Spory

aneb Šachy plné hříchu

Geurt Gijssen - An Arbiter's Notebook - rubrika uznávaného šachového rozhodčího v magazínu Chess Cafe, v angličtině

 

(může se stát, že jsou špatná přímo pravidla (řády) - pak není řešením jejich porušování, nýbrž změna) Měnit rozpis během rozehrané soutěže je pochopitelně nepřípustné. Mohu kolegům kapitánům poradit pouze jediné - tyto "nudné" papíry opravdu prostudovat a jsou-li opravdu tak špatné, jak někteří později tvrdí, všemi silami včas zjednat nápravu. Dohoda kapitánů všech zúčastněných družstev při losovací schůzi je určitě dost pádným důvodem pro změnu rozpisu. Také řády je možno připomínkovat, i když z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že dosáhnout zde změny není tak jednoduché. Nakonec jsou tu i pravidelné konference svazu, na kterých si delegáti mohou požadovanou změnu vynutit, nezabývají-li se ovšem především myšlenkami na to, jak se co nejrychleji opět vrátit domů. (účastní-li se vůbec) Čs. šach 4/1993, s. 70

 

seznam témat sporů

 

Vojtěch Plát

Extraliga SŠZ 2019/2020

nevhodné chování

VV SŠZ na základe obdržaných materiálov (Spravodajca č.7 Extraligy 2019/20, návrhu ŠTK SŠZ, vyjadrenia ŠKŠ Dubnica nad Váhom, ospravedlnenia p.V.Pláta) v zmysle Stanov SŠZ §11 bod 6 písmeno c

- považuje správanie p.V.Pláta za nezlučiteľné s požiadavkami a záujmami SŠZ pri organizovaní podujatí, ktorých garantom je SŠZ ako aj so zásadami slušnosti a morálky
- rešpektuje vyjadrenia jednotlivých zúčastnených strán: riaditeľa súťaže, ŠTK SŠZ, ŠKŠ Dubnica a V.Pláta
- žiada licenčnú komisiu nevystaviť p.V.Plátovi žiadnu licenciu, ktorá by mu umožňovala zaradenie do ľubovoľnej majstrovskej súťaže družstiev na Slovensku do 6.9.2021 (1 rok od incidentu)
- ukladá Športovo-technickej komisii zverejniť organizátorom FIDE ratingovaných súťaží, že do 6.9.2021 nesmú umožniť štart p.V.Pláta, inak súťaže nebudú zaslané na ratingovanie
- poveruje ŠTK SŠZ pripraviť list pre VV ŠS ČR s informáciou o incidentoch a opatreniach. uznesenia VV SŠZ, web chess.sk

a) Riaditeľ súťaže, organizátori a priami účastníci trojkola extraligy vymenovali viaceré prejavy p. Vojtěcha Pláta, ktoré narušili priebeh súťaže zvlášť nežiaducim spôsobom
- opakované vyrušovanie hlučným rozprávaním pred hracou miestnosťou počas kola pod vplyvom alkoholu
- vulgárne vyjadrovanie, urážanie všetkých naokolo, obťažovanie iných hostí hotela (pravdepodobne aj nešachových)
- odmietanie nosenia rúška, odmietanie rešpektovania prevádzkarky, pričom hrozilo, že zavolá políciu
- fyzický incident minimálne s dvomi účastníkmi podujatia vyvolaný provokáciami p. Vojtěcha Pláta
- rozbíjanie pohárov na terase Hotelového komplexu, kde prebiehalo podujatie rozhodnutie STK, web chess.sk

 

 

ŠA VŠTE České Budějovice

MČR D12 2016 v rapid šachu, 10. - 11.09.2016

vztah rozpisu a propozic, pomocná hodnocení

Věc se týká pomocných kritérií použitých na MČR D12 2016 v rapid šachu, kde namítající požaduje uplatnění kritérií stanovených v Soutěžním řádu, neboť nebyl vydán rozpis podle čl. 2.1.4 SŘ, ale jen propozice. Zároveň požaduje jednoznačný výklad pojmů rozpis a propozice, vyjasnění jejich vztahu k SŘ a platné legislativě ŠSČR.

Námitka neodkazuje na konkrétní ustanovení Odvolacího řádu (OdvŘ), ale z jejího obsahu lze dovodit, že se týká situace předvídané v čl. 2. 1. 2. OdvŘ – podezření na porušení nebo nedbání sportovně technických dokumentů. Čl. 2. 5. OdvŘ stanoví, že takové námitky se podávají námitkové komisi ustavené před zahájením soutěže.

Z těchto důvodů LK ŠSČR doporučuje, aby VV ŠSČR v souladu s čl. 2. 10. OdvŘ pokládal námitku za nepodanou a neprojednával ji. Jelikož nejde o zamítnutí námitky, peněžitý vklad se vrací namítajícímu. Zápis ze 112. schůze VV ŠSČR, web chess.cz

 

 

ŠK Joly Lysá nad Labem

2.liga C 2015/2016

kontumace partie

(...) VV ŠSČR obdržel odvolání proti rozhodnutí STK ŠSČR o udělení pokuty ve výší 2500 Kč za kontumaci 4. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii nedostavil (9. kolo 2. liga C - ŠK JOLY Lysá nad Labem „D“) datované 19. 6. 2016. Odůvodnění se opírá o skutečnost, že hráč se k utkání dostavil alespoň opožděně (35 minut po limitu), a tedy nešlo o manipulaci se sestavou a poškození soupeře, dostatečným postihem je kontumace partie, udělená pokuta 2500 Kč je nepřiměřená. (...)

Z podaného odvolání vyplývá, že se odvolatel domnívá, že pokuta by mu měla být snížena právě proto, že hráč dorazil a že tedy nešlo o úmyslnou manipulaci. Nicméně aktuální sazebník pokut již u tohoto prohřešku v podstatě vůbec neřeší, zda jde o úmyslnou manipulaci, jen trestá každý takový prohřešek, pokud nastane, a to podle čl. 6.10 rozpisu soutěže maximální sazbou pokuty, která je zároveň stupňována v závislosti na tom, na které šachovnici k prohřešku dojde.

V posuzovaném případě hráč sice dorazil, ale bylo to po čekací době. Z hlediska správného rozsazení hráčů podle čl. 3.6.4 SŘ nemá opožděný příjezd hráče význam – hráč neměl být do sestavy nasazen, měly se utkat jiné dvojice a poslední šachovnice hostí měla zůstat neobsazená. Z tohoto pohledu je situace úplně stejná, jako kdyby nedorazil vůbec.

Pokuta by nebyla uložena (resp. byla by prominuta) pouze v případě, že hráč se nedostavil z omluvitelných důvodů. STK ŠSČR označuje omyl v místě konání zápasu jako nedostatečný důvod a nutno s ní souhlasit.

VV ŠSČR neshledává, že by v posuzované situaci byl dán liberační důvod, tedy že by ke zpoždění hráče došlo z omluvitelných důvodů. Jakkoliv VV ŠSČR v minulosti uznal, že i dopravní nehoda, kterou hráč zavinil, může být omluvitelným důvodem, je třeba zohlednit, že dopravní nehoda má svůj původ primárně v nebezpečnosti silničního provozu jako takové. Naproti tomu fakt, že hráč si nedostatečně zjistil, kde se utkání hraje, jde výlučně k jeho tíži a VV ŠSČR ho v souladu s STK ŠSČR za omluvitelný nepovažuje. Zápis ze 111. schůze VV ŠSČR, web chess.cz

 

 

4. turnaj Základního kola KP mládeže regionu SD

21.03.2015, Úvaly

nepřípustný tah (test)

článek

 

 

ŠK Líně - Karlovarský šachklub Tietz B

2.liga 2014/2015, 26.01.2015

nesehrání utkání, dopravní nehoda, vyšší moc

Skutkový stav
ŠSČR obdržel odvolání ŠK Líně (příloha 13) proti rozhodnutí STK ŠSČR. Odvolatel splnil náležitosti odvolání, a to včetně zaplacení poplatku. STK ŠSČR a ŠK Tietz zaslaly k odvolání svá stanoviska – (přílohy 14 a 15). Věc se týká nesehraného utkání 2. ligy A mezi domácím družstvem ŠK Líně a hostujícím družstvem Karlovarský ŠK Tietz B, které se mělo sehrát 25. 1. od 10:00. Cca v 9:20-9:30 informovali hosté kapitána domácích a vedoucího soutěže (který si SMS zprávu přečetl až po návratu ze svého utkání), že měli dopravní nehodu a k zápasu nedorazí. Domácí počkali v hrací místnosti celou čekací dobu do 12:00 a poté rozhodčí utkání zkontumoval v neprospěch hostí. Vedoucí soutěže upozornil na kontumaci STK ŠSČR s tím, že hosté požadují náhradní utkání. STK ŠSČR rozhodla o konání náhradního utkání a informovala strany 7. 2. 2015 e-mailem. Družstva si dohodla náhradní termín na 8. 3. 2015. Poté ŠK Líně podal odvolání proti rozhodnutí STK k VV ŠSČR. VV ŠSČR obdržel podklady k Odvolání včetně vyjádření STK a ŠK Tietz mailem 5. 3. 2015 s tím, že se z důvodu naléhavosti řešila otázka, zda nezrušit předepsané náhradní utkání. V souladu se Stanovami se pro usnesení per rollam vyžaduje 3/5 většina všech hlasů, což při vyloučení předsedy STK z hlasování znamená 5 hlasů od zbývajících 7 členů VV. VV v tomto hlasování nepřijal žádné usnesení. O tom, že se zápas má sehrát, byla obě družstva informována v pátek 6. 3. ŠK Líně v tomto zápase vyhrál 4,5:3,5, nicméně vzhledem k tomu, že VV ŠSČR již začal odvolání projednávat, není již možné ani vzít odvolání zpět. Proto Odvolání projednal 26. 3. 2015 VV ŠSČR na své řádné schůzi.

Posouzení odvolání Legislativní komisí
Situaci, kdy se družstvo nedostaví k utkání, řeší čl. 3.6.5 Soutěžního řádu (SŘ). Neobdrží-li rozhodčí sestavu družstva v průběhu čekací doby, prohrává toto družstvo kontumačně, přičemž skóre odpovídá počtu soupeřem skutečně obsazených šachovnic. SŘ toto pravidlo stanoví zcela jednoznačně a bezpodmínečně. Otázka posouzení důvodů nedostavení se k utkání a výklad pojmu vyšší moc nemá pak pro samotné rozhodnutí o odvolání žádný význam, může se uplatnit pouze při rozhodování o výši pokuty či eventuálních náhradách za opakované utkání. STK ve svém vyjádření namítá, že nařízení náhradního utkání je obvyklou pravomocí soutěžních orgánů a odkazuje na čl. 2.8.2 SŘ a čl. 6.3 Rozpisu soutěže. Nutno konstatovat, že SŘ ani Rozpis soutěže ovšem takovou pravomoc STK ŠSČR výslovně nedává. Námitka odvolatele proti formě rozhodnutí STK není na místě, neboť šlo o prvoinstanční rozhodnutí orgánu z vlastního podnětu, kde není předepsána forma doporučeného dopisu.

Diskuze
Členové LK sice souhlasili s tím, že dopravní nehoda by měla být omluvitelným důvodem k neodehrání utkání, nicméně stávající legislativa nedává STK právo změnit postup podle 3.6.5. SŘ. Zároveň informovali, že není šťastné používat v SŘ terminus technikus „vyšší moc“, vhodnější pro naše účely by byl pojem „omluvitelné důvody“. Někteří členové VV se přiklonili k názoru STK, že rozšiřujícím výkladem článku 2.8.2. SŘ lze dojít k závěru, že zásah STK jako řídícího orgánu soutěže byl v tomto případě oprávněný a že výklad Legislativní komise je příliš pozitivistický. Rozhodnout muselo hlasování, které v 1. kole nevedlo k usnesení a až po odchodu jednoho z členů VV přijal VV poměrem hlasů 3:2 následující usnesení. Usnesení 96/30: VV ŠSČR po projednání zamítá odvolání ŠK Líně na základě článku 2.8.2 SŘ. STK mohla nařídit odehrání nového zápasu, výsledek dodatečně odehraného utkání 4,5:3,5 je platný. Zápis z 96. schůze VV ŠSČR, web chess.cz

Odvolání ŠK Líně
Vyjádření STK
Vyjádření ŠK Tietz B

 

 

Holdia DP Praha C - Unichess ČSOB D

Kovář-Kozák, Přeborová skupina 2014/2015, PŠS, 19.01.2015, Praha

mobilní telefon na stole

Rozhodnutí STK o úpravě výsledku utkání 0121: Holdia DP Praha C - Unichess ČSOB D
19.1. v utkání 0121 Holdia DP Praha C - Unichess ČSOB D učinil rozhodčí nesprávné rozhodnutí o výsledku partie Kovář-Kozák. Hosté podali oficielní námitku proti rozhodnutí rozhodčího, kterou shledal řídící orgán soutěže jako oprávněnou. Změnil proto výsledek této partie na 1:0, a v souvislosti s tím i výsledek utkání 0121 na 4:4. web PŠS

[H]ráč domácích přišel na pro něj první utkání v sezóně a přinesl si mobil. O novém pravidle týkajícího se mobilů nic nevěděl, takže mobil vypnul a položil na stůl vedle šachovnice. Partie normálně proběhla až do časovky, kde se hráč hostí dostal do prohrané pozice a teprve tehdy si vzpomněl, že by tam ten mobil neměl být. Následovala reklamace, odmítnutí rozhodčím (ten byl zároveň kapitánem domácích) a pak focení důkazů ... :-).
Partie byla následně zkontumována řídícím orgánem a utkání skončilo 4:4, což v konečném součtu Unichessu D nepomohlo - stejně skončili poslední. Holdii to naopak odsoudilo k sestupu, kdyby měli o 2 body víc, měli šanci na udržení. EmSi, nss

[J]ak vidno na třetím obrázku, mohl jsem ihned lehce kontrovat nahlášením soupeřova telefonu na stole – sorry příště už budu pozornější, i když na stole jsem byl prohrán přehozením výměny pěšců. Kapitán Tom si problému všiml, upozornil rozhodčího a kapitána Alexeje Šimáčka v jednom…..měl jsem však na 15 tahů asi 30 sekund tak jsem musel tahat a bylo mi řečeno, že si to vezme na triko, že se musí pokračovat. (...) protest nakonec podán byl, přece jen jsme v přeboru! Raději bych vyhrával na šachovnici, ale pravidla hovoří jasně, fotka je zde a remis 4-4 ještě žije!! Zdeněk Kovář, „Veselo“ na Holdii, web unichess

fotka

 

 

Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů

16.-24.08.2014, Rychnov nad Kněznou

zásah diváka

Jako nesportovní chování lze kvalifikovat i čin pana Waltra, který jako divák uchopil do ruky dámu a podával ji panu Rejnušovi. Myslel to dobře, leč v podstatě napovídal.
A napovídat se nemá. Další žlutou kartu si vysloužil pan Matoulek, který jako divák nahlas komentoval před panem Novotným předevčírem jeho postavení na desce, stejně jako Standa Palla, který v roli diváka hlasitým citoslovcem uprsknutí „komentoval“ chybný tah ve vrcholné časové tísni rozehrané partie. Vstupovat jakýmkoli projevem do rozehrané partie není možné a rozhodčí MUSÍ takové hráče vykázat ze sálu podobně jako diváka Joukla, který pro změnu poradil panu Jedličkovi „měl bys nabídnout remízu“.
Suma sumárum, žluté karty a napomenutí uděluji hráčům: Rejnuš, Matoulek, Walter, Palla S., divák Joukl. Jiří Daniel, web panda-rk.cz

 

 

ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou - ŠK TJ MSA Dolní Benešov (A-B, B-E)

Krajská soutěž 'C' 2013/2014, Okresní soutěž Opava 2013/2014, MKŠS, 02.02.2014, Budišov nad Budišovkou

způsobilost hrací místnosti ke hře

Utkání KS se opakovalo, utkání OS bylo kontumováno VV OŠS 0:5 ve prospěch hostů. (chladno v hrací místnosti)

vyjádření hostů: Drama na Vítkovsku, nss a Drama na Vítkovsku – kostky vrženy, nss

vyjádření domácích: Drama na Vítkovsku III – zpráva z Arktidy, web pogobudisov.wz.cz (17. 2. 2014)

 

 

Tomáš Ptáček

leden 2014

divoká karta

VV ŠSČR jako odvolací orgán dle čl. 3, odst. 5 Odvolacího řádu ŠSČR projednal odvolání Mgr. Svatavy Ptáčkové proti rozhodnutí KM ŠSČR o udělení divoké karty v kategorii H16 na MČR mládeže 2014 a rozhodl takto: Odvolání se zamítá a potvrzuje se rozhodnutí KM ŠSČR učiněné v 1. instanci. Zápis z 86. schůze VV ŠSČR, web chess.cz

Taktéž poukázáno na možnou zaujatost předsedy KM ŠSČR - fotky z ubytování oddílu ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové na MČech mládeže 2013

 

 

Region Panda Rychnov n. K. - ŠK AD Jičín B

2. liga D, 15.12.2013, Rychnov nad Kněžnou

provádění tahu oběma rukama, pád figurky

Utkání řídil rozhodčí Jiří Daniel (dále jen„rozhodčí“), který byl na utkání delegován.

V partii na 2. šachovnici reklamoval kapitán hostujícího družstva (který ovšem nebyl hráčem této partie) nedokončení 92. tahu (a tudíž překročení času) hráče domácího družstva hrajícího černými kameny. Podle vyjádření kapitána hostů v zápise o utkání černý s jednou vteřinou zbývajícího času na hodinách jednou rukou postavil pěšce, který vzápětí spadl na šachovnici, na pole proměny a druhou rukou zmáčkl hodiny. Teprve poté postavil na pole proměny dámu. Po zmáčknutí hodin bylo na displeji černého 31 vteřin. Dále dle vyjádření kapitána hostí bylo zřejmé, že černý nebyl schopen tah v časovém limitu dokončit, pokud by jej provedl zcela v souladu s články 3.7 písmeno e) a 4.1 Pravidel Šachu.

Rozhodčí dle svých slov v době incidentu vybíral partiáře u právě skončivší partie na 3. šachovnici a kvůli klubku diváků a hráčů postávajících okolo 2. šachovnice incident na vlastní oči neviděl. Ke 2. šachovnici se dostavil prakticky okamžitě po hlasitém upozornění kapitána hostů. Jelikož na poli proměny stála dáma a na hodinách černého bylo 31 vteřin, rozhodčí bez zjišťování dalších skutečností rozhodl o pokračování partie.

Černý se na žádost Komise prostředníctvím kapitána domácích Jiřího Daniela vyjádřil, že svůj 92. tah prováděl oběma rukama a to tak, že jednou rukou postavil na pole proměny dámu a poté druhou rukou zmáčkl hodiny. Při provádění tohoto tahu mu však jak dáma tak pěšec spadly na šachovnici. V jakém momentu přesně hodiny zmáčkl, nebyl schopen určit.

Komise došla k závěru, že prohlášení partie za prohranou pro černého, jak požadovala reklamující strana, nemá oporu v Pravidlech Šachu, neboť zůstatkový čas 31 vteřin na hodinách černého značí, že černý nepřekročil čas, který mu byl na partii přidělen. Rozhodčí tudíž v tomto bodě nepochybil.

Komise je nicméně toho názoru, že, jelikož rozhodčí nebyl situaci osobně přítomen, měl být aktivnější ve zjišťování skutečného stavu věcí. Z vyjádření obou stran nelze jednoznačně určit, co přesně se stalo a v úvahu přichází tři možné scénáře. Zaprvé černý zmáčkl hodiny dříve, než na šachovnici postavil dámu nebo než z ní odstranil pěšce. V tom případě by se jednalo o nepřípustný tah porušením článků 3.7 písmeno e) a 4.6 písmeno c). Černý tak měl být potrestán podle článku 7.4 písmeno b). Zadruhé černý zmáčkl hodiny po odstranění pěšce ze šachovnice a po postavení dámy na pole proměny, ale před opravením jejich postavení poté, co jeden nebo oba tyto kameny spadly na šachovnici. V tomto případě se mělo postupovat podle článku 7.3 a černému mohl (ne nutně měl) být udělen trest podle článku 13.4. Zatřetí černý provedl svůj 92. tah v souladu s články 3 a 4 a neprovinil se proti článku 7.3 Pravidel Šachu. V tom případě by správné rozhodnutí bylo nechat pokračovat ve hře a případně potrestat bílého či kapitána hostů (jejich role při reklamaci nebyly zcela objasněny) za bezdůvodné narušení partie.

Rozhodčí rozhodl v souladu se třetím scénářem, aniž by před tím využil veškeré dostupné prostředky pro zjištění, který scénář se skutečně odehrál. Komise tedy na jedné straně konstatovala, že postup rozhodčího plně neodpovídal požadavkům sportovně-technických dokumentů, na druhé straně má za to, že toto jednání není natolik závažné, aby představovalo kárné provinění. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o zastavení kárného řízení podle čl. VI odst. 10 písm. c) Disciplinárního řádu ŠSČR aplikovaného podle čl. 9 odst. 13 Statutu rozhodčích ŠSČR. rozhodnutí kárné komise, web chess.cz

 

 

Eduard Meduna

srpen 2013

přestup

VV ŠSČR jako odvolací orgán dle čl. 3, odst. 5 Odvolacího řádu ŠSČR projednal odvolání oddílu ŠK Lokomotiva Brno proti rozhodnutí OK ŠSČR ve věci přestupu hráče Eduarda Meduny do oddílu ŠK Hustopeče a rozhodl takto: Odvolání se vyhovuje a rozhodnutí OK ŠSČR učiněné v 1. instanci se ruší. Zápis z 86. schůze VV ŠSČR, web chess.cz

 

 

TJ Lokomotiva Beroun A - ŠK Medvědi Zvole A

RPA, 07.04.2013, Beroun

fyzické napadení

Velkou kaňkou zápasu bylo nejprve zasahování do partie Jirky Poláka jiným hráčem Berouna. Když náš kapitán Béďa Chaloupka st. popisoval událost do zápisu o utkání, byl tímto hráčem Berouna fyzicky napaden. S takovým incidentem se zatím nikdo z nás nesetkal. Doufám, že nezůstane bez patřičného potrestání. web ŠK Medvědi Zvole

Jak vyplývá z vyjádření obou oddílů, chování (dohodnutého) rozhodčího p. Tomáše Kasla resp. nedůsledný výkon jeho činnosti, vč. nedostatečného působení na zklidnění emocí všech zainteresovaných osob v rámci utkání, vedlo k fyzickému napadení mezi účastníky zápasu. Tím došlo k porušení základních morálních a etických pravidel, na kterých jsou šachy založeny. (...) Tím, že došlo v zápase k fyzickému napadení mezi hráči/zástupci oddílů, došlo k porušení kromě Rozpisu soutěže SŠS 2012/2013 řady hlavních pravidel a směrnic šachové hry, což bohužel může na šachy vrhat špatné světlo. Porušeny byly mj. tyto předpisy: Etický kodex FIDE (...) Stanovy ŠSČR (...) Pravidla FIDE (...) Vzhledem k tomu, že se napadení uskutečnilo až po skončení zápasu, domnívám se, že je zde pouze omezená role vedoucího skupiny. Proto potvrzuji výsledek dosažený v zápase (4 : 4), který ani jedno z družstev nerozporovalo / nepodalo námitku. (žádný trest) příloha zpravodaje z 10. kola

 

 

Tadeáš Kriebel - Kristýna Novosadová

Bohuslavice OPEN 2013, 06.04.2013, Bohuslavice

reklamace podle 10.2. (nesnažení se o výhru)

Asi by nebylo od věci konečně vložit pozici, ve které bylo rozhodnuto o remíze. Reklamovala jsem v pozici: bílý: Kh1, Dg7, Vg1, h3, g2, b4, a3 černá: Kb3, De2, Vf1, Vd2, a4, Průběh partie: 1.Dg8 Kxa3 2.b5 Vxg1 3.Kxg1 De1 4.Kh2 (spadl čas)... De5 5.Dg3 Dxg3 6.Kxg3 Kb4 7.b6 a3 8.b7 Vd8 (bylo rozhodnuto o remíze) (rozhodčí rozhodl o remíze, proti tomu se bílý "odvolal" a námitková komise rozhodla o výhře bílého) Kristýna Novosadová, diskuze na nss

 

 

ŠK Staré Město C - TJ FS Napajedla

2. liga E, 03.03.2013, Staré Město

domluvený výsledek

Na VV ŠSČR přišel podnět od předsedy JmŠS D. Hampela ke zřízení disciplinární komise (DK) k zápasu 2. ligy E Staré Město C - Napajedla. Zápas skončil 3,5–4,5 ve prospěch hostů z Napajedel, když na prvních 7 šachovnicích došlo poměrně rychle k uzavření 7 remíz poté, co na 8. šachovnici prohrálo domácí družstvo ŠK Staré Město C kontumačně, když šachovnici neobsadilo. VV se shodl na tom, že jednotlivcům nelze bránit v uzavírání remíz (pravidla FIDE). Naproti tomu ale v soutěži družstev, kde jde o výsledek celého týmu, není v souladu se základy sportovní etiky směřování k prohře zápasu „bez pokusu o odpor“, např. remizováním zbylých partií dohodou hráčů za nepříznivého stavu zápasu, pokud lze v takových partiích při zvážení všech okolností reálně usilovat o zvrácení nepříznivého výsledku družstva. Odpovědnost leží v takových případech na družstvu případně kapitánovi takového družstva, který se může vyjadřovat k nabídkám remízy. (žádný trest) Komuniké z 79. schůze VV ŠSČR, web ŠSČR

partie

Rád bych upozornil, že po případu 7 remíz při jedné kontumaci, který řešil VV ŠSČR, jsme došli k závěru, že jde o jednání odsouzeníhodné (a závěr to, tuším, nebyl jednohlasný), ovšem dle soutěžního řádu nepostižitelné. Pokud hráči nedomluví remízu před partií, mohou se podle pravidel FIDE domluvit na remíze konkrétní partie třeba po 1. tahu - to je "nevýhoda" šachu, která vede až k návrhům na úplné zrušení tohoto pravidla, zatím FIDE ale možnost dohody na remíze nezrušila, nelze tedy žádnému jednotlivci takové jednání podle pravidel vyčítat. Zabývali jsme se tehdy i otázkou, koho tedy vlastně soudit, když hráči postupovali jednoznačně v souladu s pravidly, ale jaksi v celku to znamenalo 3 snadné body pro soupeře. Apel na doplnění legislativy nebyl, pokud se nepletu, vyslyšen, a žádná hlava pomazaná nenavrhla takovou změnu soutěžního řádu, která by takovému jednání účinně bránila. U remízy 4:4 výhodné pro obě družstva je jakákoliv postižitelnost ještě problematičtější, jediným krokem za poslední dekádu bylo právě zavedení tříbodového systému, kde bych osobně též vůbec nebyl proti si jeho přínosy a minusy vyhodnotit. Rozšířená STK se i letos v květnu sejde, můžete své návrhy uplatňovat přes členy STK ŠSČR, krajské předsedy STK či vedoucí ligových soutěží, třeba se podaří legislativu vylepšit. Viktor Novotný, nss (15.04.2015 20:15)

 

 

Pavel Kožený x Patrik Pýcha

Dolní Kralovice A - JOLY Lysá n.Labem D, RPD, 16.12.2012, Střítež

zapnutý notebook diváka v hrací místnosti, nápověda od diváka

Vraťme se ale nyní k dané vsuvce ohledně Patrika. Ten na zápas přijel z Vlašimi, kde ten den hrál druhou ligu. Pozdravil se s námi a bokem si sedl a zapnul počítač. Měl volný čas, čekal, jak dopadnou partie, a rozhodl se, že své dnešní vystoupení rovnou naťuká do Fritze. V tu dobu hráč Lysé nad Labem zjišťuje zapnutý šachový program a volá rozhodčího. Ondra vše zkoukne, řekne Patrikovi, ať to vypne, a pokračuje se ve hře. Zápas končí naším vítězstvím, ale soupeř trvá na tom, že podá stížnost a poslední tři hrané partie bude chtít kontumovat. Tak se také děje, píše se zápis, moje vyjádření, Ondrovo vyjádření, vše přepsat do elektronické podoby, čekat na rozhodnutí Petra Havelky a až večer, někdy kolem devatenácté hodiny, je naše vítězství pravomocné. To, že si Patrik zapnul Fritze, nebylo zrovna šťastné, když neupozornil rozhodčího potažmo kapitány předem. To, že soupeři podali protest, to se dá také pochopit. I když kontumace tří partií je kravina. Ale co mne zaráží, je fakt, že hráč soupeřů si cíleně a úmyslně vymýšlel o tom, jaká pozice stála na šachovnici v počítači. Je smutné, že občas i v šachu člověk narazí na morální prasátka. Vojtěch Mejzlík, web TJ Spartak Vlašim

vyjádření hostů, domácích a rozhodčího viz komentář č. 7 ve výše odkazovaném článku
další různé komentáře

 

 

Šachový klub Lokomotiva Brno E - SPgŠ + G Znojmo A

Tsvetoslav Tsenov - Lubomír Riška, Krajský přebor II.třídy 'B' 2012/2013, JMŠS, 16.12.2012, Brno

používání mobilu, prodleva mezi prohřeškem a reklamací

Bílý na začátku partie zřejmě vypínal mobil a ten přitom vydal zvuk. Rozhodčí však prý nic neslyšel a napsalo se to až do zápisu.

vyjádření domácích, web ŠK Lokomotiva Brno
vyjádření hostů, web ŠK G+SPgŠ Znojmo

 

 

ŠK Medvědi Zvole A - ŠK Rakovník B

RPA, 09.12.2012, Zvole

zazvonění mobilu, jehož zapnutí bylo povoleno, forma povolení, nedodržení náležitostí námitky, opožděné rozhodnutí vedoucího soutěže

Námitka nebyla podána (pouze se to napsalo do zápisu) a nebyl zaplacen poplatek. Vedoucí soutěže rozhodl se zpožděním.

Co se týká mého názoru na vzniklou situaci, tj. reklamaci zazvonění mobilu soupeře, aniž by rozhodčí zapnutí mobilu na počátku utkání tomuto hráči výslovně povolil. Dle popisu situace i osobního ověření u některých účastníků zápasu, sděluji následující.
Z většiny skutečností je patrné, že se rozhodčí ne zcela držel platných pravidel. Dotaz na hráče, kteří budou mít zapnutý mobil, se dle některých vyjádření liší (pravděpodobně se dotýkal pouze hostujících hráčů – domácí hráč na osmé šachovnici údajně mívá mobil zapnutý na každém zápase). Na druhou stranu, výklad KR ŠSČR hovoří o oznámení zapnutí mobilního telefonu rozhodčímu, nicméně o dané skutečnosti by měl být samozřejmě informován i soupeř – řešením je veřejné dotázání se na mobily před zahájením zápasu. Rozhodčí do zápisu z utkání skutečnost, že hráč na osmé šachovnici má zapnutý mobil, neuvedl. Případ předávám k případným krokům Komisi rozhodčích SŠS.
V kritickém momentu partie (30. tah) sice zazvonění telefonu nastalo, po vyjádření rozhodčího, že hráč má povoleno mít telefon zapnutý, partie dále pokračovala a skončila v 53. tahu vítězstvím domácího hráče, tedy hráče, kterému zazvonil mobilní telefon.
Vzhledem k tomu, že soupeři správně pokračovali v partii, považuji za nutné i přes existující rozpor v chování rozhodčího zohlednit Pravidla FIDE, konkrétně článek 5.1.b (Hru vyhrává hráč, jehož soupeř prohlásil, že se vzdává. Tím hra okamžitě končí). Jak je z partiáře patrné, k dané situaci došlo. Toto pravidlo je podle mého názoru po prostudování průběhu partie (vč. nabídky remízy ze strany domácího hráče ve 30. tahu) a v tomto konkrétním případě mírně silnější než provinění rozhodčího a z něho vyplývající možné změny výsledku (hráč pokračováním ve hře právo na protest proti konání rozhodčího neztrácí). Nejsem tedy nakloněn změně dosaženého výsledku na dané šachovnici (tj. upřednostňuji výsledek dosažený na šachovnici).
Vzhledem k výše uvedenému potvrzuji platnost svého předchozího rozhodnutí. přílohy zpravodaje z 6. kola

 

 

David Pikal - Ondřej Hosnedl

Spartak Vlašim B - KŠ Říčany 1925 C, 1. LDMD jih, 08.12.2012, Vlašim

používání mobilu, prodleva mezi prohřeškem a reklamací

A teď pojďme na partii, která bohužel pokazila pěkný den strávený při 1. lize dorostu. Stav utkání je 2:2 (Julinka je jasně vyhraná, takže v podstatě vedeme 3:2) a Říčanští reklamují, že David Pikal použil na chodbě mobilní telefon …
Pikal –Hosnedl pozice po 84.tahu bílého:
(Kb5, Jd8, b4, c6 x Ke5, poslední tah c4-c5)
David nic nezapírá, prostě šel na chodbu, zapnul telefon, před spoustou svědků zavolal domů, že partie brzy skončí a že pro něj mohou přijet, telefon vypnul a vrátil se do hrací místnosti. Pomiňme teď, že je David moula, když po tolika letech neví, že nesmí při partii použít mobilní telefon. Pomiňme i to, jak sportovní je, že Říčanští v takovéto pozici toto reklamují (mě osobně by hanba fackovala … ) a soustřeďme se na to, jaký výsledek by měl rozhodčí v této chvíli vyhlásit. Co se týče bílého, je vše jasné, provinil se proti pravidlům a dostává nulu. Co se týče černého, už to tak jasné není. Pravidla říkají (bod 12.3.b): „Nemůže-li však soupeř dát hráčovu králi mat žádnou posloupností přípustných tahů, bude mu přiznána pouze remíza“. Říčanští argumentují, že když David volal, tak tam „byly ještě nějaké figury“. Vzhledem k tomu, že ale reklamují volání až v pozici na diagramu, tak nikdo pořádně neví, kdy to tedy bylo … Rozhodčí pan Hurta, který zastřešoval toto soustředění 1. ligy dorostu rozhoduje (bez bližšího zkoumání a na základě informací Říčanských, že tam ještě byly nějaké figury) dosti alibisticky, že vyhrává černý, s dodatkem, ať si podáme protest, že to vyřeší vedoucí soutěže. Tož se, Honzo (Paukerte), snaž, úlohu ti tedy nezávidím. :-) Tomáš Vojta, web TJ Spartak Vlašim

další různé komentáře včetně vyjádření Miroslava Hurty a dále např. Jiřího Siebenbűrgera, web Jmšs - příspěvky se odsouvají dozadu (momentálně asi 7. strana)
stanovisko KR ŠSČR

 

 

TJ Spartak Vrchlabí B

Krajská soutěž - západ 2012/2013, KHŠS, 26.10.2012

moc volných hráčů

Mají 6 volných hráčů, ač mají pouze 3 družstva, 1. utkání jim bylo kontumováno.

rozhodnutí STK, web KHŠS
původní článek, web KHŠS

 

 

Vladimír Mrňa - Martin Vesecký

Open Říčany, 01.09.2012, Říčany

odmítnuté nabídky na domluvenou prohru, vzdání na truc

Z první ruky: Partii si každý může stáhnout a přehrát. Martin ji hrál blbě a v jisté fázi stál na prohru. Pan Mrňa mu na předem připravené cedulce ukázal "Za 50 % ceny partii vzdám." a to dvakrát. Martin nabidku odmítl. Po třetí pan Mrňa učinil nabídku dokonce ústně, čehož si podle všeho všimli hráči na soudedních stolech. I tuto nabídku Martin odmítl. Partie nakonec skončila opakováním tahů. Po druhém opakování Martin nabídl remízu, kterou pan Mrňa odmítl. Po třetím opakování se pan Mrňa vzdal.
Proti výsledku byl podán protest. Podle mě je zajímavé, že protest nepodali hráči, jichž se to týkalo (např. pan Zvára byl jistě značně poškozen), ale lidé, kteří partii přepisovali do databáze.
Komise rozhodla, že výsledek partie zůstává v platnosti, ale Martinovi se krátí cena z Openu o 50 % (ale ne z krajského přeboru), protože incident nenahlásil rozhodčímu. Zdeněk Rubeš, nss (03.09.2012 13:12)

 

 

ŠK Lípa A x ŠK Zikuda Turnov A

Otevřené MČR čtyřčlenných družstev, 12. - 15.07.2012, Pardubice

nezaregistrovaný cizinec, sestava neodpovídá SŘ, vztah rozpisu a propozic

Že prý Turnov porušil SŘ, protože v několika zápasech hráli host a nezaregistrovaný cizinec (kmenoví hráči tedy byli 2, ačkoliv jich prý měla být většina). Nicméně soutěž se neřídila podle SŘ (narozdíl od odkazovaného MČR dr. ml. ž.), to ale Lípa odmítala pochopit. Nejsem si jistý, jestli byl protest vůbec podán (pokud ano, neuspěli).

velmistr Jaracz hrál za Turnov již loni /předloni pak slovenský velmistr Ftáčník/ a nikdy s tím žádný problém nebyl. Letos prostě ŠK Lípa vymyšlí kraviny a chce se k titulu Mistra ČR dostat od zeleného stolu, když už to bylo nad jejich síly za šachovnicí /napsal bych to ostřeji, ale mám v Lípě spoustu kamarádů, tak se musím krotit :-) :-) /. Tomáš Vojta, web TJ Spartak Vlašim

diskuze na nss
Jaroslav Šmíd, web ŠK Lípa
text protestu, web KHŠS

 

 

Šimon Remeš - Eliška Řeřábková

Finále KP mládeže jednotlivců, 24.06.2012, Mladá Boleslav

Nepěkný závěr měl krajský přebor čtrnáctiletých díky mladým říčanským šachistům Řeřábkové a Remešovi. V dívkách měly před posledním kolem 4 hráčky shodný počet bodů, právě Řeřábková nejlepší pomocné hodnocení. Matematika byla tedy jasná: k titulu potřebovala uhrát aspoň stejný výsledek jako nejlepší z ostatních. Jenže při čekání na vývoj poslední partie na její šachovnici zbyl už Remešovi samotný král proti dámě a pěšci na předposlední řadě... I v téhle pozici oba vyčkávali - snad že Řeřábková nabídne remis nebo "vyrobí" pat(?!) Remeš totiž potřeboval aspoň půlbodík k postupu na MČ... Nevím, jestli se v Řeřábkové probudil sportovní duch nebo se zalekla možného postihu (odešel jsem, protože to už se šachy a sportem nemělo nic společného), každopádně partii nakonec vyhrála. Václav Buk, web ŠO Sokol Buštěhrad

 

 

Piotr Majocha, Panda Rychnov

MČR družstev mladších žáků, 15. - 17.06.2012, Olomouc

nezaregistrovaný cizinec, sestava neodpovídá SŘ

Komise mládeže ŠSČR se seznámila se skutečností uvedenou v databázi členů ŠSČR, kde je Piotr Majocha (číslo LOK 39812) uveden s datem registrace 18. 6. 2012. Z uvedeného vyplývá, že Piotr Majocha nebyl ve dnech 15. – 17. 6. 2012 v době konání Mistrovství České republiky družstev mladších žáků registrován jako člen ŠSČR. V souladu s článkem 2.9.3.d. SŘ ŠSČR se všechny partie družstva Panda Rychnov odehrané v Mistrovství České republiky družstev mladších žáků v Olomouci ve dnech 15. – 17. června 2012 kontumují ve prospěch soupeřů družstva Panda Rychnov. rozhodnutí KM, web chess.cz

 

 

ŠK HPM TEC Hustopeče „A“ - ŠK Staré Město „B“

Radovan Studený - Vlastimil Urban, 2. liga E, 19.02.2012, Hustopeče

nezapsání tahů, následná kontumace partie, zdravotní znevýhodnění hráče

Černý (domácí) nezapsal celkem 2 tahy (4 půltahy) a ani přes napomenutí a přidání času soupeři je nedopsal, rozhodčí ho proto zkontumoval. Domácí pak v námitce poukazovali na zdravotní znevýhodnění černého (většinová ztráta sluchu), který prý nevěděl, o co jde, a prohranost bílého.

námitka, nss
rozhodnutí STK, web ŠK Staré Město

 

 

ŠK Zikuda Turnov - Výstaviště Lysá nad Labem

Vítězslav Priehoda - Jan Sodoma, Extraliga, 04.12.2011, Lysá nad Labem

pád praporku z důvodu nepřidávání půlminuty

Při rozhodování brala STK v úvahu zejména následující principy: (...)
2. K situacím, kdy došlo vlivem osob (neznalost nebo chyba při volbě hracího tempa) nebo techniky (nesprávná funkce šachových hodin) k nesprávnostem v počítání času, vydala Komise rozhodčích ŠSČR toto stanovisko: „Jestliže ustanovení čl. 6.10. říká, „if it is found during a game“ (v českém překladu Pravidel „jestliže v průběhu hry se zjistí“), znamená to, že si toho hráči či rozhodčí musí všimnout do pádu praporku. A to se dvěma výjimkami. Tu první představuje situace, kdy sám pád praporku je způsoben onou chybou (např. že na analogových hodinách praporek padá zjevně dřív než v celou, nebo že na digitálních odpočítávání probíhá 8, 7, 6, 0 - tj. bez sekvence 5 až 1). Druhou výjimku pak představuje situace, kdy jsou hodiny nastaveny od počátku chybně a to tak, že čas, který má hráč k dispozici pro reakci na chybu, je velmi krátký - tj. např. má hráč místo 3 minuty + 2 sekundy na tah jen 3 sekundy - během nich si zpravidla těžko všimne, že je něco špatně. Nebo hráč provede 40. tah a odejde na toaletu a po návratu shledá, že místo slíbených 30 minut se mu přidalo 30 sekund, které mezitím už uběhly.“ (...)
D. K pádu praporku došlo před 49. tahem bílého. Podle dostupných dokumentů byl stav na hodinách bílého po provedení 48. tahu černého cca 2 minuty. V souladu s výše uvedeným principem č.2 nelze ani při eventuálním nesprávném nastavení hodin (resp. jejich nesprávné funkci) považovat pád praporku za situaci, kterou nebylo možno předvídat a na kterou neměl hráč dostatek času reagovat. Reklamace pádu praporku provedená hráčem s černými figurami byla za těchto okolností oprávněná a její následné odmítnutí rozhodčím a nařízení pokračovat v partii bylo v rozporu s Pravidly. rozhodnutí STK, nss

vyjádření družstev, nss
další vyjádření družstev, nss
tiskové prohlášení STK, nss
rozhodnutí STK, nss
odvolání Lysé, web Lysé
rozhodnutí VV, chess.cz

 

 

ŠK Caissa COLAIR Třebíč B - TJ Slavia Hradec Králové B

Roman Bradáč - Radomír Novák, 2. liga D, 06.11.2011, Třebíč

prohra na čas, ač byl počet tahů splněn, dodatečné pokračování v partii

Rozhodčí rozhodl, že bílý prohrál na čas - podle jeho partiáře nestihl 40. tah. Ten neprotestoval, podepsaly se partiáře a do zápisu 0-1 - přijal porážku. Později se podle partiáře černého zjistilo, že bylo odehráno 42 tahů a rozhodčí nařídil pokračovat v partii, což černý odmítl a následně podle rozhodčího prohrál.

vyjádření hostů, 63plus1
vyjádření domácích, web Třebíče
rozhodnutí STK, web Třebíče
rozhodnutí VV, web Třebíče

 

 

Jindřich Řezáč - Kamila Říhová

Open Říčany, 27.08.2011, Říčany

domluvená prohra

Představenstvo podrobně projednalo nestandardní průběh partie Říhová/Řezáč v posledním kole turnaje a na základě toho, že:
Jindřich Řezáč i Kamila Říhová odmítají kategoricky obvinění vznesená Patrikem Pýchou (tvrzení proti tvrzení)
představenstvo nemá konkrétní důkazy, ale zápis partie, konečná pozice i výsledek partie vzbuzují podezření přinejmenším na nesportovní chování
takovéto jednání nelze v turnaji tolerovat
se jednomyslně usneslo vrátit cenu získanou Kamilou Říhovou ve výši 500,- Kč šachovému svazu. Výsledek partie i pořadí v turnaji se nemění, bude doplněn zápis partie. návštěvní kniha, web Open Říčany (příspěvky se odsouvají dozadu)

vyjádření svědka, web TJ Spartak Vlašim

 

 

Lukáš Boček - Jakub Rathouský

Finále KP mládeže jednotlivců, 26.06.2011, Mladá Boleslav

V kategorii H16 hrál v současné době říčanský Lukáš Boček. Měl přímý na mistrovství Čech postup v H14 a tak si vyzkoušel vyšší kategorii. Uhrál 3,5 bodu a skončil na 17. místě. Velmi mě ale mrzelo, že v posledním kole "musel" prohrát, aby zajistil postup pro dalšího hráče Říčan. Tohle by snad mezi dětmi být nemělo !!! web SK Zvole

Prý nechtěl, a tak ho černý porazil normálně.

 

 

Miroslav Mirkovič - Martin Horák

Sokol Český Brod C - ŠK Kostelec n/ČL C, RSD, 07.11.2010, Český Brod

zásah diváka do partie

článek

 

 

Jakub Rathouský

Biomedica Říčany B - Jiskra Humpolec, 1. LDMD - jih 2009/2010, 25.04.2010, Havlíčkův Brod

manipulace se soupiskou, neoprávněný start hráče

V utkání 10.kola Říčany B-Humpolec byl do sestavy zařazen Jakub Rathouský, i když byl předpoklad, že do Havlíčkova Brodu vůbec nedorazí. V zápisu se vedoucí domácího týmu vůbec nevyjádřil. Ani z následného mailu nevyplynulo, že by se měl hráč k utkání dostavit. Proto se přikláním k názoru hostů uvedeném v zápisu o manipulaci se soupiskou a za neoprávněný start hráče dle bodu 2.9.3.d SŘ kontumuji utkání ve prospěch hostí s výsledkem 0:6. Výsledky dosažené na šachovnici budou započteny na elo a VT. Proti rozhodnutí se lze odvolat k řídícímu orgánu soutěže. zpravodaj č. 5

 

 

Zlínterm Zlín - TJ Jiskra Otrokovice

RP Zlín, 22.02.2010, Zlín

odmítnutí sehrát zápas, neplatné doplnění soupisky, chyba vedoucího soutěže

Hosté už dříve doplnili hráče na soupisku a vedoucí soutěže to schválil, ale zapomněl poslat ve zpravodaji. Domácí pak nepřijali sestavu s tímto doplněným hráčem a hosté bez něj odmítli hrát. Zápas se nesehrál.

vyjádření hostů, rozhodnutí STK, Blog zlínského problemisty

 

 

Miloslav Tkadlec

CHESSMONT Rožnov - ŠK Staré Město E, KP Zlín, 24.01.2010, Rožnov pod Radhoštěm

nápověda spoluhráči

Zápis hostujícího družstva:
Hráč Trubačík Josef uvedl: Ve 46.tahu na 8. šachovnici došlo k ovlivnění výsledku. Domácí hráči debatující nad šachovnicí napověděli svému hráči tah Df2, ke kterému i došlo. Domácí tuto partii vyhráli. Staré Město proto protestuje proti výsledku na 8. desce. Hráč, který napověděl se jmenuje Tkadlec Miloslav a byl za to rozhodčím napomenut.
Dále vedoucí soutěže: Výsledek na 8. šachovnici nelze zpětně měnit. Rozhodčí RNDr. Ambros sice správně potrestal hráče Tkadlece, ale vzhledem k závažnosti provinění (zřejmě tím byl ovlivněn výsledek partie a celého zápasu) měl sáhnout po přísnějším trestu. V tomto případě bych se přiklonil k bodu 13.4.e- snížení bodového zisku hráče Tkadlece. zpravodaj č. 7

diskuze na fóru chess.cz

 

 

DDM Písek - Sokol Písek "C"

2. jihočeská divize - západ 2009/2010, JČŠS, 16.01.2010, Písek

chybějící povolení hostování, nesehrání utkání, pokuty JČŠS

článek o rozhodnutí Krajského soudu, Čb. deník

Zápis ze schůze rozšířené STK z 16.5.2010 v Pardubicích, web chess.cz

 

 

Rudolf Kaiser x ŠK Smíchov

14.01.2010, Praha

neoprávněný zápočet na elo

článek o rozhodnutí Městského soudu, lidovky.cz

 

 

Martin Homola - Matěj Škrabánek

Kostelecké šachování, 21.11.2009, Kostelec n. Č. l.

porucha hodin, otázka ubrání času

Ke konci kola se zjistilo, že bílému neběžely hodiny, měl asi ještě čtvrt hodiny (ačkoliv měl mít mnohem míň, myslím, že to už snad byla poslední partie a už snad po limitě celkově na kolo), černý už asi jen 5 minut. Vyměnil jsem hodiny a nechal stejný čas. To se nelíbilo Tomáši Zimovi a Martině Škrabánkové - chtěli ubrat čas bílému. Také myslím bylo poukazováno na mou zaujatost. Tomáš Zima tam vyřvával, vyhrožoval protestem... Byl jsem toho názoru, že především soupeř musí hlídat funkčnost hodin a měl to reklamovat už dávno a že to nemůže jít k tíži bílého - který byl v dobré víře ve funkčnost hodin a že má ještě dost času. Černému bylo v té době 6 let, ale to není důležité. Kdybych najednou bílému ubral, ocitl by se najednou v časovce ani by nevěděl jak, to podle mě není správné. Argumentoval jsem také ustanovením pravidel, že rozhodčí nastaví čas podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. (článek 6.10. a.) Neustoupil jsem, protest nebyl. Od té doby nechci být rozhodčím.

 

 

Daniel Železný x Jiří Nigrin

07.10.2009

vnitrooddílový spor

VV projednal dopis pana Daniela Železného z Peček, který si stěžuje na pana Nigrina z šachového oddílu Sokol Pečky. Bylo konstatováno, že VV SŠS není orgánem, který se má touto věcí zabývat, a věc byla vrácena panu Železnému. zápis ze 33. schůze VV, web SŠS

 

 

ŠK Duras BVK-Královo Pole D - TJ Znojmo B

KP II. B JMŠS, 08.02.2009

nesehraný domluvený zápas

Rozhodnutí: STK JmŠS jako ŘO Jm KP II. B konstatuje, že inkriminované utkání nebylo ve skutečnosti sehráno. Výsledek zápasu byl domluven mezi kapitány družstev. Tímto byl hrubě porušen Etický kodex FIDE a Soutěžní řád ŠSČR (dále SŘ), proto STK JmŠS v souladu s článkem 2.9 SŘ stanovuje výsledek tohoto utkání na 0:0, a uděluje oběma družstvům za toto utkání 0 zápasových bodů. Pro zápočet do ELO listiny utkání nebylo sehráno. STK JmŠS předloží celou záležitost Disciplinární komisi JmŠS pro další posouzení.
Odůvodnění : STK JmŠS se touto záležitostí začala zabývat na základě článku 2.8.2 SŘ. STK JmŠS na základě komunikace s kapitány zúčastněných družstev a dalšími osobami zjistila, že zápas 8. kola Jm KP II. B ve skutečnosti nebyl sehrán. Vzhledem k onemocnění velkého počtu hráčů družstva TJ Znojmo B, které by na zápas vyjelo maximálně s 5 hráči, nabídl kapitán družstva TJ Znojmo B den před zápasem kapitánu družstva Duras BVK-Královo Pole D výsledek 5,5 : 2,5 pro domácí, na čemž se oba kapitáni shodli. Na prvních pěti šachovnicích šlo o dohodnuté remízy, na 6. - 8. šachovnici vyhráli domácí kontumačně. STK JmŠS vidí takovéto jednání jako nepřípustné jednak vzhledem k vedoucímu soutěže a dalším družstvům účastnících se této soutěže, jednak vzhledem k započtení nesehraných remíz na národní ELO. rozhodnutí STK

 

 

Pavel Havrlík

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí C - SK+Sokol Žamberk B, KP II. - východ, 25.01.2009, Ústí nad Orlicí

nápověda spoluhráči

Disciplinární komise ve složení Marian Sabol, Tomáš Veselý a Jaroslav Hájek se zabývala případem nesportovního chování v utkání 7.kola KPII-východ Ústí C - Žamberk B. DK rozhodla o zastavení závodní činnosti hráče Pavla Havrlíka za prokázanou nápovědu spoluhráči na 4 soutěžní utkání v soutěžích družstev pořádaných PDŠS. Trest se podmíněně odkládá na zkušební dobu 1 roku - soutěžní ročník 2009/2010. Zápis z 2. schůze 2009 VV PDŠS, web PDŠS

 

 

Pila Ořechov A - ŠK Caissa Třebíč B

2. liga D, 11.01.2009, Ořechov

způsobilost hrací místnosti ke hře, odmítnutí pokračovat v zápase

Stín na celé kolo a možná i na celou soutěž vrhá nedohrané utkání v Ořechově. Den před utkáním proběhl v místní Orlovně myslivecký ples. Začátek utkání se kryl s úklidem po akci. Někteří z místních myslivců, prostí lidé, jenom těžce a pomalu chápali, že při šachovém utkání hraném v sousední místnosti je třeba se chovat tiše. Utkání se tím dostalo na hranici regulérnosti. Situaci se postupně dařilo stabilizovat, avšak kapitán hostů po odmítnuté nabídce remízy se rozhodl pro odchod, ke kterému přiměl i zbytek týmu. Ukončit utkání je však pouze v kompetenci rozhodčího. Toto se nestalo a tudíž jsem neukončené partie z pozice rozhodčího zkontumoval ve prospěch domácích. článek vedoucího soutěže, web JmŠS

Družstvo Caissa Třebíč B opustilo po cca hodině hrací místnost na protest proti hluku a odjelo.
Všechny nedohrané partie kontumuji ve prospěch domácího týmu. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle odvolacího řádu. zpravodaj č. 6

Utkání 6.kola Pila Ořechov A vs. Caissa Třebíč B bylo STK ŠSČR anulováno a bude sehráno v náhradním termínu 8.3. v Třebíči. zpravodaj č. 9

 

 

Biomedica Říčany E - Sokol Český Brod B

RPD, 21.12.2008, Říčany

špatné rozesazení hráčů

článek

 

 

František Martan (DDM Nymburk)

RSD, 2007/2008

5x kontumace 1 hráče

Dále však došlo k porušení pravidla nemožnosti nastoupit po dvou kontumacích - je třeba označit zápasy 9. a 11. kola jako plně kontumované. Skutečnosti, že hráč F.Martan již nemůže nastoupit si mělo být vědomo družstvo DDM Nymburk (kapitán resp. jeho zástupce), nikoliv však rozhodčí utkání 9. a 11. kola, kteří získávají informace ze zpravodajů, kde nebyly kontumace 2., 5. a 11. kola uvedeny (selhání na straně rozhodčích a kapitánů resp. jejich zástupců). Zpráva disciplinární komise, web SŠS

Částka nebyla v roce 2008 na účet SŠS připsána a ze zápisů z jednání VV ani nevyplývá, jakým způsobem byla věc uzavřena. RK doporučuje VV zaujmout k případu DDM Nymburk stanovisko, které jasně rozhodne o ne/uplatňování udělené pokuty a osobních trestech (případně k zapracování do rozpisu soutěží do seznamu pokut). zpráva RK za rok 2008, web SŠS, 11.06.2009

VV po projednání zrušil pro procedurální nedostatky rozhodnutí disciplinární komise ve věci DDM Nymburk. zápis ze 33. schůze VV, web SŠS, 07.10.2009

 

 

GM Mikuláš Maník - IM Vladimír Talla

Ostravský koník, 04.05.2008, Ostrava

domluvená prohra

Bílý obětoval/ztratil kvalitu, neviděl dvoutahový zisk figury a nakonec nastavil figuru. 0-1 Pořadatelé partii kontumovali 0-0.

OSTRAVSKÝ KONÍK: Jak proběhlo poslední kolo!?, nss
OSTRAVSKÝ KONÍK: ředitel Marek Jelínek - "Nebudu tolerovat domlouvání partií.....", nss
GM Maník a IM Talla se vyjádřili ke vzájemné partii, nss
Rozhodnutí Disciplinární komise ŠSČR, chess.cz

 

 

ŠK Kostelec n/ČL B - ŠK města Dobrovice A

RPC, 06.04.2008, Kostelec n. Č. l.

posunutí začátku utkání posledního kola

Družstvo Dobrovic podalo protest proti výsledku utkání a rozhodnutí náhradního rozhodčího pana Jíši. Domácí nezajistili začátek zápasu posledního kola od 9 hodin, ale až po 10 hodině.
Rozhodnutí : Kontumuji výsledek utkání na 0-8 ve prospěch Sokola Dobrovice A.
Na ELO budou zaslány výsledky partií tak jak byly sehrány..
Zdůvodnění : Družstvo Kostelce nezajistilo začátek utkání v 9.00 hod. jak je dáno rozpisem soutěže. Vyjímka o posunutí začátků utkání na 10 hod., která byla Kostelci udělena se nevztahuje na poslední kolo (dle SŘ, kdy nesmí být poslední kolo předehráno, ani odloženo, což se týká i začátku zápasu).
Poučení : Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k STK SŠS, které má zasedání 4.5.2008 v Praze.
Rozhodčí utkání pan Jíša bude předán komisi rozhodčích SŠS k dalšímu řešení. zpravodaj z 11. kola

vyjádření hostů, web Dobrovic
vyjádření domácích, web Kostelce

 

 

ŠK DURAS BVK "B" - TŽ Třinec "B"

1. liga východ, 25.11.2007

manipulace se soupiskou, neoprávněný start hráče

Porušení Soutěžního řádu v utkání 1.ligy – východ Duras B - Třinec B dne 25.11.2007
Zjištěné skutečnosti
V tomto utkání došlo k situaci, kdy domácí postavili na 1.šachovnici hráče Kuchyňku Lukáše, který v té době reprezentoval ČR na MS mládeže v Turecku. Klasifikuji toto rozhodnutí jako hrubé porušení směrnic a řádů ŠSČR a úmyslnou manipulaci se soupiskou. Na základě těchto skutečností vydávám toto rozhodnutí:
Vyhlašuji v tomto zápase výsledek 0-8 ve prospěch Třince B, odehrané partie však budou započteny dle skutečných dosažených výsledků jak na LOK ČR tak i FIDE , celkové skóre bude upraveno až na konci soutěže.

Stanovisko vedoucího soutěže k zápasu ŠK Duras Brno „B“ – TŽ Třinec „B“ 3.kolo 1.ligy východ dne 25.11.2007
V průběhu neděle jsem obdržel informaci o výsledků zápasu mezi ŠK Duras Brno „B“ a TŽ Třinec „B“, ze které bylo zřejmé, že hosté nastoupili k zápasu se 6 členy družstva, následně potvrzeno partiovým materiálem.
Zpracoval jsem a vydal Zpravodaj č.3 ve kterém jsem uvedl, že neobsazené šachovnice budou pokutovány v závěru soutěže. Neodehrané utkání na 1.šachovnici Kuchyňka Lukáš - Šimáček Pavel jsem považoval za normální jev, kdy se hráč k utkání nedostavil z nějakého důvodu, který se nemohl předvídat (dopravní zácpa, náhle zdravotní problémy apod.)
Jaké však bylo mé překvapení, když jsem vzápětí byl informován minimálně ze dvou zdrojů (Marian Sabol, Stanislav Páral), že hráč Kuchyňka reprezentuje ČR na MS v Turecku (to mi opravdu uniklo).
Na základě těchto informaci a po kontrole na webu pořadatele MS jsem přehodnotil své původní rozhodnutí a vyhlásil kontumační výsledek 0:8 ve prospěch TŽ Třinec. Své rozhodnutí zdůvodňuji takto:
Kapitán domácích musel vědět, že hráč Kuchyňka se zápasu nezúčastní a přesto jej zařadil do sestavy k utkání s jasným cílem – vyřadit 1.desku soupeře . Je to tedy jasná manipulace se soupiskou s cílem ovlivnit průběh a výsledek zápasu.
Co by se stalo kdyby nastoupili se 6 hráči dle soupisky ,kteří byli přítomni. Prohrávali by 2:0 od počátku,za neobsazené šachovnice by dostali pokutu dle „Rozpisu soutěže“ a průběh zápasu by již nebyl ničím jiným ovlivňován.
Takto jsem musel použít „Soutěžní řád“ čl.2.9 Přestupky proti ustanovení tohoto SŘ, konkrétně čl.2.9.3

STK ŠSČR projednala okolnosti utkání 1. ligy východ 2007/2008 mezi družstvy ŠK Duras Brno B a TŽ Třinec B hraného v Brně dne 25.11.2007 a schválila následující rozhodnutí:
R o z h o d n u t í :
I
V souladu s čl. 3.6.4. Soutěžního řádu, čl. 2.8.2. Soutěžního řádu a čl. 5.14. Rozpisu soutěží družstev řízených ŠSČR - ročník 2007/2008 (1. a 2. liga) ruší STK ŠSČR rozhodnutí vedoucího soutěže Jaroslava Kořínka o vyhlášení kontumačního výsledku 0:8 ve prospěch Třince B. Výsledek dosažený za šachovnicemi 3,5:4,5 ve prospěch Třince B zůstává v platnosti.
II
STK ŠSČR ukládá vedoucímu soutěže vyvodit pro družstvo Duras Brno B důsledky vyplývající z čl. 5.14. Rozpisu soutěží družstev řízených ŠSČR - ročník 2007/2008 (1. a 2. liga).
O d ů v o d n ě n í :
STK ŠSČR se podrobně seznámila se situací v utkání ŠK Duras Brno B a TŽ Třinec B a došla k závěru, že vyhlášení kontumačního výsledku není adekvátní provinění družstva Duras Brno B. Porušení šachových řádů družstvem ŠK Duras Brno B vyplývá z čl. 3.6.4. Soutěžního řádu „…Nedostavení se hráče sestavy k partii do 1 hodiny od stanoveného začátku partie je posuzováno jako porušení SŘ a ŘO je povinen vyvodit z toho důsledky…"
Rozhodčí ani vedoucí soutěže však nemůže postupovat dle čl. 2.9.3. Soutěžního řádu „Za závažné porušení řádů a směrnic, kterými je narušena regulérnost soutěže, může být ŘO vyhlášen kontumační výsledek…“, protože ŘO vyvodil důsledky pro tento typ porušení řádů v čl. 5.14. Rozpisu 1. a 2. ligy „Za neobsazení šachovnic nebo za kontumaci šachovnice, kdy se hráč, napsaný na soupisce, k partii nedostaví, bude družstvo pokutováno 300 Kč za každou takovou kontumaci...“
Za provinění, které je sankcionováno speciálním článkem Rozpisu, nelze ukládat další tresty. Lze samozřejmě diskutovat o tom, zda sankce stanovená Rozpisem soutěží je přiměřená, zda by bylo či nebylo vhodné pohlížet rozdílně na případy, kdy k nenastoupení hráče dojde na první nebo poslední šachovnici, zda zkoumat, jestli kapitán předávající sestavu k utkání věděl, že se hráč nedostaví nebo jednal v dobré víře, že hráč dorazí později. To však může být pouze námětem pro tvorbu příštího Rozpisu, nikoliv důvodem pro kontumaci utkání. přílohy

 

 

ŠK Lokomotiva Brno B - ŠK Lokomotiva Brno C

2. liga E, 14.10.2007

nesehraný domluvený zápas

Rozhodnutí disciplinární komise se mi nepodařilo najít - zmiňuje se to v komunikéch z 45., 56., 57., 58. a 59. schůze VV ŠSČR.

 

 

ŠK Kladno x STK SŠS

září 2007

svévolná změna rozdělení KP těsně před sezónou, nerespektování VV ze strany STK

Asi až v červnu STK dostala nápad změnit rozdělení KP (KPA a KPB) - přehodit osy, podle kterých se rozděluje (konkrétně místo jižní skupiny by Český Brod hrál severní). Proběhla anketa, většina pro však nebyla. STK nicméně provedla nové rozdělení. Proti tomu se 31. 8. odvolalo ŠK Kladno a VV mu 12. 9. vyhověl a rozhodl, že se použije staré rozdělení. Na losovací schůzi 16. 9. STK nechala hlasovat a většina zástupců byla pro nové rozdělení, nalosovalo se tedy podle něj. VV to už pak nechal být.

materiály ke sporu, web SŠS
námitka neusnášeníschopnosti, odvolání předsedy STK, zápis z 26. schůze VV, web SŠS

 

 

RSC

30.05.2007

příliš volných hráčů v sestavě, výklad (jak kontumovat)

Dále pak VV SŠS projednal opakovaný případ skupiny Regionální soutěže C, kde ve dvou případech došlo k nastoupení 3 volných hráčů v sestavě 5-členného družstva. Vedoucí soutěže v obou případech zkontumoval šachovnice od třetího volného hráče dolů a dále pak zkontumoval i zbylé šachovnice s tím, že družstvo tím jakoby nenastoupilo alespoň s polovinou hráčů nutnou pro možné sehrání zápasu.
Dle výkladu ŠSČR je správný postup ten, že jsou zkontumovány pouze šachovnice od třetího volného hráče dolů (včetně) avšak výsledky na zbylých šachovnicích zůstávají v platnosti. VV SŠS rozhodl, že vedoucí soutěže RSC upraví výsledky těchto zápasů na webu ŠSČR (nemají vliv na postupy/sestupy soutěže). zápis z 23. schůze VV, web SŠS

 

 

Sokol Tišice B - Autoškoda Ml.Bol.B

RPC, 11.02.2007, Tišice

nesehraný domluvený zápas

VV SŠS projednal rozhodnutí vedoucího soutěže RP, skupiny C, ve věci dohodnutého výsledku v zápase 7. kola Tišice „B“ vs. Auto Škoda Mladá Boleslav „B“. VV SŠS zrušil rozhodnutí vedoucího skupiny (vyhlášení výsledku 0:8 kont. a udělení pokuty 400 Kč domácímu oddílu za nezajištění hrací místnosti). VV SŠS za manipulaci s výsledkem utkání vyhlašuje pro zápas Tišice „B“ vs. Auto Škoda Mladá Boleslav „B“ kontumační výsledek 0:0 a uděluje pokuty družstvům obou oddílů ve výši 500 Kč. Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že obě družstva se k dohodnutému výsledku utkání na první dotaz okamžitě přiznala.
Zároveň VV SŠS ustanovil disciplinární komisi SŠS ve složení: R. Doležal (předseda), J. Hůrka, O. Sládek, která prošetří spolu s kapitány a rozhodčím utkání další okolnosti tohoto případu.
Vedoucí skupiny RPC upraví výsledky na webu ŠSČR. zápis z 23. schůze VV, web SŠS (rozhodnutí DK na webu není a nelze najít! ikdyž měl webmaster za úkol ho na web dát (27. schůze))

 

 

Jiří Rozkovec - Jan Mrověc

TJ Hronov A - Sokol Hradec Králové, KS východ KHŠS, 18.12.2005, Hronov

nepřípustný tah, nepřidání času soupeři

V 5.kole se 18.12.2005 utkala v naší soutěži družstva Hronova a Sokola Hradec Králové. Při telefonickém hlášení výsledku jsem se dozvěděl o námitce k výsledku a tak jsem si vyžádal originál zápisu o utkání, kde je uvedeno vyjádření hostí a rozhodčího (současně kapitána domácích v tomto zápase).
Oficiální námitka proti rozhodnutí rozhodčího v soutěži družstev dle čl. 6 odvolacího řádu ŠSČR byla podána dne 23.12.2005 kapitánem hostí Martinem Paukertem. Námitka splňuje požadavky odvolacího řádu dle čl. 2 a 6 a byla doručena domácímu kapitánu Jardovi Čápovi a rozhodčímu utkání Františku Fuchsovi. Vyjádření obou mi bylo doručeno osobně. Námitka a dokumenty zaslané Martinem Paukertem mi byly předány Jardou Čápem. K ofocenému zápisu o utkání zaslaném Martinem Paukertem uvádím, že není totožný s originálním zápisem o utkání, byť popis vyjádření je stejný (v originále není škrtáno, podpisy hráčů pod vyjádřením rozhodčího jsou jiné než v ofocenině a na originále je podpis kapitána domácích – Franty Fuchse, který v ofocenině chybí).
V zápise o utkání je ve vyjádření rozhodčího a diváků uvedeno porušení pravidla 4.3.a (tah prvním dotknutým kamenem) a ve vyjádření rozhodčího k námitce rozhodčí uvádí, že nezaznamenal žádný nepřípustný tah. (V obou dokumentech rozhodčí uvádí, že v průběhu partie u něj hráč Rozkovec nic nereklamoval). Ze všech mě doručených a výše uvedených dokumentů vychází následující: Stav utkání je 4-3 pro domácí Hronov a hraje se poslední partie za přítomnosti rozhodčího a diváků. Partie na 2. šachovnici Rozkovec-Mrověc dospěla do fáze rychlé zakončení partie. Odehrálo se několik tahů, kdy v oboustranné časové tísni ani jeden z hráčů nezapisoval a partii nezapisoval ani rozhodčí, který byl u partie přítomný. Poté došlo k porušení pravidel dle čl. 7.4.a, když hráč Mrověc zahrál nepřípustný tah. Až sem se všichni shodují. Dále je rozpor:
Dle hostí došlo v tomto okamžiku k zastavení hodin hráčem Rozkovcem a reklamace porušení pravidel u rozhodčího.
Dle rozhodčího a domácích hráč Rozkovec zmáčkl hodiny Mrověcovi (tedy nezastavil je), poté upozornil Mrověce na to, že musí hrát prvně dotknutou figurou. Mrověc to udělal a partie pokračovala dále. Tedy nedošlo k reklamaci u rozhodčího. K reklamaci dle čl.7.4.a došlo až po pádu praporku a tudíž ji rozhodčí neřešil (navíc nereklamoval hráč).
Rozhodčí do partie nezasáhl a partie skončila výhrou Mrověce (v prohrané pozici) na čas. Poté proběhla rekonstrukce partie a doplnění partiářů – ty jsem vzhledem ke zpětnému doplňování (ničím nepodloženým) nevyžadoval. V zápise o utkání není uvedená pozice ani časy hráčů v momentu, kdy k porušení pravidel došlo. V námitce Martin Paukert uvádí, že v tento okamžik měli oba hráči necelou minutu na dohrání partie a v doložené partii (opis z ChessBase) je diagram pozice v okamžiku porušení pravidel a také diagram po pádu praporku.
Došlo k pochybení rozhodčího? V prvém případě měl rozhodčí po reklamaci přidat Rozkovcovi 2 minuty dle čl 7.4.b a v druhém by podle mě neměl do partie bez reklamace hráče zasahovat. Kde je pravda nevím, protože jsem u partie nebyl.
Martin Paukert v námitce očekává dohrání partie na neutrální půdě s přidáním 2 minut Rozkovcovi. To je podle mě vzhledem k neznámým přesným časům hráčů nereálné a tak není dle čeho měnit výsledek partie a tím i zápasu.
Konečné slovo by zde měla mít komise rozhodčích. V Náchodě 8.1.2006 ing. Michal Cerha, vedoucí soutěže, web KHŠS

Na základě zjištění vedoucího KS-východ M.Cerhy uděluje komise rozhodčích KHŠS napomenutí rozhodčímu Františku Fuchsovi.
Odůvodnění: V zápase TJ Hronov - Sokol Hradec Králové byl rozhodčí Fr. Fuchs přítomen u partie hráčů Rozkovce a Mrověce, hrané v časové tísni bez zápisu tahů. Hráč Mrověc provedl nemožný tah, který opravil po upozornění soupeře. V tento okamžik měl rozhodčí podle čl. 7.4b Pravidel šachu přidat jeho soupeři 2 minuty času, což neudělal. Polehčující okolností je, že hráči okamžitě v partii pokračovali bez reklamace.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k VV KHŠS podle Odvolacího řádu ŠSČR.
Komentář KR: tento případ opět ukázal, jak je pro hráče důležité znát přesně znění pravidel. V diskusích zaznělo, že přidání času je pouze po reklamaci hráčem. To však není podle pravidel, rozhodčí musí přidat čas, aniž soupeř toto reklamuje. Ovšem kdyby o nároku na přidání věděl hráč Rozkovec, ev. kapitán jeho družstva, jistě by se ho domohli a patrně by to znamenalo nejen jeho výhru v partii, ale zisk jednoho zápasového bodu pro Sokol a ztrátu dvou bodů Hronova proti současnému stavu. A když hráč toto pravidlo nezná, nedomůže se ho vůbec v případě, že rozhodčí není v ten daný okamžik u jeho partie. Jiří Bielavský, předseda KR, 25. 1. 2006, web KHŠS

komentář

 

 

Michal Krňávek - Jiří Daniel

Panda RWT Rychnov n.K. B - ŠK AD Jičín, KP KHŠS, 13.11.2005, Rychnov nad Kněžnou

nezapisování tahů, uvedení soupeře v omyl, pád praporku

K nejzávažnější události došlo v Rychnově. Hostující hráč se dostal do časové tísně a přestal zapisovat tahy. Podle hostujícího družstva domácí hráč (současně rozhodčí) udělal záměrně chyby ve svém zápisu, aby svého soupeře zmátl a ještě mu řekl nepravdivý údaj o skutečném počtu tahů. Rozhodčí tvrdí, že chybu v zápisu udělal jen jednou, nic neříkal a že hostující hráč nesplnil předepsaný počet tahů, proto si zapsal výhru překročením času. Hosté podávají protest podle SŘ (včetně zaplacení vkladu) a žádají kontumaci ve svůj prospěch. Vladimír Velecký, vedoucí soutěže, 27. 11. 2005, web KHŠS

Za chyby, jichž se dopustil rozhodčí v utkání Panda Rychnov n. Kn. - ŠK AD Jičín, potrestala komise rozhodčích Jiřího Daniela tříměsíčním zákazem výkonu funkce rozhodčího. Je to první verdikt v kauze, o které se hodně mluvilo nejen v našem kraji. K řešení je ještě námitka, podaná š.o. Jičín k VV KHŠS. Jiří Bielavský, 9. 12. 2005, web KHŠS

"Vyjádření vedoucího soutěže k partii Krňávek vs. Daniel z utkání 2.kola Panda Rychnov n.K. B - ŠK AD Jičín: po shromádění a prostudování dokumentů, vztahujících se k případu, jsem rozhodl takto: Hráč Daniel pochybil jako hráč (viz Pravidla FIDE, čl. 8.1) tím, že svou partii řádně nezapisoval, ač nebyl v časové tísni a nesprávně se zachoval též jako rozhodčí (viz Pravidla FIDE, čl. 13.1, 13.4), neboť ze svého jednání nevyvodil žádné důsledky, přestože o to byl žádán zástupcem kapitána hostí. Nicméně tyto důvody nejsou postačující pro to, aby se změnil výsledek partie. Faktem zůstává, že hráč Krňávek nesplnil požadovaný počet tahů a prohrál překročením času. Současně porušil Pravidla FIDE (čl. 12.6), neboť svého soupeře vyrušoval dotazy na splnění časového limitu. Rozhodčí Jiří Daniel byl potrestán Komisí rozhodčích KHŠS tříměsíčním zákazem výkonu funkce rozhodčího (viz níže). Současně proti jeho jednání podal oficiální námitku vč. uhrazení vkladu ŠK AD Jičín. Tuto námitku musí projednat Výkonný výbor KHŠS, nebo jemu je podána." Vladimír Velecký, 11. 12. 2005, web KHŠS

VV rozhodl o odvolání ŠK AD Jičín proti výsledku partie na 6. šachovnici v zápase Panda Rychnov /Kn „B“ – ŠK AD Jičín ze druhého kola KP družstev takto: I přesto, že VV shledal pochybení na obou stranách, potvrzuje výsledek partie Krňávek – Daniel 0:1 a utkání Rychnov/Kn „B“ – ŠK AD Jičín „A“ 4,5:3,5, který byl vydán vedoucím soutěže ve zpravodaji č. 4.
VV rozhodl o odvolání Jiřího Daniela proti rozhodnutí komise rozhodčích KHŠS takto: Vzhledem k tomu, že rozhodoval orgán, který nebyl oprávněn rozhodovat, ruší VV rozhodnutí KR KHŠS ze dne 8.12.2005 a předává věc k projednání kompetentnímu orgánu – KR ŠSČR. Jiřímu Danielovi se vrátí poplatek za odvolání, který zaslal na účet KHŠS. O průběhu a výsledku jednání KR KHŠS v této záležitosti byl informován předseda KR ŠSČR ovšem bez žádné reakce z jeho strany. VV ukládá svému předsedovi předat KR ŠSČR k projednání postup rozhodčího J. Daniela v utkání Panda Rychnov /Kn „B“ – ŠK AD Jičín. Zápis z 6. schůze VV KHŠS dne 12. ledna 2006, web KHŠS

A) Komise rozhodčích ŠSČR prostudovala všechny zaslané materiály a v rámci své pravomoci posuzovala porušení povinností rozhodčím zmíněného zápasu panem Jiřím Danielem.
Na základě předložených materiálů došla k názoru, že k zanedbání povinností, taxativně uvedených v Pravidle FIDE a v řádech ŠSČR, v uvedené námitce nedošlo.
Zdůvodnění: Námitka Šachklubu AD, o.p.s. se opírá o zápis partie hráče Daniela, kterým měl uvést v omyl svého soupeře, hráče Krňávka. Tato skutečnost nemůže být při rozhodování o činnosti rozhodčího brána v úvahu, neboť dle Pravidel FIDE je každý hráč povinen dle čl. 8.1 své tahy zapisovat (s výjimkou dle čl. 8.4), v případě, že to není možné, po projití časové kontroly nastupuje pravidlo o rekonstrukci, která teprve prokáže opravdu provedený počet tahů a splnění či nesplnění časového limitu, nikoliv samotný zápis kteréhokoliv z hráčů. Tuto situaci, tj. rekonstrukci průběhu partie, po „spadnutí praporku“ rozhodčí Daniel správně vyvolal. K ostatním událostem z hlediska činnosti rozhodčího i hráčů je v předložených materiálech na jedné straně tvrzení hráčů proti tvrzení hráčů na straně druhé.
B) Komise rozhodčích po prostudování zaslaných materiálů dále konstatuje, že:
a) KR KHŠS nemá oprávnění trestat rozhodčího této kvalifikace a proto doporučuje KR KHŠS vyhovět odvolání rozhodčího pana Daniela proti potrestání zákazem výkonu funkce rozhodčího.
b) Chování hráčů, které se jeví jako rozporné s Etickým kodexem FIDE, může být pouze skutkovou podstatou k případnému posouzení (s přihlédnutím ke všem okolnostem a důkazům) příslušnou disciplinární komisí, tedy DK KHŠS.
Projednala komise rozhodčích ŠSČR per rollam v období 27. 02. - 10. 03. 2006.
Za KR ŠSČR Bohumír Sunek, předseda, web KHŠS

vyjádření, komentáře web KHŠS (chronologicky odspoda)

 

 

TJ Dvůr Králové n.L. - Sokol Náchod

KP KHŠS, 23.10.2005, Dvůr Králové nad Labem

překročení času

Větříček přifoukal k posouzení problém z jednoho utkání prvního kola KP, a zrovna ne malý. Utkání se hrálo s digitálními hodinami DGT 2000, před časovou kontrolou došlo na první šachovnici k časové tísni obou hráčů a na displeji bílého se objevilo "-1:00". Hráči se poté dali do rekonstrukce partie a zjistilo se, že bílý právě udělal 40. tah. Černý reklamoval výhru na čas.
Poté se do věci vložil rozhodčí a stanovil, že čas nebyl překročen. Po vzrušených diskusích se hráči dohodli na remíze, družstvo černého utkání celkem jasně vyhrálo.
V zápise o utkání není o této situaci zmínka.
Začnu poslední větou - to je důvod, proč neuvádím konkrétní družstva, ev. jména. Je vážnou chybou, když se takové sporné situace nedostanou do zápisu. Potom se těžko dělá nějaká náprava a hlavně trpí soutěž, protože v tomto případě došlo k evidentnímu porušení pravidel šachu.
Ta stanoví, že partie končí překročením času vymezeného na určitý počet tahů. V tomto konkrétním případě hodiny oznámily, že bílý spotřeboval veškerý svůj čas a přešly do druhé fáze partie (rychlé zakončení), do níž oběma hráčům přidaly po jedné hodině. Pomlčka (minus) ukazovala na hráče, který svůj čas jako první spotřeboval. Po provedení 40. kontrolního tahu musí mít hráč ještě nějaký čas (na analogových hodinách praporek nahoře), minimum je jedna sekunda, kterou by hodiny ukazovaly "0.01". Všimněme si rozdílu mezi módem "hod:min" (mezi číslicemi dvojtečka) a módem "min.sekundy" (mezi číslicemi tečka), na druhý se hodiny přepnou při čase menším než 20 minut. Poznámka pro pedanty: bílý musel překročit čas o méně než sekundu - ovšem z hlediska pravidel na tomhle vůbec nezáleží.
Překročení času samozřejmě narušením pravidel není, tím je až rozhodnutí rozhodčího, který situaci nevyřešil, jak mu řády ukládají. Jak už výše řečeno, nedali-li to poškození do zápisu, nelze se s tím oficiálně zabývat. Připravili se tak o půl bodu ve skore a svého hráče o možná 7 bodů Ela. Zápisů je třeba využívat! Jiří Bielavský, web KHŠS

Usnesení komise rozhodčích KHŠS k utkání 1. kola KP Dvůr Králové – Sokol Náchod Na základě informace od rozhodčího, shodujících se s informacemi od hráčů Náchoda, došlo v utkání TJ Dvůr Králové nad Labem - Sokol Náchod k situaci, kdy hráč domácích měl na hodinách DGT 2000 po 40. tahu čas –1:00.
Rozhodčí utkání Rostislav Svída rozhodnul o pokračování v partii, přestože došlo k překročení času, neboť čas -1:00 se vztahuje už k druhé fázi partie (rychlé zakončení). Hráč musí mít po provedení kontrolního 40. tahu na hodinách nejméně 1 sekundu (čas na hodinách 0.01).
Protože rozhodnutí rozhodčího je proti pravidlům FIDE, čl 6.10 (hráč prohrává partii, jestliže ve stanovením čase neprovede předepsaný počet tahů), trestá KR rozhodčího Rostislava Svídu zákazem výkonu funkce rozhodčího od 15. 11. 2005 do 15. 1. 2006. Jiří Bielavský, web KHŠS

 

 

ŠK Kladno C - SK Mělník 1885

KPA, 28.03.2004, Kladno

nesehraný domluvený zápas

Protože se jedná o hrubé přestupky, vydává Disciplinární komise trest podle Disciplinárního řádu ŠSČR čl. 3.5. vyloučení ze soutěže družstva ŠK Kladno C a SK Mělník 1885. Družstvo ŠK Kladno C se přeřazuje o dva stupně níže a družstvo SK Mělník 1885 se přeřazuje o jeden stupeň níže. Kapitánu družstva SK Mělník 1885, panu Kučerovi, ukládá trest zákazu výkonu funkce kapitána na jeden rok a kapitánu družstva ŠK Kladno C, panu Hůrkovi, ukládá trest zákazu výkonu funkce kapitána na dva roky. Panu Hůrkovi ukládá trest zákazu výkonu rozhodčího po dobu dvou let.
Odůvodnění: Dne 28.3.2004 se mělo odehrát utkání Krajského přeboru skupiny A SŠS mezi družstvy ŠK Kladno C a SK Mělník 1885. Šetřením bylo zjištěno, že utkání se nehrálo. Byl vystaven zápis o utkání, podepsán kapitány a zápisy partií. STK SŠS vydala rozhodnutí o kontumaci tohoto zápasu s výsledkem 0:0 a žádný bod pro obě družstva. SK Mělník 1885 se proti tomuto rozhodnutí odvolal. VV SŠS odvolání zamítl a potvrdil rozhodnutí STK SŠS ze dne 12.4.2004. rozhodnutí Disciplinární komise, web SŠS

Šachy neslavně v časopise Respekt, web KHŠS

 

 

Petr Neuman

bleskový turnaj, šachový festival, 27.04.2003, Ústí nad Labem

proměna pěšce

Vážená redakce, v rámci šachového festivalu v Ústí nad Labem jsem se 27.4. zúčastnil bleskového turnaje. Vše probíhalo bez problémů, protože i pořadatelé se vyvarovali jinde standardního zpoždění. V 5. kole jsem se utkal s Leonidem Vološinem. Partie se mi nepovedla, moje jediná šance se proto upínala k praporku jeho hodin. Partie se dostala do fáze, kdy dobrý tah byl rychlý tah a bylo zřejmé, že o výsledku nerozhodne pozice, nýbrž pád jednoho z praporků. Závěr byl ale jiný: Vološin došel svým pěšcem na poslední řadu, jenže místo, aby pěšce nahradil některou figurou, pouze zvolal: "Dáma!" a přemáčkl hodiny. Bleskové turnaje hraji velmi často a vím, že tak dámu postavit nelze a jedná se o typický nemožný tah. Dokonce jsem již stejně polovičatým tahem několikrát vyhrál i prohrál. Pomocný rozhodčí vše viděl a hlavní rozhodčí tedy akceptoval mnou reklamovaný nemožný tah. Na jedné straně se nedivím Vološinovi, že se mu krutý ortel nelíbil a odvolal se k rozhodčí komisi. Do následující hádky vstoupila řada lidí. Zbystřil jsem v momentě, kdy rozhodčí prohlásil, že podle pravidel mám pravdu, ale požadovat kontumaci není zcela fér. Nechápu ale, kdo by měl morálku posuzovat: Rozhodčí? Komise? Nejlepší hráč? Osobně se domnívám, že hlavní slovo by měla mít šachová pravidla, měla by být závazná a určit, co je či není správné. Sešla se námitková komise ve složení František Lipš (hlavní rozhodčí), velmistr Jiří Lechtýnský a mezinárodní mistři Štefan Gross a Josef Juřek a rozhodli v můj neprospěch v poměru 1:3. Nezdůvodnili svůj verdikt pravidly, oháněly se morálkou, zdůrazňovali, že jsem stál v závěrečné pozici na prohru. Nerozumím, proč popřeli pravidla o nemožném tahu? Že by z neznalosti? Nebo dokonce snad ze zlého úmyslu? Na protest jsem z turnaje vystoupil, ač výsledek partie nebyl až tak důležitý (do play off postupovala první osmička). Osobně se domnívám, že by prospělo, kdyby odvolací komise měly v budoucnu jasně vymezené pravomoce. Např., že by mohly zasahovat pouze v případě podezření, že rozhodčí porušil pravidla. Pokud totiž odvolací komise nebudou dodržovat pravidla, raději tyto "rady moudrých" zrušme! Všem čtenářům přeji, aby neměli podobné problémy. Petr Neuman, Československý šach 5/2003, s. 127

 

 

Velmistrovský open - KB open, Czech Open, 7/2002, Pardubice

vyrušování divákem

O horkokrevnosti některých hráčů svědčí následující příhoda, která se stala ve velmistrovském turnaji KB Open: Od partie najednou vyskočil izraelský velmistr a začal odstrkovat postaršího pána, diváka, od svého hracího stolu. Rozhodčí, který přispěchal uklidnit napjatou situaci se od hráče dozvěděl, že ho tento pán vyrušuje. Na otázku jak vyrušuje, dostal rozhodčí zajímavou odpověď. Prý ho divák sleduje upřeným pohledem, hypnotizuje ho a narušuje koncentraci. Rozhodčí slíbil, že bude situaci pozorovat. Partie pokračovala a asi po pěti minutách se situace opakovala. Velmistr opět vyskočil a vrážel do onoho diváka. V rámci zachování klidného průběhu turnaje ho požádal rozhodčí, aby se vzdálil. Divák žádost akceptoval, ale bylo mu líto, že neuvidí konec partie, která ho zaujala. Československý šach 8/2002, s. 210-211

 

 

Czech Open, 7/2002, Pardubice

špatné posazení

Norský šachista si spletl čísla stolu a usedl k jiné šachovnici. Není jasné, proč tomu tak bylo, možná, že večer předtím pil jako Dán. Po odehrání několika tahů odešel, aby se občerstvil. Mezitím se dostavil s dvacetiminutovým zpožděním správný hráč, který se divil, že již rozehrál zahájení. Norský hráč se přesunul ke svému správnému stolu, na kterém mu ovšem již půl hodiny běžel čas. Marně Nor požadoval nový začátek, pravidla to neumožňují. Nezbylo mu tedy nic jiného než začít hrát s půlhodinvoým zpožděním. Spát v cizí postýlce se nevyplatilo ani Sněhurce, musela pak sloužit sedmi trapslíkům. Československý šach 8/2002, s. 209

 

 

Velmistrovský open - KB open, Czech Open, 7/2001, Pardubice

rušení soupeře

Velmi rozčilený byl Angličan, který přiběhl ke stolku rozhodčích a stěžoval si, že se nemůže vůbec soustředit na hru. Soupeř si totiž při partii prohlížel pornografický časopis a nebohému Angličanovi se odkrvoval mozek... Československý šach 8/2001, s. 213

 

 

Zeev Dub

Velmistrovský open - KB open, Czech Open, 7/2001, Pardubice

nezapisování tahů

Izraelský hráč Zeev Dub přišel ke stolku rozhodčích a prohlásil, že jako ortodoxní věřící nemůže zapisovat svou partii, protože je sabat a nesmí pracovat, což by bylo podle jeho názoru zapisování partie. Za šachovnici si sednout a hrát smí, protože šachy jsou zábava, zapisovat partii je však už práce. Rozhodčí vyřešili situaci šalamounsky: Izraelec nemusel partii zapisovat, ale ubrali mu deset minut času na rozmyšlenou a parii zapisoval pouze soupeř. Československý šach 8/2001, s. 213

 

 

ŠK Lípa

Region F1 1999/2000

hrubé narušení soutěže

Za hrubé narušení soutěže postavením družstva náhradníků do důležitého utkání posledního kola s družstvem Sokola Hradec Kr. B, které bylo ohroženo sestupem, ŠK Lípa byly v tabulce odečteny 2 body. Šachinfo 8/2000, s. 350

 

 

pražská soutěž družstev 1999/2000, Praha

reklamace podle 10.2. (nesnažení se o výhru)

V pražské soutěži družstev se hrála partie "Bílý" - "Černý". Zápas byl již naštěstí rozhodnut, takže o nic důležitého nešlo. V poslední partii měl černý pouhé dvě minuty na zbytek partie (viz diagram 1) 57...Je3 58.Ke6 Jc2 59.Ke5 Jb4 60.Jc3 Jd3+ 61.Ke6 Jf4+ 62.Kf5 Jd3 63.a5 Jb4 64.Ke6 Jc2 V této chvíli černý reklamoval remízu. Rozhodčí své rozhodnutí odložila podle čl. 10.2. pravidel FIDE (...) V partii se ještě stalo 65.Ke5 Jb4 66.Kf4 Jc2 67.Ke5 Jb4 a černý překročil čas (viz diagram 2). Po 68.a6 Jxa6 69.Jxd5 je sice pozice remízová, ale černý ji ještě musí dokázat. Po naléhání černého ale rozhodčí prohlásila partii bez bližšího (písemného) zdůvodnění za remízu. Družstvo bílého se prostřednictvím svého kapitána odvolalo k předsedovi Pražského šachového svazu. Ten postoupil případ STK, která požádala o posouzení komisi rozhodčích. A komise rozhodčích usoudila, že rozhodčí sice mohla usoudit jinak, ale její rozhodnutí není proti řádům. Věcné odůvodnění samozřejmě chybělo, protože neexistuje. Neberme v úvahu, že jeden ze tříčlenné komise byl členem (byť hostujícím) družstva černého, neberme v úvahu, že zhnusený kapitán družstva bílého již nechtěl investovat do sporu další peníze a nepokusil se o další opravný prostředěk. Nekritizujme onu rozhodčí, chyby mohou dělat nejen šachisté, ale i rozhodčí
Podstatné je, že rozhodnutí zmíněné komise dává do ruky rozhodčím neomezenou moc a možnost zasahovat do dění na šachovnici místo hráčů. Vezměme si absurdní pípad: V rozhodující partii v Extralize bude hrát např. Širov s Movsesjanem. Jeden bude mít ve věžové koncovce navíc pěšce "f" a "h", slabší strana bude mít praporek na spadnutí. Zastaví hodiny, zavolá rozhodčího, který rozhodnutí odloží. Hráč slabší strany již nepotáhne, vždyť by mohl partii zkazit. Překročí čas a rozhodčí s Elem např. 1600 prohlásí znalecky, že partie je remíza. A odvolací komise rozhodnutí potvrdí, protože rozhodl podle pravidel. Absurdní pomyšlení. podle dopisu Alexeje Šimečka Československý šach 4/2000, s. 99

 

 

Radek Kaderka

Mistrovství Čech H18, H20, Chudenice, 20.-27.11.1999

nesportovní chování, převzetí pozvánky

VV ČŠS na své 65. schůzi 19. 1. 2000 v Praze: (...) 3. projednal odvolání R. Kaderky proti rozhodnutí Disciplinární komise ČŠS ve věci podezření nesportovního chování v posledním kole Mistrovství Čech H18, H20, 20.-27. 11. 1999 v Chudenicích a přijal toto usnesení: VV ČŠS dnem 19. 1. 2000 ukončil zastavení činnosti hráče Radka Kaderky, zároveň však ověří na poště Živanice datum převzetí pozvánky na jednání DK 4. 12. 99 a pokud došlo k úmyslnému klamání VV, bude případ znovu předán DK. VV dále konstatoval, že okolnosti kolem celého případu vytvářejí podezření nesportovního chování, které není možno dokázat a které si hráč Kaderka musí srovnat sám s vlastním svědomím. Šachinfo 3/2000, s. 93

 

 

(test)

(1999)

pád praporku, nezapisování tahů soupeře

V partii byl černý ve vrcholné časové tísni, zatímco bílý měl ještě dostatek času. Těsně před časovou kontrolou oba hráči blicali a žádný z hráčů partii nezapisoval. Dříve, než jste stačil zakročit, spadl černému praporek. Při rekonstrukci zjistíte, že černý neprovedl předepsaný počet tahů. Jaký bude váš další postup.
(původně správná odpověď:) b) necháte v partii pokračovat z pozice, která byla na šachovnici v okamžiku pádu praporku s tím, že následující tah bílého bude 1. tahem nového časového úseku Vladimír Doležal, Šachinfo 8/1999, s. 395-400

Domnívám se, že kolega Doležal se ve svém testu dopustil vážného omylu ve vyhodnocení otázky č. 21. Podle mne je správnou odpovědí varianta v nabídce neuvedená:
d) Rozhodčí vyhlásí partii za prohranou pro černého překročením času a současně přiměřeně potrestá bílého za nezapisování partie tah po tahu.
Soudím, že přiměřeným trestem by v tomto případě bylo napomenutí. Samozřejmě při opakovaném provinění apod. by rozhodčí sáhl po přísnějším trestu, v krajním případě i s hrozbou ztráty partie. (...)
Možnost b) se mi jeví jako neoprávněný zásah rozhodčího do průběhu partie. Oba hráči, černý i bílý, se provinili proti pravidlům. Bílý nepsal tahy jak má, černý překročil čas. Kolega Doležal trestá provinění bílého prominutím provinění černého. To je absurdní. Neobstojí výmluva, že kdyby bílý tahy zapisoval, měl by černý víc času na přemýšlení. Článek 6. 2. Pravidel přiděluje každému hráči předem určený čas na přemýšlení a provedení tahů. Černý s časem špatně hospodařil, a proto musí být v shodě s pravidly "potrestán" prohrou partie. Navržená možnost pokračovat v partii po pádu praporku s tím, že následující tah bílého bude 1. tahem časové kontroly je bezdůvodná, protože rekonstrukce byla úspěšně provedena a tedy víme, kolikátý tah to bude - rozhodčí přece nemůže tahy přečíslovat. Tímto způsobem, který kolega Doležal považuje za správný, lze postupovat pouze v případě, kdy při rekonstrukci partie nezjistíme, kolik tahů bylo skutečně sehráno (Článek 8. 6. Pravidel). (...)
V našem případě došlo ke dvojímu souběžnému porušení pravidel, proto nelze řešení kombinovat, jak je v testu navrženo. Jinou otázkou je, proč černý nezastavil své hodiny a nepřivolal rozhodčího, když viděl, že jeho soupeř přestal zapisovat tahy. Alexej Šimeček, Šachinfo 11/1999, s. 517-519

S mým řešením nesouhlasil nejen kolega Šimeček, ale i další rozhodčí (A. Rývová, Dr. Fischl) a konzultace B. Modra s jedním z nejuznávanějších a nejzkušenějších světových rozhodčích mm a mezinárodním rozhodčím Andrzejem Filipowiczem potvrdila, že řešení kolegy Šimečka je správné. Vladimír Doležal, Šachinfo 11/1999, s. 517-519

 

 

David Navara - Genadij Timoščenko

ŠK DP Mládí Praha - TŽ Třinec, Extraliga, 14.03.1999, Praha

zásah diváka

Vážený pane šéfredaktore Grossi,
přečetl jsem si v 17. čísle časopisu MAT komentář p. Roberta Cveka a Váš dovětek k zajímavé partii 9. kola Extraligy mezi Davidem Navarou (ŠK DP Mládí Praha) a GM Genadijem Timoščenkem (TŽ Třinec). (bohužel není k dispozici) Protože oním "nevěřícně civějícím" rozhodčím jsem byl já osobně, chci ke "komentáři" pana Cveka dodat ještě něco podstatného, co nebylo řečeno.
Stál jsem asi dva metry od partie a připravoval jsem si partiář na případné zapisování partie v čase před kontrolou. Byl jsem si vědom, že bílý udělal svůj 54. tah a že oběma hráčům zbývá po čtyřech minutách do 2. časové kontroly. Když jsem slyšel dvakrát po sobě oba hráče zmačknout hodiny, moje první myšlenka byla, že se zastavily hodiny a že se hráči snaží uvést je do chodu. Než jsem stačil přistoupit k partii, vstoupil do děje kapitán družstva DP Mládí IM J. Přibyl a začal řvát na celý sál, co si to ten soupeř dovoluje, začal manipulovat s hodinami, přidal urážlivou poznámku na adresu soupeře ve smyslu, co chcete, "vot russkij", a začal vykřikovat, že rozhodčí nic nedělá. Naprosto po několik dlouhých chvil ztratil nad sebou kontrolu, až ho od partie GM Jansa - Sluka muesli několikrát okřikovat. Já jsem mezi tím ukázal na šachovnici Timoščenkovi, že je v šachu a tudíž že je na tahu. Okamžitě se Navarovi i mně omluvil a zahrál svůj 54. tah. Abych zajistil v hrací místnosi klid (viz čl. 13. 7. pravidel FIDE), odehnal jsem IM Přibyla od šachovnice a vytknul mu, že uráží soupeře, a posléze mu doporučil, aby šel na chodbu.
Partie po jeho vykázání z hrací místnosti proběhla v klidu do konce. Po partii jsem se zeptal G. Timoščenka na důvod, proč z ničeho nic zastavil soupeřovy hodiny. Řekl, že se mu předběhly myšlenky v hlavě, když v domnění, že zamýšlený tah již provedl, ho najednou napadlo, že zapomněl zastavit své hodiny. A připomněl, že se při partii ihned omluvil.
Zdůrazňuji, že k incidentu vůbec nemuselo dojít, kdyby D. Navara postupoval podle čl. 6. 12. b), který říká: "Hráč smí zastavit oboje hodiny, jestliže potřebuje pomoc rozhodčího." Stejně tak mohl přivolat rozhodčího kapitán IM Přibyl. Nebýt jeho vpádu do partie, bylo otázkou chvíle, kdy bych byl zakročil sám a celý problém v klidu v několika sekundách vyřešil. Za to, co se přihodilo, jsem nepokládal za potřebné G. Timoščenka penalizovat, neboť na rozdíl od IM Přibyla, který vykřikoval, jak jeho mužstvo všichni včetně rozhodčího poškozují, jsem k tomuto závěru, že to byl zlý úmysl, sám nedospěl.
Při podpisu zápisu byl kapitán domácího družsta nezávisle na sobě vyzván nehrajícím kapitánem TŽ Třinec i mnou, aby své připomínky k rozhodování zápasu uvedl do zápisu. To však neučinil.
Za celé 13leté působení v šachu v roli rozhodčího jsem nikdy nebyl ani z povzdálí svědkem toho, co jsem zažl při tomto zápase díky neukázněnému a nervnímu zásahu kapitána domácího družstva. Sám mám několik vážených svědků, kteří jednání IM Přibyla odsoudili.
Já sám jsem si to ale u něj zavařil! Jeho zloba se po jeho vykázání z místnosti začala vybíjet na mne. neustále hlasitě vykládal, že rozhodčí nic nedělal, snažil se tak ospravedlnit svůj nehorázný zásah do partie. Několikrát mi sdělil, že na rozhodování nestačím, ať toho nechám, že vůbec nevím, co se při partii stalo, vyčetl mi odměnu, kterou mi asi hodinu před tím za dvoudenní rozhodování vyplatil. Vrcholem všeho bylo, když prohlásil, že také družstvo Domu armády je nespokojeno s mým rozhodováním. Šel jsem okamžitě za přítomnými vedoucími družstva Milošem Sakařem a kapitánem družstva Extraligy Milanem Orságem, kteří jeho tvrzení odmítli jako vymyšlené. Předpokládal jsem, že se mi za tuto hrubě účelovou lež omluví, ale se zlou jsem se potázal. Místo toho na mne vyjel, že jsem senilní a s očima navrch hlavy to několikrát opakoval. Čtrnáct dní po tomto incidentu, když by měly jeho emoce již vyprchat, jsem požádal Josefa Přibyla o omluvu, ale do dneška na ni čekám.
O události jsem neprodleně informoval předsedu komise rozhodčích ČŠS pana RNDr. Vladimíra Doležala.
Pane šéfredaktore, toto jsem pokládal za potřebné dodat ke "komentáři" Vašeho spolupracovníka. Myslím si však, že byste měl příště zvážit, zda volat na základě informací jen z jedné strany po postihu "zejména rozhodčího", který "pouze civěl". Vždyť pokud se něco semele kolem šachovnice, tak vždy to má na svědomí buď neznalost pravidel, nebo nesportovní chování buď hráčů nebo funkcionářů.
Přije Vám jen úspěchy. Rudolf Vyskočil, Mat 20/1999, s. 69

 

 

Michal Běloušek

1998-1999

start na 3 soupiskách

Náš oddíl Jawa Brodce, sehrál 20.12.1998 utkání divize H s družstvem Jiskra Havlíčkův Brod B. Za H. Brod nastoupil na první šachovnici hráč Běloušek. Po diskusi kapitánů vyšlo najevo, že hráč Běloušek figuruje na třech soupiskách a hraje v sezoně 1998/99 ve třech družstvech, z nichž jeden je registrován u MŠS. Tedy jasný přestupek proti soutěžnímu řádu, i když kapitán H. Brodu toto komentoval slovy, že toto je normální, že v ČŠS je pouze na dvou soupiskách. Soutěžní řád však jasně říká, že hráč může být v sezoně pouze na dvou soupiskách v České republice (t.j. v ČŠS i MŠS). Tato skutečnost byla zapsána do zápisu o utkání vedoucím divize H a podstoupena k řešení STK ČŠS. Rozhodnutí SSTK ČŠS, vedené p. Chrzem (mimo jiné opět zvoleným do této funkce), bylo ovšem šokující. Namísto logických kontumací všech zápasů ve všech družstvech, kde hráč Běloušek nastoupil, a příslušného disciplnárního potrestání tak, jak jasně vyplývá ze soutěžního řádu, bylo zrušeno hostování tohoto hráče v družstvu Motorpal Jihlava, výsledky potvrzeny a hráč Běloušek může dále hrát za Havlíčkův Brod A i B.
Výmluvy typu:
- oddíl Havl. Brod nevěděl, že dává hráčovi hostování do Motorpalu Jihlava (je k dispozici přestupní lístek s razítkem a podpisem Havl. Brodu)
- že hráč hraje od dětských let v Havlíčkově Brodu a má k oddílu vztah (takových je nás spousta a hrajeme za mateřský oddíl déle než on a netroufli bychom si tento podvod provést, protože jsme fér) aj. mi připadají až směšné. Tím spíše mě udivuje skutečnost, že na toto STK ČŠS mohla vůbec brát ohled. Všichni hrajeme pro zábavu, potěšení a hodně nás dává šachu daleko více než tento hráč, a přeci bychom si nedovolili takto porušit soutěžní řád. Jsou dána určitá pravidla hry a ta se musí dodržovat. A od toho je zde práce STK. A jestliže ona sama tato pravidla, jejichž dodržování je vlastně náplní její činnosti, nedodržuje a vydává takováto rozhodnutí, ptám se já a řada dalších šachistů: "Proč ji vůbec máme? Koho to tam vůbec platíme? Kam vlastně půjdou ty peníze, které nám konference přikázala zaplatit? Nebudu tím živit takové lidi, jako je pan Chrz a spol. v STK ČŠS? Nebudu tím cpát peníze lidem, kteří nespravedlivě rozhodují? Neplatíme si vlastně někoho, kdo nectí a nerespektuje řády vydané svazem, který na nás nakonec ty peníze chce?" Asi ano. A to mě i nás utvrzuje v tom, že asi nezaplatíme. Nač posílat peníze někam, kde si nejsme jisti, že přijdou na ty správné účely, tak to snad raději hrát šachy pokoutně. Oldřich Sládek

Oldřich Sládek ve svém článku poukazuje na porušení článku Společného soutěžního řádu o startu hráče na více než dvou soupiskách. V sezóně 1997/1998 toto ustanovení porušili dva hráči registrovaní v ČŠS. Nalézt tento přestupek během sezóny je velice obtížné a podařilo se to až po soutěžích díky zpracovateli ELO. Po prošetření nechala STK ČŠS výsledky v platnosti a předala případ disciplinární komisi. Ta potrestala provinivší se hráče zákazem startu ve třech mistrovských utkáních a oddíl pokutou 1500 Kč. S tímto byla všechna družstva před novou sezónou na losovacích schůzích seznámena.
V letošním ročníku zjistil p. Sládek, že k porušení došlo u hráče Michala Bělouška z Havlíčkova Brodu, který hraje na dvou soupiskách mateřského oddílu a jedné Kovo Motorpal Jihlava. Pan Sládek správně uvádí, že je to nepřípustné, i když je oddíl v Jihlavě v Moravskoslezském šachovém svazu. Vedoucí skupiny Radoslav Doležal se dotázal předsedy oddílu Jiskra Havlíčkův Brod a zároveň předsedy RŠS H2 Václava Paulíka a samotného hráče. V obou dopisech je uvedeno, že hráč byl v Jihlavě registrován a že nastoupil k jednomu utkání. Doložil kopii žádosti o zrušení registrace. Bylo potřeba rozhodnout, a STK povolila další start za obě družstva Havlíčkova Brodu. Až poté jsme obdrželi z MŠS kopii potvrzeného souhlasu k hostování vydaném oddílem Jiskra Havlíčkův Brodu s tím, že na žádost hráče hostování končí.
Z uvedeného vyplývá, že oddíl a hráč porušili nejen soutěžní řád, ale i úmyslně nesprávně informovali vedoucího skupiny. STK ČŠS stejně jako v loňském roce projedná případ po skončení soutěží a nejspíš opět bude řešení disciplinární komisí.
Družstva všech lig a divizí byla po skončení soutěží požádána vedoucími skupin o náměty na příští sezónu. I zde je možno zmínit, zda má STK od sezóny 1999/2000 přistupovat k přestupkům podle návrhu Oldřicha Sládka. Pavel Chrz, Čs. šach 4/1999, s. 103

 

 

Pavel Jirovský - Eduard Meduna

Příbramská klání, 1998

pád praporku, matící materiál

Největší vzruch vzbudila partie Pavel Jirovský - Meduna. Bílý měl již dlouho praporek na spadnutí, proto také Meduna odmítl remízu ve chvíli, kdy měl jezdce a pěšce proti soupeřově věži. Jirovský ještě stačil sebrat Medunovi pěšce, ale současně mu spadl praporek. Není mi vůbec jasné, jak měli rozhodčí rozhodnout. Odvolací komise, která spor řešila, nakonec dala na silný hlas Miloše Jirovského a prohlásila partii za remízu. Čs. šach 11/1998, s. 305

 

 

Lukáš Hurt

Jílovská open 98, 02.05.1998, Praha

zásah diváka

Cenu fair play získal Lukáš Hurt, který uznal svoji porážku poté, co v posledním kole, kdy měl drtivou materiální převahu a již již dával mat, jeden z přihlížejících upozornil, že mu spadl praporek. Šachinfo 7/1998, s. 298

 

 

NN - Vladimír Talla

turnaj čtyřčlenných družstev v rapidu, 12.04.1998

reklamace podle 10.2. (nesnažení se o výhru), normální prostředky

V 6. kole jsem dosáhl černými následujícího postavení: Byl jsem na tahu. Bílý měl do konce asi 5 minut, já jsem měl asi 10 vteřin. V předešlém tahu jsem soupeři nabídl remízu, ten odmítl a zahrál Jb5-c3. Po vykonání jeho tahu jsem zastavil hodiny a zavolal rozhodčího pana Joška. Rozhodčímu jsem řekl: »Žádám, aby partie byla dána za remízu. Mám vyhranou pozici (figura navíc) a soupeř mi ji odmítl, je evidentní, že hraje na čas.« Po tomto okamžiku začali přihlížející vykřikovat, že to je nesmysl, rozhodčí také kroutil hlavou a vůbec nevěděl, o co jde. Musel jsem mu říci, že to je v pravidlech - viz čl. 10. 2a Pravidel šachu FIDE. Rozhodčí nevěděl, co má dělat. Hráčská komise nebyla zvolena. Rozhodčí si evidentně nevěděl rady (vypadalo to, že pravidla nečetl), a tak rozhodl, že vytvoří komisi ze sebe a dalších dvou přítomných rozhodčí (IA Kořínek a pan Hromada), kteří si přišli zahrát. Pan Kořínek navrhl přidaat oběma hráčům po dvou minutách, ať bílý ukáže, jak je pozice vyhraná. Pan Hromada, člen konkurenčního družstva, s úsměvem řekl, abychom pokračovali ve hře. Stejný názor měl i rozhodčí, který čl. 10. 2 považuje za nesmyslný. Kámen úrazu byl v termínu »usilovat o výhru normálními prostředky« (by normal means). Jeho argument byl, že v rapidu se hraje také na čas!! Kdybychom měli každý po věži, také by nás nechali hrát?! Nebo kdybych měl dámu proti věži, mmm??? Podle mne je tato situace v pravidlech popsána naprosto jasně, ovšem podle jiných také.
V partii jsem překročil čas, když jsem měl 2 pěšce a jezdce proti jedinému pěšci.
Rád bych znal názor redakce a pana rozhodčího Doležala na tuto situaci. Vladimír Talla

Se závěry pana Vladimíra Tally, které se dotýkají průběhu jeho partie v rapid šachu, tak jak je uvádí ve shora otištěném dopise, lze plně souhlasit. Rozhodčí zřejmě měl partii ukončit nerozhodným výsledkem. (...) Vladimír Doležal, Šachinfo 9-10/1998, s. 421-422

Jem zklamán závěry pana Vladimíra Doležala, mezinárodního rozhodčího, k popisovaným případům. Nesouhlasím s nimi a zdá se mi, že zdravý rozum je překryt kličkováním kolem paragrafů. (...)
Zisk pouhé lehké figury v nevyjasněné pozici s pěšci v rapid partii ještě neznamená, že soupeř by se měl vzdát nebo se spokojit s vynucenou remízou.
Z průběhu partie (především spotřebovaného času) zcela jasně vyplývá, že V. Talla hrál nefér a jako první porušil pravidlo "Normální prostředky". Domníval se chybně, že partii prohrát nemůže, pečlivě - bez ohledu na spotřebovaný čas - zesiloval svoji pozici a dlouhodobě se připravoval, že v případě neúspěchu zneužije výše zmíněné pravidlo.
Tohle je ovšem jen jedna teoretická možnost. Pro rozhodčího z toho vyplývá, že konfliktní situaci nelze objektivně posoudit bez předchozího sledování průběhu partie. Jan Sikora-Lerch

1. Rozdílné názory tří rozhodčích při posuzování partie NN-Talla bohužel dokazují elementární neznalost pravidel rapid šachu. V této situaci se nepřidává oběma hráčům po 2 minutách, ale ani jednoduše nepokračuje ve hře. Rozhodčí, který pravidla nezná a po vysvětlení považuje příslušný článek za nesmyslný, by se měl věnovat jiné činnosti.
2. Podle článku 10. 2 pravidel FIDE může rozhodčí své rozhodnutí odložit, přidá soupeři 2 minuty času na rozmyšlenou a rozhodne po pádu praporku hráče, který o remízu žádal. Rozhodující pozicí pro posouzení neměla tedy být pozice na diagramu, ale postavení po pádu praporku pana Tally - jezdec a dva pěšci proti pěšci.
3. Rapid šach se hraje na čas a kalkulace na časový deficit soupeře není nemorální. Jestliže pan Talla měl »jasně vyhranou pozici s figurou navíc«, ale s visícím praporkem, lze to vysvětlit i rozdílem 5 minut spotřebovaného času. Záleží na hráči, jak si časovou spotřebu rozvrhne, hra »na praporku« je vždy spojena s rizikem prohry. Richard Fischl

1. S poznámkou dr. Fischla souhlasím pouze do poloviny, s první poznámkou mm Sikory-Lercha vůbec ne. Rozhodčí byl přivolán k pozici uvedené na diagramu a tutu pozici měl posoudit. Měl tyto možnosti:
A. žádost o remízu zamítnout a nechat pokračovat v partii,
B. uznat, že partii nelze vyhrát normálními prostředky (k tomu samozřejmě nepotřebuje znát předchozí průběh partie, na rozdíl od případu, kdy hráč reklamuje, že soupeř v partii neusiluje o výhru) a partii ukončit a prohlásit ji za remízu, nebo
C. odložit své rozhodnutí, třeba až po spadnutí praporku a buď přidat, nebo nepřidat soupeři reklamujícího hráče 2 minuty. V tom případě by rozhodčí samozřejmě posuzoval jinou pozici.
Je jistě složité rozhodnout, lze-li partii vyhrát normálními prostředky, nebo ne. Podle mého názoru se ale posuzuje pozice jako taková a ne pozice, kterou mám vyhrát v omezeném čase. V tom případě snad figura víc k výhře stačí (Pozor, rozhodčí ovšem nepřisuzuje výhru, ale remízu). Vím, že mnozí rozhodčí se obávají, že pozici odhadnou chybně a raději žádost o remízu neuznají a nechají partii dohrát do spadnutí praporku s odvoláním se, že si hráč měl lépe rozvrhnout časovou spotřebu. Mně nezbývá jen zopakovat, že, kdyby tento názor měl zákonodárce, pak by do Pravidel FIDE odstavec 10. 2 vůbec nezařadil, nebo alespoň formuloval jinak.
Mám-li použít slova mm Sikory-Lercha, přiznám se, že mě šokuje jeho obvinění p. Tally, že první porušil pravidlo "Normální prostředky" a dlouhodobě se připravoval, že ... zneužije výše zmíněné pravidlo. Vladimír Doležal, Šachinfo 13/1998, s. 562-563

 

 

František Vrána, Petr Mahdal

Havřice B - Boršice A, Oblastní přebor střed C a Havřice B - Univerzita Brno B, II. liga, 15.03.1998, Havřice

hra dvou partií najednou

František Vrána hrál v zápase se začátkem po 9. hodině a byl v sestavě zápasu od 10:15. Když se to dozvěděl jeho dřívější soupeř, neúspěšně protestoval a poté odešel. Po výhře na čas se pak František Vrána dostavil 3 minuty před koncem čekací doby k pozdější partii. Podobně byl v sestavě i Petr Mahdal. (zřejmě v pořádku) (názory jsou velmi dlouhé a nechce se mi je přepisovat) Šachinfo 9-10/1998, s. 422-424 a 13/1998, s. 562-563

(...) Nejpřesvědčivější je pravděpodobně tato formulace: "Partie pro hráče začíná v okamžiku, kdy se dostaví k partii." V praxi to znamená, že hráč upozorní rozhodčího na svou přítomnost v hrací místnosti a připravenost zahájit hru. Učinit tak musí do 1 hodiny po stanoveném začátku utkání a nesmí v té době hrát žádnou jinou mistrovskou partii. Pokud jste se nezáživnou, leč nezbytnou argumentací prokousali až sem, nebude pro vás konečný verdikt STK žádným překvapením. Námitka Janovic (jména byla změněna) byla neoprávněná, výsledek zůstává v platnosti. Ať se nám postup domácích může zdát jakkoli v rozporu se zažitými šachovými "dobrými mravy", je rozhodnutí STK jediným možným řešením, které se stane tečkou za jedním z případů, a nikoli startovací čarou pro řadu případů dalších. David Ciprys, Mat 6/1998, s. 30-31

 

 

Sokol Plzeň Bolevec, Infinity Pardubice B

2. česká liga - západ, 1. divize skupina F, 1996-1997

znevážení soutěže

STK ČŠS na své schůzi 12.6.1997 mj.: 1. schválila předat disciplinární komisi ČŠS případy nesportovního chování družstev Sokol Plzeň Bolevec (družstvo nepřijelo na poslední kolo, což ovlivnilo sestup) a Infinity Pardubice B (k utkání s Přeloučí přijeli, když měli postup zajištěn, s pěti hráči)

VV ČŠS na své 48. schůzi 24.7.97 v Pardubicích mj.: (...) 4. potvrdil rozhodnutí STK ČŠS ve věci předat disciplinární komisi případ nenastoupení družstva Sokolu Bolevec k utkání posledního kola 2. ČL sk. západ a schválila složení disciplinární komise: p. Sunek, Dr. Doležal a Ing. Lácha Čs. šach 8/1997, s. 247

 

 

Meduna - Štoček

Kotva open, 07.12.1996, Poděbrady

nesnažení se o výhru, vystoupení z turnaje

Černému vypršel čas, rozhodčí rozhodl o remíze, ale odvolací komise k odvolání bílého rozhodla o výhře bílého. To se černému nelíbilo a vystoupil z turnaje. Z dlouhého textu bije do očí neznalost pravidel a dokonce si vymýšlí vlastní! Kázání o fair play a údajném puntičkářství je zcela mimo mísu stejně jako celý velmi dlouhý dopis, který se mi nechce přepisovat. Šachinfo 17-18/1996, s. 738-739

 

 

Vladimír Mrňa

Mistrovství Čech 96 H18 a H20, 16.11. - 23.11.1996, Praha

alkohol, neomluvené nenastoupení

Disciplinární komise ČŠS ve složení Ing. P. Herejk, P. Chrz a Ing. J. Lácha se na svém jednání dne 14.12.1996 v Praze zabývala chováním hráče Vladimíra Mrňy, nar. 24.5.1977, člena ŠK Praha - Smíchov, na Mistrovství Čech 96 H18 a H20 v Praze 16.11.-23.11.1997 (hráč Mrňa měl opakované problémy s alkoholem a bez omluvy - ani dodatečné - se neodstavil k partii 4. kola a posledního 9. kola) a rozhodla hráči Vladimíru Mrňovi zastavit závodní činnost na 3 měsíce s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání 1 roku počínaje dnem 1.1.1997. Čs. šach 1/1997, s. 22

 

 

Tadlík x Víšek

Poděbrady - Čáslav, II. divize Stč skupina D, 1995-1996

stížnost na chování hráče

VV ČŠS na své schůzi dne 17.7.96 v Pardubicích mj.: (...) 9. byl seznámen s rozhodnutím disciplinární komise ve věci stížnosti rozhodčího Tadlíka na chování hráče Víška při utkání divize družstev Poděbrady - Čáslav: hráč Víšek byl potrestán zastavením činnosti na 3 měsíce podmínečně se zkušební dobou 6 měsíců Čs. šach 9/1995, s. 262

 

 

Mikulčík - Pisk

Zlínský festival, 1995, Zlín

oboustranná časová tíseň, počet tahů

Hlavním rozhodčím festivalu byl velmistr Miroslav Filip, který prokázal velký cit pro hru. Jeden příklad. V mistrovském turnaji se v partii Mikulčík - Pisk dostali oba soupeři do obrovské časové tísně. Při zuřivé blicce byl již dávno překročen předepsaný počet tahů, navíc jeden i druhý ztráceli přehled, co se na šachovnici děje. Bílý chodil dámou po třetí řadě, černý po páté, nejdůležitější byly silné údery do hodin. A v této chvíli je zastavil Miroslav Filip: "Snad už toho bylo dost, vždyť už máte alespoň padesát tahů!" Čs. šach 9/1995, s. 262

 

 

Gogičajšvili - Vološin

Škoda open 94, 1994, Mladá Boleslav

(domluvený výsledek)

IGM Jepišin nařkl provinilce (Vološina) z nečistého způsobu boje i v partii 9. kola Gogičajšvili - Vološin, kde bílý překročil čas. Hodně ho prý prokouřil v předsálí, průběh partie byl dosti nudný, remíze mohl zabránit jen čas. Čs. šach 9/1994, s. 243

Odvolací komise posoudila rovněž i průběh partie posledního kola Gogichašvili v. Vološin a i její průběh shledala za velice podezřelý. Šachinfo 9/1994, s. 385

 

 

Vološin - Supatašvili

Škoda open 94, 1994, Mladá Boleslav

(domluvený výsledek)

V Mladé Boleslavi došlo k události, která určitě oběhne šachový svět. Pořadatelé turnaje na doporučení turnajové jury odmítli vyplatit ruskému IM Leonidu Vološinovi cenu za 2. místo v turnaji. Došlo k tomu na základě protestu Jana Smejkala proti výsledku partie Vološin (2390) - Suapatašvili (2435) z předposledního kola. Co se vlastně stalo? Slovo má Jan Smejkal: "Po skončení oboustranné časové tísně odešli oba hráči z turnajového sálu 'na cigaretu' a po návratu skončila partie v následujícím postavení během několika minut takto:" 47...Ve8 48.Va7 Ve6?!? 49.Jd8 Vae4?!? 50.Jxe6 Vxe6 51.Vb7 a černý se vzdal. Jury (ve složení Jepišin, S. Polgár, Jansa, hl. rozhodčí V. Doležal a ředitel turnaje V. Klain) protest přijala. Čs. šach 9/1994, s. 243

(Uvádíme rozhodnutí odvolací komise v plném znění)
Odvolací komise na svém jednání dne 21. 8. 1994 ve 14.15 hodin posoudila protest vm Jana Smejkala ohledně nekorektního průběhu partie předposledního kola Vološin v. Supatašvili a došla k tomuto závěru:
Závěr uvedené partie nebyl korektní, ovlivnil pořadí na předních místech. (...)
Vzhledem k tomu, že k podobným jevům dochází stále častěji, doporučuje komise řediteli turnaje a organizačnímu výboru nevyplatit hráči Vološinovi cenu za umístění v turnaji
V Mladé Boleslavi dne 21. 8. 1994 (...)
Poznámka: Druhá cena nebyla vyplacena a byla věnována na rozvoj mládežnického šachu. (...) Poznámka na vysvětlenou: Kdyby v posledním kole partie Jepišin - Polgárová skončila remizou, dělil by se Vološin o pvní místo... Šachinfo 9/1994, s. 385

 

 

ŠK Jablonec n. N. x Baník Příbram

1. liga ČŠS, 1993-1994

neoprávněný start hráče, nemožnost zúčastnit se schůze

Po nedávno sehraném utkání I. ligy mezi Baníkem Příbram a ŠK Jablonec, protestoval ŠK Jablonec proti neoprávněnému startu jednoho hráče Baníku Příbram. Jsem zástupem oddílu ŠK Jablonec, ale na schůzi STK, kde byl náš protest projednáván, jsem nebyl oficiálně vůbec pozván! Pouze vedoucí skupiny pan Bielavský při zaslání zpravodaje STK podotkl, že se mohu této schůze dne 26. ledna 1994 zúčastnit. Jaká ale ironie? Tuto zprávu jsem obdržel teprve v den, kdy se schůze konala a navíc nebylo uvedeno v kolik hodin schůze začíná a kde!
Nemohu při této příležitosti nevzpomenout na loňský případ Tesly Karlín, kdy podobný postup STK nakonec způsobil, že Tesla letos národní ligu vůbec nehraje. Přitom šlo původně o malichernost - pokutu 50 Kč.
Chci, aby nejen oddíl Jablonce, ale všichni poznali manýry, které panují v STK. Vzhledem k tomu, že ČŠS na dopisy nikdy neodpovídá, obracím se na ČŠS touto formou a chtěl bych dostat odpověď alespoň prostřednictvím Československého šachu. Čs. šach 2/1994, s. 25

 

 

Golod - Matlak

Open Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, 1993

(domluvená partie, poškození dobrého jména šachu)

Oni (šachisté bývalého SSSR) ale přijíždějí za výdělkem, navíc mají výlohy s cestou a pobytem. Předpoklad, že někdo z nich musí uspět, je nezbytný a pochopitelný. Většina z nich se pohybuje v popřadí celkového pořadí, ale ceny, jak jsme již konstatovali, jsou zajímavé jen na prvních místech. Domluvit se mohou snadno, a já nepochybuji o tom, že se i domluví. O to těžší je pak v soutěži s nimi uspět. Nebude od věci konstatovat, že světová špička se otevřeným turnajům vyhýbá. Ani těm nejlepším, včetně Kasparova, by nemusla k vítězství stačit jejich nesporná kvalita.
To není jednoduché, těžko se to dokazuje. Jenom na základě průběhu partie je nebezpečné někoho obvinit a dělat jednoznačné závěry. Některá fakta ovšem nelze nevidět. V posledních kolech zpravidla uspějí ti, kteří mohou více vydělat, až příliš často tikají šachové hodiny na opuštěných stolech, zatímco partie se dohrává jinde, když nastane čas jednání. A pravidla, jak jsem již vysvětlil, umožňují libovolný výsledek, v každém postavení. Je možné si dovolit každou partii prohrát na čas. Tento způsob boje, v okamžiku kdy není korektní, kdy je hraný, se pozná podle chování hráčů, lze to dokumentovat podle mnoha drobností, ale také se musí o šachu trochu vědět.
Takže raději mluvme o tom, že se mi nelíbily některé partie při mém posledním startu na otevřeném turnaji v Mladé Boleslavi, mimochodem velice pěkně organizovaném. Patřila mezi ně např. partie předposledního kola Kogan - Nestěrov. Hrála se dosti dlouho, viděl jsem tam remizovou věžovku, u stolku však nikde nikdo, říkám si, že už asi tou remízou skončila. Ale pak si za nějaký čas všimnu, že jdou hodiny, pak přijde jeden, udělá tah a zase odejde, totéž druhý, přijde, udělá tah a odejde. Pak náhle bílý nepochopitelným způsobem chybuje a stojí na prohru.
Ukrajinec V. Golod si vítězství v turnaji a první cenu automobil Favorit zajistil finišem - výhrami v posledních třech partiích. V 7. kole zdolal svého kolegu Vološina z budoucího olympijského týmu Slovenska, které hodlají po svém příjezdu do svého nového působiště - Rimavské Soboty - reprezentovat. V osmém kole měl jeho soupeř, mezinárodní mistr A. Pančenko, bílými figurami neobvyklé problémy s časem, praporek mu spadl již v prohrané pozici ve 34. tahu. Nápadně podobně proběhla jeho partie posledního kola s I. Glekem na červnovém turnaji v Chamu. I tam by mu bodový zisk celkem nic nepřinesl. Zato Glekovi zabezpečila výhra první cenu.
Před posledním kolem je v Mladé Boleslavi jasno. V čele je dvojice Golod a Štohl, kteří mají vzájenmý duel za sebou. Pokud Golod vyhraje poslední partii, stává se díky pomocnému hodnocení vítězem turnaje a majitelem Favorita. V opačném případě se nabízí reálná šance jak Igorovi, tak mně. Záleží na párovní posledního kola. Rozhodčí dr. Doležal se drží svého systému a nekompromisně nasazuje nás dva do vzájemného souboje, Goloda pak s Polákem Matlakem, který nemůže být nikdy první. Naděje, že dostanu Goloda sám, aby se vše pořádně zamotalo, vzala bohužel záhy za své. Přehrajte si následující partii. Mně se nelíbila stejně jako ty předešlé.
partie
Matlak sehrál zahájení podivně a dostal se záhy do obtížné pozice. Pak si však jeho soupeř, kterého zřejmě moje partie se Štohlem zaměstnávala víc než partie vlastní, nedal pozor, černý postavil na druhé řadě "harmoniku" a najednou se pozice bílého nedá vyhrát. Oba aktéry vývoj událostí nepochybně zaskočil.
V pozici na diagramu se po 32...Sxc6 33.Vxc6 Kg7 bílý nijak neuvolní ze sevření na druhé řadě. Pokus vyměnit jednu věž manévrem Vc6-c1-a1 vázne mimo jiné vždy na prozaickém Vxe2. Postupy pěšců h4 či g4 nic neřeší pro h5, eventuálně g5, zatímco po případném f3-f4 Je4 už hraje na výhru černý. Za normálních okolností by se v tomto momentě mohl podepsat smír. Další průběh partie má trochu kooperativní charakter, černý sám dobrovolně likviduje remízový faktor - zdvojené věže.
32...Va3?? 33.Sd1 Vaa2 34.Ve2 Vxe2 35.Sxe2 (...) a černý se vzdal (60)
Těžko někdo, když se na partii jenom podívá, pochopí celý smysl toho všeho, co se dělo kolem. To se musí vidět a sledovat celý ten "cvrkot" okolo. Jan Smejkal, Šachinfo 11/1993, s. 467-468

Vážená redakce!
Obracím se na Vás s upřímnou prosbou o zveřejnění celého mého dopisu.
Pozorně jsem si přečetl rozhovor s velmistrem Smejkalem "O etice a šachové mafii II", uveřejněný v ŠACH-info č. 11/93. Chtěl bych se pozastavit u části týkající se turnaje v Mladé Boleslavi 1993. Autor rozhovoru vyčítá několika hráčům, mezi jinými i mně, že výsledky partií byly domluveny mimo šachovnici.
Rád bych objasnil některé souvislosti: Skutečně nejslabší partii turnaje jsem sehrál s Golodem, ale bylo to způsobeno objektivními příčinami. Vraťme se o den zpět. V 8. kole jsem nedokázal vyhrát elementární koncovku.
Následovalo 67.g6?? Vyhrávalo 67.Kf5 a3 68.Va7 a2 69.g4 a jestliže 69...Kf8 70.Kf6 nebo 69...Kg8 70.g6. 67...fxg6 68.Kg5 Vg1 69.g4 Kh7! 70.Vxa4 Vg2 a partie skončila po téměř sedmi hodinách hry, okolo 23. hodiny, v 87. tahu remízou.
Vrátím se ještě ke kritické pozici.
Byl jsem již ve velké časové tísni. Možnost 32...Sxc6 33.Vxc6 Kg7 jsem pochopitelně viděl, ale nebyl jsem si remízou jist (obával jsem se 34.g4. Proto jsem zahrál 32...Va3?, předpokládaje přirozený tah 33.Kf2 a po 33...Vaa2! se mi zdála být remíza jistější (nelze odskočit jezdcem pro 34...Sb5). Přehlédl jsem silnou odpověď 33.Sd1!
Šachy jsou hrou chyb a není možné chyby z posledních kol řadit mezi úmyslně "dohodnuté" partie. Ve 4. kole stejného turnaje jsem vyhrál následující partii:
partie
Kdyby se tato partie hrála v posledním kole, 99 procent šachistů by ji považovalo za "dohodnutou". V souvislosti s tím mám ještě poznámku. Když označil autor rozhovoru za problematické některé partie z posledních kol turnaje v Mladé Boleslavi, zapomněl na jednu. Po skončení turnaje mnoho hráčů, při rozmluvě se mnou, považovalo za nejpodezřelejší partii posledního kola Štohl v. Smejkal! Já však nemám důvod tvrdit, že vynikající velmistři hráli nefér, a že výsledek jejich partie nebylo dosažen po hře.
V té souvislosti je absurdní zařadit do tohoto okruhu partii Golod - Matlak, protože i v případě, že bych zahrál tah 32...Sxc6§ a partie skončila remízou, tak i potom by první místo v turnaji obsadil Golod.
S úctou Marek Matlak, Šachinfo 2/1994, s. 86

 

 

Open Polička

Polička, 1993

(domluvená partie, poškození dobrého jména šachu)

I droboučké vzrušení, které nastalo, když dva přátelé po návštěvě pivovaru chtěli spolu sehrát partii známou jako hříčka Samuela Loyda (Pat 10. tahem: 1.a3 e6 2.a4 Dh4 3.Va3 Dxa4 4.h4 atd.) se odbylo jen zahromováním rozhodčíh a domluvou. Čs. šach 8/1993, s. 156

 

 

Lipský, Litwak

O hornický kahanec, 1992-1993, Karviná

alkohol, vyloučení z turnaje

Organizačně byl turnaj zvládnut velmi dobře, sportovní kvalitu a fair play atmosféru nemohlo zkazit ani svérázné pojetí "žíznivých" hostů z Polska - pánů Lipského a Litwaka, kteří se opakovaně neodstavili na kolo, "zapomněli" zaplatit ubytování apod. Vřele je "doporučuji" i ostatním našim pořadatelům, nebudou se nudit... V Karviné byli po zásluze vyloučeni z turnaje. Čs. šach 1/1993, s. 8

 

 

Tesla Karlín

1. česká liga, 1992-1993

pozdní odselání zápisu o utkání, nezaplacení pokuty, vyloučení ze soutěže

Pro informaci: Karlín telegramem oznámil Hradci a telefonicky i mě, že k utkání nepřijede pro zastavenou činnost a sněhovou kalamitu. Po kontumaci Karlín - Litoměřice přišly ohlasy z Plzně a Příbrami. Pokusím se touto formou odpovědět a současně zveřejnit svůj názor i pro ostatní. Co se tedy stalo? Dne 6. 12. 92 se hrálo utkání Karlín - DA. Zápis do 10.12. nepřišel, zpravodaj byl vydán s neoficiální (mírně chybnou) informací získanou v DA. Zápis došel 18.12. s pražským razítkem 16.12. Z mého hlediska šlo tedy o bohužel dosti časté porušení rozpisu soutěže a na nejbližší schůzi STK začátkem ledna byla udělena pořádková pokuta 50,- Kčs. Vložka: na této schůzi byl dohodnut nový systém udělování pokut. Výměry nyní zasílají a zaplacení kontrolují vedoucí skupin. Tím byl odstraněn stav, kdy vedoucí skupin nevěděl na 100 %, jestli byl výměr odeslán, co v něm bylo napsáno a hlavně nevěděl (a ani STK), jestli byl vůbec zaplacen. Zaslal jsem tedy ing. Březovskému výměr s termínem uhrazení 8. 2. 1993. V poučení, které je součástí výměru, bylo uvedeno že
- při neuhrazení je po tomto termínu zastavena činnost družstva (tedy nikoli od 6. 12. 92)
- proti rozhodnutí je možno se odvolat k předsedovi STK
- odvolání nemá odkladný účinek na zaplacení pokuty.
Ing. Březovský se rozhodl
1) pokutu neuhradit
2) využít práva odvolání s tím, že svou povinnost splnil tím, že obálku se zápisem odeslal dohodnutým způsobem (obyčejně) 7.12. a nelze mu dokázat, že tak neučinil.
STK odvolání 9.2. zamítla a rozhodnutí bylo neodkladně písemně i telefonicky sděleno ing. Březovskému. Dne 14.2. se hrál zápas Karlín - Litoměřice. Ing. Březovský v poznámce k zápisu potvrdil, že pokuta nebyla uhrazena. Utkání jsem proto kontumoval z důvodu, že Karlín nesplnil povinnost uloženou platebním výměrem (tedy ne proto, že zápis z 6. 12. nebyl odeslán včas). Následoval ještě telefon s ing. Březovským, informoval jsem i kapitána Karlína p. Salače. Shodujeme se pouze v jednom - litujeme narušení soutěže. Karlín poté nepřijel k dalšímu utkání do Hradce. Nyní ještě malý komentář a doporuční. STK musí řídit soutěže na základě soutěžního řádu a rozpisu a k jejich dodržování má stanoveny i donucovací prostředky (nelze si tedy podle potřeby vymýšlet nějaké nové, jak navrhuje pan Gášek). Podle mého udělal Karlín (nebo ing. Březovský ?) hlavní chybu v tom, že neuhradil pokutu. Potom mohl využít všech odvolávacích stupňů a družstvo mohlo v pohodě hrát - jednalo by se pouze o oprávněnost pokuty. Možná v jeho rozhodování byla i kalkulace, že se STK neodváží splnit to, co bylo v platebním výměru napsáno. Možná jsou v tom i nějaké střety mezi Karlínem a šachovým svazem. Jiří Bielavský, Garde 4/1993, s. 22

5x byl kontumován ze známých důvodů Karlín (odvolává se k VŠS) Garde 6/1993, s. 22

Družstvo oponovalo, že zápis odeslalo včas a pozdě přišel vinou pošty. Čs. šach 4/1993, s. 70 a 5/1993, s. 81

VV ČŠS na své schůzi dne 25.3.1995 projednal tyto body: (...) 6) Vzal na vědomí informaci o zastavení soudního projednávání žaloby Spartak Karlín Tesla ve věci nesprávného rozhodnutí VV ČŠS o potrestání oddílu za nedodržení rozpisu 2. ČL 92/93. Žalobce vzal žalobu zpět. Čs. šach 4/1995, s. 110

 

 

Watson - Pekárek

Festival Bohemians (Chip), 1992, Praha

porucha hodin v časové tísni

Ještě jedna ukázka co toto téma v sobě skrývá i Kvíz pro naše rozhodčí! Již několik posledních tahů proběhlo v oboustranné časové tísni. Černý má o něco lepší čas, dohromady to však nejsou ani dvě minuty - tedy oba hráči mají méně než 1 minutu na tah. Černý zahrál 38...Dg6 a náhle zpozoroval, že bílému, který se na okamžik zamyslel, nejdou jeho hodiny. Bdělý rozhodčí byl v pohotovosti u šachovnice a na výmluvné gesto reagoval okamžitě - zastavil hru a podal náhradní hodiny, na které nastavil co nejpřesněji spotřebovaný čas. A nyní přichází náš kvíz - Co se má stát s časovou kontrolou? Můžete nahlédnout do pravidel, tento případ jsme tam však přesně popsaný nenalezli, a tedy záleží spíše na výkladu pravidel každého rozhodčího. A nenechte se ovlivnit materiální převahou černého - bílý již bez dámy bojuje přes dvacet tahů. Hlavní rozhodčí J. Šajtar nařídil pokračovat ve hře (tedy i v časové kontrole) bez ohledu na přerušení, což se černému pranic nelíbilo, mimo jiné i proto, že bílý celé přerušení vehementně přemýšlel. Černý to měl udělat také, pak by místo 39.Va8 Vc1+? asi zahrál 39...Sh6! s rychlou výhrou. (bílý vyhrál v 62. tahu) (...) (Dělal jsem si takovou malou anketu mezi hráči a i na semináři rozhodčích v Nymburce - zrušení časové kontroly v tomto případě má zatím slušnou převahu. To ale nemusí nic znamenat.) Čs. šach 2/1992, s. 21-22

 

 

Bedřich Matouš

Krásná Lípa - Jiskra Mimoň A, divize II 1991/1992, Krásná Lípa

zkolabování soupeře

V druhém kole divize II sehrála spolu mistrovský zápas Krásná Lípa - Jiskra Mimoň A, ve které došlo k tragédii jednoho z hráčů Krásné Lípy, hráče Olivy, který trpí epilepsií (padoucnicí). Náš hráč Bedřich Matouš nabízel tomuto hráči remízu v 25. tahu, ten ji však nepřijal a tak se hrálo dále. Když náš hráč provedl 32. tah, tak se jeho soupeř zadíval na pozici a najednou se sesunul na zem. V hrací místnosti byl naštěstí přítomen domácí hráč MUDr. Jan Svoboda a tak zařídil potřebné. Ač již oba dva hráči byli v časové tísni (oba měli na 8 tahů 5 minut), náš hráč šel za kapitánem domácích a navrhl tuto partii za remízu. Kapitán nabídku samozřejmě přijal. Jako dlouholetý rozhodčí jsem prožil na šachovnici mnoho příhod, jak dobrých, tak i méně dobrých, ale s takovým případem jsem se ještě nesetkal. Chování našeho hráče je třeba ocenit jako sportovní gesto, jako ukázku fair-play. Jiří Škorpil, Garde 2/1992, s. 3

 

 

Gorelov

Festival MŠS, 1991, Poruba

alkohol, vyloučení z turnaje

Z openu jsem tedy viděl velice málo, jen z vyprávění znám i alkoholické extempore sovětského šachisty Gorelova v hrací místnosti provázené dalšími efekty. Hlavní rozhodčí turnaje Josef Smolka reagoval energicky, nebývá zvykem vyloučit ze soutěže nasazeného hráče č. 4, mohl by to být ale úspěšný výchovný precedens. Čs. šach 11/1991, s. 166

 

 

Jiří Veselý

1990'?, Praha

zásah diváka - upozornění diváka na pád praporku

Před několika lety se hrál v Praze zápas. Důležitý. Za stavu snad 31/2 : 31/2 byla v chodu jediná partie. Bílý stál na výhru. Oba soupeři byli v hrozivé časové tísni, situace na infarkt. Komu to spadne? Rozhodčí, který od samého počátku zápasu nenechal nikoho na pochybách, že je v sále tím nejdůležitějším, si energicky zjednal přístup k partii, beztak obklopené spoluhráči. Upřeně zíral na šachovnici, na hodiny a kdoví na co. Oba hráči blicají, nikdo - ani rozhodčí! - nemají šajn, kolik že tahů se musí ještě do limitu uhrát. Tah střídá tah, bum, praporek černého spadne. Po partii se zjistilo, že to bylo ve 40. tahu. V tom frmolu si toho bílý nepovšimne a chystá se dále rychle táhnout. Rozhodčí stojí nehnutě jako sfinga, dále civí a tváří se nadmíru důležitě. Bílý užuž sahá na figurku. V té chvíli pronesu nahlas: "Čas!" a - pak to začalo. Protestuje vůdce černých, že jsem to "prozradil", protestuje celé družstvo, v kterém hraje onen hráč, co mu to spadle a co vlastně už - podle řádů - prohrál. Rozhodčí se náhle probudí. A cože si to dovoluji, od toho prý je tady jenom on. On prý to taky vidí, že to spadlo. Neviděl nic. On prý to právě chtěl říci. Neřekl nic. Ovšem, vážení čtenáři, kdyby bílý svůj další tah provedl, nebo kdyby mu praporek také spadl, neměl by už rozhodčí (a nikdo), co meldovat. Podle řádů nesplněný časový limit prohrává (o nadmíru neschopném rozhodčím se tam nehovoří) a tak si myslím, že jsem musel ony tři hlásky vyslovit. Procitnuvší rozhodčí se rozzlobil, varoval mne, zapsal můj zločin do zápisu, mne vykázal z místnosti. Pak nepochybně převazal za tu dřinu zasloužený honorář, ošatné, nebo čím my šachisté i na takové rozhodčí přispíváme. A teď mne moc zajímá názor některého kompetentního rozhodčího, co že jsem to vlastně provedl? Měl jsem mlčet a tupě přihlížet? Nezlobte se na mne, ale udělal bych to znova, ne že ne. - Tak takové rozhodčí rád nemám. Jiří Veselý, Šachinfo 8/2000, s. 375

První pomníček (blbosti) se týká situace, kdy v oboustranné časové tísni rozhodčí nezaregistroval pád praporku a Jirka na tuto skutečnost upozornil. Stačí se podívat do pravidel (článek 6. 8.): "Praporek se považuje za spadlý, když tento fakt zjistí rozhodčí nebo když jeden z hráčů pád praporku orpávněně reklamuje."
Rozhodčí se nesporně dopustil chyby, ale to neopravňuje k vnějším zásahů, do partie (článek 13.7. Diváci a hráči jiných partií nesmí mluvit o partii nebo jinak do partie zasahovat. V případě nutnosti rozhodčí může viníky vykázat z hrací místnosti). Richard Fischl, Šachinfo 9/2000, s. 430

U čísla 8. (V normální partii se praporek považuje za spadlý) jsem nakloněn považovat za správnou rovněž odpověď c) (když kdokoliv na tento fakt upozorní). Pád praporku v klasickém šachu (používám termín klasický, protože i rapid šach je normální) je objektivní fakt, který Pravidla nevyžadují reklamovat, takže na tutu skutečnost může upozornit i divák, když už si toho nevšiml rozhodčí. Alexej Šimeček, Šachinfo 11/1999, s. 517-519

Pád praporku (otázka č. 8) je skutečně objektivní fakt, přesto v pravidlech je článek 6.8: "Praporek se považuje za spadlý, když tento fakt zjistí rozhodčí nebo když jeden z hráčů pád praporku orpávněně reklamuje." O reklamaci diváka tam nic není, naopak článek 13.7 říká "Diváci a hráči jiných partií nesmí mluvit o partii nebo jinak do partie zasahovat". Proto si myslím, že odpověď c) není správna, i když další osud partie svým způsobem ovlivnila. Jinak bychom museli jen v mírně pozměněné otázce, ve které bychom v normální partii (tj. klasické) nahradili v partii v rapid šachu považovat za správné odpovědi všechny tři možnosti. Vladimír Doležal, Šachinfo 11/1999, s. 517-519

 

 

?

zásah diváka

Jiný případ: Hrál se zápas: Skončil jsem partii, skončil i Honza S. V sousední místnosti jsme se potkali a rozhovořili jsme se o partii našeho kamaráda. Opakuji: v sousední místnosti, to znamená, že rušit jsme nemohli, ani kdybychom chtěli. Náš rozhovor ale vyslechl rozhodčí (mimochodem velice milý pán, pokud "nerozhoduje") a přísně nás napomenul, že o partii, která je v chodu, se bavit nesmíme. Dokonce dodal, že to prý myslí vážně. Když jsem ho požádal, aby mi doložil své jednání z řádů, neučinil to, odkázal mne, že prý mám o to požádat po zápase písemně. To jsem neudělal. V zájmu klidu a míru jsme ale vyšli panu sudímu vstříc Jiří Veselý, Šachinfo 8/2000, s. 375-376

 

 

?

podplácení soupeře

Jeden z mých milých přátel mi vyprávěl jiný případ. Nastoupil k zápasu, proti němu známá, milá a - jako on - vždy korektní šachistka. Když odehrál pár zahajovacích tahů, oslovil ji - na svůj čas. Sdělil jí, že si skočí vypít kavu a sníst sobložený chlebíček a zeptal se, zda by ji směl také pozvat. Ta pozvání přijala, jen změnila kávu na čaj, nebo co. Nato vyskočil rozhodčí a prohlásil, to že je nepřípustné, protože to je ovlivňování výsledků a podplácení soupeře (!). Ten můj přítel si pomyslel cosi, co publikoat nelze, a podrobil se. Jiří Veselý, Šachinfo 8/2000, s. 376

 

 

Meduna - Uhlmann

Bleskový turnaj Rudého Práva, 1980'?, Plzeň

proměna pěšce

Na bleskových turnajích Rudého práva v Plzni bývala skvělá účast a u každé dvojice byl i rozhodčí. Jednou se stalo, že partie našeho velmistry Meduny s velkou východoněmeckou hvězdou velmistrem Wolfgangem Uhlmannem, dospěla do vrcholné časové tísně. Uhlmann právě potáhl pěšcem na poslední řadu s tím, že staví dámu. Rozhodčí mu ji okamžitě vsunul do ruky, Uhlmann ji postavil a již jen zmáčkl hodiny. V tu chvíli Meduna bleskově dámu uchopil a šokovanému soupeři nasadil mat-jednotažec. Rozhodčí mu totiž dal do ruky dámu opačné barvy... Nastalo velké až nekonečné dohadování a konečný verdikt zněl: bude se hrát nová partie. A ta, pokud se dobře pamatuji, skončila Medunovým vystoupením z turnaje. Šachinfo 17-18/1996, s. 741

Vážený Břetislave,
tedy k Tvé historce:
1. Není pravda, že po Uhlmannově postavení dámy opačné barvy, jsem mu s ní okamžitě dal mat, nýbrž jsem v duchu pravidel zastavil hodiny a reklamoval soupeřův nemožný tah. Jelikož se jednalo o prominentního Uhlmanna, nařídil rozhodčí po nechutných tahanicích sehrání nové partie, v níž jsem pro změnu zahrál nemožný tah zase já, ale na rozdíl od první partie jsem samozřejmě partii prohrál.
2. Není pravda, že jsem z turnaje vystoupil.
Věřím, že napříště nebudeš pro své nepravdivé »úsměvné historky« používat mého jména.
S pozdravem »šachu zdar« Eduard Meduna, Šachinfo 5/1997, s. 194

 

 

Marek Vokáč

Československá univerziáda, 1983, Prešov

pozdní příchod k partii

Pri príležitosti nemožon nespomenúť na XII. Československú univerziádu z roku 1983 (hralo se taktiež v Prešove), kde ako jedinému športovcovi bola udelená cena Fair play Markovi Vokáčovi. Nenárokoval si posunutie začiatku svojej prvej partie, na ktorú prišiel s 50 minútovým oneskorením. Výpadok elektriny ho uväznil vo výťahu študontského domova a on to spomenul až po partii, čo sa tešilo mimoriadnej pozornosti novinárov. Čs. šach 3/1994, s. 57

 

 

Telegramy

Celostátní liga, 1978-79

narušení soutěže (sabotáž / podvod)

K horšímu narušení však došlo těsně před posledním dvoukolem (17. a 18. března). V pátek 16. března totiž neznámý pachatel odeslal osmi oddílům telegram tohoto znění: "Vzhledem k tomu, že regulérnost celostátní ligy je narušena překládá se poslední dvojkolo na náhradní termín který bude dodatečně stanoven případné mimořádné výlohy ihned hlaste STK Dr. Faigl." Telegram byl odeslán z pošty Praha 015 v 10.30 až 12.30. Předseda STK se o telegramu dozvěděl až v pondělí ráno a spolu s dalšími pracovníky navštívil odesílací poštu, kde získal přibližný popis pachatele. Viděl i originály telegramů na hlavní poště v Praze. Poněvadž tím bylo zneužito jména předsedy STK a narušena celá soutěž (a slovenským oddílům vznikly zbytečné náklady na cestu do Rychnova n. N.), předal předseda STK celý případ k vyšetření Veřejné bezpečnosti. Lze těžko posoudit, co vedlo pachatele k tomuto činu. Nechci věřit, že by tím někdo chtěl ovlivnit výsledky a zachránit své družstvo od sestupu. Není snad ani pravděpodobné, že by někdo tím chtěl zdiskreditovat celou soutěž. V každém případě musíme doufat, že buď orgány VB nebo čas nám pachatele odhalí a všichni sportovci se od něj budou distancovat.
Důsledky tohoto telegramu však byly velmi nepříjemné. Košice dojely do Rychnova, domácí družstvo nenastoupilo a tak došlo ke kontumaci ve prospěch hostí. Bratislava dojela jen do Hradce, ale do Rychnova už nejela. Vzhledem k tomu, že tento zápas už nemá vliv na umístění v tabulce (jen případné vysoké vítězství by mohlo posunout Bratislavu o jedno místo), rozhodlo předsednictvo VŠS kontumovat rovněž tento zápas, a to 0:0. Předsednictvo potvrdilo všechny ostatní kontumace, jak jsou uvedeny v tabulce. Na základě Řádu schválilo předsednictvo sestup ÚDPMJF do soutěže o dvě třídy nižší (z důvodů nenastoupení k zápasům 10. a 11. března na Slovensku), rozhodlo neuplatnit však toto ustanovení u Rychnova a Tesly, poněvadž oba oddíly byly uvedeny v omyl podvrženým telegramem.
Nerad jsem se o této nepříjemné události rozepisoval, ale pokládal jsem to za nutné proto, že o ní byla zpráva téměř ve všech našich novinách - a to nám jistě moc reklamy neudělala. Václav Faigl, Čs. šach 6/1979, s. 65
(zřejmě si někdo pojistil udržení - konečné pořadí je (v závorce výsledek posledního dvoukola) (1.-7. 15+) 8. KPS Brno 14, 9. Košice 11, 10. Třinec 9, 11. Uni Brno 7, 12. Rychnov 6 (dvě kont.), 13. Tesla 6 (dvě kont.), 14. ÚDPM 3 (dvě kont.) - sestupovali 11. - 14. (za výhru 2 body) (zřejmě bylo použito řízené losování (po dvojicích), takže nelze dvojice posledního dvoukola sestavit, ač jsou čísla losu známa)

 

 

TJ Náchod - Jitex Písek

Česká národní liga, skupina B, 1976-77

špatné rozesazení hráčů

"(...) V zápase s Jcelkem Jitex Písek se dopustil kapitán družstva Jitex omylu v tom, že proti soupisce přehodil pořadí hráčů na 3. a 4. šachovnici a také rozhodčí zápasu to přehlédl. Zjistil to až po 15 minutách hry. Ve smyslu soutěžního řádu měl být celek Jitexu potrestán kontumací partií na dotyčných šachovnicích. Kapitán našeho družstva Semerák však kontumační vítězství nepožadoval a hráči na uvedených šachovnicích nastoupili k nové partii ve správném složení, i když tento v pravdě rytířský čin stál družstvo 1 bod. Zápas skončil výsledkem 4:4. Přístup náchodského kolektivu k řešení vzniklé situace se sportovním gestem je při nejmenším příkladem k následování." Podle zprávy v "Československém sportu" bylo družstvo TJ Náchod zařazeno do "Klubu fair play" a tento sportovní čin byl také vysoce hodnocen na plenárním zasedání VŠS OV ČSTV v Náchodě. Čs. šach 4/1977, 2. s. ob.

 

 

Kaderka - Trávníček

Sigma MŽ Olomouc - Universita Brno A, Celostátní liga, 20.12.1975, Olomouc

pád praporku, zásah diváka

materiály (pdf) na webu smzsnzz.wz.cz

 

 

Netušil - Hadraba

Finále B přeboru ČSSR dorostenců, 8/1974, Český Brod

(domluvená partie, poškození dobrého jména šachu)

Zde (ve finálové skupině B) došlo k jedné kontumační partii, která byla prohlášena za prohranou oběma soupeřům. V utkání Netušil-Hadraba byla dohodnuta remíza po 4. tazích a partie měla tento kuriózní průběh: 1 a3 g6 2 h3 Sg7 3 Va2 a5 4 a4 a bílý nabídl remízu, kterou černý přijal. Jistě si nikdo nepředstavuje, že vážná šachová partie by měla takto probíhat a proto rozhodnutí hlavního rozhodčího zatížit oba soupeře "nulou" bylo správné. Čs. šach 11/1974, 3. s. ob.

 

 

Meduna - Čížek

Praha-Středočeský kraj, 14.05.1972, Praha-Smíchov

provedení tahu, puštění figury

Viz diagram (bílý: Kf1, Va7, f2, f4, g3, h2 ... černý: Kc1, Vb2, d3, f5) Po 46. tahu černého
Utkání se hrálo tempem 50 tahů za 2½ hodiny a černému zbyly na poslední tahy jen vteřiny, zatímco bílý nespěchal a přemýšlel, ale zřejmě nic kloudného nenalézal. Jeho soupeř si postěžoval, že se nemůže ani na chvilku vzdálit, protože by bílý učinil tah a jemu by spadl praporek. Po delší době se bílý rozhodl... Uchopil věž, a "zavěsil" ji nad pole c7 (stále ji však držel v ruce), načež soupeř "bleskově" chytil svou věž, aby ji představil. Vtom Meduna postavil věž na d7 a stiskl hodiny. Jeho soupeř však třímal v ruce svou věž a musel jí táhnout. 47.Vd7 Vd2? Samozřejmě rozhodující ztráta tempa, postačující k tomu, aby bílý přešel do koncovky čtyř pěšců proti věži. (...) černý se vzdal. Po partii se černý zlobil na soupeře, že prý byl jím podveden. Více se však mohl zlobit na sebe, neboť měl lépe hospodařit s časem, a především se neměl unáhlit ve svém 47. tahu a měl nechat soupeře dokončit (podle dnešních pravidel provést) tah (tím ostatně sám porušil pravidla). Naději na sportovní úspěch v šachu nemá, kdo neovládá pevně své nervy v šachovém boji. Čs. šach 7/1972, s. 67

 

 

(zkouška)

dotknutí kamene

Jindy byl Ivančo zkuebním komisařem pro nové rozhodčí. Seděl jsem u zkoušek jako přísedící (to není vtip, přisedal jsem doopravdy u zkoušek rozhodčích!) a žasl jsem, když nudící se a ostentativně zívající Ivančo položil kandidátovi tutu otázku: Hraje se partie. Bílému, který je na tahu, spadne pod stůl tužka. Shýbne se a hlavou udeří zespoda do desky stolu. Figurky se otřesou, spadne věž a zavadí přitom bílému o ucho. Černý reklamuje, že se bílý uchem dotkl věže. Ano, dotkl. Před svědky. Otázka zní: Musí s ní bílý táhnout? - Správná odpověď dle Ivanča: Nemusí. Rozhodčí nebude zjišťovat, zdali hráč řekl pod stolem j'adoube. Jiří Veselý, Šachinfo 17/2000, s. 891

 

 

Eva Možná

Přebor Prahy, 1960'?, Praha

proměna pěšců v jezdce, pomoc rozhodčího

V metru jsem si vzpomněla i na svá dorostenecká léta, na přebor Prahy. Měla jsem vyhranou pozici, soupeřka jenom krále, a mne napadla hloupá idea postavit si samé koníčky. Když jsem si chtěla stavět pátého, tak jsem požádala rozhodčího o jeho sehnání. To jsem neměla dělat. Chtěl mne kontumovat pro nesportovní chování a tvrdil, že si koně nesmím postavit. Eva Možná, Šachinfo 1-2/1999, s. 55

 

 

Přebor družstev, 1960'?, Harrachov-Rýžoviště

nápověda spoluhráči

Přebory družstev, nynější liga, se kdysi hrály formou soustředění nejlepších s povinnou ženou na desáté šachovnici. Jednou se hrálo v Harrachově na Rýžovišti a soupeř v partii žen používal nečestných metod. Jeden dnešní mezinárodní mistr své člence družstva vždy, když byla na tahu, napsal na záda co má zahrát. Ta pak tah učinila a naše »favoritka« byla bez šance. Její pozice záhy nevěstila nic dobrého. Co dělat? Jít si stěžovat rozhodčímu, tak se vám spíš každý vysměje. V hodině dvanácté, když už byly i velké materiální ztráty, někdo vymyslel, že je známou pravdou, že nestačí ve čtyřiceti tahové partii 39 dobrých tahů. A tak jsme naší soupeřce namalovali na záda ten »náš« 40. tah. Ztratila jednotahově dámu a bylo... Šachinfo 17-18/1996, s. 741

 

 

1957

držení hodin

Jiný čtenář si stěžje, že jeho soupeř držel v časové tísni hodiny tak, aby nebylo možno páčku stisknout, protože by mu byl spadl praporek. Přitom prý prohlásil, že není nutno páčku u hodin mačkat, protože on prý bude dělat tahy bleskově. Tu opět má zakročit rozhodčí, potože páčku hodin je možno stisknout jen po vykonání vlastního tahu, takže soupeř musí mít vždy možnost páčku stisknout. Čs. šach 4/1957, 2. s. ob.

 

 

1957

porucha hodin, otázka ubrání času

V zápase Posista B–Motorlet A vznikl jiný spor. Jednomu ze soupeřů se občas zastavovaly hodiny. K reklamaci však došlo až těsně před kontrolou. Rozhodčí zakročil tak, že přidal hráči, jemuž se hodiny zastavovaly hodiny, čas, čímž se tento dostal ihned do časové tísně. Za takový neregulérdní průběh je ovšem přímo odpověden rozhodčí, který je na zápase přítomen ne proto, aby čekal na "rozhodování", ale proto, aby sledoval průběh všech partií včetně chodu hodin. Když již k takovému případu došlo, nemůže rozhodčí věc "vyřešit" tak, že posune čas jednomu z hráčů (lze sotva prokázat, že se nezastavovaly občas i hodiny soupeřovy) a tím ovlivní výsledek partie. Když rozhodčí zjistí takovou diferenci (při rozdílu 5–10 minut proti stavu na jiných hodinách je již takový defekt jasný), musí jen vyměnit hodiny. Čs. šach 4/1957, 2. s. ob.

 

 

1957

nepřípustný tah, otázka vrácení pozice

nevím, jaká byla pravidla tehdy, ale dnes je to takhle: 7.4. a. Zjistí-li se v průběhu partie, že byl proveden nepřípustný tah (včetně nedodržení požadavků při proměně pěšce, nebo vzetí krále), uvede se pozice do postavení bezprostředně před porušením Pravidel.

S braním mimochodem je vůbec potíž. Tak v jedné soutěži v jiném kraji měl bílý pěšce na h5 a h6 (postavení ostatních kamenů nerozhoduje), černý pg7. Černý zahrál g7–g5, načež bílý pěšce g5 sebral tahem h6xg7 (!?) a vysvětlil soupeři, že jde o "braní pěšce mimochodem". Ten se s tím spokojil (!) a až po partii zjistil, že takový tah je nemožný (bylo nutno h5xg6). Podal protest, rozhodčí však výsledek partie uznal, a to proto, že podle řádů je nutno vrátit partii do sporné posice jen tehdy, zjistí-li se chyba při partii. Jinak platí další průběh partie. Vzhledem k tomu, že černý zjistil tah proti pravidlům až po partii, nevzal jeho protest rozhodčí na vědomí. Ani toto rozhodnutí není zcela správné. Podle řádů měl rozhodčí nařídit dohrání partie od sporného místa (s odhadnutím stavu na hodinách) s tím, že bílý musí buď hrát h5xg6 (dotkl-li se nejdříve černého pěšce) nebo h6–h7 (dotkl-li se dříve pěšce h6). Hlavní chybou ovšem bylo, že rozhodčí k spornému případu nepřišel hned a hned během partie nezasáhl. Průběh partie proti pravidlům platí jen tehdy, není-li možo bezpečně určit posici, ve které k vadnému tahu došlo. Na příklad: po tazích 1. d4 Jf6 2. c4 d6 3. Jc3 e5 4. dxe5 dxe5 5. Dxd8+ Kxd8 se v dalším průběhu král vrátí na e8 a řekněme v 25. tahu černý rochuje. Bílý si neuvědomí, že jde o tah proti pravidlům, dojde k časové tísni, oba soupeři nezapisují. Po skončení časové tísně nejsou s to dát zápis dohromady, a také jejich zápis (prvních 25 tahů) nelze přehrát. Tehdy si vzpomene bílý, že černý dělal 0–0, ačkoliv na ni neměl právo, avšak pro uvedené skutečnosti nemá jeho protest významu. Čs. šach 4/1957, 2. s. ob.

 

 

1957

braní mimochodem, pat

Tak v jednom z venkovských turnajů se hrála partie, ve které vznikla posice na vedlejším diagramu. (bílý a5, b2, c3, Kf2 - černý c4, h2, Kh1) Bílý byl na tahu a zahrál 1. b2–b4. Po tomto tahu vznikl velký spor, který si vyžádal zasedání výboru oddílu a také dlouhé korespondence mezi šachovým oddílem a krajskou sekcí a nakonec i redakcí našeho časopisu. Pravděpodobně bude velká většina čtenářů překvapena, proč ke sporu došlo. Po tahu 1. b2–b4 totiž černý reklamoval remis v domnění, že posice je pat. Bílý soupeře ovšm upozornil, že může pěšce brát mimochodem, černý však tvrdil, že brát mimochodem nemusí. Kapitáni i dva rozhodčí (oba absolventi krajského kursu rozhodčích!!) se dohodli, že případ předloží řídícímu soutěže (rovněž absolventovi tohoto kursu), který rozhodl, že partie je remis. (!) Předseda krajského sboru rozhodčích a zároveň krajský instruktor rozhodčích pak na dotaz jednoho z rozhodčích sdělil, že podle čl. 6 bod B Pravidel FIDE soupeř m ů ž e brát pěšce en p., z čehož vyvodil, že toto ustanovení neukládá soupeři povinnost, že by musel pěšce brát. Je až nepochopitelné, že o tak jasném případu bylo tolik sporů a je zarážející, že si s ním rozhodčí nevěděli rady a rozhodli špatně! Pat je taková situace, kdy strana, která je na tahu, nemá možnost provést tah podle pravidel, při čemž její král není v šachu. V naší sporné posici může černý tah podle pravidel učinit. Tímto tahem je cxb3 en p. Vzhledem k tomu, že jiný tah nemá k dispozici, m u s í cxb3 en p. hrát, nechce-li se ovšem již vzdát. Čs. šach 4/1957, 2. s. ob.

 

 

1956

proměna pěšce

A konečně uvádíme pro zajímavost dva dopisy:
Soudruh Jaroslav Šmíd z České Třebové píše: "...hráč stavěl druhou dámu, postavil si obrácenou věž a dal soupeři mat. Soupeř však hrál dále a dal protivníkovi mat, ačkolv byl sám v matu." V druhém dopise píše soudruh Peter Hrdko z Liptovského Mikuláše: "Čierny tvrdí, že z dosiahnutého pešiaka na a1 stala sa dáma, čo naznačil tým, že vyriekol »mat« a že formálne premenenie na dámu je otázkou čiste technickou a že na veci nič nemení, či na tangovanom mieste stojí dáma v podobe pešiaka alebo vo vlastnej podobe dámy, ale že je rozhodujúca ta skutočnosť, že pešiak dosiahnuvší prvý rad premenil sa na zamýšlanú dámu čierneho." Oba nás žádají o vysvětlení, které jasně vyplývá z pravidel.
V prvém případě sice porušil hráč pravidlo, že si včas nevyžádal skutečnou dámu, avšak faktem, že dal protivníkovi mat byla partie jasně podle § 11/1 (Partii vyhrává hráč, který dal mat soupeřovu králi) skončena a nešlo v ní prostě pokračovat.
V druhém případě je jasné podle čl. 7 odst. D pravidel FIDE, že provedení tahu je dokončeno při proměně pěšce teprve, když byl odstraněn se šachovnice, a když hráč pustí nový kámen, postavený na pole proměny, protože když hráč pustí pěšce, který dosáhl pole proměny, tah není ještě proveden, avšak hráč již nesmí postavit pěšce na jiné pole (na př. při volbě mezi dotahem pěšce nebo braním). Čs. šach 4/1957, 2. s. ob.

 

 

Vajda - Kmoch

Olympiáda, 1931, Praha

třikrát opakovaná pozice

K druhému sporu došlo v partii Vajda - Kmoch. (...) Ale ke sporu: Po 47. tahu černého objevilo se na šachovnici postavení. Následovalo: 48.Kh2 De2 49.Kg2 Df3+. Po druhé totéž postavení s týmž hráčem na tahu. 50.Kh2 De2 51.Kg2 Df3+. Vajda zastavil hodiny a prohlásil partii za remis. Kmoch neuznal, byl jsem zavolán. Přehrál jsem partii podle zápisů. Věc byla jasná. Vyskytlo se třikrát totéž postavení a vždy byl na tahu týž hráč, jak o tom hovořil čl. 16 odst. 1 til c) tehdejšího hracího řádu. Kmocha ovšem nebylo možno přesvědčit. Tvrdil, že postavení, jaké se vyskytlo po 47. tahu černého, musilo by se ještě třikrát opakovat. Tedy uznal jsem, že by pro výklad hracího řádu měla jakýkoliv význam jeho mezinárodní reputace. Do tabulky se zapsala remis. Čs. šach 11/1996, s. 373-374

 

 

 

 

Romi - Vistaneckis

Olympiáda, 1931, Praha

dotknutí kamene

První spor vznikl v partii Romi - Vistaneckis. Bílý vzal do ruky krále, odstranil ze šachovnice černou dámu a postavil svého krále na e4. Je ovšem zřejmo, že šlo o omyl, což také Romi prokázal svým formulářem, kde zapsal, jak soupeř sám potvrdil, již před učiněným tahem DxD. Ale podle hracího řádu je lhostejno, co hráč zamýšlel, ani nerozhoduje, jaký tah zapsal, rozhodné je jen, co na šachovnici učinil. Dotkl se krále, byl tedy povinen táhnout králem. Toto rozhodnutí ovšem pokládal Romi za nespravedlivé a nesprávné. Nedalo se však nic dělat. Roma locuta, causa finita. (Řím promluvil, případ je ukončen.) Čs. šach 11/1996, s. 373-374

 

 

Jan Fiala

 

ŠK Český Brod