Právní analýza metodického pokynu k soutěžím družstev ŠSČR

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 27. 9. 2021 mimořádné opatření, č. j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN (opatření k maloobchodu; dále jen „mimořádné opatření“). Mimořádné opatření je účinné od 30. 9. 2021.

Došlo k dílčím rozvolněním, mj. i u sportovních utkání. Nově platí, že pokud se sportovní soutěže organizované sportovními svazy účastní 20 osob a méně, neprokazují OTN (čl. I bod 13 písm. d) – v případě šachových zápasů jde o pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání)).

Při soutěžích družstev se tedy podle aktuálního mimořádného opatření při splnění podmínky účasti do 20 osob neprokazuje OTN, a můžou se jich tedy zúčastnit i hráči, kteří jsou neočkování, netestovaní ani neprodělali covid.

Podstatné je, že v jeden čas je přítomno nejvýše 20 osob. Mám pochybnosti, zda by tato podmínka byla splněna v případě, kdy se ve stejné místnosti hraje více utkání a přesáhne se počet 20 osob. Byť formálně jde o dvě různá utkání, dochází ke styku většího počtu osob na jednom místě. (Účel mimořádného opatření lze spatřovat v tom, že při účasti vyššího počtu osob je vyšší riziko nákazy, a tedy opodstatněné vyžadovat OTN.) Jednoznačně proto doporučuji, aby se v jedné místnosti hrálo pouze jediné utkání, a aby místnosti více utkání byly vzájemně stavebně odděleny.

Pro úplnost doplňuji, že mimořádná opatření se v budoucnu mohou změnit.

 

Rovněž dne 27. 9. 2021 ŠSČR vydal metodický pokyn k soutěžím družstev. Pokyn je však v tuto chvíli neaktuální, protože se vztahuje k právní úpravě účinné do 29. 9. 2021, přesto jej ve vztahu k ní podrobuji právní analýze (třeba se aktuální opět stane). Dále uvádím tučně text pokynu a netučně komentář.

V návaznosti na níže publikovaný text ohledně splnění podmínky O – N – T při šachových utkáních družstev upřesňujeme metodickým pokynem organizaci utkání:

Úvodem se zastavím u právní povahy tohoto metodického pokynu. Jak napovídá již jeho samotné označení, nejde o závazný dokument. Družstva nejsou povinna jej dodržet – povinnosti vyplývají z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, nikoliv z metodického pokynu.

1) Za splnění podmínky O – N – T je jako pořadatel zodpovědný domácí oddíl. Kapitán domácího družstva nahlásí rozhodčímu osobu, která bude za pořadatele (domácí oddíl) kontrolovat splnění podmínek O – N – T u jednotlivých hráčů utkání – může to být např. kapitán domácího družstva, nebo organizační pracovník.

Souhlasím.

2) Podmínku O – N – T je možné splnit i antigenním samotestem provedeným na místě konání utkání. S takovým postupem ale musí souhlasit kapitán domácího družstva jako zástupce pořadatele utkání.

Uvedené tvrzení považuji za nesprávné. Přestože to soutěžní řád ani rozpis soutěží SŠS nestanoví výslovně, implicitně z nich plyne právo hostů na vpuštění do hrací místnosti domácího družstva a tomu odpovídající povinnost domácích hosty vpustit. Nyní, stejně jako za běžného stavu, může dojít k nevpuštění hráče do hrací místnosti, a to za určitých okolností. Tak například pokud hráč nemá přezůvky, ačkoliv to bylo dopředu uvedeno, například v úvodním zpravodaji. Stejně tak pokud hráč vykazuje příznaky akutního onemocnění, je opodstatněné v zájmu ochrany zdraví dalších osob jej nevpustit. Stejně tak pokud hráč je podnapilý nebo agresivní.

Pokud se týká OTN, pak platí, že dostačující je kterákoliv možnost jeho splnění. Je na volbě každého hráče, který chce hrát, jakým způsobem OTN splní. V okamžiku, kdy hráč OTN doloží, má právo na vpuštění do hrací místnosti, přičemž toto právo plyne ze soutěžních dokumentů (viz výše).

Domácí družstvo nemá možnost uvážení, zda hráče, který OTN doložil, do hrací místnosti vpustí, ale musí tak učinit. Domácí družstvo hráče nevpustí, pokud OTN nedoloží nebo v případě důvodných pochybností o splnění OTN. O takové pochybnosti půjde například v případě potvrzení o protilátkách nebo zfalšovaného potvrzení, u AG testu na místě například v případě, kdy test vyjde neprůkazný, hráč jeho provedení pouze předstírá a předloží test provedený doma nebo pokud půjde o test neschválený Ministerstvem zdravotnictví.

Domácí družstvo by k samotestu na místě mohlo stanovit bližší podmínky, například vyhrazení konkrétního místa, dohled určité osoby nad správností provedení. Obhajitelný by možná mohl být i požadavek na zaslání typu testu předem (za účelem nastudování návodu). Domácí družstvo však nemůže bez dalšího takový postup zcela odmítnout a samozřejmě musí poskytnout takovou součinnost, aby hráč mohl tímto způsobem OTN splnit.

Stejně tak se domácí družstvo nemůže rozhodnout, že nebude akceptovat potvrzení o testu z testovacího místa nebo potvrzení o očkování.

Hosté si v takovém případě přivezou vlastní testy, doporučujeme prověřit tuto možnost předem u kapitána domácího družstva.

Ano, domácí družstvo není povinno testy zajišťovat.

Podmínku O – N – T je u dětí možné splnit čestným prohlášením rodičů o tom, že dítě bylo testováno ve škole (platnost antigenního testu je 72 hodin).

Tato formulace je zavádějící, neboť tímto způsobem sice je možné OTN prokázat, avšak pouze v době, kdy ve školách probíhá testování. (Dod. pozn.: Tato formulace je chybná. Aktuální mimořádné opatření tento způsob prokázání neumožňuje. Je pravděpodobné, že toto bude opět možné v budoucnu, až bude ve školách opět probíhat testování.)

3) Potvrzení o splnění O – N – T se nearchivují. Je nicméně nutné, podle opatření Ministerstva zdravotnictví, archivovat po dobu 30 dnů kontakt na všechny účastníky utkání, ideálně telefonní číslo.

Souhlasím. Archivace je možná pouze se souhlasem dotčené osoby.

4) V případě, že některý z hráčů splnění podmínky O – N – T nedoloží, je rozhodčí utkání oprávněn tohoto hráče nepřijmout v sestavě pro utkání.

Uvedené znamená, že jsou dva možné důsledky nesplnění OTN hráčem:

  • hráč bude uveden v sestavě a bude kontumován (družstvo obětovalo šachovnici), nebo
  • hráč nebude uveden v sestavě, družstvo nastoupí v nižším počtu hráčů a zbylí hráči se posouvají na vyšší šachovnice.

Zde bych považoval za vhodné, kdyby se ŠSČR metodicky vyjádřil, která možnost má být upřednostňována. Ze zvolené formulace totiž žádné doporučení neplyne. Vhodnější mi přijde hráče v sestavě vůbec neuvádět; tehdy totiž soupeř ihned vyhrává a může jít domů a nemusí čekat celou čekací dobu. Uvedení hráče v sestavě, resp. jeho přijetí v sestavě rozhodčím, je na místě pouze v situaci, kdy lze předpokládat, že hráč OTN v čekací době splní (například se vyjádří, že si jde koupit samotest, který si posléze udělá).

Každopádně hráč nesplňující OTN nesmí vstoupit do hrací místnosti, a to ani jako divák.

Aby sezóna družstev probíhala hladce a bez zbytečných sporů, rádi bychom doporučili všem kapitánům, aby si od svých hráčů zjistili, jakým způsobem chtějí podmínku O – N – T splnit. Ideálně si, například, mohou vybrat potvrzení o provedeném očkování již dopředu na celou sezónu. Nedojde tak k tomu, že by si někdo zapomněl potvrzení na zápas vzít. Prosíme, abyste na dodržení podmínky O – N – T dbali a potvrzení měli s sebou. ŠSČR bude samozřejmě nadále situaci sledovat a v případě, že by se opatření Ministerstva zdravotnictví měnila, budeme Vás informovat.

Ano, to je samozřejmě vhodné.

 

Dod. pozn.: Nakonec to připustil i ŠSČR, nejdříve na svém facebooku a pak i na svém webu.

Jan Fiala