klub měl problémy s hrací místností. „Poté jsme hráli na různých místech. V klubovně sokolovny jsme nemohli hrát asi kvůli špatnému stropu. Ve sportovní hale jsme hráli v malé klubovně na balkóně, tam se vešlo 5 stolů. Poté jsme hráli na hřišti ve volejbalové klubovně, která promrzala. Hráli jsme i v místech, kde dříve bylo Divadlo pro 116 (kde mládežníci mezi 50. a 60. lety hráli divadlo), budovu dostal Slavoj a měl tam prádelnu. V této budově byla také místnost, kam jsme jeden čas chodili. Stěhovali jsme se sem a tam a také jsme přišli o nějaké šachy. Třeba nám vystěhovali šachy z místnosti na půdu a pak nám někdo volal: ,Vy tady máte šachy.‘ Pod střechou zatékalo a některé šachy byly zničené. To bylo asi koncem 70. let a začátkem 80.let.“417

V Pekle probíhaly tréninky mládeže a přebory oddílu.

Předsedou byl přibližně do roku 1975 Jaroslav Pelikán a poté do roku 1980 Alois Lanč.

V tomto období, zejména v 60. a první polovině 70. let, byl vůdčí osobností Jaroslav Pelikán, který vedl tréninky mládeže a díky němuž v klubu vyrostlo mnoho úspěšných šachistů. Zastavme se nyní blíže u této významné osobnosti.

Jaroslav Pelikán byl profesor na dnešním českobrodském gymnáziu od roku 1952.418 Tam vedl i šachové kroužky, které později vedl v sokolovně, pořádal turnaje a stal se předsedou oddílu. Jeho zásluhou měl klub družbu s Lipskem a podnikal tam zájezdy, jednal i o zájezdu do Anglie, klub korespondenčně hrál s Jaltou. Byl vizionář. „Byl přátelský člověk, který nikdy nenadával, když někdo prohrál. Vždy se choval velice hezky, kázeň si ale dokázal udržet.“419 Byl skromný a přátelský člověk, společník a rád se dělil o své zkušenosti. „Měl vysokou autoritu mezi vedoucími i trenéry šachu. Stejně tak ho milovali jeho svěřenci. (…) Pan prof. Pelikán byl nezapomenutelnou legendou mezi průkopníky žákovského šachu a mne osobně velmi inspiroval.“420

„Pana profesora Pelikána pamatuji osobně, dodnes jej vidím před sebou zcela jasně, vždy pečlivě upravený, vždy způsobný a přesto mírně rozevlátý, s věčným úsměvem na tváři. Jeho radostná nálada a životní optimismus prudce neladil s jeho pojetím šachu – pan profesor byl jako divoká bouře, jeho šach byl plný obětí a šokujících nápadů a gejzír fantazie ustával obvykle až s matící kombinací. Po zápase však (stejně jako po bouři se zase rozední) ochotně rozebíral prohry i výhry. Pokaždé byl přichystán nějakou tu figurku obětovat.“421

„Byla to doba (po roce 1960), kdy nebyly kroužky na školách, a tak zájem dětí o šachy byl veliký. Zároveň nebyly šachové soutěže, a tak je bylo třeba uspořádat, aby děti měly kde měřit své síly. A to vše Jaroslav zvládal, navíc musel komunikovat a spolupracovat s rodiči, organizovat dopravu, stravu, ubytování a vše, co k tomu patří. Když si uvědomíme, že šachu věnoval popracovní čas přes 30 let, je to na Síň slávy.“422

„Pamatuji si ho jako velkého šachového nadšence, bytostného optimistu a dobrého člověka.“423

Ukončení tréninků Jaroslavem Pelikánem a omezení jeho šachových aktivit patrně souviselo s tím, že již na to neměl čas poté, co se 1. září 1976 stal ředitelem gymnázia v Českém Brodě.424

Největších úspěchů dosáhl Lubomír Neckář, který vyhrál finále Přeboru ČSSR dorostu 1968, byl 6. na Mistrovství světa juniorů 1969, vyhrál Přebor armády 1974, byl 3. ve finále Mistrovství ČSSR 1974 a 11. v pásmovém turnaji Mistrovství světa 1975.

Silným hráčem byl také Alois Lanč, který největšího úspěchu dosáhl 5. místem na finále Mistrovství ČSSR 1974.

Oba reprezentovali ČSSR na vysokoškolském Mistrovství světa v Teeside 1974 (spolu s Milošem Vrabcem) a v reprezentačním družstvu dospělých se zúčastnili zájezdu do Jugoslávie a Rakouska 1975 a zápasů se Štýrskem a Slovinskem 1976.

Lanč a Neckář z oddílu přestoupili zřejmě v roce 1980.425

Lanč poté hrál celostátní ligu v Praze, Třinci, Trnavě a Slovanu Bratislava. Vyhrál samostatně mezinárodní turnaje Rzeszów 1980, Katowice 1983, Budapešť 1983, Bugojno 1984 a Porabka 1986 (a Zlatá věž Zemědělských novin 1982) a děleně Varna 1985 a Trnava 1986426. Splnil jeden bal velmistra, později se však věnoval více korespondenčnímu šachu – byl členem zlatého olympijského družstva ČSFR a v korespondenčnímu šachu se stal velmistrem. Později hrál slovenskou Extraligu za Slovan Bratislava, českou 1. ligu za Kroměříž a 2. ligu za Lokomotivu Brno. Pravidelně se účastnil také Mistrovství Slovenska seniorů.

Neckář hrál celostátní ligu v Praze, Kolíně a Lysé nad Labem. Vyhrál samostatně mezinárodní turnaj Gyöngyös 1982 a děleně Novi Sad 1982, Gyöngyös 1983 a Curych 1987.427 Později hrál 1. a 2. ligu za Lysou nad Labem (někdy i extraligu).

Vynikajícím hráčem byl také Miloš Vrabec, který největších úspěchů dosáhl 5. místem v otevřeném juniorském Mistrovství Dánska 1969 a 2. místem ve vysokoškolském Mistrovství ČSSR 1974. Z oddílu přestoupil zřejmě v roce 1978.428 V roce 1984 se stal sekretářem výboru šachového svazu ÚV ČSTV, v týmech ÚDA Praha a DP Praha vyhrál celostátní ligu, na mezinárodním turnaji v Havířově dělil 1. místo.429 Také doprovázel ženský tým na olympiádu nebo Vlastimila Horta na mezinárodní soutěž. V 90. letech se na několik sezón vrátil do Českého Brodu.

Mezi ženami největších úspěchů dosáhla Maria Křivánková 5. místem na finále Mistrovství ČSSR žen 1962, 1963 a 1965 a v dorostenkách Dana Votápková 3. místem na finále Přeboru ČSSR dorostenek 1966 a Jarmila Kubičková vítězstvím na finále Přeboru ČSSR dorostenek 1974.

V družstvech k největším úspěchům patří vítězství družstva mládeže v Zaječicích 1964, 1965 a 1966 a účast družstva dospělých v 1. lize 1972/1973 a 1976/1977.

1959

Krajský přebor 1958/1959:

1. Poděbrady              8             61:29

2. Český Brod            8          54,5:35,5

3. Brandýs n. L.          5,5       49,5:40,5

4. Hořovice                5,5       46,5:35,5

5. Kbely                      4,5          43:47

6. Říčany                    3,5          47:33

7. Slaný                      3,5       39,5:40,5

8. Pečky                      3             37:43

9. Beroun                    2,5       35,5:44,5

10. Rakovník              1          36,5:43,5430

K venkovnímu zápasu Krajského přeboru s Pečkami 25. ledna klub nastoupil v sestavě Pelikán, Zajíček, Svoboda, Kopecký, Bureš, Sajdl, Hympl, Křivánek, Král, Křivánková a vyhrál 7,5:2,5.431

„Okresní přebor dorostu v Českém Brodě skončil takto: Křivánek 7 z 8, Potůček 6½, Kosík 6, Šťastný 5, Janovský 4 atd., dorostenky: Bedrníčková 3½ ze 4, Drábková 2½, Šťastná 2, Bednaříková 2, Hrubá 0. – Okresní přebor dorostu se hrál v rámci festivalových her. Okresní přebor žáků vyhrál Chadraba z JSŠ Český Brod 7 ze 7. O úspěch festivalových her se zasloužil obzvláště předseda sekce šachu R. Hympl a s. J. Pelikán.“432

Přeborníkem oddílu se stal Zajíček (7,5 z 10).433

Řešitelské soutěže se zúčastnil Pelikán, po třetí sérii měl 45 bodů – 23 z první a 22 ze třetí (druhou vynechal).434 V konečném výsledku však není uveden, zřejmě ještě jednou vynechal a byl škrtnut, jak je upozorněno.435

1960

Krajský přebor 1959/1960:

1.   Sl. Kladno A        10        72½ : 27½

2.   Brandýs n. L.        8,5          59 : 41

3.   Říčany                  6          53½ : 46½

4.   Nymburk              5,5          48 : 52

5.   Hořovice              4,5          54 : 46

6.   Kbely                    4,5          48 : 52

7.   Benešov                4,5       46½ : 53½

8.   Slaný                    4          49½ : 50½

9.   Český Brod          4          48½ : 51½

10. Kutná Hora           3,5          47 : 53

11. Sl. Kladno B         0          23½ : 76½436

Zápas s Kutnou Horou, který skončil remízou 5:5, hrál klub v sestavě Svoboda, Bureš, Zajíček, Křivánek, Sajdl, Beneš, Hympl, Král, (kontumace), Křivánková.437

Křivánkovi byla udělena I. VT.438

2.–9. dubna se v krajském přeboru dorostenců v Kutné Hoře umístil 3. z 11 Křivánek (6,5 z 10), který byl nějak nerozehraný.439

Krajský přebor dorostenců v bleskové hře v Kutné Hoře vyhrál Křivánek.440

V krajském přeboru dorostenek byla 2. ze 4 Bedrníčková (2 asi ze 3).441

17.–23. července v krajském přeboru žákyň na Bucku u Nového Strašecí skončila 3. („nadějná“442) Bedrníčková.443

24. července – 1. srpna v Červeném Kostelci skončili ve skupině A polofinále Přeboru ČSSR dorostenců děleně 6. z 10 Křivánek (4,5 asi z 9) a Bedrníčková ve skupině A polofinále Přeboru ČSSR dorostenek děleně 8. z 10 (2 asi z 9).444

23. července – 7. srpna na sjezdu v Neratovicích se v krajském přeboru umístil 11. z 16 Zajíček (6 asi z 15).445

Jedna ze skupin polofinále Mistrovství ČSSR žen proběhla v Mostě:446

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1. Jilemnická ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 9
2. Pitlová ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 1 1 8
3. Chalupová 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 1 8
4. Bošková ½ ½ ½ 1 1 ½ 0 1 ½ 1 1
5. Křivánková ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ 0 1 1 1
6. Šedá 0 0 ½ 0 ½ 1 1 0 ½ 1 1
7. Malíková ½ 0 0 ½ 0 0 1 1 ½ 1 1
8. Slugeňová 0 ½ 0 1 ½ 0 0 ½ 1 0 1
9. Přibylová 0 ½ 0 0 1 1 0 ½ ½ 0 1
10. Janoušková 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 ½ 1 1 4
11. Růžičková 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ½
12. Kindernayová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½

Burešovi byla obnovena I. VT.447

V řešitelské soutěži za 1. pololetí dosáhl Pelikán 130 a Zajíček 121,5 bodu. Umístění zhruba v druhé čtvrtině, ztráta na vítěze 31,5 (40) bodů.448

V řešitelské soutěži za 2. pololetí měl Pelikán 138 bodů (ztráta na vítěze 25 bodů) a umístil se v dolní části pořadí.449

V krajském přeboru v korespondenčním šachu byl ve skupině B 6. ze 14 Vopařil (7,5 ze 13).450

1961

Český Brod se stal přeborníkem okresu Kolín.451

Burešovi, Pelikánovi a Zajíčkovi byla obnovena I. VT, Komanovi452 a Hymplovi byla udělena I. VT.453

Přeborníkem kolínského okresu se stali v mužích Rojíček a v ženách Bednaříková.454

23.–30. dubna v krajském přeboru žen v Mníšku pod Brdy skončily 1. z 10 Křivánková (9 z 9) a 9. Šťastná (2).455

V dubnu v krajském přeboru dorostenek hrála také Bedrníčková.456

1.–16. července na sjezdu v Příbrami na Svaté Hoře skončili v krajském přeboru jednotlivců 7. z 18 Zajíček (10 ze 17), v turnaji žen 2. ze 3 Bednaříková a ve vedlejším turnaji B 3. z 10 Vorlíček (6,5 asi z 9). Na sjezdu se hrál první ročník krajského přeboru v „brněnském šachu“. Zajíček byl nominován do krajského družstva v trojzápase s University London a Východoslovenským krajem.457

Na ženskou část klubu vzpomínal Radovan Bednařík st.: „Jednou hrály – myslím, že to byl přebor klubu, profesor byl rozhodčím a já jsem tam trochu dozoroval. Stalo se, že jedna hráčka reklamovala ,radění‘ ze strany ostatních hráček její soupeřce. Profesor se obrátil na mě. V té chvíli jsem nevěděl, co mám odpovědět. Viděl jsem sice, jak se hráčky mezi sebou baví, ale to je běžné, že hráči mezi sebou občas prohodí nějaké to slovo, ale nemůže se to přece považovat za ,radění‘. Odpověděl jsem proto, že jsem nic neviděl, a profesor spor zamítl. Celá záležitost měla ovem dohru – dlouhodobou známost a následně i již dvaapadesátileté manželství.“458

24. července na Zadinově memoriálu v Pečkách skončili ve vylučovací skupině A 1. z 10 Křivánek (8,5 z 9), ve vylučovací skupině C 5. z 9 Sajdl (4,5 z 8) a 8. Pelikán (2,5), ve finálové skupině 8. z 12 Křivánek (5 z 11) a ve skupině útěchy 3. z 12 Sajdl (8 z 11) a 4. Pelikán (7,5).459

13.–19. srpna se krajského přeboru žákovských družstev na Bucku u Nového Strašecí zúčastnil Český Brod a nevyhrál jej.460

28.–29. října proběhl v Pečkách 1. ročník Turnaje tří měst o putovní pohár ing. Holuba:

Č. Brod Pečky Úvaly Body Sk.
1. Český Brod 5½ : 4½ 7 : 3 2 12,5
2. Pečky 4½ : 5½ 10 : 0 1 14,5
3. Úvaly 3 : 7 0 : 10 0 3

Zápas s Pečkami hrálo družstvo v sestavě Zajíček, Bureš, Koman, Hympl, Křivánek, Eisner, Kváča, Král, (kontumace), Bednaříková. Proti Úvalům nastoupili Zajíček, Hympl, Koman, Pelikán, Křivánek, Vopařil, Neckář, Král, Křivánková, (kontumace).461

15.–26. listopadu proběhla ve Dvoře Králové na Labem jedna ze skupin polofinále Mistrovství ČSSR žen:462

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1. Chalupová 0 ½ 1 1 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 8
2. Kousková 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 0 ½ 1 1
3. Kopřivová ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1
4. Křivánková 0 0 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 7
5. Božková 0 ½ ½ ½ ½ 0 1 1 1 ½ 1
6. Musilová 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 0 1 1
7. Feřteková ½ 0 0 ½ 1 ½ 0 0 1 1 ½ 5
8. Růžičková 0 ½ ½ 0 0 ½ 1 1 ½ 0 1 5
9. Štěpánková ½ 1 0 0 0 0 1 0 ½ ½ 1
10. Zemanová 0 ½ ½ 0 0 1 0 ½ ½ ½ ½ 4
11. Jurová ½ 0 ½ 0 ½ 0 0 1 ½ ½ 0
12. Skalická 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ 1 2

Jedním z řešitelů, kteří správně vyřešili úkol 1. čísla Malé školy problému, byl Zajíček.463

1962

Krajský přebor II. třídy B 1961/1962:464

1.   Český Brod          4

2.   Říčany                  3

3.   Zruč n. S.              2

4.   Tišice                   1

5.   Brodce                  0

Dochovaly se výsledky dvou zápasů klubu: Tišice – Český Brod 2:6465 a Zruč – Český Brod 2:8.466

B družstvo neúspěšně bojovalo o postup do KP II. třídy.467

23.–27. dubna v krajském přeboru dorostenek v Kladně skončily děleně 6. z 10 Blažková (3 z 9) a 8. Bedrníčková (3,5).468

9.–24. června proběhlo v Nitře finále Mistrovství ČSSR žen:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1. Eretová ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 1 9
2. Veselá ½ 1 ½ ½ 0 1 1 ½ 1 ½ ½ 7
3. Kousková 0 0 ½ 1 1 ½ ½ 1 1 1 ½ 7
4. Prášilová 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 6
5. Křivánková ½ ½ 0 1 ½ 0 1 ½ 0 ½ 1
6. Kočičková 0 1 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 5
7. Kopřivová 0 0 ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 0 1 5
8. Chalupová ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ 1
9. Jilemnická 0 ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ 1 1 0
10. Suchá 0 0 0 0 1 ½ ½ 1 0 ½ 1
11. Lopušná ½ ½ 0 0 ½ ½ 1 ½ 0 ½ 0 4
12. Paulová 0 ½ ½ 0 0 1 0 0 1 0 1 4

„Příjemným překvapením byl výkon Křivánkové, která do turnaje nastoupila jako náhradnice.“469

24. června v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) v Pečkách skončili ve skupině D 9. z 10 Sajdl (1,5 z 9) a 10. Neckář (1).470

28. července – 12. srpna na sjezdu v Poděbradech dopadli v krajském přeboru 8. z 18 Jaroslav Zajíček (9 ze 17). Krajský přebor žen vyhrála Křivánková. V hlavním turnaji skončili 6. z 12 Pelikán (6 z 11) a 7. Kváča (5,5).471

Asi v srpnu v Durasově memoriálu ve Pcherách skončil 1. ze 3 Středočeský kraj (14,5 z 20), v jehož sestavě byl i Zajíček. Druzí byli studenti z Londýna (Chess Club University of London).472

11.–23. srpna se na táboře ve Voticích umístili v krajském přeboru žákovských družstev 3. z 8 Český Brod (4,5) v sestavě Neckář, Vrabec, Horyna, Hůlovec, Votápková. V krajském přeboru žákovských družstev v bleskovém šachu byl 3. Český Brod (19,5) ve stejné sestavě a v krajském přeboru žáků 7. z 10 Horyna (3,5 z 9).473

„Vzpomínám si také na zážitek z Ameriky u Votic, to bylo v mém raném šachovém mládí, snad 1962 nebo 1963, když jsme se odpoledne vraceli zřejmě z votického hřiště zpět na základnu, a to byla pěkná vzdálenost, vedoucí nás zřejmě chtěli utahat, aby byl večer klid, a cestou zpět se nám do zorného pole připletlo pole hrachu, akorát zralého… Vedoucí se plahočili někde hodně, hodně vzadu, a my jsme to pole, navíc s různými druhy hrachu, vzali útokem… Když se odněkud vynořili zemědělci a začali nám nadávat, tu některý z vyspělejších puberťáků zavelel ke zpěvu… Zasedli jsme tedy na cestu mimo pole a zpívali a zpívali… Posléze k rozzuřeným zemědělcům dorazili i upachtění vedoucí, a jak se jim ten konflikt podařilo zahladit, nevím.“474

Na konci listopadu v II. krajském přeboru čtyřčlenných družstev žen a dorostenek skončil 2. Český Brod I (2 ze 3) a 4. Český Brod II (0). Na třetí šachovnici všechny partie vyhrála Šťastná z družstva Český Brod I. „Soutěž byla péčí pracovníků pořádajícího oddílu v čele se s. Pelikánem velmi dobře uspořádána a přispěla k propagaci šachu mezi ženami.“475

V prosinci se v Pečkách mělo hrát trojutkání s Českým Brodem a Úvaly, ale neuskutečnilo se pro odřeknutí Úval. Český Brod přijel s deseti hráči, avšak ani domácí Pečky se nesešly, byli jen čtyři. Náhradou byl sehrán bleskový turnaj, ve kterém byli 2. Bureš a 3. Pelikán.476

27.–31. prosince v kontrolním turnaji na krajském soustředění žactva v Dobřichovicích skončili 3. z 10 Neckář (6 z 9) a 10. Horyna (1,5).477

1963

Krajský přebor I. třídy východ 1962/1963:

1. Dražice                   2          1-2-0      16:14

2. Kutná Hora             1,5       1-1-1   16,5:13,5

3. Český Brod            1,5       1-1-1      16:14

4. Nymburk                1          0-2-1   11,5:18,5478

Zápas s Kutnou Horou, jenž skončil remízou 5:5, hrál klub v sestavě Vondráček, Zajíček, Bureš, Mathon, Sajdl, Pelikán, Kopecký, Koman, Kváča, Křivánková. Dochovala se i kombinace z jedné partie.479 U zápasu Dražice – Kutná Hora je v kutnohorské kronice poznámka: „Ačkoliv nám stačilo k 1. místu a postupu do finále (a zprvu domácím k 2. místu a rovněž k postupu) jenom 5-5, dostali jsme nešťastný nápad hrát na výhru za Českobrodské, kteří si ‚přivstali‘ a přijeli se podívat, zda by jim po porážce od Nymburka ‚vyšel‘ postup naší výhrou nad Dražicemi…“480 Z utkání byl později bez uvedení hráčů otištěn diagram.481 V průběžných výsledcích se objevují i Poděbrady.482

Vladimír Vondráček „byl pořád v pohybu. Od lékaře měl asi zakázáno kouřit, ale jak se blížila hodina zahájení utkání, tak obcházel jak spoluhráče, tak i protihráče a loudil cigarety a hned po zahájení byl už zahalen kouřem.“483

25. ledna proběhlo v Českém Brodě okresní kolo sportovních her mládeže na kolínském okrese. V okresním přeboru družstev byl 1. ze 14 Český Brod A v sestavě Neckář, Vrabec, Hůlovec, Horyna a Šťastná, 2. Český Brod B, 3. II. ZDŠ Český Brod. „Okresním přeborníkem žáků se stal Neckář (SVVŠ Český Brod), přebornicí žákyň Šťastná (1. ZDŠ Český Brod).“484

3.–23. února proběhlo v Brně finále Mistrovství ČSSR žen:485

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B. SB
1. Eretová 1 0 ½ ½ ½ 1 1 ½ 1* 1 1 1 1 1 1 1* 1 14
2. Veselá 0 1 1 1 ½ ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 1 ½ 1 13½
3. Malypetrová 1 0 ½ 0 ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 13
4. Jilemnická ½ 0 ½ ½ 1 1 ½ 1 1* 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 1 12½ 93
5. Křivánková ½ 0 1 ½ 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 12½ 92
6. Kousková ½ ½ ½ 0 1 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 ½ 1 1 1
7. Kočičková 0 ½ 0 0 ½ 1 1 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 9
8. Novotná 0 ½ 0 ½ 0 ½ 0 1 ½ 0 1* ½ 1 0 ½ 1 1 8 55
9. Froňková ½ 0 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 8 54¼
10. Gotzmanová 0* 0 0 0* 0 ½ 1 ½ ½ 0 1 ½ 1 0 1 1 1 8 49¾
11. Vestfálová 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ 1 1 1 ½ ½ 0 0 ½ ½ 1 54
12. Musilová 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 0* ½ 0 ½ 1 0 1 1 1 1 46¾
13. Suchá 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 0 1 1 0 ½ 1 7
14. Štěpánková 0 0 0 0 0 1 ½ 0 ½ 0 1 1 0 1 0 ½ 1
15. Jurová 0 0 ½ ½ 0 ½ 0 1 0 1 1 0 0 0 ½ 0 1 6
16. Korzová 0 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ 0 1 1 ½ ½ ½
17. Poláková 0* ½ 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1
18. Buchtová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½

„Druhým velkým překvapením byl výkon Křivánkové, která byla dlouho vážnou uchazečkou o druhé, resp. i o první místo a teprve horším závěrem pokazila své vyhlídky. Při jejím mládí a lásce k šachu se dá očekávat, že bude nadále zvyšovat své mistrovství a probojuje se do čela našich šachistek.“

2. března Krajská sekce šachu Středočeského kraje ČSTV udělila Jaroslavu Pelikánovi čestné uznání za obětavou a úspěšnou práci.486

10.–15. dubna v krajském přeboru dorostenců v Českém Brodě dopadli 7. z 12 Neckář (5,5 z 11) a 12. Korec (1).

11.–15. dubna se v krajském přeboru dorostenek v Českém Brodě umístily děleně 3. z 10 Votápková (6 z 9) a 8. Šťastná (3).487

„Tak především byla řešena otázka tělesné výchovy šachové mládeže a v této souvislosti bylo [krajskou sekcí] rozhodnuto, že při všech šachových soutěžích dorostu a žactva budou pořádány soutěže i ve vhodných doplňkových sportech. Došlo též k navázání vzájemné spolupráce sekce šachu s krajským odborem turistiky a krajskou sekcí cyklistiky. Tato usnesení nezůstala jen na papíře, ale již při krajských přeborech dorostenců a dorostenek došlo k uskutečnění soutěže ve stolním tenisu, pravidelnému tréninku košíkové a přednášce předsedy KOT dr. Křivánka o turistice s promítáním filmů. Účastníci byli ubytováni v letním tábořišti (s možností veslování) OT Slavoj Český Brod.“488

6.–21. července na sjezdu v Kladně byli v krajském přeboru 10. z 18 Zajíček (8,5 ze 17), v hlavním turnaji A 6. z 10 Pelikán (5,5 z 9), v hlavním turnaji B 8. z 10 Vopařil (3 ze 7), v hlavním turnaji C 4. z 11 Pelikán (6 asi z 10) a v hlavním turnaji D 2. z 11 Kopecký (7,5 asi z 10) a děleně 10. Kváča (1,5).489

V srpnu na táboře ve Voticích v krajském přeboru družstev žáků měl Český Brod dvě družstva. V krajském přeboru družstev žáků v bleskovém šachu byl 2. ze 7 Český Brod A (25) a 4. Český Brod B (13,5). V krajském přeboru žáků byli 1. Neckář a 3. Vrabec. V krajském přeboru žákyň skončila 2. z 11 Votápková (7,5 z 11), 6. Šťastná (6,5) a 8. Hudcová (2,5). Neckář remizoval s Hortem v simultánce naslepo. Novinový článek začíná slovy: „První naše setkání s mladými šachisty Středočeského kraje v >>Americe<< u Votic bylo zcela nešachové. Českobrodský Hůlovec dostával právě hobla za to, že nechtěl zpívat. (…) Od soudruha Pelikána slyší o všech možných zahájeních, gambitech“.490 Ve Voticích (nebo na rybníku Buck) se vlastně jednalo o tábory. Na jejich podle svých slov úžasnou náplň vzpomíná Ivan Pecák: ráno nepovinná teorie, pro většinu koupání, odpoledne výlety, lodě, atletika, podvečer turnaj, poté táborák, šachové a nešachové hry. Vedoucími byli Holeček (hlavní), Hass, Pelikán a Stehlík.491

„Hezkého úspěchu dosáhly ženy šachového oddílu Slavoje, které získaly titul krajských přebornic čtyřčlenných družstev. Úspěch je hodnotnější tím spíše, že vedle účastnice mistrovství ČSSR M. Křivánkové tvořily družstvo 3 dorostenky, z nichž nejmladší Dana Votápková, které je 13 roků, získala plný počet bodů. Šachový oddíl je jedním z mála oddílů, který se může z docílených úspěchů v minulém roce právem radovat a je příkladem pro ostatní, jak se má správně pracovat s mládeží.“492

Zastavme se nyní u tréninků mládeže. Tréninky mládeže vedli Jaroslav Pelikán a Jaroslav Zajíček a požívali vysokou autoritu, protože při trénincích bylo ticho.493 „Při tréninku se mluvit nesmělo. Pokud tam byl slyšet nějaký hlas, tak to byl hlas trenéra, pana Pelikána nebo pana Zajíčka. A oba dva měli smysl pro humor, takže když byla situace hodně napjatá, řekli něco na odlehčení, děti se zasmály a jelo se dál.“494 To dokresluje i příhoda:

„Táta kdysi vyprávěl, že jedna maminka, už nevím která, přišla do Pekla a hledala své dítě se slovy ‚Kde je ten můj zlobil?‘

A táta povídá: ‚Támhle sedí.‘

‚Prosím? Sedí? A jak dlouho sedí? A je zticha?‘“495

Při trénincích se teorie neučila, děti hlavně hrály a trenéři procházeli kolem a občas ukázali správný tah. Během nebo po partii připojili krátký komentář a případně se více věnovali jen lepším hráčům.496

V Pekle později kromě šachových soubojů probíhaly i dětské rvačky a první milostné schůzky.497

V Pekle hráli také tehdy již staří pánové Šámal, Baumruk, Krahulec, Douša, Hympl, Štička, dr. Mathon hráli mezi sebou a se žáky,498 pro něž byla čest si s nimi zahrát.499 Byli oblečeni v šatech a měli zlaté kapesní hodinky.500 Rudolfu Šámalovi trvalo dvě hodiny, než došel z domova důchodců do Pekla, protože měl artrózu kostí. Seděl u stolu, soupeři se proti němu střídali, a když stál lépe, doprovázel to hláškou „Teď už bych to za remízu nedal.“. Tato hláška se ujala u Lubomíra Neckáře a Miloše Vrabce. „Tyhle komentáře typu ,teď už bych to za remízu nedal‘ pronášené třesoucím se hlasem a tahy prováděné třesoucíma se rukama, to bylo něco pro přihlížející čumily…“501 Dalšími jejich hláškami byly „vida ho, Davida“, když zahrál tah. Nebo „teď už je to veselejší“. „Jako žák jsem po každém tahu odešel od partie. Říkal mi [Baumruk, že bych měl také přemýšlet na čas soupeře. A dnes to plně dodržuji, neuvěřitelné.“502

„TJ Slavoj Český Brod: Novým přeborníkem se stal Oldřich Kopecký. Přebor dorostenců a žáků vyhrál Neckář. Přebornicí žen a dorostenek se stala Kopecká mladší. Kromě turnajů přebornických se hrálo ještě několik turnajů dalších. Všech turnajů se zúčastnilo 15 mužů, 2 ženy, 2 dorostenci, 6 dorostenek, 65 žáků a 4 žákyně, celkem 94 hráčů. Sečteme-li pak počet hráčů ve všech turnajových tabulkách, vyjde nám 134 hráčů, což znamená, že mnozí hráli více turnajů. To je dokladem vzorné a obětavé činnosti pracovníků š. o. TJ Slavoj Český Brod v čele se s. Jaroslavem Pelikánem.“503

Na přebory oddílu vzpomínal Miloš Vrabec: „Zároveň se hrál oddílový přebor, kterého se museli účastnit všichni příchozí do Českého Brodu, a Zajíček, který je většinou vyhrával. Říkával, že kdo ho porazí, může hrát před ním. To byl Luboš a pak jsem ho porazil i já, tak jsme se před něj dostali. Nesl to celkem statečně, protože věděl, že už jsme byli lepší.“504

Ve stálé řešitelské soutěži měl po čísle 4/1963 Neckář 33 bodů (poprvé uveden)505, po čísle 6/1963 36 bodů506. V dalších pořadích však už uveden není.

1964

Krajský přebor I. třídy 1963/1964:507

1 2 3 4 B. Sk.
1. Kutná Hora 6 8 3 21½ : 8½
2. Český Brod 4 8 2 20½ : 9½
3. Nymburk 2 2 1 11½ : 17½
4. Zruč n. S. 0 5½ : 23½

Zápas s Kutnou Horou hrál klub v sestavě Pelikán, Vondráček, Zajíček, Kopecký, Bureš, Mathon, Sajdl, Koman, Neckář, Křivánková. „Veselí soupeři si ‚přitáhli‘ s sebou profifotografa L. Zemana, který pilně fotografoval všechny dvojice. Zatím však se ve ‚Svobodě’ žádný snímek neobjevil, asi mu po skončení utkání přešla chuť…?!“508

25. října v kvalifikaci o postup do KP II. třídy Kutnou Horu B porazil Český Brod B 4,5:3,5 v sestavě Vrabec, Neckář, Kalík, Hladík, Drábek, Vopařil, Korec, Votápková. „Po vysoké výhře Č. Brodu nad Sp. Vlašim (7:1) bylo jasné, že toto utkání rozhodne o postupu do krajské II. třídy.“ (Třetí utkání nesehráno.)509

Za Český Brod v té době hrával Jan Kalík, který vzpomíná na plesy pořádané klubem: „Pomáhal jsem na plese českobrodských šachistů, měl jsem hlavní kasu. Prodával jsem párky s rohlíkem, a když nám o půlnoci došly párky, prodávali jsme samotné rohlíky s hořčicí.“510

„Žáci šachového oddílu TJ Slavoj Český Brod vyhráli s naprostou převahou všechny okresní přebory 1964. Žákovské družstvo TJ Slavoj Č. Brod se stalo okresním přeborníkem pětičlenných družstev mezi 15 kolektivy. Lubomír Neckář vyhrál okresní přebor žáků mezi 63 účastníky a Dana Votápková okresní přebor žákyň mezi 14 účastnicemi. Žákovské družstvo ve složení Neckář, Vrabec, Hůlovec, Korec a Votápková zvítězilo s velkou převahou: vyhrálo 38 partií a prohrálo pouze 2. Lubomír Neckář neztratil ani půl bodu a dosáhl 9 bodů z 9 možných. Dana Votápková ztratila pouze 1/2 bodu a získala celkem 12 1/2 bodu ze 13 možných.“511

27.–30. března v Českém Brodě v hlavních skupinách okresních přeborů dorostenců a dorostenek měli hrát Neckář, Vrabec, Korec, Hůlovec, Horyna a Votápková, Šťastná, Vránová, Procházková, Kmochová, Hudcová, Bedrníčková, Svatoňová, Kopecká, Bezdíčková a Nepilová.512

„Finálové utkání o titul přeborníka Středočeského kraje a postup do celostátní soutěže se konalo v neděli 10. května v Českém Brodě a činovníkům místního Slavoje (v čele s obětavým s. Pelikánem) patří dík za péči, kterou tomuto utkání věnovali.“513

16.–24. května skončili v krajském přeboru dorostenců v Českém Brodě děleně 4. ze 14 Vrabec a Neckář (8,5 ze 13), 10. Korec (5) a 14. Horyna (0,5) a v krajském přeboru dorostenek v Českém Brodě 3. z 12 Votápková (8,5 z 11), děleně 7. Kopecká a Procházková (obě 4,5), 9. Vránová (3,5), děleně 10. Svatoňová a Hudcová (obě 3). Neckář a Vrabec postoupili do polofinále.514

17. května–7. června měla finále Mistrovství ČSSR žen v Praze hrát Křivánková,515 avšak nezúčastnila se.

6.–7. června v Zaječicích skončil 1. Český Brod A v sestavě Neckář, Vrabec, Korec, Horyna, Hůlovec, V. Fabián, Votápková (trenér Pelikán), 12. Český Brod B v sestavě A. Fabián, Franěk, Pecák, Fialka, Chybný, Ledeč, Procházková (trenér Pelikán) a 18. Český Brod C v sestavě Dobiáš, Bejšovec, Klossová, Eisner, Prokeš, Kmochová, Hudcová (trenér Eisner). V simultánce s Jiřím Podgorným vyhrál Bejšovec. První ročníky, včetně tohoto, se hrály bez hodin a po hodině hry následoval odhad.516 Zaječice byly neoficiální Mistrovství ČSSR družstev mládeže.

Turnaj se hrál v obci Zaječice na sportovním hřišti, na spaní byli účastníci rozváženi autobusy po okolí. Zdeněk Chybný k jedné ze svých účastí vzpomínal, že spali na nafukovacích matracích. Jedné spoluhráčce tropili žerty tím, že jí matraci vyfoukli. Ona brečela, pan Pelikán přišel, matraci jí nafoukl a po jeho odchodu jí matraci zase vyfoukli.517

„Všichni tam odjeli v sobotu, hrálo se v neděli. Já s nimi jet nemohla, protože jsem musela absolvovat akademii od ZŠ, na které jsem cvičila. A tak pánové Pelikán a Zajíček ukuli plán, že by mě tam Zajíček v neděli ráno odvezl na motorce. Plán dobrý, ale problém byl zlomit moji matku, aby to dovolila. A to nebyl oříšek, ale ořech. Máma věděla, že se Zajíček rád napije, a když přišel vyjednávat, tak to bylo něco. Nejdřív ji musel přesvědčit, že je opravdu nutné, abych tam byla, a pak začalo to hlavní, cesta tam na motorce… Zajíček musel uplatnit vše co měl připravené – osobní kouzlo, přesvědčovací talent, dušovat se, že si nedá pivo ani den předem a pojede pomalu a opatrně. Asi po hodině vyjednávání mámu zlomil. Takže v neděli ráno jsme vyrazili. Z celé cesty si pamatuji jenom to, že ani jednou nezastavil, kolem silnice zrály třešně a v zatáčkách jsem se mu odkláněla na opačnou stranu, než se zatáčelo. Jakmile jsme v pořádku dorazili do Zaječic, letěl shánět telefon a nahlásit, že úkol byl splněn. Já vím, že mu odlehlo.“518

Na Oldřicha Eisnera ml. vzpomínal Zdeněk Chybný: „Pan Eisner, jeho táta, ho přivedl asi v 6 letech, začal hrát večer a porážet dospělé a ti s ním nechtěli moc hrát. Když tenkrát Olda někoho porazil, všichni koukali. Byl opravdu talent.“519

7. června v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) v Pečkách skončil v rozřazovací skupině C děleně 9. z 10 Kalík (2 z 9).520

5.–19. července se na sjezdu v Kralupech nad Vltavou-Lobečku umístili v krajském přeboru 12. z 16 Zajíček (6 z 15), v krajském přeboru žen 1. z 9 Křivánková (7,5 asi z 8), děleně 4. Votápková (4) a 9. Šťastná (0,5), v hlavním turnaji A děleně 8. z 12 Křivánková (4,5 z 11) a 12. Pelikán (2,5), v hlavním turnaji B 2. z 12 Vrabec (8 z 11), v hlavním turnaji C děleně 6. z 9 Pelikán (3,5 asi z 8) a v hlavním turnaji D děleně 9. z 12 Vopařil (4,5 asi z 11).521

20.–29. července v polofinále Přeboru ČSSR dorostenců v Trenčíně byli ve skupině A 6. z 10 Vrabec (4 z 9) a ve skupině B 4. z 10 Neckář (5 z 9).522 „Druhým rozhodčím polofinále byl s. Jaroslav Pelikán z Českého Brodu“523

V Durasově memoriálu v Praze v národní soutěži skončily 3. ze 3 ženy Slavoje Český Brod (2,5). Žákovský turnaj mezi třemi družstvy vyhrál Slavoj Český Brod.524

6.–24. srpna na táboře ve Voticích v krajském přeboru pětičlenných žákovských družstev skončil 1. z 8 Český Brod A (14 asi ze 14), 6. a 7. další dvě družstva Českého Brodu, Mezi hráči, kteří měli nejlepší individuální výsledky, jsou uvedeni Neckář, Vrabec a Korec. V šachovém školení byl instruktor Pelikán. V krajském přeboru žáků dopadli 2. z 10 Neckář (7 z 9), 5. Vrabec (5,5) a 7. Korec (3,5). V krajském přeboru žákyň byla 3. Votápková. V turnaji v bleskové hře se umístil 2. Vrabec.525

19.–30. srpna v obnoveném Přeboru armády v polofinále A v Praze skončil 5. z 10 Zajíček (5,5 asi z 9) a postoupil do finále.526

9.–22. září ve finále Přeboru armády v Praze Dejvicích skončil 18. z 18 Zajíček (1 ze 17).527

27. září v krajském přeboru družstev v bleskovém šachu ve Kbelích dopadl 6. ze 13 Český Brod A (14 asi z 24) a děleně 10. Český Brod B (6).528

16.–18. října v Českém Brodě proběhl kvalifikační turnaj jednotlivců o postup do krajského finále.529

V řešitelské soutěži taktických obratů za 2. pololetí se umístili 1.–8. Vrabec (59), 9.–21. Pelikán (58) a 76.–84. I. Beneš (Vrátkov) (30).530

Ve stálé řešitelské soutěži řešili kromě Neckáře též Vrabec a Horyna.531

1965

Krajský přebor I. třídy B 1964/1965:

1. Kutná Hora A         3,5       31,5 : 8,5

2. Český Brod A         3          23,5 : 16,5

3. Dražice                   2,5       16,5 : 21,5

4. Nymburk                1          16,5 : 21,5

5. Zruč n. S.               0             10 : 30532

Zápas s Kutnou Horou hrálo družstvo v sestavě Vrabec, Vondráček, Bureš, Zajíček, Kopecký, Karkuš, Sajdl, Neckář, Pelikán, Křivánková.533

V Českém Brodě proběhl finálový zápas vítězů obou skupin KP. „[V] 9 hodin se na papírovém ukazateli, který připravili pozorní hostitelé – se objevil stav 1-0.“534

Krajský přebor II. třídy B 1964/1965:

1. Brandýs n. L.                     3          18 : 14

2. Český Brod B                     2          16 : 16

3. Mnichovo Hradiště            2,5       15,5 : 15,5

4. S. AZNP Ml. Bol.              1          14,5 : 16,5

5. Pečky                                 0          15 : 17

6. Čáslav                                vyloučena535

Zápas s Pečkami družstvo vyhrálo 5,5:2,5 v sestavě Neckář, Pelikán, Kalík, Hladík, Křivánková, Drábek, Korec, Votápková.536

V čísle 4/1965 Československého šachu je otištěn dopis účastníků školení trenérů II. třídy v Harrachově v únoru 1965 obsahující připomínky k časopisu. Jedním z podepsaných je také Zajíček.537

17.–24. dubna v krajském přeboru dorostenců v Českém Brodě dopadl 1. ze 14 Neckář (10 ze 13), 7. Vrabec (7,5) a 9. Korec (6). Neckář postoupil do polofinále.538

V krajském přeboru dorostenek v Českém Brodě se umístily 3. z 10 Votápková (7 asi z 9), 6. Hudcová a 9. Kmochová.539

15. května – 6. června v Trenčíně proběhlo finále Mistrovství ČSSR žen:540

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B. SB
1. Malypetrová ½ 1 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15½
2. Poláková ½ 0 ½ ½ ½ 1 0 ½ 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 11½ 85¾
3. Jilemnická 0 1 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 11½ 84
4. Barošová 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 11 79¼
5. Křivánková 0 ½ ½ ½ 0 1 ½ ½ 1 ½ 0 1 1 1 1 1 1 11 78
6. Heyduková ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 10½
7. Blahová ½ 0 1 ½ 0 0 1 1 ½ 1 0 ½ ½ 1 0 1 1 74
8. Nováková 0 1 ½ 0 ½ ½ 0 0 1 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 ½ 72¼
9. Lopušná 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 1 0 1 ½ 1 ½ ½ 1 0 9
10. Bujková 0 0 0 ½ 0 1 ½ 0 0 1 1 ½ 1 1 1 0 1 59¼
11. Polívková 0 0 0 ½ ½ ½ 0 0 1 0 1 1 1 1 ½ ½ 1 58¼
12. Beňová 0 0 0 ½ 1 ½ 1 ½ 0 0 0 1 0 ½ 1 ½ 1
13. Kasková 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ 0 ½ ½ 0 0 1 0 1 1 1 7 47¼
14. Korsová 0 0 ½ ½ 0 ½ ½ 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 7 44¼
15. Šedivá 0 ½ 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 ½ 1 0 1 0 1
16. Španková 0 0 0 0 0 0 1 ½ ½ 0 ½ 0 0 0 0 1 1
17. Kirchnerová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ ½ 0 0 1 0 ½
18. Zajíčková 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 0 0 0 0 0 0 0 ½ 2

Křivánková spolu s dalšími třemi šachistkami představovala „dobrý finálový průměr našeho šachu“.541

29.–30. května se v Zaječicích umístil 1. z 32 Český Brod A v sestavě Neckář, Vrabec, Korec, V. Fabián, Horyna, A. Fabián, Votápková (vedoucí Pelikán), 8. Český Brod B v sestavě M. Franěk, Prokeš, Eisner, Dobiáš, J. Ledeč, Pejzar, Kubičková (vedoucí Zajíček) a 26. Český Brod C v sestavě J. Jedelský, Novák, Bretšnajdr, Beneš, Vanko, Tichý, Jedelský, Nepilová (vedoucí Eisner, Kalík).542 Druhou šachovnici vyhrál Vrabec, třetí děleně Korec, pátou Ledeč a sedmou děleně Votápková.543 Fotografie vítězného družstva z předávání cen byla později otištěna na obálce čísla 8/1965 Československého šachu.544

6. června se v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) v Pečkách umístili ve finále 1. z 12 Neckář (10,5 z 11) a 5. Vrabec (6) a v útěchovém turnaji 11. z 12 Pelikán (3,5 z 11) a 12. Korec (1).545

V tomto roce začala družba s Pionýrským domem Lipsko. Začátek proběhl za zajímavých okolností. Hans-Herbert Seifarth, trenér a organizátor tohoto oddílu, jehož družstvo se koncem předchozího roku zúčastnilo zápasu s pražskými pionýry, v únoru 1965 poslal děkovný dopis a zároveň „nabídl vzájemnou spolupráci mezi lipskými pionýry a některým žákovským družstvem Středočeského kraje. S. Seiferth navrhoval, aby budoucí soupeři sehráli šachový zápas v Lipsku ještě téhož roku v červnu. Proto zároveň zval neznámé české družstvo do Lipska. Lipští šachisté chtěli totiž důstojně oslavit 800. výročí založení svého města. S. Hans-Herbert Seifarth proto požádal o pomoc s. Františka Pitharta, tehdejšího sekretáře Českého šachového svazu. V téže době sehrál František Pithart v Českém Brodě simultánku, která se konala v salónku hotelu Sport. Proti Františku Pithartovi nastoupili mezi jinými i neoficiální žákovští přeborníci ČSSR Neckář, Vrabec, bratři Fabiánové, Hůlovec, Horyna a Votápková. Po simultánce projevili českobrodští funkcionáři v čele s předsedou šachového oddílu soudruhem Jaroslavem Pelikánem a trenérem oddílu soudruhem Jaroslavem Zajíčkem přání navázat styky s některým šachovým oddílem v zahraničí, nejraději v NDR. František Pithart sdělil, že zájemce v NDR zná a že spolupráce může být navázána.“546 V letech 1965 až 1979 proběhlo celkem 17 zápasů, většinou v Českém Brodě nebo v Lipsku.547

13.–14. června během zájezdu do Lipska proběhly zápasy: „Šachový oddíl TJ Slavoj Český Brod, dvojnásobný vítěz celostátní soutěže žákovských družstev v šachu, sehrál v Lipsku u příležitosti oslav 800. výročí založení tohoto města dvoukolový přátelský zápas na 12. šachovnicích. Soupeřem mu byl přeborník žákovských družstev NDR Dům pionýrů Lipsko (PH Leipzig). V obou kolech utkání těchto žákovských družstev NDR a ČSSR zvítězili reprezentanti Slavoje Český Brod 7:5 a 7½:4½. Body za vítěze získali Ledeč, Bejšovec, Votápková, Hudcová po 2 bodech, Vrabec a Vl. Fabián po 1½, Neckář, Franěk, Eisner po 1 bodu a Chybný ½ bodu. Dále hráli ještě Horyna a A. Fabián. Za Lipsko bodovali Toscher a Hochgräfe po 2, Förster 1½, Lederhof, Braune a Wöllner po 1, Trescher a Voss ½ bodu (Winkler, Ernst, Seidelová a Vossová bez bodu). Bylo to první mezinárodní utkání mezi nejlepšími žákovskými družstvy ČSSR a NDR, které skončilo krásným úspěchem malého města ze Středočeského kraje.“548

Ivan Pecák vzpomíná na nedatovanou simultánku juniorského mistra NDR s asi 12 českobrodskými žáky (na první Neckář, dále Vrabec a další) s neobvyklým výsledkem – „vyhrál snad 1 nebo 2 partie, asi 4 prohrál a ostatní byly remízy! Jen nevěřil svým očím a říkal: Ja gut!“549

1.–25. července na sjezdu v Mníšku pod Brdy skončili v krajském přeboru 7. z 18 Vrabec (9,5 ze 17), v krajském přeboru žen 1. z 10 Křivánková (8,5 asi z 9), 5. Votápková (4,5) a 9. Hudcová (2,5), v hlavním turnaji A 12. z 12 Pelikán (1,5 z 11), v hlavním turnaji B 6. z 12 Zajíček (6 z 11) a 9. Křivánková (3,5), v hlavním turnaji C 2. z 10 Sajdl (5,5 asi z 9) a 7. Vopařil (3,5) a v hlavním turnaji D 2. z 10 Kratochvíl (6 asi z 9) a 4. Kalík (5,5). V Durasově memoriálu byl 3. ze 4 Středočeský kraj (8 z 15), za který hrál Vrabec. [550

18.–27. července v polofinále Přeboru ČSSR dorostenců ve Vrbně pod Pradědem skončil ve skupině B 4. z 10 Neckář (5,5 z 9).551

3.–9. srpna v krajském přeboru žáků ve Voticích skončili ve skupině A 1. z 10 Vrabec (7,5 z 9), 4. Votápková (5,5), 5. Fabián (5), 7. Horyna (4)552 a ve skupině C 1. z 12 Hudcová (10,5 z 11) a 3. Kubičková (8).553

Žákovské družstvo v sestavě Vrabec, V. Fabián, Horyna, A. Fabián a Votápková „získalo s převahou titul krajského přeborníka žákovských družstev“.554

Krajským přeborníkem žáků v bleskové hře se stal Miloš Vrabec.555

11. září se konalo utkání Prahy proti deseti krajským družstvům v pražských Vinohradech. Středočeský kraj prohrál 4:6 a hrály se také partie Vrabec–Pakosta 0:1 a Veselá–Křivánková ½.556

18.–19. září během zájezdu Lipska do Českého Brodu v odvetném zápase „zvítězil ve dvoukolovém utkání znovu Slavoj Č. Brod v poměru 14:10 (6:6). Za Č. Brod získali po 2 bodech Vrabec, Neckář, Bejšovec, Votápková a Hudcová, Ledeč 1½, V. Fabian a Franěk po 1 a Chybný ½. Za PH Leipzig skórovali Toschner, Hochgräfe a Wöllner po 2, Förster 1½, Voss a Brauner po 1 a Winkler ½. Hrálo se v pěkném sále hotelu Sport za velkého zájmu místních šachistů. Účastníci byli přijati v Domě osvěty funkcionáři MěNV a absolvovali prohlídku Prahy. (…) O pěkný úspěch mladých českobrodských šachistů se zasloužili nejen oni sami, ale i jejich trenéři ss. Pelikán a Zajíček.“557 Účastníci z Lipska byli ubytovaní v rodinách, všichni se zapsali do pamětní knihy Městského národního výboru, z utkání pořídila záběry Československá televize a o utkání byl natočen krátký film.558

3. října v krajském přeboru družstev v bleskovém šachu ve Kbelích skončil 5. z 11 Český Brod A (13 asi z 20) a děleně 7. Český Brod B (6).559

6.–8. října se zájezdu do Fürstenwalde v NDR zúčastnili Vrabec, Neckář, Zajíček, Pelikán, Křivánková, Kalík, Kratochvíl, Vopařil a několik hostů. Zápas skončil výhrou 8:4 a bleskové utkání v omezeném rozsahu výhrou 25:15.560

Mnozí členové úspěšně vykonali rozhodcovské a trenérské zkoušky.561

Ve vánočním kontrolním turnaji v Klášterci nad Orlicí (Čihák) se umístili v dorostencích děleně 1. z 10 Neckář (6,5 asi z 9) a děleně 3. Vrabec (6) a v ženách a dorostenkách děleně 1. z 10 Křivánková (7,5 asi z 9).562 Měla hrát i Votápková, ale „musela pro nemoc odříci“.563 „S výjimkou českobrodských šachistů však hráli všichni dorostenci uspěchaně až zbrkle, což se také nepříznivě projevilo v hodnotě partií.“564

Krajský přebor v korespondenčním šachu vyhrál Vondráček.565

Stálé řešitelské soutěže se zúčastnili Neckář a Vrabec. Neckář v pořadí po čísle 4/1965 dosáhl 500 bodů a získal knižní prémii.566 Jednou se ve výsledcích objevil též Zajíček.567 V řešitelské soutěži taktických obratů za IV. čtvrtletí 1965 byl Kalík děleně 5. (6; ztráta 5 na vítěze).568

1966

Krajský přebor I. třídy B 1965/1966:569

1 2 3 4 5 6 B. Sk.
1. Dražice 7 6 5 9 30 : 20
2. Kutná Hora 3 5 8 7 29 : 21
3. Český Brod 4 5 5 5 9 5 28 : 22
4. Brandýs n. L. 5 5 7 4 25 : 25
5. Nymburk 2 5 4 21,5 : 27,5
6. Vráž 1 3 1 15,5 : 33,5

Zápas s Kutnou Horou družstvo hrálo v sestavě Vrabec, Neckář, Vondráček, Kopecký, Zajíček, Bureš, Sajdl, Pelikán, Kalík, Votápková.570

Krajský přebor II. třídy B 1965/1966:571

1 2 3 4 5 B. Sk.
1. Pleš B 4 7 7 20,5 : 11,5
2. Kutná Hora 4 4 4 18 : 13
3. Český Brod 3 4 16,5 : 14,5
4. Brandýs n. L. 4 3 14,5 : 17,5
5. Nymburk 1 ½ 4 2 8,5 : 21,5

Zápas s Kutnou Horou družstvo hrálo v sestavě Pelikán, Drábek, Kalík, Korec, Křivánková, Vopařil, Fabián, Votápková572 a zápas s Pečkami v sestavě Pelikán, Drábek, Kalík, Korec, Křivánková, Vopařil, Ledeč, Hudcová. „V Č. Brodě je velká a známá líheň šachové mládeže a náš dřívější rival v I. třídě se drží již několik let stále na výši. Již několik let tam velmi dobře působí s. prof. Pelikán na 12letce, takže o budoucnost mají v Č. Brodě stále postaráno. Pro Pečky toto zůstává stále snem.“573

V krajském přeboru ženských družstev byl 1. Český Brod a 3. Český Brod B.574

12. dubna Český Brod prohrál zápas s Ústředním domem pionýrů a mládeže Julia Fučíka 4,5:5,5, za Český Brod hrál mj. Hůlovec.575

9. května šachisté z Frankfurtska nad Odrou v rámci jejich zájezdu do Českého Brodu remizovali 6,5:6,5 s Českým Brodem v sestavě Neckář, Vrabec, Zajíček, Korec, Kratochvíl, Kalík, Křivánková, Vopařil a několik hostů. Bleskové utkání vyhrál Český Brod 54:27, v sestavě byli Neckář, Vrabec, Kopecký, Korec a několik hostů. Pelikán a Zajíček „věnovali hostům novou vlajku šachového oddílu TJ Slavoj Český Brod, která byla vytvořena ve spolupráci s MěstNV v Českém Brodě“.576

Začátkem července Český Brod v sestavě A. Fabián, Žížala, Hrubý, Ledeč, Chybný, Eisner, Jedelský, Bejšovec, Tichý, Batela, Kmochová a Kubičková jel na zájezd do Lipska577 a vyhrál 12,5:11,5.578 „V roce 1966 na velkém stadionu v Lipsku pro 100 000 lidí hrálo Německo zrovna proti Chile, a tenkrát nás tam vzali. Na stadionu jsme byli na obědě a viděli jsme, že poblíž obědvali fotbalisté z Chile, a to byl pro nás zážitek. (…) V rámci programu, který pro nás připravili, měla být simultánka s německým mistrem. Zrovna se hrálo fotbalové derby Lokomotiva Lipsko s někým, jako u nás Sparta–Slavia. Někteří z nás jsme místo simultánky raději chtěli na fotbal. Možná, že jsem byl iniciátor toho, že jsem řekl, že rychle prohrajeme. Asi čtyři jsme rychle prohráli. To byla úplná klukovina. Samozřejmě asi na nás byli naštvaní, že jsme jim zkazili simultánku, že jsme chtěli jít na fotbal. Nakonec jsme stejně nešli. (…) Ne, že by nás [pan Pelikán] pochválil, ale že by nám nějak vynadal, to ne.“579

9.–16. dubna se v krajském přeboru dorostenců v Českém Brodě umístili 1. z 12 Neckář (9 z 11), 7. Vrabec (6), 10. Franěk (2,5) a 11. V. Fabián (1,5).580

V krajském přeboru dorostenek skončily 2. z 11 Votápková (8,5 asi z 10), děleně 3. Hudcová (7,5), 6. Kmochová a Kubičková (obě 5), 9. Markovská (2,5), 10. Mathonová (1) a 11. Poupová (0,5).581

V Českém Brodě se hrál finálový zápas o vítěze krajského přeboru I. třídy.582

4.–5. června v Zaječicích dopadl 1. ze 30 Český Brod A v sestavě Franěk, Žížala, Ledeč, A. Fabián, Hrubý, Chybný, Kmochová (trenér Pelikán), 8. Český Brod B v sestavě Bejšovec, Hušek, Eisner, Jedelský, Batela, Tichý, Prokeš, Kubičková (trenéři Eisner, Hůlovec) a 24. Český Brod C v sestavě Bretšnajdr, Kundrum, Huňka, Kliment, Šindler, Pokorný, Vorlíček, Markovská (trenéři Zajíček, Kalík).583 Druhou šachovnici vyhrál děleně Žížala, třetí děleně Ledeč a Eisner, pátou děleně Batela a šestou děleně Chybný. V jedné ze simultánek zvítězila Kmochová.584 „Obětavá práce českobrodských funkcionářů v čele s prof. Pelikánem se tedy může pochlubit novým úspěchem.“585

5. června v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) v Pečkách ve finále skončili 1. z 12 Neckář (8,5 z 11), 6. Křivánková (5,5) a 8. Vrabec (5).586

1.–15. června ve skupině D polofinále Přeboru armády v Praze dopadl 7. ze 13 Zajíček (5 asi z 12).587

9.–24. července na sjezdu v Příbrami skončili v krajském přeboru děleně 6. ze 13 Vrabec (6,5 z 12), v krajském přeboru žen 2. z 10 Křivánková (8 asi z 9), 4. Votápková (6), 6. Hudcová (4), 9. Kmochová (1) a 10. Markovská (0,5), v hlavním turnaji B děleně 3. z 10 Křivánková (5,5 asi z 9), 7. Kalík (3), děleně 8. Kratochvíl (2,5), v hlavním turnaji C děleně 5. z 10 Vopařil a Pelikán (4 z 9), 10. Kalík (1,5), v hlavním turnaji D děleně 4. z 10 Kratochvíl (5 z 9), v krajském přeboru II. třídy děleně 5. z 10 Hudcová (4 z 9) a ve finálové skupině Velké ceny v bleskové hře 5. z 12 Vrabec (7 asi z 11) a 9. Křivánková (4,5).588

23. července – 2. srpna ve skupině B polofinále Přeboru ČSSR dorostu ve Vrbně pod Pradědem skončil 2. z 9 Neckář (6 z 8) a postoupil do finále.589

3.–14. srpna proběhlo ve Vrbně pod Pradědem finále Přeboru ČSSR dorostenců:590

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. SB
1. Lanč ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 1 1 10
2. Hloušek ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 1
3. Votruba 0 ½ 0 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 0 1
4. Prandstetter ½ ½ 1 0 ½ 1 1 0 0 ½ 1 ½ 1
5. Hlaváček ½ 0 0 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 7 39¾
6. Neckář 0 ½ 0 ½ ½ 1 0 0 ½ 1 1 1 1 7 38¼
7. Babula ½ 0 ½ 0 ½ 0 ½ 1 ½ 1 1 1 0 39¼
8. Králíček 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 36¾
9. Pilař 0 0 ½ 1 ½ 1 0 ½ ½ ½ 0 ½ 1 6
10. Jedlička ½ 0 0 1 ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 0 35¼
11. Zedek ½ ½ 0 ½ ½ 0 0 0 ½ 1 0 1 1 31½
12. Altman 0 ½ 0 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1 30
13. Kupka 0 0 1 ½ 0 0 0 ½ ½ 0 0 ½ ½
14. Vokoun 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 ½

2.–13. srpna proběhlo v Karlově u Malé Morávky finále Přeboru ČSSR dorostenek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B. SB
1. Davidová 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 ½ 1 1 10 60
2. Vokřálová 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50
3. Votápková 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43¾
4. Hojdarová 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43¾
5. Klossová 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
6. Němečková 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7
7. Krajská ½ 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
8. Kopáčová 1 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 1 1 4 17½
9. Erghová 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 12
10. Gilanová 0 0 0 0 0 0 1 ½ 0 ½ ½ 1
11. Šmolíková ½ 0 0 0 0 0 1 ½ 0 ½ 0 0 14¼
12. Pospíšilová 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ 1 0
13. Lakyová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

„Překvapením je třetí a čtvrté místo Dany V o t á p k o v é ze Slavoje Český Brod. Nemá stejné podmínky jako první vítězky, ale má vlastnosti, z nichž rostou mistři. Soustředěnost, píle a cit pro pozici. Hraje někdy poněkud zbytečně rychle, přitom se však nedopouští hrubých chyb a její výsledek je plně zaslouženým úspěchem. Mívá však respekt před silnějšími soupeřkami, a to ubírá výkonu. O jejím třetím místě rozhodl podle hracího řádu los.“591

15. srpna krajský přebor žákovských družstev v Praze vyhrál Český Brod v sestavě Žížala, Hrubý, Ledeč, Chybný, Kubičková.592

15.–21. srpna ve skupině C krajského přeboru žáků byl děleně 8. z 10 Vostruha (2,5 z 9).593

Koncem srpna se zájezdu Kutné Hory do Schwedtu v NDR zúčastnili také Pelikán (s manželkou), Zajíček, Neckář a Vrabec a pomohli k výhře Kutné Hory nad BSG Rotation Schwedt 6,5:4,5. V bleskovém turnaji družstev Neckář a Vrabec (6,5 z 8) pomohli k výhře Kutné Hory A (26,5 z 32) mezi 9 družstvy.594

24.–25. září v domácím zápase s Lipskem Český Brod remizoval 12:12 v sestavě Žížala, Fabián, Hrubý, Ledeč, Chybný, Batela, Bejšovec, Eisner, Jedelský, Tichý, Kmochová a Kubičková.595

2. října v krajském přeboru družstev v bleskovém šachu ve Kbelích skončil 5. z 11 Český Brod A (10 asi z 20) v sestavě Neckář (5 asi z 10), Vrabec (6), Křivánková (6), Vondráček (5,5), Zajíček (7), Pelikán (5,5) a 9. Český Brod B (6) v sestavě Kalík (3), Hladík (4), Řezníček (asi host, 6), Vopařil (3,5), Ledeč (3), Kubičková (4). „Jediným odměněným naším hráčem byl Jaroslav Zajíček, který získal 2.místo na 5.šachovnici a dostal jako odměnu knihu.“596 Družstvo Kutné Hory přijelo pozdě a nestihlo první dvě kola. „Kbely B byly ochotny s námi hrát, ale béčko Českého Brodu nikoliv (a to na striktní příkaz s. Zajíčka). A forma jeho odmítnutí byla zarážející – snad jsme si to od něho ani nezasloužili…“597

9. října Hans-Jürgen Hochgräfe v Českém Brodě sehrál simultánku proti 17 žákům a dorostencům s výsledkem 14,5:2,5 (+ Batela, = Pecák, Bejšovec, Kubičková).598

V Českém Brodě proběhl turnaj vítězů hlavních turnajů ze sjezdu o postup do oblastního přeboru.599

25. prosince – 4. ledna v kontrolních turnajích v Klášterci nad Orlicí (Čihák) skončili v dorostencích 1. z 16 Neckář (6,5 z 9) a 8. Vrabec (5). a v turnaji žen a dorostenek 4. z 10 Křivánková (4,5 z 9) a 8. Votápková (4). „Lubomír Neckář zvítězil v soutěži naprosto zaslouženě, neboť převyšoval další vyrovnané pole osmi závodníků lepším bojovým pojetím a plánovitostí vedení boje. Při soustavné přípravě, která je samozřejmě nutná i u všech ostatních, jistě získá Neckář ještě vyšší šachovou kvalifikaci. (…) Více se však čekalo od Štěpánky Vokřálové a Marie Křivánkové, u druhé se však zřejmě projevila delší přestávka v herní činnosti.“600

Stálé řešitelské soutěže taktických obratů se zúčastnili Vrabec, Jedelský a V. Novák.601 Stálé řešitelské soutěže úloh a studií se zúčastnil Neckář.602

1967

Krajský přebor I. třídy 1966/1967:603

1 2 3 4 5 6 B. Sk.
1. Český Brod 5 10 31 : 19
2. Kutná Hora 8 6 6 8 29 : 21
3. Brandýs n. L. 5 2 5 4 4 24,5 : 24,5
4. Cholupice 4 5 5 4 24 : 26
5. SEŠ Ml. Boleslav 5 3 22 : 27
6. Nymburk 4 5 1 18,5 : 31,5

Zápas s Kutnou Horou družstvo hrálo v sestavě Vondráček, Neckář, Vrabec, Bernath, Kopecký, Zajíček, Pelikán, Křivánková, Kalík, Votápková.604

Oldřich Kopecký „byla figurka. Pamatuji, že jak profesor, tak i Zajíček s ním měli plné ruce práce. Nejméně hodinu před odjezdem vlaku, když nějak jeli na utkání, byli už u něj a snažili se ho donutit k odchodu na vlak. V té době měl totiž nejvíce práce s venčením psa. Byl to však velice dobrý a nesmírně houževnatý hráč. Jak byla i sebemenší jiskřička naděje, tak se ji snažil využít a hrál až do konce.“605

„Tehdy se ještě při šachu mohlo kouřit. Vzpomínám, že tam [v Pekle hrál vášnivý kuřák Kopecký. Partie byly zahalené kouřem a pomalu jsi neviděl na šachovnici. Sice to nefoukal do obličeje, ale nad sebe, ale stejně. A občas kuřácký kašel.“606

Skupina B Oblastního přeboru (KP) II. třídy 1966/1967:607

1. Kralupy n. V.         6 (30,5)

2. Benešov                  4 (28,5)

3. Český Brod B         4 (28)

4. Kolín                      2 (22)

5. Ml. Bol.                  2 (21,5)

6. Pečky                      2 (19,5)

7. Kutná Hora B         1 (18)

Zápas s Kutnou Horou B družstvo vyhrálo 5:3 v sestavě Zajíček, Pelikán, Drábek, Kalík, Vopařil, Chybný, Neyburský, Křivánková. „Nelze nic vyčítat Markovi – v beznadějné remízové koncovce za stavu 3-4 riskl ztrátu věže, aby pronikl do soupeřova zázemí. Jeho soupeř však tuto ‚léčku‘ uviděl a tak bylo hned rozhodnuto.“ Tímto soupeřem byl Zdeněk Chybný.608 Zápas s Pečkami družstvo vyhrálo 7:1 v sestavě Zajíček, Pelikán, Křivánková, Drábek, Kalík, Vopařil, Chybný, Hudcová.609

27. srpna v 1. kole kvalifikační soutěže družstev o postup do Mistrovství ČSSR Český Brod vyřadil Spartak Ústí nad Labem v poměru 6:4. Vyhráli Vrabec, Polák, Bureš, Kalík a Křivánková a remizovali Neckář a Zajíček.610

10. září v 2. kole kvalifikační soutěže družstev o postup do Mistrovství ČSSR 10. září Český Brod prohrál se Slavojem Vyšehrad Praha 3,5:6,5. Vyhráli Neckář a Křivánková, remizovali Vrabec, Zajíček a Kalík.611

V lednu přátelský turnaj žákovských družstev v Českém Brodě vyhrál mezi 8 družstvy Český Brod I., ještě hrály další dvě družstva Českého Brodu. V Českém Brodě „žactvo dosahuje mimořádně pěkných výsledků /jejich nejlepší žáci byli již i na zahraničních zájezdech a vlastní sbírku mnoha cen/.“612

19.–20. ledna v okresním přeboru žáků pětičlenných družstev hrála čtyři družstva 1. ZDŠ, čtyři družstva 3. ZDŠ a dvě družstva „Šach Český Brod“.613

19.–20. ledna v okresním přeboru žáků skončili 1. z 10 Chybný a Eisner (oba 7,5 z 10), 3. Batela (6,5), 4. Tichý (6), 5. Hušek (5), 6. Bejšovec (4,5), 8. Huňka (2,5), 9. Vostruha (1,5) a 10. Kundrum (1). „Chybný a Eisner sehrají ještě 2 partie o titul okresního přeborníka žáků 1967.“614

4. února Český Brod remizoval s Ústředním domem pionýrů a mládeže Julia Fučíka 6:6, za Český Brod hrál mj. Bernard.615

3. března se v Českém Brodě hrál okresní přebor dorostenců a dorostenek a 29 účastníků z asi 50 bylo domácích.616

„Poslední přebor ženských družstev Středočeského kraje uspořádal Slavoj Český Brod pod vzorným vedením J. Pelikána. Celkový výsledek: 1. Slavoj Č. Brod A 3 (skóre 10), 2. OB Cholupice 1½ (5½), 3. Slávia Komenský Pleš 1 (5½) a 4. Slavoj Č. Brod B ½ (3). Vítězné družstvo nastoupilo v sestavě Křivánková, Votápková, Hudcová a Kubičková. Na první šachovnici měly nejlepší výsledek Klossová a Křivánková po 2½ bodu.“617

V oblastním přeboru dorostenek ve Voticích skončily 1. z 8 Votápková (7 asi ze 7), 2. Hudcová (5), 6. Kubičková (2,5) a 7. Mathonová (1).618 „Vyhrála jsem ho, ale bez účasti hlavní favoritky Štěpánky Vokřálové. Tak jsme pak hrály rozstřel – 2 partie o postup na Mistrovství republiky dorostenek. První v Americe u Votic v den, kdy právě tam končil r. 1967 pochod Praha–Prčice, kterému vévodil chodec Puci. A řečnil v naší hrací místnosti tak dobře, že jsem tuto partii nad Štěpánkou vyhrála. To byla moje první a poslední výhra nad ní. Druhou partii, hranou v Brodě v bytě prof. Pelikána jsem už prohrála, ale na Mistrovství ČSSR dorostenek, konaném v Českém Brodě, jsem hrála. Zahrála si ho poprvé i Jitka Hudcová-Žatečková.“619

25. března – 1. dubna se v oblastním přeboru dorostenců v Českém Brodě umístili 1. z 10 Vrabec (7 z 9), 5. Neckář (5) a 9. Hůlovec (2).620

29. března – 17. dubna proběhlo finále Mistrovství ČSSR žen v Harrachově:621

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 B. SB
1. Malypetrová 1 1 ½ ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 13½
2. Chalupová 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 0 ½ 1 1 1 1 1 11½ 75¾
3. Eretová 0 ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 1 11½ 73¾
4. Veselá ½ 0 0 ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 10½ 66
5. Vokřálová ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 1 10½ 65¼
6. Křivánková 0 0 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10½ 57¾
7. Suchá 0 0 ½ 0 1 0 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 9
8. Šedivá ½ 0 ½ ½ ½ 0 0 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½
9. Brázdová 0 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 6
10. Vestfálová 0 1 0 0 0 0 ½ 0 ½ 0 1 ½ ½ 1 ½ 34
11. Macháčková 0 ½ 0 ½ 0 0 0 ½ ½ 1 ½ 0 ½ ½ 1 31½
12. Kindernayová 0 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 ½ 1 1 1 ½ 28½
13. Černá 0 0 ½ ½ 0 0 0 0 0 ½ 1 0 1 0 ½ 4 23¼
14. Rejnková 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 0 1 1 4 16¾
15. Müllerová 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 0 1 0 1 3
16. Tarasevičová 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 2

„Křivánková neuspěla proti prvním čtyřem, vynahradila si to však stoprocentním výsledkem proti těm účastnicím, které se umístily za ní.“622

27.–28. května v Zaječicích skončil 6. z 32 Český Brod A v sestavě Chybný, Fiala, Eisner, Batela, Hušek, Jedelský, Kubičková (trenér Pelikán) a 8. Český Brod B v sestavě Bejšovec, Kišari, Krupička, Bretšn., Huňka, Vostruha, Kundrum, Mathonová (trenér Kalík). [623 „A ve třetím kole došlo k největšímu překvapení, když trojnásobný vítěz soutěže Slavoj Český Brod prohrál s Rýmařovem.“624

1.–15. června ve skupině B polofinále Přeboru armády v Praze Dejvicích skončil 5. ze 14 Zajíček (8,5 asi ze 13).625

22.–30. července v polofinále Přeboru ČSSR dorostenců v Žilině skončili ve skupině A Vrabec 3. z 10 (5,5 asi z 9) a ve skupině D Neckář děleně 1. z 10 (6,5 z 9). Oba postoupili do finále.626

1.–13. srpna proběhlo finále Přeboru ČSSR dorostenců v Žilině:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B. SB
1. Babula ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 9
2. Hlaváček ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ 1 8
3. Neckář ½ ½ ½ ½ 0 1 ½ ½ ½ 1 1* 1 40¾
4. Česal 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ 40½
5. Hausner ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ 1 1 1 ½ 1 7
6. Karlík ½ ½ 1 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 6 37
7. Skoba ½ 0 0 0 1 ½ 0 1 ½ 1 1 ½ 6 32
8. Jedlička 0 0 ½ ½ ½ 1 1 ½ 0 0 ½ 1 30½
9. Vrabec ½ ½ ½ 0 0 ½ 0 ½ 1 ½ ½ 1 30
10. Korostenski 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 0 1 ½ 0 5
11. Meduna 0 ½ 0 0 0 ½ 0 1 ½ 0 1* 0
12. Altman 0 ½ 0* 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 0* ½
13. Petřík 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 1 0 ½ 3

„Hlaváček hrál rovněž velmi pevně a spolu s Neckářem, kterého teprve porážka s Karlíkem v 11. utkání odsunula z boje o 1. místo, potvrdil, že ve Středočeském kraji hrají mladí dobrý, solidní šach. (…) A tito Moravané jsou zřejmě posledními spokojenými finalisty, což již nelze říci o skupině nevítězů. Jedličkovi se nevydařil závěr (1½ ze 6), Vrabcovi zase pro změnu start (2½ ze 6).“627

31. července – 13. srpna v Českém Brodě proběhlo finále Přeboru ČSSR dorostenek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. SB
1. Davidová ½ 1 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
2. Hojdarová ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 0 10½ 59¼
3. Vokřálová 0 ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10½ 54¾
4. Klossová 1 ½ 1 ½ 1 1 1 0 1 ½ ½ ½ 0
5. Krajská ½ 0 0 ½ 1 ½ 1 1 1 ½ ½ 1 0
6. Votápková 0 ½ 0 0 1 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 0 7
7. Pospíšilová 0 0 0 0 ½ 0 1 1 1 ½ 1 0 0 6 26¼
8. Peťovská 0 0 0 0 0 ½ 0 1 ½ 1 1 1 0 6 23¼
9. Cyhelská 0 0 0 1 0 0 0 0 ½ 1 1 1 1
10. Daňková 0 ½ 0 0 0 0 0 ½ ½ 1 1 0 1
11. Poľanová 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 0 0 ½ ½ 1 4 19½
12. Hudcová 0 0 0 ½ ½ ½ 0 0 0 0 ½ 1 1 4 18½
13. Bräuerová 0 0 0 ½ 0 0 1 0 0 1 ½ 0 1 4 17¼
14. Kotzmannová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

„Je to město s pozoruhodnou tradicí vyvinutého dorosteneckého šachu. Mladí reprezentanti tohoto města se již několikráte velmi dobře uplatnili v celostátních i mezinárodních mládežnických soutěžích – je to především zásluha agilního š. o. Slavoje Český Brod a vedoucích pracovníků s mládeží, ss. prof. Pelikána a Zajíčka, kteří byli též hlavními organizátory i tohoto finále dorostenek. Spolu s rozhodčím s. dr. Drábkem z Benešova zajistili bezvadný průběh celé soutěže a dokázali překonat mnoho překážek. Odměnou jim byla spokojenost všech účastnic a dobré vzpomínky, které hráčky z Českého Brodu odvážely domů.“628

4. června v turnaji žákovských družstev v Pečkách dopadl 1. z 5 Český Brod (4 ze 4) a 3. Český Brod B (1).629

11. června se v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) v Pečkách ve finále umístili 3. z 12 Neckář (8,5 z 11) a 8. Vrabec (4). Neckář se stal krajským přeborníkem v bleskové hře. Dále hráli Kalík a Křivánková. Turnaji byl za oblastní šachovou sekci přítomen Pelikán.630

1.–15. července se uspořádání sjezdu „po odřeknutí n. p. Fruta v Horních Počernicích, obětavě ujali činovníci Slavoje Český Brod.“ V oblastním přeboru skončil 2. z 16 Neckář (10,5 z 15) – „příjemné překvapení způsobil českobrodský dorostenec Neckář.“ Krajský přebor žen vyhrála mezi 8 účastnicemi Křivánková (6 asi ze 7), dále byly 3. Votápková (5), 4. Hudcová (3,5) a děleně 7. Kubičková (1,5). Dále se umístili v hlavním turnaji C 9. z 10 Pelikán (1 asi z 9), v hlavním turnaji D 1. z 10 Vrabec (7,5 asi z 9) a 7. Václav Kratochvíl (3,5), v hlavním turnaji E 4. z 10 Zajíček (5,5 z 9), v přeboru II. třídy ve skupině A 1. z 10 Vítězslav Holík (7 asi z 9), 3. Votápková (5,5), 8. Vavřich (3,5) a 9. Kubičková (2), ve skupině B 5. z 10 Hušek (5,5 asi z 9), 7. Hudcová (3) a 8. Tichý (2,5) a v přeboru III. třídy 3. Hušek (5,5 asi z 9) a 4. Eisner (4,5). „Ve velmi silně obsazeném turnaji (Velká cena v bleskové hře) zvítězil k všeobecnému překvapení dorostenec Slavoje Český Brod Luboš Neckář před mezinárodním mistrem Opočenským.“ V Durasově memoriálu byl 2. ze 4 Český Brod.631 „Turnaj byl prověrkou běžeckých schopností každého hráče (hrací sál v sokolovně – s vrzající podlahou, bydlení v Liblicích, obědy v cukrovaru, večeře v restauraci!) A to vše ve vedrech!“632 Český Brod doplněný o hráče jiných klubů porazil Amsterdam (juniory z Holandska) 9:4.633

2.–10. srpna v dorosteneckém turnaji v Českém Brodě skončili 7. z 11 Horyna, 8. V. Fabián, 9. Hušek (všichni 4 z 10) a 11. Hůlovec (2).634

19. srpna se odvetného utkání s BSG Rotation Schwedt v Kutné Hoře zúčastnili opět Pelikán, Zajíček, Neckář a Vrabec a pomohli k výhře 7,5:2,5. Dvoukolový bleskový turnaj vyhrál Český Brod (42,5 z 56) ve složení Neckář (11,5 ze 14), Vrabec (13,5), Zajíček (9) a Pelikán (8,5). Neckář a Vrabec vyhráli své šachovnice.635

Zápas s Lipskem v Českém Brodě prohrál Český Brod 11:13.636 V Lipsku dosáhl Český Brod 6 bodů.637

V říjnu měl proběhnout další zájezd do Lipska ve složení Jaroslav Pelikán (vedoucí zájezdu), Jaroslav Zajíček (trenér), Josef Šustek (ředitel OPDM Kolín), Dr. Jaromír Fiala (lékař) a žáci Chybný, Fiala, Batela, Hušek, Eisner, Tichý, Bretšnajdr, Svatoň, Vostruha, Kubičková, Poupová. Všichni hráči si s sebou museli vzít bílou košili, protože „k zápasu nastupujeme jednotně v bílé košili a s věžovým odznakem“.638

15. října v oblastním přeboru družstev v bleskovém šachu ve Kbelích skončil 3. z 10 Český Brod (12 z 18).639

28. října – 12. listopadu ve skupině D polofinále Mistrovství ČSSR v Harrachově dopadl 11. ze 14 Neckář (5,5 z 13).640

11. listopadu v turnaji žákovských družstev k 50. výročí VŘSR v Tatcích vyhrál mezi 7 týmy Český Brod A (35), 5. byl Český Brod B (14).641

25. prosince – 5. ledna kontrolní turnaj žen a dorostenek v Klášterci nad Orlicí (Čihák) mezi 8 účastnicemi vyhrála Křivánková (7 asi ze 7) „po pěkném a bojovném výkonu a dokázala, že stále patří mezi naše nejlepší šachistky.“642

Stálé řešitelské soutěže úloh a studií se zúčastnil Neckář643 a soutěže v řešení taktických obratů se zúčastnili Vrabec a Kalík.644 „Starosti nám však dělají někteří řešitelé (…Neckář…), kteří stagnují a dostávají se blízko limitní doby.“645

1968

Český Brod hrál Oblastní přebor I. třídy, ale pořadí neznáme. Zápas s Kutnou Horou hrálo družstvo v sestavě Neckář, Vrabec, Polák, Zajíček, Bureš, Vondráček, Pelikán, Kalík, Křivánková, Votápková. „Za přátelské pohody končí boj po 17. hodině – s naší velkou radostí a za zklamání soupeřů; je třeba ale kladně hodnotit to, že nám vedoucí soupeřova družstva upřímně blahopřáli! Toto sportovní gesto se nám líbilo a přátelům z Českého Brodu patří za to dík!! A ještě jedna perlička: náhradník soupeře – p. Sajdl – zapisoval do usmoleného notýsku varianty z probíhajících partií, ale na nás to morálně vůbec nepůsobilo… A soupeřům to nebylo také nic platné!“646

K 1. lednu nebo později v průběhu roku měli I. VT měli Bureš, Křivánková, Neckář, Pelikán, Vrabec a Zajíček (a taktéž Kalík a Polák).647

V Českém Brodě se konaly okresní přebory kolínského a nymburského okresu. „Všechny soutěže byly řízeny 5 pracovníky šachové sekce OV ČSTV Kolín: s. Jaroslavem Zajíčkem, Jaroslavem Pelikánem, Janem Kalíkem, Janem Horynou a Oldřichem Eisnerem.“ V soutěžích družstev skončily v okresním přeboru žákovských družstev 1. ze 4 1. ZDŠ Český Brod (6 ze 6), 2. 2. ZDŠ Český Brod (4) a 3. Slavoj Český Brod (2) (šachovnice vyhráli Fiala, Bretšnajdr, Bejšovec, Kubičková, Huňka a Poupová), v SHMP starších žákovských družstev 1. ze 6 1. ZDŠ Český Brod B (9 z 10) a 2. 1. ZDŠ Český Brod A (8), 4. 2. ZDŠ Český Brod A (4) a 5. 2. ZDŠ Český Brod B (2) (šachovnice vyhráli Kulhánek, Rohlíček, Píša, J. Prouza a Smutná) a v SHMP mladších žákovských družstev 1. z 10 1. ZDŠ Český Brod A (16 z 18), 5. 1. ZDŠ Český Brod B (11), 8. 2. ZDŠ Český Brod A (6) a 10. 1. ZDŠ Český Brod C (0) (šachovnice vyhráli M. Hor, Máčik, Wimmer a Bím). V soutěžích jednotlivců se umístili v okresním přeboru starších žáků v hlavní skupině 1. z 8 Fiala, 2. Chybný (oba 5 ze 7), děleně 3. Bejšovec a Bretšnajdr (oba 4,5), 6. Svatoň (3) a 7. Kišari (1,5), ve skupině B 1. ze 7 Krupička a 2. Huňka (oba 4,5 ze 7), 3. Vorlíček (3,5), 5. J. Hor (3), 7. Kundrum (0,5) a mimo soutěž 1. Kubičková (7), v okresním přeboru starších žákyň 1. z 10 Kubičková (9 z 9), 2. Poupová (8), 3. Mathonová (7), 4. Kišariová (5,5), 6. Smutná (4), 8. Charvátová (2,5), 9. Černá a 10. Hladíková (obě 1), v SHMP starších žáků v hlavní skupině 1. z 8 Kulhánek (6 z 8), 2. Píša (5,5), 4. Zeman, 5. Fialka, 6. Rohlíček (všichni 3,5), 7. Man (2) a mimo soutěž 1. Tichý (8), ve skupině B 1. z 8 Prouza (7 asi ze 7), 3. Rataj (5), 4. P. Kratochvíl (4) a děleně 5. Bednarik, Houžvička a Lexa (všichni 1,5), ve skupině C 1. ze 7 Kupec (5 asi z 6), 2. Matys (4,5), 3. J. Kratochvíl (4), 4. Stanke (3,5), 5. Kučera (3) a děleně 6. Jedelský a Novotný (oba 0,5), v SHMP mladších žáků v hlavní skupině 1. z 8 Bím (6 ze 7), 2. Hor, 3. Vorlíček (5,5), 4. G. Máčik (4), 5. Wimmer a 6. Šenkýř (oba 2), ve skupině B 2. z 8 Němec (5,5 asi ze 7), 7. Šmíd (1) a 8. Pokorný (0), ve skupině C 2. z 11 Šemrinec (8 asi z 10), 3. Mukařovský, 4. Jelínek (oba 7), 5. Koubek (6,5), 6. Baumruk (5), 7. Šedivý (4), 8. Hubka (3), 9. Koubek (2,5), 10. Fokt (1,5) a 11. Ryšlink (1) a v okresním přeboru mladších žákyň 5. z 16 Bursová (11 z 15), 8. H. Chládková (8), 9. A. Chládková, 10. Jeřábková (obě 7,5), 11. Johnová (6,5), 12. Horáková (4,5), 13. Dmejchalová (4), 14. Kubecová (2), 15. Beranová (1,5) a 16. Jánská (0). Hráči mají oddíl nejčastěji uváděný 1. ZDŠ Český Brod, příp. 2. ZDŠ Český Brod a několikrát i Slavoj Český Brod. „Českobrodští si stále udržují vedoucí postavení mezi starším žactvem.“648

V meziokresním zápase s okresem Nymburk hrál okres Kolín v sestavě Vrabec, Neckář, Polák, Zajíček, Vondráček, Kalík, Pelikán, Vopařil, Sajdl, Neyburský, Holík, Votápková, Kubičková, Vlk (jediný nečeskobrodský hráč, z Kolína), Hušek, Hůlovec, Bejšovec, Josef Jedelský, František Jedelský, Píša a celkově vyhrál 13,5:6,5.649 V dalším meziokresním zápase s okresem Nymburk hrál okres Kolín v sestavě Polák, Vrabec, Vrba, Zajíček, Kalík, Pelikán, Vlk, Vopařil, Václavík, Filous, Sajdl, Eisner st., Eisner ml., Janík, Frolík, Kubičková a celkově vyhrál 9:7.650

10. února v dohrávce rozhlasové simultánky Vlastimila Horta proti žákovským a dorosteneckým kolektivům v Praze Český Brod prohrál. Předtím 3.–20. prosince proběhlo prvních 27 tahů. Celkem simultánka skončila výsledkem +15, =4, -1.651 Telefonování tahů měl na starosti Vratislav Tichý, údajně se radil s Lubomírem Neckářem. Na dohrávání do Prahy jel kromě něj ještě Zdeněk Chybný a Jaroslav Pelikán. „Hráli jsme v rozhlasovém studiu, byl tam reportér, asi Miroslav Holman, dohrálo se to a poté byla beseda s Hortem. Pamatuji si, že když jsme hráli dva, bylo to horší, než kdyby hrál jeden. Dohadovali jsme se, který tah udělat. Jednou jsem přemluvil já jeho, abych udělal tah, jednou on mě. Takže jsme samozřejmě prohráli. Pamatuji si, že Vlastimil Hort říkal: ,Pokud jste to hráli sami, tak to bylo dobrý.‘“652

16.–17. února v okresním přeboru dorostenců v Českém Brodě dopadli 3. z 6 Batela (3 z 5), 4. Josef Jedelský (2) a 6. Bretšnajdr (0) a ve vedlejší soutěži 2. z 11 Hor (7 z 10), 5. Kulhánek (5,5), 8. Vorlíček (5), 10. Růžička (2) a 11. Lexa (1,5).653 „Současně s tímto turnajem se hrál v Českém Brodě kvalifikační turnaj žáků pro nominaci družstva k mezinárodnímu utkání.“ V něm skončili děleně 7. z 12 Vostruha (2 ze 4) a 12. Svatoň (0,5).654

18.–24. března v oblastních přeborech v Českém Brodě skončili v dorostencích 1. z 12 Vrabec (9,5 z 11), 2. Neckář (9), 8. Horyna (5,5) a v dorostenkách 1. z 8 Votápková (6,5 ze 7) (díky výhře obou partií užšího zápasu s druhou v pořadí, „neboť obě měly nejenom stejný počet bodů, ale i stejné hodnocení SB“), 3. Hudcová (4,5), 5. Kubičková (3), 8. Tylová (0). Ředitelem byl Jaroslav Pelikán. „Uspořádání jako obvykle vzorné (nelze ani jinak u podniků vedených profesorem Pelikánem). O tom, jakou péči věnuje Slavoj Český Brod mládeži, svědčí i počet účastníků z této jednoty i prvá místa jejích členů.“655

Sekretářem komise mládeže (pravděpodobně celostátní) byl Jaroslav Pelikán.656

26.–29. dubna v mezinárodním čtyřutkání žákovských družstev v Ostravě vyhrál Český Brod.657

19. a 26. května se v Českém Brodě konala finálová utkání oblastního přeboru I. a II. třídy.658

1.–2. června v Zaječicích skončil 1. z 32 Český Brod A v sestavě Fiala, Chybný, Kohout, Tichý, Eisner, Bejšovec, Kubičková (trenér Pelikán) a 8. Český Brod B.659

2. června na žákovském turnaji mladších šachistů v Pečkách skončil 2. ze 7 Český Brod A (5 ze 6) a 7. Český Brod B (1).660

1.–18. června se ve skupině C polofinále Přeboru armády v Českých Budějovicích umístil 6. z 12 Zajíček (6 asi z 11).661

29. června – 12. července ve výcvikovém táboru mládeže v Harrachově byla v kontrolním turnaji děleně 6. z 25 Kubičková (7 z 12).662

29. června – 14. července na sjezdu v Kutné Hoře předběžnou skupinu A vyhrál mezi 6 hráči Polák (4,5 z 5) a v předběžné skupině C skončil 3. ze 6 Vrabec (3 z 5).663 V oblastním přeboru byli v jednotlivcích 1. z 12 Polák (přestoupil do Českého Brodu; 7,5 z 12), děleně 6. Neckář a Vrabec (6) a v ženách 1. z 8 Křivánková (5,5 ze 7) a 4. Hudcová (4). „Událostí ženského přeboru byla účast rakouské kandidátky mistryně paní Hausnerové z Vídně. Ve světle této účasti nutno pokládat za úspěšné (…) prvé místo staronové přebornice Marie Křivánkové“ V bleskovém turnaji ve finále A byl děleně 3. z 14 Neckář (9,5 z 13).664 V hlavních turnajích byli v turnaji A 1. z 10 Kalík (8 z 9), v turnaji C děleně 4. z 10 Křivánková (5 z 9), v turnaji D děleně 6. z 10 Hudcová a Kalík (3,5 z 9), v turnaji E děleně 4. z 10 Pelikán (4,5 z 9) a v turnaji F 10. z 10 Vopařil (2,5 z 9).665 V řešitelské soutěži skončil 2. Polák.666

27. července – 3. srpna se v polofinále Přeboru ČSSR dorostenců v Českém Brodě umístili ve skupině B 4. z 10 Neckář (6 z 9) a ve skupině D 5. z 10 Vrabec (6 z 9). Postupovali první tři.667

4.–18. srpna proběhlo finále Přeboru ČSSR dorostenců v Českém Brodě:668

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. SB
1. Neckář 1 0 ½ 0 1 1 1 1 ½ ½ 1 1 1
2. Achimský 0 ½ ½ 1 1 0 1 1 ½ ½ 1 1 1 9
3. Sejkora 1 ½ 0 ½ 1 ½ 0 0 1 1 1 1 1
4. Nemec ½ ½ 1 ½ ½ ½ 0 1 ½ 1 ½ ½ 1 8 49
5. Babula 1 0 ½ ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 8 46½
6. Dobrovolský 0 0 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1 0 1 1 1
7. Hausner 0 1 ½ ½ ½ ½ 0 1 0 1 0 1 1 7 42
8. Janák 0 0 1 1 ½ 0 1 0 ½ 1 ½ ½ 1 7 41
9. Meduna 0 0 1 0 0 ½ 0 1 1 0 1 1 1
10. Pick ½ ½ 0 ½ ½ 0 1 ½ 0 ½ 0 ½ ½ 5 33
11. Karlík ½ ½ 0 0 0 1 0 0 1 ½ 0 1 ½ 5 30¼
12. Malík 0 0 0 ½ ½ 0 1 ½ 0 1 1 0 0
13. Vyhnálek 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ 0 ½ 0 1 1 3
14. Matějka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 1 0 2

Neckář původně postoupit neměl, ale „za omluvivšího se (z důvodu zájezdu do ciziny, kterážto okolnost, ač známá, nebyla pořadatelstvu včas ohlášena) Szitkeye nastoupil do finále jako náhradník budoucí vítěz(!) Lubomír Neckář.“ Jeho vítězství pak bylo hodnoceno jako „plně zasloužené“. „V této zprávě bych chtěl konstatovat, že jak ubytování, tak i stravování dorostenců bylo zajištěno velice dobře: účastníci bydleli v zemědělské škole v nedalekých Liblicích a asi půlhodinová docházka do hrací místnosti v českobrodské sokolovně byla mladým a zdravým lidem jen na prospěch.“

Při jednom z těchto turnajů se přihodilo, že manželka Jana Kalíka vyháněla „pana Hausnera z ubytovny v domnění, že je to nějaký chuligán“.669

5.–18. srpna proběhlo finále Přeboru ČSSR dorostenek v Holešově:670

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. SB
1. Hojdarová 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 11½
2. Poľanová 0 ½ 0 ½ 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1
3. Krajská 0 ½ ½ 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 9 49
4. Bräuerová 0 1 ½ 1 0 ½ 1 0 1 1 1 1 1 9 48
5. Povondrová ½ ½ 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 40
6. Daňková 0 0 0 1 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 8 38
7. Cyhelská ½ 0 0 ½ 1 ½ 1 0 0 1 1 1 1
8. Votápková 0 0 1 0 1 0 0 1 1 ½ ½ 1 1 7
9. Vostatková 0 0 0 1 0 ½ 1 0 1 0 1 1 1
10. Erghová ½ 0 1 0 0 0 1 0 0 ½ 1 0 1 5
11. Lakyová 0 ½ 0 0 0 0 0 ½ 1 ½ ½ 1 0 4
12. Nováková 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ 1 1 3
13. Doškárová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ½ 5
14. Polevičová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ½ 4

18.–26. července se zájezdu Kutné Hory do NDR (Stralsund, Rostock, Rujána, plavba lodí) zúčastnili také Polák a Křivánková, kteří přispěli k úspěchům družstva. Součástí zájezdu byla i 200 km dlouhá okružní plavba lodí kolem Rujány, na níž někteří bojovali s mořskou nemocí. Křivánková dostala titul kandidát mořského vlka, Polák byl řadový člen.671

16. června v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) v Pečkách dopadli ve finálové skupině 3. z 12 Neckář (7 z 11) a 5. Vrabec (6,5) a ve skupině útěchy 12. z 12 Kalík (3 z 11). Dále hráli Křivánková a Pelikán.672

Český Brod pořádal mezinárodní dorostenecký turnaj („dobře připravený (zejména obětavostí prof. Pelikána, J. Kalíka a Jar. Zajíčka“), který se měl konat 20.–28. srpna. Ve čtyřech předběžných skupinách se umístili ve skupinách A 1. ze 6 Neckář (4), B 5. z 5 Hudcová (0,5), C 6. z 6 Votápková (1) a D 1. z 6 Vrabec (4,5) a 6. Eisner (1,5). Turnaj však kvůli okupaci nebyl dohrán. „Po 3 utkáních finálových skupin byl v čele skupiny I. českobrodský Vrabec se 2½ body a byl prohlášen vítězem turnaje.“673 „Cizinci měli velký strach. Pelikán je odvezl do Prahy a z Prahy jeli domů.“674

26. října turnaj mladších šachistů v Tatcích vyhrál mezi 8 družstvy Český Brod A (14 ze 14) a 5. byl Český Brod B (6).675 Nejlepšího výkonu na 6. šachovnici dosáhla Poupová.676

30. listopadu turnaj družstev v Českém Brodě vyhrál mezi 4 týmy Český Brod (18 z 21).677

1. prosince se v Českém Brodě hrál bleskový turnaj k 50. výročí Československa.678

V korespondenčním polofinále hrál Polák.679

V letech 1967–1968 v 10. přeboru ČSSR dorostu v korespondenční hře skončil 4. z 12 Neckář (8,5). „Ze zpětného pohledu velmi silná soutěž.“680

„Beneš z Vrátkova“ se (úspěšně) zúčastnil řešitelské soutěže Zemědělských novin.681 Byl to statkář, příliš se však o statek nestaral.682

1969

Oblastní přebor I. třídy B 1968/1969:683

1 2 3 4 5 6 B. Sk.
1. Český Brod 7 8 6 5 34 : 16
2. Zličín 3 7 8 3 28 : 22
3. Kutná Hora 3 6 3 27,5 : 22,5
4. Ak. Ml. Bol. 2 4 3 24,5 : 25,5
5. Brandýs n. L. 4 2 5 ½ 18 : 32
6. Pečky 5 ½ 18 : 32

Zápas s Kutnou Horou hrálo družstvo v sestavě Polák, Neckář, Vrabec, Kišari, Křivánková, Bureš, Vondráček, Zajíček, Kalík, Votápková684 a zápas s Pečkami v sestavě Polák, Neckář, Vrabec, Kišari, Křivánková, Bureš, Zajíček, Kalík, Pelikán, Votápková.685

Turnaj prvních dvou družstev z obou skupin:

1. Český Brod            3          19,5:10,5

2. Slavia Pleš              1,5       17:13

3. Doly Kladno           1          14:15

4. Zličín                      0,5       8,5:20,5686

7.–8. června v kvalifikační vylučovací soutěži o postup do Mistrovství ČSSR družstev Český Brod v prvním kole prohrál s družstvem Královopolské strojírny Brno 3:7. Za družstvo hráli mj. Zajíček, Neckář, Kišari, Vrabec, Votápková.687

Po této sezóně došlo ke změnám – počet hráčů v družstvech OP I. třídy byl zmenšen na osm688, vznikla 1. a 2. liga689 a byla zrušena povinná ženská šachovnice. „Příští soutěž o mistrovské body má se hrát o 8 hráčích, vzhledem k tomu, že se ve všech oddílech projevuje nedostatek žen ale i mužů.“690

28. prosince – 6. ledna v kontrolním turnaji vysokoškoláků a dorostenců v Klášterci nad Orlicí (Čihák) hraném švýcarským systémem na 11 kol skončili 5. z 26 Neckář (7 z 11) a 16. Vrabec (5,5). „K této dvojici (3. a 4. v pořadí, rovněž sedmibodoví) se v poslední chvíli přičlenil i nynější dorostenecký přeborník – dnes rovněž vysokoškolák – Lubomír Neckář. Měl slabší start a do čela se vypracoval takřka v poslední chvíli. O jeho pěkném umístění rozhodlo i vítězství v posledním utkání černými kameny nad Babulou, kde boj byl velmi dlouho vyrovnaný, a teprve po chybě v pěšcové koncovce padlo rozhodnutí.“691

V dopise Oldřicha Suchoradského (vedoucí šachového kroužku na základní škole ve Městci Králové) se objevuje zmínka, že mají družbu „se silným družstvem v Českém Brodě“.692

26. února byly Daně Votápkové, Miloši Vrabcovi a Jaroslavu Zajíčkovi uděleny diplomy – dík a uznání od TJ Slavoj Český Brod za úspěšnou sportovní činnost a vzornou reprezentaci jednoty v předchozím roce.693

1.–13. dubna v kontrolním turnaji vysokoškoláků (příprava na MS vysokoškolských družstev) v Klášterci nad Orlicí skončil 6. z 11 Neckář (5,5 z 10). „Neckář, nynější přeborník našeho dorostu, bojoval v turnaji velmi úporně, potřebuje však zlepšit svůj repertoár černými, odstranit špatné hospodaření s časem a rovněž vybrousit svůj poziční cit.“694

24. května na ustavující schůzi Českého šachového svazu v Praze byl do ústředního výboru zvolen Jaroslav Pelikán, z dalších členů obdržel nejvíce hlasů.695 21. června byl pak na jeho první schůzi ustaven jako člen předsednictva – předseda komise pro mládež.696 Také se 6.–7. září zúčastnil ustavující schůze Československého šachového svazu v Praze jako delegát ČŠS a byl zvolen jako náhradník výboru. Zúčastnil se také diskuze.697

7.–8. března se v Českém Brodě hrály okresní přebory žáků.698

22.–29. března v oblastním přeboru dorostu v Čáslavi skončili děleně 5. z 12 Hušek (5,5 z 11) a 9. Chybný (4).699

31. května – 1. června v Zaječicích skončil 3. z 29 Český Brod A v sestavě Fiala, Tichý, Plíva, Eisner, Huňka, Kišari, Kubičková (vedoucí Pelikán) a 14. Český Brod B v sestavě Píša, Vostruha, Hor, Šenkýř, Bím, Hor M., Poupová (vedoucí Eisner).700 Kubičková (6 ze 7) patřila k nejlepším na dívčí šachovnici.701 Oldřich Suchoradský, vedoucí družstva z Městce Králové, které bylo ubytované vedle českobrodských, vzpomínal: „Tehdy se na noc jezdilo spát skoro 40 km autobusem do pionýrského tábora na Seč, kde jsme spali ve stanovém táboře na louce. Byl začátek června a většinou tam byla po ránu ve stanech pěkná ‚kosa’. Protože jsem při naší prvé účasti znal jen málo vedoucích, pan profesor Pelikán nás vzal ‚pod křídla‘ a tak jsme byli ubytovaní v táboře vedle sebe, ve stanech po dvou a čtyřech dětech. Byl jsem šokovaný, jak neukáznění byli svěřenci pana Pelikána. Řádili celou noc jako při karnevale, takže se vedle nich spát prostě nedalo. Jen pan profesor klidně v tom binci v pohodě spal.“702

1. června v turnaji žákovských družstev o Stříbrný klíč v Pečkách skončil na posledním 3. místě Český Brod (0 ze 2) ve složení Bejšovec, Beneš, Zeman, Koubek, Johnová.703

V červnu ve skupině A polofinále Přeboru armády v Žatci skončil 9. ze 13 Zajíček (5 asi z 12).704 Na tomto turnaji Jaroslav Zajíček zlanařil Jiřího Valteru, aby přestoupil do Českého Brodu.705

5.–20. července na sjezdu v Kutné Hoře se oblastním přeborníkem mezi 16 hráči stal Polák, 2. byl Neckář (oba 11 z 15) a děleně 7. byl Kišari (8). Mezi ženami byly 2. z 10 Hudcová (7,5 z 9), 4. Votápková (6,5) a 7. Kubičková (3,5). V kandidátském turnaji A skončil děleně 12. z 12 Kalík (1,5 z 11). II. finále bleskového turnaje vyhrál Neckář.706 V přeboru II. třídy byl děleně 9. z 12 Kišari ml. (3,5 z 11), v hlavním turnaji D se umístil 8. z 10 Vopařil (2 z 9), v hlavním turnaji E skončila 9. z 10 Hudcová (2,5 z 9) a finále B bleskového turnaj vyhrál mezi 12 hráči Neckář (9,5 z 11).707

13.–19. července v otevřeném juniorském Mistrovství Dánska v Naestvedu hraném švýcarským systémem Miloš Vrabec obsadil „pěkné“ 5. místo z 26 (4,5 ze 7)708 a podařilo se mu remizovat v simultánce s jedním z nejlepších hráčů světa a dánskou šachovou legendou Bentem Larsenem.709

„Bydlel jsem v rodině v daleké vesnici ještě s borcem z Faerských ostrovů, vozili nás na zápasy a zpátky. (…) Nabízeli mi, jestli tam nechci zůstat, ale tehdy jsem byl ještě mladý a nerozumný, a tak jsem se vrátil. (…)

Rozdíl v životní úrovni jsem vnímal. Tady bylo oblečení šedivé, modré, ale tam byly i žluté a jiné barvy, svět i reklamy byly barevnější. Samozřejmě byl rozdíl i ekonomický, dánská koruna byla silnější než česká. (…) Nějaké peníze jsem tam dokonce vyhrál, asi 100 dánských korun, to bylo tehdy asi 100 marek. Ale bál jsem se je vézt zpátky, tak jsem je nechal u jedné paní. Měl jsem je tam delší dobu, a když ledy odtály, poslala mi je. Měl jsem vlastně takové zahraniční ,devizové konto‘, ale opravdu minimální.710

6.–13. srpna v předběžné skupině A (polofinále) Přeboru dorostu ČSSR skončil děleně 10. z 12 Jaroslav Hušek (3,5). Ve finálové skupině IV, kde měl pokračovat, však nehrál. Možné vysvětlení: „Bude ovšem třeba odstranit některé menší nedostatky: např. ihned v rozpisu soutěží spojit polofinále i finále v jedinou soutěž, aby se nestalo jako v letošním roce, že někteří dorostenci po neúspěšném startu v polofinalové skupině nechtěli již pokračovat ve třetí a čtvrté finálové skupině a odcestovali domů.“711

„Přebor ČSSR dorostenek 1969 se hrál již podruhé v Českém Brodě v místní sokolovně. Termín 11.–23. 8. sliboval pěkné počasí, a proto pořadatelé zvolili ubytování v rekreačním středisku Slavoje Český Brod u Podvinského rybníka. Asi půlhodinová docházka do hrací místnosti nebyla jistě na závadu a naopak byla dobrým doplňkem pro šachovou hru. Volný čas – kterého ostatně nebylo mnoho – byl využíván k rekreaci a sportu (odbíjená apod.). Koupání bylo jen pro ty otužilejší, protože počasí proti všem předpokladům nebylo bohužel nejlepší. Ředitelem přeboru byl Jan Kalík, hlavním rozhodčím Jiří Řezníček a trenérem Jaroslav Zajíček. Chování všech účastnic při hře i ve volném čase bylo velmi dobré a nebylo nutno řešit žádné sporné případy.“ Tabulka:712

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B. SB
1. Dvořáková 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 9
2. Vostatková 0 0 1 1 1 0 1 1 1 ½ 1 1
3. Lakyová 0 1 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 1 8
4. Poľanová 0 0 1 1 0 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 40
5. Daňková 1 0 ½ 0 0 1 ½ 1 1 ½ 1 1 38,5
6. Povondrová 0 0 ½ 1 1 1 ½ 0 1 0 1 1 7
7. Cyhelská 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6
8. Erghová 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 0 ½ 0 1
9. Hudcová 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 5 22
10. Pátková 0 0 0 ½ 0 0 0 1 1 ½ 1 1 5 21
11. Prokopovičová 1 ½ ½ 0 ½ 1 0 ½ 0 ½ 0 0
12. Nováková 0 0 0 ½ 0 0 0 1 0 0 1 0
13. Brynychová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

10.–29. srpna na Mistrovství světa juniorů ve Stockholmu ve Švédsku v předběžné skupině A skončil 2. ze 7 Neckář (4 z 6) a postoupil do finále:713

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. SB
1. Karpov ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 10
2. Adorján ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 0 ½ 1 7 36,75
3. Urzica 0 0 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 7 32,00
4. Kaplan ½ ½ 0 ½ 1 1 ½ 1 0 ½ 1
5. Andersson 0 ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1 6
6. Neckář 0 ½ 0 0 1 1 1 ½ ½ 1 0 27,75
7. Juhnke 0 0 ½ 0 ½ 0 1 ½ 1 1 1 22,75
8. Vogt 0 ½ ½ ½ 0 0 0 ½ 1 ½ 1 20,00
9. Vujačić 0 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 19,50
10. Mc Kay 0 1 ½ 1 0 ½ 0 0 0 0 1 4 21,25
11. Diaz 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 ½ 0 1 1 4 17,50
12. Castro 0 0 0 0 0 1 0 0 ½ 0 0

„Juniorské mistrovství světa v šachu se konalo 10. až 29. srpna ve Stockholmu. Zúčastnilo se ho 38 mladých šachistů ze 37 zemí (Švédsko jako hostitelská země měla právo na 2 reprezentanty). Československo reprezentoval 19letý Lubomír Neckář, člen Slavoje Český Brod. Hrál ve velmi těžké předběžné skupině společně s juniorským mistrem světa 1967 Kaplanem, a postupovat do finále mohli jenom 2. Přesto si tento postup po velmi pěkném výkonu vybojoval. Ve finále pak získal 50 % a při troše štěstí mohl být i o dvě místa výše. V každém případě je Neckářovo umístění na mistrovství světa největším úspěchem v jeho dosavadní šachové kariéře.“

Asi v září v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) v Pečkách dopadli ve finále 1. z 12 Neckář (9,5 z 11), 5. Vrabec (5,5) a 10. Zajíček (3,5), v 1. turnaji útěchy 6. z 12 Kalík (4,5 z 11), děleně 7. Eisner a Pelikán (4) a 12. Křivánková (2,5) a v 2. turnaji útěchy 2. z 8 Sajdl (5,5 ze 7) a 7. Eisner (2).714

Na podzim do oddílu přestoupil Jiří Valtera a Jaroslav Zajíček mu řekl, že musí hrát přebor oddílu, aby měl jisté místo. „Přebor oddílu jsem hrál, a dokonce jsem ho vyhrál, udělal jsem 9 z 9.“715

12. října v oblastním přeboru družstev v bleskovém šachu v Kladně skončil 4. ze 13 Český Brod A (9,5 z 12) a 9. Český Brod B (4).716

26. října turnaj žákovských družstev v Tatcích vyhrála ZDŠ Český Brod A ve složení Eisner, Kubičková, Píša, Šenkýř, J. Hor, Vobořilová.717

V Durasově memoriálu skončil 2. ze 4 Český Brod.718

8.–9. listopadu v bleskovém turnaji dorosteneckých družstev v Ostravě vyhrál mezi 10 družstvy okres Kolín (36), za který hráli také Vrabec, Eisner, Fiala, Chybný.719

1.–14. listopadu v polofinále Mistrovství ČSSR byl ve skupině v Ostravě 11. ze 14 Neckář (5 ze 13).720

V prosinci v mezinárodním turnaji juniorů v Bad Pyrmontu v Německu obsadil Neckář dělené 11. místo ze 16. „Po jeho pěkném úspěchu na juniorském mistrovství světa ve Stockholmu se čekalo více – slabší výsledek se dá snad částečně omluvit jeho chřipkovým onemocněním ihned po zahájení turnaje.“721

1970

2. liga B 1969/1970:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Sk.
1. Dopravní podnik Praha 5 6 5 7 18 50½
2. Škoda České Budějovice 3 4 5 6 5 6 13 42½
3. Slavia Komenský Pleš 2 4 5 13 39
4. Lokomotiva Pardubice 6 5 5 8 12 44½
5. ÚDDM JF Praha 4 6 5 7 7 11 43
6. Spofa Praha 2 3 4 2 4 1 6 8 31
7. Tepna Hronov 2 3 3 4 6 7 33
8. Slavoj Český Brod 3 3 3 7 5 6 36
9. Slovan Jindřichův Hradec 1 3 1 6 2 24½
10. Jiskra TIBA Dvůr Králové 2 0 1 2 2 3 2 0 16

Soupiska byla (v pravděpodobném pořadí) Polák, Neckář, Vrabec, Valtera, Kišari, Křivánková, Vondráček, Zajíček, náhradníci (abecedně) Kalík, Šimurda, Vopařil.

Neúplný přehled výsledků jednotlivců:722

1 2 3 4 5 6 7 8 9 B.
1. Polák 1 1 ½ 1 1 4,5
2. Neckář 1 ½ ½ ½ ½ 1 4
3. Vrabec ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 5
4. Valtera ½ ½ ½ 1 ½ ½ 3,5
5. Kišari ½ 1 ½ 2
6. Křivánková 1 1 ½ 1 1 4,5
7. Vondráček 1 ½ ½ 1 1 4
8. Zajíček 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ 6
Kalík ½ 0,5
Šimurda 1 1
Vopařil + 1

Družstvo „mělo ze soutěže sestoupit, ale rozpadem Slávie Komenský Pleš se v soutěži udrželo.“723

Oblastní přebor II. třídy B 1969/1970:724

1 2 3 4 5 6 B. Sk.
1. Český Brod B 3 6 4 7 21½
2. Pečky B 3 4 2 7 16
3. Nymburk ½ 2 4 6 14½
4. Kolín B 3 5 14
5. Čáslav 0 2 3 4 3 11½
6. Dukla Kolín 2 4 2 2 12½

„Propagační komise Českého šachového svazu vydala pro propagaci šachu mezi mládeží a pro vrcholová utkání družstev jednotné plakáty s výraznou šachovou tematikou. Upozorňujeme, že již v této sezóně jsou šachové oddíly p o v i n n y svá ligová utkání doma plakátovat – sleduje se tím zvýšení návštěvnosti a publicita, která je běžná u jiných sportů.“725

V lednu a únoru v oblastní přeboru dvoučlenných družstev žen Český Brod v sestavě Křivánková, Hudcová, Kubičková vyhrál mezi 6 týmy (10 z 10). „Českobrodské ženy vyhrály všechny zápasy a v jednotlivých utkáních dovolily soupeřkám pouze dvě remízy.“726

30.–31. ledna SHMP (Sportovní hry mládeže a pracujících) okresů Nymburk a Kolín proběhly v Českém Brodě.727

Na turnaji žákovských družstev v Lipsku skončil 3. Český Brod.728

Z dochovaného dopisu s hlavičkou „Řevnice, 9. března 1970“ od autora podepsaného jako Vláďa, adresovaného Jardovi (patrně Pelikánovi) vyplývá, že oddíl TJ Slavia Komenský Pleš zaniká a vede jednání o přechodu hráčů jinam. Jednou z uvažovaných možností byl i přechod do Českého Brodu. „Mezi našimi oddíly probíhalo již dříve podobné jednání a domníváme se, že by nemělo být nadále poznamenáno některými emocemi v souvislosti s pokusem vašeho kapitána o přetažení Seifertů.“ Podmínkou byla hrací místnost 1x týdně v Praze, příp. i některé domácí zápasy hrané v Praze, převzetí oddílu mezinárodní dámy a go a hrazení nákladů spojených s účastí v II. lize. Za těchto podmínek by přešli všichni hráči s výjimkou Seifertů, kteří závazně přecházeli do Poděbrad. „V takové sestavě např.: Trmal, Polák, Neckář, Hájek, Vrabec, Bouček, Kišari, Nechanický, Rujder, Valtera, Prokop, Šimurda (ještě jsem zapomněl Vysloužila – snad proto, že hodně vynechává), by již sen o I. lize přestal být utopií.“729 Příchozími by patrně byli Trmal, Hájek, Bouček, Nechanický, Rujder, Prokop, Vysloužil. Bližší informace ohledně dalšího jednání neznáme. „Poté, co byl šachový klub Slávia Komenský Pleš v roce 1969 rozpuštěn, se počátkem roku 1970 někteří jeho bývalí hráči vedeni D. Prokopem, V. Holečkem starším a J. Rohlenou rozhodli založit go kroužek při šachovém oddíle závodního klubu Tesly Karlín.“730

29. dubna provedl Jaroslav Pelikán na gymnáziu nábor. „Simultánky se zúčastnilo asi 20 žáků.“731

20.–28. března oddíl uspořádal Turnaj osvobození (u příležitosti 25. výročí). V něm skončili děleně 2. z 13 Neckář a Vrabec (9), děleně 6. Polák (7), 11. Kišari (3), 12. Kalík (2,5) a 13. Vopařil (2). „První tři hráči splnili normu pro mistrovskou třídu, což je zvlášť významný úspěch mladých českobrodských šachistů. Podali skutečně bojovný a solidní výkon.“732

21.–27. března v oblastním přeboru dorostu v Českém Brodě dopadli 3. z 12 Eisner (7 z 11), 6. Chybný (6,5) a 10. Huňka (2,5). „Podnik velmi pěkně zajistili osvědčení českobrodští pracovníci s mládeží prof. J. Pelikán a J. Zajíček.“ 733 Přebor dorostenek s náskokem 4 bodů vyhrála Kubičková. 734

31. května turnaj žákovských družstev o Stříbrný klíč v Pečkách vyhrála mezi 4 mužstvy ZDŠ Český Brod (11 z 12) ve složení Eisner, Šenkýř, Vršovský, Wimmer.735

30.–31. května v Zaječicích byl 2. z 29 Český Brod A v sestavě Eisner, Trejbal, Poustka, Vinohradník, Klíma, Šenkýř, Kubičková a 14. Český Brod B v sestavě složení Pála, Hor, Bím, Vršovský, Máčik, Vimmer, Vobořilová.736

Oblastní přebor žáků mezi 10 hráči vyhrál Eisner (4,5 z 5), ve vedlejších turnajích skončili v 2. skupině 5. z 10 Máčik (5,5) a v 5. skupině děleně 9. z 11 Milík (2) a 11. Šedivý (1,5). Oblastní přebor žákyň mezi 11 hráčkami vyhrála Kubičková (10 z 10).737

4.–10. července se (opět v rámci oslav 25. výročí osvobození) v Českém Brodě konal mezinárodní juniorský turnaj hraný švýcarským systémem na 9 kol. „Neckář nebyl ze školy uvolněn.“ V turnaji skončili děleně 8. z 28 Vrabec (5 z 9), děleně 12. Eisner (4,5), děleně 25. Hudcová a Hůlovec (3). „Překvapením byl i velmi dobrý výkon nejmladšího účastníka čtrnáctiletého Eisnera, který předhonil řadu prvotřídních hráčů. Více se však čekalo od Vrabce, jenž byl téměř v každé partii ve vrcholné časové tísni. (…) Českobrodské gymnasium poskytlo pěknou hrací místnost a ubytování bylo v rekreačních chatách TJ Slavoj Český Brod.“738

„V čele turnaje stáli ředitel turnaje Dr. Gabriel Máčik, hlavní rozhodčí Jaroslav Pelikán, druhý rozhodčí Jan Kalík a pořadatel Václav Kavka. Hráči byli ubytováni v rekreačních chatách TJ Slavoj Český Brod u Podvinského rybníka a dostávali dobrou stravu v Lidovém domě, který pro ně připravil skutečně kulturní prostředí a vzorná, rychlá a ochotná obsluha dělala dobré jméno československému pohostinství. Naši hosté si pěkné prostředí tak zamilovali, že se jim ani nechtělo domů. Zvlášť se jim líbila cesta od Podvinského rybníka podél toku říčky Šembery přes koupaliště a park. Dále obdivovali květinovou výzdobu Českého Brodu, a hlavně růžové pásy v ulicích a na náměstí.

Politická a propagační cena mezinárodního šachového turnaje osvobození se nedá vyčíslit penězi. Mezi vedoucími byli vlivní funkcionáři evropského šachu, kteří nás žádali, abychom v Českém Brodě uspořádali juniorské mistrovství světa. Těm, kteří byli loni ve Stockholmu, se českobrodské prostředí a celková organizace víc zamlouvaly než ve Švédsku. Vedení českobrodského šachu se domnívá, že po dobudování moderní ubytovny, která bude vystavena v příštích dvou letech v blízkosti koupaliště, může požádat (…) o svěření organizace juniorského mistrovství světa v šachu na rok 1975 nebo 1977.“739

V novinách Svoboda byla otištěna fotografie Jaroslava Pelikána s popiskem: „DUŠE ČESKOBRODSKÉHO ŠACHU na mezinárodním turnaji juniorů v Českém Brodě: vrchní rozhodčí, pořadatel, tlumočník, kuchař, číšník, průvodce, rádce, dobrý kamarád a v neposlední řadě »pan profesor« J. Pelikán. Vše v jedné osobě.“740

V soutěži o pohár SC Leipzig hrané švýcarským systémem na 9 kol byl 11. z 28 Neckář a 25. Vrabec.741

Na polofinále Přeboru armády v Modravě v Krušných horách hráli Valtera a Zajíček.

„Jarda tam má pěknou příhodu. Hrál s Tomkovičem a měl kvalitu méně. Tenkrát se přerušovalo, hrálo se odpoledne a ráno se dohrávalo. Analyzovali jsme to, a protože Tomkovič skládal úlohy, skončili jsme slovy: ,Jardo, vždyť je to úlohář, ten se určitě někde splete.‘ Samozřejmě se spletl, přišel o figuru a Jarda s ním vyhrál.

Také jsem měl přerušenou partii se Sokolem, absolventem Matematicko-fyzikální fakulty v Praze. Přerušili jsme v pěšcovce, kde jsem měl pěšce víc. Sokol se ze mě snažil vymámit, co jsem pečetil. To byl Slovák: (napodobuje hlas Sokola) ,Keďže ste spravili tento tah, okamžite sa vzdávám.‘ Samozřejmě jsem pečetil něco jiného a říkal jsem: ,Prosím tě, nech si to ukázat.‘ Šli jsme do hospody, analyzovali jsme to a říkal jsem: ,Jardo, já to snad nevyhraju.‘ A co čert nechtěl, u partie mě osvítil Duch svatý, uviděl jsem tah, který jsme v analýze neviděli, a nakonec jsem vyhrál. Dokonce jsem na to téma složil studii a v čísle 3/1971 Československého šachu mi ji uveřejnili.“742

6.–24. července ve finále Přeboru armády v Praze Dejvicích, kam oba postoupili z polofinále v Žatci, skončili 12. z 15 Jiří Valtera (5,5 ze 14) a 14. Jaroslav Zajíček (4,5).743

„Vyhrál Honza Smejkal a udělal 100 % bodů. V Československém sportu byla kolonka Přebor armády v šachu. V jednom kole se psalo: Valtera bílými přerušil se Smejkalem. Druhý den byly dohrávky a celá pražská elita se chodila dívat, který to ten Valtera je.“744

5.–12. srpna v předběžných skupinách Přeboru dorostu ČSSR (polofinále) v Banské Bystrici skončili ve skupině A 10. z 12 Zdeněk Chybný (4,5 asi z 11) a ve skupině B 9. z 12 Oldřich Eisner (4 asi z 11). Poté ve III. finálové skupině skončili děleně 4. z 11 Zdeněk Chybný (5 asi z 10) a 10. Oldřich Eisner (3,5).745

„Současně si však nemohu odpustit poznámku (a dokumentaci dvěma ‚partiemi‘ ze stejné soutěže [přebor dorostu v srpnu 1970), že nedostatek správného a vhodného trenérského působení se projevuje v tom, že mnozí dorostenci si neváží příležitosti k turnajové hře se stejně silným soupeřem a – po prvních subjektivních nezdarech v turnaji – se snižují k naprosté nebojovnosti. Takové napodobování ani ne velmistrů, ale jejich epigónů z řad ‚bodařících‘ šachistů je zarmucující. Bohužel však vykazuje vzestupnou tendenci. (…)

EISNER–ZDENĚK C a r o - K a n n : 1 e4 c6 2 d4 d5 3 exd5 cxd5 4 Sd3 Jc6 5 c3 Jf6 6 Sf4 Sg4 7 Da4 Sd7 8 Dc2 e6 9 Jd2 Vc8 10 Dd1. Dáno za remízu.

AXAMIT–CHYBNÝ P i r c o v a : 1 e4 d6 2 d3 e5 3 f4 Jc6 4 Jf3 f5 5 Se2 Jf6 6 fxe5 dxe5 7 exf5 Sxf5 8 0–0 Dd7 9 Jc3 Sc5+ 10 Kh1 0–0–0 11 Sg5. Dáno za remízu.“746

„Zrovna s Axamitem, se kterým jsem ve finálové skupině rychle remizoval, jsme spolu hráli v předběžné skupině asi 7 hodin a 67 tahů. Hrálo se odpoledne, a když jsi přerušil, večer jsi analyzoval třeba do deseti. Od 9 ráno se dohrávalo, skončil jsi třeba v poledne, a odpoledne další partie. Takže to bylo docela náročné, i když tenkrát to člověk zvládal.

Samozřejmě v áčku bojovali víc, když vítěz postupoval na Mistrovství světa juniorů. Ne že by v dalších finálových skupinách o nic nešlo, ale druhý týden už se tak nebojovalo, už nešlo o tolik. Některé partie jsme dali za remízu, ale dělalo to více lidí, náhoda je, že tam dali partie zrovna dvou Českobroďáků. Pan Zajíček mi pak říkal, že Český Brod se s vedením svazu zrovna neměl rád, už nevím proč. Říkal, že je to spíš útok na trenéry a na oddíl než na nás, na kluky.“747

10.–15. srpna v Přeboru ČSR žáků v Jesenici u Rakovníka skončil 28. z 28 Šenkýř (1,5 z 9).748

10.–22. srpna se ve finále Přeboru dorostenek v Bratislavě umístila 6. ze 14 Kubičková (7 ze 13).749

19. srpna – 2. září v turnaji vysokoškoláků (náhrada za přebor) v Harrachově skončil 7. ze 14 Neckář (7 ze 13). „(…) ale jejich výkon byl ovlivněn příliš četnými hrubými chybami, kterými ‚vyhrané‘ partie měnili v nuly. Podobně bojoval i Luboš Neckář, jehož výkon nesporně ovlivnily i chronické časové tísně.“750

13. září v oblastním přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) v Pečkách skončili ve finále 4. z 12 Lanč (7,5 z 11) a v turnaji útěchy 3. z 12 Wimmer (7 z 11), 7. Sajdl (5,5) a 9. Zajíček (4).751

11. října se v oblastním přeboru družstev v bleskovém šachu v Kladně umístil 2. z 12 Český Brod A (20 asi z 24) v sestavě Lanč, Neckář (oba vyhráli své šachovnice), Eisner, Vrabec, ?, Valtera a 6. Český Brod B (11).752

17.–18. října Durasův memoriál v Praze vyhrál Český Brod v sestavě Lanč, Neckář, Polák, Vrabec, Valtera, Kišari, Vondráček, Zajíček.753

25.–29. prosince v oblastním přeboru žen v Kutné Hoře skončily 2. z 6 Hudcová (3,5 z 5) a 3. Kubičková (3).754

25.–31. prosince Vánoční turnaj reprezentantů Středočeské oblasti vyhrál mezi 10 hráči Vrabec (6,5 z 9), 7. byl Valtera (3,5).755

26. prosince – 3. ledna mezi 10 účastníky vyhrál mezinárodní turnaj juniorů v Bratislavě Neckář (8 z 9). „Turnaj vyhrál Neckář, ktorý len dvakrát remizoval. Je našou nádejou a celým poňatím hry je blízky Smejkalovi.“756

Část dopisu od Slovenského šachového svazu: „Ešte pred dokončením nášho medzinárodního tornaja móžem Vám čo najsrdečnejšie gratulovať ke skvelému výkonu Vášho Lubomíra Neckáře, ktorý výrazne potvrdil túto dobrú povesť, že nám v ňom vyrásta nový skvelý reprezentant. Nechceme len podotýkať, akým suverenným spósobom vyhral svoje partie, že už od začiatku nebolo pochyby, že on ten turnaj vyhrá, ale celé jeho chovanie, disciplinovanosť je na výške a rádi ho uvítame u nás na Slovensku a nie len na juniórskych turnajoch. Podlá mojho názoru vyrásta v ňom druhý Smejkal! Ďakujeme Vám v mene Slovenského šachového svazu, že ste nám poslali tak dobrých a skromných šachistov jako sú nádeje československého šachu s. Neckář a Dobrovolský a vynasnažíme se v budúcnosti oboslať Vaše turnaje s našimi nejlepšími mladými hráčmi, kterých budeme mať k dispozícii.“757

V letech 1969–1970 v 13. mistrovství ČSSR v korespondenčním šachu skončil 13. ze 13 Lanč (0 z 12).758

1971

2. liga B 1970/1971:759

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Sk.
1. Slavia Hradec Králové A 4 4 6 4 7 18 45
2. ÚDDMJF Praha 4 3 6 6 6 13 44
3. Motorlet Praha 4 4 5 6 4 7 5 13 45
4. Lokomotiva Pardubice 2 5 4 5 6 6 12 41½
5. Slavoj Český Brod 4 3 6 4 4 11 41
6. Dynamo Kutná Hora 1 6 4 5 8 36½
7. Tepna Hronov 2 2 ½ 2 7 25
8. Spofa Praha 2 4 3 2 ½ 6 6 6 29½
9. Škoda České Budějovice 2 1 2 4 4 2 2 26½
10. Slavia Hradec Králové B 3 2 4 3 2 0 26

Družstvo mělo soupisku Lanč, Neckář, Polák, Vrabec, Valtera, Kišari, Vondráček, Bureš, Zajíček, Křivánková, Kalík, Pelikán, Vopařil.760

Neúplný přehled výsledků jednotlivců:761

1 2 3 4 5 6 7 8 9 B.
1 Lanč 1 ½ ½ 1 3
2 Neckář ½ 1 1 1 3,5
3 Polák 1 1 ½ 1 3,5
4 Vrabec 1 ½ ½ 1 2
5 Valtera 1 1 ½ 2,5
6 Kišari ½ ½ 0 1 2
7 Vondráček
8 Bureš
Zajíček 1 1 2
Křivánková 1 1 1 3
Kalík 0
Pelikán
Vopařil

Dobroslav Bureš se odstěhoval do Hradce Králové.762

Krajský přebor II. třídy 1970/1971:763

1.   Český Brod B       7          22½

2.   Pečky                    6          21½

3.   Ml. Bol.                6          21½

4.   Říčany                  5          18½

5.   Čelákovice           3          19

6.   Kolín B                 3          17

Vítězné Pečky družstvo porazilo 5,5:2,5 v sestavě Zajíček, Křivánková, Kalík, Pelikán, Vopařil, Eisner ml., Hudcová, Eisner st.764

V Českém Brodě se hrála finálové soutěž SSM čtyřčlenných družstev.765

5.–17. dubna ve vysokoškolském Mistrovství ČSR v Praze, jemuž předcházely kvalifikační turnaje, skončili 1. z 16 Neckář (8 z 11) a 7. Vrabec (6). Druhý v pořadí měl také 8 bodů a nižší pomocné body, avšak o vítězi rozhodnuto nebylo. „O první místo bude sehrán zápas.“766

24.–25. dubna Přebor ČSR Domů pionýrů a mládeže vyhrál mezi 6 družstvy OPDM Kolín – Český Brod (9 z 10) v sestavě Eisner, Trejbal, Šenkýř, Janeček, Píša a Vršovský.767

22. května na turnaji žákovských družstev v Kopidlně „hrálo 9 družstev z Čech a naši žáci skončili přesvědčivě na prvním místě, když vyhráli všechny zápasy s celkovým skorem 37,5 : 2,5.“ [768 „[V]ítězem se stalo favorizované družstvo z Českého Brodu, legenda žákovského šachu“.769

22.–26. května v mezinárodním turnaji družstev v Lipsku skončil děleně 7. z 9 Český Brod (16 ze 40).770

29.–30. května v Zaječicích skončil 2. z 41 Český Brod A v sestavě Eisner O., Trejbal J., Šenkýř, Janeček, Hor, Vršovský, Vobořilová (vedoucí Pelikán, Zajíček), 22. Český Brod B v sestavě Máčik G., Bím J., Máčik J., Doležal J., Fodor L., Votava, Hollerová (vedoucí Kalík Jan), 32. Český Brod D v sestavě Falta R., Houžva J., Holeček, Kratochvíl, Wolf, (jméno chybí, nebo se hrálo jen v šesti), Johnová J. (vedoucí Kubičková J) a 38. Český Brod C v sestavě Drobný P., Kern, Milanovič, Pála, Holler, Helebrantová, Bejšáková, (vedoucí Eisner Oldř.).771 Druhou šachovnici vyhrál Treybal (7 z 8).772

23.–30. června v krajském přeboru dorostenců v Českém Brodě skončili 2. z 12 Oldřich Eisner (8,5 z 11) a 5. Zdeněk Chybný (7,5).773

2.–17. července v Přeboru ČSR pionýrských domů v Prešově vyhrála mezi 9 družstvy šachovou soutěž ČSSR I (OPDM Kolín – Český Brod; 15 z 16) v sestavě Eisner, J. Trejbal, Klíma, Šenkýř. Poslední dva vyhráli své šachovnice. „Vzhledem k tomu, že žákovské družstvo OPDM Kolín – Český Brod vyhrálo Přebor ČSR pionýrských domů, dostalo se mu cti reprezentovat ČSSR jako její I. družstvo na Velké ceně Socialistického svazu mládeže, která se konala v červenci t. r. v Prešově v pěti druzích sportu.“ „Těší nás, že naše družstvo nezklamalo v reprezentaci, prokázalo své mistrovství, bylo velmi dobře psychologicky připraveno, takže se nezaleklo nejvyššího stupně, jak tomu obvykle u našich reprezentantů bývá.774

25. července – 8. srpna v celostátním turnaji vysokoškoláků v Harrachově skončili 2. ze 14 Neckář (9,5 ze 13) a 8. Vrabec (5,5). „Rovněž Neckář hrál velmi dobře a jediný porazil vítěze turnaje.“775

31. července – 1. srpna v Českém Brodě a v Kolíně proběhl Mezinárodní turnaj přátelství „žákovských družstev v šachu, uspořádaný k 50. výročí založení KSČ. Turnaje se zúčastnila družstva PH Leipzig, PDM Praha, PDM Havířov a OPDM Kolín. Patronát nad touto šachovou akcí dětí měl OPDM Kolín a šachový oddíl Slavoj Český Brod. Vítězem turnaje se stalo družstvo Havířova, druhé skončilo družstvo Prahy a na třetím místě se umístili hosté z Lipska. O vítězství a umístění na dalších dvou místech se urputně bojovalo. Určitým zklamáním je poslední místo OPDM Kolín, které bylo reprezentováno převážně žáky Českého Brodu. Kromě hlavního turnaje se uskutečnila 3 utkání ‚B‘ družstev Kolína a Lipska, v němž těsně zvítězili domácí. Vítězové byli odměněni cenami a dárky a všichni účastníci si odnesli pěkné vzpomínky na zdařilou akci. Během turnaje navštívilo hrací sál více než 100 diváků, což svědčí nejen o zájmu o českobrodský šach, ale i o zájmu a pozornosti dospělých k tomuto žákovskému turnaji. Turnaj ‚Přátelství‘ byl hodnotnou sportovní i výchovnou událostí a všichni účastníci odjížděli spokojeni.“776

Mezinárodní turnaj žákovských družstev v Lipsku vyhrál Český Brod.777

Jaroslav Pelikán se stal předsedou krajského šachového svazu.778

10.–25. července na sjezdu v Čáslavi v krajském přeboru byli 3. ze 14 Vrabec (8,5 ze 13) a 11. Kišari (5,5).779 V krajském přeboru žen byly děleně 1. ze 7 Křivánková a Hudcová (5,5 ze 6) a děleně 3. Kubičková (3,5). „V zápase o titul zvítězila Křivánková 2½:½.“780 „Celkem bez zvláštních potíží si postup do polofinále vybojoval Miloš Vrabec. Jeho solidní založení partií mu zajišťuje sice bezpečnost, což dokazuje fakt, že v turnaji nepohrál, ale na druhou stranu musí vynaložit velké úsilí, aby vyhrál partii, ve které je jasným favoritem. Až se tento hráč naučí s lehkostí vyhrávat partie se slabšími soupeři, pak ho budou čekat mnohá turnajová vítězství. A ještě jeden nešvar bude muset Vrabec odstranit – dostává se do časové tísně a tam se připravuje o cenné body. Toho jistě u něj není zapotřebí. Domnívám se, že je to u něj zlozvyk, na kterém si zakládá a který v mnoha partiích dodržuje. (…) Jan Kišari z Českého Brodu bude na tento turnaj jistě dlouho vzpomínat. Myslím, že ho mohu srovnat s Ujtumenem na mezipásmovém turnaji v Mallorce. Po prvních pěti kolech v čele a na závěr hluboko v poli poražených. Domnívám se, že dobrý začátek ho poznamenal strachem z vítězství v druhé polovině turnaje.“ Dále skončili v hlavním turnaji E 7. z 10 Chybný (3,5 z 9), v hlavním turnaji G 7. z 10 Hušek (3,5 z 9) a ve vedlejším turnaji B 8. z 10 Musil (3,5 z 9) a 10. Soukup (1).781 Ve finále B bleskového turnaje byl 2. Lanč (10 z 11).782

8.–21. srpna na Přeboru ČSR žáků jednotlivců i družstev v rámci tábora v Třinci působili jako vedoucí, pořadatelé a rozhodčí také Pelikán a Zajíček.783

V druhé polovině srpna v Přeboru dorostenců ČSSR v Chomutově ve skupině B polofinále skončil děleně 6. z 12 Oldřich Eisner (5,5 asi z 11) a postoupil do finále III, v němž byl děleně 2. z 12 (7,5 asi z 11).784

10.–22. srpna proběhl Přebor ČSSR dorostenek v Českém Brodě:785

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. SB
1. Poľanová 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 ½ 1 1 10½ 63,75
2. Dvořáková 0 1 1 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 10½ 62,75
3. Polevičová 0 0 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 ½ 1 0
4. Nováková 0 0 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 ½ 1 8 41
5. Pátková 0 0 ½ ½ 1 ½ ½ 0 1 1 1 1 1 8 40,5
6. Kubičková 1 ½ 0 ½ 0 0 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 43
7. Prokopovičová 1 0 0 0 ½ 1 ½ 0 1 ½ 1 1 1 40,5
8. Nunvářová 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 0 1 ½ 1 1 7
9. Zemanová 0 ½ 0 0 1 0 1 0 0 ½ 1 1 1 6
10. Dvořáková 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 ½ 1
11. Záhorovská 0 ½ 0 0 0 ½ ½ 0 ½ 0 1 1 1 5
12. Lancová ½ 0 ½ 0 0 0 0 ½ 0 0 0 1 1
13. Hlubinová 0 0 0 ½ 0 ½ 0 0 0 ½ 0 0 1
14. Fízlová 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

„Šachový přebor TJ Slavoj Český Brod se bude hrát ve 3 skupinách a bude zahájen v úterý 5. října. V hlavní skupině hrají 4 hráči I. VT – Eisner ml., Pelikán, Kalík a Vopařil – a 6 hráčů druhé výkonnostní třídy.“786

V okresním přeboru v bleskovém šachu byli 1. Neckář (15,5), 2. Lanč (15), 3. Vrabec (14) a 4. Polák (12).787

12. září v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) v Pečkách skončili ve finále A 1. z 12 Vrabec, 2. Lanč (oba 9 z 11), 3. Neckář (8,5) a 10. Eisner (2) a ve finále B 7. z 12 Kalík (6 z 11).788 Druhou vedlejší skupinu vyhrál Zajíček (7), 2. byl Pelikán a 3. Šenkýř (oba 5).789

3. října v krajském přeboru družstev v bleskovém šachu v pražských Modřanech dopadl 2. z 15 Český Brod A (26 z 28) v sestavě Lanč, Neckář, Vrabec, Polák, Eisner ml. a Kišari (1. a 6. vyhráli svoje šachovnice) a 10. Český Brod B (12), v němž na 5. šachovnici hrál Kalík.790

16.–17. října v Durasově memoriálu v Českém Brodě skončil 2. ze 4 Český Brod.791

17.–31. října v polofinále Přeboru ČSSR v Havířově skončili ve skupině A 7. ze 14 Vrabec (7,5 ze 13), ve skupině B 6. ze 14 Lanč (7 ze 13) a ve skupině C 7. ze 14 Neckář (7 ze 13). „[N]ejmladší Neckář a Tichý ukázali svou dovednost“.792

25. prosince – 1. ledna ve Vánočním turnaji v Hradci Králové byli 8. z 12 Neckář (5 z 11) a ve vedlejším turnaji děleně 3. z 12 Vrabec (6,5 asi z 11).793

V Přeboru ČSR žen v Meziboří skončila 2. z 24 Hudcová (6,5 z 9) a děleně 8. Kubičková (5). „Vítězná Nováková hrála podnikový šach se snahou po útočném pojetí hry, byla pohotová ve využívání chyb soupeřek, nutně však potřebuje prohloubit a rozšířit repertoár zahájení. V podstatě totéž platí o druhé Hudcové, která se o úplný úspěch připravila nervozitou v posledním utkání.“794

„Dík za dobrou reprezentaci v loňském roce (1971) patří hlavně těmto žákům:

Oldřichu Eisnerovi, Vladimíru Šenkýřovi, Ivo Píšovi, Františku Vršovskému, Gabrielu a Janu Máčikovi, Jiřímu Doležalovi, Janu Bímovi, Jitce Vobořilové, Janě Hollerové a Janě Johnové.“795

Zápas s Lipskem v Českém Brodě prohrál Český Brod 8,5:12,5.796

Lubomír Neckář sehrál simultánku v Kopidlně proti tamní mládeži a vyhrál všech 27 partií.797

V čísle 3/1971 Československého šachu byla otištěna studie Jiřího Valtery s komentářem: „Z nich [originálů zaujme zejména prvotina Jiřího Valtery zajímavým průlomem na královském křídle, který je asi novinkou v pěšcové koncovce. Na další práce tohoto nového autora se přirozeně těšíme.“798 U řešení se uvádí: „Na prvotinu velmi pěkná práce.“799

1972

2. liga B 1971/1972:800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Sk.
1. Slavoj Český Brod 4 5 17 45½
2. ÚDPM JF Praha 4 4 6 6 6 8 6 16 54½
3. Lokomotiva Pardubice A 4 5 5 5 8 15 45
4. Motorlet Praha 2 3 10 39½
5. Akuma Ml. Boleslav 2 3 6 5 5 5 10 36½
6. SPOFA Praha 2 4 7 35½
7. Dynamo Kutná Hora 3 2 3 3 4 6 6 7 34
8. Tepna-ČKD Hronov 0 3 ½ 2 6 6 26½
9. Lokomotiva Pardubice B ½ 0 3 2 19½
10. Vodní stavby Tábor 2 2 2 0 24

Neúplný přehled výsledků jednotlivců:801

1 2 3 4 5 6 7 8 9 B.
1. Lanč 1 1 0 1 1 4
2. Neckář 1 1 1 1 4
3. Polák 1 1 1 ½ 1 4,5
4. Vrabec 1 ½ 1 0 ½ 3
5. Kišari ½ ½ ½ ½ 3
6. Teichmann 0 1 0 1 2
7. Valtera ½ 1 0 1 2,5
8. Eisner ml. ½ 0 1 1 2,5
Pelikán ½ 0,5

Zajíček v prvomájovém průvodu nesl transparent: Vybojovali jsme vám 1. ligu.802

Divize (Krajský přebor) 1971/1972:803

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B. Sk.
1. Kladno 5 8 5 8 7 20 65½
2. Zličín A 5 7 6 7 6 18 57½
3. Rakovník 5 3 14 48
4. Český Brod B 3 4 6 6 6 13 48½
5. Příbram 0 3 3 4 6 4 6 12 42½
6. Poděbrady 3 5 2 5 5 5 4 11 38½
7. Kutná Hora B ½ 2 2 6 5 5 8 31½
8. Novo Kladno 0 1 ½ 4 3 5 4 5 6 28½
9. Brandýs n. L. 2 2 3 2 3 6 4 3 27½
10. Kněževes 1 ½ 2 3 4 2 3 23½
11. Zličín B 1 2 2 4 3 3 4 2 26½

Neúplný přehled výsledků jednotlivců:804

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B.
1. Teichmann ½ ½ 1 1 1 ½ 4,5
2. Eisner ml. ½ 0 1 1,5
3. Zajíček 1 1 ½ 1 3,5
4. Valtera 1 ½ ½ 1 ½ 3,5
5. Pelikán 1 ½ ½ 2
6. Kalík ½ 0 ½ 1 2
7. Vopařil ½ 1 ½ 1 1 1 5
8. Chybný ½ ½ 1
Hudcová 1 1 1 3
Eisner st. 1 1 2
Kubičková 1 1

V zápase s Kněževsí s jedním z dvěma Kohoutů v sestavě soupeřů hrál Jan Kalík. „Tento Kohout stavěl bílými i černými kamennou zeď: c3, d4, e3, f4. Honzovi jsme říkali: ,Zahraj Sa6, vyměň jeho dobrého bělopolného střelce a tvého špatného.‘ Také postavil kamennou zeď, jako on. Jenže co čert nechtěl, zahrál Sa6, to bylo všechno dobře, jenže vázlo to na Da4 šach. Všichni jsme lomili rukama. Jenže Kohout to neviděl a Kalík pak vyhrál střelcovku s dobrým černopolným střelcem proti špatnému.“805

V Krajském přeboru II. třídy E hrál Český Brod C. K zápasu s Pečkami nastoupil v sestavě Kubičková, Šenkýř, Píša, Hor, Doležal, Mašín.806

V Poháru města Lipska se Neckář umístil 12. z 28.807

18.–20. února v mezinárodním pohárovém turnaji v Lipsku skončilo družstvo OPDM Kolín – Český Brod II na 8. místě.808

V mezinárodním šachovém turnaji žáků skupinu A mezi 6 družstvy vyhrál Český Brod I. (10 z 10) v sestavě Mokrý, Sobotka, Klíma, Šenkýř, Janeček, Vršovský a ve skupině B byl 4. ze 6 Český Brod II. (4 z 10) v sestavě Vosáhlo, Bím, G. Máčik, Doležal, J. Máčik, Hollerová, Johnová.809

Zápas s Lipskem v Českém Brodě vyhrál Český Brod 7:6.810

Vysokoškolský Přebor ČSSR:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. SB
1. Vokoun 0 1 1 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 9
2. Gross 1 0 1 0 ½ 1 1 1 1 0 1 ½ ½
3. Dobrovolský 0 1 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 8 47,5
4. Neckář 0 0 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 8 47
5. Modr 1 1 ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1
6. Skácel ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 7 44
7. Hloušek 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 7 39,5
8. Rückschloss ½ 0 ½ ½ 1 ½ ½ 0 1 0 1 1 0
9. Jablonický 0 0 0 0 ½ ½ ½ 1 1 1 ½ ½ ½ 6 34,5
10. Babula ½ 0 0 0 ½ ½ ½ 0 0 1 1 1 1 6 31,5
11. Vrabec 0 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 0 0 0 ½ 0 5
12. Zrzavý 0 0 0 0 ½ ½ 0 0 ½ 0 1 1 1
13. Janák ½ ½ ½ 0 ½ ½ 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ 4 27,5
14. Petrik 0 ½ 0 ½ 0 0 0 1 ½ 0 1 0 ½ 4 24,75

„Podle očekávání se umístili mezi vítězi Dobrovolský a Neckář.“811

14. května v mezikrajském zápase Praha – Středočeský kraj (17,5:6,5) v pražském Smíchově se hrály také partie Bouček–Kišari ½, Koudelka–Valtera ½ a Skácelíková–Kubičková 1:0.812

22. dubna ODPM Český Brod zvítězil mezi 14 týmy v Kopidlně na turnaji žákovských družstev o Pohár SRPŠ Kopidlno v sestavě Šenkýř, Janeček, Vršovský, Máčik. První tři vyhráli i svoje šachovnice.813

27. května žákovský turnaj o Stříbrný klíč v Pečkách mezi 6 družstvy vyhrál Český Brod (8 z 10).814

3.–4. června v Zaječicích skončil 10. z 64 DPM Kolín-Č. Brod v sestavě Doležal, Šenkýř, Janeček, Vršovský, Hynek, Máčik G., Hollerová (vedoucí Pelikán, Zajíček) a 48. ZDŠ Český Brod v sestavě Máčik J., Bím, Fodor L., Klusáček, Vimmer, Holler, Johnová (vedoucí Kalík Jan).815

Později jeden ze zakladatelů turnaje v Zaječicích Jaroslav Hájek v rozhovoru k 40. výročí na otázku:

„A nyní k výsledkům, komu se nejvíce dařilo v prvních deseti letech?“ odpověděl:

„Toto období můžeme charakterizovat jako éru Slavoje Český Brod, který pod vedením Jaroslava Pelikána vyhrál několik ročníků. Jen v roce 1967 ‚nechali‘ zvítězit domácí Sokol Zaječice a pak se prosadilo vybrané družstvo Prahy pod vedením Josefa Vorla. A ten jubilejní desátý ročník se stal kořistí ŠVS Plzeň.“816

1.–16. července na sjezdu středočeských šachistů v Mladé Boleslavi skončili v krajském přeboru 9. z 12 Kalík (4 z 11), v krajském přeboru žen 2. ze 7 Hudcová (5 asi ze 6) a 3. Kubičková (3,5), v Memoriálu ing. V. Soukupa 6. z 12 Kišari (5,5 asi z 11), ve vedlejším turnaji D 1. Zvolánek (6 ze 7) a v žákovském turnaji 1. z 9 „slušně technicky vybavený“ Zvolánek (8 asi z 8).817 Ve finále A bleskového turnaje skončil děleně 14. z 16 Kišari (5 z 15).818

15.–30. července na vysokoškolském Mistrovství světa ve Štýrském Hradci v předběžné skupině 5 skončilo 4. ze 6 Československo (8,5 z 20) a postoupilo do finále II., kde skončilo děleně 12. (21,5 z 36). Neckář (9 ze 14) na 3. šachovnici podal „nejlepší výkon“.819

4.–6. srpna u příležitosti oslav 50 let klubu Český Brod uspořádal Turnaj čtyř měst, kam pozval „dvě nejlepší družstva NDR“ Lipsko a Berlín a „další nejlepší družstvo českého venkova“ Hradec Králové.820

3.–11. srpna v polofinále Přeboru ČSSR dorostenců v Martinu ve skupině A skončil 12. z 12 Oldřich Eisner (3 asi z 11).821

8.–20. srpna klub uspořádal finále Přeboru ČSSR dorostenek v Českém Brodě. „Ředitelem turnaje byl s. Jan Kalík, hlavním rozhodčím s. Jaroslav Gamba a ve funkci trenéra spolupracoval s. Alois Lanč. Hrací sál v Domě osvěty byl dost velký, světlý a prostředí turnaji vyhovovalo. Zahájení byli přítomni zástupci NF. Turnaj měl hladký průběh jak po stránce společenské, tak i sportovní. (…) Jarmila Kubičková střídala dobré okamžiky se špatnými a teprve dobrým závěrem získala 4. místo.“ Výsledky:822

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. SB
1. Poľanová 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
2. Pátková 0 1 1 1 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 11
3. Prokopovičová 0 0 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1 1
4. Kubičková 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 35,5
5. Dvořáková H. 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 34,5
6. Matyášová 0 0 ½ 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 ½
7. Nunvářová 0 0 ½ 1 0 ½ 1 0 1 ½ 1 1 ½ 7 36,75
8. Chalupová 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 7 31,5
9. Polevičová 0 ½ 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
10. Vondráčková 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ½ ½ 1 4
11. Čejková 0 ½ 0 0 0 0 ½ 0 1 0 ½ 0 1 16,25
12. Egriová 0 0 ½ 0 0 0 0 0 1 ½ ½ 0 1 14
13. Hlubinová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 1 1 10
14. Vránová 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 0 0 0 0 0 1

26. srpna – 3. září v kontrolním turnaji Českého šachového svazu v Harrachově měl pravděpodobně hrát Oldřich Eisner, ale nehrál. „Do turnaje nastoupil jako host (místo českobrodského Eisnera) bratislavský Mikuláš.“823

10. září v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) v Pečkách skončili ve finále A 1. z 12 Neckář (9 z 11), 3. Vrabec (8) a 6. Polák (6,5), ve finále B 4. z 12 Nechanický (7,5 z 11), 5. Eisner ml. (7), 6. Pelikán (5,5), 7. Kubičková (5) a 8. Hušek (4), ve finále C 1. z 12 Šenkýř (9 z 11) a 12. Eisner st. (2) a ve finále D 1. z 12 Kalík (10 z 11) a 9. Doležal (3,5).824

1. října se v Memoriálu Karla Tauchmana v bleskovém šachu v Kolíně umístili ve finále A 1. z 12 Neckář (11 z 11), 3. Eisner ml. (6,5), 5. Teichmann (6), 7. Kubičková (5), 9. Zajíček (4,5) a 11. Šenkýř (2,5).825

10. října IV. třídu přeboru Prahy družstev v bleskové hře v Praze na Smíchově mezi 13 družstvy vyhrál Český Brod (85,5 ze 120) a postoupil do III. třídy.826

21.–22. října v Durasově memoriálu v Mladá Boleslavi Český Brod porazil Kutnou Horu 7:1 v sestavě Neckář, Polák, Vrabec, Jedlička, Kišari, Valtera, Teichmann, Zajíček. V kutnohorské kronice se uvádí: „V této sestavě jsou opravdoví Českobrodští jen dva: Neckář a Zajíček…“827

30. října – 10. listopadu v Mistrovství ČSR žen v Ústí nad Labem skončila 3. z 24 Kubičková (6 z 9).828

18. listopadu proběhlo odvetné utkání Prahy a Středočeského kraje v Praze, ale pouze na 20 šachovnicích. „Původně mělo být utkání sehráno na 25 šachovnicích, avšak ze Středočeského kraje se nedostavili především hráči z Českého Brodu, tedy nejsilnějšího středočeského – prvoligového – oddílu.“829

9. prosince v bleskovém turnaji žáků o Putovní plaketu města Ostravy skončil 2. Český Brod.830

25. prosince ve Vánočním bleskovém turnaji v Sendražicích skončili ve finále A 2. z 12 Lanč (9,5 z 11), 3. Nechanický (8,5) a 6. Eisner ml. (5) a ve finále B děleně 3. z 12 Šenkýř (7 z 11). Dále hrál Pelikán.831

1973

1. liga 1972/1973:832

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Tesla Karlín ½ 4 5 5 5 7 4 6 6 18 52½
2. ÚDA Praha 5 5 4 6 7 17 58
3. Slavoj Vyšehrad 4 4 6 2 5 6 16 53½
4. Slovan Bratislava A 3 4 4 5 6 6 3 6 14 49½
5. TŽ Třinec 3 3 2 4 5 5 4 5 14 47½
6. Dopravní podn. Praha 3 4 3 5 6 11 48
7. Slávia VŠ Praha 3 3 4 4 6 4 9 42½
8. Universita Brno 6 2 3 4 4 8 39
9. Lokomotiva Brno 1 2 2 4 4 8 34
10. Sigma MŽ Olomouc 4 3 3 3 2 4 4 7 38
11. Slavoj Český Brod 2 5 2 4 5 7 35
12. Slovan Bratislava B 2 1 2 2 4 4 4 3 3 30½

Na 8 šachovnic bylo 9 zájemců a „a říkalo se, že když někdo z posledních tří dvakrát prohraje, nastupuje náhradník.“833

Český Brod podal námitky ke sportovně-technické komisi Československého šachového svazu proti výsledku zápasu posledního kola Slavoj Vyšehrad – Slavoj Český Brod, že hráč na 7. šachovnici domácích neměl v pořádku registraci (zjednodušeně řečeno), a z toho důvodu požadoval kontumaci výsledků na 7. a 8. šachovnici. Pak by výsledek zápasu namísto 2,5:5,5 byl 4:4 a Český Brod by se v 1. lize zachránil. Po zamítnutí námitek podal Český Brod odvolání k předsednictvu Československého šachového svazu.834 Vzhledem k výsledkům a s vědomím faktu, že sestoupil, Český Brod neuspěl.

Zápas s ÚDA Praha hrálo družstvo v sestavě Lanč, Neckář, Polák, Vrabec, Nechanický, Jedlička, Kišari, Valtera.835

V Olomouci hrál Nechanický s Beilem a získal figuru a dva pěšce. Oběma hráčům docházel čas. Vtom Nechanický obětoval figuru a „ohlásil mat 2. tahem! Když v 1. lize ohlásíš mat 2. tahem, to bylo zděšení.“ Ukázalo se, že o mat 2. tahem nešlo, protože obětovaná figura uvolnila soupeřově králi ústupové pole. Přesto ještě Nechanický s dvěma pěšci navíc stačil partii vyhrát.836

Krajský přebor (divize) 1972/1973:837

1. Hostivice                8   2   0            18        51½ :28½

2. Kladno B                7   1   2            15        52½ : 27½

3. Poděbrady              6   2   2            14        48½ : 31½

4. Český Brod B         5   0   5            10           43 : 37

5. Kutná Hora B         3   4   3            10        42½ : 37½

6. Pečky                      4   2   4            10           38 : 42

7. Rakovník                3   2   5            8             38 : 42

8. Příbram                  3   1   8            8             32 : 48

9. SONP Kladno        2   2   6            7             32 : 48

10. Kněževes              2   2   6            6             33 : 47

11. Brandýs                2   0   8            4             29 : 51

Neúplný přehled výsledků jednotlivců:838

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B.
1. Teichmann ½ ½ ½ ½ ½ 2,5
2. Valtera 1 0 ½ 1,5
3. Kalík 0 ½ ½ 0 1
4. Eisner ml. 0 1 1 1 1 1 5
5. Zajíček 1 1 1 3
6. Pelikán 1 1 ½ 1 3,5
7. Hudcová ½ ½ 0 1
8. Chybný ½ ½ ½ 1 2,5
Vopařil 1 1 1 ½ ½ ½ 1 5,5
Lančová
Bureš
Eisner st. 0 ½ 0,5
Neyburský
Kubičková ½ 1 1,5
Hušek
Tichý
Šenkýř 1 1 1 1 1 5
Vršovský
Huňka
Beneš

Krajský přebor II. třídy 1972/1973:839

1. Kolín C                   6   0   1            12        26½ : 15½

2. Čáslav                    5   1   1            11           26 : 16

3. Sendražice A          4   3   1            10        28½ : 13½

4. Český Brod C         3   1   3            7          18½ : 23½

5. Kolín D                   3   0   4            6             20 : 22

6. Sn. Poděbrady B    1   2   4            4          17½ : 24½

7. Sa. Poděbrady        1   2   4            4          15½ : 26½

8. Nymburk                1   0   6            2          15½ : 26½

Dále skončilo D družstvo 5. v Okresním přeboru.840

Zápas s Lipskem v Lipsku vyhrál Český Brod 14,5:13,5.841 Tohoto zápasu se v českobrodském družstvu jako host zúčastnil Zdeněk Čekal z Brandýsa nad Labem, který na zápas později vzpomínal: „Ubytovali nás v jakémsi kempu na periferii města. Kromě nás se to tam hemžilo samými pěknými děvčaty; tu volejbalistky, házenkářky…atd. Blížila se půlnoc, když nás František Vršovský (spoluhráč) zavolal, abychom se na něco šli podívat. Franta s očima otevřenýma dokořán hleděl okénkem v suterénu budovy, jež tvořila dominantu areálu, dolů do sklepních prostor. Ukázalo se, že ty skrývají dámské sprchy. Mezi chlapci nastal boj o dobrá pozorovací místa u okénka. Dobře vyvinutá děvčata se, jak bylo tehdy zvykem, zarostlými klíny… Pastva pro oči pubertálních kluků… Nezvyklého reje si povšiml asistent trenéra Pelikána, jehož jméno jsem bohužel po tolika letech zapomněl, přistoupil k nám a pravil: ‚koukám, že očumujete holky, dobytkové. Koukejte mazat na kutě! Je za deset minut dvanáct a zítra nás čeká důležitý zápas.‘ Odvětil jsem: ‚Díky za informaci o čase, soudruhu trenére, aspoň si srovnám hodinky.‘ Načež mi vrazil facku, až se mi protočily panenky a ukápla slzička.“842

Do Lipska se uskutečnil také zájezd dospělých: Pelikán, Zajíček, Neckář, Vrabec, Nechanický, Polák, Kišari, Valtera.843

S Českobrodskými jeli i Josef Nun a Evžen Gonsior z Hradce Králové. Ve vlaku cestou zpět hráli ve dvojici proti Lubomíru Neckářovi s Jiřím Valterou karetní štychovou hru Černá kočka „o mistra světa“. Principem hry je sesbírat co nejméně trestných bodů za určité karty ve vyhraných štyších (podobná hra je Srdce). Mistrem světa se měla stát dvojice toho hráče, který nasbírá nejméně trestných bodů. „Měl jsem nejvíc bodů a Luboš nejméně, tak jsem začal hrát, abych to hrál blbě, abych měl bodů co nejvíce. Oba dva to do mě solili, tak jsem bral a bral. Skončila hra, počítalo se to a říkám: ,Jsme mistry světa!‘ ,Jakto?‘ ,No Luboš má nejméně bodů, tak jsme mistry světa.‘ Ti se chytali za hlavu.“844

Další vzpomínka se váže k překročení hranic. „Na hranicích nás čekala celnice, celní prohlášení. Kišari jel s paní, byla to padesátnice, a to už měli celníci vysledované, že takové ženy toho vozí nejvíc. Ona nic nevezla, ale říkali jsme jí: ,Paní Kišariová, nemáte šanci, oni vám stejně prohrabou kufr.‘ ,A proč, když nic nevezu?‘ ,Vy jste ten typ frontový bojovnice.‘ Ona byla taková srandistka, tak se neurazila.

Samozřejmě to tak dopadlo, zatímco my mastili Černou kočku – celníci viděli čtyři chlapy, takže dobrý. Kdybych vezl kilo zlata, provezl jsem to. Honza, její manžel pak vyprávěl, že jí prohrabali celý kufr a pak jí celník říká: ,No, vy opravdu nic nevezete.‘ ,Já vám to říkala, že opravdu nic nevezu.‘ ,To jste první.‘845

15.–26. ledna na Stříbrné věži Zemědělských novin v Prostějově skončila 3.–4. ze 7 Hudcová (3,5 asi ze 6), která byla označeno jako jedna z čelných šachistek.846

24. února Český Brod uspořádal okresní přebor žáků. V něm skončili v hlavní skupině 2. z 8 Šenkýř (5,5 ze 7), 3. Vršovský (4,5), 6. Doležal (3) a 7. Jan Máčik (1,5), v I. skupině 1. z 18 Zvolánek (5,5 ze 7), 8. Wimmer, 11. Fodor (oba 3,5) a 18. Klusáček (1,5), v přeboru žákyň 2. z 16 Hollerová (13 z 15), 3. Johnová (11,5), 13. Marečková (2,5), 15. Vedralová (1,5) a 16. Vršovská (1), ve II. skupině 5. z 10 Holler (5 z 9), ve III. skupině 4. z 11 Pála (5,5 z 10), 9. F. Růžička (2,5) a 11. Novák (1), ve IV. skupině 8. z 10 Kamínek (2,5 z 9) a 10. Neumann (1,5), v V. skupině 9. z 12 Šmejkal (4,5 z 11), 11. Z. Růžička (3,5) a 12. I. Hušner (2) a v VI. skupině 2. Vedral (10 z 12) a 5. M. Hušner (7).847

Na turnaji o Zlatou věž Polska ve Štětíně se umístila 2. z 22 Hudcová (5,5).

„Vážení šachoví přátelé,

            členku Vašeho šachového oddílu, Jitku Hudcovou, jako úspěšnou účastnici Stříbrné věže Zemědělských novin, pověřila naše redakce reprezentací venkovského šachu na Zlaté věži Polska v dubnu ve Štětíně. Vybraného turnaje nejlepších venkovských šachistek Polska se zúčastnilo 21 polských hráček a Jitka Hudcová. Vedla si mimořádně úspěšně v systému s rychlým šachovým tempem, dělila druhé až třetí místo a do poslední partie bojovala o první příčku. Také si svým vzorným vystupováním získala velkou oblibu na tomto zahraničním podniku. V turnaji zvítězila Polka Pietracová, mladá nadějná hráčka, se 6 body před Hudcovou a Polkou Legowskou s 5 1/2 body, tři další polské šachistky dosáhly po pěti bodech. Některé partie J. Hudcové měly vysokou sportovní úroveň.

            Dovolte, abychom touto cestou Jitce Hudcové poděkovali za velmi dobrou reprezentaci sportovní i společenskou. Přejeme jí mnoho dalších podobných úspěchů.“848

7. dubna na Poháru SRPŠ Kopidlno postoupil Český Brod do finálové skupiny.849

5.–20. května v turnaji o Gemerský pohár v Rimavské Sobotě skončili v hlavní skupině 8. ze 14 Neckář (7 ze 13) a ve skupině B 4. z 12 Vrabec (asi 7 z 11) a děleně 5. Zajíček (6,5).850

26. května na turnaji žákovských družstev o Stříbrný klíč v Pečkách skončily 3. z 9 ZDŠ Český Brod A (11 z 16) ve složení L. Fodor, M. Fodor, Tochníček, Hrabě a 9. ZDŠ Český Brod B (2) ve složení Bláha, Novák, Růžička, Kamínek.851

29. května na Turnaji osvobození ve Velimi skončila 1. ZDŠ Český Brod A (14,5).852

Od února do května Český Brod pořádal okresní přebor jednotlivců, který hráli Neyburský, Teichmann, Pelikán, Kišari, Valtera, Šenkýř, Vopařil, Eisner ml., Eisner st., Kalík, Zajíček a jeden mimobrodský hráč.853

2. června v mezikrajském zápase Středočeský kraj – Praha (12:10) v Praze se hrály také partie Neckář–Meduna 0:1, Prandstetter–Polák ½, Vrabec–Hausner 0:1 a Kišari–Matoušek ½.854

2.–3. června v Zaječicích skončil 3. ze 48 Český Brod A sestavě Šenkýř, Doležal, Zvolánek, Máčik, Vršovský, Majcher, Hollerová (vedoucí Pelikán) a 24. Český Brod B v sestavě Tocháček, Klusáček, Fodor, M. Holler, Kratochvíl, Pála, Johnová (vedoucí Zajíček, Kalík).855 3. šachovnici vyhrál Zvolánek.856

V letech 1973–1977 Jaroslav Pelikán vedl kroužek mládeže při Městském kulturním a společenském středisku. První zpráva pochází z půli roku 1974 a vztahuje se k předchozímu (asi školnímu) roku. Hráči se zúčastňovali soutěží, hráli v Lipsku i v Zaječicích.857 Další zpráva pochází z půlky roku 1975 s tím, že kroužek byl obnoven na začátku kalendářního roku 1975. „Šachový kroužek MKSS bude sdružovat hlavně mladší začátečníky ve věku do 15 let a rekreační neregistrované hráče až případně do 18 let. Výkonnostní sport po stránce pionýrské, to jest pokročilé pionýry bude šachově organizovat 11. pionýrská skupina Český Brod a nejlepší žáci z obou těchto organizací budou mít možnost se dát registrovat v šachovém oddílu TJ Slavoj Český Brod.“858 Třetí zpráva je z půle roku 1977.859

V krajském přeboru žáků v Říčanech skončili 2. z 10 Šenkýř (7 z 9) a 5. Zvolánek (5).860

V krajském přeboru dorostenek se umístily 1. ze 6 Kubičková (4 asi z 5), 3. Hollerová (2) a 4. Johnová (1,5).861

25. června – 2. července v krajském přeboru dorostenců v Kutné Hoře byli 2. z 12 Eisner (10) a 3. Šenkýř (7).862

13.–29. července Český Brod pořádal sjezd.863 Ve sjezdových turnajích skončili v krajském přeboru 1. z 16 Lanč (13,5 z 15), 3. Neckář (12), 6. Vrabec (8,5) a 14. Valtera (3,5; měl 4 kontumace), v krajském přeboru žen děleně 2. Kubičková a 4. Hudcová (obě 5), v kandidátském turnaji A 3. z 38 Nechanický (7,5) a 6. Kišari (6,5), v hlavním turnaji C 3. z 12 Chybný (6,5 z 11), v hlavním turnaji E 5. Šenkýř (6,5), v hlavním turnaji F 2. Kalík (8,5) a v bleskovém turnaji v hlavním finále 1. z celkem 96 Neckář (13), 4. Lanč (11,5) a 8. Nechanický (6,5).864 V jiném kandidátském turnaji se umístil 12. ze 30 Polák (6 asi z 11).865 V kutnohorské kronice je uvedena poznámka: „Oba naši hráči v těžké konkurenci (zejména ‚do ruky‘ si hrajících domácích – viz výsledky Valtery a Vrabce) bojovali ze všech sil (…)“, ovšem bez bližšího vysvětlení.866 Jednalo se o „největší šachový sjezd v historii čs. šachu“. V 1. turnusu hrálo 145 hráčů a v 2. turnusu 123 hráčů.867 „Nejmladšími účastníky byli třináctiletí českobrodští žáci František Vršovský, Jan Máčik a Jana Johnová.“868 Ředitelem sjezdu byl A. Lanč, předsedou Dr. Máčik a rozhodčím J. Pelikán.869

Jiří Valtera vzpomínal ke kontumacím: „Tenkrát jsem postoupil a z kasáren mi dali jen týden dovolené. Říkal jsem si, budu hrát, ale když jsem si to vyřizoval: (napodobuje cizí hlas) ,Nemáte nárok, soudruhu kapitáne, nemáte nárok.‘ Tak jsem druhý týden nedohrál. To jsou ty kontumace.“870

2.–10. srpna proběhl Přebor dorostu ČSSR v Českém Brodě. „Ředitelem přeboru byl osvědčený pracovník s naší šachovou mládeží s. prof. Jaroslav Pelikán.“ V polofinálové skupině C skončil 2. z 12 Eisner (7,5 asi z 11) a postoupil do finále:871

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. SB
1. Možný 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 0 1 1 1 8 41,25
2. Hušek 0 ½ 1 1 ½ ½ 1 1 ½ 1 1 8 39,25
3. Sobek ½ ½ ½ 0 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 7 34,75
4. Ďuriga ½ 0 ½ 1 ½ 0 ½ 1 1 1 1 7 33,25
5. Kaderka ½ 0 1 0 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 6
6. Navrátil ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 0 ½ 1
7. Ftáčnik 0 ½ 0 1 ½ ½ 0 0 ½ 1 1 5 25,25
8. Eisner 0 0 0 ½ ½ ½ 1 1 ½ 0 1 5 22,75
9. Říha 1 0 ½ 0 ½ 0 1 0 ½ ½ 0 4 23,50
10. Šedivý 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ ½ ½ 0 ½ 4 20,75
11. Streitberg 0 0 ½ 0 0 ½ 0 1 ½ 1 ½ 4 19,75
12. Kohout 0 0 0 0 ½ 0 0 0 1 ½ ½

7.–18. srpna proběhlo finále Přeboru ČSSR dorostenek v Napajedlech:872

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. SB
1. Kubičková ½ ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1
2. Nunvářová ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 1
3. Adámková ½ ½ ½ 0 ½ 1 1 1 1 1 1 8
4. Matyášová 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 1
5. L. Záhorovská 0 ½ 1 ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 1 7 34,25
6. Pátková 0 ½ ½ 0 0 1 1 1 1 1 1 7 26,75
7. R. Záhorovská ½ 0 0 ½ ½ 1 1 ½ 1 1 1 6
8. Slancová 0 0 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ 1 ½ 12,50
9. Blašková 0 0 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ 11,75
10. Líšková 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 1 ½
11. Maurencová 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 1 5,00
12. Váňová 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ 0 4,75

V polofinále Mistrovství ČSSR skončili ve skupině A 2. ze 14 Neckář (9 ze 13) a ve skupině D 1. ze 14 Lanč (10,5 ze 13)873 a oba tak postoupili do finále.

8. září na konferenci Českého šachového svazu v Praze byl jako delegát na konferenci Československého šachového svazu zvolen také Lanč.874 Na ní, 14. října v Praze, pak byl zvolen do pléna Československého šachového svazu.875

„Soudruh Alois Lanč je mladý funkcionář, politicky vysoce uvědomělý a našemu státu plně oddaný. V TJ Slavoj Český Brod a v Okresním šachovém svazu Kolín zastává funkci politickovýchovného pracovníka. Sám aktivní sportovec – kandidát mistra v šachu – věnuje se též výchově sportovní mládeže jako trenér, přestože dálkově studuje. Je schopný organizátor, loňského roku pracoval jako trenér na přeboru ČSSR dorostenek v šachu a letošního roku bude pracovat jako trenér na přeboru ČSSR dorostenců v šachu. Roku 1971 byl ředitelem a hlavním rozhodčím šachového střetnutí nejlepších pionýrů NDR a ČSSR. Letošního roku je ředitelem XVII. sjezdu středočeských šachistů v Českém Brodě, kterého se zúčastní přes 200 šachistů z celé ČSSR. Je mezi svými spolupracovníky oblíbený a dovede neformálně politicky působit jako člen KSČ.

Do Československého šachového svazu plně doporučujeme.“876

V Durasově memoriálu skončil 3. Slavoj Český Brod. V zápase o 3. místo porazil Kutnou Horou 6:2 v sestavě Neckář, Polák, Vrabec, Kišari, Eisner ml., Kalík, Teichmann, Pelikán.877

6. října v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) v Pečkách skončili ve finále A 1. z 12 Lanč (8,5 z 11), 3. Šenkýř (7), 4. Nechanický (6,5) a 9. Eisner (4,5), dále hrál Chybný.878

6. října na turnaji žákovských družstev v Českém Brodě skončil 2. z 16 PO Český Brod v sestavě Vršovský (6,5 ze 7), J. Máčik (5), Doležal (6), Klusáček (3,5), 7. PO Český Brod B v sestavě M. Fodor (2), Hrabě (2), Johnová (3), Holler (3) a 11. PO Český Brod C v sestavě V. Novák (1,5), Kamínek (3), F. Růžička (2), Z. Růžička (4). Ve vedlejším turnaji jednotlivců skončili 6. ze 7 Šimáně (1,5 z 12) a 7. Vršovská (1).879 „Nejlepšího výsledku dosáhl na první šachovnici třináctiletý František Vršovský, hráč II. výkonnostní třídy, který dosáhl 6,5 bodu ze 7 možných.“880

13. října v krajském přeboru družstev v bleskovém šachu v Mladé Boleslavi dopadl 3. z 16 Český Brod A (68 z 90) a 14. Český Brod B (22). „Na dalších místech skončila oslabená družstva Č. Brodu (bez Neckáře, který odešel na vojnu, a Lanče).“ Vrabec (14) vyhrál 1. šachovnici, Šenkýř (12,5) byl 2. na 2. šachovnici a Kišari (12,5) skončil 3. na 6. šachovnici.881

27. října se okresního přeboru v bleskovém šachu (Memoriál Karla Tauchmana) v Kolíně zúčastnili Šenkýř, Zajíček, Doležal a Eisner.882

3.–4. listopadu v bleskovém turnaji o pohár Rudého práva skončil Neckář děleně 12. z 18 (13 ze 34). „Byl to první turnaj toho druhu u nás, hraný ‚na hodiny‘, nikoli podle diktátu ‚bílý teď – černý teď‘.“883

5. listopadu v přeboru Prahy v bleskovém šachu v Praze na Smíchově mezi 10 družstvy vyhrál III. třídu Český Brod (57,5 asi z 60) a postoupil do II. třídy.884

26. prosince na Vánočním bleskovém turnaji v Sendražicích skončili ve finále A 1. z 12 Lanč (10 z 11), ve finále B děleně 6. z 12 Vršovský (5,5 z 11) a ve finále C děleně 6. z 12 Kalík (6,5 z 11).885

28. prosince se ve Vánočním turnaji DPM Čáslav v Čáslavi umístili děleně 2. z 10 Vršovský a Doležal (oba 3,5 z 5).886

Od roku 1969 do roku 1973 v etapově hraném 6. Přeboru armády v korespondenčním šachu skončil ve finále 2. z 13 Valtera (9,5 asi ze 12).887

Skupinu 3 polofinále 15. mistrovství ČSSR v korespondenčním šachu vyhrál mezi 15 hráči Lanč (12 ze 14). „Oba tito hráči se své úlohy favorita zhostili skutečně výtečně a zcela bezpečně, bez jediné prohry obsadili prvá dvě místa. Lanč je šachově vyspělý, hrál velmi ostře a bojoval vždy až do vyčerpání všech možností. Lze proto jen litovat, že svého práva postupu nepoužil a do finále 15. mistrovství ČSSR se nepřihlásil.“888

Přebor oddílu:

1. Kalík (10 z 11), 2. Šenkýř (9,5), 3.Vršovský (8,5), 4. Vopařil (8), 5. Eisner st. (7), 6. Čihák (5), 7. Píša (4,5), 8. Sýkora (4), 9. G. Máčik, 10. Doležal (oba 3), 11. L. Fodor (2,5) a 12. Švec (1).

Přebor oddílu mladších žáků:

1. Marečková (34 asi z 36), 2. Koula (33,5), 3. Bossanyi (33), 4. Šimáně (27), 5. Valter (26,5), 6. Kovář (26), 7. P. Fodor (24), 8. Barták (23), 9. M. Hušner (20,5), 10. Kopecký (15,5), 11. Saska (11), 12. R. Hrabě (10,5), 13. Vršovská (10), 14. Benedikt a Bláhová (oba 9,5), 16. Koudela (9), 17. John (8), 18. Holý (6) a 19. Chovanec (5,5).

Přebor oddílu starších žáků:

1. Klusáček (26,5 asi z 30), 2. L. Fodor (25,5), 3. Johnová (22), 4. M. Fodor a F. Růžička (oba 20,5), 6. Müller (20), 7. Klápště (19), 8. Z. Růžička (18,5), 9. Kamínek (16), 10. Kratochvíl (15,5), 11. Wolf (9,5), 12. V. Hrabě a Kubička (oba 9), 14. I. Hušner (4,5), 15. Bláha a Novák (oba 2).889

1974

2. liga B 1973/1974:890

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Sk.
1. ÚPDMJF Praha 6 5 5 7 4 15 47
2. Motorlet Praha 2 3 5 5 6 5 12 41½
3. Škoda Č. Budějovice 5 4 3 5 4 12 39
4. Slavoj Český Brod 4 3 2 4 5 5 12 36½
5. Slavia VŠ Praha C 3 3 5 5 3 5 10 38½
6. Rubena Náchod ½ 5 3 6 5 4 9 35
7. Akuma Ml. Boleslav 3 3 3 6 2 5 8 35½
8. Tesla Karlín B 4 5 3 5 6 7 33
9. Jitex Písek 1 2 4 3 3 3 3 25½
10. Loko Pardubice 4 3 3 3 4 2 2 28½

Přehled výsledků jednotlivců:891

1 2 3 4 5 6 7 8 9 B.
1. Lanč ½ 0 1 ½ 1 1 1 1 6
2. Vrabec ½ 1 ½ ½ 1 ½ 0 0 ½ 4,5
3. Polák 1 0 ½ 0 1 1 1 0 0 4,5
4. Nechanický 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0,5
5. Jedlička 1 1 0 0 1 1 4
6. Pelikán 0 0 0
7. Bureš
8. Neyburský
Kišari ½ 1 1 1 ½ 1 0 0 5
Valtera ½ ½ 0 1 1 1 ½ 0 4,5
Zajíček ½ 0 ½ ½ 1,5
Teichmann 1 1 ½ 0 ½ 0 1 1 5
Eisner ml. 0 1 1
Kalík
Křivánková
Chybný
Šenkýř
Lančová

Krajský přebor I. třídy 1973/1974:892

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B. Sk.
1. Kutná Hora A 5 5 4 17 49½
2. Poděbrady 3 5 6 5 5 4 5 15 45½
3. Pečky 4 4 5 6 5 12 44½
4. Unhošť 5 4 3 4 6 12 42½
5. Kladno B 3 3 4 4 5 4 6 11 45½
6. Rakovník 3 2 4 ½ 3 6 11 40½
7. Český Brod B 3 3 5 4 2 4 10 39
8. Neratovice 3 5 3 5 8 39
9. Příbram 4 4 4 4 2 4 4 5 8 36
10. SONP Kladno 2 6 3 4 4 4 30½
11. Kutná Hora B 3 3 2 2 4 3 4 2 27½

Přehled výsledků jednotlivců:893

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B.
1. Kišari 1 1 1 volno 3
2. Teichmann ½ 1 0 ½ 1 ½ 0 3,5
3. Valtera 1 0 0 1 2
4. Eisner ml. 0 1 0 0 1 0 2
5. Kalík 1 0 ½ 0 1 1 1 ½ 0 ½ 5,5
6. Zajíček ½ ½ 1 1 0 0 1 ½ ½ ½ 5,5
7. Chybný ½ ½ 0 0 1 1 1 0 1 ½ 5,5
8. Šenkýř 1 1 0 1 0 0 0 1 4
Kubičková
Hudcová 0 1 1
Vopařil 0 ½ 0 0 1 0 ½ 1 3
Eisner st. 0 1 0 0 1
Hušek
Vršovský 1 1 2
G. Máčik
Lančová 1 1
J. Máčik
Píša 0
Doležal

U zápasu Kutná Hora B – Český Brod B v kutnohorské kronice čteme k partii Stehlík ml. – Vopařil: „Při této partii se prokazatelně netočila velká ručička u hodin Vopařila – došlo též k ostré kontraverzi mezi přihlížejícím Dr Měřičkou a patriotickým, nekriticky smýšlejícím Zajíčkem. Dá se čekat, že naše A družstvo bude v Českém Brodě čekat nejsilnější sestava – jako nástroj ‚krevní msty‘…! Inu, rozhodovat se ale přece jen bude na 64 polích.“ [894

Krajský přebor II. třídy 1973/1974:895

1 2 3 4 5 6 7 8 B. Sk.
1. Kolín C 3 4 5 5 6 13 31
2. Čáslav 3 4 5 13 30
3. Poděbrady B 2 2 4 8 23
4. Sendražice 1 4 3 6 7 21½
5. Kolín E 1 ½ 6 18
6. Kolín D 2 4 4 16½
7. Pečky B 1 ½ 3 3 15½
8. Český Brod C 0 2 0 2 2 12½

Přehled výsledků jednotlivců:896

1 2 3 4 5 6 7 B.
1. Kubičková
2. Hudcová ½ 0,5
3. Vopařil 0 1 1
4. Eisner st. ½ 1 1,5
5. L. Zvolánek 0 0
6. Vršovský 1 1 2
7. G. Máčik ½ ½ 0 1
8. J. Máčik ½ 0 0 0,5
Sýkora
Píša 0 0 0 1 0 1
Čihák ½ 0 1 0 1 2,5
Doležal ½ 0 0,5
Beneš 1 1
Švec ½ 0 ½ 0 0 1
Hušek

K zápasu Český Brod B – Kutná Hora A se v kutnohorské kronice uvádí: „Domácí tým pod dojmem jakési ‚svaté války‘ vůči Kutné Hoře nastoupil poprvé v nejsilnější sestavě. K velkému zadostiučinění Jaroslava Zajíčka nad námi vyhráli.“897 A nakonec ještě: „Co řekli po vítězném utkání: (…) Stehlík: Vedle velké radosti mám ještě navíc zadostiučinění, že se Českobrodským nějak nevydařila jejich ‚svatá válka‘ proti nám…!“898 Na partii s Buňkou vzpomínal Jiří Valtera: „V jednom okamžiku byla pozice, kde měl De4, Jf3, Kg2 a měl odskok Jh4, nebo Je1. Hrál odskok Jh4, který prohrával. Po zápase jsem mu to ukazoval. Pak jsme seděli v Kutné Hoře na pivě a Jirka Stehlík říkal: (napodobuje hlas Jiřího Stehlíka) ,Kdyby tam Buňka odskočil správně…‘ ,No počkej, to neříkej ,kdyby odskočil správně‘, protože správný odskok jsem viděl akorát já, ale ne on.‘“ 899

Zápas s Pečkami B hrálo C družstvo v sestavě Eisner st., Vršovský, Píša, Čihák, Doležal, Beneš.900

Neckář hrál celostátní ligu za ÚDA Praha. „V armádním celku se vyznamenal Neckář, který s 11½ bodem ze 13 možných podal (na 7. šachovnici) absolutně nejlepší individuální výkon ze všech účastníků tohoto ročníku celostátní ligy.“901

Předsedou oddílu byl Jaroslav Pelikán, místopředsedou Dr. Gabriel Máčik, politickovýchovný referent Alois Lanč, jednatel Jaroslav Zajíček, hospodář Oldřich Eisner, trenér Jaroslav Polák, sportovně-technický referent Jan Kalík.902

5. ledna podnikli hráči z Kopidlna zájezd do Českého Brodu. V rámci mezi PO Český Brod a PO Kopidlno se hrálo 6 zápasů a turnajů, skončilo výsledkem 98,5:96,5. V utkání na 28 šachovnicích Český Brod prohrál 16,5:29,5. Na prvních 10 šachovnicích hraných jednokolově Český Brod vyhrál 6:4, na dalších šachovnicích hraných dvoukolově prohrál 10,5:25,5. Družstva hrála ve složení: závodní hráči Zvolánek, Vršovský, Doležal, J. Máčik, Majcher, L. Fodor, Hollerová, Johnová, M. Hrabě, M. Fodor, střední hráči Holler, Kratochvíl, Müller, F. Růžička, Z. Růžička, Kamínek, Klápště, Kubička, Z. Šmejkal, začátečníci ve složení Marečková, Neumann, Valter, P. Fodor, F. John, Kovář, Saska, R. Hrabě, Buch. Závodní družstvo v bleskové hře hrálo ve složení Zvolánek, Vršovský, L. Fodor, J. Máčik, Doležal, Majcher, Hollerová, Johnová, M. Fodor, Holler. V turnajích jednotlivců skončili ve starších žácích 2. z 27 Hrabě, 3. Müller, 6. Z. Růžička, 8. Wolf, 10. Kratochvíl, 13. Kamínek, 14. Klápště, 15. Šmejkal, 16. Kubička, 17. F. Růžička a 23. Neumann a v mladších žácích 6. Marečková, 12. Hrabě, 13. Saska, 14. John, 15. Fodor, 17. Kovář a 18. Buch.903

26. prosince – 5. ledna v Přeboru ČSR v Brně hraném švýcarským systémem skončili 5. ze 40 Neckář (7,5 z 11) a děleně 30. Vrabec (4,5). „Stejný bodový zisk měl i Lubomír Neckář, jehož výkon do značné míry ovlivňují časové tísně a který ještě v posledním utkání bojoval o dělení prvního místa.“

26. prosince – 5. ledna v přeboru ČSR žen v Brně hraném švýcarským systémem byla děleně 12. z 24 Hudcová (5,5 z 11).904

12.–25. ledna ve Stříbrné věži Zemědělských novin v Jenišově u Lipenské přehrady skončila v turnaji žen 2. z 10 Hudcová (7 asi z 9).905

Ve finále krajského kola Velké ceny Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže v Kutné Hoře byli mezi chlapci 1. z 9 Vršovský (7 z 8), 2. Zvolánek (6) a 4. Majcher (4), ve vedlejším finále C 6. z 8 Holler (3 asi ze 7) a mezi dívkami 1. z 10 Johnová (7,5 z 9).906

Oddílu byl udělen titul „Vzorný“.907

1.–3. března v národním finále ČSR Velké ceny Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže v Českých Budějovicích skončili 3. z 8 Středočeši ve složení Vršovský, Zvolánek, Řebíček, Johnová, Majcher (vedoucí Pelikán).908

16.–21. března v celostátním turnaji žactva O pohár časopisu Československý šach v Rýmařově skončil celkově 5. z 12 Vršovský (6,5 asi z 11), 6. Zvolánek (6) a 10. Majcher (3,5).909 O tři roky později se píše: „V bohaté historii tohoto turnaje čteme jména dnes již významných hráčů mladé generace, kteří jsou oporami ligových mužstev. Jsou to (…) Zvolánek (…) a další. Ti všichni prošli zdejším turnajem a zde získávali turnajové zkušenosti.“910

V dubnu ve vysokoškolském Přeboru ČSR v Brně skončil 6. z 24 Vrabec (7 z 11).911

6.–26. dubna proběhlo finále Mistrovství ČSSR v Rimavské Sobotě:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 B. SB
1. Jansa ½ 1 ½ 1 1 1 ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 1 1 12
2. Hort ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 11
3. Neckář 0 ½ 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 0 1 1 1 9
4. Augustin ½ ½ 1 1 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 63,0
5. Lanč 0 ½ ½ 0 1 0 ½ 0 1 1 ½ 1 ½ 1 1 55,5
6. Mišta 0 ½ 0 1 0 0 0 1 ½ 1 1 1 1 ½ 1 55,0
7. Lechtynský 0 0 ½ ½ 1 1 1 ½ 0 ½ 1 1 0 ½ ½ 8 57,0
8. Prandstetter ½ 0 ½ 0 ½ 1 0 1 1 0 ½ 0 1 1 1 8 54,0
9. Kupka ½ ½ ½ ½ 1 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½
10. Přibyl 0 ½ ½ ½ 0 ½ 1 0 ½ 1 0 ½ 1 1 0 7
11. Fichtl 0 ½ 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ 0 1 0 1 ½ 1 43,0
12. Plachetka ½ 0 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ 1 0 ½ ½ 1 1 42,5
13. Meduna ½ 0 1 1 0 0 0 1 0 ½ 1 ½ 0 ½ 0 6
14. Kubíček 0 0 0 ½ ½ 0 1 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ 1
15. Sikora 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ 4
16. Modr 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 1 0 0 1 0 ½

„Triumf armádného šachu dovršil klubový kolega prvých dvoch víťazov Lubomír Neckář, ktorému vyšla nezvyčajná turnajová taktika. Bielymi staval spoľahlivé pevné ‚domčeky‘, zatiž čo čiernymi volil často najostrejšie varianty sicílskej obrany. Svedomitá príprava a dobrá orientácia v časových tiesňach mu vyniesla krásne 3. miesto, ktoré je zatiaľ najväčším úspechom mladého finálového debutanta.“912

„Tabulka nám ukazuje, že naši velmistři jsou skutečně třídou sami pro sebe. Nikdo je vážně neohrozil. Oba velmistři dohromady neprohráli ani jednu partii. Dále nám však tabulka ukazuje, že naši kandidáti mistra se důstojně zařadili mezi mistry sportu a mezinárodní mistry, ba je dokonce předhonili. A nakonec nám tabulka ukazuje, že Český Brod má už své šachové jméno v ČSSR a že se svými nejlepšími hráči zařadil ihned za Prahu před Třinec, Olomouc, Brno atd. Město Český Brod děkuje Lubomíru Neckářovi a Aloisu Lančovi za vzornou reprezentaci.“913

„Velký úspěch českobrodských šachistů na mistrovství ČSSR

LUBOMÍR NECKÁŘ A ALOIS LANČ MEZI NEJLEPŠÍMI PĚTI V ČSSR

Českobrodský šach má stále stoupající úroveň. Těžko již hledáme nadpis k těmto vskutku vynikajícím úspěchům. Když českobrodské žactvo stanulo roku 1964, 1965, 1966 a 1968 na nejvyšším místě v ČSSR, říkali nám: ‚To jsou jenom žáci, kdy se pochlubíte, že máte také dobré dospělé, nebo alespoň dorost?‘ A odpověď přišla velmi brzy. Na konci let šedesátých jsme slavili velké úspěchy v dorostu a v ženách. Lubomír Neckář, Miloš Vrabec, Dana Lančová a Jitka Hudcová v dorostu a Marie Křivánková v ženách se začali pravidelně objevovat ve finále mistrovství ČSSR dorostenců, dorostenek a žen. Vrcholem byl titul dorosteneckého přeborníka ČSSR pro Lubomíra Neckáře. A zase přišli naši příznivci a říkali nám: ‚To pořád nic není. To je samé žactvo, dorost, ženy, ale v mužích jste ještě nic nedokázali.‘ Měli svou pravdu,v mužích jsme se dostali nejdál do polofinále, avšak na finále mistrovství ČSSR jsme stále neměli.

Počátek let sedmdesátých zastihl i naše muže a současně první družstvo na vzestupu. Hraje se už II. liga, v ročníku 1972–1973 dokonce I. celostátní liga a naši muži – Lanč, Neckář, Polák a Vrabec bojují v polofinálech už daleko úspěšněji. A přitom /to jako odpověď těm, kteří teď zase tvrdí, že muže sice máme, ale že nám zase chybí žactvo, dorost a ženy/ naše žactvo stále udržuje vysoký standard – 3.místo v ČSSR v daleko těžších podmínkách, Šenkýř v polofinále a Eisner ve finále mistrovství ČSSR dorostenců, Kubičková mistryně ČSSR v dorostenkách a Hudcová se právě vrátila z Polska jako první z mezinárodního turnaje žen – to všechno za léta 1973–1974. A jestliže něco nemáme, tedy jsou to dobrovolní pracovníci, které potřebujeme hlavně k mládeži!!

Vraťme se však k skutečně velkému úspěchu, kterého dosáhli naši dva zástupci na mistrovství ČSSR jednotlivců v Rimavské Sobotě. Mistrovství se zúčastnili prakticky všichni nejlepší hráči ČSSR až na mezinárodního velmistra Smejkala /autonehoda/, mistra sportu Trapla /rovněž zranění po havárii/ a mezinárodního velmistra dr. Filipa. A naši hráči překvapili kdekoho. V prvé řadě překvapili stavitele národního družstva, kteří již před mistrovstvím nominovali naše družstvo pro šachovou olympiádu v Nice ve Francii /červen/ takto: velmistr Hort, velmistr Smejkal, velmistr Jansa, velmistr dr. Filip, mezinárodní mistr Přibyl a mezinárodní mistr Plachetka. Neckář a Lanč skončili daleko před Přibylem a Plachetkou. Dokázali, že by si nominaci spíše zasloužili. Jsme zvědavi, zdali alespoň Československý šachový svaz udělí našim hráčům titul mistra sportu.“914

5. května v turnaji Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže hraném na počest 25. výročí Pionýrské organizace hraném v Kolíně skončil 2. Slavoj Český Brod – MKSS A a 6. Slavoj Český Brod – MKSS B.915

9. května v bleskovém turnaji družstev O putovní Věž Křivoklátu byl 2. z 16 Český Brod (47,5 z 60) v sestavě Lanč (14 z 15), Polák (11,5), Vršovský (11), Zajíček (11). Lanč byl druhý na 1. šachovnici a Vršovský pátý na 3. šachovnici.916

9.–11. května se ve víkendovém Turnaji osvobození Uhelných skladů v Praze umístili 12. z 60 Vrabec (6,5), 37. Šenkýř (5), 43. Eisner ml., 44. Chybný (oba 4,5) a 50. Vopařil (4).917

Jiří Valtera a Jaroslav Polák zpracovali do rubriky Teorie a praxe zahájení v Československém šachu oběť jezdce v Najdorfově sicilské (6.Sg5 e6 7.f4 Se7 8.Df3 Dc7 9.0-0-0 Jbd7 10.Sd3 b5 11.Vhe1 Sb7 12.Jd5).918 „Pak nám to kamarádi vyvraceli.“919

Od února do května v okresním přeboru v Českém Brodě dopadli 1. z 12 Eisner ml., 2. Šenkýř (oba 8,5 z 11), 3. Chybný (8), 4. L. Zvolánek (7,5), 5. Vršovský (7), 6. Vopařil (6), 8. Pelikán (5), 10. Eisner st. (3), 11. G. Máčik (2), 12. Píša (0).

„Vítězství Oldřicha Eisnera ml. ač nejtěsnější bylo naprosto zasloužené. Hraje velmi zodpovědně a solidně. Potřebuje se však zbavit časových tísní, které zapříčiňují jeho dílčí neúspěchy.

Druhý vítěz Vladimír Šenkýř /též dorostenec/ má naprosto odlišný styl. Jeho partie jsou plny zvratů, hraje riskantně a jeho kombinace jsou někdy nekorektní. Získal v turnaji I. výk. třídu.

Zdeněk Chybný je typem pozičního šachisty se smyslem pro bezpečnost vlastní pozice. Hraje velmi pevně, ale určitě by měl projevit více bojovnosti v rozhodujících partiích.

Příjemným překvapením turnaje bylo čtvrté a páté místo předních žáků kraje Libora Zvolánka a Františka Vršovského. Zde je vidět dobrá trenérská práce s mládeží i síla žákovského šachu v Českém Brodě.

Svůj standardní výkon podal dlouholetý účastník okresních přeborů Vladěk Vopařil. Jeho šesté místo odpovídá jeho současným možnostem. (…)

Jaroslav Pelikán hrál hluboko pod své možnosti. Nepozorností v dobrých pozicích zaviněnou funkc. starostmi ztratil nejméně dva body a tím i lepší umístění. (…)

Eisner Oldřich st. jako vždy bojoval velmi houževnatě, ale tentokrát se mu příliš nedařilo.

Poslední dva hráči nastoupili jako náhradníci a svou výkonností na tak silný turnaj nestačili.“920

18.–19. května v předběžných skupinách krajského přeboru mládeže v Říčanech dopadli ve skupině A 4. z 6 Doležal (2 z 5), ve skupině C 1. z 6 L. Zvolánek (4,5 z 5) a 4. Majcher (2) a ve skupině D 1. z 6 Vršovský (5 z 5).921

24.–26. května se ve finále krajského přeboru mládeže v Říčanech umístili 1. z 8 Vršovský a 2. L. Zvolánek (oba 5 ze 7).922

V krajském přeboru žákyň v Říčanech se umístily 1. Johnová, 3. Hollerová, 7. Marečková a 9. Vršovská.923

25. května v turnaji družstev O putovní pohár v Neratovicích skončil 9. Český Brod.924

28. května – 2. června ve vysokoškolském Mistrovství ČSSR – kvalifikačním a tréninkovém turnaji k MS VŠ družstev v Hrazanech skončil 2. ze 13 Vrabec (9 z 12).925 Do tohoto turnaje postoupil až jako náhradník. „Než však mohl v klidu do Hrazan, kde se mistrovství konalo, odjet, musil ještě dopoledne obhájit diplomovou práci.“926

1.–2. června v Zaječicích skončilo A družstvo 2. v sestavě Vršovský, Zvolánek, Majcher, Doležal, Fodor L., Máčik, Johnová (vedoucí Pelikán Jar.) a B družstvo 21. v sestavě Fodor M., Hrabě, Wolf, Holler, Klápště, Hollerová, Marečková (vedoucí Eisner Oldř.).927 3. šachovnici vyhrál Majcher. „V boji o 1. místo hrál Martin s Č. Brodem 3½ : 3½ a ve prospěch slovenských zástupců rozhodl výsledek na 5. šachovnici.“928

28. června – 7. července se v krajském přeboru dorostenců v Srbsku (okres Mladá Boleslav) umístili děleně 3. ze 14 Eisner (8,5 ze 13) a 5. Šenkýř (8).929

15. července – 2. srpna na vysokoškolském Mistrovství světa v Teeside ve Spojeném království předběžnou skupinu 4 mezi 6 družstvy vyhrála ČSSR (13,5 z 20) skupině 4 a postoupila do finálové skupiny. Za družstvo hráli na 1. šachovnici Neckář (v předběžné skupině i ve finále celkem 4,5 z 13), na 2. šachovnici Lanč (6 z 12) a náhradník Vrabec (1 z 3). „V předběžné skupině jsme celkem hladce zvítězili.“930 Finálová skupina:931

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B.
1. SSSR 2 2 3 3 26,5
2. USA 2 2 3 3 22,5
3. Maďarsko 2 3 2 3 3 3 2 22
4. Anglie 2 2 3 1 3 2 21,5
5. Dánsko ½ 2 1 1 19
6. NSR 1 1 2 3 ½ 2 2 3 16
7. ČSSR ½ 1 1 1 2 2 15
8. Finsko ½ 1 ½ ½ 2 2 2 14,5
9. Holandsko 1 ½ 1 2 ½ 2 2 ½ 2 11,5
10. Rakousko ½ ½ 2 ½ 1 2 2 11,5

„Viděli jsme Anglii a ukázalo se, že není všechno zlato, co se třpytí. Angličané pojali mistrovství velmi úsporně. Hráli jsme ve městě Teeside a odvezli nás autobusy na vysokoškolskou kolej, kde nás ubytovali a stravovali v menze. Jídlo naší školní jídelny je proti tomu hotelová strava, to se nedalo pořádně jíst. Dokonce tam chlapci zorganizovali protestní petici, myslím Adorján, maďarský velmistr, a další, že strava je mizerná. Sešlo se tam kolegium, myslím ještě Jaroslav Šajtar, který zastával významný post ve FIDE. Dostali jsme sendviče, kapesné a nazdar. Poblíž byla benzinová pumpa, kde jsme si koupili další sendviče a pití, jinak tam nic nebylo, žádný obchod.

Zorganizoval jsem, že jsme se s kluky vlakem jeli podívat na první železnici světa Stockton-on-Tees – Darlington, kde jsme si dali konečně kuře s hranolkama, najedli jsme se asi za 1 libru. Takhle bychom tam mohli jezdit každý den. Byli jsme jako na Strahově na kolejích, ale bez města. Mohl jsi někam odjet vlakem, ale pěšky ses nikam nedostal, všude bylo daleko.

Možná s námi jel i očko z ČSTV, ale staral se o sebe, aby měl co pít. Když hráli kluci v 69. na akademickém turnaji v Drážďanech v Německu, nastoupili proti Rusku s vlaječkami na botách. Ale tohle už byl rok 1974, to už bylo bez vlaječek.“932

28. července na turnaji družstev žáků ČSR v bleskovém šachu v Třemošnici skončil 2. Středočeský kraj, za který hráli mj. Vršovský, Zvolánek, Hynek a Johnová.933

1.–18. srpna Český Brod uspořádal polofinále a finále Přeboru dorostenců. „Na hladkém průběhu turnajů mají zásluhu i osvědčení funkcionáři v čele s ředitelem turnaje prof. Jaroslavem Pelikánem z Českého Brodu.“934

V létě finále Přeboru armády vyhrál Neckář (15 z 15).935

16.–30. srpna Městské kulturní a společenské středisko Český Brod uspořádalo v Kácovci stanový pionýrský tábor se zaměřením na šachy. Zúčastnili se jej mj. technický vedoucí Pelikán, vedoucí Marečková, Vršovská a Máčik a účastníci Vršovský, Doležal, J. Máčik, Hrabě, Johnová, Hollerová, Klápště, Kratochvíl, Müller, Kamínek, Z. Růžička, Kamínková, Pazderková, Holler, Marečková, Vršovská, Barták, John.936 Zápas s Lipskem v Kácovci prohrál Český Brod 5,5:10,5.937

23. srpna – 1. září v turnaji O pohár SNP v Kolíně byli 2. z 12 Michálek (8 asi z 11), 4. Teichmann (7,5) a 8. Kalík (4,5).938

Na pionýrské olympiádě v Prešově hrálo družstvo ČSSR C ve složení Zvolánek, Vršovský, Kincl, Poláchová.939

21. září v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) v Pečkách skončili ve finále A 1. z 12 Lanč (9,5 z 11), 6. Vršovský, 7. Valtera (oba 5,5) a 11. Nechanický (3), ve finále B 3. za 12 Michálek (7 z 11) a ve finále C 7. z 12 Doležal (6 z 11).940

6. října v krajském přeboru družstev v bleskovém šachu v Hostivicích byl 2. z 9 Český Brod A (31,5 z 48) a 8. Český Brod B (17,5).941

Český Brod s náskokem 12 bodů vyhrál II. třídu bleskového přeboru v Praze a postoupil do I. třídy. Členem vítězného družstva ÚDA v I. třídě byl Vrabec.942

Na Primátkách města Děčín jako jediní žákovští reprezentanti Středočeského kraje se umístili 2. z 28 Vršovský (6,5 z 8) a děleně 6. L. Fodor (4,5).943

Za reprezentační družstvo okresu Kolín v zápase proti okresu Nymburk hráli Píša, Doležal, L. Fodor, M. Fodor, Klápště a Kratochvíl a přispěli k vítězství 5,5:4,5.944

Na mistrovství spřátelených armád v Leningradě skončil 9. ze 14 Neckář (6,5 ze 13).945

3.–10. října ve čtyřzápase reprezentačních družstev do 25 let ČSSR a NDR v Zinnowitzi v NDR přispěl Neckář (2,5 ze 4) k celkové remíze 16:16.946

28. října v bleskovém okresním přeboru (Memoriál Karla Tauchmanna) v Kolíně skončili ve finále A 10. z 12 Michálek (4 z 11) a ve finále B 1. z 12 Šenkýř (8,5 z 11) a 4. Vršovský (7,5).947

2.–3. listopadu v bleskovém turnaji O pohár Rudého práva byl 9. z 18 Lanč (17 ze 34).948

13.–14. listopadu v Praze v zápase armádních družstev ÚDA Praha – CDSA Moskva Neckář remizoval s Podgajcem a porazil Karaseva a Vrabec prohrál se Svěšnikovem. Celkem zápas skončil prohrou 4,5:7,5.949

17. listopadu přebor žákovských družstev v Kolíně vyhrálo mezi 11 týmy českobrodské pionýrské družstvo (L. Fodor, M. Fodor, Doležal, Müller), hrálo též B družstvo (mj. Kamínek a Pelikánová).950

23. listopadu mělo družstvo hrát velký televizní pionýrský turnaj v Praze na Proseku ve složení Vršovský, L. Fodor, M. Fodor, Müller, Doležal, Máčik.951

30. listopadu měla Pionýrská organizace 1. ZDŠ pořádat pionýrský turnaj družstev.952

14. prosince ve čtyřutkání v Pardubicích skončil 3. Český Brod.953

V simultánce se Salo Flohrem v Sendražicích jako jediný zvítězil Polák.954

30. prosince ve Vánočním bleskovém turnaji v Sendražicích skončili ve finále A 1. z 16 Lanč (12 z 15), 7. Nechanický a 8. Polák (oba 8) a ve finále B 5. z 16 Michálek (9 z 15) a 15. Kalík (3).955

26. prosince – 5. ledna ve Vánočním turnaji v Hradci Králové „talentovanému Neckáři se příliš nedařilo“ a skončil děleně 5. ze 14 (7,5 ze 13).956

Přebor oddílu:957

Hlavní skupina:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1. František Michálek ½ 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 + 9,5
2. Libor Zvolánek ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 8,5
3. František Vršovský 0 0 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 8
4. Jan Kalík 0 ½ 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 7,5
4. Jaroslav Zajíček 0 ½ 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 7,5
6. Vladimír Šenkýř ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 6,5
7. Zdeněk Chybný 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ 0 ½ 1 + 4,5
8. Oldřich Eisner st. ½ 0 0 0 0 ½ ½ 1 ½ 0 + 4
9. Vladěk Vopařil 0 0 0 0 0 ½ 1 0 ½ 1 1 4
10. Jaroslav Pelikán 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ ½ + 1 4
11. Jiří Doležal 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 2
12. Ivo Píša - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Vedlejší skupina A – přebor dorostu a žen:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. SB
1. Jarmila Kubičková ½ ½ 1 1 1 0 1 ½ 1 1 1 1 1 10,5
2. Jan Majcher ½ 1 0 0 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 10 54,5
3. Dana Lančová ½ 0 1 ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 50,5
4. Milan Fodor 0 1 0 1 ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 9,5 48
5. Ladislav Fodor 0 1 ½ 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 47,5
6. Jana Johnová 0 0 0 ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 9
7. Jan Máčik 1 0 1 1 0 0 ½ ½ 1 1 ½ 1 1 8,5
8. Jana Hollerová 0 0 0 0 1 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 6
9. Jiří Čihák ½ ½ 0 0 0 0 ½ 0 ½ 0 1 1 1 5 22
10. Gabirel Máčik 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 5 16,75
11. Vladimír Hrabě 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ½ 1 ½ 3
12. Miroslav Sýkora 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ 2,5
13. Miroslav Klusáček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 1,5
14. Miloš Wimmer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 1

Vedlejší skupina B:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. SB
1. Michal Müller ½ 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10,5
2. Zdeněk Růžička ½ 1 ½ 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 53
3. František Růžička 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 51
4. František Kamínek 0 ½ 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9,5 52
5. Josef Kratochvíl 1 0 0 1 ½ 1 0 0 1 1 1 1 1 9,5 51,75
6. Karel Hladík 0 1 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 46,75
7. Zdeněk Holler 1 1 0 0 0 0 1 ½ 1 1 1 ½ 1 8
8. Václav Klápště 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 5 19
9. Otakar Wolf 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 ½ 1 0 1 5 18,75
10. Vladimír Novák 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ½ 1 1 1 4,5 16,75
11. Stanislav Švec 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ ½ ½ 1 1 4,5 13,75
12. Jindra Pelikánová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 1 2,5
13. Milan Tocháček 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 0 0 0 ½ 2
14. Martina Vršovská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0,5

1975

2. liga B 1974/1975:958

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Slavia VŠ Praha A 6 7 20 57
2. Slavoj Český Brod 4 5 6 7 19 56½
3. Motorlet Praha 4 3 4 4 6 6 13 50
4. Slavia VŠ Praha C 3 5 5 6 4 4 6 12 48
5. Šk. České Budějovice 4 4 12 45½
6. Sp. Tesla Karlín B 2 3 5 5 5 5 5 12 44
7. Sl. Hradec Králové B 2 4 4 4 6 11 44
8. Akuma Ml. Boleslav 4 4 4 3 4 4 3 6 9 43½
9. Vodní stavby Tábor 2 3 4 4 4 2 7 9 40
10. Rubena Náchod 2 4 3 4 5 4 4 8 39
11. Sp. Kutná Hora 1 3 2 2 6 6 32
12. Jitex Písek 1 2 2 3 1 4 1 28½

Neúplný přehled výsledků jednotlivců:959

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B.
1. Lanč 1 ½ 1 1 ½ 4
2. Neckář 1 ½ 1 1 3,5
3. Jedlička 1 1 1 ½ 3,5
4. Polák 1 1 1 1 ½ 4,5
5. Valtera ½ ½ 1 0 ½ 2,5
6. Nechanický ½ 1 ½ ½ 2,5
7. Michálek 1 ½ ½ 1 1 4
8. Zajíček ½ 1 1 1 3,5
Šenkýř 1 1
Teichmann ½ 1 1,5

Na cestu na zápas do Českých Budějovic vzpomínal Jiří Valtera: „Hrálo se po obědě a vlak vyjížděl z Prahy v 8 hodin. Našel jsem si že, ve čtvrt na 7 pojede autobus z Klecan. Autobus nejel. Pak jsem tu stopem chytil nějaké kluky, kteří mě vzali až na výstaviště do Veletržní ulice. V sobotu ráno tramvaje jezdily jednou za půl hodiny, tak jsem běžel celou cestu na hlavní nádraží a před vchodem už stál Jarda Zajíček a komentoval to slovy: ,Vidím, žes mě nezklamal.‘ Měl jsem tričko, svetr, teplou bundu, bagáž. Jak jsem doběhl do vlaku, byl jsem úplně propocený. V kupé jsme tričko a svetr pověsili a než jsme přijeli do Českých Budějovic, uschlo mi to.“960

Krajský přebor I. třídy 1974/1975:961

1 Rakovník                 8   2   1            18           58 : 30

2 Český Brod B          6   3   2            15           50 : 38

3 Poděbrady               5   4   2            14           47 : 41

4 Ak. Ml. Bol. B        4   3   4            11        43½ : 44½

5 Hostivice B             5   1   5            11           42 : 46

6 Příbram                   4   2   5            10        47½ : 40½

7 Brandýs n. L.           3   4   4            10           45 : 43

8 Kladno B                 3   4   4            10           42 : 46

9 Unhošť                    4   2   5            10        41½ : 46½

10 Pečky                     4   1   6            9          41½ : 46½

11 Neratovice             4   1   6            9          38½ : 47½

12 Kladno                   2   1   8            5             29 : 59

Neúplný přehled výsledků jednotlivců:962

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B.
1. Michálek 1 1 1 3
2. Teichmann ½ ½ 2
3. Eisner ml.
4. Kalík 1 1 2
5. Chybný ½ 0,5
6. Šenkýř ½ 1 1 2,5
7. Zajíček 1 1 1 3
8. Zvolánek 1 ½ 1,5
Vršovský 1 1 2
Pelikán ½ 0,5
Vopařil
Hudcová
Kubičková
Lančová
Majcher
Eisner st.
Čihák
Máčik
Píša
Doležal

V Celostátní lize za družstvo Ústřední dům armády Praha uhrál Vrabec 1 ze 3 a pomohl k titulu mistra republiky. [963

3. ledna se simultánky se Salo Flohrem v Pečkách z Českého Brodu zúčastnili Eisner, Michálek a ještě jeden hráč s nečitelným podpisem.964

Turnaj svazáckých dvojic vyhráli Vršovský a Jan Máčik.965

V lednu v okresním přeboru jednotlivců v bleskové hře skončili 1. z 9 Nechanický (6 z 8) a 7. Michálek (3,5).966

V krajském finále PO SSM v pražských Stodůlkách byli nejlepší z chlapců Vršovský a z dívek děleně Johnová. „Zdařilou soutěž řídil prof. J. Pelikán za pomoci řady dalších obětavých funkcionářů.“967

22. února – 3. března na šachovém festivalu pionýrů a mládeže v Praze na Proseku vyhrála mezi 14 týmy turnaj žákovských družstev 1. ZDŠ Český Brod ve složení Dočekal, Mašín, L. Fodor, M. Fodor, Dočekal, Johnová, Hollerová. V utkání reprezentačních družstev Prahy a Středočeského kraje, které skončilo remízou 11:11, se hrála také partie Polášek–Zvolánek.968

V turnaji žáků o Pohár SRPŠ Kopidlno skončila 3. z 16 ZDŠ Český Brod.969

Na zbraslavském turnaji mládeže skončil v kategorii pionýrských pětičlenných družstev 2. ze 14 Český Brod.970

Zápas s Lipskem v Lipsku prohrál Český Brod 12:17.971

15.–18. března krajský přebor žákyň v Bezdědicích mezi 9 hráčkami vyhrála Johnová.972

9.–30. května proběhlo mezinárodní Mistrovství ČSSR v Brně:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 B. SB
1. Hort ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 ½ 1 1 10,5 72
2. Suetin ½ ½ 0 ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 10,5 71,5
3. Uhlmann ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 1 1 1 ½ 1 1 ½ 1 9,5
4. Jansa ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 9 67,75
5. Tajmanov ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 9 64,25
6. Vogt ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 8,5 60,5
7. Schmidt ½ ½ 1 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 8,5 59
8. Spiridonov 0 0 1 ½ 0 ½ 1 0 1 ½ 1 0 1 1 1 8,5 56
9. Augustin ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 8
10. Přibyl ½ ½ 0 1 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ 0 0 6,5 51
11. Lechtýnský 0 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 1 6,5 42,75
12. Barcza 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ 1 1 6
13. Neckář 0 0 0 ½ 0 ½ 0 1 ½ 0 1 1 1 0 0 5,5 39,25
14. Rukavina ½ ½ 0 ½ ½ ½ 0 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ 1 5,5 39
15. Lanč 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ 0 0 1 0 0 1 ½ 0 4,5
16. Estévez 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 0 0 1 0 1 3,5

„Najmladší reprezentanti Neckář a Lanč predvádzali bojovné výkony, ale trpia na vážny nedostatok a to na chronické (často až neuveriteľne velké, skoro nezvládnuteľné) časové tiesne. To vyplýva azda z toho, že majú málo príležitostí k hre v podobných súťažiach a chýba im rutina v rozhodujúcich fázach hry.“973

24.–25. května v Zaječicích skončil 14. Český Brod v sestavě Vršovský, Fodor, Doležal, Fodor, Klápště, Doč., Hollerová, Johnová, Pelikánová (vedoucí Pelikán, Hrabě).974

7.–8. června na mezinárodním turnaji v Děčíně byl 3. Vršovský.975

Ve Velké ceně Havířova mezi 14 hráči „přesvědčivě zvítězil“ Neckář (10,5 asi ze 13).976

Začátkem července v mezistátním zápase reprezentačních družstev do 25 let s NDR v Karlových Varech se hrál na 1. šachovnici souboj Neckář–Vogt 0:1, 1:0. Českobrodský hráč tak bodem přispěl k celkovému vítězství 11:9.977

4.–12. července v krajském přeboru dorostu ve Zruči nad Sázavou byli 2. ze 14 Vršovský (10 ze 13), 3. Šenkýř (8,5) a 4. Zvolánek (7).978

18. července – 2. srpna se v krajském přeboru v Kolíně umístili děleně 7. z 14 Vršovský (6,5 asi ze 13) a 13. Kišari (4).

18. července – 2. srpna v krajském přeboru žen v Kolíně byla 2. ze 7 Hudcová (4,5 asi ze 6) a děleně 6. Vršovská (0,5).979

3. srpna v bleskovém turnaji na závěr sjezdu v Kolíně skončili ve finále A 5. ze 14 Lanč (7,5 ze 13) a 14. Nechanický (3) a ve finále C 1. ze 14 Valtera (9 ze 13).980

31. července – 8. srpna v polofinále Přeboru dorostu v Mladé Boleslavi skončili ve skupině A 6. z 12 Šenkýř (6 asi z 11), ve skupině B děleně 7. z 12 Vršovský (6 asi z 11) a ve skupině C 3. z 12 Zvolánek (7 asi z 11). Posledně jmenovaný postoupil do finále.981

9.–17. srpna proběhlo finále Přeboru dorostenců v Mladé Boleslavi:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. SB
1. Ftáčnik 1 ½ 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2. Polášek 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 1 8
3. Řezníček ½ ½ 1 0 ½ 1 1 ½ ½ 1 1 37,25
4. Mokrý 0 ½ 0 1 1 1 ½ 1 1 1 ½ 34,00
5. Nun 0 ½ 1 0 ½ ½ 1 1 ½ 1 ½
6. Němec 0 ½ ½ 0 ½ 0 0 1 1 1 1
7. Brajko 0 0 0 0 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 5
8. Semotam 1 0 0 ½ 0 1 ½ ½ 0 0 1
9. Zvolánek 0 0 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ 1 ½
10. Sobotka 0 0 ½ 0 ½ 0 0 1 ½ ½ 0 3 14,75
11. Vokáč 0 0 0 0 0 0 ½ 1 0 ½ 1 3 11,00
12. Csomós 0 0 0 ½ ½ 0 0 0 ½ 1 0

Ve finále II byl 2. z 12 Šenkýř (6,5 asi z 11).982

V srpnu turnaj SNP v Kolíně vyhrál Michálek.983

V sezóně 1975/1976 se začala pořádat Velká cena ČSSR mládeže. „Příležitostí k měření sil na vyšší než okresní úrovni však bylo málo, takže vítanou skutečností se jevil fakt vzniku Velké ceny ČSSR žákovských a dorosteneckých družstev, což byly seriály turnajů pořádaných po celém Československu. Na konci sezóny se každému družstvu započítalo 5 nejlepších výsledků a stanovilo konečné pořadí.“984 Informace o účasti Českého Brodu jsou k dispozici až od poloviny 80. let. Předtím není jisté, s jakým výsledkem a zda vůbec se zúčastnil.

6. září v Přeboru ČSR družstev v bleskové hře v Praze na Smíchově byl na první šachovnici 2.–4. Lanč (4 ze 7) a pomohl středočeskému družstvu k 7. místu z 8.985

14. září v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) byli ve finále A 2. z 12 Lanč (9,5 z 11) a ve finále B 1. z 12 Šenkýř a 4. Michálek (oba 8 z 11).986

14.–21. září na šachovém výcvikovém táboře v Harrachově ve skupině A byl 2. z 10 Vršovský (6,5 asi z 10).987

V krajském přeboru družstev v bleskové hře v Odoleně Vodě skončil 3. ze 16 Český Brod (64,5 asi z 90).988

Začátkem října na zájezdu do Jugoslávie a Rakouska byli v sestavě reprezentačního družstva ČÚV ČSTV (ČSSR B) také Neckář a Lanč. Hrály se partie v dvojzápasech se Slovinskem Musil–Neckář 0:1, Lanč–Puc ½ a Neckář–Puc 1:0, Bajec–Lanč ½ a se Štýrskem Neckář – dr. Wittmann ½, Danner–Lanč 0:1 a dr. Wittmann – Neckář ½, Lanč–Danner 1:0. Pomohli tak k výhrám 14:6 a 16:4.989

23. října – 14. listopadu proběhl pásmový turnaj Mistrovství světa ve Vrace v Bulharsku:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 B.
1. Georghiu ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 ½ 1
2. Matanovič ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 1
3. Sigurjohnson ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 1 1 9
4. Matulovič ½ ½ ½ 0 1 1 ½ ½ 1 0 0 ½ 1 1 1 9
5. Sax ½ ½ 0 1 0 1 ½ ½ 0 ½ 1 ½ 1 1 1 9
6. Jermenkov ½ ½ ½ 0 1 0 ½ ½ 1 1 0 ½ 1 ½ 1
7. Vogt ½ 0 ½ 0 0 1 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1
8. Ree ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½ 8
9. Winterson 0 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 1 8
10. Radulov ½ ½ ½ 0 1 0 ½ ½ ½ 1 0 ½ 1 ½ ½
11. Neckář ½ ½ 0 1 ½ 0 0 0 ½ 0 1 ½ 1 1 1
12. Bednarski ½ 0 ½ 1 0 1 ½ ½ ½ 1 0 ½ 1 0 0 7
13. Duebal 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½
14. Čerňak 0 0 1 0 0 0 ½ 0 1 0 0 0 ½ 1 1 5
15. Strobel ½ 0 0 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ 0 1 ½ 0 0 4
16. Letcelter 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 0 1 ½ 0 1

„Odjížděl jsem na pásmový turnaj do bulharského města Vraca s určitými obavami. Neměl jsem dosud mnoho příležitostí startovat ve velkých mezinárodních turnajích – kromě účasti v armádních a studentských turnajích to bylo vlastně jen mezinárodní mistrovství ČSSR v Brně. A teď pásmový turnaj se šesti velmistry a šesti mezinárodními mistry! I zkušení mezinárodně ostřílení borci s velmistrovským titulem reptali, že je to velmi silně obsazený turnaj, a přitom mohou z něho postupovat jen první dva! To na úvod, abychom si uvědomili, že – podle mého názoru – byl tento pásmový turnaj relativně nejsilnější.

Domů jsem se pak vracel se smíšenými pocity: měl či neměl bych být spokojen se svým výsledkem? Zůstal jsem pouhé dva body za vítězem, což mohu považovat za úspěch. Stejně jako své skóre se šesti velmistry 2½:3½. Přitom mně však o půl bodu uniklo splnění normy mezinárodního mistra; ještě v poslední partii turnaje jsem ji mohl dosáhnout, ale tato partie s Reem se mi nepodařila – prohrál jsem ji. A to je právě ten nedostatek zkušeností: měl sem slušný finiš, ze čtyř partií před posledním kolem jsem získal 3½ bodu, porazil jsem Matuloviče, Čerňaka a Strobela a remizoval jsem s Matanovičem, ale na poslední, pro mě tak důležitou partii už nezbyly síly…

Nakonec bych chtěl vzdát chválu a uznání bulharským pořadatelům. Turnaj se hrál v městě Vraca, asi 120 kilometrů od Sofie, ubytování i stravování bylo perfektní, hrací sál vyhovující a velmi dobře osvětlen. Horské okolí města poskytovalo unaveným šachistům dost příležitostí uklidnit se v malebné přírodě. A ještě musím poznamenat, že mně Bulhaři – novináři i diváci, kterých se na každém kole scházely dvě či tři stovky – dost fandili. Škoda jen, že jsem nedosáhl o toho půl bodu více!

Myslím, že v partii s Čerňakem jsem nehrál špatně:“990

„Rovněž Luboš Neckář bojoval velmi dobře, ale ztráta poslední partie jej připravila o splnění normy pro titul mezinárodního mistra.“991

„Aktuální otázka...

... pro L. Neckáře ze Slavoje Český Brod: Jak se vám dařilo na pásmovém turnaji? ‚Jsem i nejsem spokojen. Tento pásmový turnaj ve Vrace v Bulharsku byl podle mého mínění relativně nejsilnější – hrálo zde šest velmistrů a šest mezinárodních mistrů. Proto výsledek, dva body za vítězem, není nijak špatný. Např. s velmistry jsem ‚prohrál‘ jen 2,5:3,5. Dokonce se Sigurjohnssonem jsem zbytečně prohrál, ačkoliv jsem měl lepší pozici, a partii se Saxem jsem remizoval, ale byla hladce vyhraná – v časových tísních jsem se připravoval o body. A proto také ta určitá nespokojenost, vždyť jen půl bodu mě dělilo od splnění normy mezinárodního velmistra! V posledním kole mně stačila remíza s Reem, ale tato partie se mně nepodařila. Chce to více zkušeností z podobných turnajů!‘ – L. Neckář je k sobě přísný, přesto jeho výsledek v silně obsazeném pásmovém turnaji je milým překvapením!“992

Od září do listopadu v Krtičkově memoriálu v Kladně skončil 9. z 12 Michálek (4,5 asi z 11).993

15. listopadu v okresním přeboru v bleskovém šachu v Kolíně skončili ve finále A 1. z 16 Šenkýř (13,5 z 15) a 5. Michálek (10) a ve finále B 7. z 8 Ivo Píša (6,5 ze 14).994

29. listopadu ve Velké ceně PO SSM v Praze na Smíchově skončil 3. z 24 Český Brod.995

3. listopadu v přeboru Prahy v bleskovém šachu v Praze vyhrál I. třídu Český Brod mezi 14 družstvy (90 asi ze 130) a postoupil do přeborové skupiny.996

12.–17. prosince ve 4. kvalifikační skupině Mistrovství Evropy družstev ve Stockholmu ve Švédsku byl Neckář jako náhradník členem reprezentačního družstva. Bodem ze dvou partií pomohl k výhře a postupu do finále. Hrály se partie Neckář–Sznapik 1:0 a Neckář–Niklasson 0:1.997

20. prosince ve Vánočním bleskovém turnaji v Sendražicích mezi celkem 80 hráči „potřetí zvítězil Lanč (Sj Český Brod) s 9½ z 11 a získal trvale krásný broušený pohár.“998 Dále skončili ve finále A 7. z 12 Nechanický (5,5 z 11) a ve finále C 9. z 12 Kalík (4 z 11).999

Ve Vánočním bleskovém turnaji v Náchodě skončil v I. finále 6. ze 14 Nechanický (7,5 asi ze 13).1000

V Přeboru ČSR na Čiháku v Orlických horách skončil děleně 17. z 38 Vrabec (5,5 asi z 9).1001

Na turnaji v Benecku skončili děleně 20. z 36 Šenkýř a Zvolánek (5 z 11).1002

V korespondenčním krajském přeboru 1974–1975 skončil 2. z 11 Michálek (8,5 z 10).1003

1976

2. liga B 1975/1976:

1.   Český Brod                      6   5   0            17        54½ : 33½

2.   Motorlet Praha                 7   3   1            17        51½ : 36½

3.   Hradec Králové B            6   2   3            14           54 : 34

4.   Tesla Karlín B                  7   0   4            14        47½ : 40½

5.   VŠ Praha C                      5   2   4            12           43 : 45

6.   Č. Budějovice                  4   3   4            11        48½ : 39½

7.   Pardubice                         4   3   4            11        44½ : 43½

8.   Tábor                                3   4   4            10        39½ : 48½

9.   Ml. Boleslav                    3   3   5            9          44½ : 43½

10. Náchod                             3   2   6            8          37½ : 50½

11. U. S. Praha                       3   1   7            7          40½ : 47½

12. Blatná                               1   0 10            2          22½ : 65½

Český Brod opět postoupil do 1. ligy.1004

V zápase s Náchodem za družstvo hráli Neckář, Lanč, Vrabec, Jedlička, Polák, Michálek, Šenkýř, L. Zvolánek, náhradník Kalík, vedoucí Zajíček.1005 Zápas s Táborem hrálo družstvo v sestavě Neckář, Lanč, Vrabec, Jedlička, Polák, Valtera, Šenkýř, L. Zvolánek, náhradník Michálek, vedoucí a pořadatel Zajíček.1006 Zápas s Pardubicemi hrálo družstvo v sestavě Neckář, Lanč, Vrabec, Jedlička, Polák, Michálek, Šenkář, L. Zvolánek, náhradník Valtera.1007

Krajský přebor I. třídy 1975/1976:1008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Kladno A 6 3 6 6 6 6 20 65½
2. Kutná Hora 2 6 6 4 7 19 56
3. Český Brod B 5 4 6 4 4 6 6 15 51
4. Unhošť ½ 4 6 5 5 5 6 13 46½
5. Příbram 2 2 6 4 13 46½
6. Brandýs n. L. 2 2 5 4 4 2 11 40½
7. Kolín 2 3 4 3 3 9 43
8. Poděbrady 3 3 4 5 6 9 40
9. Ak. Ml. Bol. B 2 2 4 4 5 5 3 4 9 38½
10. Kladno B 2 4 2 3 6 3 3 6 40
11. Hostivice B ½ 1 3 5 6 35
12. Beroun 2 2 2 4 1 24½

V zápase s Mladou Boleslaví za družstvo hráli Michálek, Šenkýř, L. Zvolánek, Zajíček, Kalík, Vopařil, Pelikán.1009 V zápase s Kladnem za družstvo hráli Michálek, Valtera, Šenkář, L. Zvolánek, Teichmann, Zajíček, Chybný, Pelikán, náhradník Majcher.1010

Neúplný přehled výsledků jednotlivců:1011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B.
1. Michálek 0 1 ½ 1 ½ 3
2. Valtera ½ ½ 1
3. Vršovský ½ 0,5
4. Šenkýř 1 1 1 3
5. Zvolánek ½ 1 1,5
6. Teichmann ½ 1 ½ 2
7. Zajíček ½ ½ ½ 1,5
8. Pelikán 0 ½ ½ 1
Kalík 1 1 2
Chybný 1 1 2
Vopařil ½ 1 1,5
Majcher ½ 1 1,5

K 1. lednu měl Neckář Elo FIDE 2330.1012

V 70. letech klasifikace podle Ela teprve začínala, a to jen u nejlepších hráčů. Stěžejní bylo udělování výkonnostních tříd, s čímž souvisí i problematika registračních průkazů. V této souvislosti vzpomíná Zdeněk Chybný:

„Tenkrát byly průkazy ČSTV a později zavedli registrační průkazy, kam se lepily registrační známky. Na losovací schůzi se to kontrolovalo a stávalo se, že si někdo zapomněl vylepit registračku a už ho nechtěli pustit do družstva. Registrace stála třeba 25 Kč. Měli jsme legitimaci ČSTV a v rámci svazu do toho byla vložka, kam se psaly výkonnostní a trenérské třídy. Třídy se musely obnovovat třeba po 4 letech a byly potvrzeny razítkem. Když byla losovací schůze, musel kapitán přijít a všechny průkazy předložit ke kontrole.“1013

„Tenkrát se vyprávěla historka, že mistr Herink v jednom roce ze III. VT udělal mistra sportu. Myslím, že předtím musel být alespoň kandidát mistra, asi mu spadla VT. Hrál přebor Prahy, z něj postoupil do polofinále mistrovství republiky a dál do finále, tam skončil třetí a získal mistra sportu.“1014

To mělo vliv i na tvorbu soupisek. „Bylo to složitější, ještě nebylo Elo, jen výkonnostní třídy. Kandidátů mistra moc nebylo, takže v rámci stejných výkonnostních tříd bylo více hráčů, kteří se reálnou výkonností lišili.

Vycházelo se z přeboru oddílu i z výsledků. U některých hráčů to bylo jasné, když někdo hrál dobře na turnajích a i za družstva měl dobré výsledky třeba na první šachovnici, tak se vědělo. (…) Někdy ale bylo těžké určit, kdo je lepší a kdo horší. Když bylo více hráčů stejné úrovně, mohlo to někdy vést k odchodu do jiného oddílu, v té době ještě nebylo hostování.“1015

17. a 18. ledna v krajském finále pionýrské sportovní ligy skončila mezi dívkami 5. z 10 Pelikánová (5 asi z 9).1016

Turnaj svazáckých dvojic v Praze Stodůlkách vyhráli Zvolánek a Majcher.1017

V krajském přeboru žen hrála dvě družstva Českého Brodu.1018

Na Zlaté věži Polska (masový postupový turnaj, ve kterém hrálo přes 400 000 účastníků) ve Varšavě v Polsku „největšího úspěchu dosáhla J. Hudcová ze Sj Český Brod, která si z Polska odvezla již všechny tři věže (zlatou, stříbrnou i bronzovou)“.1019

Zápas s Lipskem ve Velkém Šenově prohrál Český Brod 24:29.1020

20. dubna – 2. května na turnaji Žilinské veže v Žilině skončil 2. ze 14 Lanč (8,5 ze 13). „Prehrál prvé dve partie, ale potom skvele doťahoval“ a (dosud kandidát mistra) splnil normu mistra sportu.1021

30. dubna měl Lubomír Neckář v Pečkách přednášku (30 účastníků) a simultánku (+22, =1, -0).1022

Neckář byl jmenován nositelem čestného titulu mistr sportu a byl otištěn jeho medailonek i s fotkou:1023

„LUBOMÍR NECKÁŘ se narodil 21. srpna 1950 ve Škvorci, povoláním pedagog. Odchovanec a věrný člen šachového oddílu Slavoj Český Brod, který v práci s mládeží patří k nejlepším v ČSSR.

Šachu se věnuje od dětských let a s úspěchem se účastnil dorosteneckých přeborů ČSSR i vysokoškolských soutěží, jeho výkon však byl často nepříznivě ovlivňován špatným hospodařením s časem. Význačného úspěchu jako dorostenecký přeborník ČSSR 1968 dosáhl na juniorském mistrovství světa ve Stockholmu 1969, kde obsadil šesté místo za Anderssonem (zvítězil Karpov). Reprezentoval ČSSR i na vysokoškolských mistrovstvích světa 1972 v Grazu (Rakousko) – 3. šachovnice a 1974 v Teeside (Anglie), kde svým výkonem na 1. šachovnici přispěl k čestnému umístění našeho mužstva.

Technickou normu pro udělení titulu mistra sportu splnil na mistrovství ČSSR 1974 v Rimavské Sobotě, kde dosáhl 9 bodů z 15 partií a obsadil třetí msto (hned za velmistry Jansou a Hortem). Ve své první těžké soutěži – mezinárodním mistrovství ČSSR v Brně – hrál podstatně hůře a s 5½ b. z 15 skončil 13.–14., lepší výkon podal na pásmovém turnaji k mistrovství světa ve Vrace (Bulharsko), kde dosáhl padesátiprocentního výsledku.

V šachu miluje složitý a živý boj, který však vyžaduje mnoho sil a času.“

15. května na turnaji žákovských družstev v Padubicích v Polabinách skončil 8. Český Brod.1024

29.–30. května v Zaječicích skončil 31. Český Brod v sestavě Müller M., Valter J., Holler Z., Batelka, Bláhová, Pelikánová (vedoucí Pelikán Jaroslav). V souběžně nově hrané soutěži čtyřčlenných družstev dorostu skončilo 4. z 24 Český Brod.1025

8.–25. května proběhlo finále Mistrovství ČSSR v Ostravě:1026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 B. SB
1. Prandstetter 0 ½ ½ 0 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 ½ 11
2. Augustin 1 1 ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 10 72,25
3. Sikora ½ 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 1 1 1 10 68,25
4. Jansa ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 1 ½ 1 1 1 ½ 1 0 69,25
5. Plachetka 1 1 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 64,75
6. Meduna 0 ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 0 1 ½ 61,00
7. Lechtýnský 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 0 1 1 ½ 1 58,50
8. Špaček 0 ½ ½ 1 ½ 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ 1 0 1 7 50,00
9. Lanč 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1 1 0 0 1 1 0 1 7 47,75
10. Trapl 0 ½ 0 ½ ½ ½ 0 1 0 ½ 1 0 ½ 1 1 7 46,00
11. Kubíček ½ 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 1 ½ 0 6 43,75
12. Neckář 0 0 ½ 0 ½ ½ 1 0 1 0 ½ 0 ½ ½ 1 6 41,50
13. Petrán 0 ½ 0 0 0 0 0 ½ 0 1 1 1 0 1 1 6 36,00
14. Prívara 0 ½ 0 ½ 0 1 0 0 0 ½ 0 ½ 1 ½ 1
15. Trávníček 0 ½ 0 0 0 0 ½ 1 1 0 ½ ½ 0 ½ 0
16. Jankovec ½ 0 0 1 0 ½ 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4

Jiří Valtera vzpomínal, že v Klecanech byl na vojně Eduard Prandstetter. „Tenkrát jsem si kupoval sovětské Šachmaty a Rižské šachmaty, které byly pod záštitou Tala. Tam se objevovaly dobré analýzy zahájení. Tenkrát Gutman v Sicilské v módní variantě 1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Sg5 e6 vyanalyzoval za černé, že se to dá hrát. (…) Tenkrát jsme byli kamarádi, šachově byl ale o dvě třídy výš než já. Analýzy jsem mu dal, připravil si to a v Přeboru republiky s touto variantou černými udělal 5,5 ze 6. Všichni se ho snažili porazit, jenže on varianty znal a jen to tahal, jak se to má nejlépe.“1027

Neckář a Lanč sem měli přímý postup.1028

5.–6. června v zápase reprezentace se Štýrskem v Praze hráli také na 3. šachovnici Neckář (0,5 ze 2, soupeř Watzka) a na 4. šachovnici Lanč (2 ze 2, soupeř Deutsch) a pomohli tak k celkové výhře 13:7.1029

5.–12. června ve skupině A turnaje na počest 55. výročí KSČ v Sendražicích a Poděbradech skončil 4. ze 12 Michálek (7 z 11).1030 V závěrečném bleskovém turnaji na kolonádě v Poděbradech byl 3. z 38 Michálek.1031

13. června v bleskovém turnaji ke 100. výročí skláren a mírové slavnosti SČSP v Poděbradech skončil ve finále A 3. z 15 Michálek (8,5 ze 14).1032

13. června se měla v Českém Brodě konat simultánka žactva s Vlastimilem Hortem.1033

1.–9. července v krajském přeboru dorostenců v Mladé Boleslavi dopadli 2. ze 14 Šenkýř, 3. Vršovský a 4. Zvolánek (všichni 9 ze 13).1034

2.–6. července v krajském přeboru dorostenek v Bezdědicích byla 2. ze 6 Johnová (4,5 z 5).1035

10.–25. července na sjezdu v Neratovicích krajský přebor vyhrál mezi 14 hráči Vrabec (10 ze 13) a 7. byl Michálek (7,5) a v hlavním turnaji D byl 3. Majcher (7,5).1036

16.–28. července v Turnaji na paměť bratří Mohaplů v Olomouci byl 7. ze 14 Neckář (7 ze 13).1037

16.–29. července se v polofinále Přeboru ČSR dorostenců umístili ve skupině A 10. z 11 Šenkýř (3 z 10), ve skupině B děleně 9. z 11 Vršovský (3 z 10) a ve skupině C děleně 5. z 12 Zvolánek (6,5 z 11).1038

3.–15. srpna proběhlo finále Přeboru ČSSR dorostenek v Napajedlech:1039

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. SB
1. Klímová 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Adámková 1 ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 1 1 1 9
3. Záhorovská R. ½ ½ ½ 0 1 1 1 1 1 1 1
4. Pátková 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 ½ 1 8 34,00
5. Záhorovská L. 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 31,50
6. Hilmarová 0 ½ 0 0 0 ½ 1 1 0 1 1 5
7. Johnová 0 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 4
8. Párnická 0 ½ 0 0 0 0 ½ ½ 1 ½ ½ 13,25
9. Litzmanová 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 1 ½ 1 9,50
10. Valentová 0 0 0 0 0 1 ½ 0 0 1 ½ 3
11. Šollová 0 0 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ 0 ½
12. Olléová 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ ½

7.–18. srpna ve finále Přeboru ČSSR dorostenců v Praze ve skupině B skončil 6. z 11 Zvolánek (4,5 z 10).1040

12. září v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) v Pečkách skončili ve finále A 1. z 12 Lanč (10,5 z 11), 2. Neckář (10) a 3. Šenkýř (7) a ve finále B 4. z 12 Michálek (6,5 z 11) a 5. Vršovský (6).1041

25. září krajský přebor družstev v bleskovém šachu v Říčanech mezi 10 družstvy vyhrál Český Brod (47 asi z 54)1042 v sestavě Neckář, Lanč, Šenkýř, Michálek, L. Zvolánek, Pelikán, Polák, Valtera (patrně dva náhradníci).1043

1.–4. října v zápase reprezentace se Slovinskem v Olomouci se hrály také partie v prvním kole Neckář–Osterman ½, Lanč–Karner 1:0 a v druhém kole Neckář–Barle ½, Lanč–Osterman 1:0. Oba tak přispěli k celkovému vítězství 11,5:8,5. „Nebýt hrubého přehlédnutí ztráty dámy ve 40. tahu, skončilo by vzájemné utkání Lanče s Ostermanem vítězstvím hosta.“1044

V turnaji trojic skončilo 3. družstvo Zbraslavští ve složení L. Zvolánek, L. Majcher, M. Čejka (12 z 21).1045

17. října v bleskovém turnaji krajských družstev ČSR v Praze byli na 1. šachovnici 3. Lanč (8 asi ze 14) a na 2. šachovnici 1. Neckář (10,5) a pomohli tak Středočeskému kraji k 7. místu z 8 (63,5 asi ze 140). K docíleným výsledkům jednotlivců bylo přihlédnuto při nominaci k bleskovému turnaji O pohár Rudého práva.1046

V mistrovském Turnaji přátelství skončil děleně 11. ze 14 Vrabec (4,5 asi ze 13).1047

17. října v přeboru Prahy družstev v bleskovém šachu skončil v přeborové skupině 3. ze 13 Český Brod (82 asi ze 120). „Pozoruhodný je úspěch nováčka soutěže družstva Slavoje Český Brod, které skončilo jako třetí.“1048 Na turnaj jeli Neckář, Vrabec, Jedlička, Šenkýř, L. Zvolánek, Valtera, Michálek, Vršovský, Majcher, Pelikán, Lanč.1049

6.–7. listopadu v bleskovém turnaji O pohár Rudého práva v Plzni skončili 5. Lanč (20 ze 34) a 9. Neckář (18,5).1050

8.–20. listopadu v Přeboru ČSR v Choustníku u Tábora byl 25. ze 36 Vrabec (5,5 z 11).1051

17.–18. prosince v Memoriálu G. Tikovského v Brně skončil 6. ze 68 Lanč.1052

18. prosince ve Vánočním turnaji v Sendražicích skončili ve finále A 4. ze 14 Šenkýř (8 ze 13; zároveň se stal přeborníkem okresu v bleskové hře1053) a 7. Michálek (7) a asi ve finále B 4. ze 14 Eisner ml. (7,5 ze 13).1054

26. prosince na Vánočním bleskovém turnaji v Říčanech byl 2. Polák.1055

28. prosince v žákovském turnaji družstev v Čáslavi skončilo 9. ze 14 MKSS Český Brod (11,5 z 24).1056

V korespondenčním turnaji novin Svoboda vyhrál Michálek (9,5 z 10) skupinu karafiát.1057

V letech 1975–1976 v 16. mistrovství ČSSR v korespondenčním šachu skončil 7. ze 17 Michálek (9).1058

1977

1. liga 1976/1977:1059

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. Sk.
1. Slavia Hradec Králové 4 5 4 4 4 6 5 5 18 58½
2. Slovan CHJZD Bratislava 4 2 6 4 5 4 4 18 56
3. ÚDA Praha 4 4 4 7 5 17 59
4. Spartak Tesla Karlín 6 4 4 4 4 4 4 6 16 60½
5. Královopolská str. Brno 3 4 4 4 5 5 15 55½
6. Slávia VŠ Praha 2 4 4 5 4 5 7 15 54
7. Tř. železárny Třinec 4 4 4 4 6 14 56
8. ÚDPMJF Praha 4 4 4 4 4 2 2 13 49
9. Slavoj Vyšehrad 4 3 4 4 2 2 4 5 12 49½
10. Sigma Olomouc 4 4 4 4 6 4 3 11 52
11. Dopravní podnik Praha 4 4 3 3 6 4 4 4 5 5 11 51½
12. Slavoj Český Brod 2 4 3 4 3 5 4 5 11 48½
13. BAZ Bratislava 3 4 1 3 6 3 4 6 41
14. Bonex Teplice 3 3 2 1 3 3 4 5 37

„Slavoj Český Brod je bodově na stejné úrovni s DP. Hrál vcelku vyrovnaně a rozhodně lépe než při svém prvním startu ve čtvrtém ročníku. Tehdy při 12 účastnících měl 7 bodů a skóre 35 : 53. Má jistě předpoklady k brzkému návratu.“ Toto umístění znamenalo sestup.1060

V zápase s Hradcem Králové za družstvo hráli Neckář, Lanč, Vrabec, Polák, Jedlička, L. Zvolánek, Michálek, Valtera.1061 V zápase s Brnem za družstvo hráli Neckář, Vrabec, Jedlička, Polák, L. Zvolánek, Majcher, Valtera, Michálek, Teichmann (patrně včetně náhradníka).1062 V zápase s Teplicemi za družstvo hráli Lanč, Vrabec, Polák, L. Zvolánek, Šenkýř, Michálek, Valtera, Eisner.1063 Pokladní kniha oddílu k tomuto zápasu obsahuje doklady od Dopravního podniku hlavního města Prahy za dopravní služby v celkové výši 889,20 Kč. „K cestě do Teplic bylo použito dopravního prostředku TJ Slavoj Český Brod. Mikrobus byl přistaven v 6.00 hod. dle požadavku. Nešla však tlumená světla. Po opravě odjezd v 6.20 hod. Před Prahou přestaly fungovat blinkry. Po zastavení u ČKD Kompresory v Libni se vozidlo již vůbec nerozjelo a nešlo vůbec nastartovat. Bylo odtlačeno na parkoviště. Z důvodu kontumace a pokuty za nedostavení byla k další cestě použita 2 vozidla DP hl. m. Prahy. Značné prodražení akce není a nebylo zaviněno oddílem.“1064 V zápase s Karlínem za družstvo hráli Neckář, Lanč, Polák, Vrabec, L. Zvolánek, Šenkýř, Michálek, Eisner.1065

„Tehdy šlo hrát za áčko i za béčko. Byli jsme tzv. vata. Když jsme hráli 1. ligu, Franta Vršovský byl daný jako vata, a ta vata musela sehrát alespoň 1 partii. Tenkrát byl Ftáčnik talent a zrovna Franta Vršovský na něj vycházel, tak jsme Frantu obětovali na Ftáčnika.“1066

Krajský přebor I. třídy 1976/1977:1067

1   Kolín                     18           51 : 29

2   Kutná Hora            16        45½ : 34½

3   Příbram                 12        48½ : 31½

4   Rakovník               11        38½ : 41½

5   Neratovice             10        43½ : 36½

6   Pečky                     9          40½ : 39½

7   Unhošť                  8          37½ : 42½

8   Brandýs n. L.         8             37 : 43

9   Velvary                 7             35 : 45

10 Český Brod B        6          36½ : 43½

11 Ak. Ml. Bol.          5          26½ : 53½

Zápas s Kutnou Horou hrálo B družstvo v sestavě Šenkýř, Eisner ml., Hudcová, Plačková, Vopařil, Eisner st., Čihák. V kutnohorské kronice se píše: „Nelze přehlédnout, že nám nahrála Štěstěna při utkání i před ním: současně hrálo A družstvo Českého Brodu prvoligové utkání, a tak do Kutné Hory nepřijeli Michálek, Valtera a Zvolánek…!“1068 Zápas s Pečkami hrálo B družstvo v sestavě Michálek, Valtera, Šenkýř, Zvolánek, Eisner ml., Majcher, Hudcová, Doležal.1069 K zápasu do Brandýsa jelo družstvo mikrobusem.1070 V zápase s Příbramí za družstvo hráli Majcher, Pelikán, Hudcová, Vopařil, Eisner st., Doležal, Johnová, Čihák, Švec (patrně včetně náhradníka).1071

Novoroční turnaj v Rychnově nad Kněžnou vyhrál mezi 12 hráči Vrabec (8,5 z 11). „První dva hráči zakončili turnaj po velmi dobré hře bez porážky, první čtyři hráči se zřetelně odlišili od ostatní konkurence.“1072

19. února se v bleskovém turnaji SSM Tesla Kolín v Kolíně ve finále A umístili 4. ze 6 Šenkýř (2,5 z 5) a 5. Eisner ml. (1,5).1073

12. března v okresním přeboru žákyň v Českém Brodě byly 1. z 10 Pelikánová (9 z 9) a 2. Bláhová (7).1074

18.–26. března se v krajském přeboru dorostenců v Kolíně umístili 1. z 13 Zvolánek (9,5 z 12), 3. Vršovský (9) a 9. Majcher (5,5).1075

20. března v krajském přeboru dorostenek v Kolíně skončila 3. Johnová.1076

2. dubna v turnaji svazáckých dvojic v pražských Stodůlkách skončili 2. Zvolánek a Majcher (10 asi ze 14)1077 pod názvem Český Brod.1078

13.–24. dubna na Mistrovství Evropy družstev v Moskvě v SSSR skončilo 7. z 8 Československo (21,5 z 56). „Neckář (na 10. šachovnici 0 ze 3) nebude přínosem pro mužstvo, nezbaví-li se katastrofálních časových tísní, které jeho – a celý náš tým – stály v Moskvě půldruhého bodu.“1079

Zápas s Lipskem v Grünheide vyhrál Český Brod 20:13.1080

29. a 30. dubna na Turnaji okresních družstev na počest 1. máje v Kolíně skončil 1. ze 4 okres Kolín (4 asi ze 6), za který hráli Zvolánek, Michálek, Vršovský a Majcher.1081

28. dubna – 19. května na turnaji ve městě Balašicha u Moskvy v SSSR skončil děleně 4. ze 14 Lanč (7,5 ze 13) a děleně 11. Neckář (5). „Středočeský kraj reprezentovali Lanč a Neckář, Vrabec pracoval v komisi rozhodčích. (…) Alois Lanč vedl sám až do 8. kola, kdy byl dostižen pozdějším vítězem R. Knaakem. V závěru turnaje klesl až na 4.–5. místo, ale přesto je jeho umístění a výsledek úspěchem. Splnil jeden bal mezinárodního mistra a zároveň technickou normu pro udělení titulu MS. Neckářovi se tolik nedařilo a teprve zlepšeným závěrem dělil 11. místo.“1082

Tehdy probíhala družba Středočeského kraje a Balašichy a na turnaj jela výprava na žádost Krajského národního výboru. Neckář a Lanč jeli jako hráči a Vrabec jako vedoucí výpravy. Z Vrabce posléze rozhodčí turnaje udělal svého asistenta.

„Každá výprava musela mít vedoucího, a co si budeme povídat, do Ruska se nikomu moc nechtělo. Rozhodčí byl nějaký Bulhar, a když zjistil, že umím také šachy a znám pravidla, udělal mě asistentem, ale nijak výrazným. Také si potřeboval občas odskočit. Hrálo se v divadle, kde demonstrovali partie na nástěnných šachovnicích. Byl to tam asi jediný kulturní program, nic jiného tam nebylo.

Turnaj trval asi 14 dní, bylo to docela dlouhé. Hráli tam Rusové jako Čaplinskij, který údajně vyrůstal společně se Spasským. To byli nadějní talenti. Spasskij se pak věnoval šachu, Čaplinskij víc alkoholu, ale jinak talent měl. V průběhu turnaje dokonce odstoupil, ale nějaký Maďar se zašprajcoval, že ne, že jinak také odjede z turnaje, tak ho zase vrátili do hry a turnaj se dohrál ve vší počestnosti.

Hrál třeba i velmistr Ratmir Cholmov, známý borec, který tu a tam nějakou partii hrál pod vlivem alkoholu. V partii s Lojzou na to skoro neviděl, ale Lojzu deklasoval asi ve 20 tazích. Jak byl v deliriu, Lojza neměl šanci. Druhý den vystřízlivěl a hrál s Lubošem, pod dojmem kocoviny s ním ale prohrál.

Ve vzájemné partii Lojza pěkně porazil Luboše. V koncovce obětoval střelce a pěšcem šel do dámy.“

Kromě turnaje měli příležitost i trochu poznat běžný život. „To už bylo po 68. roce. Poznal jsem, že pokud se to nehne v Rusku, u nás se to také nehne. Rusové byli překvapivě spokojení a skromní. Taková skromnost u nás nebyla. Díky tomu mají v sobě energii, že jsou schopní všechno překonat, takže jim to ani nepřišlo.

Balašicha je jakoby kraj u Moskvy. Je to taková velká vesnice, nemá žádné centrum. V Rusku je všechno veliké. Bydleli jsme a stravovali se v takovém sanatoriu, které bylo od hracího sálu asi pět kilometrů, někde v lesích. Vozili nás autobusy.

Když jsme měli čas, šli jsme pěšky. Po cestě byla dřevěná bouda, kde prodávali alkohol. Lidé přicházeli k pultu, tam stála prodávající báryšňa, a když ses dostal na řadu, hmátla za sebe, bez ohledu na cokoliv podala lahev, dotyčný ji zaplatil a šel. Bez ohledu na to, jestli to bylo víno, tvrdý alkohol nebo pivo. To jí bylo jedno, nesmlouvalo se. Venku si pak lidé flašky měnili. My jsme ale přišli a chtěli jsme vodku, a když zjistila, že jsme cizinci, tak nám dala rovnou vodku. Tam jsme také zjistili, proč Rusové i ve vedru chodili v saku – má totiž náprsní kapsu, kam se dá láhev a není vidět.

V Moskvě jsme se byli podívat v památníku Vladimíra Iljiče. Byla tam fronta jako blázen a průvodkyně nás tam vzala dřív, mimo frontu. Tam je takové přítmí, schody a musíš dávat pozor, aby ses tam nerozbil, a Vladimír Iljič tam leží v obleku ve skleněné rakvi a je vidět jen do pasu. (…) To bylo v květnu a také jsme se zúčastnili 1. máje na tribuně. Byli jsme jako hosté, cizinci – Maďar, dva Jugoši, dva Češi, Bulhar. Nás šest vyvezli a stáli jsme na tribuně, před námi defilovali, průvod jako blázen. Po těch několika hodinách už na některých bylo vidět, že se posílili alkoholem, protože to nevydržíš. Defilovali, tancovali, byly tam alegorické vozy.“1083

V Přeboru ČSR v Neratovicích skončili 22. ze 40 Vrabec (5,5 z 11) a 38. Vršovský (3,5).1084

15.–29. července v Přeboru ČSR dorostenců v České Lípě skončili v polofinálové skupině A 1. z 12 Zvolánek (7,5 asi z 11) a v polofinálové skupině C děleně 10. z 12 Vršovský (4 asi z 11). Zvolánek ve finále byl 3. ze 6 (3 asi z 5). „Na závěr byli tři nejlepší dorostenci přijati na MěNV v České Lípě, kde se zapsali do pamětní knihy.“1085

27. července – 17. srpna v Dunajské Stredě proběhlo finále Přeboru ČSSR dorostenců:1086

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1. Mokrý ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1
2. Gažík ½ 0 ½ 1 1 1 ½ 1 1 ½ 1 8
3. Vokáč 0 1 1 ½ ½ 0 ½ 1 1 1 1
4. Sokol 0 ½ 0 ½ 1 1 ½ 0 1 1 1
5. Šimek ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 6
6. Zvolánek 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 1
7. Tibenský ½ 0 1 0 ½ ½ ½ 1 0 ½ ½ 5
8. Pala 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 5
9. Znamenáček ½ 0 0 1 ½ ½ 0 ½ 0 ½ 1
10. Beroun 0 0 0 0 ½ 0 1 ½ 1 1 ½
11. Törönttö ½ ½ 0 0 0 0 ½ ½ ½ 0 0
12. Pačovský 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 ½ 1

V srpnu se v krajském přeboru v Hubálově u Mnichova Hradiště umístil 5. z 12 Michálek (6,5 z 11). „Hrálo 12 okresních přeborníků.“1087

Turnaj O letní pohár CHS v Chotěboři vyhrál Libor Zvolánek.1088

17. září v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) skončili ve finále A 1. ze 14 Neckář (12,5 ze 13), 2. Lanč (10), 3. Vrabec (9), 6. Vršovský (7), děleně 8. Eisner (5,5), děleně 12. Valtera (3,5), 14. Majcher (3), ve finále C 1. z 13 Zvolánek (10,5 z 12), ve finále D 12. ze 14 Píša (4 ze 13) a ve finále F 4. z 9 Doležal (6 z 8) a 7. Wolf (2).1089

1.–2. října v Durasově memoriál ve Štěchovicích skončil 3. ze 4 Český Brod.1090

16. října v Přeboru ČSR jednotlivců v bleskové hře v Pardubicích skončili 9. ze 17 Neckář (8,5) a 12. Vrabec (6).1091

V bleskovém turnaji O pohár Rudého práva v Plzni byl 8. z 18 Lanč (19,5 asi ze 34).1092

Na turnaji v Lipsku se umístil 4. z 11 Neckář (6 z 10) a splnil normu mezinárodního mistra.1093

11.–25. listopadu v polofinále Mistrovství ČSSR skončili ve skupině A v Teplicích 9. ze 14 Lanč (6 ze 13), ve skupině B v České Lípě 13. ze 14 Vrabec (2,5 ze 13) a ve skupině C v Kolíně 4. ze 14 Neckář s (9 ze 13). „I přes nehodu s Vokáčem si dlouho uchovával dobré vyhlídky na postup favorit Alois Lanč, v závěru však pokračoval v rozháraném výkonu. Zřejmě jeho výkon a přípravu ovlivnilo pracovní zatížení a dokončování dálkového vysokoškolského studia. (…) Zcela zklamali Miloš Vrabec (…) Cílevědomě prošli cílem rutinovaní borci (…) a nápaditý Luboš Neckář, které rozdělil jen Sonnenborn.“1094

V přeboru Prahy družstev v bleskovém šachu se Český Brod v přeborové skupině umístil 8. ze 13 (59 asi ze 120). 4. šachovnici vyhrál Zvolánek (10 asi ze 12).1095

V letech 1973–1977 v zápase ČSSR–SSSR v korespondenčním šachu hrál na 12. šachovnici Polák, ale nezabránil prohře 44,5:55,5.1096

1978

2. liga B 1977/1978:1097

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. DP Praha 4 4 7 7 8 7 20 66½
2. Pardubice 4 4 5 5 7 18 53
3. Hradec Králové B 4 6 5 6 6 17 52
4. Motorlet Praha 3 5 5 14 53
5. Slavoj Český Brod 4 3 2 5 2 5 3 6 13 49½
6. Tesla Karlín B 1 3 3 6 4 7 4 12 48
7. ÚDA Praha B 3 8 12 44½
8. Vodní stavby Tábor ½ 5 4 5 4 10 42½
9. TJ Náchod 2 3 4 7 6 7 41
10. Jindřichův Hradec 1 3 2 ½ 4 1 5 5 27½
11. Dvůr Králové n. L. 0 ½ 1 3 2 3 2 22½
12. Loko Kolín 1 1 2 4 0 4 2 28½

Zápas s Táborem hrálo družstvo v sestavě Lanč, Neckář, Vrabec, L. Zvolánek, Valtera, Eisner, Vršovský, Majcher. Vítězství Tábora bylo „překvapením“.1098

Na zápas Českého Brodu s Táborem vzpomínal Vladimír Rosenzweig z táborského družstva: „Tenkrát platila trochu jiná pravidla než dnes, mimo jiné se partie přerušovaly, do analýzy se většinou zapojilo celé družstvo včetně ‚knižního Averbacha‘, tak jsem si se studiem koncovek nikdy nelámal hlavu. Hrálo se většinou déle než dnes, a tak se začínalo většinou v 8.00, aby se to stihlo. Ven se jezdilo převážně na dva dny a mnohdy bylo dalším protivníkem i počasí.

Tenkrát Alexander Konstantinopolskij v novém čísle šachového bulletinu hledal pokračování a nové myšlenky ve vídeňské hře, ale tady máme jiné starosti. Klimatologové tehdejší prudkou změnu počasí v poslední den roku 1978 spojenou s poklesem teplot během několika hodin o 30 stupňů označují za nejdramatičtější ochlazení, ke kterému v minulém století ve střední Evropě došlo. Například na Labi zamrzla doprava uhlí do elektrárny Chvaletice.

Až do dnešních dnů ale máme jeden pozůstatek z této doby, a to je zavedení letního času jako součást úsporných opatření. Společenský život byl tehdy všeobecně ochromen. Nekonala se divadla, nepromítala kina, rušily se sportovní akce atd. Pamětníci jistě vzpomenou, že přechodně (z ‚úsporných‘ důvodů) téměř nevysílala televize. Šachové soutěže se ale hrály, a tak jsme se tenkrát vydali na zápas do Českého Brodu, to už za Tábor hrál JUDr. Jiří Doležal (Doktor), nejsilnější hráč kraje.

Po večeři v hotelu jsme se rozhodli s Rudou Trucem, že navštívíme ples a přípravu na zítřejší zápas přenecháme jiným. Někdy po půlnoci se domnívám, že je nejvyšší čas odejít do hotelu. Ruda odešel již dříve, nevšimnul jsem si ani kdy, nakonec se vydávám na cestu sám. Venku mě čeká překvapení, z důvodu úsporných opatření nesvítí veřejné osvětlení, je tma jako v pytli. Nevím, na jakou stranu se mám vydat, nakonec se náhodně rozhoduji a po několika minutách se ukazuje, že jdu správně, v dálce se větrem houpá světlo zavěšené na laně před hotelem, zřejmě nebylo připojeno na veřejné osvětlení. Ráno hrajeme, a tak se ještě trochu vyspím. Jak a s kým jsem hrál, už si dnes nepamatuji, snad partii ještě někde objevím.“1099

V zápase s Pardubicemi hrál Vrabec s Navrátilem. Rozhodčí byl domácí Němeček. „A jak se říká, že rozhodčí v šachu nejsou na nic, ukázalo se, že občas na něco jsou. Tehdy tam byly bakelitové hodiny s malou hodinovou ručičkou uprostřed. Ve 38. tahu soupeřovi spadnul praporek, což jsem reklamoval. Přišel Němeček, správně zachoval domácí tvář a řekl: ,Já tam vidím ještě půl minuty.‘ Což je volovina, protože žádné hodiny nenastavuješ úplně přesně. ,Hrajte dál.‘ A odešel. Čímž mě samozřejmě rozhodil. Měl jsem postouplého pěšce, přišel jsem o něj a místo výhry jsem remizoval (…)“1100 „Pískal na nás penaltu.“1101

Krajský přebor II. třídy B 1977/1978:1102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B. Sk.
1. Kolín B 6 5 20 54
2. Benešov A 4 6 5 4 8 8 17 54
3. Říčany 3 6 5 8 12 47
4. Brodce 2 4 5 6 5 2 11 40
5. Čáslav 2 4 6 9 40,5
6. Sendražice 5 4 3 9 36,5
7. Lysá 3 4 3 4 8 40
8. Čelákovice 3 2 4 4 6 8 38,5
9. Český Brod B 4 2 3 4 4 5 8 38
10. Kolín C 0 3 6 5 2 3 8 34
11. Kolín D 0 0 2 ½ 0 14,5

K 1. lednu měli Lanč a Neckář Elo FIDE 2375 (16. nejlepší v Československu).1103

28. ledna – 8. února ve finále Zlaté věže Zemědělských novin v Olomouci skončil 2. z 22 Lanč (8 z 11). „Síla naší reprezentace nesporně vzrostla zařazením ms Aloise Lanče.“1104

Na turnaji svazáckých dvojic v Praze se v kategorii do průměru III. VT umístili 2. „Wolf a Záběhlický z Českého Brodu“.1105

Finále Mistrovství ČSSR v Mariánských Lázních:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 B. SB
1. Prandstetter ½ 1 0 ½ 1 ½ 1 1 1 ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 11½
2. Smejkal ½ 0 ½ ½ 1 ½ ½ 0 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 10½
3. Sikora 0 1 0 ½ 0 1 1 1 1 ½ ½ 1 0 1 ½ 1 10
4. Vokáč 1 ½ 1 0 0 1 ½ ½ 1 1 ½ 0 1 0 ½ 1
5. Ambrož ½ ½ ½ 1 ½ 0 ½ 0 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 9 70,00
6. Hausner 0 0 1 1 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ 9 67,25
7. Ftáčnik ½ ½ 0 0 1 ½ ½ 1 0 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 9 66,00
8. Plachetka 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 ½ ½ ½ 1 9 65,00
9. Meduna 0 1 0 ½ 1 1 0 ½ 0 ½ 0 0 ½ 1 1 1 8 59,00
10. Neckář 0 0 0 0 0 ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ 8 56,25
11. Báňas ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 1
12. Augustin ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 7 55,25
13. Tichý 0 ½ 0 1 0 0 ½ 0 1 0 ½ 1 1 1 0 ½ 7 52,00
14. Lechtýnský 0 0 1 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 1 ½ 7 51,25
15. Gross ½ 0 0 1 0 0 ½ ½ 0 0 1 ½ 0 0 ½ 1 41,00
16. Novák ½ 0 ½ ½ ½ 0 0 ½ 0 0 0 ½ 1 0 ½ 1 40,75
17. Jankovec 0 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 0 3

Neckář byl jedním z těch, kdo museli hrát o dvě partie více černými kvůli vystoupení jiného účastníka, který v průběhu onemocněl. „Na sudý počet pole závodníků doplnil z polofinálů vzešlý náhradník Lubomír Neckář.“1106

20. května na bleskovém turnaji O pohár Svobody v Říčanech skončil ve finále A Majcher 11. z 12 (3 z 11).1107

Od března do května v Okresním přeboru jednotlivců v Kolíně skončili 2. z 12 Zdeněk Chybný (8,5 z 11) a 3. Oldřich Eisner ml. (8).1108

10. června byl na české konferenci šachového svazu ČSTV do předsednictva zvolen Lanč a „místopředsedou zvolen s. ing. Alois Lanč, který též povede politicko-výchovnou komisi.“1109

9.–27. června na turnaji O Primát města Děčína skončil 5. z 16 Lanč (8 z 15) a splnil druhý bal mezinárodního mistra. „Plně spokojeni byli při konečném účtování i Alois Lanč a Ryszard Skrobek, i když si závěrečnou část cesty ke druhému balu MM pořádně zkomplikovali a ‚posázeli trním‘. Oba prohráli po dvou partiích, u Lanče však spadají na vrub časové tísně (Meduna, Přibyl), a ta bývá často příčinou zklamání. (…) Senzací byla prohra vysoce favorizovaného Timoščenka s Lančem, který se představil ve velmi dobrém světle a vlastní časovou tíseň zvládl ‚na jedničku‘!“1110

24. června – 2. července v krajském přeboru dorostenek v Souši v Jizerských horách skončila 2. ze 6 Johnová (4 z 5).1111

24. června – 2. července v krajském přeboru dorostenců v Souši v Jizerských horách skončil 2. ze 13 Vršovský (8,5 z 12) a postoupil do Přeboru dorostenců ČSR (polofinále Přeboru ČSSR).1112

13.–28. července se v Přeboru dorostenců ČSR v Teplicích umístil ve skupině C 12. z 12 Vršovský (2; „v 7. utkání pro nemoc odstoupil“).1113

29. července – 5. srpna na kandidátském turnaji v Čáslavi skončil 3. z 12 Zvolánek (7,5 z 11).1114

17. září v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) v Pečkách byli ve finále A 1. ze 14 Neckář (11 ze 13), 2. Lanč (10), 13. Valtera (3) a ve finále E 5. ze 14 Pelikán (8 ze 13).1115

Ve Vavřínkově memoriálu pořádaném Jiskrou Staré Město v kandidátském turnaji „byl velkým favoritem českobrodský Alois Lanč, který však prohrami v posledních dvou kolech se musel spokojit s dělením 2. až 5. místa“ z 12 (7,5 asi z 11).1116

30. září na československé konferenci šachového svazu ÚV ČSTV byl do výboru zvolen Lanč.1117

V Českobrodském zpravodaji byla otištěna stručná zpráva: „V oddílu šachu je organizováno 6 dorostenců a 11 žáků. Oddíl trpí nedostatkem oficielních soutěží pro mládež a žactvo hraje za OPDM v Kolíně nebo za školy.“1118

15. října se Český Brod zúčastnil turnaje svazáckých trojic, ale vepředu se neumístil.1119

Ve zprávě o X. ročníku přeboru škol a učilišť čtyřčlenných družstev v korespondenčním šachu se uvádí: „Je nutno též vyzdvihnout celoroční práci rozhodčích (…) M. Křivánkové (Č. Brod).“1120

4.–5. listopadu v bleskovém turnaji O pohár Rudého práva v Plzni byli 6. z 18 Neckář (22 asi z 36) a 18. Lanč (8). „Po prvním kole v sobotu vedl Neckář, ale v neděli se mu vůbec nedařilo a klesl na šesté místo.“1121

11.–24. listopadu se v Přeboru ČSR v Moravské Třebové umístili 15. ze 42 Zvolánek (7 ze 13) a 36. Michálek (5).1122

4. prosince v přeboru Prahy v bleskovém šachu se Český Brod v přeborové skupině umístil 14. ze 14 (25,5 asi ze 130) a sestoupil.1123

Lančovi byl udělen titul mezinárodní mistr a byl otištěn jeho medailonek:1124

„ALOIS LANČ se narodil 18. února 1948 v Kroměříži, kde záhy v místním oddílu objevili jeho šachový talent spojený s neobyčejnou láskou a pílí. Vypracoval se mezi nejlepší jihomoravské dorostence a během studia střední zemědělské školy v Brně i mezi elitu československých dorostenců. Do finále naší nejvyšší soutěže se probojoval v roce 1969 – v době svého působení v AS Dukla Praha – a ve finále IX. mistrovství ČSSR v Havířově 1970, při nejsilnějším obsazení obsadil pěkně 9. místo před řadou zkušených mistrů.

Po ukončení základní vojenské služby uzavřel ‚šachové‘ manželství v Českém Brodě, kde je i zaměstnán jako zootechnik. Zde významně posílil agilní Slavoj – účastníka národní ligy družstev a jednou i celostátní ligy.

Pěkným výsledkem bylo i dělení 4.–6. místa ve finále mistrovství ČSSR v Rimavské Sobotě 1974 (s mm Augustinem a Mištou), ale horší poměr bodů a ‚jen‘ páté místo nestačilo podle tehdejších kriterií k udělení titulu mistra sportu. V témže roce úspěšně reprezentoval ČSSR na XX. mistrovství světa vysokoškolských družstev v Teeside (poslední start našich vysokoškoláků v tomto MS!) a spolehlivým výkonem na 2. šachovnici (4 z 8 ve finále!) přispěl notnou měrou k našemu sedmému místu.

Alois Lanč dělí svůj čas mezi zaměstnání, rodinu a šach a turnajů se účastní relativně zřídka. Normu mistra sportu i první normu mezinárodního mistra splnil v roce 1977 při družebním mezinárodním turnaji v Balašicha u Moskvy, druhou ‚polovinu‘ pak při nejbližší příležitosti – 5. místem na ‚Primátu města Děčína’ v minulém roce.

Na rozdíl od některých reprezentantů dává přednost zaměstnání a rodině. Při zaměstnání vystudoval dálkově Vysokou školu zemědělskou a uzavřel úspěšně studia v minulém roce. Přitom nachází i čas k společensky prospěšné práci v místě i v šachové organizaci. Od nového období se aktivně podílí na práci naší organizace jako člen předsednictva VŠS ČÚV ČSTV (předseda politickovýchovné komise).“

Ve Vánočním bleskovém turnaji v Sendražicích ve finálové skupině skončil 2. Lanč (11,5 z 15).1125

V letech 1977–1978 v 17. mistrovství ČSSR v korespondenčním šachu skončil 6. ze 17 Valtera (10 ze 16) a 10. Michálek (7).1126

1979

2. liga B 1978/1979:1127

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. ÚDA Praha B 5 4 5 5 17
2. VŠ Praha B 5 4 7 7 15 53½
3. Hradec Králové B 4 4 3 5 4 6 15 48½
4. Motorlet Praha 3 3 5 4 4 6 14 49½
5. Vodní stavby Tábor 4 4 4 4 8 14 48
6. Tesla Karlín B 4 4 4 3 3 3 5 13 48½
7. Akuma Ml. Boleslav 5 5 4 7 7 11 46½
8. TJ Náchod 3 4 5 4 10 43½
9. Hradec Králové C 3 4 4 1 4 9 40
10. Pardubice 4 5 4 4 5 7 43
11. Slavoj Český Brod 3 1 4 2 4 3 4 7 39
12. Sokol Blatná ½ 1 2 0 1 3 0 16½

Zápas s Táborem hrálo družstvo v sestavě Neckář, Lanč, Valtera, Eisner, Chybný, Vršovský, Kýhos, Zuklín.1128

Krajský přebor II. třídy 1978/1979:1129

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Říčany A 4 5 4 5 6 6 8 20 60
2. Kutná Hora B 4 4 4 5 7 19 57
3. Benešov A 3 4 5 4 5 6 5 16 52
4. Nymburk A 4 4 14 49,5
5. Kolín C 3 4 5 5 4 12 44
6. Čáslav A ½ 3 2 5 3 5 12 41
7. Sendražice A 3 3 6 5 4 11 50
8. Brodce A 4 3 3 2 9 42,5
9. Čelákovice A 4 3 4 5 5 8 39
10. Český Brod B 2 3 2 6 4 7 39
11. Úvaly A 2 3 4 4 2 30,5
12. Vlašim 0 1 3 3 2 23,5

19.–28. února Zlatou věž Zemědělských novin v Roztěži vyhrál Alois Lanč mezi 12 hráči (8 asi z 11). „Letos poprvé v ní hrál i mezinárodní mistr, a to Alois Lanč (startoval již vloni, ale to byl ‚jen‘ mistr sportu), který pracuje ve Státním veterinárním ústavu v Českém Brodě. Byl pochopitelně favoritem, ale cestou ke konečnému vítězství se zpočátku zdržel nečekanou porážkou od L. Nového (I. VT) z Berouna, pro kterého výhra byla velkým osobním úspěchem. Lanč pak musel soustředit své síly, zvláště pak v partii s maďarským mistrem sportu, známým šachovým publicistou Jozséfem Hajtunem. (…) Lančovi a Gonsiorovi se dostalo lichotivého pozvání na turnaj podobného charakteru do Maďarska.“1130

Zápas s Lipskem v Lipsku skončil remízou 3:3.1131

To byl patrně poslední zápas s Lipskem a ukončení vzájemných styků. Kromě zmínky o účasti na turnaji v Lipsku o čtyři roky později nemáme doloženo, že by styky pokračovaly. Souhrnné výsledky českobrodsko-lipských zápasů:

Č. Rok Místo Skóre (ČB – L)
1. 1965 Lipsko 14,5:9,5
2. 1965 Český Brod 14:10
3. 1966 Lipsko 12,5:11,5
4. 1966 Český Brod 12:12
5. 1967 Český Brod 11:13
6. 1967 Lipsko 6:18
7. 1968 Ostrava 8:2
8. 1970 Lipsko 5:7
9. 1971 Český Brod 8,5:12,5
10. 1972 Lipsko 9:3
11. 1972 Český Brod 7:6
12. 1973 Lipsko 14,5:13,5
13. 1974 Kácovec 5,5:10,5
14. 1975 Lipsko 12:17
15. 1976 V. Šenov 24:29
16. 1977 Grünhelde 20:13
17. 1979 Lipsko 3:3

Celkové skóre všech zápasů: 186,5:190,5.1132

V mezinárodním turnaji v Bukurešti v Rumunsku skončil 16. z 16 Lanč (5 z 15).1133

26. května v bleskovém turnaji O pohár Svobody v Říčanech ve finále A skončil 5. Zuklín (6,5).1134

Na turnaji v Karviné byl děleně 3. ze 14 Lanč (7,5 asi ze 13). „Lanč hral lepšie, ako ukazuje jeho bodové aktivum, ale sťažoval sa na nerozohranosť a nedostatok rutiny.“1135

17.–26. srpna Turnaj o pohár Slovenského národního povstání v Kolíně vyhrál mezi 16 hráči Šenkýř (9 z 11).1136

K 1. září měli národní i Elo FIDE Lanč 2395 a Neckář 2355.1137

16. září v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) skončili ve finále A 1. z 12 Lanč (10,5 z 11) a 2. Neckář (10) a ve finále B 12. z 12 Oldřich Eisner (0 z 11).1138 „Podobně jako v minulých letech se prosadili českobrodští mistři.“1139

7. října v krajském přeboru družstev v bleskovém šachu v Nymburku skončil 9. z 10 Český Brod (6,5 z 36).1140

V XI. ročníku přeboru škol a učilišť čtyřčlenných družstev v korespondenčním šachu byla rozhodčí i „M. Křivánková (Č. Brod)“.1141

20. října se v bleskovém přeboru ČSR v Praze umístil 2. z 20 Lanč (13,5 asi z 19).1142

10.–11. listopadu v bleskovém turnaji O pohár Rudého práva v Plzni skončili 4. z 18 Lanč (21 asi z 34) a děleně 13. Neckář (14,5).1143

12.–25. listopadu ve skupině B Přeboru ČSR ve Frenštátě pod Radhoštěm skončil 4. ze 14 Lanč (8,5 ze 13). „Marně stíhal vedoucí trio Alois Lanč, jehož bojovnost byla příkladná, ale horší S.B. jej odsoudil do role ‚diváka’.“1144

Přeboru ČSSR dorostenců v Teplicích se jako trenér zúčastnil Neckář a byl také vyobrazen na otištěné fotografii. „Pochvalné zmínky si zasluhuje pilná a poctivá práce Lubomíra Neckáře, který v souladu s programem vedl dopolední tréninky, během nichž probíral s účastníky sehrané partie a zasvěcoval je do současné teorie zahájení, strategie a taktiky.“1145

Na turnaji VŠ Praha k výročí 17. listopadu skončili 3. ze 13 Neckář (7,5 asi ze 12) a děleně 4. Lanč (7). „V dobrém světle se představili českobrodští Neckář a Lanč.“1146

15.–16. prosince v kvalifikačním turnaji pro Zlatou věž Zemědělských novin v Čáslavi skončil 7. z 20 Vopařil (4 asi ze 7).1147

1980

Krajský přebor 1979/1980:1148

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Příbram 6 7 4 5 6 5 21 63,5
2. Kolín 2 4 6 4 6 5 18 52,5
3. Kutná Hora 4 5 5 6 5 1 7 17 50
4. Kralupy 1 2 3 4 7 6 15 46,5
5. Unhošť 5 4 7 6 5 11 46
6. Ml. Bol. B 4 6 11 45,5
7. Český Brod 4 4 3 4 3 4 6 5 10 43,5
8. Pečky 2 4 5 7 9 44,5
9. Říčany 2 3 1 3 2 8 34
10. Neratovice 3 3 7 2 1 2 6 6 6 38,5
11. Hostivice 2 2 5 6 38
12. Stochov 3 1 3 2 3 1 2 3 0 25,5

Neúplný přehled výsledků jednotlivců:1149

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B.
1. Neckář 1 ½ 1
2. Lanč ½ 1 1 1 1 ½ 1 1
3. Valtera 1 1 ½ ½ 1
4. Eisner 1 1 ½
5. Chybný ½ ½ ½ 0
6. Matouš 0 ½ 1 ½ 0 1
7. Vršovský 1 1
8. Pelikán 1 1 1
Píša 1 ½ 1 1
Eisner st. 1 0 1 ½
Zvolánek 1 ½ ½ ½
Čapek ½ ½ 0 1

U venkovního zápasu s Kutnou Horou v kutnohorské kronice čteme: „Před utkáním bylo trochu vzruchu kvůli kontraverzi rozhodčího (Dr Mejstřík) s kapitánem hostí m.m. Lančem. Ohniskem rozporu byl výrok rozhodčího o kontumačním vítězství 8-0 pro nás, protože hosté neměli vylepeny registrační známky. M.m. Lanč ovšem věděl, že vylepení známek už nemusí být, protože bude registrace zrušena, a Dr Mejstřík se držel striktního příkazu z oběžníku (asi 3 týdny starého), kdy rozhodčí po 31. 1. 1980 musí dbát na vylepené známky a toho, kdo ji mít vylepenu nebude, nepřipustit ke hře. Je to typické pro práci administrativy, ‚nahoře‘ na všechno zřejmě mají dost času; ‚zdola‘ jsou vyžadována hlášení v krátké lhůtě a ‚shora‘ často závažné věci přijdou jen tak-tak či opožděně! Zkušený vedoucí domácích však považoval tento spor za administrativní záležitost a vyzval své hráče ke klidné a zodpovědné hře! Hráči poslechli a po výhře 5-3 už ať zní výrok STK jakkoliv!“1150

U domácího zápasu s Pečkami je v pečecké kronice uvedeno: „Nesehráno pro nenastoupení domácích, údajně pro dohodu se s. Michálkem. Úředně však nic nebylo dohodnuto přes KV.“1151 Posléze bylo sehráno náhradní utkání.1152

B družstvo vyhrálo okresní přebor a postoupilo do KP II. třídy.1153

K 1. lednu měli měl Elo FIDE Lanč 2380 a Neckář 2370.1154

29. prosince – 11. ledna se na turnaji Bohemians umístil děleně 11. ze 14 Lanč (5,5 asi ze 13). „Lanč a Modr doplatili na výkyvy ve hře nejen v průběhu turnaje, ale i během jednotlivých partií. Omluvou po Lanče je skutečnost, že absolvoval turnaj při zaměstnání.“1155

14.–26. března ve Zlaté věži Zemědělských novin v Humpolci byl Lanč 3. z 12 (8 z 11) a ve finále bleskového turnaje 2. ze 43 (13,5 ze 17).1156

V bleskovém turnaji Lokomotivy Praha skončil 16. z 60 Český Brod v sestavě Majcher, Eisner, Kýhos, Chybný.1157

24. května ve spartakiádním turnaji v Brandýse n. L. skončil 4. Matouš.1158

V Českém Brodě se mělo hrát národní finále soutěže družstev k 75. výročí založení šachové organizace.1159

28. srpna se na výborové schůzi šachového oddílu stal předsedou Zdeněk Chybný. Dále se stali místopředsedou a kapitánem A družstva Oldřich Eisner ml., hospodářem a kapitánem B družstva Oldřich Eisner st., mládež měl na starosti Jaroslav Pelikán, propagaci obstarával Ladislav Zeman, výběrčí byl Josef Píta a o registrace se staral Stanislav Švec.1160

14. září v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) v Pečkách skončili ve finále A 1. z 10 Neckář (7,5 z 9), ve finále B 3. z 10 Eisner ml. (5,5 z 9), ve finále D 4. z 10 Zvolánek (6 z 9) a 5. Eisner st. (4).1161

12. října v krajském přeboru v bleskovém šachu družstev v Brodcích skončil 7. ze 13 Český Brod (28 ze 48).1162

V přeboru Prahy družstev v bleskovém šachu Český Brod uhájil účast v I. třídě.1163

20. prosince v bleskovém turnaji v Sendražicích skončil ve finále B 14. z 16 Eisner ml. (4,5 z 15).1164

25. prosince – 2. ledna ve vánočním kandidátském turnaji v Kolíně byli 20. z 24 Zuklín (5 z 11) a 24. Eisner ml. (2,5).1165

V letech 1979–1980 v 18. mistrovství ČSSR v korespondenčním šachu skončili 12. ze 17 Valtera (8 ze 16) a 13. Michálek (6,5).1166

V letech 1978–1982 předkolo 2. mistrovství Evropy v korespondenčním šachu vyhrálo Československo (56,5 z 84), za které na 7. šachovnici hrál Lanč (5,5 ze 7).1167

 

1981–2003

V první polovině 80. let klub procházel krizí a došlo k útlumu činnosti, ale podařilo se zajistit pokračování klubu. Mládež začátkem 80. let vedly Jindra Pelikánová a Jitka Bláhová1168, pak patrně několik let nebyla. Od poloviny 80. let se obnovily tréninky mládeže. Opět se hrály také přebory oddílu. Oproti předchozímu období se hráči účastnili výrazně méně soutěží. Od roku 1997 klub pořádal turnaj mládeže Memoriál prof. Jaroslava Pelikána, dále uspořádal mj. krajský přebor jednotlivců v roce 1990 nebo přebor chlapců do 18 a 20 let v letech 1995 a 1996.

Poněkud stranou centra dění stál Jaroslav Pelikán, který byl do roku 1985 ředitelem gymnázia. V 80. letech řídil Velkou cenu ČSSR, seriál turnajů mládeže po celé republice (blíže se jí nezabýváme) a v 90. letech založil Mezinárodní šachovou dovolenou, která se do roku 1995 hrála v Českém Brodě (viz dále).

Hlavní postavou je Zdeněk Chybný. Je především jeho zásluha, že klub přečkal složité období.

Do roku 1995 se klub označoval Slavoj Český Brod. Od roku 1995 se klub označoval Sokol Český Brod.

Hrací místnost byla od roku 1981 patrně do roku 1992 klubovna sokolovny v 1. patře, poté do roku 1995 klubovna hotelu Slavoj a poté opět klubovna sokolovny v 1. patře.

Předsedou byl po celou dobu Zdeněk Chybný.

Úspěchů, kterých jinak bylo poskrovnu, dosáhli bratři Oldřich a Michal Eisnerové. Oldřich skončil 9. na Mistrovství Čech 1996 v kategorii do 12 let a Michal vyhrál oblastní přebor do 12 let v roce 1992.

Družstvo dospělých hrálo v Krajském přeboru nebo nižších soutěžích.

1981

Krajský přebor I. třídy 1980/1981:1169

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Ak. Ml. Bol. A 5 5 7 7 5 22 62
2. Kralupy 3 6 5 7 4 19 59
3. Kolín A 6 4 5 5 6 15 49
4. Kutná Hora A 2 5 4 5 13 47,5
5. Pečky 3 2 4 3 3 4 5 6 12 45,5
6. Český Brod A 3 4 5 5 2 11 42
7. Beroun 3 4 2 3 4 10 39
8. Kolín B 1 3 3 6 5 4 5 9 41
9. S. D. Kladno 1 3 3 5 6 36,5
10. AŠ Ml. Bol. 1 2 5 3 6 35,5
11. Unhošť 4 2 3 4 4 5 38
12. Ak. Ml. Bol. B 3 6 3 4 33

Soupiska: Valtera, Eisner ml., Zuklín, Kýhos, Majcher, Chybný, Vršovský, I. Píša, Pelikán, Čapek, Čabart, J. Zvolánek, Vopařil, Doležal, Žatečková, Eisner st., Brill, Lochman, Bláhová, Švec.1170

Zápas s Pečkami A hrálo A družstvo v sestavě Valtera, Eisner ml., Kýhos, Chybný, Píša, Čapek, Čabart, Zvolánek1171 a s Kutnou Horou A v sestavě Valtera, Eisner ml., Zuklín, Majcher, Čapek, Čabart, Vopařil. „Víšek po přerušení v prohrané koncovce zbytečně reklamoval, že Valtera nepíše do partiáře tah za tahem, a toho to tak rozčililo, že tuřím výkřikem se ohradil…“1172

V zápase s Kladnem měl v koncovce Jaroslav Zvolánek lehkou figuru a dva pěšce proti lehké figuře. „Vždy, když byl Zvolánek na tahu, byl vyhraný, a když udělal tah, byl remízový, poněvadž soupeř mohl za dva pěšce obětovat figuru. Naopak soupeř byl po každém svém tahu prohraný. Trvalo to asi čtyři tahy, vím, že jsme z toho rostli. Nakonec to myslím dopadlo tak, že Zvolánek vyhrál, odbočil z toho.“1173

Krajský přebor II. třídy C 1980/1981:1174

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Říčany A 3 5 5 6 5 6 5 5 20 57,5
2. Benešov 5 3 4 8 5 19 58
3. Kutná Hora B 3 5 6 4 3 5 6 17 54
4. Kolín C 3 4 2 1 6 5 6 13 46
5. Nymburk 3 7 3 2 11 48
6. Čelákovice 3 5 2 4 5 4 4 11 41
7. Čáslav 0 4 4 10 36
8. Zb. Kostelec 2 3 5 3 4 5 9 40,5
9. Sendražice 3 3 5 5 8 42,5
10. Lysá n. L. 2 6 4 4 3 3 6 39,5
11. Od. Voda 3 3 2 4 4 3 ½ 4 32,5
12. Český Brod B 3 5 4 31,5

Zápas s Kutnou Horou B hrálo B družstvo v sestavě Čabart, J. Zvolánek, Vopařil, Eisner st., Švec, Brill, Lochman, Píta.1175

V první polovině 80. let za Český Brod hrávalo několik hráčů z pražské Zbraslavi. Na vzájemnou spolupráci vzpomíná Zdeněk Chybný: „Se Zbraslaví probíhala tak trochu družba. Jaroslav Zvolánek vedl ve Zbraslavi mládež. Na některé turnaje si Český Brod zbraslavské žáky půjčoval, v té době již jsem za žáky nehrál, to byli kluci mladší než já. Vzniklo z toho i přátelství mezi Zvolánkem a Pelikánem. Slyšel jsem, že Pelikánovi slíbil, že by z Českého Brodu neodešel, tak tu zůstal. A v době, kdy hodně lidí po pádu z extraligy i 2. ligy odešlo, Jaroslav Zvolánek byl jeden z mála, který tady zůstal. Za nás i později hráli žáci, které vychoval, ať už to byl jeho syn Libor, Karel Čapek, Pavel Čabart, Honza Majcher. Jaroslav Zvolánek sem dojížděl až ze Zbraslavi, byl obětavý. Ještě nebylo metro béčko. Také pořádal turnaje pro mládež. Kluci toho pak nechali a Jaroslav Zvolánek za nás hrál do poslední chvíle.“1176

„V únoru se konaly v Červených Pečkách okresní přebory dorostenek a dorostenců. Jitka Bláhová se stala okresní přebornicí a postupuje do krajského přeboru, který se bude hrát v dubnu. Karel Čapek obsadil v soutěži dorostenců 3.místo a je prvním náhradníkem do krajského přeboru.“1177

V březnu se Český Brod zúčastnil turnaje svazáckých dvojic v Praze-Stodůlkách.1178

4.–9. dubna se v krajském přeboru dorostenek v Neratovicích umístila 7. z 9 Bláhová (2 z 8).1179

Nacházíme také zmínku o hracím tempu: „Známý šachový pracovník a mezinárodní rozhodčí dr. Ernest Nový se zamýšlí nad současným hracím systémem v soutěžích družstev (50 tahů za 2½ hodiny, po hodinové přestávce další čtyři hodiny hry, v případě neskončení odhad po 90. tahu). Jeho nevýhody vidí v tom, že obyčejně se hraje v neděli od 9 do 14 hodin, přičemž partie může skončit až o 19. hodině. Je to nevýhoda pro hostující družstvo, jehož členové musí v pondělí ráno nastupovat do zaměstnání, nemluvě už o tom, že často nezbývá ani čas na oběd. Byly případy, pokračuje dr. Nový, kdy domácí družstvo nesportovně využilo hodiny odjezdu vlaku či autobusu a protahovalo partii v remízovém či prohraném postavení.“1180

5. září v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) v Pečkách skončili ve finále A 14. ze 14 Valtera (3,5 ze 13), ve finále B 11. ze 14 Eisner ml. (5 ze 13) a ve finále C 3. ze 14 Chybný (8,5 ze 13).1181

27. prosince v bleskovém turnaji o Velkou cenu Jiskry Havlíčkův Brod dopadl ve finále B 9. z 18 Zuklín (9 ze 17).1182

V celoroční řešitelské soutěži skončili na děleném 4. místě J. a L. Zvolánkovi (126).1183

Skupinu 779/I v korespondenčním šachu vyhrál mezi 13 hráči Oldřich Eisner (11 ze 12) a postoupil do polofinále Mistrovství ČSSR v korespondenčním šachu,1184 v jehož skupině D skončil 14. ze 17 (5,5 ze 16).1185

1982

Krajský přebor 1981/1982:1186

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1. Kralupy 6 7 6 7 6 7 5 6 6 22 71
2. Kutná Hora 2 6 8* 6 20 59,5
3. Říčany 1 5 5 7 14 46,5
4. Kolín A 2 4 5 5 8 13 48
5. Pečky ½ 4 4 7 12 45
6. Rakovník 1 4 4 4 4 6 5 5 12 42,5
7. Hostivice 2 2 3 4 4 4 6 11 44
8. Beroun 1 3 4 4 3 6 10 43,5
9. Doly Kladno ½ 0* 2 2 5 10 36,5
10. Český Brod 3 3 3 3 5 3 4 36
11. AŠ Ml. Bol. 2 2 2 33
12. Kolín B 2 1 0 1 3 2 2 24,5

Soupiska: Eisner ml., Majcher, Zuklín, Kýhos, Chybný, Vršovský, Urban, Čapek, J. Zvolánek, Čabart, Zajíček, Pelikán, Lochman, I. Píša, Žatečková, Eisner st., Doležal, Bláhová, Švec, Hympl.1187

V zápase s Pečkami družstvo nastoupilo v sestavě Eisner ml., Majcher, Zuklín, Chybný, Urban, Čapek, J. Zvolánek, Lochman1188 a s Kutnou Horou v sestavě Eisner ml., Majcher, Zuklín, Chybný, Urban, J. Zvolánek, Zajíček, Bláhová. „Za zmínku ještě stojí fakt, že již v předchozím kole bylo rozhodnuto o sestupu kdysi slavného Slavoje Český Brod, který hrával nejen II. ligu, ale i první…! Toto utkání tedy bylo poslední, které domácí sehráli mezi krajskou elitou…“1189

B družstvo v Okresní soutěži skončilo na 4. místě.1190

Do oddílu se po 17 letech vrátil Rudolf Hympl. „Je poslední ze staré generace šachistů v Českém Brodě dávno již zesnulých jako: Šorm, Douša, Král, Šámal, Baumruk, Houdek, Beneš a Procházka z Vrátkova, Skalický z Přistoupimi, dr. Mathon a další.“1191

„Šachový oddíl Slavoje Český Brod při adaptaci sokolovny neměl stálou hrací místnost. Hrálo se jen v provizorní malé místnosti zcela nevyhovující. Proto jsme nemohli mít mládež, po které bylo tolik voláno. V současné době má šachový oddíl hrací místnost v klubovně sokolovny v 1. patře. Proto byl v loňském roce proveden prof. Jar. Pelikánem, ředitelem gymnázia v Čes. Brodě, nábor mládeže, která v počtu cca 25 až 30 včetně děvčat pravidelně každé úterý a čtvrtek od 16,- hod. do 18,- hod. hraje šachy v našem oddíle. S mládeží pracují jako aktivní hráčky šach. oddílu Slavoje Český Brod Jindra Pelikánová a Jitka Bláhová. (…) Můžeme říci, že se J. Pelikánové a J. Bláhové jejich práce daří, neboť i z této mládeže vyrůstají někteří dobří hráči jako: Abrent, Konvalinka, Jelínek, Juran, Boháč, Nouzák, Nosek, Kosík, Rončík, Kohoutová, Červenková, Tučková atd.“1192

V lednu se žáci zúčastnili festivalových turnajů do 12 a 14 let v Kolíně, kde se nejlépe umístil Konvalina.1193

V únoru na turnaji Únorového vítězství v Kostelci n. Č. l. bylo družstvo žáků 5.1194

V krajském kole dorosteneckých družstev v Kolíně skončilo 2. dorostenecké družstvo v sestavě Lochman, Konvalina, Juren, Boháč a Bláhová a postoupilo do celostátního kola v Běstvině.1195Na Turnaji svazáckých dvojic skončili 2. Jan Majcher s Liborem Zvolánkem.1196

3. dubna klub uspořádal okresní přebor dorostenek v Českém Brodě, který vyhrála Jitka Bláhová a postoupila do krajského přeboru.1197

V okresním přeboru dorostenců v Kolíně byl 3. Václav Lochman.1198

V krajském přeboru dorostenek v Drhlenech skončila 2. ze 4 Bláhová (3 ze 6).1199

24. dubna se hráči zúčastnili turnaje Sepětí generací na Zbraslavi, „který pořádal náš družební oddíl ze Zbraslavi“.1200

Od února do května v okresním přeboru jednotlivců hráli Oldřich Eisner ml., Zdeněk Chybný a Miroslav Urban.1201

29. května v bleskovém turnaji O pohár Svobody v Říčanech dopadli v základní skupině D 3. z 12 Majcher (8 z 11) a ve finále B 5. z 12 Zuklín (6,5 z 11) a 12. Majcher (2,5).1202

19. září se v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) v Pečkách umístil ve finále D 3. ze 14 Chybný (10 ze 13).1203

V celoroční řešitelské soutěži skončili na děleném 4. místě J. a L. Zvolánkovi (134).1204

1983

Krajský přebor 1982/1983:1205

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Kolín A 4 5 5 5 21 58,5
2. Ml. Bol. A 7 6 5 6 6 6 7 20 66
3. Hostivice 4 1 4 4 6 4 14 47,5
4. Kutná Hora 4 4 4 5 4 14 44
5. Říčany 2 4 4 3 5 5 6 5 12 46,5
6. Pečky 3 3 4 4 5 3 10 46,5
7. Rakovník 3 4 4 4 5 6 4 10 45
8. Ml. Bol. B 3 2 2 3 5 3 5 8 38
9. Beroun ½ 4 3 3 4 5 8 35
10. Kolín B ½ 2 4 3 2 4 4 7 36,5
11. Český Brod 2 2 ½ 3 3 4 5 5 31,5
12. Unhošť 1 3 5 4 3 3 33

Zápas s Pečkami družstvo hrálo v sestavě Chybný, Čapek, Urban, Píša, J. Zvolánek, Čabart, Brill1206 a s Kutnou Horou v sestavě Eisner ml., Chybný, Pelikán, Urban, Píša, Zajíček, Lochman, Bláhová.1207

Družstvo mělo sestoupit,1208 avšak díky reorganizaci krajských šachových soutěží v rámci úspor při dopravě hráčů k utkání, kdy byl zrušen KP II. třídy, se udrželo v KP.1209

3. září v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) v Pečkách skončili ve finále C 4. z 12 Chybný (5,5 z 11) a 10. Eisner (4).1210

13.–15. října na turnaji v Lipsku bylo 2. družstvo žáků.1211

15. října se klub v Pečkách utkal s Kolínem. „Utkání čtyř měst, Memoriál s. Jindry Kubíčka, který byl obnoven z dřívějších let letošního roku k uctění jeho dlouholeté činnosti v šach. hnutí, měl být sehrán v měsíci říjnu za účasti měst: Pečky, Nymburk, Kolín, Č. Brod. Ale nevydařil se, snad pro nepochopení hráčů či oddílů a také z nedostatků organizačních. Nedostavili se hráči domácích Peček!! A Nymburka!! Došlo tedy v Pečkách pouze k utkání Kolín – Č.Brod.“1212 Klub utkání patrně prohrál, protože skončil 2.1213

23. října klub uspořádal okresní přebor družstev v bleskové hře, v němž byl 2. ze 7.1214

Na tehdejší způsob financování vzpomínal Zdeněk Chybný: „Tenkrát byl jiný způsob financování. Peníze byly na ČSTV a až pak se dostaly ke Slavoji. Přišly peníze na Slavoj, ten je poslal nám a my měli rozpočet, který jsme museli plnit. Na rok jsme měli třeba 5 000. Slavoj nám peníze dal a pak jsme to museli proúčtovávat. Vklady do turnajů se tehdy moc neplatily. Snažili jsme se shánět i peníze navíc. Chodili jsme i na brigády, třeba když byl ples, oddíl mohl pomáhat při obsluze nebo v šatně a byly z toho peníze navíc. Asi dvakrát jsme překročili rozpočet. Tehdy nás na nějaké schůzi peskovali. Ale jelikož fotbalisté překročili daleko víc, nic se nestalo. Jednou za čtvrt roku jsem musel napsat zprávu – výkaz: hráli jsme tam a tam, zúčastnili jsme se těch a těch turnajů.“1215

1984

Krajský přebor D 1983/1984:1216

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Sk.
1. Kutná Hora A 4 5 4 6 8 16 50
2. Kolín C 6 4 5 6 15 48,5
3. Pečky A 4 2 7 7 6 5 6 15 46
4. Kolín B 4 6 5 8 13 48,5
5. Nymburk 3 ½ 1 2 5 5 10 32
6. Lysá n. L. 4 3 1 3 5 9 31
7. Kutná Hora B 2 2 3 4 5 29,5
8. Čáslav 3 0 7 4 31
9. Kostelec 0 ½ 2 4 1 3 19,5
10. Český Brod 2 3 3 0 24

Zápasy s Pečkami hrálo družstvo v sestavě Eisner ml., Chybný, Píša, Urban, Pelikán, Zajíček, J. Zvolánek, J. Máčik1217, s Kutnou Horou B v sestavě Eisner ml., Chybný, Píša, Urban, Pelikán, Zajíček, J. Zvolánek, Bláhová1218 a s Kutnou Horou A v sestavě Eisner ml., Chybný, Píša, Urban, Čapek, Pelikán, J. Zvolánek, Bláhová.1219

V Okresním přeboru hrál Český Brod B. Hrálo zde také družstvo Kolín dívky.1220

Asi v únoru na turnaji mládeže Cena Vítězného února v Kostelci n. Č. l. se A družstvo ve složení Robert Novák, Marek Záveský, Michal Kolář a Vladimír Ševčík probojovalo do finále, kde bylo 7.1221

Na turnaji pětičlenných družstev na Zbraslavi (dospělý, svazák, tři pionýři) skončil 3. Český Brod.1222

V okresním přeboru jednotlivců v Kolíně skončili 6. Miroslav Urban a 12. Jiří Čihák.1223

7.–14. července na sjezdu v hlavním turnaji A byl 11. z 12 Zdeněk Chybný (3,5 z 11).1224

26.–27. října šachový kroužek ROH Stavby silnic a železnic v Praze „uspořádal v Českém Brodě Pohár mladých stavbařů.“1225 Českobrodské družstvo ve složení O. Eisner ml., Z. Chybný a V. Pažout skončilo 8. Na turnaji klub navázal kontakt se spolupořadatelem TJ Slovan SBČS Praha a sehrál s ním dvě přátelská utkání.1226

3. listopadu v okresním přeboru čtyřčlenných družstev v bleskovém šachu v Českém Brodě skončil 2. z 5 Český Brod A (12 z 16) v sestavě Eisner ml., Chybný (vyhrál 2. šachovnici se 7 body), Urban, Kopecký (děleně vyhrál 4. šachovnici se 7 body) a 4. Český Brod B (5) v sestavě Švec, Eisner st., Bláhová, Trachta. „Soutěž proběhla v duchu fair play, ale nedosáhla úrovně stejné soutěže v r. 1983 pořádané též v Č. Brodě. První příčina byla překvapivě nízká účast (1 mužstvo) šachové velmoci krajského formátu – Kolína. Druhou příčinou byla nevyhovující hrací místnost – velký sál sokolovny TJ Slavoj Český Brod, kde bylo citelné chladno, což byl organizační nedostatek. Z obou příčin pořadatelé vyvodí závěry a doufají, že příští ročník bude úspěšnější.“1227

Na Vánočním turnaji v Sendražicích se „dobře umístil“ František Vršovský.1228

V oddílovém turnaji k Československé spartakiádě zvítězil Stanislav Švec.1229

Přebor oddílu vyhrál Oldřich Kopecký.1230

1985

Okresní přebor 1984/1985:

1. Český Brod A         12           27 : 8

2. Kolín E                   10        24½ : 10½

3. Sendražice              6          19½ : 16½

4. Červené Pečky       6             15 : 19

5. Kostelec B              4          12½ : 23½

6. Kolín F                   2             16 : 20

7. Český Brod B         2            6½ : 25½

A družstvo postoupilo do KP II. třídy.1231

„V soutěži s přehledem a zcela zaslouženě zvítězilo naše A-družstvo a po roce se opět vrací do krajského přeboru. V B-družstvu se projevil nedostatek hráčů základního kádru. Škoda, že nenastupovalo k zápasům vždy kompletní, jinak by výsledek byl jistě lepší.“

Sestava A družstva: Vršovský, Chybný, Urban, Píša, Kopecký, Zajíček, Pelikán, Zvolánek, Lochman.

Sestava B družstva: Čabart, Švec, Vopařil, Eisner st., Máčik, Bláhová, Píta, Vaněk, Háněl.1232

V okresním přeboru skončil 6. Zdeněk Chybný. Český Brod společně s Kostelcem n. Č. l. uspořádal II. skupinu okresního přeboru, kterou vyhrál Miroslav Urban, 3. byl Kopecký a 4. Bláhová. Dále se zúčastnili bleskového turnaje v Říčanech Jaroslav Zvolánek a Václav Lochman, Vánočního turnaje v Sendražicích František Vršovský. Klub sehrál dvě přátelská utkání s Úvaly a uspořádal okresní přebor družstev v bleskovém šachu (Cena 28. října), v němž byl 2. Na turnajích mládeže bylo družstvo 73. na Sepětí generací na Zbraslavi, 23. na turnaji Prosek 85 započítávaném do Velké ceny, dále se umístili na turnaji MěDPM v Pečkách v kategorii starších žáků 4. Robert Novák a v kategorii mladších žáků 5. Libor Novák a na krajském festivalovém turnaji v Čáslavi 9. Libor Záveský.1233

16. února na Ceně Vítězného února v Kostelci n. Č. l. bylo A družstvo 7. z 16 v sestavě Robert Novák, Marek Záveský, Michal Kolář a Vladislav Ševčík a postoupilo do finále. Dále skončilo B družstvo 12. v sestavě Pavel Urban, Jan Jeřábek, Pavel Kříž a Lukáš Šlégr a C družstvo 16. v sestavě Martin Červený, Richard Hrdlička, Jarmil Snížek a Jitka Kačinová.1234

10. října byl na slavnostním zasedání k 80. výročí založení ÚJČŠ vyznamenán mj. Jaroslav Pelikán jako jeden ze zasloužilých členů hnutí.1235

V řešitelské soutěži v novinách Svoboda skončil 4. Jaroslav Zvolánek (20 z 25).1236

Přebor oddílu:1237

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.
1. Jiří Čihák 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2. Miroslav Urban 1 0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 9,5
3. Ivo Píša 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8
4. Zdeněk Chybný 0 0 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 7,5
5. Oldřich Eisner (1923) 0 0 1 0 ½ 1 1 ½ 1 1 1 7
6. Vladěk Vopařil 0 ½ 0 ½ ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 6,5
7. Jan Abbrent 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 5
8. Stanislav Švec 0 0 0 0 0 0 1 ½ ½ 1 1 4
9. Jan? Máčik 0 0 0 0 ½ ½ 0 ½ ½ 0 1 3
10. Jitka Bláhová 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ 1 2,5
11. Josef Píta 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ ½ 2
12. Josef Abbrent 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 ½ 1

 

1986

Krajský přebor II. třídy C 1985/1986:1238

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Ak. Ml. Bol. B 5 3 6 4 7 8 6 8 19 60,5
2. Brandýs n. L. 5 3 4 8* 5 6 5 17 56
3. Kolín C 3 5 6 5 6 16 59
4. Kolín B 3 5 6 3 4 8 15 56,5
5. Český Brod 2 6 6 6 7 14 53
6. Lysá n. L. 5 4 ½ ½ 3 3 6 11 39
7. Bezno 2 3 5 5 4 5 4 10 45
8. K. Hora B 4 0* 2 2 4 4 6 6 9 41,5
9. AŠ Ml. Bol. B 1 3 3 4 5 3 4 4 5 7 38
10. Poděbrady 0 2 ½ ½ 2 2 4 7 28
11. Čelákovice 2 3 ½ 2 4 5 32,5
12. Městec Kr. 0 ½ 2 0 1 2 2 3 2 19

Zápas s Kutnou Horou B hrálo družstvo v sestavě Vršovský, Chybný, Urban, Zajíček, Kopecký, Eisner ml., Zvolánek, Eisner st.1239

„Nejlepších individuelních výsledků dosáhli Ing.Vršovský, Ing.Urban a J.Zajíček.“1240

B družstvo se umístilo 2. v Okresním přeboru.1241

15. února na Ceně Vítězného února v Kostelci n. Č. l. skončil Český Brod 5. ze 6 v kvalifikační skupině B (1 z 10, skóre 6 z 20) a ve finále C 1. ze 4 (6 z 10, skóre 8,5 z 10), celkově 9. z 12.1242

V Českém Brodě se hrála B skupina okresního přeboru jednotlivců, kterou vyhrál Zdeněk Chybný. Turnaje Open Čedok v Praze se zúčastnil Ivo Píša. Přeborníkem oddílu se stal Doležal. Český Brod byl v krajském přeboru čtyřčlenných družstev v bleskové hře 14. a v okresním přeboru družstev v bleskové hře (Cena 28. října) 3. a ve víkendovém turnaji v Benešově 5. Český Brod uspořádal okresní přebor žáků, v němž byl 8. Robert Novák, a krajský festivalový turnaj žáků do 10 let. Žákovské družstvo skončilo v turnajích Velké ceny 5. na Zbraslavi (Pionýrské dvojice) a 20. v Mladé Boleslavi a v Lysé nad Labem. V krajském přeboru žáků skončil 26. „náš nejlepší žák“ Josef Dudek.1243

Ve Velké ceně skončil Český Brod mezi žákovskými družstvy v ČSR 151. se 150 body a mezi dorosteneckými družstvy v ČSR 50. z 90 s 85 body1244 a v ČSSR 59. ze 187.1245

13. září se v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) v Pečkách umístili ve finále C 8. z 16 Jiří Doležal a 9. Ivo Píša (oba 7 z 15), ve finále D 6. z 16 František Vršovský (8,5 z 15) a ve finále F 2. z 6 Stanislav Švec (3 z 5).1246

13. prosince klub uspořádal v Českém Brodě krajský festivalový turnaj. Jeho ředitelem byl Zdeněk Chybný.1247 Turnaj se měl započítávat do Velké ceny.1248

V okresním přeboru okresu Praha-východ v Úvalech skončil v B finále 3. Zdeněk Chybný.1249

V soutěži v řešení šachových úloh časopisu Svoboda skončil 2. Jaroslav Zvolánek.1250

1987

Krajský přebor II. třídy 1986/1987:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Říčany A 4 5 5 19 63
2. Český Brod 5 3 6 5 8 18 58
3. Libčice 4 3 4 5 4 4 5 6 16 50,5
4. Velvary 3 5 4 6 3 7 15 52,5
5. Kralupy B 3 2 3 6 5 5 12 42,5
6. Roztoky 4 2 5 6 11 44,5
7. Důl Gottwald 4 2 3 6 11 43,5
8. Mělník ½ 3 5 2 7 8 41,5
9. Říčany B 6 2 8 40,5
10. Stochov ½ 3 6 2 5 8 36,5
11. Kralupy C ½ 0 2 1 3 1 3 4 27,5
12. Slaný 3 2 2 6 2 27,5

K tomu je v říčanské kronice poznámka: „A družstvo po roční přestávce se opět vrací do přeboru, ale zásluhou B Říčan, které 22. 2. 87 vyhrálo v Č. Brodě.“ 1251

14. února v turnaji družstev v Kostelci n. Č. l. skončil 5. z 8 Český Brod.1252

21. března v okresním přeboru žáků v Kolíně skončili v A skupině 2. z 8 Dudek (5,5 asi ze 7; postoupil do krajského přeboru) a 8. Záveský (1), v B skupině 7. z 11 Kopecký (4,5 asi z 10), 10. Semerád (3) a 11. Urban (1) a v C skupině 3. Pavel Píša a 4. J. Čermák (rozdělení do skupin podle výkonnosti).1253

6. června na turnaji o Stříbrný klíč v Pečkách skončil 6. ze 14 Český Brod.1254

„Slavoj Český Brod: pod vedením soudruha Chybného“ uspořádal festivalový turnaj do 10 let.1255

19. září se v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) v Pečkách umístili ve finále C 10. z 12 Zdeněk Chybný (3 z 11) a 12. Josef Dudek (1) a ve finále D 11. z 12 Oldřich Eisner (2 z 11).1256

V Českém Brodě se konal aktiv (školení, setkání či schůze) trenérů I. třídy.1257

Jaroslav Pelikán se zúčastnil odborného semináře zabývajícího se otázkami mládeže v Šali při Velké ceně SSR1258, velké ceny v Rychnově nad Kněžnou, kde vítězům předal diplom1259 a turnaje v Hlohovci. „Kvalitné obsadenie a športovú úroveň vyzdvihol a na adresu usporiadateľa sa pochvalne vyjadril v úvodnom prejave riaditeľ VC Jaroslav Pelikán.“1260

Ve Velké ceně skončil 125. z 821 Český Brod (353) a 183. Český Brod B (241),1261 „což je vzhledem k nevelkým zkušenostem našich hráčů dobré umístění. Nejlepšího výsledku dosáhlo A-družstvo na turnaji ‚Cena Vítězného února‘ v Kostelci n. Č. lesy, kde ve složení Josef Dudek, Marek Záveský, Petr Kopecký a Jan Šindela obsadilo 5. místo.“1262

Josef Dudek („náš nejlepší žák“) byl děleně 1. v okresním přeboru a postoupil do krajského přeboru žáků.1263

Na turnaji družstev v Chyňavě skončil 7. ze 14 Český Brod (13,5 z 28).1264

7. listopadu na turnaji Velké ceny v Praze 5 skončil 54. ze 74 Český Brod A (12 z 28; 78 do VC) a 58. Český Brod B (11,5; 74 do VC).1265

28. prosince Český Brod na turnaji čtyřčlenných žákovských družstev o Velkou cenu ČSSR v Lysé nad Labem skončil 37. ze 44 (11,5 z 28; 69 do VC) v sestavě M. Záveský, P. Píša, O. Havránek.1266

Ve Velké ceně ČSSR mládeže skončil 125. Český Brod A a 183. Český Brod B.1267

1988

Český Brod hrál Krajský přebor II. třídy B.1268

5.–7. února se v Českém Brodě konal seminář talentů ve věku 12 až 14 let, kteří sehráli i kontrolní turnaj za pořadatelství Jaroslava Pelikána.1269

20. února se v turnaji Velké ceny v Kostelci n. Č. l. umístil 11. z 20 Český Brod A (14) a 15. Český Brod B (12,5).1270

30. dubna v turnaji O pohár Svobody v Říčanech skončili 24. z 80 František Vršovský (10,5 z 19), 32. Miroslav Urban (10), 51. Ivan Pecák (9), 61. Josef Dudek a 64. Jaroslav Zvolánek (oba 8,5).1271

30. dubna v kvalifikačním turnaji pro krajský přebor žáků ve Staré Boleslavi skončili 27. z 62 Petr Kopecký (4) a 46. Pavel Urban (2,5).1272

Ve Velké ceně ČSSR mládeže skončil Český Brod 159. mezi žáky a 71. mezi dorostenci.1273

19.–26. srpna v kandidátském turnaji K 2-2 na sjezdu skončil 10. z 10 Zdeněk Chybný (1 z 9).1274

21.26. srpna v mezinárodním klasifikačním turnaji v Kolíně o II. VT byl 7. z 10 Vladimír Fabián (3 z 9).1275

10. září v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) skončili ve finále C 9. z 16 Zdeněk Chybný (7,5 z 15) a 14. Ivan Pecák (5), ve finále D 12. z 16 Josef Dudek (6), ve finále E 9. z 16 Vladimír Fabián (6,5 z 15) a ve finále F 10. z 16 Oldřich Eisner st. (5 z 15) a 16. Oldřich Eisner ml., který odstoupil ze soutěže.1276

21.–23. října se mělo v Českém Brodě konat setkání ústředních rozhodčích a rozhodčích celostátní ligy.1277

22. října klub v přátelském utkání porazil Pečky 5,5:1,5 v sestavě Jiří Doležal, Miroslav Urban, Oldřich Eisner, Jaroslav Zajíček, Petr Čejkovský, Josef Dudek a Vladimír Fabián.1278 Petr Čejkovský se k šachu dostal tak, že jej zaujala dědečkova německá knížka psaná švabachem. Shodou okolností to byla knížka o šachách.1279

28. října v okresním přeboru čtyřčlenných družstev v Českém Brodě skončil 4. z 9 Český Brod A (10 z 16, skóre 20) a 5. Český Brod B (9, skóre 16,5). 4. šachovnici vyhrál Máčik (Český Brod B).1280

Ve Kvintetech žen, turnaji na Zbraslavi, zvítězilo družstvo Českého Brodu.1281

Rozhodčím Přeboru ČSSR dorostenek v Prešově byl Jaroslav Pelikán.1282

10. prosince se v Českém Brodě opět konal festivalový turnaj do 10 let.1283

V soutěži v řešení šachových úloh časopisu Svoboda skončili děleně 4. Oldřich Kopecký a Jaroslav Zvolánek.1284

1989

Český Brod hrál Krajský přebor II. třídy B a zprvu se držel v popředí.1285

11. února v Ceně Vítězného února v Kostelci n. Č. l. skončil 10. z 16 Český Brod a 15. smíšené družstvo Českého Brodu a Ratboře.1286

V rámci Memoriálu Vladimíra Nováka v Mladé Boleslavi vyhrál turnaj o II. VT Josef Dudek.1287

Znovu v Českém Brodě proběhl festivalový turnaj do 10 let, tentokrát za účasti 90 dětí.1288

1. dubna ve Víkendovém turnaji v Sendražicích hrál Mazura.1289

3. června na turnaji Stříbrný klíč v Pečkách skončil 5. z 10 Český Brod (12 z 18) a 9. Český Brod B (2). Za Kutnou Horu B hrála Heřmanová.1290

27. června klub v přátelském utkání remizoval s Pečkami 4,5:4,5 v sestavě František Vršovský, Jiří Doležal, Oldřich Kopecký, Zdeněk Chybný, Miroslav Urban, Oldřich Eisner, Jaroslav Zajíček, Miloš Mazura a Josef Dudek.1291

1.–16. srpna na sjezdu v druhém hlavním turnaji dopadli 2. z 10 Josef Dudek a 3. Jaroslav Zajíček (oba 6 z 9).1292

12.–18. srpna v klasifikačním turnaji o II. VT v Kolíně byl 4. z 10 Stanislav Švec (5 z 9).1293

16. září v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) v Pečkách skončili v předběžné skupině B 6. z 12 Jiří Průcha (6 z 11), v předběžné skupině D 6. z 12 Miloš Mazura (6 z 11) a 10. Vladimír Fabián (2,5), v předběžné skupině E 8. z 12 Josef Dudek (5,5 z 11), 9. Zdeněk Chybný (5) a 10. Ivan Pecák (3) a v předběžné skupině F 6. z 11 Petr Čejkovský (4,5 z 10) a 8. Jaroslav Zajíček (4). Poté se umístili ve finále C 8. z 12 Petr Čejkovský (4 z 11), 10. Miloš Mazura a 11. Jiří Průcha (oba 3,5), ve finále D 4. z 12 Josef Dudek (7 z 11), 9. Jaroslav Zajíček (5) a ve finále E 1. z 12 Ivan Pecák (10 z 11), 2. Zdeněk Chybný a 3. Vladimír Fabián (oba 7,5).1294

13. října klub v přátelském utkání prohrál s Pečkami 3,5:4,5 v sestavě František Vršovský, Zdeněk Chybný, Miroslav Urban, Oldřich Eisner ml., Jaroslav Zajíček, Josef Dudek, Vladimír Fabián, Oldřich Eisner st.1295

25.–31. prosince ve Vánočním klasifikačním turnaji o I. VT v Kolíně skončili 3. z 16 Vladimír Fabián (6 z 9; uhrál si I. VT) a 10. Oldřich Eisner (nar. 1955; 4).1296

Soutěž v řešení šachových úloh časopisu Svoboda vyhrál Oldřich Kopecký.1297

Přebor oddílu:1298

Skupina A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 B. SB
1. Jiří Doležal 0 1 ½ 1 1 ½ 1 1 6 20,75
2. Miroslav Urban 1 1 ½ 1 1 ½ ½ 0 5,5 23,50
3. Miloš Mazura 0 0 ½ 0 1 1 1* 1 4,5 14,00
4. Zdeněk Chybný ½ ½ ½ 1 0 0 ½ 1 4 15,25
5. Josef Dudek 0 0 1 0 ½ 1 ½ 1 4 13,25
6. Ivan Pecák 0 0 0 1 ½ 1 ½ 1 4 12,75
7. Oldřich Eisner (1955) ½ ½ 0 1 0 0 1* ½ 3,5 13,25
8. Jan Máčik 0 ½ 0* ½ ½ ½ 0* ½ 2,5 9,75
9. Vladimír Fabián 0 1 0 0 0 0 ½ ½ 2 8,50

 

Skupina B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. SB
1. Radovan Bednařík ml. ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 1 8 30,50
1. Vladimír Fabián ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 1 8 30,50
3. Miroslav Saur 0 0 1 1 1 1 1 1* 1 7 22,00
4. Stanislav Švec 0 0 0 1 1 1 1 1* 1 6 16,00
5. Jiří Průcha ½ ½ 0 0 1 0 1 1* 1 5 16,00
6. Petr Kopecký 0 0 0 0 0 1 ½ 1* 1 3,5 6,25
7. Marek Záveský 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 8,50
8. Jindřich Herčík 0 0 0 0 0 ½ 0 1* 1 2,5 3,75
9. Vladimír Klindera 0 0 0* 0* 0* 0* 1 0* 0* 1 3,00
10. Pavel Urban 0 0 0 0 0 0 0 0 1* 1 1,00

 

Miroslav Saur se do klubu dostal přes Vladimíra Klinderu. „Jeho manželka a manželka Klindery spolu učily na liblické škole. Asi ta řekla: ,Můj manžel by chodil.‘ ,Vždyť ten můj sem chodí, tak ho přiveď.‘“1299

1990

Krajský přebor II. třídy C 1989/1990:1300

1.   Kutná Hora B       10 1 0              21        61

2.   Ak. Ml. Bol. B       8 1 2              17        58

3.   Český Brod            8 0 3              16        49

4.   Bakov n. Jiz.          7 0 4              14        46

5.   Lysá n. L.               5 2 4              12        49

6.   Poděbrady              6 0 5              12        48,5

7.   Kolín C                   5 1 5              11        44,5

8.   AŠ Ml. Bol. B        4 0 7              8          37,5

9.   Čáslav                    3 1 7              7          37,5

10. Nymburk B            3 0 8              6          39

11. Kolín D                  2 1 8              5          29

12. Vlašim                    1 1 9              3          29

„(Čáslav – Český Brod odloženo pro dopravní nehodu Brodu)“1301

Zápas s Kutnou Horou hrálo družstvo v sestavě Vršovský, Doležal, Kopecký, Chybný, Urban, Eisner ml., Zajíček, Mazura. „Sympatičtí hosté uznali, že naši byli lepší…“1302

Přebor ČSR dorostu v Tachově „bezchybně řídil kolektiv rozhodčích v čele s J. Pelikánem“.1303

V okresním kole šachové olympiády skončilo 3. ze 7 Gymnázium Český Brod (12).1304

7. dubna v Československém poháru družstev v 1. kole klub porazil Spartak Pečky B 6:2 a postoupil do 2. kola,1305 v němž 21. dubna prohrál s VŠ Vidmar a vypadl. Kapitánem družstva byl Jaroslav Zajíček.1306

13.–22. dubna v Poděbradech ve Velikonočním turnaji skončili v hlavním turnaji A 4. z 10 Dudek (6,5 z 9) a 7. V. Fabián (4), v hlavním turnaji B 3. z 10 Zajíček (6,5 z 9) a 9. Švec (2) a ve vedlejším turnaji 7. z 10 Průcha (4,5).1307

14.–29. července klub uspořádal sjezd. V rubrice K účasti zvou nacházíme zprávu: „33. spartakiáda středočeských šachistů proběhne 14.–21. 7. a 21.–29. 7. v Českém Brodě: Přihlášky a informace Vladimír Fabián, 282 01 Český Brod – Liblice 63.“1308 „Uspořádáním krajského přeboru šachistů byl pověřen agilní oddíl Slavoje Český Brod, který se svého úkolu perfektně zhostil.“ V turnajích skončili v kandidátském A 5. z 10 Vršovský (4,5 z 9), v kandidátském B 5. z 10 Dudek (5 z 9) a 10. Fabián (2), v kandidátském C 17. z 22 Dudek (4 z 9), v hlavním A 4. z 10 Chybný (5,5 z 9), v hlavním B 2. z 10 Pecák (6 z 9), v hlavním C děleně 1. z 10 Pelikán (6,5 z 9), 4. Fabián (6), 8. Švec (4) a ve vedlejším A 2. J. Zvolánek. „Ředitelem sjezdu byl Vl. Fabián.“1309 Ve finále B bleskového turnaje skončil 4. z 12 Dudek (4 z 11).1310

11.–17. srpna v klasifikačním turnaji o I. VT v Kolíně ve skupině A skončil 7. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955; 4 z 9).1311

15. září v krajském přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) v Pečkách skončili ve finále C 7. z 12 Vladimír Fabián (5 z 11) a ve finále D 8. z 12 Stanislav Švec (4,5 z 11).1312

21. října v Českém Brodě proběhl náborový turnaj tříčlenných družstev za účasti 60 žáků I. a II. ZŠ.1313

10. listopadu se na Turnaji 28. října v Pečkách umístili 16. z 31 David Červený, 19. Pavel Píša (oba 2,5 z 5), 20. Pavel Urban (2), 25. Ota Mixa (2) a 27. Lada Madarová (1,5).1314

10. prosince na výroční konferenci okresního šachového svazu byl místopředsedou zvolen Vladimír Fabián.1315

25.–31. prosince na Vánočním turnaji o I. VT v Kolíně byl 15. z 20 Švec (4 z 9).1316

Přebor oddílu:1317

Skupina A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. SB
1. Jiří Doležal ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 1 ½ 8 42,50
2. František Hájek ½ ½ 1 0 ½ 1 1 1 1 ½ 1 8 39,50
3. Zdeněk Chybný 0 ½ 1 0 ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 7 34,75
4. Miloš Mazura ½ 0 0 1 ½ 1 0 1 1 1 1 7 32,50
5. Miroslav Urban 0 1 1 0 ½ ½ 1 0 0 1 1 6 31,00
6. Josef Dudek 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ 1 1 6 28,75
7. Petr Čejkovský ½ 0 0 0 ½ 1 ½ 0 1 ½ 1 5 23,25
8. Oldřich Eisner (1955) ½ 0 0 1 0 ½ ½ 1 ½ 0 ½ 4,5 24,00
9. Jaroslav Pelikán ½ 0 ½ 0 1 0 1 0 ½ ½ ½ 4,5 23,50
10. Ivan Pecák 0 0 0 0 1 ½ 0 ½ ½ ½ 1 4 17,50
11. Radovan Bednařík st. 0 ½ 0 0 0 0 ½ 1 ½ ½ 1 4 17,25
12. Vladimír Fabián ½ 0 ½ 0 0 0 0 ½ ½ 0 0 2 12,00

Skupina B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. SB
1. Jiří Průcha ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 8 30,75
2. Miroslav Saur ½ ½ 1 1 1 1 ½ ½ 1 7 28,00
3. Petr Čejkovský ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 5,5 23,00
4. Vladimír Klindera 0 0 ½ 0 1 1 1 ½ 1 5 16,75
5. Jindřich Herčík 0 0 ½ 1 0 0 1 1 ½ 4 14,75
6. Pavel Píša 0 0 ½ 0 1 ½ 0 1 1 4 12,75
6. Pavel Urban 0 0 ½ 0 1 ½ 0 1 1 4 12,75
8. Stanislav Švec 0 ½ 0 0 0 1 1 0 1 3,5 12,50
9. Oldřich Eisner (1923) 0 ½ 0 ½ 0 0 0 1 1 3 10,50
10. Petr Kopecký 0 0 ½ 0 ½ 0 0 0 0 1 4,75

1991

Oblastní přebor D (Krajský přebor II. třídy) 1990/1991:1318

1.   Čáslav                    6 0 2              12        39:25

2.   Český Brod A         5 1 2              11        38:26

3.   Pečky                      5 1 2              11        36:28

4.   Benešov                  4 1 3              9          34:30

5.   Zb. Kostelec           4 1 3              9          31,5:32,5

6.   Kutná Hora C         2 4 2              8          31,5:32,5

7.   Český Brod B         3 0 5              6          32:32

8.   Zdislavice               3 0 5              6          31:33

9.   Čerčany                  0 0 8              0          15:49

Okresní přebor 1990/1991:1319

1.   Český Brod C       14        34,5

2.   Sendražice                       14        31,5

3.   Kolín E                 11        23,5

4.   Český Brod D       8          19,5

5.   Kostelec               5          23

6.   Kolín D                4          15,5

Zápas s Pečkami hrálo B družstvo v sestavě Pavel Šindelář, Oldřich Eisner ml., Jaroslav Pelikán, Miloš Mazura, Jan Mazura, Vladimír Fabián, Petr Čejkovský a Pavel Čabart1320 a A družstvo v sestavě František Hájek, Josef Mažgut, Ivan Koudelka, Jiří Doležal, Josef Dudek, Jaroslav Zajíček, Zdeněk Chybný a Miroslav Urban.1321

2. března na turnaji trojic v Křinci byl na 1. šachovnici 2. nejlepší Michal Eisner. Na 1. šachovnici družstva, které skončilo na 6. místě, hrál Pavel Urban.1322

16. března v Kolíně proběhl okresní přebor žáků, kde vyhráli kategorie do 8 let Oldřich Eisner, do 12 let Michal Eisner a do 14 let Pavel Píša.1323 V okresním přeboru v kategorii do 16 let byl 3. Pavel Urban.1324

Michal Eisner vzpomínal na šachové začátky svoje a svého bratra: „Šachu mě naučil táta okolo šesti let. I přes veškerou jeho snahu jsem až do deseti zatvrzele odmítal návštěvy oddílu, na rozdíl od bráchy, který poslouchal rodiče na slovo. Větší bratrova tvárnost vedla k tomu, že na rozdíl ode mne velmi dobře ovládal jemnosti zahájení (tato ,nevědomost‘ mne zdobí dodnes – dle Štěpána Formana jsem jediný KM u nás, který často neví v třetím tahu, co praví teorie :-)) a v sedmi letech zvítězil v polofinále přeboru Čech, kde mimo jiné porazil i začínajícího Davida Navaru!“1325

13. dubna v Kostelci n. Č. l. Český Brod vyhrál okresní přebor žákovských družstev.1326

Od února do dubna probíhal v Kolíně okresní přebor mužů, který vyhrál Jiří Doležal1327 a postoupil do přeboru Čech.1328

Klub měl 37 členů.1329

Český Brod se zúčastnil turnaje čtyřčlenných družstev O smíchovský soudek a proběhlo také letní soustředění na Slaníku. Český Brod uspořádal okresní přebor čtyřčlenných družstev v bleskové hře, v němž byl 2. V okresním přeboru jednotlivců v bleskové hře v Kolíně skončil 2. Miloš Vrabec. „Dobrých výsledků dosáhli pod vedením O. Eisnera i na turnajích v Pečkách, Poděbradech a Kopidlně, kde Pavel Píša obsadil 3. místo a Oldřich Eisner v kategorii žáků do 8 let se probojoval do přeboru Čech.“ Zřejmě se jednalo o krajský přebor.1330

29. března – 14. dubna na Velikonočním turnaji v Poděbradech skončil 6. z 10 Stanislav Švec (4 z 9).1331

Na Turnaji špuntů v Jičíně vyhrál turnaj nejmladších Oldřich Eisner.1332

8. června Pavel Píša vyhrál mezi 73 hráči turnaj v Kopidlně (7 ze 7).1333

Jaroslav Pelikán uspořádal první ročník letních turnajů pod názvem Mezinárodní šachová dovolená (MŠD) v Českém Brodě (v sokolovně), kde se hrálo až do roku 1995. Není zcela jednoznačné, zda MŠD pořádal klub, anebo Jaroslav Pelikán samostatně. Zjištěné skutečnosti nasvědčují spíše druhé možnosti. Přestože až do ročníku 1996 se v materiálech objevuje hlavička TJ Slavoj, později TJ Sokol, všude se objevuje jméno výhradně Jaroslava Pelikána, on sám uzavíral smlouvy a klubu finančně hradil vypůjčení šachů a vození hráčů z Prahy.1334

Jak vzpomínala Jindra Kollerová, založení MŠD byl sen Jaroslava Pelikána, „aby tam bylo něco, co by zajímalo i ty, kteří nehrají, aby rodina nemusela být rozdělená. Prvotní impuls tedy byl, aby rodina mohla trávit čas spolu a nemusel tatínek s dítětem jezdit sám a maminka zůstávat doma. To byl první motiv pro vznik šachové dovolené, a proto byla i nazvaná šachovou dovolenou, a ne šachovým turnajem.“. Zároveň to byl i způsob, jak mohl Jaroslav Pelikán využít své znalosti cizích jazyků.1335

7.–12. července se v 1. týdnu MŠD umístili v kandidátském turnaji Ka 10. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955; 2 z 9), v hlavním turnaji Ha 1. z 10 Josef Dudek, 2. Jaroslav Zajíček (oba 7 z 9), 5. Jaroslav Zvolánek (4,5) a 9. Jaroslav Pelikán (2), v hlavním turnaji Hb 3. z 10 Petr Čejkovský (5), 4. Ivan Pecák, 7. Radovan Bednařík st. (oba 4,5) a 9. Jiří Průcha (3,5), ve vedlejším turnaji Va 3. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1923; 6 z 9), 5. Pavel Urban (5) a 7. Pavel Píša (3,5) a v rekreačním turnaji Rb (rapid) 8. z 19 Michal Eisner, 9. Petr Kopecký (oba 9,5 z 18), 17. Oldřich Eisner (nar. 1984; 4) a 19. Jiří Doležal ml. (2).

14.–19. července v 2. týdnu MŠD skončili v kandidátském turnaji Kb 3. z 10 Ivan Koudelka (6 z 9), 7. Josef Dudek (4), 9. Oldřich Eisner (nar. 1955; 3) a 10. Miroslav Urban (2,5), v hlavním turnaji Hc 3. z 10 Zdeněk Chybný (5,5 z 9), 8. Jaroslav Zajíček a 9. Jaroslav Zvolánek (oba 3), v hlavním turnaji Hd 3. z 10 Vladimír Fabián (6), 8. Radovan Bednařík st. (4) a 10. Stanislav Švec (1), ve vedlejším turnaji Vb 2. z 10 Pavel Urban (5,5 z 9), 5. Pavel Píša (4,5), 8. Oldřich Eisner (nar. 1923; 3,5) a 10. Michal Eisner (2), v rekreačním turnaji Ra (rapid) 7. z 10 Jan Máčik (3,5 z 9) a v dvoukolovém rekreačním turnaji Rc (rapid) 8. z 12 Oldřich Eisner (nar. 1984; 9 z 22)   a 9. Jiří Doležal ml. (5,5).1336

Do sálu sokolovny, kde se hrála MŠD, jednou Jan Máčik přišel s živým koněm.1337

7. září v oblastním přeboru v bleskové hře (Zadinův memoriál) v Pečkách skončili ve skupině C 6. z 8 Oldřich Eisner st. (2,5 ze 7) a ve skupině F 8. z 8. Michal Eisner (0 ze 7) a poté ve finále C 12. z 12 Oldřich Eisner (1 z 11) a ve finále D 11. z 12 Michal Eisner (2,5 z 11).1338

V oblastním přeboru žáků do 10 let skončili 9. z 30 Jiří Doležal (5 z 8) a 19. Oldřich Eisner (3,5).1339

Českobrodští hráči se zúčastnili okresní šachové ligy (žáků).1340

Na turnaji Jiřího z Poděbrad skončil ve starších žácích 3. Pavel Píša.1341

V přeboru oddílu se umístili v A skupině 1. Miloš Mazura a 2. Ivan Pecák a v B skupině 1. Jan Máčik a 2. Pavel Urban.1342

1992

II. divize D 1991/1992:1343

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Sk.
1. Zb. Kostelec 4 6 5 6 4 6 16 48,5
2. Český Brod A 5 3 6 8 6 7 14 50,5
3. Kutná Hora B 4 2 6 8 13 43,5
4. Sázava 2 3 6 5 6 6 12 42,5
5. Benešov 3 5 2 5 6 12 42
6. Od. Voda A 2 2 4 9 35,5
7. Vlašim 4 0 3 2 4 5 7 8 34
8. Čerčany 2 2 2 3 4 24,5
9. Český Brod C ½ ½ 0 2 3 2 17,5
10. Od. Voda B 1 3 1 0 21

Zápasy s Kutnou Horou B hrálo A družstvo v sestavě Vrabec, Hájek, Mažgut, Koudelka, Vršovský, Doležal, Dudek, Chybný1344 a C družstvo v sestavě Průcha, Saur, Vopařil, Urban, Píša, Kopecký, Eisner.1345

V zápase s Vlašimí hráli za A družstvo Vrabec, Hájek, Mažgut, Koudelka, Dudek, Zajíček, Urban, Fabián a za C družstvo Zvolánek, Švec, Průcha, Saur, Vopařil, Urban, Píša, Kopecký.1346

Ve skupině C bylo B družstvo 5. D družstvo vyhrálo okresní přebor a postoupilo.1347 Zápas s Pečkami hrálo B družstvo v sestavě Pavel Šindelář, Oldřich Eisner, Jan Mazura, Pavel Čabart, Petr Čejkovský, Ivan Pecák, Radovan Bednařík a Jan Máčik.1348

4. ledna v Českém poháru v rapid šachu (soutěž družstev v rapid šachu pro družstva Divize II sk. B, C, D a postupující družstva z okresů) skončil ve středočeské oblasti v II. kole 6. z 22 Český Brod (19,5 z 28), 11. Český Brod B (18) a 14. Český Brod C (17). Za družstva hráli mj. Miloš Vrabec, Miloš Mazura, Štefan Buch, František Vršovský, Petr Čejkovský a Stanislav Švec.1349 Český Brod postoupil do III. kola. V něm byl 3. Český Brod A (19,5) v sestavě Vrabec, Hájek, Mazura, Čejkovský a Zajíček a 12. Český Brod B (13).1350

25. ledna oblastní přebor do 12 let v Pečkách vyhrál mezi 52 hráči Michal Eisner (7 ze 7).1351

18. dubna v okresní šachové lize (okresu Nymburk) skončili ve starší kategorii 2. ze 13 Michal Eisner (4,5 ze 6)1352.

25. dubna na turnaji dvojic v Kutné Hoře skončili v předběžné skupině A 7. ze 7 Eisner st. a ml. (3,5).1353

2. května na turnaji O putovní pohár Skláren Kavalier v Sázavě se umístili 17. ze 75 František Hájek a 18. Miloš Vrabec (oba 4,5 asi ze 7).1354

Český Brod uspořádal okresní přebor čtyřčlenných družstev v bleskové hře, který vyhrál, a okresní přebor jednotlivců, který vyhrál Miloš Mazura a postoupil do polofinále Přeboru Čech, „ve kterém dosáhl vynikajícího výsledku“ 19. místem v konkurenci hráčů mistrovské třídy. Na turnaji v rapid šachu v Erfurtu si nejlépe vedli Pavel Píša, P. Kopecký a Pavel Urban. Opět se Český Brod zúčastnil turnaje o Smíchovský soudek a proběhlo soustředění na Slaníku. Okresní přebor do 10 let vyhrál Oldřich Eisner. „Michal Eisner a Pavel Píša obsadili ve svých kategoriích 2.místa.“ V okresním přeboru dorostenců byl 2. Pavel Urban. V okresním přeboru bylo 2. družstvo žáků. Náborový turnaj vyhrál Tomáš Jírovský. Do výboru Okresního šachového svazu byli zvoleni Jan Kalík a Jaroslav Zajíček.1355

Slaník je obec u Strakonic, kde Ivan Pecák pořádal soustředění pro hráče klubu. „Slaník byla chalupa, bývalá hospoda Ivana Pecáka, jezdilo se tam na tři dny od pátku do neděle. Hrály se blicáky, rapidy, jednou také přátelák se Strakonicemi. Probíhaly i sportovní aktivity na fotbalovém hřišti. Grilovalo se maso a při tom se popíjelo, hlavně pivo, někdy také do pozdních hodin, což bylo náročné, i když jsme tenkrát byli ještě poměrně mladí. Byly i úsměvné historky. Jednou se stalo, že když se ve 4 hodiny ráno kopaly desítky, někdo upadl na zem dříve, než doběhl ke značce pokutového kopu.“1356

„Kdybych to měl parafrázovat, bylo to něco na způsob ,Slunce, pivo, šachy‘ a také hodně masa ke konzumaci a diskuzí o soupiskách. Tato idyla byla doplněna koupáním v místní nádrži a výletem, se Zdeňkem Chybným, podél řeky Otavy na kafe do Strakonic. Nezapomenu též na povzdech jednoho staršího spoluhráče na zpáteční cestě autem, že už se těší na něco sladkého, třeba palačinky.“1357

„Kromě šachů jsme tam mastili karty a fotbal a ,užívali‘ si hojně i strakonický Nektar. Co vím, tak došlo i na kankán tancovaný na stolech triem ve složení Zajíček, Urban, Mazura. Opravdu bylo a je na co vzpomínat.“1358

30.–31. května v Zaječicích Michal Eisner na 6. šachovnici (5 z 9) za Sokol Kolín pomohl k 6. místu ze 40.1359

12.–17. července v 1. týdnu MŠD byli v kandidátském turnaji B 5. z 10 Ivan Koudelka (4,5 z 9), v hlavním turnaji A 4. z 10 Jaroslav Zajíček (5,5 z 9), 6. Jaroslav Zvolánek (4,5) a 10. Stanislav Švec (1), v hlavním turnaji B 3. z 10 Miroslav Urban (6 z 9) a 8. Petr Čejkovský (4), v hlavním turnaji C 1. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955; 8 z 9), 7. Pavel Urban (3,5) a 8. Vladěk Vopařil (3) a ve vedlejším turnaji 1. z 10 Pavel Píša (8,5), 4. Petr Kopecký (5) a 8. Michal Eisner (2,5), v rapid turnaji C (dětském) 14. z 16 Oldřich Eisner (nar. 1984; 4 asi z 15) a 16. Michal Koudelka (0).

18. července se na MŠD v bleskovém turnaji umístili 9. ze 46 Miloš Vrabec, 10. Ivan Koudelka (oba 7), 18. Miloš Mazura (6), 30. Pavel Píša, 32. Vladimír Fabián (oba 5).

19.–24. července v 2. týdnu MŠD dopadli ve společném otevřeném turnaji 3. z 34 Miloš Vrabec (6 asi z 9), 7. Ivan Koudelka (5,5), 10. Oldřich Eisner (nar. 1955), 11. Zdeněk Chybný (oba 5), 27. Jaroslav Zvolánek (4), 30. Vladěk Vopařil, 31. Pavel Urban (oba 3,5), 32. Michal Eisner (2,5) a 33. Bohumil Ptáček (2), ve dvoukolovém rapid turnaji D 5. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1923; 8,5 z 18) a ve dvoukolovém dětském rapid turnaji E 2. z 10 Jan Máčik (15 z 16), 6. Oldřich Eisner (nar. 1984; 7) a 10. Michal Koudelka (0).

25. července na MŠD v bleskovém turnaji skončili 4. z 24 Jan Máčik (7), 9. Ivan Koudelka, 10. Miroslav Urban (oba 6,5), 15. Petr Čejkovský (5,5), 18. Vladimír Fabián (4,5), 19. Pavel Urban a 20. Michal Eisner (oba 4).1360

2.–8. srpna na I. polofinále Přeboru Čech mládeže mezi 24 hráči Oldřich Eisner (nar. 1984) vyhrál kategorii H10 (8,5 z 9) s dvoubodovým náskokem. V kategorii H14 byl 10. z 15 Michal Eisner (5,5 z 9).1361

Na letní šachové škole (táboře) v Palučinách skončil v turnaji B 5. Michal Eisner (7 z 12).1362

14. listopadu v okresní žákovské lize v Pečkách skončili 1. ze 42 Pavel Píša (7 ze 7) a 2. Michal Eisner (5,5).1363

28. listopadu na Turnaji Jiřího z Poděbrad v Poděbradech v kategorii starších mezi 49 hráči vyhrál Pavel Píša (6,5 ze 7).1364

Přebor oddílu:1365

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. SB
1. Pavel Šindelář ½ 1 1 1 1 1 ½ 0 1 7 29,75
2. Zdeněk Chybný ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 1 7 28,00
3. Oldřich Eisner (1955) 0 ½ ½ ½ 1 0 1 ½ 1 5 19,50
4. Jan Máčik 0 0 ½ 1 ½ 1 1 ½ 0 4,5 18,25
5. Petr Čejkovský 0 ½ ½ 0 0 ½ 1 1 1 4,5 16,50
6. Miroslav Urban 0 0 0 ½ 1 1 0 1 1 4,5 15,75
7. Ivan Pecák 0 0 1 0 ½ 0 1 ½ 1 4 14,25
8. Jaroslav Pelikán ½ ½ 0 0 0 1 0 ½ 1 3,5 15,00
9. Pavel Urban 1 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ 0 3 15,50
10. Jiří Průcha 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 7,50

1993

II. divize D 1992/1993:1366

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Sk.
1. Český Brod A 5 4 4 7 16 51,5
2. Kutná Hora B 3 4 6 5 5 6 7 15 47
3. Kolín C 4 4 4 6 8 15 46
4. Pečky A 4 4 5 3 6 5 7 7 12 44,5
5. Čáslav 3 4 5 9 34
6. Sázava 2 5 4 4 8 36,5
7. Český Brod B 3 2 2 3 6 6 6 32,5
8. Sendražice 1 3 3 2 7 6 32
9. Pečky B 2 1 4 2 3 21,5
10. Potěhy 1 0 1 1 0 14,5

Přehled výsledků jednotlivců A družstva:1367

Č. Brod B Pečky B Sendražice K. Hora B Kolín C Sázava Pečky A Potěhy Čáslav B. %
1. Hájek ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 6 67
2. Koudelka 1 ½ 1 ½ ½ ½ 4 67
3. J. Mazura 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5 56
4. M. Mazura 1 1 ½ 0 ½ ½ ½ 1 5 63
5. Šindelář ½ 1 ½ 0 1 1 1 ½ 5,5 69
6. Mažgut
7. Doležal
8. Dudek
Eisner 1 0 ½ ½ 1 3 60
Kalík 1 1 1 ½ 1 1 0 1 1k 6,5 81
Zajíček 1 1 1 0 1 1 1 0 1k 6 75
Urban 1 1 1k ½ 1k 2,5 83
Chybný 1 1 100
Bednařík
Pelikán 1 1 100
Čejkovský 1 1 100
Pecák 1 1 100
4,5 3 2 2,5 4,5 4,5 4 3 6

Zápas s Kutnou Horou B hrálo B družstvo v sestavě J. Zvolánek, Máčik, Fabián, Průcha, Urban, Píša, Ptáček, Eisner st.1368

Jan Kalík se zúčastnil Velikonočního turnaje v Poděbradech.1369

Na Rakovnickém víceboji družstvo „Pablbové Český Brod“ skončilo 5. z 5 (11).1370

V Okresní šachové lize okresu Nymburk zvítězil mezi staršími Pavel Píša.1371

9.–18. dubna na Velikonočním turnaji v Poděbradech hráli mj. Kalík a Švec.1372

24. dubna v Okresní lize (okresu Nymburk) v Lysé nad Labem skončili v mladších 4. z 23 Oldřich Eisner (4,5 ze 7) a ve starších 4. ze 14 Michal Eisner (4 ze 6).1373

29.–30. května v Zaječicích za Sokol Kolín na 4. šachovnici Pavel Píša (7,5 z 9) pomohl k 3. místu ze 40. Oldřich Eisner hrál v turnaji dvojic za Sokol Kolín na 1. šachovnici (6 z 9) přispěl k 6. místu z 22.1374

11.–16. července v 1. týdnu MŠD skončili v kandidátském turnaji A 8. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955; 3 z 9) a 9. Jaroslav Zvolánek (2), v kandidátském turnaji B 3. z 10 Ivan Koudelka (6,5 z 9), 9. Jaroslav Pelikán a 10. Zdeněk Chybný (oba 2,5), ve vedlejším turnaji A 5. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1923; 4,5 z 9) a 7. Michal Eisner (3) a v rapid turnaji A 9. z 20 Pavel Píša (10,5 z 19), 10. Jan Máčik (10), 13. Oldřich Eisner (nar. 1984; 8,5), 16. Radovan Bednařík ml. (3,5), 17. Miloš Nikl (3), 18. Jiří Doležal ml. (2), 19. Pavel Král (1,5) a 20. Michal Koudelka (0,5).

18.–23. července v 2. týdnu MŠD byli v kandidátském turnaji D 10. z 10 Miloš Mazura (2 z 9), v hlavním turnaji B 10. z 10 Vladimír Fabián (2 z 9), v hlavním turnaji C 2. z 10 Jaroslav Zajíček (6 z 9) a 10. Jaroslav Zvolánek (1,5), ve vedlejším turnaji B 1. z 10 Petr Čejkovský a 2. Pavel Urban (oba 7 z 9), ve vedlejším turnaji C 1. z 10 Radovan Bednařík st. (9 z 9), 2. Stanislav Švec (6,5), 4. Jan Máčik (5,5) a 6. Michal Eisner (3,5), v rapid turnaji B 6. z 12 Jan Kalík (9 z 18) a v dětském rapid turnaji C 4. z 18 Oldřich Eisner (nar. 1984; 13 ze 17), 6. Radovan Bednařík ml. (11), 10. Pavel Král (9) a 15. Michal Koudelka (3,5).

25.–30. července se v 3. týdnu MŠD umístili v kandidátském turnaji E 4. z 10 Ivan Koudelka (5 z 9), v hlavním turnaji D 4. z 10 Miroslav Urban (6 z 9) a 7. Jan Kalík (4), v hlavním turnaji E 2. z 10 Radovan Bednařík st. (6,5 z 9), 3. Jaroslav Zvolánek (5) a 8. Pavel Urban (4), ve vedlejším turnaji D 1. z 10 Jan Máčik (7,5 z 9), 5. Vladěk Vopařil (4,5), 8. Oldřich Eisner (nar. 1923; 3) a 10. Oldřich Eisner (nar. 1984; 1) a v dvoukolovém dětském rapid turnaji F děleně 1. z 10 Michal Eisner (16 z 18), 8. Radovan Bednařík ml. (5,5), 9. Michal Koudelka a 10. Pavel Král (oba 1).1375

Miloš Mazura vzpomínal, že v té době v klubu byla parádní atmosféra: „Scházeli jsme se každé úterý a pátek k tréninkům a na pivu, o víkendech se hrálo. Byl to zajímavý mix velmi zkušených šachistů (Kopecký, Zajíček, Vrabec, Valtera) s mladšími, kteří tomu dávali energii a parta moc dobře fungovala. Vedly se i všelijaké filozofické debaty, lidé byli názorů různých, měli jsme mezi sebou spory věcné, ale nikoliv mezilidské. Na každou chvíli strávenou u šachovnice nebo u piva jsem se vždy těšil. Zajímala mě nejen historie oddílu, ale vůbec všechny zážitky, o které se ti starší byli ochotni podělit. Na svoje působení v klubu rád vzpomínám. A ještě víc jsem rád tomu, že jsem si odtud odnesl několik přátel, se kterými se potkávám dodnes.“1376

1.–7. srpna se v polofinále Přeboru Čech v Kolíně umístil v kategorii H10 11. ze 34 Oldřich Eisner (5,5 asi z 9)1377 a postoupil do Přeboru Čech.1378

12. září se výprava šachistů ČR (i českobrodských) pod vedením Jaroslava Pelikána zúčastnila Alpsko-jaderského bleskového turnaje ve městě Feistritz v Rakousku.1379

30. října na turnaji trojic v Pečkách hráli Michal Eisner (4,5 ze 7 na 1. šachovnici, trojice celkově 3. z 8 s 12,5) a Oldřich Eisner (1,5 na 2. šachovnici, trojice celkově 5. z 10).1380

18. prosince se na Vánočním kapru v Neratovicích umístil 3. ze 48 Michal Eisner (5 ze 7).1381

27. prosince – 2. ledna v Přeboru Čech v kategorii H10 skončil 11. ze 17 Oldřich Eisner (4,5 asi z 9)1382 a měl přímý postup do polofinále Přeboru ČŠS.1383

Přebor oddílu:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B. SB
1. Ivan Koudelka ½ ½ ½ 1 1 1 ½ 1 1 ½ 1 1 9,5
2. Jan Máčik ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 9
3. Josef Dudek ½ ½ ½ ½ 1 1 1 ½ ½ ½ 1 1 8,5
4. Oldřich Eisner (1955) ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 0 ½ 0 0 6 37,75
5. Zdeněk Chybný 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 6 34,25
6. Miroslav Urban 0 0 0 ½ 0 0 ½ 1 1 1 1 1 6 27,75
7. Ivan Pecák 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 5,5 29
8. Petr Čejkovský ½ 0 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 5,5 28,5
9. Jaroslav Pelikán 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ 1 ½ ½ ½ 5 28,25
10. Radovan Bednařík st. 0 0 ½ 1 ½ 0 ½ ½ 0 1 ½ ½ 5 27
11. Pavel Urban ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 4,5
12. Pavel Píša 0 0 0 1 ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 4
13. Jan Kalík 0 0 0 1 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 3,5

 „V turnaji zaslouženě zvítězil a přeborníkem oddílu se stal Ivan Koudelka, který potvrdil roli favorita. Velmi dobře hráli i další dva z trojice vítězů. Jan Máčik prokázal stoupající výkonnost a splnil normu pro udělení I. výkonnostní třídy. Spolehlivě hrál po návratu ze základní vojenské služby Josef Dudek. Vůbec se nedařilo Janu Kalíkovi, ostatní účastníci se umístili dle svých možností a momentální formy.“1384

1994

I. divize StČ 1993/1994:1385

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Od. Voda 4 4 5 5 18 53,5
2. Kralupy 5 5 6 18 50
3. Lysá n. L. 4 3 4 5 4 6 5 6 17 53,5
4. Kutná Hora 4 6 5 4 6 6 16 56,5
5. D. Kladno 4 3 2 6 5 8 6 13 51
6. Český Brod 3 4 3 2 6 13 46
7. Neratovice 2 4 5 11 43
8. Brodce 3 3 2 3 2 7 5 8 42
9. Ak. Ml. Bol. B 2 0 1 5 8 32,5
10. AŠ Ml. Bol. 3 3 6 6 41
11. Poděbrady 2 3 3 5 4 33,5
12. Říčany B 2 2 2 3 0 25,5

Přehled výsledků jednotlivců:1386

Kralupy n. V. K. Hora Kladno Ak. MB B AŠ MB Neratovice Lysá n. L. Od. Voda Brodce Poděbrady Říčany B B. %
1. Vrabec 0 ½ 0 0 1 1 ½ 0 0 1 ½ 4,5 41
2. Hájek 0 ½ ½ 1 1 ½ 1 0 ½ 5 56
3. Valtera 0 ½ 0 1 ½ 0 1 0 1 1 1 6 55
4. Koudelka ½ 1 0 ½ 1 0 1 0 1 0 ½ 5,5 50
5. Šindelář 1 0 0 ½ 0 ½ 0 1 0 1 1k 4 40
6. M. Mazura 1 ½ 0 0 0 ½ 1 1 1k 4 50
7. J. Mazura 0 0 ½ 0 0,5 13
8. Kalík 1k ½ ½ 0 1 33
Dudek 1 1 0 1 1k 3 75
Zajíček 1k ½ 1,5 75
Urban 1 1 1 ½ 1k 3,5 88
Eisner ½ 0,5 50
Chybný 0 0 0
Bednařík
Čejkovský ½ ½ 1 2 67
Máčik 0 0 0
4,5 3 2 2,5 4,5 4,5 4 3 6 5,5 6,5

II. divize StČ skupina D 1993/1994:1387

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Sk.
1. Kolín C 4 6 6 15 45
2. Kutná Hora B 6 3 5 6 7 14 45
3. Český Brod B 4 3 4 6 5 8 12 42,5
4. Poděbrady B 2 5 4 5 5 6 11 38,5
5. Čáslav 5 5 3 4 1 6 5 11 37
6. Sázava 3 4 4 4 5 6 9 38,5
7. Pečky 7 6 8 38,5
8. Říčany C 2 2 2 3 2 5 6 8 32
9. Sendražice 3 3 3 3 2 3 2 30,5
10. Český Brod C 2 1 0 2 2 ½ 2 ½ 0 12,5

Přehled výsledků jednotlivců B družstva:1388

Č. Brod C K. Hora B Sendražice Poděbrady B Říčany C Pečky Čáslav Sázava Kolín B. %
1. Eisner 1 ½ ½ ½ 0 0 4:4 bez hry 2,5 42
2. Doležal 1 0 ½ 0 1 0 2,5 42
3. Urban 1 1 ½ 1 1 0 0 4,5 64
4. Dudek ½ 1 1 2,5 83
5. Kalík ½ 0 0,5 25
6. Máčik 0 1 1 1 1 0 1 5 71
7. Fabián 1 0 ½ 1 1 0 0 3,5 50
8. Bednařík st. 1 0 ½ ½ 1 1 4 67
Chybný 1 ½ ½ 0 ½ 1 0 3,5 50
Zajíček ½ 1 0 1 ½ 3 60
Čejkovský 1 ½ 1 1 1 4,5 90
Pecák 1k ½ 1 1,5 75
Pelikán
8 2,5 5 4,5 6 5,5 3 4 4

C družstvo mělo soupisku: J. Zvolánek, Švec, Průcha, P. Píša, P. Urban, Vopařil, Saur, Ptáček, M. Eisner, O. Eisner st. (nar. 1923), Kopecký, Klindera, O. Eisner ml. (nar. 1984), Buch.1389 Zápas s Kutnou Horou B hrálo družstvo v sestavě J. Zvolánek, Švec, Průcha, Urban, Vopařil, Ptáček, M. Eisner, O. Eisner st.1390

Jiří Doležal se přestěhoval do Horních Krut a na přebor oddílu jezdil na kole nebo v zimě jel vlakem do Peček, odkud třeba v 11 večer šel pěšky do Horních Krut.1391

Počátkem 90. let (v souvislosti se sametovou revolucí, federalizací a rozdělením ČSFR) probíhala reorganizace. V samostatné ČR struktura vypadala (v Čechách) takto: extraliga, I. česká liga, II. česká liga, Divize I., Divize II., Okresní přebory.1392 Divize I. zhruba odpovídala Krajskému přeboru a Divize II. nižším krajským soutěžím.

12. března v okresním přeboru skončili v kategoriích H12 1. Oldřich Eisner, H14 2. Václav Michálek a 3. Petr Lívanec a H16 1. Michal Eisner, 2. Lukáš Bolen, 3. Pavel Král a 4. Pavel Skalický.1393

V okresní šachové lize mládeže („bylo sehráno 20 turnajů za účasti 180 žáků a žákyň“) skončili v kategorii mladších žáků (nar. 1983 a mladší) 3. Oldřich Eisner a v kategorii starších žáků 1. Michal Eisner.1394

„TJ Slavoj Český Brod“ byl jedním z oddílů, které k 15. červnu nesplnily vybrání registračních poplatků na rok 1994.1395

28.–29. května v Zaječicích za Sokol Kolín na 4. šachovnici Michal Eisner (5,5 z 9) a na 6. šachovnici Oldřich Eisner (7) pomohli k 18. místu ze 42.1396

4. června se v přeboru středočeské oblasti v rapid šachu umístili děleně 18. ze 31 Kalík (3,5 ze 7), 22. O. Eisner (3), 30. Skalický (1,5) a 31. Bednařík (0,5).1397

Na Smíchovském soudku skončil 6. Český Brod (29,5).1398

10.–15. července v 1. týdnu MŠD skončili v mistrovském turnaji A 7. z 10 Miloš Vrabec (4 z 9), 9. Josef Dudek a 10. Ivan Koudelka (oba 2,5), v kandidátském turnaji A 8. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955; 3,5 z 9), v kandidátském turnaji B 6. z 10 Pavel Šindelář (4,5 z 9) a 7. Jan Máčik (3 z 9), ve vedlejším turnaji A 3. ze 14 Radovan Bednařík st. (6 z 9), 6. Jaroslav Zvolánek, 7. Michal Eisner (oba 5), 9. Jaroslav Pelikán (4) a 13. Oldřich Eisner (nar. 1923; 2,5), v rapid turnaji A 12. z 12 Oldřich Eisner (nar. 1984; 1 z 11) a v rapid turnaji B 7. z 12 Radovan Bednařík ml. (5 z 11).

17.–22. července v 2. týdnu MŠD dopadli v kandidátském turnaji C 3. z 10 Miloš Vrabec (5 z 9) a 6. Jiří Valtera (4,5), v hlavním turnaji A 6. z 10 Jan Kalík (4,5 z 9), v hlavním turnaji B 4. z 10 Zdeněk Chybný (4,5 z 9) a 5. Jaroslav Zvolánek (4), ve vedlejším turnaji B 4. z 16 Pavel Urban (6 z 9), 8. Vladimír Fabián a 9. Stanislav Švec (oba 4) a v rapid turnaji E 1. z 18 Oldřich Eisner (nar. 1984; 14 ze 17), 2. Radovan Bednařík, 4. Michal Eisner (oba 13,5) a 17. Michal Koudelka (3).

24.–29. července v 3. týdnu MŠD byli v mistrovském turnaji C 10. z 10 Josef Dudek (1,5 z 9), v kandidátském turnaji E 2. z 10 Miloš Vrabec (6,5 z 9), 5. Ivan Koudelka (5 z 9) a 10. Pavel Šindelář (2,5), v hlavním turnaji C 7. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955; 4,5 z 9), 9. Jan Máčik (2,5) a 10. Miroslav Urban (1,5), ve vedlejším turnaji C 6. z 16 Pavel Urban (5 z 9), v rapid turnaji F 5. z 10 Jan Kalík (7,5 ze 14), 9. Jaroslav Zvolánek (4) a 10. Oldřich Eisner (nar. 1923; 2,5) a v dvoukolovém rapid turnaji G 3. z 12 Michal Eisner (16,5 z 22), 4. Radovan Bednařík (14,5), 6. Pavel Skalický (13,5), 7. Oldřich Eisner (nar. 1984; 13) a 12. Michal Koudelka (3,5).

29. července v simultánce s časovou kontrolou s IM Igorem Belovem na MŠD remizoval Vladimír Fabián a vyhrál Ivan Koudelka.

30. července v 5. bleskovém turnaji na MŠD se umístili 5. Ivan Koudelka a 6. Petr Čejkovský. Ve vyhodnocení rodinných párů (oslava mezinárodního roku rodiny) byli 5. bratři Eisnerové a 7. otec a syn Bednaříkové.1399

„Kuriózní byla účast japonského přeborníka a olympionika Nišimury, který přijel do ČR sbírat zkušenosti a lepšil se turnaj od turnaje. Zajímavý byl i start Gruzínce Bagaturova s ratingem 2500, který přijel pozdě a vešel se jen do vedlejšího turnaje! Neúnavný pořadatel prof. Jaroslav Pelikán myslel na všechno, a tak se jistě i Thomas Johnsson, který obdržel basu piva Gambrinus za start ve všech ročnících, má i napřesrok kam vracet.“1400

Pelikánovi poté Japonce Nišimuru „vezli i na turnaje do Českých Budějovic a do Karlových Varů. Ptal se: ,Proč to pro mě děláte, když to nemůžu vrátit?‘ Manžel odpověděl: ,Mně bude stačit, když přivezete nebo pošlete nějaké Japonce.‘“1401

10. září se v přeboru středočeské oblasti v bleskovém šachu v Pečkách umístil ve finále C 9. z 10 Kalík (1,5 z 9).1402

8. října Český Brod v Liticích nad Orlicí porazil Žamberk 5,5:2,5. Utkání spojené s víkendovým pobytem bylo nápadem Miloše Mazury, který se do Žamberka odstěhoval.1403

25. září na turnaji v Čáslavi byl 23. z 28 Kalík (2,5 ze 7).1404

22. října na turnaji trojic v Pečkách hráli Michal Eisner (5 asi ze 7 na 1. šachovnici, trojice celkově 10. z 19 s 10), J. Milík (0 na 2. šachovnici, trojice celkově 11. s 10) a J. Štefanica (4 na 3. šachovnici, trojice celkově 18. s 8).1405

5. listopadu na turnaji mládeže v Pečkách Oldřich Eisner (nar. 1984) vyhrál mladší kategorii před 26 hráči (9 z 9) a Michal Eisner byl 2. ze 44 ve starší kategorii (6 ze 7).1406

19. listopadu na turnaji mládeže v Poděbradech ve starších skončil 2. z 50 Michal Eisner (6 ze 7).1407

Přebor oddílu – hlavní skupina:1408

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. SB
1. Ivan Koudelka 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 7
2. Miroslav Urban 0 ½ 0 1 1 1 ½ 1 1 6
3. Josef Dudek ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ 5,5 24,25
4. Petr Čejkovský ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 5,5 24
5. Zdeněk Chybný ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 5
6. Oldřich Eisner (1955) ½ 0 0 ½ ½ 0 1 1 1 4,5 15,75
7. Pavel Šindelář 0 0 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 4,5 15,5
8. Pavel Píša 0 ½ ½ 0 0 0 ½ ½ ½ 2,5 10,25
8. Jiří Průcha 0 0 ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ 2,5 10,25
10. Pavel Urban 0 0 ½ ½ 0 0 0 ½ ½ 2

„V turnaji s přehledem zvítězil a přeborníkem oddílu se stal Ivan Koudelka. Druhé místo zaslouženě bojovnou a nekompromisní hrou obsadil Miroslav Urban. Na třetím místě skončil Josef Dudek, který zůstal neporažen.“1409

Přebor oddílu – vedlejší skupina:1410

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. SB
1. Vladimír Fabián 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
2. Jan Kalík 0 1 1 1 1 1 1 1 1 6
3. Radovan Bednařík st. 0 0 1 ½ ½ 1 1 1 1 5,5 24,25
4. Miroslav Saur 0 0 0 1 ½ 0 1 1 1 5,5 24
5. Michal Eisner 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 5
6. Radovan Bednařík ml. 0 0 ½ ½ ½ 1 ½ 0 0 4,5 15,75
7. Oldřich Eisner (1923) 0 0 0 1 ½ 0 ½ ½ ½ 4,5 15,5
8. Vladěk Vopařil 0 0 0 0 ½ ½ ½ 1 ½ 2,5 10,25
8. Stanislav Švec 0 0 0 0 ½ 1 ½ 0 1 2,5 10,25
10. Oldřich Eisner (1984) 0 0 0 0 0 1 ½ ½ 0 2

„B-skupinu vyhrál se 100 % ziskem Vladimír Fabián a získal tak právo postupu do skupiny A přeboru oddílu. Dobře hrál též Jan Kalík, v rozhodující partii však podlehl vítězi turnaje.“1411

V přeboru oddílu žáků byli 1. Oldřich Eisner (nar. 1984), 2. Martin Ptáček a 3. Luboš Mácha.1412

1995

I. divize StČ 1994/1995:1413

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Říčany 6 4 4 5 4 6 6 19 58
2. Brodce 2 5 4 7 4 3 5 16 52
3. Lysá n. L. 3 4 4 6 4 6 7 13 51
4. Kralupy 4 4 4 3 5 5 4 4 13 45,5
5. Kolín C 4 5 3 4 3 6 6 12 48
6. Neratovice 3 1 4 5 3 4 5 7 12 45,5
7. S. D. Kladno 4 5 4 8* 4 11 48
8. El. Mělník ½ 2 3 4 4 8* 4 11 40,5
9. Český Brod 4 3 5 4 5 4 3 9 41
10. Kutná Hora 2 5 4 4 0* 3 5 8 38
11. Od. Voda B 2 3 2 4 2 3 4 0* 4 3 6 5 33
12. Beroun 1 2 1 4 5 2 3 27,5

Zápas s Kutnou Horou hrálo družstvo v sestavě Vrabec, Valtera, Koudelka, Šindelář, Dudek, Urban, Eisner, Čejkovský.1414

II. divize StČ skupina D:1415

1 2 3 4 5 6 7 8 9 B. Sk.
1. Kutná Hora B 5 6 3 12 38,5
2. Pečky A 4 5 11 38
3. Čáslav 4 4 6 8 10 39
4. Kolín D 3 4 5 9 32,5
5. Český Brod B 2 4 4 7 8 34
6. Poděbrady A 5 4 1 4 8 33
7. Poděbrady B 3 4 4 5 7 8 32,5
8. Brandýs n. L. 2 3 3 7 6 32
9. Pečky B 0 ½ 1 1 0 8,5

Zápas s Kutnou Horou B hrálo družstvo v sestavě Eisner, Urban, Chybný, Zajíček, Kalík, Bednařík. V kutnohorské kronice se píše: „Prý vyspávání po plese tentokrát nahrálo našemu družstvu, které po 14 minutách čekání vedlo 2:0!! (…) Stehlík jako rozhodčí sehrál partii dobře k zisku 2 pěšců a pak dva volné pěšce za zisk pěšce h7 ztratil. Dlouho však manévroval i přes reklamace na remizovou pozici a po chybách Urbana zůstal jeho král na 8. řadě a Stehlík prosadil pěšce do proměny. To ovšem s prudkým cvrnknutím soupeře do figurky a s kvapným odchodem z místnosti a s nervy v tekutém stavu…“1416

V předchozích letech, zhruba od konce 80. a začátku 90. let, vedli A družstvo Petr Čejkovský jako kapitán a Ivan Pecák jako zástupce. V tomto roce se kapitánem A družstva stal Ivan Koudelka a je jím dodnes.

22. dubna v přeboru středočeské oblasti v rapid šachu v Pečkách skončili 4. z 46 Dudek a 5. O. Eisner (oba 5 ze 7), 13. Koudelka (4,5), dále hráli O. Eisner st. a Fabián.1417

„Ve dnech 12. 2. – 19. 2. 1995 se konal v Českém Brodě přebor chlapců do 18 a 20 let. Celkem hrálo 34 hráčů, společnost byla velmi různorodá, vždyť rozdíl Elo mezi nejvýše a nejníže nasazeným byl více než 700 bodů – úvaha k zamyšlení po trenérsko-metodickou komisi.

Český Brod byl vždy baštou mládežnického šachu, přebor dorostenců se tam hrál již v roce 1968. Duše českobrodského šachu Jaroslav Pelikán nemohl samozřejmě chybět ani při letošním přeboru, ředitelem soutěže byl Zdeněk Chybný, hlavním rozhodčím Miloš Vrabec, oba pocházející z jeho dřívější ‚líhně‘. Jako trenér působil během přeboru Evžen Gonsior, který rozebíral sehrané partie a předával své letité zkušenosti. (…) Závěrem lze říci, že jde o velmi zdařilou soutěž, která by měla pomoci mladým hráčům v jejich šachovém růstu.“1418 Organizačně mají na uspořádání zásluhu také manželé Koudelkovi.

V tomto roce se vedení hotelu se souhlasem vedení TJ Slavoj rozhodlo klubovnu využít pro komerční účely. Šachový oddíl hromadným přestupem přešel do TJ Sokol, hrací místností byla klubovna sokolovny v 1. patře.1419 Na valné hromadě TJ Sokol konané 1. března byl do výboru zvolen Zdeněk Chybný jako „vedoucí odboru šachu“.1420

Byla to doba, kdy se často měnila hrací místnost. Na toto období vzpomíná Michal Eisner: „Dodnes si vybavuji řadu momentek z návštěv oddílu. Několikráte jsme měnili klubovnu, nežli zvítězila sokolovna – pamatuji si, že jsme jeden čas hrávali ve sportovní hale a s Radkem Bednaříkem jsme často namísto šachu trávili hodiny sledováním basketbalu.

Také jsme, světe div se, měli klubovnu v místech, kde je nyní noční klub Matrix (nejednou jsem v ,lehce odhmotněném stavu‘ krmil kdejakou slečnu historkami typu: ,a tam, jak jsou ty automaty, tam jsem hrál vážnou partii s Vláďou Fabiánem, kterej sedí támhle…‘:-))

Konečným vítězem se ale stalo první patro sokolovny, místo, kde za starých dob ve vitrínách sedaly tuny prachu na tlusté komunistické tituly, místo, kde se pravidelně hádali pánové Pecák a Zajíček, místo, kde sedával Honza Máčik (obvykle s lahví), místo, kde tak rád pomlaskával Vláďa Fabián, aby všechny nakonec přemlouval k návštěvě hospody… (…) Ať si vzpomenu na současnou klubovnu v jakémkoli stavu, ať již je to ta s vitrínami plnými sokolských knih, ta, kde sedí Vláďa Fabián, Honza Máčik a můj maličký bráška, nebo ta současná, se soustředěnými mladíky, stále vidím před sebou obrázek běžce, který tam již léta visí na zdi, běžce, který již umdlévá vyčerpáním, ale stále běží a vždy znova pochopím, že je třeba bojovat, prát se až do konce, a to nejen v šachu.“1421

V Turnaji špuntů v Kopidlně byl v kategorii nejstarších 2. Oldřich Eisner.1422

27.–28. května v Zaječicích za Sokol Kolín na 4. šachovnici Michal Eisner (4,5 z 9) a na 6. šachovnici Oldřich Eisner (9 z 9) pomohli k 11. místu ze 42.1423

10. června na turnaji Kopidlnský král a královna v Kopidlně vyhrál turnaj chlapců mezi 79 hráči Michal Eisner (6 ze 7).1424

9.–14. července v 1. týdnu MŠD v Českém Brodě skončili v mistrovském turnaji 7. z 10 Ivan Koudelka (4 z 9), v hlavním turnaji 2. z 10 Josef Dudek (6 z 9), 5. Oldřich Eisner (nar. 1955), 6. Pavel Šindelář (oba 5) a 10. Jaroslav Zvolánek (2), ve vedlejším turnaji 2. z 10 Michal Eisner (6 z 9), 9. Vladěk Vopařil (2,5) a 10. Radovan Bednařík (2), v dětském rapid turnaji 2. z 23 Oldřich Eisner (nar. 1984; 21 z 22), 5. Michal Kašpar (17,5), 15. Martin Ptáček (7), 16. Martin Schneider (6), 18. Michal Koudelka (5,5), 19. Tomáš Steinbauer (5), 20. Miroslav Svatoš (4,5), 21. Jiří Štefanica (1,5), 22. Luboš Mácha (1) a 23. Lucie Máchová (0,5) a ve večerním rapid turnaji 1. ze 14 Ivan Koudelka (6,5 ze 7), 4. Josef Dudek (4), 5. Ivan Pecák a 9. Jan Máčik (oba 3,5).

16.–21. července v 2. týdnu MŠD v Českém Brodě byli v hlavním turnaji A 1. z 10 Ivan Koudelka, 2. Jan Kalík (oba 7 z 9) a 10. Miroslav Urban (1,5) a v hlavním turnaji B 6. z 10 Pavel Urban (4,5 z 9), ve vedlejším turnaji 1. z 16 Michal Eisner (7,5 asi z 9) a 14. Oldřich Eisner (nar. 1984; 3), v hlavním rapid turnaji 10. z 12 Jaroslav Zvolánek (7 z 16), ve vedlejším rapid turnaji 12. z 12 Tomáš Steinbauer (0 z 16), v dvoukolovém dětském rapid turnaji 3. z 10 Jaroslav Doležal, 4. Martin Ptáček (oba 12,5 z 18), 5. Michal Koudelka (9,5), 9. Martin Schneider (4) a 10. Mirek Svatoš (2), Tomáš Steinbauer ve finále 8. z 8 (0 ze 7) a ve večerním rapid turnaji 4. z 20 Josef Dudek (4,5 ze 7), 8. Ivan Koudelka (4), 10. Eisner a 11. Píša (oba 3,5).

22.–29. července se v 3. týdnu MŠD v Českém Brodě umístili v kandidátském turnaji B 2. z 10 Ivan Koudelka (6 z 9), 7. Zdeněk Chybný a 8. Josef Dudek (oba 4), v hlavním turnaji 3. z 22 Jan Kalík (6 z 9), 5. Jaroslav Zvolánek (5,5), 11. Vladimír Fabián (4,5), 18. Oldřich Eisner (nar. 1955; 4) a 19. Pavel Píša (3,5), ve vedlejším turnaji 10. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1984; 1,5 z 9), v rapid turnaji dospělých 7. z 12 Michal Eisner (9,5 z 16), v dětském rapid turnaji 7. ze 14 Martin Ptáček (15,5 z 26), 8. Michal Koudelka (11,5), 9. Pavel Němec (8,5), 10. Radek Lanc, 11. František Vtípil (oba 6,5) a 13. Milan Rataj (3,5) a ve večerním rapid turnaji 4. z 8 Josef Dudek (4,5 asi ze 7).1425

9. září v oblastním přeboru v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) v Pečkách skončili ve finále A 6. z 15 Ivan Koudelka (8 ze 14), ve finále B 15. z 15 Oldřich Eisner st. (2 ze 14) a ve finále C 2. z 15 Josef Dudek (12 ze 14), 5. Michal Eisner (8,5), 8. Vladimír Fabián (7,5) a 13. Oldřich Eisner ml. (3).1426

V Českém Brodě proběhl zápas s Žamberkem, který skončil vítězstvím domácích.1427

14. října v Přeboru Čech v bleskovém šachu Pečkách skončil 44. z 50 Vladimír Fabián (7 ze 17).1428

5.–11. srpna v polofinále Přeboru Čech mládeže v Mostě skončili v kategorii H12 7. ze 30 Oldřich Eisner (5,5 z 9) a postoupil do Přeboru Čech a v kategorii H 16 40. z 49 Michal Eisner (3,5 z 9).1429

2. prosince na turnaji v Poděbradech byl v mladších 3. ze 34 Martin Ptáček (5 ze 7).1430

26. prosince – 2. ledna na Mistrovství Čech mládeže v kategorii do 12 let skončil 9. z 20 Oldřich Eisner (5 z 9).1431

Od roku 1996 proběhla další reorganizace a došlo k vytvoření regionů (ve středních Čechách C1, C2, C3, H1, H2, H3). Napříště se hrály Divizní přebory A–H (místo Divize I.) a Regionální přebory (místo Divize II.).1432

1996

I. divize StČ 1995/1996:1433

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Brodce 5 2 5 8 18 58,5
2. Lysá n. L. 3 5 4 5 4 18 55
3. Kolín C 6 3 2 5 4 5 6 8 17 56,5
4. Neratovice 4 6 7 4 4 4 6 12 50
5. Český Brod 3 1 6 12 47
6. Kralupy 3 4 4 4 3 11 45
7. S. D. Kladno 4 4 5 3 10 38,5
8. Kutná Hora 4 3 7 4 8 8 43
9. Příbram B ½ 3 4 4 5 1 5 8 35,5
10. Hostivice 0 ½ 2 4 5 5 7 32
11. Ak. Ml. Bol. B 3 0 2 2 5 0 3 3 6 33,5
12. Mělník 4 3 5 33,5

Zápas s Kutnou Horou hrálo družstvo v sestavě Vrabec, Michálek, Valtera, Koudelka, Šindelář, Kalík, Urban, Dudek.1434

II. divize StČ skupina D:1435

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Sk.
1. Nymburk 5 4 4 6 6 6 14 41,5
2. Čáslav 4 3 5 5 7 13 42
3. Poděbrady B 3 4 11 42,5
4. Poděbrady A 4 4 4 4 3 3 4 6 9 36,5
5. Lysá n. L. B 4 4 4 3 4 5 4 9 36
6. Kutná Hora B 5 4 4 6 4 9 36
7. Český Brod B 2 5 5 4 4 3 8 35,5
8. Pečky 3 5 4 2 4 6 8 35,5
9. Kolín D 2 3 4 3 5 4 6 31,5
10. Sendražice 2 1 2 4 4 2 4 3 23

Zápas s Kutnou Horou B hrálo družstvo v sestavě Kalík, Eisner, M. Urban, Dudek, Fabián, P. Urban, Píša, Saur.1436

V rozlosování Divize H se poprvé objevuje nový název oddílu – „Sokol Č. Brod“.1437

12.–19. února klub uspořádal v Českém Brodě Mistrovství Čech mládeže do 18 a 20 let. „Mistrovství Českého šachového svazu se již druhý rok po sobě konalo v Českém Brodě. Žáci profesora Pelikána šachu fandí a udělají pro něj maximum, ať se již jmenují Zdeněk Chybný, Ivan Koudelka (hlavní organizátoři) či Miloš Vrabec (hlavní rozhodčí). Nerad bych ublížil i řadě dalších, kteří jim pomáhali, přesto je nebudu jmenovat.“1438

30. března v oblastním (2.) kole Českého poháru v rapid šachu v Pečkách skončil 4. z 9 Český Brod (18).1439

8. května v Poháru Čech v rapid šachu družstev v Pečkách skončil 10. z 24 Český Brod (15,5 z 35).1440

V oblastním přeboru v rapid šachu v Pečkách se umístil 11. z 36 Kalík (3,5 ze 7).1441

1.–2. června v Zaječicích Oldřich Eisner na 6. šachovnici (7 z 9) za Sokol Kolín pomohl k 5. místu ze 44.1442

8. června na turnaji Stříbrný klíč v Pečkách skončil ve skupině A 6. z 6 Český Brod A a ve skupině B 6. z 6 Český Brod B (oba 2 asi z 18).1443

V regionálním přeboru žáků a žákyň regionu Polabí v Křinci kategorii H14 vyhrál Oldřich Eisner.1444

11. května ve Velké ceně mládeže v Hradci Králové kategorii ročníků 1984–85 vyhrál mezi 17 účastníky Oldřich Eisner (6 ze 7).1445

26. května v exhibičním zápase Česká republika – Slovenská republika dálkově na počítačích „pomocí multimediální sítě Nextel“ (asi něco jako internet) v zápase „Organizátoři“ Pelikán porazil Szüczse.1446 V Šachinfu se uvádí, že zápas „byl uspořádán prostřednictvím sítě Internet“.1447

MŠD se poprvé hrála v Praze, kam se natrvalo přestěhovala. Přesun byla iniciativa Jaroslava Pelikána. Hráči chtěli hrát v Praze a nebyli příliš nadšení z hotelu v Českém Brodě, zároveň vyprchala porevoluční euforie, kdy byli hráči ochotní přijet kamkoliv.1448

7.–12. července v 1. týdnu MŠD skončili v hlavním turnaji 7. z 10 Jaroslav Zvolánek a 8. Oldřich Eisner (nar. 1955; oba 4,5 z 9), ve vedlejším turnaji 8. z 15 Oldřich Eisner (nar. 1984; 5 z 9), v rapid turnaji A 5. ze 7 Jan Máčik (5,5 z 15) a v rapid turnaji B 5. ze 6 Tomáš Steinbauer (2 z 15).

14.–19. července se v 2. týdnu MŠD umístili ve vedlejším turnaji 2. ze 16 Michal Eisner (7 z 9) a 11. Oldřich Eisner (nar. 1984; 4), v rapid turnaji A 12. z 18 Jaroslav Zvolánek (6 ze 17) a v dvoukolovém rapid turnaji B 10. z 10 Tomáš Steinbauer (1,5 z 18).

21.–26. července v 3. týdnu MŠD byli v mistrovském turnaji 5. z 10 Jiří Valtera (3,5 z 9), v kandidátském turnaji B 10. z 10 Jaroslav Zvolánek (2 z 9), v hlavním turnaji 5. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955; 4 z 9) a ve vedlejším turnaji 2. z 18 Michal Eisner, 3. Jaroslav Pelikán a 4. Oldřich Eisner (nar. 1984; všichni 6 z 9).1449

24. srpna ve Velké ceně mládeže v rapid šachu Bohemia Vacek Cup 96 v Hradci Králové se v kategorii 1983–84 umístil 4. Oldřich Eisner (5).1450

12. října v regionálním kole Českého poháru v rapid šachu družstev v Pečkách skončil 2. z 10 Český Brod (23 ze 30) v sestavě Oldřich Eisner st., Vladimír Mrňa, Michal Eisner (vyhrál 3. šachovnici se 6 ze 6), Oldřich Eisner ml., Radovan Bednařík ml.1451

23.–28. října na Mistrovství Čech mládeže v kategorii do 14 let v Hradci Králové skončil 27. z 59 Oldřich Eisner (4,5 z 9).1452

23. listopadu v žákovském turnaji O cenu krále Jiřího v Poděbradech byl ve starších 3. z 35 Oldřich Eisner (5,5 ze 7).1453

14. prosince na Havlíčkobrodské věži skončil v kategorii nad 12 let (nar. 1980–1984) 3. Oldřich Eisner (6,5 z 9).1454

1997

1. divize H 1996/1997:1455

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Vlašim 5 6 4 5 4 6 18 52,5
2. Havl. Brod 3 3 6 5 4 17 58
3. Kolín C 2 5 6 5 8 16 57
4. Benešov 4 5 6 4 16 50,5
5. Poděbrady 2 5 4 5 13 42,5
6. Český Brod 3 4 6 5 3 5 11 45,5
7. Nymburk 3 3 5 10 42
8. Lysá n. L. B 4 ½ ½ 4 4 3 1 5 8 9 39
9. Chotěboř 2 3 2 2 7 4 4 6 8 42,5
10. Kutná Hora 3 4 3 3 4 4 6 7 41
11. Říčany B 4 0 5 4 4 7 39
12. Čáslav 2 ½ 3 3 ½ 0 2 2 0 18,5

Zápas s Kutnou Horou hrálo družstvo v sestavě Vrabec, Michálek, Valtera, Koudelka, Šindelář, Kalík, Urban, Eisner1456 a s Vlašimí v sestavě Michálek, Valtera, Koudelka, Šindelář, Kalík, Čejkovský, Chybný, Urban.1457

Meziregionální přebor H2+H3 1996/1997:1458

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Poděbrady B 6 5 5 4 6 6 19 54,5
2. Havl. Brod B 4 3 4 4 4 6 5 5 16 51,5
3. Český Brod B 2 4 5 2 7 4 6 5 5 16 49
4. Pečky A 3 5 3 5 4 5 4 14 49
5. Kutná Hora B 4 3 5 6 7 5 13 50,5
6. Kolín D 3 4 6 1 6 13 44
7. Chotěboř B 4 1 3 7 5 6 4 6 12 47,5
8. Kostelec 4 4 4 3 3 9 46
9. Pečky B 2 2 2 5 3 6 34
10. Světlá n. S. 2 3 2 5 2 6 32
11. Sázava 2 3 3 1 4 6 8 5 39
12. Sendražice 3 3 4 3 2 2 0 3 31

Zápas s Kutnou Horou B hrálo družstvo v sestavě Kalík, Dudek, Eisner, Urban, Chybný, Šimek, Zajíček, Fabián.1459

Regionální soutěž H2 1996/1997:1460

1.   Český Brod C       9 0 0                18        36

2.   Lysá n. L. C          7 1 1                15        31

3.   Lysá n. L. D         5 1 3                11        27,5

4.   Kostelec B            5 1 3                11        23

5.   Pečky C                5 0 4                10        27,5

6.   Poděbrady C         4 1 4                9          18,5

7.   Kolín F                 3 1 5                7          18

8.   Rožďalovice A     3 1 5                7          17,5

9.   Kolín E                 1 0 8                2          13

10. Sendražice B        0 0 9                0          11

18. ledna na turnaji trojic v Pečkách Oldřich Eisner na 1. šachovnici (8 z 8) pomohl své trojici k celkovému 2. místu z 21.1461

25. ledna v turnaji čtyřčlenných družstev v Praze skončilo 1. z 16 družstvo s názvem ZŠ Český Brod + Pečky (21,5 asi z 28).1462

1.–23. února se v regionálním přeboru umístili ve skupině A 3. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955; 4,5 z 9) a ve skupině B 1. ze 13 Michal Eisner (7,5 z 9).1463

15. března v regionálním přeboru H18+H20 v Poděbradech skončili 1. z 8 Michal Eisner a 2. Oldřich Eisner (oba 6 ze 7).1464

V Československém šachu se v rubrice Zaručené aprílové aktuality v článku s titulkem Ptáci za šachovnicí píše: „Světová organizace ornitologů se rozhodla zjistit, který pták je nejinteligentnější. Jako prostředek k vyřešení tohoto nesnadného úkolu zvolila právě šachy. Místem zajímavého turnaje bude Kosová Hora, a to i přesto, že se o uspořádání velmi vehementně hlásil Ararat, který argumentoval, že jeho název obsahuje druh papouška známého z křížovek snad po celém světě. Turnaje se zúčastní (…) Jaroslav Pelikán, (…) Miloš Vrabec.“1465

31. května se na Nymburském soudku umístil 20. z 52 Český Brod (26 z 52).1466

31. května – 1. června v Zaječicích Oldřich Eisner na 5. šachovnici (7 z 9) za Sokol Kolín pomohl k 8. místu ze 42.1467

13.–18. července se v 1. týdnu MŠD umístili v mistrovském turnaji B 2. z 10 Thomas Johnsson (6 z 9), v hlavním turnaji 1. z 10 Michal Eisner (6,5 z 9) a 5. Oldřich Eisner (nar. 1955; 4,5), ve vedlejším turnaji 5. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1984; 5,5 z 9) a v dvoukolovém rapid turnaji 7. z 10 Jaroslav Zvolánek (7 z 18).

20.–25. července v 2. týdnu MŠD skončili v mistrovském turnaji A 5. z 10 Thomas Johnsson (4,5 z 9), v hlavním turnaji A 2. z 10 Michal Eisner (7 z 9), ve vedlejším turnaji 1. z 9 Oldřich Eisner (nar. 1984; 5,5 z 8), 6. Radovan Bednařík ml. a 7. Vladěk Vopařil (oba 3,5), v rapid turnaji A v silnější skupině 8. z 10 Jaroslav Zvolánek (3,5 z 9) a v dětském rapid turnaji B 8. z 13 Tomáš Steinbauer (8 z 24), 9. Gabriela Pálová (7,5) a 10. Michal Koudelka (7).

27. července – 1. srpna ve 3. týdnu MŠD dopadli v mistrovském turnaji 8. z 10 Jiří Valtera (2,5 z 9), v hlavním turnaji B 2. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955; 6 z 9), ve vedlejším turnaji 1. z 5 Oldřich Eisner (nar. 1984; 3,5 ze 4) a 4. Radovan Bednařík ml. (1,5) a v rapid turnaji 8. ze 14 Jaroslav Zvolánek (7 ze 14), 14. Tomáš Steinbauer (0,5) a bez uvedeného pořadí Jan Máčik (7). Hlavní turnaj A z důvodu nemoci nedohrál Michal Eisner.1468

Thomas Johnsson byl Švéd a určitou dobu hrál za družstva Českého Brodu. Dvě nejlepší místa na světě pro něj byla Thajsko a BAR HERNA (měli pořád otevřeno a levné pití). Byl to věčný student – při nástupu na vysokou školu podepsal časově neomezenou smlouvu, podle níž měl ubytování zdarma, a „studoval“ asi 15 let. Řešil problém, jak školu rychle neudělat – občas nějakou zkoušku udělal, aby ho nevyhodili… Učivo znal lépe než profesoři a dařilo se mu testy napsat na přesně tolik bodů, kolik potřeboval. Pracoval v železářství (jako PRO-DOMA) a v Thajsku založil firmu, Thajka ho ale obrala.1469

Turnaj chlapců O kopidlenského šachové krále a královnu v Kopidlnu vyhrál Oldřich Eisner a stal se absolutním kopidlenským králem.1470

V celoroční regionální šachové lize v kategorii starších (1982–1985) byl 2. Oldřich Eisner.1471

21. června v kvadriatlonu (sportovní víceboj) v Křinci skončil ve starších Oldřich Eisner 1. v šachách (4 z 5) a celkově 4. ze 17.1472

26. srpna zemřel Jaroslav Pelikán, jeho nekrolog do Československého šachu sepsal Miloš Vrabec:1473

„Panu profesorovi s láskou

Ve věku 70 let zemřel dne 26. srpna 1997 známý českobrodský funkcionář profesor Jaroslav Pelikán. Patřil k neúnavným šachovým organizátorům a věnoval se hlavně mládeži. Byl spoluzakladatelem Velkých cen, tak populárních v sedmdesátých a osmdesátých letech. K jeho nejznámějším odchovancům patří Lubomír Neckář, mezinárodní mistr, který se stal přeborníkem dorostu, armády i přeborníkem republiky mužů, a Miloš Vrabec, který se věnoval spíše funkcionářské práci a byl jak českým, tak federálním generálním sekretářem. Pod vedením profesora Pelikána vyhrálo od roku 1964 družstvo Českého Brodu několikrát po sobě populární Zaječice. Jeho práce přinesla ovoce i v nejvyšší šachové lize družstev, kde městečko s 5.000 obyvateli hrálo důstojnou roli. Vůbec nejlepší šachový tah posledního období bylo zorganizování mezinárodních turnajů, tzv. šachová dovolená, které se hrály všechny kruhovým způsobem. Myslím si, že kromě velmistrovských turnajů, kde se hraje o velké peníze, je to skutečná světová rarita. Měl rád lidi a lidé měli rádi jeho. Čest jeho památce!“

V Šachinfu se objevila zpráva: „Oznamujeme smutnou zprávu, že dne 26. srpna 1997 zemřel ve věku 70 let pan Jaroslav Pelikán, všem šachistům dobře známý šachový organizátor z Českého Brodu.“1474

13. září v otevřeném Přeboru Čech v bleskovém šachu (Zadinův memoriál) v Pečkách byl ve finále B 9. z 12 Michal Eisner (4,5 z 11).1475

11. října v Českém poháru družstev v Pečkách byl 5. z 10 Český Brod C (7 asi ze 12).1476

18. října se na turnaji v Nymburku umístil 5. ze 14 Tomáš Steinbauer (8 ze 13). V doprovodném turnaji dospělých byli 2. ze 6 Michal Eisner (3,5 z 5), 3. Oldřich Eisner st. (3) a 6. Oldřich Eisner (1).1477

4. října na smíchovském Memoriálu IM Růženy Suché-Dobiášové skončil v kategorii do 16 let 2. z 14 Oldřich Eisner (6,5 ze 7).1478

V žákovském turnaji v Pečkách byl mezi staršími žáky 4. Oldřich Eisner.1479

20. prosince na turnaji v Neratovicích dopadl 2. z 54 Oldřich Eisner (6 asi ze 7).1480

1998

1. divize H 1997/1998:1481

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Havl. Brod 4 4 5 4 6 7 7 19 58
2. Kolín C 2 5 5 6 5 5 5 6 18 49,5
3. Nymburk 4 6 5 5 4 3 5 4 5 5 17 50,5
4. Brodce 4 3 3 4 5 4 4 6 5 14 47
5. Poděbrady A 3 3 4 6 5 13 48
6. Český Brod 4 4 5 4 5 5 11 45,5
7. Chotěboř 3 5 3 2 3 4 5 4 6 10 42
8. Benešov 2 2 4 4 10 41,5
9. Kutná Hora 3 3 4 3 6 5 5 9 44
10. Lysá n. L. B 1 3 4 4 3 3 4 2 4 8 39
11. Poděbrady B 3 3 2 2 3 4 4 2 32
12. Sedlčany 1 2 3 3 3 3 4 1 31

Přehled výsledků jednotlivců A družstva:1482

Lysá n. L. B Sedlčany Benešov Poděbrady A Kutná Hora Poděbrady B Nymburk Brodce Kolín C Chotěboř Havl. Brod B. %
1. Vrabec ½ 1 ½ 2 66
2. Michálek (h) ½ 1 ½ 0 ½ ½ 0 1 ½ 1 ½ 6 55
3. Valtera ½ ½ 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ 4 36
4. Dlouhý (h) 0 1 0 0 0 1 1 0 1 ½ ½ 5 45
5. I. Koudelka 1 0 1 0 0 1 0 ½ 1 ½ 5 50
6. Šindelář 0 ½ 1 1 ½ 1 1 1 0 ½ 6,5 65
7. Kalík 1 0 0 ½ ½ 1 1 0 0 ½ ½ 5 45
8. M. Eisner 1 0 1 50
Čejkovský 1 ½ ½ 0 2 50
Urban 1 1 1 0 1 0 1 0 ½ ½ 6 60
Dudek 0 0
Chybný 1 ½ 1 ½ 3 75
O. Eisner (1955)
5 5 4 2,5 2,5 6,5 4 3,5 3,5 5 4 45,5

Meziregionální přebor H2+H3 1997/1998:1483

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Kutná Hora B 5 7 4 7 4 20 60
2. Havl. Brod B 3 3 6 5 5 5 6 6 7 18 55
3. Sendražice 5 5 5 4 6 6 17 53,5
4. Chotěboř B 2 5 4 7 15 49,5
5. Kolín D 3 3 4 2 11 45,5
6. Kostelec 3 4 4 4 6 4 10 42,5
7. Pečky A 1 3 3 6 4 9 44
8. Český Brod B 2 3 4 6 9 42,5
9. Lysá B 4 4 4 4 4 2 4 8 41
10. Pečky B 2 1 ½ 6 4 7 31,5
11. Světlá n. S. 1 2 2 4 2 5 29
12. Čáslav 4 1 2 4 4 3 34

Přehled výsledků jednotlivců B družstva:1484

Lysá n. L. B Kostelec Benešov Poděbrady A Kutná Hora Poděbrady B Nymburk Jawa Brodce Kolín C Chotěboř Havl. Brod B. %
1. Šimek 1 ½ 0 0 0 1 0 ½ ½ 3,5 39
2. Chybný 1 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ 0 4 36
3. M. Eisner 1 ½ 1 0 1 0 ½ 4 57
4. M. Urban 1 1 1 0 ½ 0 3,5 58
5. Dudek 1 0 ½ 0 ½ 0 1 0 3 43
6. O. Eisner (1955) 1 0 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 3,5 32
7. Fabián ½ 1 1 0 1 + ½ 1 6 71
8. Zajíček 1 ½ ½ 1 ½ 1 0 1 1 0 ½ 7 64
J. Máčik
Herdin 1 + 2
P. Urban 1 ½ 1,5
P. Píša
I. Píša
O. Eisner (1984) 0 1 0 1 ½ 2,5 50
Bednařík 0 1 0 1 2 50
O. Eisner (1923) 0 0 0 0
Švec 0 0
Saur
Vopařil
6,5 3 6 4 3,5 4,5 1,5 5,5 3,5 2,5 2 42,5

K zápasu s Kutnou Horou B se v kutnohorské kronice píše: „vítězíme jak nad soupeřem, tak i nad zimou ve studené místnosti… Bylo to nejen o body, ale též o zdraví! Tohle jsme dosud nezažili! (…) Po skončení utkání nám někteří z domácích hráčů přátelským tónem vyhrožovali: ‚Za týden jede naše áčko k vám, a to nás pomstí!‘ Inu, uvidíme!“1485

Regionální soutěž 1997/1998:1486

1. Český Brod C         6 1 1                13        25,5

2. Sendražice C          6 0 2                12        24,5

3. Lysá n. L. D           5 1 2                11        23,5

4. Nymburk B            5 0 3                10        24,5

5. Kostelec B              3 2 3                8          19,5

6. Kolín E                   3 1 4                7          19

7. Pečky C                  2 2 4                6          19

8. Rožďalovice A       1 1 6                3          15

9. Sendražice B          1 0 7                2          11

Přehled výsledků jednotlivců C družstva:1487

Sokol Pečky C volno Sokol Kolín E Sokol Nymburk B JOLY Lysá n. Lab. D Sokol Sendražice C Sokol Rožďalovice A Sokol Sendražice B Kostelec n. Č. l. B B. %
1. Fabián 0 0 ½ 1 0 ½ 1 3 43
2. P. Urban ½ ½ 1 50
3. P. Píša 1 ½ ½ ½ ½ 3 60
4. Zajíček 1 0 1 ½ 1 ½ 4 66
5. O. Eisner (1984) ½ 1 ½ 1 3 75
Bednařík 1 1 1 1 1 5 100
Švec 0 1 0 1 33
Herdin 1 1 100
I. Píša 1 1 0 2 66
B. Ptáček
Vopařil 0 0 0
O. Eisner (1923) + ½ 0,5 50
Saur
M. Ptáček
M. Koudelka +
2,5 3 3,5 4 1 4 3,5 4

7. února na Velké ceně Libně skončili 2. z 58 Michal Eisner (6 ze 7) a 8. Oldřich Eisner (5).1488

7. března se na smíchovském Maškarním šachovém reji umístili v kategorii do 14 let 3. Oldřich Eisner (6 ze 7) a v kategorii do 16 let 4. Michal Fokt (3 ze 7) a 5. Milan Rataj (2,5).1489

4. dubna v turnaji O jineckého pěšce v Jincích byl v kategorii nar. 1983–86 3. z 54 Oldřich Eisner (5 ze 6).1490

Zápas mládeže s Kostelcem n. Č. l. skončil výsledkem:1491

1 2 3 4 5 6 7 8 B. Sk.
1. Brabec Tomáš Fokt
0 : 1
Horký
1 : 0
Bretšn.
0 : 1
Lanc
0 : 1
Rataj
1 : 0
Koud.
0 : 1
Pálová
0 : 1
Popová
0 : 1
42 2 : 6
2. Krupička Jar. Popová
½ : ½
Fokt
0 : 1
Horký
1 : 0
Bretšn.
1 : 0
Lanc
0 : 1
Rataj
1 : 0
Koud.
0 : 1
Pálová
0 : 1
38 3½ : 4½
3. Vejvoda Pavel Pálová
1 : 0
Popová
0 : 1
Fokt
0 : 1
Horký
0 : 1
Bretšn.
0 : 1
Lanc
1 : 0
Rataj
0 : 1
Koud.
0 : 1
30 2 : 6
4. Jíša Luboš Koud.
1 : 0
Pálová
1 : 0
Popová
0 : 1
Fokt
0 : 1
Horký
1 : 0
Bretšn.
1 : 0
Lanc
1 : 0
Rataj
0 : 1
29 5 : 3
5. Novotná Petra Rataj
0 : 1
Koud.
0 : 1
Pálová
1 : 0
Popová
0 : 1
Fokt
0 : 1
Horký
1 : 0
Bretšn.
1 : 0
Lanc
0 : 1
26 3 : 5
6. Novotná Lucka Lanc
0 : 1
Rataj
0 : 1
Koud.
½ : ½
Pálová
1 : 0
Popová
0 : 1
Fokt
0 : 1
Horký
1 : 0
Bretšn.
0 : 1
19 2½ : 5½
7. Novotná Dana Bretšn.
1 : 0
Lanc
0 : 1
Rataj
0 : 1
Koud.
0 : 1
Pálová
0 : 1
Popová
0 : 1
Fokt
0 : 1
Horký
0 : 1
14,5 1 : 7
8. Pecák Ondra Horký
1 : 0
Bretšn.
1 : 0
Lanc
1 : 0
Rataj
1 : 0
Koud.
0 : 1
Pálová
½ : ½
Popová
0 : 1
Fokt
1 : 0
10,5 5½ : 2½
4½:3½ 3:5 3½:4½ 3:5 2:6 4½:3½ 3:5 1:7 4 24½ :39½

1. Fokt Michal                       7

2. Popová Veronika               7,5

3. Pálová Gabriela                 3,5

4. Koudelka Michal               6,5

5. Rataj Milan                        5

6. Lanc Radek                        5

7. Bretšnajdrová Markéta      3

8. Horký Vladimír                 2

12. dubna v oblastním přeboru šestičlenných žákovských družstev žáků regionů H v rapid šachu v Pečkách byli na svých šachovnicích nejlepší Oldřich Eisner a Milan Rataj.1492

19. dubna v regionálním přeboru žáků regionu Polabí v Křinci se přeborníkem v kategorii H16 stal Oldřich Eisner.1493

Od února do dubna se o pátcích hrála Velká cena ŠO TJ Sokol Český Brod v bleskovém šachu, počítalo se 7 nejlepších výsledků. Celkové pořadí:1494

I II III IV V VI VII VIII IX X B.
1. Koudelka 8,5 5 6 4 4 3,5 6,5 5,5 6,5 42
2. Chybný 4 7 4 7 3,5 7 5,5 4 38
3. Čejkovský 5 5 2,5 3 4 3 5,5 3,5 4 30
4. M. Urban 7 3 4 1 1 3,5 5 1 5,5 29
5. Bednařík ml. 5,5 4,5 3,5 2 3 3 3,5 2 2,5 26
6. Bednařík st. 2 3,5 2 1,5 4 3 3 19
7. Švec 5 3 3 0 2 ½ 1 14,5
8. Dudek 5,5 2 3 10,5
9. M. Eisner 4 4
10. Saur 1 0 2 3
11. O. Eisner (84) 2,5 2,5
12. P. Píša 2 2
13. Zajíček 1,5 1,5
14. Fabián 1 1
15. Steinbauer 0 0
15. Nováček 0 0 0 0
15. I. Píša 0 0

Druhá série od dubna do července zřejmě zůstala nedohraná:1495

I II III IV V VI VII VIII IX X B.
Koudelka 4 4 4 5 6 4 3 6
Chybný 5 3,5 1,5 4,5 1,5 5 0
Čejkovský 4 3 1,5 3,5 1,5
M. Urban 3,5 2 4 3 3 2 4
Bednařík ml. 3,5 1 1,5 3,5 0
Švec 0
Fabián 1
Dudek 1,5 4,5
Bednařík st.
O. Eisner 2 2
I. Píša 2

2. května se na turnaji mládeže Šachinfa v aktivním šachu Jílovská open 98 umístil 9. z 67 Oldřich Eisner (6 z 9).1496

23. května v turnaji v rapid šachu pořádaného u příležitosti mezinárodního dne dětí v Praze byl v modré skupině (dorost) 3. z 12 Michal Eisner (4 ze 7).1497

Na turnaji Smíchovská klání mládeže skončil v kategorii do 20 let 3. z 12 Michal Eisner (4,5 ze 7).1498

Klub poprvé uspořádal v Českém Brodě turnaj mládeže v rapid šachu a od té doby jej pořádá každoročně přibližně v tento termínu. Členové klubu si říkali, že by bylo vhodné tímto způsobem uctít památku Jaroslava Pelikána.1499

9. května v Memoriálu prof. Jaroslava Pelikána skončili v mladších 29. ze 46 Vladimír Horký (3 ze 7), 42. Martin Koller (2) a 46. Martin Pop (0,5), ve starších 8. z 39 Oldřich Eisner (4,5 ze 7), 15. Michal Koudelka, 18. Veronika Popová (oba 4), 25. Michal Fokt a Milan Rataj (oba 3,5), 29. Gabriela Pálová (3) a 32. Tomáš Steinbauer (2,5) a v juniorech 6. ze 13 Michal Eisner (4 ze 7) a 7. Radovan Bednařík (3,5).1500

„V Českém Brodě se 9. 5. 1998 uskutečnil první ročník memoriálu Jaroslava Pelikána. Byl rozdělen do tří věkových kategorií, hrálo se švýcarským systémem na 7 kol, tempem 2x20 minut. Turnaj řídil mezinárodní rozhodčí Miloš Vrabec, kterému asistovali Vladimír Fabián a Zdeněk Chybný. Na bezchybném průběhu se podíleli manželé Koudelkovi společně s P. Čejkovským a M. Urbanem. Díky místním sponzorům dostali všichni hráči ceny, neboť banánů a pomerančů bylo dost.“1501

„Silně propagovaný turnaj měl řadu organizačních ‚dětských‘ nemocí; pozdě se začalo, sestavování dvojic bylo přes nasazený počítač pomalé, hluk v sále sokolovny nebyl ‚krocen‘, prof. Vrabec s přenosným mikrofonem tento hluk ještě posiloval a sem-tam vyvolával u žactva i rozpaky (…‚kdo je bezprizorný, ať se přihlásí…‘) Vyhlášení výsledků se dlouho rodilo (…) Pikantně však působí samochválou páchnoucí zpráva v 6. čísle ‚Čs. šachu‘…“ 1502

6. června na turnaji Stříbrný klíč v Pečkách se umístil 4. z 15 Český Brod (8 asi z 12) v sestavě O. Eisner (4 asi ze 6), Koudelka (2,5), Popová (3,5) a Rataj (4) a 14. DDM Úvaly + Č. Brod (3), kde hrál na 1. Steinbauer (2,5) a na 4. Pálová (2).1503

12.–17. července v 1. týdnu MŠD byli v hlavním turnaji A 7. z 10 Michal Eisner (4 z 9), v hlavním turnaji B 6. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955; 5 z 9) a 10. Ivo Píša (1), ve vedlejším turnaji 1. z 12 Oldřich Eisner (nar. 1984; 7,5 z 9) a 5. Radovan Bednařík ml. (5,5), v dvoukolovém rapid turnaji A 5. z 8 Jaroslav Zvolánek (6,5 ze 14) a v dvoukolovém rapid turnaji B 6. z 6 Tomáš Steinbauer (0,5 z 10).

19.–24. července v 2. týdnu MŠD se umístili v mistrovském turnaji 8. z 10 Jiří Valtera (4 z 9), v kandidátském turnaji 6. z 10 Michal Eisner (4 z 9), v hlavním turnaji 6. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1984; 4,5 z 9), ve vedlejším turnaji B 5. z 8 Radovan Bednařík ml. (3 z 8), ve dvoukolovém rapid turnaji A 5. z 9 Jaroslav Zvolánek (9,5 z 16) a ve dvoukolovém dětském rapid turnaji B 3. z 12 Veronika Popová (16,5 z 22), 4. Tomáš Steinbauer (15), 5. Michal Koudelka (13,5), 7. Michal Fokt (12) a 9. Gabriela Pálová (7).

26.–31. července v 3. týdnu MŠD skončili v hlavním turnaji A 3. z 10 Michal Eisner (6 z 9), v hlavním turnaji B 5. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955; 5 z 9), ve vedlejším turnaji 1. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1984; 8 z 9) a 10. Michal Koudelka (0) a ve dvoukolovém rapid turnaji B 6. z 12 Jaroslav Zvolánek (12 z 22).1504

26. září Český Brod vyhrál zápas se Žamberkem 7:4 v sestavě Koudelka, M. Urban, Chybný, Čejkovský, I. Píša, P. Urban, P. Píša, Zajíček, O. Eisner st., M. Koudelka, Popová.1505

20. října na smíchovském Memoriálu IM Růženy Suché-Dobiášové skončil v dorostu 4. z 19 Český Brod (16,5).1506

V listopadu se hráči zúčastnili Mezinárodního šachového víkendu v Dolních Počernicích.1507

21. listopadu se 10 hráčů zúčastnilo žákovského turnaje družstev v Pečkách. A družstvo skončilo 4. ve složení Oldřich Eisner, Michal Koudelka, Daniel Urban, Markéta Bretšnajdrová, dále hrál mj. Michal Koudelka.1508

21. až 28. listopadu se na Mistrovství Čech v Chudenicích u Klatov v kategoriích do 18 a 20 let umístil 29. z 43 Michal Eisner (4 z 9).1509

V listopadu se šachový oddíl dočasně přestěhoval z klubovny do malého sálu z důvodu nutných stavebních úprav v klubovně.1510

V prosinci se turnaje v Poděbradech zúčastnili v mladších žácích Petr Tůma, Ondřej Šedivý, Vladimír Horký a ve starších žácích Michal Koudelka a Oldřich Eisner.1511

V prosinci na smíchovském turnaji O vánočního kapra Český Brod s 11 hráči patřil k nejpočetnějším výpravám.1512

27. prosince na turnaji na Jihočeské univerzitě v Táboře skončil v kategorii 8.9. třída 2. z 19 Oldřich Eisner (5,5 asi ze 7).1513

V prosinci na Vánočním turnaji ve Velimi ve starších žácích byli 1. O. Eisner a 5. Michal Koudelka.1514

Byly zrušeny registrační průkazy.1515

Přebor oddílu:1516

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. SB
1. Zdeněk Chybný ½ 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 10 50,25
2. Oldřich Eisner (1955) ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 8,5 39,00
3. Oldřich Eisner (1984) 0 ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 8,5 37,75
4. Radovan Bednařík 0 ½ 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7,5 29,25
5. Oldřich Eisner (1923) 0 ½ ½ 0 1 ½ 1 ½ 1 1 1 7 29,00
6. Stanislav Švec 0 0 0 1 0 ½ 1 1 1 1 1 6,5 23,00
7. Ivo Píša 0 0 0 0 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 5 16,50
8. Tomáš Steinbauer 0 ½ ½ 0 0 0 ½ 0 ½ 1 1 4 15,75
9. Veronika Popová ½ 0 0 0 ½ 0 0 1 1 0 0 3 15,00
10. Michal Koudelka 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 1 ½ 2,5 7,25
11. Pavel Bartoš 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4,50
12. Michal Fokt 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ 0 1,5 4,25

1999

1. divize H 1998/1999:1517

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Nymburk 5 3 3 5 4 5 6 6 17 54,5
2. Kolín C 3 4 4 5 5 16 50
3. Chotěboř 4 3 6 6 7 5 4 14 49
4. Lysá n. L. B 5 5 4 5 7 13 49
5. Benešov 5 4 4 4 3 6 4 12 47
6. Český Brod 3 4 4 4 3 4 4 11 46
7. Kutná Hora 4 5 3 4 4 4 4 11 43
8. Říčany B 3 2 4 4 4 4 4 4 10 41,5
9. Havl. Brod B 3 2 3 5 5 4 4 5 10 40,5
10. Brodce 2 1 4 4 4 7 38
11. Poděbrady 3 2 4 4 4 4 6 35,5
12. Sendražice 2 3 4 1 4 4 3 4 4 5 34

Soupiska: Michálek (host), Valtera, Koudelka, Šindelář, Kalík, Šimek (host), Chybný, M. Urban, Čejkovský, M. Eisner, Máčik, Fabián, Urban, P. Píša.1518

Zápas s Říčany, s Kutnou Horou, s Lysou n. L. a Kolínem hrálo družstvo v sestavě Michálek, Valtera, Koudelka, Šindelář, Kalík, Šimek, Chybný, M. Urban.1519

Meziregionální přebor H2+H3 1998/1999:1520

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B. Sk.
1. Český Brod B 3 6 2 5 4 6 6 15 49,5
2. Pečky A 5 3 5 4 5 6 15 46
3. Kutná Hora B 5 3 14 47
4. Kostelec n. Č. l. 2 5 4 5 7 6 13 48
5. Světlá n. S. 6 5 3 3 4 5 5 13 44,5
6. Poděbrady B 3 5 4 3 7 11 43,5
7. Chotěboř B 4 4 3 5 4 6 4 10 41,5
8. Lysá C 3 3 4 4 4 5 7 35
9. Sendražice B ½ 4 2 4 4 5 29
10. Sázava 2 3 ½ 1 4 4 4 26,5
11. Čáslav 2 2 2 3 1 4 3 3 29,5

Soupiska: Valtera, M. Eisner, Chybný, M. Urban, Frise, O. Eisner (nar. 1955), Zajíček, Fabián, Máčik, O. Eisner (nar. 1984), Bednařík ml., Hedrin, I. Píša, Saur, O. Eisner (nar. 1923), Švec, Zvolánek.1521

Zápas s Kutnou Horou B hrálo B družstvo v sestavě Valtera, M. Eisner, Chybný, Frise, O. Eisner st., Zajíček, Fabián, O. Eisner ml.1522

Regionální soutěž H2 1998/1999:1523

1.   Český Brod C       8 1 0                17        36

2.   Pečky B                8 0 1                16        32

3.   Kostelec B            6 0 3                12        28,5

4.   Lysá n. L. D         6 0 3                12        28,5

5.   Kolín D                5 1 3                11        27,5

6.   Poděbrady C         4 0 5                8          22

7.   Sendražice C        3 0 6                6          19,5

8.   Český Brod D       3 0 6                6          13

9.   DDM Nymburk    1 0 8                2          12

10. Velim                   0 0 9                0          6

23. ledna na turnaji družstev ve Velimi (2. turnaj I. etapy RP) se umístil 3. z 12 Český Brod (8 asi ze 14).1524

6. února na smíchovském Maškarním reji mladých šachistů byl v kategorii 14–16 let 2. Oldřich Eisner (5,5 ze 7).1525

6. března na turnaji v Nymburce skončil ve starších 2. z 30 Oldřich Eisner (6 ze 7).1526

13. března v oblastním přeboru žákovských družstev v Pečkách dopadl 3. z 10 Český Brod (8 asi ze 12).1527

Na listině Elo ČR k 1. dubnu 1999 měli Michal Eisner 1811 a Oldřich Eisner (nar. 1955) 1696.1528

Český Brod byl jedním z oddílu, který k 13. dubnu nezaslal seznam členů se zaplacenými registračními poplatky za první pololetí.1529

8. května na Memoriálu prof. Jaroslava Pelikána v Českém Brodě skončili v mladších 10. z 31 Petr Tůma, 12. Tomáš Steininger (oba 4 ze 7), 17. Vladimír Horký, 21. Jan Vlček, 22. Vít Brandejský, 24. Ladislav Meluš (všichni 3), 28. Martin Pop a 30. Martina Melušová (oba 2), ve starších 1. z 26 Oldřich Eisner (5,5 ze 7), 11. Veronika Popová (4), 17. Michal Koudelka, 19. Gabriela Pálová (3), 20. Daniel Urban (2,5) a 24. Markéta Bretšnajdrová (2) a v juniorech 6. z 8 Tomáš Steinbauer (1,5 ze 7), 7. Pavel Bartoš a 8. Michal Fokt (oba 1).1530

Na Mistrovství ČR žákovských družstev v Brankovicích skončil 4. z 22 Český Brod (12, skóre 34,5).1531

V článku o I. dětských pražských olympijských hrách je poznámka, že medaile předával také „ředitel pořádající školy ZŠ Jílovská Josef Smetana (kdysi navštěvoval šachový kroužek s mezinárodním mistrem Lubošem Neckářem)“.1532

5. června na Smíchovských kláních mládeže skončili v kategorii do 12 let 42. z 52 Jan Vlček (3 z 9), v kategorii do 16 let 6. z 58 Oldřich Eisner (5 asi ze 7), 41. Veronika Popová (3) a 58. Markéta Bretšnajdrová (1) a v kategorii do 20 let 11. ze 14 Tomáš Steinbauer (2,5 asi ze 7) a 13. Michal Fokt (2).1533

18.–23. července v 1. týdnu MŠD skončili v mistrovském turnaji A 5. z 10 Jiří Valtera (5 z 9), v hlavním turnaji A 7. z 10 Michal Eisner (3,5 z 9), v hlavním turnaji B 6. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955; 5 z 9), 7. Radovan Bednařík ml. (4,5) a 8. Oldřich Eisner (nar. 1984; 4), ve vedlejším turnaji B 5. z 10 Ivo Píša (5 z 9) a v rapid turnaji 7. z 12 Jaroslav Zvolánek (5,5 ze 14).

25.–30. července v 2. týdnu MŠD byli v hlavním turnaji A 1. z 10 Michal Eisner (6,5 z 9), v hlavním turnaji B 4. z 9 Radovan Bednařík ml. (5) a 6. Ivo Píša (4,5), ve vedlejším turnaji A 2. ze 7 Oldřich Eisner (nar. 1984; 4,5 z 9), ve vedlejším turnaji B 3. ze 7 Michal Koudelka (3,5 z 9), v rapid turnaji A 10. z 16 Jaroslav Zvolánek (6 z 15) a v rapid turnaji B je mimo pořadí uveden Jan Máčik (5,5 z 11).

1.–6. srpna ve 3. týdnu MŠD dopadli v hlavním turnaji 1. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955; 7 z 9), ve vedlejším turnaji A 1. z 8 Oldřich Eisner (nar. 1984; 6,5 z 9) a 8. Michal Koudelka (0), ve vedlejším turnaji B 6. ze 7 Stanislav Švec (2 z 9), ve vedlejším turnaji C 6. ze 7 Michal Fokt (1 z 9) a v rapid turnaji A 12. ze 14 Jaroslav Zvolánek (4 ze 13).1534

11. září v Zadinově memoriálu v Pečkách skončili ve finále B 6. z 10 Josef Dudek (4 z 9) a 9. Michal Eisner (2) a ve finále D 1. z 10 Ivan Koudelka (5,5 z 9).1535

2. října v Pečkách vyhrál mezi 10 družstvy předkolo Českého poháru Český Brod A (10).1536

16. října na smíchovském Memoriálu IM Růženy Suché-Dobiášové vyhrál v juniorské kategorii Michal Eisner 1. šachovnici.1537

18. prosince na smíchovském turnaji O vánočního kapra skončil 4. z 18 Michal Eisner (5 ze 7).1538

Přebor oddílu:1539

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. SB
1. Oldřich Eisner (1984) ½ 1 1 1 ½ ½ 1 1 1 ½* 1 1 1 11 65,75
2. Oldřich Eisner (1955) ½ ½ ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 56,25
3. Ivo Píša 0 ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 10 53,50
4. Zdeněk Chybný 0 ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½* 1 1 1 1 1 9,5 51,00
5. Miroslav Urban 0 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 45,25
6. Petr Čejkovský ½ 1 0 ½ 0 1 1 1 1 ½ ½* 1 1 9 48,50
7. Oldřich Eisner (1923) ½ 0 0 0 0 0 1 1 ½ 0 ½ ½ 1* 5 22,50
8. Veronika Popová 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1 5 20,25
9. Michal Koudelka 0 0 0 ½* 0 0 0 ½ 0 1 1 1 1* 5 19,25
10. Vladěk Vopařil 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 ½ 1 ½ 1* 4,5 16,00
11. Michal Fokt ½* 0 0 0 0 ½ 1 ½ 0 ½ 0 ½ ½ 4 22,00
12. Stanislav Švec 0 0 ½ 0 0 ½* ½ 0 0 0 1 0 1 3,5 17,50
13. Markéta Bretšnajdrová 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 ½ ½ 1 0 3 12,75
14. Tomáš Steinbauer 0 0 0 0 0 0 0* 0 0* 0* ½ 0 1 1,5 5,00

2000

1. divize H 1999/2000:1540

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Havl. Brod A 4 7 4 4 6 17 54
2. Říčany B 4 6 5 17 52
3. Brodce 4 4 5 3 7 3 6 5 6 16 54
4. Benešov 3 6 3 5 14 49,5
5. Český Brod A 1 5 2 5 6 14 49
6. Lysá n. L. B 4 1 5 5 13 46,5
7. Kolín C 2 5 3 3 6 5 12 45,5
8. Kutná Hora 5 5 4 5 4 8 41
9. Havl. Brod B 4 2 3 ½ 3 5 4 8 8 39
10. Světlá n. S. 2 3 2 4 3 4 7 8 39
11. Chotěboř 2 2 3 4 4 5 4 32,5
12. Český Brod B 3 2 3 4 0 1 3 1 25

Soupiska A družstva: Vrabec (host), Michálek (host), Valtera, Koudelka, Šindelář, Frise, Kalík, Šimek (host), M. Urban, Chybný, Čejkovský, P. Urban, P. Píša.1541

Soupiska B družstva: Ďurík (host), Máčik, M. Eisner, Dudek (host), Štegl (host), Humpolák (host), O. Eisner (1955), Nigrin (host), Zvolánek, Fabián, Bednařík st., Zajíček, O. Eisner (1984), Bednařík ml., Saur, O. Eisner (1923), Švec, Vopařil, Herdin.1542

Meziregionální přebor H2+H3:1543

1.   Poděbrady            7 1 1    15        48,5

2.   Kostelec A            5 3 1    13        43,5

3.   Kutná Hora B       5 1 3    11        41

4.   Sázava                  4 2 3    10        37,5

5.   Český Brod C       3 4 2    10        35,5

6.   Pečky                    3 3 3    9          39

7.   Sendražice                       3 2 4    8          35,5

8.   Lysá n. L. C          3 1 5    7          35,5

9.   Čáslav                  2 2 5    6          27

10. Krucemburk         0 1 8    1          17

Zápas s Kutnou Horou B, který skončil prohrou 3,5:4,5, hrálo družstvo v sestavě Valtera, Chybný, O. Eisner, Fabián, I. Píša, Zajíček, P. Urban, P. Píša. V kutnohorské kronice čteme: „Naše béčko hrálo dobře a mohlo vést o dva body, nebýt hrubé chyby rozhodčího a kavalírství Standy Noska… (…) Pak přišel sporný moment v partii Ivo Píša Nosek: ve vyhrané pozici náš hráč přehlédl, že si soupeř chystá zákeřnou kombinaci s obětí věže a brzkým matem. Píša byl v šílené časové tísni, Nosek konečně na tu hrozbu přišel, a když při spadlém praporku měl rozhodčí partii ukončit prohlášením výhry Noska, nechal partii bez povšimnutí a Píša nabídl znepokojenému či spíše zdrcenému Noskovi remízu, kterou Standa přijal, aniž se podíval na hodiny… Náš kapitán Jirka Černovský reklamoval výhru, ale partiář již byl podepsán s remízou; tím jsme vedli pouze 2-1. (…) V jednom jsme se při cestě zpět ale dohodli, že v příští sezóně bychom rozhodčího Šimka vetovali předem, již při losovací schůzi.“1544 Zápas s Čáslaví, který skončil remízou 4:4, hrálo družstvo v sestavě Valtera, Chybný, O. Eisner, Fabián, I. Píša, Zajíček, Urban, P. Píša.1545

Regionální soutěž H2:1546

1.   Poděbrady B         11 0   2            22        44,5

2.   Nymburk B          10 1   2            21        41

3.   Sendražice B        10 0   3            20        44

4.   Lysá n. L. D         8  1   4            17        39

5.   Sendražice C        7   2   4            16        39

6.   Kostelec B            8   0   5            16        34,5

7.   Pečky B                7   1   5            15        39,5

8.   Kolín D                6   2   5            14        33,5

9.   Český Brod D       6   0   7            12        29

10. DDM Nymburk    3   1   9            7          24

11. Rožďalovice         3   0 10            6          26

12. Pečky C                2   2   9            6          21

13. Velim                   3   0 10            6          20,5

14. Kostelec C            1   2 10            4          19,5

22. ledna v přeboru regionu H2 v Kolíně byl ve společném turnaji s H18 v kategorii H20 3. z 5 Oldřich Eisner (4 ze 7).1547

28. ledna – 19. února v okresním přeboru jednotlivců v Pečkách skončili v A skupině 2. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955; 5 z 9) a v B skupině 2. z 10 Ivo Píša (6,5 z 9) a 3. Radovan Bednařík ml. (6).1548

Neobvyklý článek napsal Michal Fokt do Českobrodského zpravodaje, v němž žehrá nad špatnou finanční situací klubu, brojí proti zvyšování příspěvků a hledá sponzory.1549

Na smíchovském Turnaji kosmonautů se umístil 12. Český Brod.1550

6. května na Memoriálu prof. Jaroslava Pelikána skončili v mladších 6. z 21 Tomáš Bouzek (5 ze 7), 8. Vít Moravec, 9. Vít Brandejský, 11. Jakub Hovorka (všichni 4) a 19. Vladimír Rahm (3), ve starších 3. z 19 Oldřich Eisner (5 ze 7), 9. Veronika Popová, 11. Michal Koudelka (oba 3,5), 13. Markéta Bretšnajdrová (3) a 18. Gabriela Pálová (2) a v juniorech 4. ze 6 Michal Fokt (2 z 5).1551 „Protože se pořadatelé odmítli podřídit vcelku rozumným požadavkům regionálního šachového svazu (ohledně věkového rozdělení kategorií), nebyl tento turnaj zařazen do RŽL. Tím se z tohoto původně pěkného turnaje stal turnaj 3. kategorie. Tomu odpovídala i účast žáků.“1552

V květnu na Smíchovských kláních mládeže v kategorii do 16 let skončil 9. z 50 Oldřich Eisner (5 ze 7).1553

3. června na turnaji Stříbrný klíč v Pečkách hrál za Český Brod B na první šachovnici Pavel Postupa (5 ze 6) a byl na své šachovnici 3.1554

3. června v přeboru regionu H3 v Chotěboři skončili 19. z 58 Pavel Šindelář (4 asi ze 7) a 27. Miroslav Urban (3,5).1555

17. června na Nymburském soudku byl 20. z 22 Český Brod (16,5 z 52).1556

MŠD přispěla částkou 1000 Kč na konto Steinitz (na zřízení jeho pamětní desky).1557

23.–27. července v 1. týdnu MŠD se umístili v hlavním turnaji A 3. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955; 5 z 9), v hlavním turnaji B 2. z 10 Michal Eisner (6 z 9), ve vedlejším turnaji A 2. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1984; 6,5 z 9), ve vedlejším turnaji B 9. z 10 Michal Fokt (1 z 9) a v rapid turnaji A 14. z 16 Jaroslav Zvolánek (4 z 15).

30. července – 4. srpna v 2. týdnu MŠD skončili v hlavním turnaji A 8. z 10 Michal Eisner (3 z 9), ve vedlejším turnaji A 2. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1984; 6,5 z 9) a v rapid turnaji 14. z 15 Jaroslav Zvolánek (3,5 ze 14).

6.–11. srpna ve 3. týdnu MŠD byli v hlavním turnaji A 9. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955; 3,5 z 9), ve vedlejším turnaji A 10. z 10 Michal Koudelka (1 z 9) a v rapid turnaji ve finále B celkově 12. ze 17 Jan Máčik (4,5 ze 7) a 16. Jaroslav Zvolánek (2).1558

Na turnaji Jeseník Open ve skupině A skončili 39. Pavel Šindelář a 40. Jiří Valtera (oba 4,5 z 9).1559

30. září v předkole Českého poháru v Pečkách skončil 2. z 9 Český Brod A (21 z 24) a 5. Český Brod B (12).1560

14. října na smíchovském Memoriálu IM Růženy Suché-Dobiášové v kategorii juniorů skončil 2. z 12 Český Brod (18,5)1561 a v kategorii žáků hrálo družstvo ve složení Bouzek, Moravec, Hovorka, Brandejský.1562

Přebor oddílu:1563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 B. SB
1. Miroslav Urban 1 0 1 ½ 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,5 76,25
2. Ivan Koudelka 0 ½* 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 69,75
3. Oldřich Eisner (1955) 1 ½* 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1 11 65,25
4. Václav Šimek 0 0 1 1 ½ ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 1 10,5 60,00
5. Zdeněk Chybný ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 58,00
6. Stanislav Herdin 0* 0 0 ½ ½ ½* 1 1 1 0* 1 1 1 1 8,5 43,00
7. Josef Dudek 0 0 ½ ½ ½ ½* ½* ½ ½ 1 ½ 1 1 1 8 42,00
8. Michal Fokt 0 0 0 0 0 0 ½* 1 1 1 1 ½ ½ 1 6,5 26,75
9. Stanislav Švec 0 0 ½ 0 0 0 ½ 0 1 1 1 1 ½ ½ 6 26,50
10. Oldřich Eisner (1923) 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 1 1 1 ½* ½ 4,5 16,50
11. Tomáš Bouzek 0 0 0 ½ 0 1* 0 0 0 0 0 0 1 1 3,5 18,75
12. Markéta Bretšnajdrová 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 1 ½ ½ 1 3,5 12,75
13. Pavel Bartoš 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 1 ½ 1 0 3 11,00
14. Veronika Popová 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ ½* 0 ½ 0 ½ 2,5 11,50
15. Jan Bouzek 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 0 1 ½ 2,5 9,50

2001

1. divize H 2000/2001:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Vlašim A 8 3 5 5 6 6 5 18 56
2. Nymburk 3 4 4 6 3 6 16 51,5
3. Benešov 0 5 4 4 5 6 6 16 49
4. Kutná Hora A 5 4 4 4 5 4 5 5 7 14 50
5. Poděbrady 4 4 4 5 5 4 14 48,5
6. Brodce 3 4 5 4 6 6 12 45,5
7. Říčany B 3 3 3 4 3 5 11 48,5
8. Kolín C 2 3 4 4 10 44,5
9. Lysá n. L. B 2 2 4 3 4 5 6 10 43
10. Český Brod A 5 3 2 3 3 5 4 7 40
11. Vlašim B 2 2 3 4 ½ 3 3 29
12. Kutná Hora B 3 2 1 2 ½ 2 4 1 22,5

Pro Český Brod to znamenalo sestup.1564 Zápasy s Říčany hrálo družstvo v sestavě Valtera Šindelář, Šimek, Kalík, Urban, Čejkovský, Chybný, O. Eisner,1565 s Vlašimí B v sestavě Valtera, Šindelář, Šimek, Kalík, Urban, Bednařík, O. Eisner a M. Eisner1566, s Kutnou Horou A v sestavě Vrabec, Valtera, Koudelka, Šindelář, Šimek, Kalík, Urban, Čejkovský (v kutnohorské kronice se píše: „Zřejmě jsme kdysi slavný tým odsoudili k sestupu. Jak se ty časy mění!!“1567) a s Kutnou Horou B v sestavě Valtera, Koudelka, Šindelář, Kalík, Urban, Čejkovský, Chybný, Eisner sen.1568

Meziregionální přebor H2+H3 2000/2001:1569

1.   Pečky A                8 1 2                17        54,5

2.   Kostelec A            8 1 2                17        54

3.   Chotěboř              8 1 2                17        50,5

4.   Sendražice            7 1 3                15        49

5.   Lysá n. L. C          6 0 5                12        48

6.   Světlá n. S.           6 0 5                12        44,5

7.   Havl. Brod B        5 0 6                10        48,5

8.   Havl. Brod C        4 2 5                10        44

9.   Nymburk B          4 1 6                9          40

10. Český Brod B       2 3 6                7          42

11. Kostelec B            2 0 9                4          25,5

12. Čáslav                  1 0 10              2          27

V zápasech s Čáslaví hráli Urban, Čejkovský, O. Eisner, Chybný, Píša, Zajíček, Eisner1570 a s Nymburkem B Valtera, M. Eisner, O. Eisner, Chybný, Máčik, I. Píša, Fabián, P. Píša.1571

Regionální soutěž H2:1572

1. Pečky B                  5 1 1                11        20,5

2. Český Brod C         4 2 1                10        21,5

3. Lysá n. L. D           4 1 2                9          19,5

4. Velim                     3 2 2                8          19

5. Poděbrady B           3 0 4                6          20,5

6. Kostelec C              2 2 3                6          14,5

7. Čelákovice             2 1 4                5          15,5

8. DDM Nymburk      0 1 6                1          9

Výsledky finále A (nadstavby) neznáme.

3. února na Maškarním turnaji v Praze na Smíchově v kategorii do 16 let skončily 1. Popová (4,5) a 3. Bretšnajdrová (3).1573

2.–24. února v regionálním přeboru ve skupině A v Pečkách byl 3. z 10 Oldřich Eisner st. (6,5 z 9).1574

Ivan Koudelka se stal členem rady Českého šachového svazu za region H2 namísto Petra Tadlíka.1575 Došlo ke změně adresy u oddílu – místo Ivana Koudelky je nově uváděn Miroslav Urban.1576

17. března na žákovském turnaji družstev Pečky open skončil 6. z 12 Český Brod v sestavě Popová, Bretšnajdrová, Bouzek (vyhrál šachovnici), Moravec, Brandejský.1577

31. března na smíchovském Turnaji kosmonautů dopadl 3. Český Brod ve složení Bouzek, Moravec, Hovorka, Brandejský.1578

13. dubna na Velikonočním turnaji ve Velimi skončil 2. Vít Moravec.1579

5. května se na Memoriálu prof. Jaroslava Pelikána v Českém Brodě umístili v mladších 9. z 15 Vít Moravec (3,5 ze 7), ve starších 4. z 26 Tomáš Bouzek (5 ze 7) a 25. Vít Brandejský (1) a v juniorech 5. ze 14 Oldřich Eisner (3,5 ze 7), 11. Veronika Popová (3), 13. Markéta Bretšnajdrová (1,5) a 14. Tomáš Steinbauer (1).1580

8. května na turnaji osmičlenných družstev bez rozdílu věku ve Velimi skončil 2. z 8 Český Brod (37,5 z 56).1581 Soupiska: Koudelka, Šindelář, Kalík, Urban, Zajíček, Eisner, Chybný, Píša, Bouzek.1582

22.–27. července v 1. týdnu MŠD se umístili v hlavním turnaji A 4. z 10 Ivo Píša s (5,5 z 9) a 7. Oldřich Eisner (nar. 1984; 3,5 z 9), v hlavním turnaji B 3. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955; 5) a v hlavním turnaji C 9. z 10 Michal Eisner (2).

29. července – 3. srpna v 2. týdnu MŠD byli v hlavním turnaji A 2. z 10 Ivo Píša (5,5 z 9), ve vedlejším turnaji 7. z 12 Michal Fokt (4 z 9) a ve finále B rapid turnaje celkově 15. z 18 Jan Máčik (2,5 z 8).

5.–10. srpna ve 3. týdnu MŠD skončil v kandidátském turnaji 7. z 10 Oldřich Eisner (nar. 1955; 4).1583

19. května na otevřeném přeboru regionu H2 v rapid šachu v Sendražicích hrál také O. Eisner.1584

Na turnaji O putovní pohár v Chotěboři se umístili 23. z 94 Pavel Šindelář (4,5 ze 7), a 44. Miroslav Urban (3,5).1585

6. října na smíchovském Memoriálu IM Růženy Suché-Dobiášové vyhrál kategorii žáků mezi 14 družstvy Český Brod (19,5 z 28) v sestavě Tomáš Bouzek (6,5 ze 7), Vít Moravec (3), Jakub Hovorka (4,5), Vít Brandejský (5,5). Tomáš Bouzek vyhrál 1. šachovnici.1586

22. prosince se na smíchovském turnaji O vánočního kapra umístili v mladších 16. ze 77 Vít Brandejský (4,5 ze 7) a 26. Vít Moravec (4) a ve starších 10. ze 47 Oldřich Eisner, 12. Tomáš Bouzek (oba 4,5 ze 7), 35. Tomáš Steinbauer (3) a 38. Jakub Hovorka (2,5).1587

27. prosince na Vánočním turnaji ve Velimi byl v mladších žácích 2. Vít Moravec.1588

2002

Meziregionální přebor H2+H3 2001/2002:1589

1.   Lysá n. L. C          9 1 0                19        52,5

2.   Sendražice A        6 4 0                16        51,5

3.   Český Brod A       5 4 1                14        48

4.   Havl. Brod B        6 0 4                12        42,5

5.   Kutná Hora B       3 4 3                10        39,5

6.   Nymburk B          4 2 4                10        37,5

7.   Světlá n. S.           3 3 4                9          37

8.   Pečky B                3 2 5                8          36,5

9.   Kostelec B            2 3 5                7          36,5

10. Chotěboř A           1 3 6                5          38,5

11. Chotěboř B           0 0 10              0          20

Soupiska: Valtera, Koudelka, Šindelář, Frise (host), Kalík (host), I. Píša, M. Urban, Zajíček, O. Eisner (nar. 1955), Čejkovský, Chybný, M. Eisner, P. Urban, O. Eisner (nar. 1984), P. Píša, Švec, Herdin, Popová.1590

Zápas s Kutnou Horou B hrálo družstvo v sestavě Valtera, Koudelka, Šindelář, Frise, Kalík, Píša, Urban, Zajíček.1591

Regionální soutěž H2 2001/2002:1592

1.   Český Brod C       10 0 1              20        38

2.   Český Brod B       8 2 1                18        36,5

3.   Čelákovice           8 1 2                15        35,5

4.   Sendražice B        6 2 3                14        31

5.   Sendražice C        6 2 3                14        28

6.   Pečky D                4 2 5                10        25

7.   Polabí G               5 0 6                10        25

8.   Poděbrady B         4 1 6                9          25,5

9.   Pečky C                3 2 6                8          25,5

10. Velim                   3 2 6                8          24

11. Kostelec C            1 0 10              2          18,5

12. DDM Nymburk    1 0 10              2          17,5

C družstvo si tedy vybojovalo postup do Meziregioniálního přeboru, ale klub do něj pro příští sezónu přihlásil jediné družstvo.

Tomáš Bouzek hrál za družstvo Joly Lysá nad Labem 1. českou ligu mládeže na 6. šachovnici (2 ze 2), „hrál až poslední dvě kola a výborně“.1593

1. května v rapid turnaji desetičlenných družstev ve Velimi skončil 4. z 8 Český Brod (37 ze 70).1594

4. května na Memoriálu prof. Jaroslava Pelikána skončili v mladších 8. z 30 Vít Moravec a 13. Vojtěch Pasovský (4 ze 7), ve starších 12. z 27 Vít Brandejský (4 ze 7) a 24. Věra Strnadová (2) a v juniorech 6. z 10 Oldřich Eisner (5 z 9), 8. Michal Fokt (2) a 9. Tomáš Steinbauer (1,5).1595

21.–26. července v 1. týdnu MŠD dopadl v hlavním turnaji A 9. z 10 Ivo Píša (3,5).

28. července – 2. srpna v 2. týdnu MŠD byli v hlavním turnaji A 5. z 10 Ivo Píša (5), v hlavním turnaji B 20. z 21 Michal Fokt (2,5) a v rapid turnaji 2. z 15 Jiří Valtera (11,5).

4.–9. srpna ve 3. týdnu MŠD se umístili v hlavním turnaji B 2. z 16 Tomáš Bouzek (6) a v rapid turnaji 12. z 16 Jaroslav Zvolánek (4,5).1596

21. září na turnaji Senior-ka skončil 27. z 50 Jan Kalík (3,5 ze 7).1597

5. října na turnaji O cenu města Benátek nad Jizerou skončil 73. ze 132 Pavel Šindelář (3,5 asi ze 7).1598

5. října na smíchovském Memoriálu IM Růženy Suché-Dobiášové skončil v kategorii žáků do 15 let 2. Český Brod v sestavě Bouzek, Moravec, Brandejský, Šedivý (19 z 28). Bouzek (6,5 ze 7) a Brandejský (5,5) vyhráli své šachovnice.1599

20. prosince na smíchovském turnaji O vánočního kapra dopadli v mladších 44. ze 106 Ondřej Šedivý (4 ze 7) a 78. Vít Moravec (2,5) a ve starších 17. z 66 Tomáš Bouzek (4,5 ze 7), 43. Vít Brandejský a 49. Jakub Hovorka (3).1600

27. prosince se ve Vánočním turnaji ve Velimi v mladších umístili 2. z 12 Vít Moravec (6 ze 7), 3. Jakub Hovorka (5,5)1601 a 6. Jan Fiala (5)

2003

Meziregionální přebor H2+H3 2002/2003:1602

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Sk.
1. Pečky A 6 7 7 7 14 52,5
2. Polabí F 6 6 6 6 7 14 48
3. Český Brod 2 5 5 14 43
4. Havl. Brod B 2 5 6 12 38
5. Sendražice B 2 3 6 3 4 5 3 7 34
6. Kutná Hora B 2 2 4 4 4 7 33
7. Nymburk B ½ 3 3 5 4 5 4 3 6 30
8. Kostelec B 1 4 4 3 4 4 6 29,5
9. Světlá n. S. 1 2 2 3 4 4 4 5 28
10. Pečky B 1 1 5 5 4 5 24

Soupiska: Valtera, Šindelář (host), I. Koudelka, Frise (host), Čejkovský, M. Urban, Chybný, Šimek (host), Bouzek, P. Urban, P. Píša, Saur, M. Koudelka, Fokt, Čihák, Švec.1603

Zápas s Kutnou Horou B hrálo družstvo v sestavě Valtera, Šindelář, Frise, Čejkovský, Chybný, Šimek, Bouzek, Švec.1604

Regionální soutěž H2 2002/2003:1605

1.   Kolín D                9 1 1                19        39

2.   Lysá n. L. D         8 2 1                18        37,5

3.   Poděbrady B         8 2 1                18        35,5

4.   Český Brod B       5 2 4                12        29,5

5.   Pečky D                5 0 6                10        25

6.   Velim                   3 3 5                9          26,5

7.   Čelákovice           3 3 5                9          26

8.   Sendražice C        4 1 6                9          23,5

9.   Pečky C                3 3 5                9          23

10. Kostelec C            3 3 5                9          21,5

11. DDM Nymburk    4 0 7                8          26

12. Sendražice D        1 0 10              2          17

Soupiska: Bouzek, P. Urban, O. Eisner (nar. 1984), Švec, P. Píša, Čejkovský, Chybný, Saur, Fokt, Nováček, Čihák, Moravec, Hovorka.1606

„Oldík šachy miloval. O partii se byl ochoten bavit kdykoli a kdekoli. Nejednou mě probudil ve tři ráno po příchodu z restaurace, a poté co jsem dle něj dostatečně probral, řekl ,A co střelec d3? No? A bylo to vyhraný…‘ Stejně tak přistupoval k životu – nejdůležitější věci probíral zásadně s bráchou a zásadně v noci.“1607

Tomáš Bouzek hrál za družstvo Joly Lysá nad Labem 1. českou ligu mládeže a na 3. šachovnici uhrál 7 z 9.1608 Po prvním dvoukole (1,5 ze 2) byla uvedena poznámka: „Spolehlivě a dobře zahrá[l] (...) Bouzek Tomáš, který je velkou posilou.“1609

8. března na smíchovském Turnaji kosmonautů skončil 6. ze 18 Český Brod (16 z 28) ve složení Tomáš Bouzek, Vít Moravec, Vít Brandejský, Ondřej Šedivý a 10. DDM Neratovice (14,5), za které hrál Jan Fiala.1610

3. května na Memoriálu prof. Jaroslava Pelikána v Českém Brodě dopadli v mladších 11. z 35 Jan Čutík, (4 ze 7), 21. Jan Košata (3) a 30. Vojtěch Pasovský (2) a ve starších 2. z 37 Tomáš Bouzek (6 ze 7), 21. Vít Brandejský (3,5), 24. Ondřej Šedivý, 27. Jan Fiala (oba 3) a 30. Vít Moravec (2).1611

8. května v přeboru regionu družstev v rapid šachu ve Velimi skončil 4. z 9 Český Brod (39).1612

Na turnaji družstev v Pečkách skončilo družstvo 3. ze 6.

21.–22. června se na finále krajského přeboru mládeže ve Vlašimi umístili v kategorii do 10 let 8. z 15 Jan Čutík (4 ze 7) a v kategorii do 14 let 22. z 24 Jan Fiala (2,5 ze 7).1613

11.–13. července na Open Pohorelá skončil 70. z 88 Michal Fokt (3,5 z 9).1614

20.–25. července v 1. týdnu MŠD skončili v kandidátském turnaji B 6. z 10 Ivo Píša (4,5), v hlavním turnaji B 3. z 10 Tomáš Bouzek (6), ve vedlejším turnaji 9. z 10 Michal Fokt (2,5), v rapid turnaji A 8. ze 13 Jiří Valtera (6 z 12) a v rapid turnaji B mimo pořadí Jan Máčik (7 z 12).

27. července – 1. srpna v 2. týdnu MŠD hlavní turnaj B mezi 16 hráči vyhrál Tomáš Bouzek (6,5 z 9).

3.–8. srpna ve 3. týdnu MŠD hlavní turnaj B mezi 12 hráči opět vyhrál Tomáš Bouzek (7,5 z 9) a v rapid turnaji byli 5. ze 14 Jiří Valtera (8) a 12. Jaroslav Zvolánek (4).1615

13. září v přeboru České obce sokolské v Táboře byl 14. z 18 Jan Fiala (2,5 ze 7), dále hráli Vít Moravec, Ondřej Šedivý, Jan Čutík.

27. září klub uspořádal v Českém Brodě otevřený turnaj v rapid šachu pro dospělé a pořádá jej každoročně (s výjimkou let 2020 a 2021) přibližně v tomto termínu. Dopadli v něm 8. z 64 Ivan Koudelka (5 ze 7), 15. Petr Čejkovský (4,5) a 56. Jan Fiala (2,5).1616

4. října na smíchovském Memoriálu IM Růženy Suché-Dobiášové skončil Český Brod 10. z 16 (13,5 z 28).

8. listopadu v turnaji trojic v pražských Lukách skončilo družstvo asi 14. z 23 (10 ze 30).

21.–23. listopadu na Mistrovství Čech mládeže do 10 let v Liberci skončil v kategorii do 10 let 27. z 29 Jan Čutík (3 z 9).1617

29. listopadu se na smíchovském turnaji Mikulášská šachová nadílka umístili 10. z 60 Vít Moravec (5 ze 7), 14. Vít Brandejský (4,5), 24. Jan Fiala (4), 28. Jan Čutík (3,5) a 34. Ondřej Šedivý (3).1618

20. prosince na smíchovském turnaji O vánočního kapra skončili v mladších 18. ze 76 Vít Moravec a 20. Jan Fiala (oba 4,5 ze 7) a ve starších 32. ze 48 Vít Brandejský (3 ze 7).1619

27. prosince se hráči zúčastnili žákovského Vánočního turnaje ve Velimi.

V rámci reorganizace zanikly regiony a soutěže byly napříště organizovány v rámci krajů. Názvy regionů zůstaly zachovány v označeních regionů mládeže, které byly přejmenovány v roce 2008 na SA–SE (regiony nicméně stále přibližně kopírují toto rozdělení, je jich jen pět kvůli spojenému H23).

 

Přebor oddílu:1620

Finále A

    ELO 1 2 3 4 B.
1. Koudelka Ivan 1967 ½1 11 5
2. Chybný Zdeněk 1747 ½1 ½1 3,5
3. Dudek Josef 1750 ½0 ½0 ½½ 2
4. Fabián Vladimír 1740 00 ½0 ½½ 1,5

Finále B

    ELO 1 2 3 4 5 B.
5. Urban Miroslav 1820 01 01 11 11 6
6. Švec Stanislav 1424 10 11 11 5,5
7. Saur Miroslav 1537 10 ½½ 5
8. Čihák Jiří III. 00 00 ½½ 01 2
9. Brandejský Vít III. 00 00 00 10 1

Základní skupina

    ELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. B. SB
1. Koudelka Ivan 1967 ½ 1 1 1 1 1 1 1 7,5  
2. Dudek Josef 1750 ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 1 6 19,25
3. Chybný Zdeněk 1747 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 6 17,5
4. Fabián Vladimír 1740 ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 1 5  
5. Saur Miroslav 1537 0 0 0 ½ 1 1 1 ½ 4  
6. Urban Miroslav 1820 0 ½ 0 ½ 0 0 1 1 3 7
7. Švec Stanislav 1424 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4,5
8. Brandejský Vít III. 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
9. Čihák Jiří III. 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0,5  

Přebor oddílu mládeže:1621

1. Ondřej Mužík 5,5
2. Jakub Čepelák 4,5, nejaktivnější
3. Ondřej Šmíd 4,5
4. Jakub Černý 4
4. Matěj Fuchs 4,5
6. Michael Jirásek 3,5
6. Petr Huňka 3,5
8. Daniel Humla 2,5
9. Daniel Pařík 2
10. Adam Rigo 1
10. Leoš Velenský 1
10. Věra Strnadová 1
10. Jan Hor 1

 

1. Jakub Hovorka 16 / 22
2. Jan Fiala 13,5 / 22
3. Vít Moravec 13 / 20
4. Vít Brandejský 11 / 18
5. Petr Tůma 9 / 18 vzájemná partie
6. Ondřej Šedivý 9 / 18
7. Jan Maštalka 8 / 15
8. Jan Čutík 7 / 14 mladší žák
9. Jan Košata 4,5 / 19
10. Vojtěch Pasovský 3 / 10
11. Vladimír Palma 2,5 / 18
12. Jakub Ševeček 1,5 / 10

 

2004–2022

Počínaje sezónou 2003/2004 jsou výsledky soutěží družstev zveřejňovány v internetové databázi Šachového svazu ČR, výsledky naprosté většiny turnajů postupně začaly být zveřejňovány v internetové databázi šachových výsledků chess-results.com a rovněž je toto období po výsledkové, fotografické i publicistické stránce bohatě pokryto webem klubu, který vznikl v roce 2006. A v neposlední řadě se do klubového života zapojil autor této práce.

Zatímco u předchozích období lze říci, že pramenů je, zejména v některých letech, nedostatek a mnoho z nich se nezachovalo a je ztraceno, v tomto období je pramenů naopak veliké množství. Z toho důvodu je toto období zpracováno stručněji a jsou podány pouze výsledky soutěží družstev (vždy formou tabulky a výčtu hráčů, kteří nastoupili), nejvýznamnější turnaje (zpravidla postupová mistrovství republiky nebo Čech a úspěchy na krajské úrovni), klubové akce (zejména přebory oddílu dospělých, mládeže a bleskové turnaje) a některé události důležité pro klub. Odkazy jsou uvedeny zpravidla na původní zdroje (přestože jsou výsledky uváděny i na webu klubu, jsou většinou převzaty z jiných zdrojů).

Především mládež se účastní mnoha soutěží. Přibližně do roku 2011 převládaly turnaje na pražském Smíchově pořádané Josefem Čermákem a tamním klubem, poté převažují turnaje v blízkém okolí (základní kolo krajského přeboru). Pravidelně se hraje na podzim přebor klubu mládeže a na jaře klubový turnaj. Dospělí hráli přebor oddílu (do roku 2016, od té doby se pro nezájem nehraje) a dosud hrají silvestrovský bleskový turnaj. Klub pořádá v květnu turnaj pro mládež Memoriál prof. Jaroslava Pelikána a v září otevřený turnaj pro dospělé. Klub také uspořádal pět ročníků krajského přeboru mládeže v rapid šachu (2010–2014), základní kola přeboru škol – přebory gymnázia (2005, 2006), okresní kola přeboru škol (2005–2009), podzimní turnaj pro mládež (2012) a simultánky v rámci městských akcí (dále se zmiňujeme pouze o simultánkách).

Hlavní náplní činnosti je účast v soutěžích družstev a na turnajích. Součástí činnosti jsou však i některé méně obvyklé akce. Zmiňme účast na šachově-sportovním víceboji Mishmash v Žamberku (jehož první ročník tým Českého Brodu vyhrál), účast na šachových festivalech pořádaných Pražskou šachovou společností (například na zápase Navara–So), korespondenční hraní a hraní přes internet (Vít Moravec dokonce v roce 2020 přes internet sehrál bleskovou partii 1 na 1 proti mistru světa Magnusi Carlsenovi, který partii online komentoval), příležitostnou účast na turnajích v zahraničí, soutěžení v šachových kvízech.

Stále je hlavní postavou Zdeněk Chybný, který se stará o rozvoj klubu, zajišťuje dotace a granty a s velkou dávkou diplomacie zvládá tlumit příležitostné názorové rozpory.

Do roku 2015 se klub jmenoval Sokol Český Brod. V roce 2015 se klub stal spolkem s právní subjektivitou a nově se označuje ŠK Český Brod (zřizovatel Českobrodský spolek šachovní).

Hrací místnost byla do roku 2015 klubovna sokolovny v 1. patře, než se oddíl přesunul do kazetového sálu Domovu Anna. Soutěže družstev 2021/2022 se hrály (a 2020/2021 se měly hrát) v restauraci U Bedrníčků.

Předsedou byl po celou dobu Zdeněk Chybný.

Největšího úspěchu dosáhl Martin Horák 7. místem na Mistrovství ČR mládeže 2014. V letech 2014 a 2015 také vyhrál s Vlašimí Extraligu dorostu a stal se mistrem republiky.

Úspěšný byl i Vít Moravec, který skončil 4. na Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu 2005 a 8. na polofinále Mistrovství ČR juniorů 2010.

Z kolektivních úspěchů je nejvýznamnější 16. místo na Mistrovství ČR přeboru škol 2008 a 1. místo v krajském kole přeboru škol 2009.

Družstvo dospělých hrálo v Krajském přeboru nebo nižších soutěžích.

2004

Krajský přebor B 2003/2004:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Kutná Hora A 5 6 5 8 5 6 18 56.5
2. Benešov A 3 5 4 5 7 17 54.0
3. Říčany A 6 3 6 6 16 54.5
4. Říčany B 3 5 4 6 15 47.5
5. Nymburk A 2 5 3 4 4 12 46.0
6. Vlašim B 3 3 4 6 6 11 47.0
7. Brodce A 2 4 5 6 11 42.5
8. Lysá n. L. B 4 4 4 4 3 7 10 45.5
9. Kostelec A 0 5 4 2 5 3 9 39.5
10. Pečky A 3 4 3 1 5 4 7 8 41.0
11. Český Brod A 3 2 2 4 5 36.5
12. Benešov B 2 1 2 2 2 ½ 1 0 17.5

Za družstvo nastoupili Jiří Valtera, Pavel Šindelář (host), Ivan Koudelka, Petr Čejkovský, Miroslav Urban, Zdeněk Chybný, Václav Šimek (host), Vladimír Fabián (host).1622

Regionální soutěž E 2003/2004:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Sk.
1. Poděbrady B 3 3 5 15 30.0
2. Čáslav 2 4 4 3 14 29.5
3. Pečky C 3 4 12 25.5
4. Sendražice B 1 2 2 4 4 4 3 11 27.0
5. Sendražice C 1 3 4 10 25.0
6. Velim ½ 1 2 8 21.5
7. Český Brod B ½ 1 3 2 7 19.0
8. Pečky D 2 1 ½ 3 3 6 17.5
9. DDM Kolín 2 1 ½ 2 4 17.0
10. Kostelec C 0 ½ 1 2 ½ 3 2 3 13.0

Za družstvo nastoupili Josef Dudek, Tomáš Bouzek, Stanislav Švec, Pavel Píša, Miroslav Saur, Michal Fokt, Jiří Čihák, Vít Moravec, Jakub Hovorka, Vít Brandejský, Jan Fiala, Ondřej Šedivý.1623

24. ledna a 27. března v krajském přeboru žákovských družstev ve skupině 3 skončil 2. ze 6 Český Brod (7 z 10). Za družstvo nastoupili Vít Moravec, Jan Fiala, Vít Brandejský, Ondřej Šedivý, Vojtěch Pasovský, Petr Tůma a Jan Čutík.1624

19.–20. června ve finále krajského přeboru mládeže ve Vlašimi skončil v kategorii do 14 let 7. z 26 Vít Moravec (4,5 ze 7) a postoupil na Mistrovství Čech.1625

23.–30. října na Mistrovství Čech mládeže v kategorii do 14 let v Žihli skončil 32. ze 48 Vít Moravec (3,5 z 9).1626

2005

Krajský přebor B 2004/2005:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Vlašim A 5 5 7 5 7 5 22 62.5
2. Říčany A 5 6 5 6 20 56.5
3. Brodce A 3 5 4 5 3 5 4 5 14 48.5
4. Benešov A 3 3 5 4 5 5 13 45.5
5. Kolín C 4 3 5 4 6 12 48.0
6. Kostelec A 1 3 3 4 5 5 6 6 11 43.5
7. Říčany B 2 5 3 3 3 4 5 4 5 4 9 39.5
8. Sendražice A 3 3 4 3 4 4 4 3 8 42.5
9. Nymburk A 2 3 4 5 7 37.5
10. Poděbrady A 3 4 3 2 4 4 7 36.5
11. Pečky A 1 2 3 3 6 6 38.0
12. Český Brod A 3 2 4 5 3 2 3 29.5

Za družstvo nastoupili Jiří Valtera, Ivan Koudelka, Pavel Šindelář (host), Petr Čejkovský, Miroslav Urban, Zdeněk Chybný, Josef Dudek, Václav Šimek (host), Vladimír Fabián (host), Miroslav Saur, Vít Moravec, Jakub Hovorka, Jiří Čihák.1627

Regionální soutěž E 2004/2005:

    1 2 3 4 5 6 B. Sk.
1. Čáslav A 3 4 5 4 19 38.0
2. Pečky D 2 2 2 11 29.5
3. Sendražice C 1 3 ½ 2 9 22.5
4. Český Brod B 0 3 ½ 9 22.0
5. DDM Kolín ½ ½ 3 3 8 20.0
6. Kostelec C 1 ½ 2 4 18.0

Za družstvo nastoupili Pavel Urban, Pavel Píša, Stanislav Švec, Michal Fokt, Vít Moravec, Jakub Hovorka, Vít Brandejský, Jan Fiala, Ondřej Šedivý.1628

22. a 30. ledna v krajském přeboru žákovských družstev ve skupině B skončil 3. z 8 Český Brod (11 ze 14).1629 Za družstvo nastoupili mj. Vít Moravec, Jan Fiala, Ondřej Šedivý.

16. dubna v krajském přeboru mládeže v rapid šachu v Neratovicích v kategorii do 14 let skončil 3. z 30 Vít Moravec (5 ze 7).1630

25.–26. června ve finále krajského přeboru mládeže ve Vlašimi v kategorii do 16 let skončili 4. z 25 Vít Moravec a 8. Jan Fiala (oba 4,5 ze 7) a postoupili na Mistrovství Čech.1631

24.–25. září na Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu v Sedlčanech v kategorii do 14 let skončil 4. ze 32 Vít Moravec (6 z 9).1632

22.–29. října na Mistrovství Čech mládeže v kategorii do 16 let na Seči skončili 37. z 50 Jan Fiala (4 z 9) a 41. Vít Moravec (3,5).1633

Přebor oddílu:1634

1. Vít Moravec 5,5 (finále A)
2. Jan Máčik 5 SB 16,25
3. Zdeněk Chybný 5 SB 15,25
4. Miroslav Saur 3,5  
5. Ondřej Šedivý 3  
6. Michael Jirásek 2,5  
7. Jan Bouda 2  
8. Vít Brandejský 1,5  

 

9. Jan Fiala 2,5 (finále B)
10. Petr Tůma 2
11. Stanislav Švec 1
12. Jakub Hovorka 0,5

Přebor oddílu starších žáků:1635

1. Vít Moravec 24
2. Ondřej Šedivý 17
3. Michael Jirásek 16
4. Vít Brandejský 7
5. Tomáš Gustab 6,5
6. Jan Fiala 6,5
7. Vojtěch Pasovský 4,5
8. Petr Tůma 4
9. Jakub Ševeček 4
10. Miroslav Chaloupka 2

Přebor oddílu mladších žáků:1636

1. Jan Čutík 9
2. David Symerský 6,5
3. Marek Šedivý 5
4. Daniel Pařík 4,5
5. Tomáš Kořínek 4
6. Radek Moucha 4
7. Vincenc Straka 3,5
8. Marcel Brožek 3,5
9. Dan Opršal 3
10. Pavel Buituan 3
11. Martin Vejtruba 2,5
12. Jakub Šíma 2
13. Michal Průša 2
14. Petr Hájek 1,5
15. Vít Jakubíček 1,5
16. Dominika Jílková 1
17. Michal Schovanec 0,5

2006

Regionální přebor D 2005/2006:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Struhařov 6 5 6 5 30 60.5
2. Brodce B 6 5 7 8 30 59.5
3. Pečky A 6 4 7 6 28 58.5
4. Říčany E 2 8 5 8 5 4 19 49.5
5. Český Brod A 2 2 6 4 5 19 46.0
6. Vlašim B 4 0 2 5 4 4 7 12 39.0
7. Benešov B 3 4 3 6 4 11 45.0
8. Říčany D 2 3 1 3 3 4 2 6 4 11 37.0
9. Postupice 3 1 ½ 0 4 2 6 5 4 11 32.5
10. Kostelec B 2 3 1 4 2 4 8 34.5
11. Neveklov 4 4 3 4 4 7 36.0
12. Sedlčany 0 4 4 2 30.0

Za družstvo nastoupili Jiří Valtera, Ivan Koudelka, Petr Čejkovský, Miroslav Urban, Zdeněk Chybný, Václav Šimek (host), Miroslav Saur, Jan Máčik, Vít Moravec, Jan Fiala, Pavel Píša, Stanislav Švec, Jiří Čihák.1637

Regionální soutěž E 2005/2006:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Pečky D 3 4 4 5 4 26 39.0
2. Pečky C 4 5 3 4 4 26 37.0
3. Lysá n. L. D 2 3 3 4 1 5 3 4 5 25 37.0
4. Lysá n. L. E 1 2 3 2 3 4 5 24 35.0
5. Čáslav 2 2 3 3 4 5 4 19 33.0
6. Český Brod B 1 3 3 3 18 27.5
7. Český Brod C ½ 4 2 2 2 5 3 1 4 14 28.5
8. Kostelec C 1 ½ 3 2 2 3 3 11 22.5
9. DDM Kolín ½ 0 0 2 ½ 0 3 5 10 18.5
10. Pečky E 1 2 2 1 1 2 2 2 7 23.5
11. Sendražice C 0 1 1 0 0 4 2 7 17.0
12. Nymburk C 1 1 0 ½ 1 1 0 ½ 2 11.5

Za B družstvo nastoupili Josef Dudek, Zdeněk Chybný, Vít Moravec, Jakub Hovorka, Michal Fokt, Stanislav Švec, Vít Brandejský, Pavel Urban, Pavel Píša, Petr Tůma, Jan Čutík.

Za C družstvo nastoupili Ivan Koudelka, Miroslav Urban, Jan Fiala, Ondřej Šedivý, Jiří Čihák, Michael Jirásek, Tomáš Gustab, Marek Šedivý, Jan Bouda, Martin Koller.1638

„Pepík Dudek byl velkým šachovým talentem. I on byl pověstný láskou k pivu a mírumilovností. Dodnes si vzpomínám na jednu hádku v liďáku (Pepy ani mě se netýkala), kdy se barmana zastal jeden host a podnapilého útočníka rázně vyprovodil. Deset minut poté si Pepík všiml, že se cosi dělo, a pronesl směrem k barmanovi památnou větu: ,Pokavá by teda bylo potřeba, tak já se jako poperu, i když já se prát neumim, a dáš mi eště pivo? Mám vás všechny rád.‘.“1639

V Extralize dorostu – západ skončila 5. z 8 Joly Lysá nad Labem (10 z 21), v níž hrál Jan Čutík.1640

V 1. lize mladšího dorostu – jih skončila 2. z 12 TRW autoelektronika Vlašim (28 z 33), v níž hrál Vít Moravec.1641

29. ledna a 25. března v krajském přeboru žákovských družstev ve skupině B skončil 2. z 8 Český Brod (16 z 21). Za družstvo nastoupili Vít Moravec, Jan Fiala, Ondřej Šedivý, Michael Jirásek, Jan Čutík, Petr Hájek.1642

3.–4. června na Mistrovství ČR družstev starších žáků (Zaječice) na Seči skončil 36. ze 46 Český Brod (11 z 27) ve složení Vít Moravec, Jan Fiala, Ondřej Šedivý, Michael Jirásek, Petr Tůma, Jan Čutík, Kateřina Žádníková (hostka).1643 Byla to první účast Českého Brodu od roku 1976. Dílčího úspěchu dosáhl Vít Moravec, jenž s tehdejším Elem 16191644 v 1. kole v zápase s pozdějšími vítězi z Dunajské Stredy porazil Dávida Vargu, který měl tehdy Elo FIDE 2095.1645

6. června vznikl web klubu.1646

24.–25. června ve finále krajského přeboru mládeže skončili v kategorii do 16 let 4. z 38 Vít Moravec (5 ze 7) a 6. Jan Fiala (4,5) a oba postoupili na Mistrovství Čech.1647

11. září klub na Husově náměstí před budovou radnice uspořádal simultánku s IM Ivanem Hausnerem, který hrál 3 kola po 8 soupeřích tempem 2x15 minut a celkově vyhrál 18,5:5,5.1648

21.–28. října na Mistrovství Čech mládeže v kategorii do 16 let v Janských Lázních skončili 22. z 60 Vít Moravec (5 z 9) a 47. Jan Fiala (3,5).1649

9. prosince na Mistrovství ČR v bleskovém šachu mládeže v Praze skončil 42. ze 46 Vít Moravec (4,5 ze 13).1650 Na akci se dostal díky ratingu, který měl tehdy „silně nadhodnocený“.1651

Přebor oddílu:1652

Finále A

    ELO 1 2 3 4 B.
1. Moravec Vít 2088 11 5
2. Chybný Zdeněk 1764 00 11 3,5
3. Koller Martin 3.VT 00 11 2,5
4. Šedivý Ondřej 1437 00 1

Finále B

    ELO 1 2 3 B.
5. Švec Stanislav 1410 01 11 3
6. Saur Miroslav 1533 10 1,5
7. Tůma Petr 3.VT 00 0,5

Základní skupina

    ELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. SB
1. Moravec Vít 2088 1 1 1 ½ 1 1 5,5  
2. Chybný Zdeněk 1764 0 1 1 1 ½ 1 4,5  
3. Koller Martin 3.VT 0 0 1 1 0 1 3 6,5
4. Šedivý Ondřej 1437 0 0 0 1 1 1 3 5
5. Saur Miroslav 1533 ½ 0 0 0 1 1 2,5  
6. Tůma Petr 3.VT 0 ½ 1 0 0 0 1,5  
7. Švec Stanislav 1410 0 0 0 0 0 1 1  

Přebor oddílu starších žáků:1653

1. Vít Moravec 14
2. Ondřej Šedivý 4
3. Jan Čutík 2
4. Michael Jirásek 1
5. Petr Tůma 1
6. Jan Fiala  
6. Vít Brandejský  
8. Marek Šedivý  

Přebor oddílu mladších žáků:1654

1. Radek Moucha 10
2. Jakub Schmidt 7
3. Pavel Buituan 5,5
4. Martin Homola 4/8
5. Lukáš Kosík 4/5
6. Jan Vlasák 4/4
6. Tomáš Tranductuann 4/4
8. Michal Lukáč 3,5
9. Jakub Dvořák 1/9
10. Aleš Červenka 1/6
11. Jan Svoboda 1/4
12. Adam Hamouz 1/3
13. Roman Hradský 1/2
14. Vincenc Straka 0/4
15. Dominik Benák 0/3
16. Petr Hájek 0/2

2007

Regionální přebor D 2006/2007:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Český Brod A 4 4 5 4 4 5 25 55.5
2. Kostelec B 4 5 6 5 7 22 55.0
3. Brodce B 5 6 3 3 7 5 6 21 51.0
4. Kutná Hora B 3 4 5 4 7 20 52.0
5. Kolín C 4 3 4 5 6 20 48.0
6. Vlašim B 3 2 2 5 4 8 19 47.5
7. Říčany E 4 4 3 3 6 6 4 4 18 47.5
8. Pečky B 4 4 17 44.5
9. Říčany D 4 5 3 2 5 16 42.0
10. Zvole A ½ 3 1 2 0 2 3 5 5 6 27.5
11. Benešov B 3 1 3 4 3 4 30.0
12. Neveklov 2 1 4 3 1 26.5

Za družstvo nastoupili Jiří Valtera, Ivan Koudelka, Vít Moravec, Miroslav Urban, Vladimír Fabián, Zdeněk Chybný, Václav Šimek (host), Petr Čejkovský, Jan Fiala, Ondřej Šedivý, Michal Fokt.1655

Regionální soutěž D 2006/2007:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Sk.
1. Český Brod C 4 2 3 3 3 22 28.0
2. Pečky D 1 4 3 4 20 28.5
3. Čáslav 3 2 5 5 18 29.5
4. Pečky C 2 3 3 4 17 25.5
5. DDM Kolín 2 3 3 4 5 15 26.0
6. Kostelec C 1 3 4 4 3 14 23.0
7. Pečky E ½ 0 2 1 2 3 3 3 9 16.0
8. Sendražice B 2 2 2 1 2 3 3 8 20.0
9. Český Brod B 2 1 1 1 2 2 5 4 18.0
10. DDM Nymburk 0 0 2 2 2 0 0 10.5

Za B družstvo nastoupili Vladimír Fabián, Pavel Urban, Pavel Píša, Michal Fokt, Jakub Hovorka, Stanislav Švec, Vít Brandejský, Petr Tůma, Jan Čutík.

Za C družstvo nastoupili Ivan Koudelka, Miroslav Urban, Jan Fiala, Ondřej Šedivý, Michael Jirásek, Martin Koller, Marek Šedivý.1656

V 1. lize mladšího dorostu – jih skončily 4. z 12 TJ Tourist Biomedica Říčany B (23 z 33), v nichž hrál Jan Fiala, a 8. TRW autoelektronika Vlašim (15), v níž hrál Vít Moravec.1657

2. června město Český Brod k oslavě 570. výročí od povýšení na královské město uspořádalo akci Královské brodění.1658 V rámci této akce klub uspořádal simultánku s IM Ivanem Hausnerem, který hrál 3 kola po 10 soupeřích tempem 2x20 minut a celkově vyhrál 28,5:1,5.1659

25. srpna – 1. září na Open Říčany A hraném mj. jako krajský přebor juniorů skončil 38. ze 74 Vít Moravec (4,5 z 9)1660 a postoupil na polofinále Mistrovství ČR juniorů.1661

4.–10. listopadu na polofinále Mistrovství ČR juniorů ve Žďáru nad Sázavou skončil 55. ze 75 Vít Moravec (4 z 9).1662

13. prosince v krajském kole přeboru škol v Neratovicích v kategorii středních škol skončilo 2. z 10 Gymnázium Český Brod (13,5 z 20) ve složení Vít Moravec, Jan Fiala, Michael Jirásek, Vít Brandejský1663 a postoupilo na republikové kolo.

15. prosince na Mistrovství ČR v bleskovém šachu mládeže v Praze skončil 30. ze 44 Vít Moravec (6 ze 13).1664 Na akci se dostal díky ratingu.1665

Přebor oddílu:1666

Finále A

    ELO 1 2 3 4 B. SB
1. Koudelka Ivan 1955 11 ½½ ½1 4,5  
2. Bouzek Tomáš 1581 00 11 3,5  
3. Chybný Zdeněk 1753 ½½ 00 ½½ 2 6,5
4. Urban Miroslav 1851 ½0 ½½ 2 6

Finále B

    ELO 1 2 3 B. SB
5. Fiala Jan 1670 ½1 ½½ 2,5 4,75
6. Saur Miroslav 1533 ½0 11 2,5 3,25
7. Švec Stanislav 1410 ½½ 00 1  

Základní skupina

    ELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B.
1. Koudelka Ivan 1955 1 ½ 1 1 1 1 5,5
2. Urban Miroslav 1851 0 ½ ½ 1 1 1 4
3. Chybný Zdeněk 1753 ½ ½ 0 ½ 1 1 3,5
4. Bouzek Tomáš II. 0 ½ 1 ½ 0* 1 3
5. Fiala Jan 1670 0 0 ½ ½ 1 ½ 2,5
6. Saur Miroslav 1533 0 0 0 1* 0 1 2
7. Švec Stanislav 1410 0 0 0 0 ½ 0 0,5

Přebor oddílu žáků:1667

1. Pavel Buituan 18/27
2. Tomáš Tran 17/20
3. Martin Homola 15,5/20
4. Jan Čutík 14/14
5. Radek Moucha 13,5/22
6. Jakub Schmidt 9/18
7. Lukáš Kosík 8,5/14
8. Marek Strnad 5/19
9. Robin Šícha 5/12
10. Jan Slánský 3,5/10
11. Petr Horáček 3/10
12. Miroslav Balog 2/2
13. Petr Hájek 1,5/8
14.–16. Marek Šedivý 1,5/4
14.–16. Vojtěch Strnad 1,5/4
14.–16. David Hájek 1,5/4
17. Dominik Benák 1/7
18. Tomáš Komberec 1/3
19.–20. Jan Horáček 0,5/2
19.–20. Patrik Legner 0,5/2
21. Petr Žatečka 0/8

Zářijový bleskový turnaj:1668

    ELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. B.
1. Koller Martin 1681 1 1 1 1 1 5
2. Urban Miroslav 1851 0 0 1 1 1 3
  Chybný Zdeněk 1753 0 1 0 1 1 3
  Fiala Jan 1670 0 0 1 1 1 3
5. Fabián Vladimír 1716 0 1 0 0 1 1
6. Fokt Michal 1401 0 0 0 0 0 0

Předsilvestrovský bleskový turnaj:1669

    Body
1. Eisner Michal 8,5
2. Bednařík Radovan ml. 8
3. Koudelka Ivan 6,5
4. Doležal Jan 5,5
5. Chybný Zdeněk 5,5
6. Fiala Jan 4,5
7. Koller Martin 4,5
  Šedivý Ondřej 4,5
9. Urban Miroslav 4
10. Fabián Vladimír 3
11. Záběhlický Jiří 0,5

2008

Krajský přebor A 2007/2008:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Lysá n. L. C 4 6 6 5 6 6 31 60.5
2. Kostelec 4 6 5 25 55.0
3. Bakov n. J. 2 5 4 25 50.0
4. Kolín B 3 8 7 6 18 51.5
5. Český Brod 2 0 5 1 3 18 37.0
6. Poděbrady 3 1 3 4 6 16 42.0
7. AŠ Ml. Bol. 7 4 5 4 4 3 5 15 45.0
8. Sendražice 2 5 3 2 5 6 15 40.5
9. Nymburk 2 4 6 4 6 11 39.0
10. S. Ml. Bol. B 2 4 3 4 5 4 9 41.5
11. Lysá n. L. D 2 3 2 5 2 3 4 4 33.0
12. Neratovice B 4 3 2 4 4 3 33.0

Za družstvo nastoupili Jiří Valtera, Vít Moravec, Radoslav Doležal (host), Ivan Koudelka, Miroslav Urban, Václav Šimek (host), Zdeněk Chybný, Petr Čejkovský, Vladimír Fabián, Martin Koller, Jan Fiala.1670 Radoslav Doležal z Říčan hostoval výměnou za to, že Vít Moravec hrál za Říčany v extralize dorostu.

Regionální přebor C 2007/2008:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. S. Ml. Bol. C 3 5 6 5 5 5 5 30 59.0
2. Pečky A 5 5 4 6 22 50.5
3. Brandýs n. L. A 5 3 4 4 5 4 21 52.5
4. Kostelec B 3 4 0 4 5 4 5 21 45.0
5. Dobrovice A 2 4 8 4 6 8 20 52.5
6. AŠ Ml. Bol. B 3 3 4 4 20 50.5
7. Český Brod B 3 3 5 4 7 19 48.0
8. Bakov n. J. B 3 4 4 14 43.0
9. Benátky n. J. A 4 4 3 6 5 11 42.0
10. Nymburk B 3 3 2 2 6 7 6 33.5
11. Čelákovice A 2 ½ 4 4 3 2 7 5 31.5
12. AŠ Ml. Bol. C 3 0 1 ½ 1 1 0 19.0

Za družstvo nastoupili Vít Moravec, Jiří Valtera, Ivan Koudelka, Martin Koller, Jan Fiala, Vladimír Fabián, Ondřej Šedivý, Michal Fokt, Tomáš Bouzek, Michael Jirásek, Stanislav Švec, Vít Brandejský, Jan Čutík, Marek Šedivý.1671

Regionální soutěž D 2007/2008:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B. Sk.
1. Čáslav 5 4 5 24 36.5
2. Pečky C ½ 4 4 3 4 4 23 32.5
3. Říčany G 1 4 4 2 4 3 4 22 32.5
4. Pečky D 1 4 1 4 3 3 3 5 21 29.0
5. Sendražice C 1 4 5 3 3 3 15 25.0
6. DDM Kolín 0 ½ 1 1 2 4 15 23.5
7. Lysá n. L. F 1 2 4 2 5 10 24.5
8. Pečky E ½ 2 3 0 3 1 2 4 10 19.5
9. Český Brod C 1 1 1 2 2 ½ 3 4 8 19.5
10. Kostelec C 2 1 2 1 3 1 2 7 19.5
11. DDM Nymburk 0 1 1 0 2 0 1 3 4 12.0

Za družstvo nastoupili Ondřej Šedivý, Tomáš Bouzek, Michael Jirásek, Pavel Urban, Stanislav Švec, Vít Brandejský, Jakub Hovorka, Jiří Čihák, Jan Čutík, Petr Nováček (host).1672

V Extralize dorostu – západ skončily 6. z 8 TJ Tourist Biomedica Říčany A (5 z 33), v nichž hrál Vít Moravec1673, a ve finále B 6. z 8 (7 z 33).1674

21.–22. dubna v republikovém kole přeboru škol ve Stráži pod Ralskem v kategorii středních škol skončilo 16. z 29 Gymnázium Český Brod (18,5 z 36) ve složení Vít Moravec, Jan Fiala, Michael Jirásek/Aleš Moravec, Vít Brandejský.1675 Michael Jirásek musel v průběhu turnaje odjet kvůli chemické olympiádě a nahradil jej Aleš Moravec (bratr Víta), pro kterého tak bylo MČR prvním a zároveň posledním turnajem v životě.

24. května v rámci Královského Brodění klub uspořádal simultánku s IM Ivanem Hausnerem s tempem 2x15 minut s výsledkem 31:9.1676

21.–22. června ve finále krajského přeboru mládeže v Sedlčanech skončil v kategorii do 10 let 5. z 34 Martin Homola (6 z 9)1677 a postoupil na Mistrovství Čech.

23.–30. srpna na Open Říčany A hraném mj. jako krajský přebor juniorů skončil 53. z 88 Vít Moravec (4 z 9)1678, stal se krajským přeborníkem juniorů do 18 let1679 a postoupil na polofinále Mistrovství ČR juniorů.1680

15.–17. listopadu na Mistrovství Čech mládeže do 10 let v Táboře v kategorii do 10 let skončil 42. z 58 Martin Homola (4 z 9).1681

16.–22. listopadu na polofinále Mistrovství ČR juniorů ve Vlachovicích skončil 38. ze 78 Vít Moravec (4,5 z 9).1682

20. prosince na Mistrovství ČR v bleskovém šachu mládeže v Praze skončil 26. ze 42 Vít Moravec (6 z 13).1683 Na akci se dostal díky ratingu.1684

Přebor oddílu:1685

    ELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. B. SB
1. Moravec Vít 2055 ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 7  
2. Koudelka Ivan 2013 ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 6,5  
3. Chybný Zdeněk 1799 0 ½ 1 0 1 1 1 1 5,5 15,75
4. Šedivý Ondřej 1711 0 ½ 0 1 1 1 1 1 5,5 14,75
5. Fiala Jan 1633 0 0 1 0 ½ 1 1 1 4,5  
6. Saur Miroslav 1533 ½ 0 0 0 ½ 0 1 1 3 6,75
7. Záběhlický Jiří II. 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2
8. Švec Stanislav 1410 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
9. Čutík Jan III. 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Oddílový turnaj mládeže:1686

1. Martin Homola 19/21
2. Radek Moucha 14/20
3. Tomáš Tran 11/12
4. Lukáš Kosík 6/10
5. Jan Čutík 6/6
6.–7. Marek Strnad 5/14
6.–7. Pavel Buituan 5/14
8. Jan Slánský 3/6
9. Robin Šícha 2/13
10. Dominik Benák 1/7
11.–12. Marek Šedivý 1/3
11.–12. Jakub Schmidt 1/3
13. Petr Žatečka 0/8
14.–15. Zuzana Kombercová 0/2
14.–15. Tomáš Komberec 0/2
16. Petr Hájek 0/1

Přebor oddílu mládeže:1687

1. Radek Moucha 15/16
2. Daniel Bossanyi 12/15 nejlepší nováček
3. Martin Homola 12/12
4. Jan Vlasák 8/14
5. Marek Strnad 6,5/10
6. Richard Ševčík 5/8
7. Jan Čutík 4/4 nejlepší starší žák
8. Matěj Straka 2 6
9. Kryštof Moric 1,5/9
10. Robin Šícha 1,5/3
11. Adéla Vaňková 1/10 nejlepší dívka
12. Marek Šedivý 1/4
13. Jan Rybář 0,5/7
14. Anna Vejvodová 0/5
15. František Hrbek 0/3
16. Dominik Benák 0/1

Předsilvestrovský bleskový turnaj:1688

    ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. VZ
1. Moravec Vít 2055 1 ½ 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 +
2. Doležal Jan 1953 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 -
3. Fiala Jan 1633 ½ 0 1 0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 10  
4. Šedivý Ondřej 1711 1 0 0 1 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1  
5. Koudelka Ivan 2013 ½ 0 1 0 1 ½ 1 0 ½ ½ 1 1 1 8  
6. Chybný Zdeněk 1799 0 1 0 1 0 1 0 0 ½ 1 1 1 1  
7. Fabián Vladimír 1752 0 0 0 0 ½ 0 1 1 0 1 1 1 1 +
8. Koller Martin 1719 0 0 ½ ½ 0 1 0 0 ½ 1 1 1 1 -
9. Urban Miroslav 1927 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 ½ 1 ½ 6 +
10. Čejkovský Petr 1846 0 0 0 0 ½ ½ 1 ½ 0 ½ 1 1 1 6 -
11. Fokt Michal 1410 0 0 0 0 ½ 0 0 0 1 ½ 0 0 1 3  
12. Záběhlický Jiří 1405 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 0 1  
13. Brandejský Vít 1359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2  
14. Moravec Václav 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 1  

2009

Krajský přebor B 2008/2009:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Kutná Hora 5 6 6 4 7 7 6 28 62.0
2. Kolín B 5 5 7 27 52.0
3. Bakov n. J. 3 4 5 5 5 6 3 7 7 7 22 55.5
4. Lysá n. L. C 2 3 4 5 5 5 4 4 21 47.5
5. Kostelec 2 3 3 3 5 4 6 16 44.0
6. S. Ml. Bol. 4 3 3 5 3 3 5 16 46.0
7. Poděbrady 3 3 3 5 3 5 4 16 44.0
8. Mělník 1 2 5 5 4 5 6 13 41.0
9. AŠ Ml. Bol. 5 3 3 4 4 3 11 42.5
10. Český Brod 1 1 1 4 4 3 4 9 32.0
11. Nymburk 1 4 2 3 5 4 8 34.5
12. Sendražice 2 1 4 2 4 2 27.0

Za družstvo nastoupili Jiří Valtera, Vít Moravec, Ivan Koudelka, Miroslav Urban, Zdeněk Chybný, Václav Šimek (host), Martin Koller, Pavel Píša, Vladimír Fabián, Ondřej Šedivý, Jan Fiala, Miroslav Saur.1689

Regionální přebor D 2008/2009:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B. Sk.
1. Kutná Hora B 5 6 7 5 5 7 33 59.5
2. Vlašim B 5 6 5 6 5 27 56.0
3. Brodce B 4 6 6 25 53.0
4. Kolín C 5 5 6 4 19 50.5
5. Český Brod B 3 3 4 7 5 6 16 45.5
6. Kostelec B 2 6 4 6 16 44.5
7. Říčany F 2 3 2 4 13 41.5
8. Říčany E 3 2 3 5 12 41.5
9. Benešov A 1 3 1 4 5 8 10 38.5
10. Sendražice B 3 2 5 4 10 34.5
11. Pečky A 3 2 3 4 3 10 37.0
12. Čáslav 1 3 2 4 2 2 3 0 4 2 26.0

Za družstvo nastoupili Vít Moravec, Jiří Valtera, Ivan Koudelka, Ondřej Šedivý, Vladimír Fabián, Jan Fiala, Michal Fokt, Petr Čejkovský, Michael Jirásek, Stanislav Švec, Jiří Záběhlický, Jan Čutík, Marek Šedivý, Martin Homola.1690

Regionální soutěž D 2008/2009:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Sk.
1. Lysá n. L. F 5 4 5 25 38.0
2. Pečky C 3 3 3 23 28.0
3. Říčany G 0 2 2 3 4 5 16 26.5
4. DDM Kolín A ½ 2 3 4 2 3 14 23.0
5. Čelákovice A 1 2 2 4 5 13 26.0
6. Pečky D 2 3 13 23.5
7. Kostelec C ½ 5 4 9 21.5
8. Sendražice C 0 ½ 1 1 2 3 7 15.0
9. Český Brod C ½ 1 3 ½ 0 3 2 6 13.0
10. DDM Nymburk A ½ 0 2 0 ½ 1 2 3 3 10.5

Za družstvo nastoupili Michael Jirásek, Miroslav Saur, Stanislav Švec, Jiří Záběhlický, Vít Brandejský, Jiří Čihák, Jan Čutík, Marek Šedivý, Radek Moucha, Martin Homola.1691

„Největší ikonou týmu až donedávna byl Vladimír Fabián. Vláďa pro šach žil. V hlavě nosil tabulky a výsledky snad každého hráče KP, jeho snahu reprezentovat A tým by si mohli vzít k srdci minimálně mnozí naši fotbaloví reprezentanti. Pověstný byl jak nadšením pro šach, tak útočením na soupeřova krále a také láskou k pivu. (…)

Velmi živě si pamatuji jednu z prvních návštěv místní klubovny – Vláďa seděl u jednoho ze stolů, blical jako o život a pak navrhoval návštěvu restauračního zařízení. Tehdy jsem takové politice nerozuměl – na lásku ke královské hře a k pivu jsem zkrátka ještě nebyl dost zralý, však si to teď vynahrazuji. :-)

Ještě o pár let později jsem byl přesvědčen, že Vláďa je prostě jen pivař, který příliš prožívá šachové soutěže.

Jenže právě takový Vláďa byl, zarytý fanda šachu, klubista každým coulem a nadšenec do hry a útočení. Do všeho šel naplno, ať měl bílé či černé, viděl jen soupeřova krále a bez ohledu na materiální ztráty atakoval monarchu protihráče. Vítězství, nebo nic, tím se řídil, ať již hrál s amatérem či zkušeným hráčem.

Stejným způsobem bral i klubové soutěže – vždy přesně znal umístění ,svého‘ týmu i výsledky jednotlivců a vždy dělal vše pro to, aby Brod skončil co nejvýše.

Ti mladší z nás, ti, na které větší úspěchy za šachovnicí teprve čekají, si Vláďu budou pamatovat asi jen jako šachového nadšence. Ale my ostatní, kteří jsme s ním řadu let hráli za jeden tým, ať již u šachovnice či při pozápasovém sezení u piva, my si jej budeme pamatovat především jako dobrého člověka, srdcaře a kamaráda.“1692

2. května v krajském přeboru družstev mladších žáků v Říčanech skončil 14. z 16 Český Brod (4 z 21) ve složení Martin Homola, Radek Moucha, Martin Horák (host), Daniel Bossanyi, František Hrbek.1693

16. května v rámci Královského Brodění klub uspořádal simultánku s IM Ivanem Hausnerem s tempem 2x15 minut s výsledkem 14,5:15,5.1694

20.–21. června ve finále krajského přeboru mládeže v Sedlčanech skončil v kategorii do 10 let 9. z 34 Martin Homola (5,5 z 9)1695 a postoupil na Mistrovství Čech.1696

V hrací místnosti občas probíhalo i odlehčené hraní, zkoušela se různá tempa, miniturnaje nebo se vymýšlely nové šachové disciplíny. Za všechny jmenujme alespoň tzv. cyklošach, kdy 2 hráči proti 2 hrají celkem 4 partie, přičemž 2 hráči sedí obklopeni uvnitř těsného čtvercového prostoru vytvořeného sražením stolů. Cyklošach se poprvé hrál 30. června.

22.–29. srpna na Open Říčany A hraném mj. jako krajský přebor juniorů skončil 15. z 86 Vít Moravec (5,5 z 9)1697 a postoupil na polofinále Mistrovství ČR juniorů, kam byl za kraje, které neobsadily svá místa, přijat i Jan Fiala.1698

13.–15. listopadu na Mistrovství Čech mládeže do 10 let ve Stráži pod Ralskem v kategorii do 10 let skončil 12. z 58 Martin Homola (5,5 z 9).1699

6.–12. prosince na polofinále Mistrovství ČR juniorů v Přibyslavi skončili 32. z 92 Vít Moravec (5 z 9) a 70. Jan Fiala (3).1700

15. prosince v krajském kole přeboru škol v Neratovicích v kategorii středních škol mezi 9 družstvy vyhrálo Gymnázium Český Brod (22 z 28) ve složení Vít Moravec, Jan Fiala, Michael Jirásek, Miroslav Chaloupka1701 a postoupilo na republikové kolo.1702

Přebor oddílu:1703

    ELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. B. SB
1. Koudelka Ivan 2018 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 9  
2. Fiala Jan 1877 0 ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 1 7,5  
3. Urban Miroslav 1917F 0 ½ ½ 1* ½ 1 ½ 1 1 1 7 27,25
4. Moravec Vít 2053F 0 ½ ½ 0 1 1 1 1 1 1 7 26,25
5. Jirásek Michael 1561 ½ ½ 0* 1 1 ½