Právní analýza vyjádření předsedy ŠSČR

Dne 8. 9. 2021 bylo zveřejněno a rozesláno vyjádření předsedy ŠSČR ohledně soutěží družstev a mimořádných opatření. Ve vyjádření se uvádí mj.:

„Zároveň chci v této souvislosti apelovat na zdravý rozum při řešení případných nenadálých situací. Na jedné straně všichni podmínku ONT splníme, přičemž zde můžu osobně doporučit očkování, na druhé straně nemá smysl vyhrocovat situaci, pokud si někdo zapomene „papír“. Myslím, že se nám zdravý přístup během léta v šachovém prostředí výborně dařil, a turnaje probíhaly bez komplikací, za což Vám děkuji.“.

V tuto chvíli není jisté, jaká mimořádná opatření budou platit v době konání soutěží družstev, a nelze vyloučit, že režim bude stejný jako třeba u stravovacích služeb, kde hospodský nic nekontroluje a nemá odpovědnost. Nyní tomu tak však není. Z toho důvodu je nevhodné už jen se takto vyjadřovat k budoucím mimořádným opatřením, která nejsou známa (a mohou být změněna ze dne na den, jak se tomu stalo mnohokrát v minulosti).

Nicméně vyjdeme-li z aktuálně platných mimořádných opatření, uvedený názor je nesprávný, a to z následujících důvodů.

Byť šachy osobně nepovažuji za sport v běžném slova smyslu, z právního pohledu šachy sport jsou (mj. ŠSČR i kluby dostávají finanční prostředky od Národní sportovní agentury a jsou vedeny v jejím Rejstříku sportu), a to i v souvislosti s mimořádnými opatřeními.

Soutěže družstev jsou sportovní soutěž organizovaná sportovním svazem. Proto se na soutěže družstev vztahuje bod I/13 písm. e) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 8. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN (opatření k maloobchodu; dále jen „mimořádné opatření“). Hráči a rozhodčí se nesmí účastnit utkání, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19. Hráči a rozhodčí jsou pro možnost účasti na utkání povinni splnit OTN. Organizátor utkání je povinen splnění podmínek kontrolovat a je povinen neumožnit účast osobě, která splnění podmínek neprokáže, do doby, než splnění podmínek prokáže. Organizátor utkání je dále povinen vést evidenci účastnících se osob, a to v rozsahu jméno, příjmení a kontaktní údaje účastníka a tuto evidenci uchovat po dobu 30 dnů od utkání.

OTN definuje bod I/16 mimořádného opatření a zjednodušeně řečeno lze OTN prokázat těmito možnostmi:

  • 7 dnů starý negativní PCR test z testovacího místa,
  • 72 hodin starý negativní AG test z testovacího místa,
  • 14 dnů po ukončeném očkování,
  • 180 dnů od pozitivního AG nebo PCR testu (prodělaný covid-19),
  • negativní AG test na místě,
  • 24 hodin starý negativní online AG test za dozoru zdravotníka,
  • 72 hodin starý negativní AG test ze školy (dokládá se čestným prohlášením nebo potvrzením školy a tato možnost je využitelná pouze pro žáky škol).

Vždy (s výjimkou negativního AG testu ze školy a na místě) se předkládá potvrzení, není možné čestné prohlášení. V současnosti se neuznávají mj. testy ze zaměstnání (kde se navíc nyní ani netestuje) nebo potvrzení o protilátkách.

Organizátorem je domácí družstvo, jak stanoví čl. 2.4.2 Soutěžního řádu.

Domácí družstvo je tedy povinno kontrolovat OTN a vést evidenci; pokud kterýkoliv hráč nebo rozhodčí neprokáže splnění OTN, domácí družstvo je povinno jej nevpustit na utkání. Důsledkem bude nastoupení družstva v nižším počtu hráčů nebo kontumace hráče a hráč si napíše nulu :-). Takový hráč pak nemůže být utkání přítomen ani jako divák, protože i divák musí splnit OTN, jak vyplývá z bodu I/12 písm. a) mimořádného opatření.

Z výše uvedeného vyplývá, že i pokud si hráč „zapomene papír“, nesmí být vpuštěn na utkání. Jiný postup mimořádné opatření nepřipouští. Je to chyba hráče, a pokud by takový hráč přesto byl na utkání vpuštěn, šlo by o porušení mimořádného opatření s rizikem možné pokuty jak pro hráče, tak pro domácí družstvo.

Případu zapomenutí papíru lze předejít např. elektronickým potvrzením v mobilním telefonu nebo zasláním potvrzení předem organizátorovi. Pokud například účastník zašle předem potvrzení o očkování nebo prodělaném covidu-19 a souhlasí s tím, aby si potvrzení organizátor uchoval, pak samozřejmě již nebude stejnému organizátorovi stejné potvrzení znovu dokládat (u pozitivního testu dokud od něj neuplyne 180 dní; u očkování v současnosti není omezena jeho platnost).

Závěrem uvádím, že je vhodné zabývat se aktuálními mimořádnými opatřeními až v době bezprostředně před zahájením soutěžím družstev. A v právu se nelze dovolávat „zdravého rozumu“.

Jan Fiala