Konference SŠS

11.02.2017, Praha Strahov

Na konferenci mám připravené pouze dvě připomínky (ke zprávě RK a účasti na schůzi VV ŠSČR s KŠS), ani ne k hlasování. Bohužel je opět problém s podkladovými materiály, které se na web SŠS doplňovaly teprve v posledních dnech před konferencí, a stejně pouze některé.

Při prezenci mám problém se svým klubem, na který nedostávám hlasovací lístek, protože nemám plnou moc (Brod bez problémů). Co na tom, že jsem statutární orgán zapsaný v obchodním rejstříku a kontaktní osoba v databázi. Nakonec píšu plnou moc sám sobě. Neuvěřitelné. Přitom Stanovy ŠSČR v čl. 3.2.a. uvádí: "Řádnými členy ŠSČR se mohou stát: oddíly, kroužky, kluby apod., jež jsou spolky" Není tedy důvod činit právně rozdíl mezi oddílem a spolkem.

Jaroslav Satranský podává nezvykle kritickou zprávu o činnosti VV - v roce 2016 proběhlo 6 schůzí; problém s webem byl vyřešen až v roce 2017, kdy Jan Paukert přidal [na stránku se zápisy ze schůzí VV] rok 2017, aby se mohlo vkládat; ze schůze, kde nebyl Jiří Kotzot, není a ani nebude zápis. Sleduji to pravidelně, problémy přetrvávají, nepodařilo se to vyřešit ani po více než roce, některé zápisy byly doplněny až nedlouho před konferencí, některé nejsou stále - škoda slov.

ŠSČR vloni poskytl dotaci KŠS, přičemž vyplacení její části podmínil jistými povinnostmi. Předběžná zpráva revizní komise za rok 2016 správně konstatuje, že k doplnění údajů v obchodním rejstříku nedošlo, nicméně dále uvádí: "Další podmínky byly splněny" a podává jejich neúplný výčet. V podmínkách se však stanoví: "KŠS mají povinnost spravovat a pravidelně aktualizovat vlastní webové stránky a zveřejňovat zde zápisy ze všech schůzí svých orgánů podle Stanov". Jak je zřejmé, další podmínky splněny nebyly. Ve zprávě je tedy chyba, na což upozorňuji. Diskuze se stáčí k problematice webu samotného, Jaromír Skála též vyslovuje pochybnosti, zda vůbec lze takto KŠS zavázat. Zmiňuji, že tyto pochybnosti případně bylo třeba vznést na schůzce VV ŠSČŘ s KŠS - té se však od nás nikdo nezúčastnil (podnět k účasti dávám u plánu práce SŠS). Zprvu to vypadá, že se dokonce bude hlasovat, nakonec se záležitost uzavírá s tím, že jde o předběžnou zprávu a bude upravena.

U plánu práce SŠS se opět propírá web - Pavel Švejdar navrhuje projekt na nový web, což se setkává s jistou podporou. Zdůrazňuje se uživatelská nepřehlednost a zřejmě i "nehezkost". Upozorňuji na možné problémy a na projekt ŠSČR, kde je mnoho faktur na vícepráce v hrozných částkách, a volně cituji jeho hospodáře Rostislava Svobodu, který "jej označil za nejhorší projekt Šachového svazu za posledních několik let" (zápis ze 113. schůze VV ŠSČR, s. 5). Jaromír Skála brojí proti tomuto návrhu - zdůrazňuje obsah. K šachům se nešachisté dostanou přes web ŠSČR nebo klubů. Nevím, jak je web uživatelsky nastaven, ale zdá se mi, že problém je spíše samotná skutečnost, že se tam údaje vkládají pozdě nebo vůbec - problém asi nebude v uživatelském rozhraní (takže nebude třeba web předělávat). Určité úpravy po formální stránce by však web přece jen zasloužil - především zvýšit kontrast. Bod se uzavírá s tím, že nový VV se bude webem zabývat.

Rozpočet schvalujeme bez připomínek a diskuze (!).

Jaromír Skála navrhuje na rok 2018 snížit krajské příspěvky (ze 150/30) na 50/10 - ale pouze na rok 2018. Máme totiž rezervu půl mega a RK ve své zprávě dává ke zvážení udělat mírně deficitní rozpočet; pokud totiž není "zisk" spolku utracen do tří let, má se zdanit. Vyslovuji se proti snižování a poukazuji na vyjádření předsedy ŠSČR Viktora Novotného, že kvůli dotacím je nutná spoluúčast v určité výši právě ve formě příspěvků a poplatků. (příspěvek z 2. 2. 2017 23:10) Mé vyjádření se nesetkává zcela se souhlasem - že se to týká spíše klubových příspěvků. Dále se poukazuje na problematičnost zvyšování příspěvků, řeší se také výše odměn funkcionářů. Po neformálním souhlasu okolosedících navrhuji v rozpočtu 2x zvýšit položku odměny funkcionářům, nicméně po upozornění, že rozpočet je již schválen, se omlouvám (zpětně si myslím, že to je nakonec dobře - zvýšení je jistě potřeba, ale mělo by být pouze volitelné - při dobré práci - jak se to udělalo u členů KM). Snížení neschvalujeme a zachováváme stejnou výši příspěvků.

Přichází na řadu bod Úprava legislativy soutěží družstev. Nejprve se řeší KP družstev v rapidu, že ŠSČR mění podmínky atd. - a že má být na zvážení STK, jak to udělá (to později schvalujeme). K RP se ve zprávě STK uvádí: "Pro sezonu 2016/2017 přišlo 37 přihlášek do RP. Proto STK zveřejnila a navrhla variantu (pro posouzení na losovací schůzi) s pouze třemi skupinami v RP. Konferenci 2017 pro nedostatečný počet přihlášených družstev STK předloží návrh na možné snížení počtu skupin v RP." Nemohl jsem si vzpomenout, jak jsme se k tomu stavili na konferenci, proto jsem si (v očekávání prostého snížení skupin) v pátek vyžádal stanovisko Ondry - nesouhlas. Předseda STK Jan Hrdlička navrhuje nikoliv prosté snížení, nýbrž schválení pravomoci STK, aby v případě, že se do RP přihlásí méně než 36 družstev, mohla pro danou sezónu rozhodnout o snížení počtu skupin na 3. V diskuzi se zmiňuje, že nikomu nevadí "hrát málo" (navíc jsou 3 soupisky), ale také že RP má být výběrový a nemá se do něj moct přihlásit každý. Pavel Buk dává protinávrh, aby se jednalo o 32 družstev, neboť teprve pod 8 družstev na skupinu je to málo. Vznáším otázky na termín a souhlas družstev - termín není, po termínu přihlášek se osloví nepřihlášení a pak se rozdělí družstva; družstvo musí souhlasit s oběma variantami (takže nebude možnost se dodatečně odhlásit). Původní návrh počítá s tím, že by se oslovoval kdekdo, Pavel Buk chce svůj protinávrh směřovat na oprávněné přihlášené (nebo tak nějak). Podat protinávrh chce i Jaroslav Satranský - aby STK neměla možnost, nýbrž povinnost při nižším počtu oprávněných přihlášených než 36, aby to bylo jednoznačné. Řeší se též postupy a protičísla. Pavel Kolář upozorňuje, že vztáhnutím na oprávněné přihlášené by došlo téměř k zakonzervování počtu družstev v RP (jediná možnost zvýšit počet družstev v RP o 1 by byla při hodně sestupech z KS v důsledku sestupů z 2. lig, což stejně není pravděpodobné vzhledem k nízkému zájmu o účast v RP obecně). Jaroslav Satranský svůj protinávrh nepodává a Pavel Buk jej mění tak, že se nebude jednat o oprávněné přihlášené. Jan Hrdlička poukazuje na problém odhlašujících se družstev, resp. vyšších soutěží, na nutnost předělávání, že vloni se to muselo řešit až na losovačce. Dochází mi, že to by se mohlo opakovat i v dalších letech. Zdůrazňuji nevhodnost řešit to na losovačce (tak i Pavel Buk) a vyjadřuji se pro pevný termín, dokdy by STK využila pravomoci (a ke kdy by se posoudil počet družstev). Po neformální konzultaci s okolosedícími navrhuji 15. srpen. Chýlí se k hlasování. Jaroslav Satranský má představu, že by se nejdříve hlasovalo o samotné pravomoci, pak o počtu družstev a pak o termínu. Poté ještě chvíli pokračuje diskuze a následuje hlasování o protinávrhu Pavla Buka (tedy pravomoc při max. 31 družstev) - to se opakuje i těsně před hlasováním, nemůže tedy být pochyb, o čem se hlasuje. Návrh schvalujeme. Dále se má přikročit k hlasování o termínu, nicméně než k tomu stíháme přistoupit, vyslovuje Jan Hrdlička nesouhlas s hlasováním, že jsme schválili blábol a nevěděli o čem hlasujeme. Chvíli o tom diskutujeme. Jednací řád takovou situaci neupravuje, nicméně vzhledem k tomu, že námitka byla vznesena takřka bezprostředně po hlasování, neargumentuji ochranou většiny, ale jsem pro ji přijmout (srov. podpůrně § 76 odst. 5 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny). Hlasujeme, zda budeme hlasování opakovat - 19 pro (ti hloupí, kteří nedávají pozor a neví, o čem hlasují) a 21 proti (my chytří). Bylo to těsné, ale hlasování platí! Jan Hrdlička opět projevuje nespokojenost. V této části se mi (spíše z jeho hlasu) zdá, že Jaroslav Satranský si při vedení schůze není zcela jistý, dokonce klidně připomíná, že on vede schůzi (oboje jsem za ty roky zažil asi poprvé). Atmosféra se uklidňuje, můj návrh na 15. srpen se přeformulovává a přijímá se. Podle nejčernějších odhadů diskuze trvala hodinu a půl. :-)

Pavel Buk navrhuje zrušit delegaci rozhodčích v RS a aby zápasy řídil domácí kapitán. Řeší se, kdo vlastně podle Soutěžního řádu řídí zápasy při neúčasti delegovaného rozhodčího, diskutuje se o přítomnosti kvalifikovaných rozhodčích. Pavel Buk druhou část návrhu vypouští. Hlasujeme o prostém zrušení delegace rozhodčích v RS - prošlo! Hurá!

Po přestávce následuje volba VV. Ještě ráno byli jen dva zájemci, ale nakonec je to zklamání. Zvoleni jsou: předseda Jaroslav Satranský (+37 -7), sekretář Jiří Kotzot (+42 -2), dále pak členové Hrdlička (+44), Hůrka (+44), Kraisl (+43 -1), Matějovský (+43 -1), Říha (+44) a do RK Havlík (+44), Jukl (+44), Skála (+43 -1). Volí se též delegáti. Schvalujeme usnesení a kolem 14:30 schůze končí.

materiály konference na webu SŠS

Jan Fiala

 

ŠK Český Brod