Návrhy na konferenci SŠS 2014

1) zrušit delegaci rozhodčích na družstva
2) nepořádat školení rozhodčích
3) rozdělovat Krajské soutěže podle excelu
4) nepřidávat nové KP
5) zrušit zápočet KP a KS na FIDE

Odůvodnění:

1) zrušit delegaci rozhodčích na družstva

- jediným smyslem je tahat z oddílů peníze tím, že se nutí k účasti na školení
- to, že je někdo rozhodčí, neznamená, že zná pravidla (lépe), jak opakovaně dokazují spory – chyby „školených“ rozhodčích, většinu sporů stejně řeší komise => rozhodčí je téměř zbytečný
- navíc to omezuje možnost hraní (tuto sezónu nemohlo vzniknout družstvo dětského oddílu, protože nemělo rozhodčího, protože se trenér nemůže školit, protože hlídá děti na Finále KP)
- „V zápasech družstev nebylo třeba pořadatele, nebylo třeba registračních průkazů, vylepených příspěvkových známek apod., kapitáni obou družstev průběh zápasu obvykle zvládli sami.“ Jiří Veselý, Psychologický průvodce šachovou partií, s. 201
=> něco jako „nedohodnou-li se jinak, vykonávají funkci rozhodčího společně a nerozdílně oba kapitáni (zástupci)“ in eventum (pokud musí být rozhodčí jeden) domácí kapitán

 

2) nepořádat školení rozhodčích

- viz ad 1), navíc se objevily stížnosti na průběh – čtení předpisů je k ničemu, vůbec se neřešily možné sporné situace atd. … při zrušení delegace je zbytečné, kdo chce, zajede si jinam a pro vedoucí KP, KS zůstane pražské zářijové školení (ale ani to nebude potřeba při zrušení zápočtu)

 

3) rozdělovat Krajské soutěže podle excelu

- teď je to podle oka a je to špatné (např. v jednom rozdělení před několika lety se Lysá nesmyslně dostala do západní skupiny – např. Čelákovice zůstaly ve východní)
- ad počasí – lze jet MHD téměř vždy (to podporuje i rozhodnutí vedoucího KP ÚKŠS, viz též diskuzi na nss) … nebo se zápas odloží a hraje se za lepšího počasí – ale počet kilometrů zůstane stejný
=> rozdělení bude vypočteno jako v roce 2011

 

4) nepřidávat nové KP

- viz zápis z 54. jednání VV SŠS, bod 3), str. 4
- k čemu potřebujeme KP seniorů a KP dvojic v blickách?
- když už by to muselo být, nechť se jen propůjčí název bez dotací, ale raději ani to ne

 

5) zrušit zápočet KP a KS na FIDE

- to bohužel souvisí se změnami pravidel, viz článek Nová pravidla na nss
- partie na FIDE se musí hrát podle pravidel FIDE, ty ale nově zakazují přinést mobil do hracích prostor a umožňují nutit hráče podstoupit prohlídku, obojí pod hrozbou kontumace
- jsem si vědom, že to není dobré řešení, ale po delším přemýšlení mě lepší (resp. vůbec nějaké jiné) nenapadlo – toto je jediné jisté řešení problému … jistě si můžeme někam cosi napsat a započítávat na FIDE dál, ale nějaký spor je jen otázka času (a buďte si jisti, že nějaký bude – byly spory o pípání, budou i o tomto - a stávají se i prohlídky už teď ... a nějaké jako že se řekne, že se to nechá být, nic neznamená - pak se to napíše do zápisu a spor je na světě - 16.12.2012 Brno-Znojmo) a pak je problém (rušení zápočtu?), protože pravidla FIDE jsou víc ... a autentické znění je anglické a tam je to jasné, jestli to chce svaz vyřešit překladem, bude to podvod
- nápady jako uložit do sejfu nebo nechat v autě jsou naprosté nesmysly
- podle nejnovějších zpráv budou úpravy, ale na návrhu trvám... to si necháme zakázat nosit hodinky a bude muset v každé místnosti být detektor kovu, ale hlavně aby se nám počítalo FIDE? to si necháme srát na hlavu, jen aby se nám počítala dvě ela? já tedy ne
=> při nezapočítávání se tato situace upraví v rozpisu rozdílně od pravidel FIDE podle jejich konečného znění (něco jako "neaplikuje se čl. __ pravidel FIDE")

 

(původně byla zveřejněna pouze předchozí část, zbytek byl doplněn dodatečně - pokud se vám to nechce číst, stručné shrnutí zbytku je v tomto čtyřminutovém videu)

Zápis z 56. jednání VV SŠS, Praha - Strahov, středa 08. ledna 2014

ke stažení

1) Program konference

K návrhu programu konference, na kterém se usnesl VV SŠS na předešlém jednání, obdržel sekretář jediný návrh na změny od p. Jana Fialy (KŠ Říčany 1925), a to:
1) Zrušit delegaci rozhodčích na družstva.
2) Nepořádat školení rozhodčích.
3) Rozdělovat Krajské soutěže podle excelu.
4) Nepřidávat žádné nové KP.
5) Zrušit zápočet KP a KS na FIDE.
Podle Stanov ŠSČR, čl. 12, odst. 4, mají právo konferenci v písemné podobě předkládat návrhy členové SŠS. Podle čl. 11, odst. 4 jsou členy SŠS členové ŠSČR ve smyslu čl. 3, odst. 1, písm. a) a b), kteří vyvíjejí činnost ve Středočeském kraji. Podle čl. 3, odst. 1, písm. a) a b) jsou členy ŠSČR oddíly, kroužky, kluby apod., jež jsou občanským sdružením s právní subjektivitou ve smyslu zákona „O sdružování občanů č. 83/90 Sb.“ a jejichž členové souhlasí se stanovami ŠSČR, nebo právnické osoby, které souhlasí se stanovami ŠSČR. Protože p. Jan Fiala, jakožto člen KŠ Říčany 1925, není statutárním orgánem (ani jeho členem) KŠ Říčany 1925, ani nebyl jeho zastupováním nijak pověřen, nemá (jako soukromá osoba) právo předkládat konferenci návrhy. VV SŠS proto byl nucen jeho návrhy z důvodu nedodržení procedurálního postupu zamítnout. Přesto se však VV SŠS jeho návrhy zevrubně zabýval a řešil, zda by je do programu konference nedoplnil z vlastní iniciativy.

Usnesení VV – 2014/001/VV56
VV rozhoduje neměnit navrhovaný program konference – viz Příloha 001.

Zdůvodnění:
• Bod 4) již v programu konference je.
• Bod 5) byl obsahem ankety, kterou SŠS uspořádal mezi členy SŠS v roce 2011. Drtivá většina všech členů požadovala zachování zápočtů na obě listiny (LOK i FIDE). VV SŠS považuje výsledky ankety za zcela jasné a nehodlá zatěžovat své členy stejnou otázkou opětovně každý rok.
• Bod 3) nemůže být zařazen, neboť není jasné, čeho se týká. Podle libovolného počítačového programu (nejen MS Excel) lze zcela jistě rozdělovat cokoli, musí však k tomu být určena kritéria, podle nichž tak má být činěno. Vzhledem k absenci v návrhu tohoto kritéria proto nemá smysl tento bod zařazovat.
• S body 1) a 2) se žádný z členů VV SŠS neztotožňuje, a proto je VV nehodlá z vlastní iniciativy do programu konference zařazovat.

 

Moje reakce připravená krátce po schůzi VV, nezveřejněná

VV se včera zabýval mými návrhy, výsledek je v zápise z 56. jednání (viz výše) - z důvodu nedodržení procedurálního postupu zamítnuto.

Citace předpisů:
čl. 12/4 Stanov ŠSČR: "Členové mají právo konferenci (SŠS) v písemné formě předkládat k projednání své návrhy." Stanovy ŠSČR
§ 253/3 nového občanského zákoníku (NOZ): "Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat."

Podle názoru VV se jednalo o postup podle čl. 12/4 stanov ŠSČR a protože nejsem člen ve smyslu čl. 11/4 (protože nejsem statutární orgán ani člen ani nejsem pověřen zastupováním říčanského oddílu), nemám právo je předkládat.

Možná jde o přepjatý formalismus a o porušení zásady legitimního očekávání - dosud běžně podávali návrhy jednotlivci, ale asi jsem příliš velký pozitivista, abych se o toto opřel.

O postup podle čl. 12/4 se však nejednalo - návrhy jsem nepředložil konferenci, nýbrž výkonnému výboru, a návrhy nebyly předloženy k projednání, ale pouze proto, aby byly zapracovány do pozvánky, aby se o nich dalo hlasovat ve smyslu NOZ (aby VV věděl co má zapracovat - stejně tak jsem mohl (a možná měl) navrhnout přímo body programu nebo celý nový návrh pozvánky). Návrhy navíc nebyly formulovány ve hlasovatelné podobě (paragrafové znění - chyběl petit) - to bych ještě doplnil podle očekávané diskuze, příp. na konferenci. Ze systematického výkladu je jasné, že toto ustanovení míří na zcela jinou situaci.

VV svým postupem porušil čl. 12/5 bod e. a g. "Konference zejména: e. projednává připomínky a podněty k činnosti KŠS a návrhy na změny a doplňky řádů a předpisů ŠSČR; (...) g. rozhoduje o všech dalších záležitostech, které si k rozhodnutí vyhradí, pokud nespadají do kompetence republikových orgánů ŠSČR." Konference vzhledem k NOZ nemůže využít svého práva - nemůže rozhodnout, protože VV odepřel doplnění programu.

Ale nevzdávám se. V průběhu ledna dojde k registraci mukařovského klubu, jehož jsem statutárním orgánem. Konferenci pak budu mít ve smyslu čl. 12/4 právo předkládat návrhy, i když nebudu mít právo hlasovat. Návrhy pak navrhnu v rámci bodu "14. Plán práce SŠS na rok 2014" Dále obešlu středočeské oddíly s výzvou ke 100% účasti (pak by šly návrhy navrhnout samostatně) a též s výzvou k obměně VV, protože "S body 1) a 2) se žádný z členů VV SŠS neztotožňuje".

(protinávrh plánu práce SŠS jsem připravil a měl s sebou, ale nepodal)

Jan Fiala

 

ŠK Český Brod