Návrhy na konferenci SŠS 2015

Vážení členové Výkonného výboru,

já, z vůle bohyně Caissy předseda a statutární orgán oddílu SŠS Mukařovská šachová škola pověřený jeho zastupováním, využívám práva zakotveného v článku 13 odst. 5 Stanov ŠSČR

a žádám o zařazení bodů Rozpočet SŠS na rok 2016 a Zavázání delegátů na konferenci ŠSČR do pozvánky na konferenci SŠS 2015 tak, aby body mohly být projednány i bez 75% účasti.
 

V rámci bodu Rozpočet SŠS na rok 2016 předkládám návrh (navrhované znění usnesení):

Konference SŠS schvaluje:
úpravu rozpočtu SŠS na rok 2016 tak, že položka V 08 Konference - občerstvení bude zrušena a prostředky z této položky (2 000 Kč) budou převedeny do položky V 03 Mládež, konkrétně do položky KM 06 KP školních družstev (celková výše nově 2 500 Kč).

Odůvodnění:

Položka na občerstvení delegátů je naprosto zbytečná, rozpočet SŠS tu není od toho, aby se projídal, a to ani v malých částkách. Delegáti nechť si přinesou svačinu. Nehledě na to, poslední roky pravidelně část občerstvení zbyde, v důsledku jeho nákupu navíc dochází k pozdnímu příchodu nakupujícího. Dochází tak k plýtvání, navíc občerstvení ani není příliš chutné. Naopak KP školních družstev je krajská postupová soutěž, která se dlouhodobě potýká s nedostatkem peněz od SŠS. Cílem přesunu prostředků je umožnit vypsání konkurzu na tuto soutěž, současná částka 500 Kč je příliš nízká a i po navýšení nebude příliš vysoká, ale podle mého názoru dostačující (i účastí menší soutěž KP do 8 let má 1 000 Kč, účastí srovnatelná soutěž KP v rapidu má dokonce 4 000 Kč). Důvod řešení rozpočtu rok dopředu je nasnadě - když se občerstvení na konferenci projí, nelze ho zrušit, proto je třeba to udělat takto dopředu i za cenu toho, že se návrh rozpočtu jinak neví (vychází se z návrhu rozpočtu na rok 2014).
 

V rámci bodu Zavázání delegátů na konferenci ŠSČR předkládám návrhy (navrhovaná znění usnesení):

Konference SŠS ukládá:
1. delegátům SŠS prosazovat na konferenci ŠSČR zrušení povinnosti, aby minimálně jeden člen oddílu byl starší 18 let.
2. delegátům SŠS prosazovat na konferenci ŠSČR zavedení možnosti, aby kontaktní osobou oddílu byl i jeho nečlen.
3. delegátům SŠS prosazovat na konferenci ŠSČR zavedení poplatku za zápočet na rapid LOK ve stejné výši jako na LOK ČR.

Odůvodnění:
ad 1. toto ustanovení je pouze administrativní překážka fungování především dětských oddílů. O oddíl se stejně stará dospělý, většinou aktivní šachista, který sám hraje soutěže družstev. Z toho důvodu je také často registrován v jiném oddíle. Oddíly to tak pouze nutí shánět nějaké ochotné rodiče a zbytečně je registrovat a jen přidělává práci. Administrativu tak jako tak vykonává zmíněný aktivní šachista, který má navíc v databázi vedený svůj email. Do nedávna byl vznik oddílů bez dospělých hráčů, ale s kontaktní dospělou osobou možný, ale nejpozději od roku 2014 začal ŠSČR uplatňovat toto ustanovení. Konkrétně by se v článku 2. odst. 1 Registračního a přestupního řádu vypustila předposlední věta (která zní "Minimálně jeden člen oddílu musí být starší 18 let.").

ad 2. v současnosti není možné uvést jako kontaktní osobu nečlena oddílu, ačkoliv tento nečlen oddíl založil a stará se o něj. Jeho mail však uveden být může. Dochází tak k absurdní situaci, kdy je v databázi uvedena adresa a telefon dospělého člena oddílu (ale třeba nešachisty, který tam vůbec být nemá) a mail skutečné kontaktní osoby, která řeší záležitosti oddílu. Tento stav je třeba napravit, aby vždy kontaktní osobou mohl být skutečný správce oddílu, i když není jeho členem. Tento problém by se měl vyřešit již současně s prosazením prvního návrhu, ale pro jistotu jej také navrhuji.

ad 3. zápočet na rapid LOK nepochybně představuje práci navíc, která se neudělá zadarmo, takže musí být zaplacena. Pokud není placena z poplatku, je placena ze svazového rozpočtu, takže částečně i z členských příspěvků. Není důvod, proč by měli všichni členové platit zápočet na rapid LOK těm, kdo ho chtějí mít. Na zápočtu na rapid LOK není žádný zájem a navrhované částky nejsou nijak vysoké a není problém si je připlatit. Již nyní se hrají turnaje s placeným zápočtem na FIDE rapid nebo blesk a hráči se jich účastní. Navrhovaná změna by také částečně měla napravit rozmáhající se nešvar porušování soutěžního řádu spočívající v posílání turnajů k zápočtům, aniž by to bylo uvedeno v propozicích. Po zavedení poplatku pořadatele po skončení turnaje těžko napadne, že by to mohl poslat k zápočtu, protože to již nebude zdarma. Turnaje bez zápočtu navíc získají konkurenční výhodu v ušetření nákladů. Předpokládané vyšší startovné bude třeba hráčům odůvodnit, a tím spíše dojde k uvedení informace o zápočtu do propozic. Výše poplatků vychází z předpokladu, že se zápočtem je stejně práce bez ohledu na to, zda jde o LOK ČR či rapid LOK, proto navrhuji stejné částky. Konkrétně by se (v Ekonomické směrnici - dod. pozn.) v příloze D1) odst. 2.8. písm. a) vložilo na konec ", nebo rapid LOK". Uvedené ustanovení tak bude nově znít: "a) poplatek za národní turnaj se zápočtem na LOK ČR, nebo rapid LOK" (protože turnaj nemůže být zároveň započten na LOK ČR i rapid LOK (žádné takové tempo neexistuje), je na místě použít výrazu nebo ve významu vylučovacím)

Děkuji. S pozdravem

Jan Fiala

 

ŠK Český Brod