Troufněte si na rozhodnutí

4. turnaj Základního kola KP mládeže regionu SD, 21.03.2015, Úvaly
Zamyšlení o pravidlech

Podle čeho se hraje?

Propozice: Systém hry: Švýcarským systémem na 7 kol 2x20 minut podle pravidel FIDE pro rapid šach, pomocná hodnocení dle Soutěžního řádu. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit jak systém turnaje, tak tempo hry podle počtu účastníků.
Turnaj bude započítán na rapid LOK.

Pravidla šachu FIDE 2014 - předmluva: Členské federace mohou požadovat na FIDE oficiální rozhodnutí k výkladu Pravidel šachu FIDE.

Klasifikační řád: 3.3. Do LOK budou započteny pouze ty turnaje a soutěže konané na území České republiky, které jsou hrány podle platného znění Pravidel šachu FIDE nebo Přílohy pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach.

info k Příloze

Před začátkem turnaje nedošlo ke změně systému, nebylo oznámeno žádné odchýlení od pravidel atd.

Z uvedeného vyplývají tyto závěry:
- protože turnaj bude započten na elo, musí se hrát buď podle Pravidel, nebo podle Přílohy
- žádná třetí možnost nepřipadá v úvahu
- k výkladu Pravidel je oprávněna jen FIDE, nelze se od nich odchýlit, pokud to výslovně nedovolují
- v úvahu připadalo oznámení před začátkem turnaje, že se bude hrát podle Přílohy, k tomu nedošlo
- hraje se podle Pravidel FIDE pro rapid šach

K tomu je třeba poznamenat, že při zápočtu na elo pouhá změna, že prohrává až druhý (nebo třetí) nemožňák, je v rozporu s předpisy a tedy chybná. Jedinou alternativou k Pravidlům je pouze Příloha, která však obsahuje více změn než jen nemožňák. Její případné použití by mělo být napsáno nejlépe již v propozicích, případné odchýlení od propozic je nutné učinit před začátkem turnaje. Řešením je nezapočítávat turnaj na elo, pak má pořadatel mnohem větší volnost a může jednotlivá ustanovení měnit a vyloučit. (stranou ponechávám otázku, zda změna pravidel spadá pod změnu systému - předpokládám, že ano) Podobná ustanovení se většinou v propozicích neobjevují, ale co jsem si všiml, KP do 8 let 2015 to má vyloženě špatně (tyto propozice sice schváleny byly, ale nikoliv v KM). Lépe to má KP v rapidu 2015, kde to sice není úplně zcela dobře, ale lze se dobrat jasného závěru, co platí.

Jak již bylo uvedeno, hrálo se podle Pravidel FIDE, takže hráč má právo reklamovat výhru již po prvním nemožňáku. To se nevyhlásilo, ale nebylo také proč, protože to jasně vyplývá z propozic a Pravidel (takhle by se mohla přečíst celá Pravidla). V průběhu turnaje jsem se dostal do diskuze a dozvěděl se, že na ostatních turnajích regionu to bylo jinak - prohrával až druhý nemožňák. Při pohledu do propozic lze říct, že by případně prošly pouze Milovice, které se sice na elo započítávaly, ale nebylo v nich uvedeno, že se hraje podle pravidel FIDE (správný postup tedy měl být říct na začátku turnaje, že se hraje podle Přílohy). Následoval údiv, proč se stejné turnaje hrajou rozdílným způsobem?! Tak to se mi opravdu nelíbilo. V regionu mají pořadatelé docela volnost. Naproti tomu ale očekávám, že tu volnost budu mít i pro sebe - volnost postupovat v souladu s předpisy (a případně nezapočítávat na elo - je to zvláštní fetiš, to rapid elo). Když jsem rozhodčí nebo pořadatel, prostě to chci mít v pořádku. Nakonec mě dohadování přestalo bavit a uvolil jsem to vyhlásit. Následovalo, čeho jsem se obával, začly přicházet reklamace nemožňáků a výhry na nemožňáky.

Případy

Dostáváme se k druhé části článku, kterou jsou případy. Jsou seřazeny přibližně podle obtížnosti od nejlehčího. Jako ulehčení (a nápověda) jsou uváděna příslušná ustanovení Pravidel a právní zásady (nejprve je třeba vyřešit otázku, podle čeho se řídit, ta již byla vyřešena výše). Rozhodčí by to měl znát (ne nazpaměť), není problém ani si to v Pravidlech vyhledat (je třeba je znát a vědět, kde co hledat). Důležitá je rovněž preambule Pravidel. Řešení všech najdete na konci. Případy jsou zpracovány volně podle skutečnosti, nelze si vše přesně pamatovat, něco je i domyšleno.

Vaším úkolem je vžít se do role rozhodčího a vyřešit tyto případy. Jde o otevřené otázky v zadání (zvýrazněno tučně), na ty odpovídáte (nejde o výběr z možností), odpověď musí být jednoznačná. Odpověď "nevím" samozřejmě není možná. Podle zásady "prokazuje ten, kdo něco tvrdí, ne ten, kdo něco popírá" a "v pochybnostech ve prospěch" bude v nejasných případech třeba spíše reklamaci zamítnout a do partie nezasáhnout. Nelze ani vyloučit, že některé situace mohou mít více možných řešení. Vždy by ale měl být rozhodčí schopný své rozhodnutí odůvodnit. Pokud si chcete odpovědi bodovat, pak za správnou odpověď 1 bod, za správnou odpověď s odůvodněním 2 body, za špatnou odpověď 0 bodů bez ohledu na odůvodnění. Pokud si připravíte Pravidla a budete další text odkrývat postupně a nevyužijete nápovědy nakopírovaných ustanovení z Pravidel, přičtěte si za správnou odpověď další 1 bod. Odpověď na podotázku by neměla trvat déle než několik minut. Doporučuji nejprve vyřešit všechny případy a až pak se podívat na řešení, protože řešení na sebe navazuje a může vám poradit.

Většina případů se točí kolem nemožňáků, dotyčné ustanovení proto zaslouží uvést celé:

A4. b) Nepřípustný tah je dokončen až po spuštění soupeřových hodin. Jestliže to zjistí rozhodčí a soupeř ještě neprovedl další tah, prohlásí partii za prohranou. Jestliže nezasáhne rozhodčí, má soupeř právo, před tím než sám provede tah, reklamovat výhru. Partie však končí remízou, pokud soupeř nemůže dát mat žádnou posloupností přípustných tahů. Jestliže soupeř nereklamuje a rozhodčí nezasáhne, nepřípustný tah platí a partie pokračuje. Jakmile soupeř provede další tah, nepřípustný tah nelze opravit, pokud se na tom soupeři sami nedohodnou (tj. bez zásahu rozhodčího).

Nyní tedy již následuje 5 případů s otázkami a na konci řešení.

 

 

I. - Hráči již nějakou dobu v souladu s články 3 a 4 hrají koncovku král + jezdec proti králi. Přivolal vás divák. Zasáhnete do partie? A jak?

1.3. Jestliže dojde k postavení, v němž nemůže ani jeden z hráčů dát mat soupeřovu králi, hra končí remízou (viz článek 5.2b).

5.2. b) Hra končí remízou, vznikne-li pozice, v níž ani jednomu králi nelze dát mat žádnou posloupností přípustných tahů. Říkáme, že hra skončila „mrtvou pozicí“. Tím hra okamžitě končí, pokud tah vedoucí k mrtvé pozici byl přípustný a v souladu s článkem 3 a s články 4.2 – 4.7.

9.7. Partie končí remízou, jestliže je dosaženo pozice, kde není možné dosáhnout matu žádnou posloupností přípustných tahů. Tím partie okamžitě končí, pokud tah vedoucí k této pozici byl v souladu s článkem 3 a články 4.2 - 4.7.

 

 

Diagram k bloku II. BNT / ČNT

diagram

Bílý král pod lupou. :-)

II. A - Černý na tahu reklamuje nepřípustný tah. Dostavíte se k partii, černý na dotaz potvrdí, že pozice opravdu stojí takto.

II. B - Bílý na tahu. K partii vás přivolal divák, který požaduje kontumaci 0:0.

1.2. Cílem obou hráčů je „ohrožení“ soupeřova krále tak, aby soupeř neměl k dispozici žádný přípustný tah. (...)

11.1. Hráči budou jednat tak, aby nepoškozovali dobré jméno šachové hry.

11.7. Prohrou partie bude potrestán hráč, který se opakovaně odmítá řídit Pravidly šachu. Bodový zisk soupeře určí rozhodčí.

11.8. Jsou-li podle článku 11.7 vinni oba hráči, prohlásí rozhodčí partii oběma hráčům za prohranou.

12.2. Rozhodčí a) dohlíží na dodržování pravidel fair play; (...)

12.9. Rozhodčí má volbu uložit tyto tresty: (...) f) prohlášení partie za prohranou hráči, který se provinil (rozhodčí rovněž rozhodne o bodovém zisku soupeře);

A4. b) Nepřípustný tah je dokončen až po spuštění soupeřových hodin. (...) Jestliže nezasáhne rozhodčí, má soupeř právo, před tím než sám provede tah, reklamovat výhru. (...)

zásada co není zakázáno, je dovoleno

 

 

III. - Asi 10 minut po začátku kola hráč reklamuje nepřípustný tah. Dostavíte se k partii, zjistíte, že se skutečně nepřípustný tah stal, a potvrdíte, že se jedná o nepřípustný tah. Hráč, který jej provedl, mlčí. Posléze se postaví figurky do základního postavení a reklamující hráč si zapíše výhru. Asi o dalších 5 minut později vás osloví poražený hráč s tím, že po provedení nepřípustného tahu nezmáčkl hodiny.

7.1. Vyskytne-li se nesprávnost a kameny je nutno vrátit do předchozí pozice, rozhodčí upraví nastavení hodin podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, přičemž má možnost ponechat čas na hodinách beze změny. V případě potřeby rovněž upraví počítadlo tahů.

7.5. a) Zjistí-li se v průběhu partie, že byl dokončen nepřípustný tah, musí být obnovena pozice před nesprávností. Nemůže-li být pozice bezprostředně před nesprávností znovu obnovena, hra pokračuje od poslední zjistitelné pozice před nesprávností. Tah nahrazující nepřípustný tah musí být v souladu s články 4.3 a 4.7. Hra pak pokračuje z obnovené pozice.

A4. b) Nepřípustný tah je dokončen až po spuštění soupeřových hodin. (...)

zásada kdo mlčí, souhlasí, ačkoliv mluviti mohl a měl

 

 

IV. A - Všimnete si, že v partii se již více tahů bílý pěšec nachází na 1. řadě (o pole zpět). Zasáhnete do partie? A jak?

IV. B - Pěšec z 1. řady táhl o 1 pole (do svého výchozího pole). Soupeř reklamuje nepřípustný tah.

IV. C - Pěšec z 1. řady táhl o 2 pole. Soupeř reklamuje nepřípustný tah.

IV. D - Pěšec z 1. řady táhl o 1 pole (do svého výchozího pole). Soupeř nereklamoval. Později pěšec z 2. řady (ze svého výchozího pole) táhl o 2 pole. Soupeř reklamuje nepřípustný tah.

3.7. a) Pěšec může táhnout dopředu na nejbližší neobsazené pole na sloupci, nebo
b) svým prvním tahem může pěšec táhnout jako v 3.7a nebo může postoupit i o dvě pole na stejném sloupci za předpokladu, že obě pole jsou neobsazena, nebo
c) pěšec může brát soupeřův kámen tak, že provede tah diagonálně vpřed na sousední sloupec na pole, které je obsazeno soupeřovým kamenem.

3.10. c) Pozice je nepřípustná, pokud nemohla vzniknout na základě žádné posloupnosti přípustných tahů.

A4. d) Jestliže rozhodčí zjistí, že oba králové jsou v šachu nebo že pěšec je na poli proměny, počká na dokončení dalšího tahu. Pokud je nepřípustná pozice stále na šachovnici, prohlásí partii za remízu.

Slovníček pojmů v Pravidlech šachu - pole proměny: 3.7e) Pole, na kterém pěšec dosáhne nejvzdálenější (osmé) řady od výchozího pole.

 

 

Diagram k bloku V. BNT / ČNT

diagram

V. A - Bílý na tahu hrál 1.Kc4. Černý nereklamoval a hrál 1...Vac3+. Nyní bílý reklamuje nepřípustný tah. Dostavíte se k partii a předchozí průběh vám ukáží hráči.

V. B - Bílý na tahu hrál 1.Kc4. Černý nereklamoval, hrál 1...Va4 a reklamuje mat. Bílý reklamuje nepřípustný tah. Dostavíte se k partii a předchozí průběh vám ukáží hráči.

V. C - Černý na tahu hrál 1...Va4+. Bílý hrál 2.Kc4 a černý reklamuje mat. Bílý reklamuje (svůj) nepřípustný tah. Dostavíte se k partii a předchozí průběh vám ukáží hráči.

V. D - Černý na tahu hrál 1...Va4+. Bílý hrál 2.Kc4. Černý hrál 2...Vf3 a reklamuje mat. Bílý reklamuje nepřípustný tah. Dostavíte se k partii a předchozí průběh vám ukáží hráči.

1.2. Cílem obou hráčů je „ohrožení“ soupeřova krále tak, aby soupeř neměl k dispozici žádný přípustný tah. Hráč, který tohoto cíle dosáhne, „dal mat“ soupeřovu králi a hru vyhrál. Není dovoleno ponechat krále v ohrožení, vystavit krále do ohrožení nebo sebrat soupeřova krále. Hráč, jehož král mat dostal, hru prohrál.

3.9. Král je v „šachu“, jestliže je napaden alespoň jedním soupeřovým kamenem, a to i tehdy, když tento kámen nemůže táhnout na pole obsazené králem, protože by vystavil šachu vlastního krále nebo krále v šachu ponechal. Hráč nesmí provést tah, kterým vystavuje svého krále do šachu anebo ho v šachu ponechává.

3.10. c) Pozice je nepřípustná, pokud nemohla vzniknout na základě žádné posloupnosti přípustných tahů.

5.1. a) Hru vyhrává hráč, který dal soupeřovu králi mat. Tím hra okamžitě končí za předpokladu, že matící tah byl přípustný a v souladu s článkem 3 a s články 4.2 – 4.7.

(7.5. a) Zjistí-li se v průběhu partie, že byl dokončen nepřípustný tah, musí být obnovena pozice před nesprávností.)

A4. b) (...) Jestliže soupeř nereklamuje a rozhodčí nezasáhne, nepřípustný tah platí a partie pokračuje. Jakmile soupeř provede další tah, nepřípustný tah nelze opravit, pokud se na tom soupeři sami nedohodnou (tj. bez zásahu rozhodčího).

 

 

Řešení:

 

I. - jedná se o mrtvou pozici, mat nelze žádným způsobem postavit, a protože již hrají delší dobu, nelze říct, že by vznikla nepřípustným tahem. Závěr: prohlásit za remízu.

 

II. A - jedná se o nepřípustný tah. Domnívám se, že rozhodčí má řešit to, o co je žádán, a nepřekračovat návrh. Pokud hráč reklamuje nepřípustný tah, posoudit, zda se jedná o nepřípustný tah. Případná otázka "reklamuješ výhru/něco?" je podle mého názoru porušením zásady "rovnost zbraní" - tím vlastně radíte. Navíc ne nutně hráč opravdu chce reklamovat výhru, někdy chce pouze, aby soupeř hrál podle pravidel a nehrál nepřípustné tahy. Pokud bude hráč reklamovat výhru, je nutné posoudit splnění podmínek článku A4. b) "Nepřípustný tah je dokončen až po spuštění soupeřových hodin.", tedy zeptat se hráčů, zda již soupeř zmáčkl hodiny. Fakt, kdo má přecvaklý čas, je v tomto ohledu nerozhodný - hodiny mohly být přecvaknuty např. omylem (např. z vedlejšího stolu), nebo reklamující hráč při svém předchozím tahu nezmáčkl hodinu a soupeř zahrál na jeho čas (pak by zřejmě připadalo do úvahy po zmáčknutí reklamujícím hráčem oprava od soupeře). Dále je třeba dodržet zásadu "obě strany mají být slyšeny", vedle níž ovšem stojí další zásada zásada kdo mlčí, souhlasí, ačkoliv mluviti mohl a měl - soupeř musí mít možnost se vyjádřit, pokud vyjádří svůj názor, je nutné jej vzít v potaz. Přitom si myslím, že není třeba se ho výslovně ptát, není však možné rozhodnout v jeho nepřítomnosti. Jistým rizikem tohoto postupu je možnost v otázce III., případné zjišťování ohledně mačkání hodin při reklamaci jen na nepřípustný tah zase může radit soupeři. Řečené o hodinách obdobně platí i u ostatních odpovědí. Závěr: jedná se o nepřípustný tah, za splnění podmínky zmáčknutí hodin černý vyhrál.

 

II. B - podle mého názoru tomuto požadavku vyhovět nelze. Při dostavení se k partii nemáte dostatek informací na posouzení průběhu partie, případná domluva se velmi obtížně prokazuje. Pravidla obecně nezakazují zcela nekvalifikovanou protihru a to mohl být i tento případ. K takovýmto kontumacím je třeba být velmi obezřetný a nejlépe k nim vůbec nepřistupovat (to je i můj názor, ale byl by na delší rozbor). Nicméně se čas od času takové případy objevují (nedávno např. Ostravský koník). V tomto případě ale chybí zápis, takže těžko o kontumaci uvažovat. Závěr: nezasáhnout.

 

III. - možný postup je vyhledat soupeře (vítěze), bude záležet, co řekne. Pokud bude tvrdit, že soupeř hodiny zmáčkl, jde o tvrzení proti tvrzení - poražený neunesl důkazní břemeno (navíc se měl ozvat) a výhra platí. Pokud ne, nabízí se partii dohrát, s tím poražený souhlasí. Pokud vítěz nesouhlasí, platí minulá věta a výhra. Pokud souhlasí a pokud jsou schopní pozici postavit, můžou ji dohrát. Zde je určité riziko, že partii mohli analyzovat, sehrát novou partii je také možnost. V obou případech je však velmi žádoucí poměrně ubrat (pokud se hodiny nevynulovaly), příp. nastavit čas na hodinách (součet času by měl odpovídat součtu u okolních partií), aby se nedostal turnaj do skluzu (u dohrávky přes 5 minut, u nové partie přes 15 minut). Bude pak platit nový výsledek. Samozřejmě je možné to vůbec neřešit a ponechat výsledek v platnosti, protože se měl poražený ozvat hned a ne až dodatečně. Je možné, že mu to někdo poradil. Rovněž možný postup je zjistit, jak to je s hodinami již při reklamaci, čímž předejdeme tomuto případu. Závěr: ponechat výsledek v platnosti / dohrát partii / sehrát novou partii (ubrat čas).

 

IV. A - kdysi dávno případně provedený nepřípustný tah platí, protože je již zahraný (navíc nelze vyloučit, že se tam pěšec dostal omylem). Je třeba upozornit, že pěšec není na poli proměny (to je na 8. řadě - viz též slovníček), proto nelze postupovat podle článku A4. d). Jedná se sice o nepřípustnou pozici, ale záleží na použitelnosti článku 7.5. a) (k tomu viz další řešení). Rozhodně ale nelze použít článek 7.5. b), takže prohlášení partie za prohranou nepřipadá v úvahu. Při případném postupu podle článku 7.5. a) (zde primárně nejde o nepřípustný tah, jako spíše o nepřípustnou pozici) je ale pravděpodobné, že se nepodaří zjistit žádnou pozici před nesprávností - v tom případě by zřejmě bylo třeba pokračovat v partii ve stejné pozici. Proto je možná lepší do partie vůbec nezasahovat. Závěr: nezasahovat / příp. vrátit pozici.

 

IV. B - tento tah je v souladu s článkem 3.7. a) - z něj nevyplývá, že by pěšec nemohl hrát z 1. (8.) řady. Mimochodem je možné (stejně jako v dalších podotázkách), že už se bude jednat o přípustnou pozici. Závěr: nejedná se o nepřípustný tah.

 

IV. C - pěšec táhne podruhé, proto nejsou naplněny podmínky článku 3.7. b). Závěr: jedná se o nepřípustný tah.

 

IV. D - pěšec táhne potřetí, proto nejsou naplněny podmínky článku 3.7. b) - tento článek se nezmiňuje o tom, odkud pěšec musí táhnout, aby mohl o dvě pole. Závěr: jedná se o nepřípustný tah.

 

V. A - zde je rozhodující vztah článku A4. a 7. Článek A4. je speciální, proto by se měl použít přednostně, článek 7. se zřejmě nepoužije vůbec, případně omezeně (viz též IV. A). Protože černý nereklamoval, nepřípustný tah (1.Kc4) platí a nelze opravit (soupeři se nedohodli). Zbývá posoudit tah 1...Vac3+. Článek 3.9. hovoří pouze o vlastním králi, ne soupeřově. Zbývá článek 1.2. - "Není dovoleno ponechat krále v ohrožení, vystavit krále do ohrožení nebo sebrat soupeřova krále." Bylo by možné tvrdit, že formulace "Není dovoleno ponechat krále v ohrožení" se vztahuje na vlastního i soupeřova krále, takový výklad svědčí pro závěr, že černý zahrál nepřípustný tah. Formulace "vystavit krále do ohrožení" se vztahuje pouze na vlastního krále (jinak by to znamenalo, že nelze dát šach) a bylo by možné tvrdit, že výrazem král (i v první části věty) se myslí pouze soupeřův král, takový výklad svědčí pro závěr, že černý nezahrál nepřípustný tah. Pro to by svědčila i definice (ne)přípustného tahu v článku 3.10., kde o článku 1.2. není zmínka. Při tomto závěru je třeba se vypořádat s argumentem ad absurdum - "když tedy můžu dát další šach, můžu i sebrat krále?" nemůžu - to je výslovně zakázáno. Pro otázku matu viz dále. Od závěru o použitelnosti článku 7. se odvíjí možnost použít článek 7.5. a) - že by se vrátila pozice před 1.Kc4 (v případě, že se o nepřípustný tah černého nejednalo, nebo sice jednalo, ale nereklamoval výhru). Bylo by možné tvrdit, že výraz "nepřípustný tah platí" znamená, že již nelze reklamovat výhru, nicméně formulace "nepřípustný tah nelze opravit" svědčí spíše o nemožnosti nařídit tento postup. Závěr: jedná se o nepřípustný tah / nejedná se o nepřípustný tah.

 

V. B - řešení se odvíjí od odpovědi na předchozí otázku, v případě, že se o nepřípustný tah nejednalo, mat platí a vyhrál černý, v případě, že se o nepřípustný tah jednalo, je to i zde a mat neplatí. Závěr: stejně jako V. A.

 

V. C - mat neplatí, protože matící tah (2.Kc4) nebyl přípustný. Ačkoliv se tedy o nepřípustný tah jedná, bílý samozřejmě nemůže reklamovat výhru - to může jen soupeř (pokud by soupeř reklamoval, bylo by třeba vyhovět). Oproti předchozím případům soupeř nereklamuje, rozhodčí nicméně bezpochyby zjistí, že nepřípustný tah proveden byl, proto by měl postupovat podle článku A4. b) "Jestliže to zjistí rozhodčí a soupeř ještě neprovedl další tah, prohlásí partii za prohranou." a měl by vyhrát černý. Z formulace "Jestliže to zjistí rozhodčí a soupeř ještě neprovedl další tah, prohlásí partii za prohranou. Jestliže nezasáhne rozhodčí, má soupeř právo, před tím než sám provede tah, reklamovat výhru." vyplývá, že zásah rozhodčího znamená bez reklamace soupeře, to je i tento případ. Závěr: mat neplatí, prohlásit prohru bílého.

 

V. D - tah 2.Kc4 platí, protože již byl zahrán. Odpověď, zda jde o mat, by měla vycházet z odpovědi na otázku V. A. Teď se ale zdá, že správná odpověď (i na V. A) by měla být, že tah je přípustný, jakkoliv se to může zdát absurdní. Protože pokud připustíme, že nelze soupeřova krále ponechat v ohrožení, černý musí hrát tak, aby již bílý šach neměl. Tak ovšem černý hrát nemůže (nelze hrát dva tahy najednou). Protože tedy tah 2...Vf3 přípustný byl (a tah 1...Va4+ samozřejmě také), zbývá vyřešit, zda jde o mat. Klíčová je definice matu. "1.2. Cílem obou hráčů je „ohrožení“ soupeřova krále tak, aby soupeř neměl k dispozici žádný přípustný tah. Hráč, který tohoto cíle dosáhne, „dal mat“ soupeřovu králi a hru vyhrál." Král ohrožený je a žádný přípustný tah nemá. Černý splnil cíl, o způsobu splnění se zde nepíše (přípustný tah to byl). Tedy není nutnou podmínkou dát matícím tahem šach. I tak ale zřejmě obstojí názor, že tah 2...Vf3 byl nepřípustný, pak bude třeba vrátit nejen jej, ale i 2.Kc4 - touto úvahou se dospívá k použitelnosti článku 7.5. a). Závěr: stejně jako V. A.

 

Jan Fiala

 

ŠK Český Brod